INFOPUNT VEILIGHEID. Onderzoeksrapport. Apps over gevaarlijke stoffen. Patrick van der Waaij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFOPUNT VEILIGHEID. Onderzoeksrapport. Apps over gevaarlijke stoffen. Patrick van der Waaij 03-06-2014"

Transcriptie

1 INFOPUNT VEILIGHEID Onderzoeksrapport Apps over gevaarlijke stoffen Patrick van der Waaij Voor mijn studie Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht heb ik stage gelopen bij Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Als stageopdracht heb ik onder andere onderzoek gedaan naar het gebruik van apps over gevaarlijke stoffen onder OVD-B, OVD-G, AGS en GAGS. In dit rapport kunt de bevindingen van dit verkennend onderzoek lezen.

2 Samenvatting Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infopunt Veiligheid naar aanleiding van de vraag of het app-overzicht, zoals deze op de site van Infopunt beschikbaar is, nog actueel is. Hierbij zijn aanvullende vragen gesteld over het gebruik en de behoeftes van de doelgroep aan apps over gevaarlijke stoffen. De doelgroep bestond uit alle repressieve Officieren van Dienst Brandweer (OVD-B), Officieren van Dienst Geneeskundig (OVD-G), Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS) en Gezondheidskundig Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (GAGS). De opdrachtgever van dit onderzoek, Infopunt Veiligheid, is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Infopunt houdt zich bezig met vraagbeantwoording van professionals uit het werkveld van de fysieke veiligheid, daarnaast beheert Infopunt een online kennisbank met diverse informatie over thema s binnen de fysieke veiligheid. In het kader van een stageopdracht ten behoeve van mijn tweedejaarsstage heb ik dit verkennend onderzoek uitgevoerd voor Infopunt. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de operationeel leidinggevende OVD- B en en OVD-G en. Daarnaast zijn in dit verkennend onderzoek de operationeel adviseurs GAGS en AGS meegenomen. Het betreft hier de functionarissen die in dienst zijn van één of meer van de 25 veiligheidsregio s of bedrijfsbrandweren. Het onderzoek heeft zich gericht op apps over gevaarlijke stoffen; hieronder vallen alle applicaties die geschikt zijn voor smartphone of tablet die informatie verschaffen over gevaarlijke stoffen. De informatie die de apps geven is toegespitst op incidenten met gevaarlijke stoffen. Tijdens de uitvoering van dit verkennend onderzoek stond de volgende vraag centraal: welke behoefte is er met betrekking tot informatievoorziening doormiddel van apps over gevaarlijke stoffen onder de operationeel leidinggevende OVD-B en OVD-G en onder (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen en hoe waarderen zij de reeds beschikbare apps? Door het beantwoorden van deze vraagstelling is getracht de doelstelling van dit onderzoek te bereiken. De doelstelling voor dit verkennend onderzoek was het bekijken welke behoeftes er met betrekking tot informatievoorziening doormiddel van apps over gevaarlijke stoffen zijn onder de OVD-B, OVD-G en (G)AGS. Voor de bestaande apps werd gekeken naar de waardering door deze functionarissen. Om de centrale vraagstelling van dit verkennend onderzoek te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethodes. In de eerste plaats is er een deskresearch gedaan aan de hand van het bestaande app-overzicht. Hiermee is een beeld verkregen van de bestaande apps. Tijdens de deskresearch is met gebruikmaking van de zoekmachine Google op diverse termen gezocht die een relatie hebben met het onderwerp. Aansluitend op de deskresearch zijn er drie interviews geweest met functionarissen uit de doelgroep. Het doel van deze interviews was een eerste verkenning van het onderwerp en de vragen uit het interview dienden als basis voor de later uit te zetten enquête. Voor dit verkennend onderzoek zijn interviews gehouden met een OVD-B, een OVD-G en AGS uit de veiligheidsregio s Utrecht en Rotterdam-Rijnmond. Door middel van een digitale enquête is geprobeerd om de mening van zoveel mogelijk functionarissen uit de doelgroep te verkrijgen. Door 2

3 gebruik te maken van diverse netwerken is de enquête breed verspreid en hebben er functionarissen uit vrijwel alle veiligheidsregio s gereageerd. Dit verkennend onderzoek heeft verschillende resultaten opgeleverd. De deskresearch heeft een actueel overzicht opgeleverd van verschillende apps die beschikbaar zijn op het gebied van gevaarlijke stoffen. Dit app-overzicht zal op de site van Infopunt beschikbaar worden gesteld. De waardering is in dit overzicht niet meegenomen, het waarderen van de apps is overgelaten aan de functionarissen. De afgenomen interviews zijn op zeer beperkte schaal uitgevoerd, er zijn slechts drie functionarissen ondervraagd. Hierdoor zijn de resultaten niet generaliseerbaar voor de gehele populatie. De interviews hebben gediend ter verkenning van het onderwerp en hebben als basis gediend voor het opstellen van de digitale enquête. De digitale enquête heeft de meeste resultaten voor dit verkennend onderzoek opgeleverd. In totaal hebben er 208 respondenten uit 24 veiligheidsregio s gereageerd op de enquête:50% betrof OVD-B, 25% OVD-G, 11% AGS en 5% GAGS. Van de groep respondenten geeft 80% (169 respondenten) aan op dit moment gebruik te maken van digitale informatievoorziening, waarvan de grootste groep (65%) op dit moment een Mobiele Data Terminal (MDT) gebruikt. De MDT s worden op dit moment voor diverse doeleinden ingezet tijdens de repressieve inzetten. Van de groep respondenten die aangeeft op dit moment geen gebruik te maken van digitale informatievoorziening (20%), geeft de grootste groep aan (60%) het liefst te worden uitgerust met een tablet. In de enquête is de respondenten die aangeven gebruik te maken van een tablet of smartphone gevraagd of ze bekend zijn met apps over gevaarlijke stoffen en deze ook daadwerkelijk gebruiken tijdens de repressieve inzetten. Binnen deze groep respondenten geeft een ruime meerderheid van 70% aan de apps daadwerkelijk in te zetten bij inzetten met gevaarlijke stoffen. De overweging om de apps wel in te zetten tijdens de repressieve inzet is de snelheid en het gemak. Voor de andere respondenten die de apps niet gebruiken, zijn de belangrijkste redenen de betrouwbaarheid, de apps voldoen niet aan de informatiebehoefte, zij halen de benodigde informatie bij de (G)AGS en de huidige middelen voorzien in de informatiebehoefte. De respondenten die hebben aangegeven de apps daadwerkelijk te gebruiken, is gevraagd deze apps te beoordelen op betrouwbaarheid, overzichtelijkheid, bruikbaarheid en of ze de apps zouden aanraden. Deze resultaten zin opgenomen in de het app-overzicht. De respondenten is gevraagd of zij behoefte hebben aan een nieuwe of aanvullende app die hun van informatie voorziet tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen. Hierbij konden respondenten aangeven welke organisatie deze app dan zou moeten maken. De grootste groep geeft aan dat ze het liefst zien dat de app door Brandweer/GHOR Nederland wordt gemaakt. Opmerkelijk is dat de gegeven antwoorden verschillen per functie, de OVD s geven aan dat Brandweer/GHOR Nederland deze app zou moeten maken, de AGS dat dit door het IFV moet gebeuren en de GAGS door het RIVM. Een andere interessante partij die genoemd wordt is Defensie. De respondenten hebben de mogelijkheid gehad om relevante apps die noemen die zij bruikbaar en zinvol achten voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Dit heeft een elftal aan apps opgeleverd dit nog niet in het app-overzicht voorkwamen. 3

4 De respondenten hebben aangegeven dat wanneer er een app ontwikkeld wordt deze vooral gebruiksvriendelijk moet zijn en het liefst meer informatie dan alleen over gevaarlijke stoffen geeft. De app moet veel mogelijkheden bieden, maar zeker werkbaar blijven om tijdens repressieve inzetten te gebruiken. Naar aanleiding van dit verkennend onderzoek worden er een drietal aanbevelingen gedaan: Controleer de beschikbare apps op betrouwbaarheid; Brandweer NL, GGD GHOR NL, IFV, RIVM en Defensie kunnen hier wellicht een rol in spelen. Onderzoek verder de mogelijkheden tot het ontwikkelen van een landelijke app die informatie geeft over gevaarlijke stoffen Bekijk welke mogelijkheden apps kunnen hebben op andere gebieden; denk bijvoorbeeld aan zelfredzaamheid, brandveiligheid/bouwregelgeving, etc. 4

5 Inhoud Samenvatting... 2 Voorwoord Inleiding Aanleiding Doelstelling Probleemstelling en deelvragen Begripsafbakening Theoretische ondersteuning Methode Populatie en steekproef Dataverzamelingsmethoden Operationalisatie Resultaten Resultaten deskresearch Resultaten interviews Resultaten enquête Conclusies en aanbevelingen Beantwoorden ondezoeksvragen Aanbevelingen Literatuurlijst Bijlagen: Bijlage I : Enquête Bijlage II: App-overzicht Bijlage III: Interview & uitwerking met dhr. Harry Bakker, OVD-B VRU Bijlage IV: Interview & uitwerking met dhr. Roy Hempel, OVD-G VRR Bijlage V: Interview & uitwerking met dhr. Geerlof Bijsterbosch, AGS VRU Bijlage VI: Tabel respons per regio per functie Bijlage VII: Overzicht beoordeling apps Bijlage VIII: Tabel voorkeur organisatie per functie 5

6 Voorwoord Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van mijn studie Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht. In het kader van deze studie heb ik een stage gelopen bij Infopunt Veiligheid, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem. Het doel van de stage is het op doen van praktijkkennis, praktijkervaring en het ontwikkelen van beroepscompetenties. Daarbij dragen de stages bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling zodat ik straks, na het behalen van mijn diploma, aan de slag kan als beginnend beroepsbeoefenaar in het werkveld van de Integrale Veiligheidskunde. Het onderzoek is gericht op het gebruik van apps over gevaarlijke stoffen tijdens repressieve inzetten door officieren van dienst van de brandweer en GHOR en de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. Hierover is nog niets bekend en ook de mogelijkheden en behoeftes van de functionarissen zijn niet eerder onderzocht. Dit verkennend onderzoek leidt tot een globaal beeld van wat er speelt op het gebied van informatievoorziening door middel van apps over gevaarlijke stoffen. Het doen van dit onderzoek heb ik met veel plezier gedaan. Voorafgaand aan deze stage had ik nooit echt een onderzoek gedaan, waardoor ik veel heb geleerd tijdens dit onderzoek. Daarbij heb ik ook kunnen werken aan mijn persoonlijke competenties die van belang zijn als beginnend beroepsbeoefenaar. Ik hoop dat ik met dit onderzoek een bijdrage heb kunnen leveren aan de kennis en inzichten over het gebruik van apps over gevaarlijke stoffen als informatiebron tijdens een repressieve inzet. In dit voorwoord maak ik graag van de gelegenheid gebruik om Caren Mertens te bedanken voor de begeleiding vanuit Infopunt bij mijn stage. Daarnaast gaat mijn dank uit naar het hele Infopuntteam voor de leuke stageperiode die ik heb gehad. Mijn dank gaat ook uit naar een ieder die zijn bedragen heeft geleverd aan dit onderzoek. De mensen die ik mocht interviewen ter verkenning van het onderwerp, de respondenten die de enquête hebben ingevuld en een ieder die heeft geholpen de enquête te verspreiden onder de doelgroep van dit onderzoek. Tot slot vind ik het ontzettend leuk dat zo n grote groep respondenten heeft aangegeven op de hoogte gesteld te willen worden van de resultaten. Dit geeft voor mij aan dat het onderwerp leeft onder de doelgroep. 6

7 1.0 Inleiding Dit verkennend onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid maakt onderdeel uit van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in Arnhem. Infopunt Veiligheid houdt zich bezig met vraagbeantwoording en professionals uit het werkveld van de fysieke veiligheid kunnen hier hun vraag stellen. Hierbij kunt u denken aan medewerkers van: veiligheidsregio s, gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden. Bij Infopunt zijn diverse specialisten werkzaam die deze vragen kunnen beantwoorden. Naast vraagbeantwoording is Infopunt de beheerder van een online kennisbank op hun website. In deze kennisbank worden dossiers aangeboden met verschillende actuele thema s op het gebied van fysieke veiligheid. Infopunt fungeert als kennisbron en levert expertise aan verschillende overheidsorganisaties die werkzaam zijn op het gebied van fysieke veiligheid. De dossiers van Infopunt Veiligheid zijn openbaar en beschikbaar voor iedere geïnteresseerde, de vraagbeantwoording is gericht op professionals uit het werkveld van de fysieke veiligheid. Door de uitvoering van bovenstaande taken geeft Infopunt Veiligheid invulling aan één van de wettelijke taken die door de Wet Veiligheidsregio s is opgelegd aan het IFV. Infopunt geeft invulling aan artikel 68 lid 1 e en f van de Wet veiligheidsregio s: e: het ontwikkelen en in stand houden van expertise door middel van het verzamelen en beheren van relevante kennis en zo nodig door het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening; f: het ter beschikking stellen van de verzamelde informatie en expertise aan organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Ten behoeve van mijn studie Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht moet ik een stage lopen bij een organisatie binnen het werkveld van veiligheid. Om te voldoen aan deze stage heb ik stage gelopen bij Infopunt Veiligheid. Eén van de taken die ik tijdens mijn stage heb uitgevoerd, is het doen van een verkennend onderzoek naar het gebruik van applicaties over gevaarlijke stoffen onder de operationeel leidinggevenden en adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer en de GHOR in het veld. 1.1 Aanleiding Aanleiding tot dit onderzoek was de vraag of het app-overzicht zoals deze op de site van Infopunt Veiligheid staat, nog actueel is en de behoefte om het overzicht eventueel uit te breiden met andere relevante apps. Met het actualiseren van het appoverzicht rees de vraag welke apps daadwerkelijk bruikbaar zijn voor de repressieve inzet, of er een behoefte bestond aan een aanvulling op de reeds bestaande apps en welke behoeftes dit zijn. In eerste instantie zou dit gebeuren met apps die betrekking hadden op zelfredzaamheid en gevaarlijke stoffen. Gezien de beperkte tijd van mijn stage is er een tweedeling gemaakt in deze onderwerpen. Vanwege het feit dat het begrip zelfredzaamheid erg omvangrijk is en er vele partners en ook burgers betrokken zijn bij dit thema, was dit onderwerp te omvangrijk voor de aard van mijn stage. Om deze 7

8 reden is gekozen voor het onderwerp gevaarlijke stoffen. Dit onderwerp is multidisciplinair, het speelt zowel in de witte als in de rode kolom, en kan duidelijk afgebakend worden: incidenten waarbij gevaarlijke stoffen een rol spelen. 1.2 Doelstelling Het doel van dit verkennend onderzoek was het bekijken welke behoeftes er met betrekking tot informatievoorziening doormiddel van apps over gevaarlijke stoffen zijn onder de operationeel leidinggevende OVD- B en OVD-G en onder de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. Vanwege het feit dat er al een aantal apps over gevaarlijke stoffen bestaan werd in dit onderzoek ook de waardering van de reeds bestaande apps meegenomen. Met de informatie die door dit verkennend onderzoek beschikbaar gekomen is, wil Infopunt Veiligheid kijken of het IFV eventueel kan faciliteren of ontwikkelen, in samenwerking met andere relevante partijen zoals: Brandweer Nederland, GHOR Nederland, de veiligheidsregio s en anderen kennis partners zoals het RIVM en TNO, in de bestaande behoeftes van de officieren en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. 1.3 Probleemstelling en deelvragen Centrale vraagstelling: Welke behoefte is er met betrekking tot informatievoorziening doormiddel van apps over gevaarlijke stoffen onder de operationeel leidinggevende OVD-B en OVD-G en onder de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen en hoe waarderen zij de reeds beschikbare apps? Om bovenstaande centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden, zijn er een aantal deelvragen gesteld: 1. Welke apps op het gebied van gevaarlijke stoffen zijn er al beschikbaar? 2. Hoe wordt op dit moment gebruik gemaakt van de beschikbare apps? 3. Hoe wordt het gebruik van de reeds bestaande apps ervaren? 4. Welke behoefte bestaat er onder de operationeel leidinggevenden en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen tijdens een incident aan apps die informatie geven over gevaarlijke stoffen? 5. Welke informatie krijgen de operationeel leidinggevende en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen graag via een app en welke juist niet? Naast de bovenstaande centrale en deelvragen, zijn er tijdens de enquête verschillende vragen gesteld over het gebruik van digitale informatievoorzieningen in het algemeen en het datagebruik in het algemeen. Door deze vragen toe te voegen aan de enquête, wilde ik er achter komen of digitale informatievoorziening reeds gemeen goed was in de repressieve dienst en op welke wijze dit gefaciliteerd wordt. Met deze informatie konden verbanden gelegd worden tussen het gebruik van de digitale informatievoorziening en de behoefte aan eventuele aanvullingen hierop. Wanneer er bekend is welke digitale hulpmiddelen, zoals Mobiele Data Terminal, tablet, etc., er gebruikt worden, kan gekeken worden op welke wijze digitale informatie aangeboden 8

9 kan worden en hoe dit gewaardeerd wordt door de officieren en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. 1.4 Begripsafbakening In dit onderzoek worden verschillende termen gebruikt die een bepaalde afbakening of toelichting nodig hebben om helderheid te bieden voor de reikwijdte van dit onderzoek. In deze paragraaf zal van deze begrippen een nadere toelichting worden gegeven Officier van Dienst Brandweer Een van de functionarissen die tot de doelgroep van het onderzoek behoort, is de Officier van Dienst Brandweer (OVD-B). De OVD-B is eindverantwoordelijk voor de inzet van de brandweereenheden tijdens een incident. De OVD-B is de operationeel leidinggevende ter plaatse en geeft bij monodisciplinaire inzetten de leiding aan de brandweereenheden ter plaatse. Wanneer er sprake is van multidisciplinair optreden, zal de OVD-B de samenwerking met de anderen diensten ter plaatse coördineren. (Incident management, 2014) Officier van Dienst Geneeskundig Een andere functionarissen die tot de doelgroep van het onderzoek behoort, is de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G). Deze functionaris maakt onderdeel uit van de Geneeskundige Hulpverlening in de Regio (GHOR). De OVD-G is eindverantwoordelijk voor de inzet van de geneeskundige diensten tijdens een incident. De OVD-G is de operationeel leidinggevende ter plaatse en geeft bij monodisciplinaire inzetten de leiding aan de geneeskundige diensten ter plaatse. Wanneer er sprake is van multidisciplinair optreden, zal de OVD-G de samenwerking met de anderen diensten ter plaatse coördineren. (Incident management, 2014) Adviseur Gevaarlijke Stoffen Een van de adviseurs die tot de doelgroep van het onderzoek behoort, is de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). Deze functionaris behoort tot de brandweer-organisatie. De AGS is degene die de operationeel leidinggevende van een incident met gevaarlijke stoffen adviseert over de inzet van de brandweer. De AGS is binnen de brandweer dé specialist met betrekking tot gevaarlijke stoffen. De AGS neemt in zijn advies zaken met betrekking tot: redding, bronbestrijding, gevolgen voor het effectgebied, ontsmetting en afhandeling van het incident mee. Tijdens een incident werk de AGS nauw samen met de meetplanleider (MPL). (Brandweer Zuid-Limburg, 2011) Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen De andere adviseur die tot de doelgroep van het onderzoek behoort, is de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). Deze functionaris maakt onderdeel uit van de GHOR. De GAGS is degene die de operationeel leidinggevende van een incident met gevaarlijke stoffen adviseert over de gezondheidseffecten van de gevaarlijke stoffen. 9

10 De GAGS is binnen de geneeskundige diensten dé specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen. Het advies van de GAGS zal vooral betrekking hebben op de (mogelijke) gezondheidseffecten van bepaalde gevaarlijke stoffen. (GGD Amsterdam, 2013) Apps App is een veel gebruikte afkorting voor het woord applicatie. Een applicatie is een klein softwareprogramma dat gebruikt kan worden op een tablet of smartphone. Het computerprogramma voert een bepaalde taak uit, zoals het zoeken van dichtstbijzijnde AED (Consumentenbond, 2014). Door middel van deze apps kunnen er veel functies aan een tablet of smartphone worden toegevoegd die handig of leuk zijn voor de gebruiker. (App ontwikkelen, 2014) Dit onderzoek richt zich op apps die de gebruiker informatie verstrekken over gevaarlijke stoffen. Op welke wijze deze informatie versterkt wordt, is niet zozeer van belang, bijvoorbeeld doormiddel van digitale ERIC-kaarten of o.i.d., zolang dit maar doormiddel van een app op een tablet of smartphone geschiedt Gevaarlijke stoffen Dit onderzoek richt zich op gebruik van apps bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen is een term die bij de hulpdiensten en in de chemische industrie veelvuldig wordt gebruikt. In dit onderzoek wordt met term gevaarlijke stoffen bedoeld: stoffen die door hun eigenschappen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken (Beurtvaartadres, 2014). Aangezien de operationeel leidinggevende en de (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen uit de doelgroep van dit onderzoek alleen bij incidenten met gevaarlijke stoffen te maken hebben, heeft het onderzoek zich gericht op de informatievoorziening tijdens de repressieve fase van een incident met gevaarlijke stoffen. De informatie die door de apps verstrekt wordt, kan natuurlijk ook in de preparatiefase van nut zijn. 1.5 Theoretische ondersteuning Naar mij bekend hebben er niet eerder onderzoeken plaatsgevonden naar de behoefte en het gebruik van apps over gevaarlijke stoffen door officieren en (geneeskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. Door dhr. Donné Schmidt en dhr. Marc Ruijten is in het kader van hun opleiding tot GAGS een overzicht gemaakt met beschikbare apps over gevaarlijke stoffen en gezondheid. Dit overzicht heb ik gebruikt als basis voor mijn deskresearch naar de reeds bestaande apps over gevaarlijke stoffen. 10

11 2.0 Methode In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan gebruikte methoden tijdens dit onderzoek. Om de benodigde informatie te verzamelen, is er gebruikgemaakt van diverse onderzoeksmethoden: deskresearch naar de reeds bestaande apps, interviews met officieren en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen uit het veld en tot slot een digitale enquête waarmee de mening van een groot aantal personen uit de doelgroep gepeild werd. 2.1 Populatie en steekproef Populatie Tot de populatie van dit verkennend onderzoek behoren alle officieren van dienst van de brandweer en de GHOR die werkzaam zijn bij één van de 25 veiligheidsregio s, Defensie of bedrijven. Daarnaast vallen ook de officieren die op dit moment een opleiding volgen tot de één van bovengenoemde functies onder de populatie. Naast de officieren van de dienst maken ook de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer en de GHOR onderdeel uit van de populatie. Het betreft adviseurs die werkzaam zijn binnen één of meerdere van de 25 veiligheidsregio s Steekproef In dit verkennend onderzoek zijn vanzelf sprekend niet alle onder de populatie vallende officieren en (gezondheidskundig) adviseurs persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de enquête. Vanwege het feit dat het hier een verkennend onderzoek betreft, is ervoor gekozen om via diverse netwerken de enquête uit te zetten onder de officieren en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende netwerken: IBGS-netwerk Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen, voorheen OGSnetwerk; Brandweeracademie; Programmaraad incidentbestrijding; Netwerk GAGS; Diverse eigen netwerken, zoals teamleider OVD s Veiligheidsregio Utrecht. Binnen deze netwerken zijn verschillende contactpersonen benaderd die de enquête verder binnen de netwerken verspreid hebben. Hierdoor ontstond het gehoopte sneeuwbaleffect, waardoor de enquête breed verspreid is onder de doelgroep. Naar aanleiding van de beperkte respons uit bepaalde veiligheidsregio s, is er na ongeveer drie weken telefonisch contact gezocht met deze regio s. Hierbij is het verzoek gedaan om de enquête verder uit te zetten binnen de eigen organisatie of deze opnieuw onder de aandacht te brengen binnen de functies uit de doelgroep. 2.2 Dataverzamelingsmethoden Deskresearch Het doen van deskresearch had tot doel erachter komen welke apps over gevaarlijke stoffen al worden aangeboden. Dit was nodig om een beeld te verkrijgen van het huidige aanbod en de informatie die dit heeft opgeleverd kon later tijdens de enquête worden ingezet om gerichte vragen te stellen. 11

12 De basis voor de deskresearch was het bestaande app-overzicht van de website van Infopunt Veiligheid. Aan de hand van dit app-overzicht is gekeken naar de relevantie van de genoemde apps, welke informatie er gegeven werd en van welke bron die informatie afkomstig was. Op deze wijze zijn alle apps uit het overzicht benaderd en bekeken. Daarnaast is er door middel van de zoekmachine Google en in de verschillende stores om apps te downloaden, gezocht naar andere relevante apps over gevaarlijke stoffen. Door op verschillende termen te zoeken die een relevantie hebben met apps over gevaarlijke stoffen, is er diverse informatie over de reeds beschikbare apps over gevaarlijke stoffen naar voren gekomen. Voorbeelden van termen waarop gezocht is: Apps gevaarlijke stoffen; Gevaarlijke stoffen; Apps brandweer gevaarlijke stoffen; Apps GHOR gevaarlijke stoffen Interviews Voorafgaand aan de enquête zijn er met drie functionarissen uit de doelgroep interviews geweest over het onderwerp: het gebruik van apps over gevaarlijke stoffen tijdens incidenten. Het doel van deze interviews was een eerste verkenning over het onderwerp en erachter komen of het gebruik van apps leefde onder de officieren en adviseurs. De antwoorden van de interviews zijn de basis voor het opstellen van de enquêtes geweest. De volgende personen zijn voor dit onderzoek geïnterviewd: Dhr. Harry Bakker, Officier van Dienst Brandweer. Veiligheidsregio Utrecht, district Rijn & Venen Noord. Dhr. Roy Hempel, Officier van Dienst Geneeskundig. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dhr. Geerlof Bijsterbosch, adviseur gevaarlijke stoffen. Veiligheidsregio Utrecht, AGS- West. Het doel van deze zeer beperkte steekproef was de verkenning van het onderwerp en voorzet voor de later uit te zetten enquête Enquête Door middel van het uitzetten van een digitale enquête onder een grote groep officieren en adviseurs, moeten de resultaten van dit verkennend onderzoek zo representatief mogelijk zijn. Daarbij was het doel om zoveel mogelijk respons vanuit de verschillende veiligheidsregio s te krijgen, om een beeld te scheppen dat generaliseerbaar is voor alle veiligheidsregio s en alle officieren en adviseurs binnen de doelgroep. 2.3 Operationalisatie In dit onderzoek stonden de behoeftes en de waardering van officieren en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen centraal. De vragen die tijdens de interviews en later in de enquête gesteld zijn, hadden dan ook vooral betrekking op de persoonlijke ervaringen en meningen van de ondervraagde officieren en adviseurs. 12

13 In de enquête is onder andere de waardering van de officieren en adviseurs gevraagd over de reeds bestaande apps waarmee zij bekend waren. In de enquête is gevraagd of de respondenten op dit moment bekend zijn met apps over gevaarlijke stoffen en of zij deze op dit moment al gebruiken tijdens de repressieve inzetten. Ook is aan de respondenten gevraagd om een waardeoordeel te geven aan de verschillende apps uit het app-overzicht. Hierin is een schaal van goed voldoende slecht aan te brengen. De respondenten hadden de mogelijkheid om één van de drie bovenstaande oordelen aan de app te geven. De respondenten konden de betrouwbaarheid, overzichtelijkheid en de bruikbaarheid van de apps beoordelen. Naast de waardering zijn ook de behoeftes aan informatie door middel van apps over gevaarlijke stoffen van de respondenten geïnventariseerd. Om deze behoefte te kunnen peilen is gevraagd naar de toegevoegde waarde die apps volgens de respondenten hebben ten opzichte van anderen informatievoorzieningen en welke informatie een, eventueel, te ontwikkelen app moet bevatten om zijn dienst te bewijzen tijdens repressieve inzetten. Daarnaast was er in de enquête ruimte voor de respondenten om hun antwoord te geven zonder dat zij aan meerdere keuzes gebonden waren. De enquête is achter dit rapport opgenomen in de bijlage I. 13

14 3.0 Resultaten In dit derde hoofdstuk worden de resultaten van de gedane deskresearch, de afgenomen interviews en de digitale enquête aan u gepresenteerd. De conclusies en aanbevelingen zullen aanbod komen in het volgende hoofdstuk. 3.1 Resultaten deskresearch Voorafgaand aan het veldwerk is er eerst een kleine deskresearch gedaan naar de beschikbare apps over gevaarlijke stoffen. Hierin is gekeken welke apps er reeds al beschikbaar zijn voor de verschillende besturingssystemen en welke bruikbare informatie deze bevatten. De deskresearch heeft een actueel app-overzicht opgeleverd voor de website van Infopunt Veiligheid. Het uitgebreide overzicht, inclusief links naar de betreffende webpagina behorende bij de app, zit achter dit rapport bijgesloten als bijlage II. De deskresearch heeft voor het besturingssysteem IOS (van Apple) de volgende, naar mijn inziens, bruikbare apps opgeleverd: Hazmet Load and Segregation Guide; Chemical Safety Data Sheets; MSDS Mobile; UN Number; WISER; Merck PSE HD; HazRef 2008; Dangerous Goods; Cargo Decoder Plus; ERG 2012; GESTIS database on hazardous substances; Mobile REMM; Medscape; NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards; Drager. Voor het besturingssysteem Android heeft de deskresearch de volgende, soms met IOS overeenkomende, apps opgeleverd: HazMat Pocket Guide; Material Safety Data Sheet; MSDS Mobile; UN Number; WISER; Merck PTE HD; ADR Dangerous Goods; Cargo Decoder; Gevaarlijke Goederen Manual; ERG 2012; GESTIS ILV; Mobile REMM; 14

15 Medscape; Drager. Het onderzoek naar apps voor het besturingssysteem Windows heeft slecht één resultaat opgeleverd: GESTIS ILV. Bij het beoordelen en zoeken van de apps is rekening gehouden met de multidisciplinaire informatie behoefte. Bepaalde apps die meer voorzien in de monodisciplinaire behoeftes, zijn dan ook niet meegenomen in dit onderzoek. De auteurs van de bovenstaande apps zijn niet nagetrokken; hierdoor kan de betrouwbaarheid van de apps te wensen overlaten. Het oordeel over de betrouwbaarheid is overgelaten aan de professionals. Het aangereikte app-overzicht is verre van volledig, het doel van de deskresearch was dan ook niet om een uitputtende lijst met alle beschikbare apps te creëren. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat dit een verkennend onderzoek betreft en vanwege de beperkte tijdsduur van de stage. Daarnaast bood de enquête de mogelijkheid aan de respondenten om zelf apps aan te geven die zij gebruiken naast de genoemde apps. Als hier apps uit zouden komen, zouden ze toegevoegd kunnen worden aan het overzicht. Welke apps de respondenten hebben aangegeven te gebruiken, naast de apps uit het app-overzicht, kunt u lezen in paragraaf Resultaten interviews Voor dit verkennend onderzoek zijn zoals in paragraaf 2.2 vermeld drie functionarissen uit de doelgroep geïnterviewd. De interviews hebben gediend ter verkenning van het onderwerp en als basis voor de enquête. De interviews hebben op zeer beperkte schaal plaatsgevonden er de resultaten zijn dan ook niet generaliseerbaar, dit heeft mede te maken met het feit dat twee van de drie functionarissen werkzaam zijn binnen dezelfde veiligheidsregio: Utrecht. Hierdoor zijn de resultaten niet bruikbaar om conclusies te trekken over de andere veiligheidsregio s. De interviews met de verschillende functionarissen hebben vooral een beeld opgeleverd van wat er leeft en wat er speelt in het veld met betrekking tot apps over gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn de vragen van de interviews gebruikt in de enquête. De gebruikte vragenlijsten en uitwerkingen zijn achter dit rapport te vinden in bijlage III, IV en V. 3.3 Resultaten enquête Dat enquête heeft in dit onderzoek voor de meeste informatie gezorgd. Door de wijde verspreiding van de enquête en respondenten uit vrijwel alle veiligheidsregio s zijn de resultaten uit de enquête zeer bruikbaar. De enquête zoals deze is voorgelegd aan de respondenten is te vinden in bijlage I Respondenten In totaal hebben er 208 respondenten uit 24 veiligheidsregio s deelgenomen aan de enquête. De meeste respondenten komen uit veiligheidsregio Utrecht (39); vanuit de 15

16 veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek is geen enkele reactie binnengekomen. De vele reacties vanuit de veiligheidsregio Utrecht zijn te verklaren doordat bij het uitzetten van de enquête de teamleider van de OVD-B s uit de veiligheidsregio Utrecht is gevraagd deze enquête te verspreiden binnen de regio. In bijlage VI kunt u een tabel vinden waar het aantal respondenten per functie en veiligheidsregio is weergegeven. Het aantal respondenten is niet gelijkmatig verdeeld over de functionarissen uit de doelgroep van dit onderzoek. De grootste groep respondenten bestaat uit OVD-B; bijna 50% de respondenten geeft aan deze functie te bekleden. Bijna 25% van de respondenten is OVD-G, 11% van de respondenten is in dienst als AGS en bijna 5% van de respondenten als GAGS. Een kanttekening bij deze cijfers is dat er in de veiligheidsregio s simpelweg meer OVD-B s in dienst zijn dan AGS en of GAGS en. Daarbij komt het in veel regio s voor dat er slechts één piketfunctie van GAGS of AGS is, voor meerdere regio s Digitale informatievoorziening Van de respondenten geeft meer dan 80% aan op dit moment al gebruikt te maken van digitale informatievoorziening. In de onderstaande tabel kunt u het verschil in antwoord per functie zien. Hierin is te zien dat bij alle functies het grootste deel op dit moment al gebruik maakt van digitale informatievoorziening. Van de 80% (169 respondenten) die aangeeft op dit moment gebruik te maken van digitale informatievoorziening, geeft bijna 65% (110 respondenten) aan op dit moment gebruik te maken van een Mobiele Data Terminal. De respondenten hadden de mogelijkheid om zelf aan te geven (open antwoord) waarvoor ze de MDT gebruiken. De meest voorkomende antwoorden zijn: Navigatie; Crash recovery; City gis; 16

17 Bereikbaarheidskaarten; Kladblokregels; Bluswatervoorzieningen; (digitale) chemiekaarten; Regio gebonden procedure- of handboeken. Een enkele keer werd aangegeven dat er gebruikt gemaakt wordt van het digitale ERIC-kaartenboek. Overige antwoorden op deze vraag kwamen dusdanig weinig voor en hebben niet voldoende relatie met het onderwerp van dit onderzoek om ze hier nader te beschouwen. Iets minder dan 20% (39 respondenten) geeft aan op dit moment geen gebruik te maken van digitale informatievoorziening. Van deze 39 respondenten, geven 37 respondenten antwoord op de vraag: U heeft op dit moment geen gebruik te maken van digitale informatievoorzieningen tijdens een repressieve inzet, heeft u behoefte aan een van deze middelen?. Hiervan gegeven 22 respondenten (60%) aan het liefst te worden uitgerust met een tablet. Ook naar aanleiding van deze vraag hebben de respondenten de mogelijkheid gehad om aan te geven welke informatiebronnen zij het liefst op de tablet beschikbaar hebben. De meest voorkomende antwoorden op deze vraag waren: Informatie over gevaarlijke stoffen; Meteogegevens; (Digitale) chemiekaarten; Bereikbaarheidskaarten; Nuttige apps die voorzien in de informatiebehoefte; Procedures en handboeken. Bij deze vraag waren de respondenten niet gebonden aan antwoordmogelijkheden maar konden zij naar eigen inzicht mogelijkheden invullen. Uit de diversiteit aan antwoorden wordt duidelijk dat veel respondenten vooral de grote hoeveelheid boekwerken die zij op dit moment bij zich dragen, graag gedigitaliseerd zien worden. 17

18 Het aantal respondenten dat aangeeft gebruik te maken van een tablet en/of smartphone is 134 (82%). Dit aantal toont aan dat een deel van de respondenten zowel gebruik maakt van een MDT, als van een smartphone en/of tablet Apps over gevaarlijke stoffen De respondenten die aangegeven hebben gebruik te maken van een smartphone en/of tablet, werd gevraagd: Bent u bekend met applicaties/apps over gevaarlijke stoffen?. Van de 134 respondenten die deze vraag beantwoord hebben, geven er 116 (86%) aan bekend te zijn met apps over gevaarlijke stoffen. Van deze 116 respondenten zijn er 70 (52%) die de apps ook daadwerkelijk inzetten tijdens repressieve inzetten. De respondenten werden na beantwoording van deze vraag doorverwezen naar een vraag over de reden van het wel, dan wel niet inzetten van deze apps tijdens een repressieve inzet. Wanneer de gegeven antwoorden worden uitgesplitst naar de verschillende functies, is zichtbaar dat in alle functiegroepen de grootste groep respondenten gebruikt maakt van de apps tijdens de repressieve inzet. Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende functies OVD-B, OVD-G, AGS en GAGS waarneembaar. Twaalf respondenten hebben aangegeven wel bekend te zijn met verschillende apps, maar deze niet te gebruiken. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat zij dit vooral niet doen omdat: zij nog niet ingezet zijn bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken waren; zij aangeven de benodigde informatie te halen bij de AGS/GAGS; de apps niet voldoen aan de informatiebehoefte; de betrouwbaarheid in twijfel wordt getrokken; huidige middelen volstaan in informatiebehoefte. Eén van de respondenten geeft aan tijdens een oefening zelf gezien te hebben dat de informatie uit de apps niet klopt of zelfs fouten bevatten. Door deze respondent wordt dan ook afgeraden om niet gevalideerde apps te gebruiken. 18

19 De tweede groep, bestaande uit 34 respondenten geeft aan bekend te zijn met apps, maar deze niet te gebruiken tijdens repressieve inzetten. De redenen om de verschillende apps niet tijdens repressieve inzetten te gebruiken komen overeen met redenen die gegeven door respondenten die de apps in hun geheel niet gebruiken. Ook hier zijn veel gezien reacties: geen ervaring met incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken waren en de apps zijn niet voldoende betrouwbaar. Daarnaast wordt hier meerdere malen aangegeven dat de apparatuur, smartphone of tablet, niet bruikbaar is in combinatie met de apps of te traag is om daadwerkelijk te gebruiken tijdens inzetten. Een ruime meerderheid, 70 respondenten, geeft aan bekend te zijn met de verschillende apps en deze ook daadwerkelijk in te zetten tijdens repressieve inzetten. Ook aan hen is gevraagd wat hun overweging is en waarvoor zij de apps zoal gebruiken tijdens een repressieve inzet. De respondenten die deze vraag beantwoord hebben, zijn behoorlijk eensgezind. Veelvuldig gegeven redenen voor het inzetten van de apps zijn: snelheid; gemak; sneller dan huidige middelen (boeken). Voor de reden van het gebruik worden informatievergaring, inzet bepalen en advies als belangrijkste redenen genoemd, eigenlijk ter vervanging van de huidige hard-copy middelen. Hierboven valt te lezen dat 70 respondenten (52%) van de 134 respondenten die deze vraag hebben beantwoord, de apps gebruiken tijdens repressieve inzetten. Hieruit blijkt meteen dat er ook een forse groep overblijft die de apps om uiteenlopende redenen niet inzet tijdens repressieve inzetten. De respondenten die hebben aangegeven bekend te zijn met verschillende apps uit het app-overzicht, is gevraagd om hun oordeel te geven over: betrouwbaarheid van de apps; overzichtelijkheid van de apps; bruikbaarheid van de apps; of ze apps zouden aanraden bij collega s. De resultaten van deze vraag zijn verwerkt in een overzicht met alle apps, dat u kunt vinden in bijlage VII. In de bijlage zijn een tweetal tabellen opgenomen, een tabel met de apps die geschikt zijn voor Apple en één tabel met apps die geschikt zijn voor Android. In de tabel is per app aangegeven hoe de respondenten de betrouwbaarheid, overzichtelijkheid, bruikbaarheid en of ze de app zouden aanraden beoordelen. In de tabel staat aangeven hoeveel respondenten de bepaalde beoordeelde met goed, voldoende of slecht. Voor apps geschikt voor Windows is geen beoordeling in de enquête geweest. Dit heeft te maken met het feit er slecht één app voor Windows bij ons bekend is. De respondenten is gevraagd of en wat de toegevoegde waarde van apps is, ten opzichte van de huidige informatiebronnen. Hierbij konden meer antwoorden worden aangekruist. De onderstaande tabel laat zien dat veel respondenten (132) vinden dat apps een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van de huidige informatiebronnen. 19

20 Op de vraag welke toegevoegde waarde hebben de apps ten opzichte van de andere informatiebronnen? hebben 60 respondenten een antwoord gegeven. In de tabel is zichtbaar dat 50 van de 60 respondenten (83%) de apps gemakkelijker te gebruiken vindt dan de huidige middelen. Ook de snelheid waarmee de informatie beschikbaar is, wordt door een grote groep respondenten als toegevoegde waarde gezien. Dit onderstreept de eerder genoemde redenen om apps in te zetten tijdens repressieve inzetten: snelheid en gemak. Daarnaast is de helft van het aantal respondenten van mening dat apps meer up-to date zijn dan de huidige middelen Behoeftes Het doel van dit onderzoek is erachter komen welke behoefte is er met betrekking tot informatievoorziening doormiddel van apps over gevaarlijke stoffen onder de operationeel leidinggevende: OVD-B en OVD-G en onder de (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen. 20

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte

ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte ehealth binnen de thuiszorg van Noorderbreedte De ontwikkeling van de ehealth-koffer Naam : Seline Kok en Marijke Kuipers School : Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding : HBO-Verpleegkunde voltijd

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Klanttevredenheid 2013

Klanttevredenheid 2013 Klanttevredenheid 2013 1. Inleiding Doel De GHOR streeft ernaar de relatie met partners en operationele functionarissen te versterken en de waardering over de samenwerking en dienstverlening te vergroten.

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007

Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Analyse Klanttevredenheidsonderzoek juni 2007 Infopunt Veiligheid scoort goed in eerste onderzoek Eén jaar na oprichting heeft Infopunt Veiligheid in juni 2007 onder 582 geregistreerde vragenstellers een

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Gratis adverteren voor app publishers

Gratis adverteren voor app publishers HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM - INTERACTIEVE MEDIA - CONTENT & COMMUNICATIE Gratis adverteren voor app publishers Afstudeerscriptie Harm Verbiest - 538092 8/13/2012 Deze afstudeerscriptie is geschreven voor

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

BRAIN Deelplan: Website

BRAIN Deelplan: Website BRAIN Deelplan: Website Respond BV Sportweg 15 5037 AC TILBURG T +31(0)13 532 10 01 F +31(0)13 544 23 40 info@respond.nl www.respond.nl KvK nummer Tilburg 18035794 Bank (ING-BANK) 68.47.49.203 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor

Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Auteur A.R. Goudriaan E-mailadres alex@goudriaan.name Datum 16 november 2008 Versie 1.0 Titel Computeraffiniteit belangrijk op kantoor Computeraffiniteit belangrijk op kantoor tevredenheid over de automatiseringsafdeling

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl

Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters. Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl Bottleball Onderzoeksverslag MovingMonsters Uitgevoerd door Arno Classens a.classens@student.fontys.nl 1 1. Inhoudsopgave Wat? Bladzijde 1. Introductie 3 2. Methodologie 4 3. Resultaten 3.1 Oriëntatie

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 (2016-07) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek onder gebruikers van het I&R-systeem.

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Functioneel beheer in Nederland

Functioneel beheer in Nederland Functioneel beheer in Nederland Achtergrond Op initiatief van Marjet Smits (ad Matres), Martijn Buurman (Functioneel-beheerder.com) en Günther Nijmeijer (inmezzo) is eind 2012 de eerste verkiezing voor

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016

Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Cliëntervaringsonderzoek Wmo & Jeugd 2016 Inleiding Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken. Daarbij wordt vanaf 2016 voor

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn

Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Beroepsopdracht Samenwerking eerste lijn Rapport Opdrachtgever: M. Schneider Docentbegeleider: A. Poelgeest Studenten: Ingrid de Smet Noel Strijdonk Studiejaar: 2008-2009 Voorwoord Dit is een beroepsopdracht

Nadere informatie

Testrapport. Professionals vs Amateurs

Testrapport. Professionals vs Amateurs Testrapport Professionals vs Amateurs Groepsleden: Erkan Kaman Fabio D Apice JesseOtten Lynn Gommans Mauke Rodermond Nadia van den Bosch Pieter Croese Roy Strikkeling Skip van der Lande Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die

Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die Hoofdstuk 2: Kritisch reflecteren 2.1. Kritisch reflecteren: definitie Definitie: Kritisch reflecteren verwijst naar een geheel van activiteiten die worden uitgevoerd om uit het gevonden bronnenmateriaal

Nadere informatie

De gewenste woning binnen handbereik

De gewenste woning binnen handbereik Vrije Universiteit, Amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Masterproject De gewenste woning binnen handbereik Charlotte Rietveld Amsterdam, 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid

Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid Functie verkenner (gevaarlijke stoffen) werkzaam bij de brandweer De Brandweeracademie is onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid 2 Branchestandaard blijvende

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie 1 september 2014

Bedrijfsinformatie 1 september 2014 1 september 2014 Wie ben ik? Even voorstellen Mijn naam is Niek Scholtes, geboren op 29 april 1986 in Den Haag. In 2009 heb ik mijn HBO studie Human Technology afgerond aan de Haagse Hogeschool. Human

Nadere informatie

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen

Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht. Analyse. Inleiding. Doelstellingen Leerscenario Kata-App (werktitel) Raymond Stoops Hogeschool Utrecht Analyse Inleiding Bij het beoefenen van karate zijn er meerdere trainingsvormen. Een individuele trainingsvorm is de kata, waar een vast

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca

Plan van aanpak. Namen Studenten: Tim Smit Bhanu Sharma Ryan Pool Paulo Bruns Denzel Seca Plan van aanpak Namen Studenten: Tim Smit 500630016 Bhanu Sharma 500709428 Ryan Pool 500713831 Paulo Bruns 500716331 Denzel Seca 500672845 Klas: MMT1F Team: 2 Minor: Marketing Tomorrow Vak: Online Marketing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen

Voorwoord. Nienke Meijer College van Bestuur Fontys Hogescholen 3 Voorwoord Goed onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor jonge mensen om uiteindelijk een betekenisvolle en passende plek in de maatschappij te krijgen. Voor studenten met een autismespectrumstoornis

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP

Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatie ontwikkeling met PHP Versie 1.0 Wouter van Kuipers 7 7 2008 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 2 3 Probleemgebied... 3 3.1 Doelstelling...

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie

Achtergrond en doel van de inventarisatie Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg & Rampenbestrijding NVBR Inventarisatie 10 maart 2009 Onderwerp: Initiatiefnemer: Ondersteund door: Inventarisatie Objectportofonie DMO vraagstukken Stephan Wevers

Nadere informatie

De vragenlijst van de openbare raadpleging

De vragenlijst van de openbare raadpleging SAMENVATTING De vragenlijst van de openbare raadpleging Tussen april en juli 2015 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden over de vogel- en de habitatrichtlijn. Deze raadpleging maakte

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les. Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar

Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les. Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar Mobiel woordjes verwerven en leren in en buiten de les Verantwoording Profielproduct ontwikkelaar Student: Jaury de Jong Studentnummer: 10129634 School: Amstelveen College Opdrachtgever: Helen Vogelpoel

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders De afgelopen vijf jaar is, mede door de inzet van de VOKK, meer kennis opgebouwd en beschikbaar gemaakt over

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Inrichting piket Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen Bestuursvoorstel Onderwerp Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Piketten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (Adviseur gevaarlijke stoffen, Meetplanleider en Waarschuwings-

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Digitale I-Signer Handleiding

Digitale I-Signer Handleiding Digitale I-Signer Handleiding Wat heeft u nodig Een smartphone of tablet met ios of Android als besturingssysteem. Internet verbinding om de DSB I-Signer app te downloaden uit de Google Play Store of de

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

App Integraal Crisisplan Help

App Integraal Crisisplan Help App Integraal Crisisplan Help Revisiehistorie Versie Datum Auteur Wijzigingen 1.0 01-10-2015 Anno van Dijken (AZN) Eerste versie 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Eerste keer gebruik van de app... 4 3. Incidenten,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie