Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3"

Transcriptie

1 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 INHOUDSOPGAVE 1 2 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK... 3 ONDERZOEKSOPZET Doelgroep en benadering... 4 Opzet vragenlijst... 5 Opzet rapportage RESULTATEN Communicatie over afval... 6 WIJ-programma... 8 Website van de gemeente Horst aan de Maas Gebruik apps SAMENVATTING BIJLAGEN Vragenlijst Toelichtingen op vragen Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

3 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK De gemeente Horst aan de Maas heeft door DUO Market Research het Burgerpanel laten opzetten. Deze rapportage bevat de resultaten van het derde onderzoek dat is uitgevoerd onder leden van het Burgerpanel. In het onderzoek is een aantal onderwerpen onderzocht. De doelstellingen van het onderzoek onder de inwoners luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in de waardering voor de communicatie van de gemeente over afval/afvalinzameling. 2. Inzicht krijgen in de bekendheid van het WIJ-programma. 3. Inzicht krijgen in de houding ten opzichte van het WIJ-programma. 4. Inzicht krijgen in het gebruik van de nieuwe website van de gemeente. 5. Inzicht krijgen in de waardering voor de nieuwe website van de gemeente. 6. Inzicht krijgen in het gebruik van apps op de telefoon en/of tablet. 7. Inzicht krijgen in de behoefte aan een app van de gemeente. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

4 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Doelgroep en benadering Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle leden van het Burgerpanel. Deze inwoners zijn per benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Het online veldwerk is als volgt verlopen: 1. De leden van het Burgerpanel ontvingen een waarin ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Deze bevatte een persoonlijke link waarmee men direct in de online vragenlijst terecht kwam. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is; 2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld; 3. Na enige tijd is er een herinnerings gestuurd naar de inwoners die op dat moment nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. De technische realisatie van het online veldwerk van het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en gemanaged. Elke deelnemer kon slechts één keer de vragenlijst invullen. Tevens kon de deelnemer, als hij /zij het invullen van de vragenlijst moest afbreken, verder gaan met het invullen van de vragenlijst door opnieuw op de link te klikken. Van 20 juni tot en met 14 juli 2013 hebben leden van het Burgerpanel de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. Alle leden van het Burgerpanel zijn uitgenodigd. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-respons van 70%. Aantal Uitgenodigd (leden van het Burgerpanel) Geen medewerking/geen reactie 526 Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend Responspercentage 70% Conform de reglementen en gedragscodes van de het College bescherming persoonsgegevens zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

5 De leden van het Burgerpanel vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Jongeren en vrouwen zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de respons. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op de variabelen leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente Horst aan de Maas als geheel. Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges bij diverse steekproefgroottes is hieronder een tabel opgenomen waarin bij verschillende steekproefgroottes de bijbehorende nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 95% (betrouwbaarheid = de mate waarin bij herhaalde meting, dezelfde resultaten worden verkregen) 1. Steekproefgrootte Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% 400 4,9% 4,2% 2,9% 600 4,0% 3,4% 2,4% 800 3,4% 3,0% 2,1% ,1% 2,7% 1,8% ,8% 2,4% 1,7% Toelichting op de tabel Bij een steekproefomvang van bijvoorbeeld n = inwoners, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijv. 75% van de inwoners heeft de website van de gemeente wel eens bezocht, rekening gehouden te worden met het feit dat de werkelijke percentages zullen liggen tussen: 72,6%(75% - 2,4%) 77,4% (75% + 2,4%); 2.2 Opzet vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg tussen de gemeente Horst aan de Maas en DUO Market Research opgesteld. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie paragraaf 5.1). 2.3 Opzet rapportage De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken (zie deel 3). In deel 4 is de samenvatting opgenomen. Afsluitende toelichtingen van inwoners zijn opgenomen als bijlage (zie paragraaf 5.2). 1 Er is uitgegaan van een populatie van Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

6 3 RESULTATEN 3.1 Communicatie over afval Als inwoners iets willen weten over afval of de afvalinzameling dan zoeken ze veelal informatie in de papieren afvalkalender die in januari per post is verstuurd. Ook gebruikt ruim vier op de tien inwoners de website van de gemeente. De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen. Indien u iets wilt weten over afval of de afvalinzameling, waar zoekt u dit dan op? Meerdere antwoorden mogelijk De papieren afvalkalender die begin januari per post is verstuurd 78% De website van de gemeente ( 41% De digitale afvalkalender 20% Gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas 17% De gemeentegids 12% Bellen met de gemeente 7% Anders 4% Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

7 We hebben inwoners gevraagd voor zes communicatiemiddelen van de gemeente een oordeel te geven over de mate waarin het informatief is. Inwoners hebben antwoord kunnen geven op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet informatief en 5 staat voor zeer informatief. Uit de resultaten blijkt dat de papieren afvalkalender als het meest informatief wordt ervaren. Hoe beoordeelt u onderstaande wijzen om informatie in te winnen over afval of de afvalinzameling? U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet informatief en 5 staat voor zeer informatief. Papieren 1% 2% afvalkalender 9% 32% 51% 5% Website van de gemeente 1% 5% 18% 27% 13% 36% Gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas 2% 7% 16% 24% 11% 39% Digitale afvalkalender 2% 3% 8% 17% 17% 53% De gemeentegids 4% 6% 17% 17% 10% 46% Bellen met de gemeente 4% 5% 8% 15% 9% 59% 1 = helemaal niet informatief = zeer informatief Weet niet Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

8 3.2 WIJ-programma We hebben inwoners gevraagd in hoeverre ze op de hoogte zijn van de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, werken en (zelfstandig) wonen die de komende jaren te gebeuren staan. Ruim de helft (59%) geeft aan niet of in beperkte mate op de hoogte te zijn. Ruim een kwart (27%) is redelijk op de hoogte. De resterende inwoners (13%) geven aan in grote mate of volledig op de hoogte te zijn. In hoeverre bent u op de hoogte van de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, werken en (zelfstandig) wonen die de komende jaren te gebeuren staan? 28% 31% 27% 11% 2% niet of nauwelijks in beperkte mate redelijk in grote mate volledig Als inwoners meer informatie zouden willen hebben over (veranderingen in) werken, zorg of welzijn (voor hun eigen situatie) dan zou ruim driekwart (79%) de website van de gemeente raadplegen. De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen. Als u meer informatie zou willen hebben over (veranderingen in) werken, zorg of welzijn in uw eigen situatie, waar zou u deze informatie dan zoeken? Meerdere antwoorden mogelijk Op de website van de gemeente 79% In de gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas 35% In het gemeenschapshuis/ dorpsdagvoorziening 5% Anders 17% Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

9 We hebben inwoners het beeldmerk van het WIJ-programma in de online vragenlijst getoond. Vervolgens hebben we de inwoners gevraagd of ze het beeldmerk van het WIJ-programma al eens eerder hebben gezien. Ruim een kwart (28%) geeft aan het beeldmerk van het WIJ-programma wel eens gezien te hebben. Heeft u dit beeldmerk al eens eerder gezien? 28% 72% Ja Nee Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

10 Alle inwoners (ook die het beeldmerk niet hebben gezien) hebben we gevraagd (na een uitleg over het WIJprogramma) een oordeel te geven over het WIJ-programma 2. Voor vijf aspecten hebben inwoners kunnen aangeven in hoeverre ze het betreffende aspect wel of niet van toepassing vinden op het WIJ-programma. Uit de resultaten blijkt dat circa tweederde van de inwoners (nog) geen mening heeft over het WIJprogramma. De resultaten per aspect ontlopen elkaar niet of nauwelijks. Het WIJ-programma... Is herkenbaar 4% 7% 8% 12% 3% 65% Spreekt mij aan 4% 6% 12% 10% 5% 62% Is informatief 2% 6% 12% 10% 3% 66% Is duidelijk 4% 8% 11% 8% 3% 66% Is geloofwaardig 2% 6% 12% 8% 3% 68% 1 = helemaal niet van toepassing = helemaal wel van toepassing weet niet/geen mening 2 Zie de vragenlijst voor de omschrijving die over het WIJ-programma is gegeven. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

11 3.3 Website van de gemeente Horst aan de Maas De gemeente heeft sinds 2013 een nieuwe website 3. Bijna driekwart (72%) van de inwoners heeft de nieuwe website in 2013 bezocht. Heeft u de website van de gemeente Horst aan de Maas ( in 2013 bezocht? 72% 28% Ja Nee Voor inwoners die de nieuwe website niet hebben bezocht, is de belangrijkste reden dat er geen noodzaak toe is geweest om de website te bezoeken (genoemd door 92%). De antwoorden van de optie anders zijn in de bijlage opgenomen. Wat zijn de redenen geweest dat u de website niet heeft bezocht? (gesteld aan inwoners die de website in 2013 niet hebben bezocht) Meerdere antwoorden mogelijk Geen noodzaak geweest 92% Ga liever langs bij de gemeente 5% Bel liever op naar de gemeente 5% Anders 6% 3 In de online vragenlijst is een screenshot van de nieuwe website getoond. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

12 Aan de bezoekers van de website hebben we gevraagd wat de reden van hun meest recente bezoek is geweest. Iets meer dan de helft (51%) heeft de website bezocht voor informatie over producten of diensten. Circa één op de zeven bezoekers (14%) had geen specifiek doel bij het bezoek van de website van de gemeente. Wat was de reden van uw meest recente bezoek aan de website van de gemeente? (gesteld aan inwoners die de website in 2013 wel hebben bezocht) Eén antwoord mogelijk Informatie over producten of diensten gezocht (bv informatie over WOZ, contactgegevens gemeente, afval etc) 51% Aanvragen van een product of dienst (bv het maken van een afspraak, verhuizing of een melding doorgeven enzovoort) 15% Geen specifiek doel 14% Nieuwsberichten bekeken/gezocht (bv bekendmakingen) 13% Anders 8% Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

13 Aan de bezoekers van de website hebben we vervolgens gevraagd of ze met het laatste bezoek aan de website van de gemeente hun doel hebben bereikt. Een ruime meerderheid (85%) geeft aan dat ze met hun laatste bezoek hun doel hebben bereikt. Heeft u met uw laatste bezoek aan horstaandemaas.nl het doel dat u vooraf had bereikt? 85% 9% 6% Ja Nee Niet van toepassing/ik had geen specifiek doel Uit nadere analyse (zie onderstaande tabel) blijkt dat het doel van het bezoek aan de website het meest wordt gerealiseerd bij de aanvraag van een product of dienst (92% geeft aan dat het doel is bereikt). Bij het zoeken van nieuwsberichten wordt het doel (relatief gezien) het minst bereikt: 13% geeft aan het doel niet te hebben bereikt. Nieuwsberichten bekeken/gezocht Informatie over producten of diensten gezocht Aanvragen van een product of dienst Totaal Ja 68% 88% 92% 85% Nee 13% 8% 7% 9% Niet van toepassing/ik had geen specifiek doel 19% 4% 2% 6% Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

14 3.4 Gebruik apps Van de inwoners beschikt ruim tweederde over een telefoon en/of tablet waarop ze apps kunnen installeren. Beschikt u over een telefoon en/of tablet waarop u apps kunt installeren? 69% 31% Ja Nee Van de inwoners die beschikken over een telefoon en/of tablet waarop ze apps kunnen installeren, maakt een ruime meerderheid (91%) gebruik van de mogelijkheid om apps te installeren op hun telefoon en/of tablet. Maakt u wel eens gebruik van de mogelijkheid om apps op uw telefoon en/of tablet te installeren? (gesteld aan inwones die een telefoon en/of tablet hebben om apps te installeren) 91% 10% Ja Nee Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

15 Aan de inwoners die wel eens een app op hun telefoon en/of tablet installeren, hebben we de volgende vraag voorgelegd: Stel dat gemeente Horst aan de Maas een app zou ontwikkelen. Zou u deze dan downloaden en gaan gebruiken? Van de gebruikers van apps zou iets meer dan de helft (51%) de app van de gemeente downloaden en gebruiken. Stel dat gemeente Horst aan de Maas een app zou ontwikkelen. Zou u deze dan downloaden en gaan gebruiken? (gesteld aan inwones die wel eens een app op een telefoon en/of tablet installeren) 20% 31% 30% 15% 3%2% Ja, zeker Ja, waarschijnlijk Misschien Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet Weet niet Wanneer we de resultaten uit deze paragraaf berekenen voor de bevolking als geheel dan zou bijna een derde (32%) de app zeker of waarschijnlijk downloaden en gebruiken 4. 4 De berekening is als volgt: 69% * 91% * 51% (20% + 31%) = 32% Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

16 4 SAMENVATTING Achtergrond en respons De gemeente Horst aan de Maas heeft door DUO Market Research een Burgerpanel laten opzetten met inwoners van de gemeente. Deze rapportage bevat de resultaten van het derde onderzoek dat is uitgevoerd onder leden van het Burgerpanel. In het onderzoek staan het gebruik van media centraal. De doelstellingen van het onderzoek luiden als volgt: 1. Inzicht krijgen in de waardering voor de communicatie van de gemeente over afval/afvalinzameling. 2. Inzicht krijgen in de bekendheid van het WIJ-programma. 3. Inzicht krijgen in de houding ten opzichte van het WIJ-programma. 4. Inzicht krijgen in het gebruik van de nieuwe website van de gemeente. 5. Inzicht krijgen in de waardering voor de nieuwe website van de gemeente. 6. Inzicht krijgen in het gebruik van apps op de telefoon en/of tablet. 7. Inzicht krijgen in de behoefte aan een app van de gemeente. Om de bovengenoemde inzichten te verkrijgen, is er onderzoek uitgevoerd onder leden van het Burgerpanel van de gemeente. Er zijn leden van het Burgerpanel uitgenodigd. In totaal hebben inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto respons van 70%. Resultaten Als inwoners iets willen weten over afval of de afvalinzameling dan zoeken ze in ruim driekwart van de gevallen de informatie in de papieren afvalkalender die in januari per post is verstuurd. Ook gebruikt ruim vier op de tien inwoners de website van de gemeente. Uit de resultaten blijkt dat de papieren afvalkalender niet alleen het meest wordt gebruikt, maar ook als het meest informatief wordt ervaren (in vergelijking met de andere communicatiemiddel over afval en afvalinzameling). We hebben inwoners gevraagd in hoeverre ze op de hoogte zijn van de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, werken en (zelfstandig) wonen die de komende jaren te gebeuren staan. Ruim de helft (59%) geeft aan niet of in beperkte mate op de hoogte te zijn. Ruim een kwart (27%) is redelijk op de hoogte. De resterende inwoners (13%) geven aan in grote mate of volledig op de hoogte te zijn. Als inwoners meer informatie zouden willen hebben over (veranderingen in) werken, zorg of welzijn (voor hun eigen situatie) dan zou ruim driekwart (79%) de website van de gemeente raadplegen. Ruim een kwart van de inwoners (28%) geeft aan het beeldmerk van het WIJ-programma wel eens gezien te hebben. Uit de resultaten blijkt dat circa tweederde van de inwoners (nog) geen mening heeft over het WIJ-programma. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

17 Bijna driekwart (72%) heeft de nieuwe website van de gemeente in 2013 bezocht. Voor inwoners die de nieuwe website niet hebben bezocht, is de belangrijkste reden dat er geen noodzaak toe is geweest om de website te bezoeken (genoemd door 92%). Iets meer dan de helft (51%) heeft de nieuwe website van de gemeente bezocht voor informatie over producten of diensten. Circa één op de zeven bezoekers (14%) had geen specifiek doel bij het bezoek van de website van de gemeente. Een ruime meerderheid (85%) geeft aan dat ze met hun laatste bezoek hun doel hebben bereikt. Van de inwoners beschikt ruim tweederde over een telefoon en/of tablet waarop ze apps kunnen installeren. Van de inwoners die beschikken over een telefoon en/of tablet waarop ze apps kunnen installeren, maakt een ruime meerderheid (91%) gebruik van de mogelijkheid om apps te installeren op hun telefoon en/of tablet. Indien de gemeente een app zou ontwikkelen zou iets meer dan de helft (51%) van de gebruikers van apps de app van de gemeente downloaden en gebruiken. Voor de gemeente als geheel betekent dit dat bijna een derde (32%) de app zeker of waarschijnlijk zou downloaden en gebruiken Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

18 5 BIJLAGEN 5.1 Vragenlijst Onderwerp 1: Communicatie over afval Vraag 1 Indien u iets wilt weten over afval of de afvalinzameling, waar zoekt u dit dan op? Meerdere antwoorden mogelijk 1. De papieren afvalkalender die begin januari per post is verstuurd 2. De digitale afvalkalender 3. De gemeentegids 4. De website van de gemeente ( 5. Gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas 6. Bellen met de gemeente 7. (Kabelkrant) Omroep Reindonk 8. Anders, namelijk:. Vraag 2 Hoe beoordeelt u onderstaande wijzen om informatie in te winnen over afval of de afvalinzameling? U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet informatief en 5 staat voor zeer informatief. Als u geen antwoord weet dan kunt u antwoorden met weet niet/geen mening. 1 = helemaal niet informatief = zeer informatief Weet niet 2. Papieren afvalkalender O O O O O O 3. Digitale afvalkalender O O O O O O 4. De gemeentegids O O O O O O 5. Website van de gemeente O O O O O O 6. Gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas O O O O O O 7. Bellen met de gemeente O O O O O O Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

19 Onderwerp 2: Wij-programma Zorg, welzijn, werken en zelfstandig wonen zijn terreinen waarop de komende jaren het nodige verandert. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over jeugdzorg, begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking en persoonlijke verzorging aan huis voor wie dat niet zelf kan. De gemeenten nemen op deze terreinen (ook wel aangeduid als het sociale domein) steeds meer taken over van het Rijk en de provincie omdat zij veel dichter bij de samenleving staan en beter kunnen aansluiten bij wat er al is. De gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk kan meedoen in de samenleving. Daarbij gaat de gemeente uit van de kracht van inwoners, organisaties en ondernemers. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen een handje helpen waar kan, worden dus steeds belangrijker. De gemeente gaat er namelijk van uit dat mensen sterker worden als ze de regie hebben en houden over hun eigen leven. En het is ook nodig om zorg en welzijn voor de toekomst goed en betaalbaar te houden. Vraag 8 In hoeverre bent u op de hoogte van de veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, werken en (zelfstandig) wonen die de komende jaren te gebeuren staan? 1. niet of nauwelijks op de hoogte 2. in beperkte mate op de hoogte 3. redelijk op de hoogte 4. in grote mate op de hoogte 5. volledig op de hoogte Voor de communicatie over alle veranderingen binnen het sociale domein is de gemeente Horst aan de Maas gestart met het WIJ-programma. Hieronder ziet u het beeldmerk (logo) dat bij deze campagne hoort. Het WIJ-programma heeft twee functies. Een hiervan is herkenbaarheid: alle gemeentelijke informatie over welzijn, zorg, werken en (zelfstandig) wonen en de bijbehorende veranderingen bevat dit beeldmerk. Daarnaast wil het WIJ-programma inspireren en een goed gesprek op gang brengen. WIJ gaat namelijk over mensen. Mensen die elkaar helpen en er voor elkaar zijn. WIJ zet goede voorbeelden in de spotlight en laat zien wat mensen en organisaties zelf, of in samenwerking met de gemeente, kunnen bijdragen in hun directe omgeving. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

20 Vraag 9 Heeft u dit beeldmerk al eens eerder gezien? 1. Ja 2. Nee Vraag 10 Als u meer informatie zou willen hebben over (veranderingen in) werken, zorg of welzijn in uw eigen situatie, waar zou u deze informatie dan zoeken? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Op de website van de gemeente 2. In de gemeentepagina in Hallo Horst aan de Maas 3. In het gemeenschapshuis/ dorpsdagvoorziening 4. Anders, namelijk:.. Vraag Kunt u aangeven in hoeverre volgens u de volgende aspecten van toepassing zijn op het WIJ-programma? U kunt antwoorden op een schaal van 1 tot en met 5, waarbij 1 staat voor helemaal niet van toepassing en 5 staat voor helemaal van toepassing. U kunt ook antwoorden met weet niet/geen mening. Het WIJ-programma. 1 = helemaal niet van toepassing = helemaal van toepassing Weet niet/ geen mening 11. Is duidelijk O O O O O O 12. Is geloofwaardig O O O O O O 13. Is informatief O O O O O O 14. Is herkenbaar O O O O O O 15. Spreekt mij aan O O O O O O Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

21 Onderwerp 3: Website gemeente Horst aan de Maas De gemeente heeft een nieuwe website sinds Hieronder ziet u een gedeelte van de website. Vraag 16 Heeft u de website van de gemeente Horst aan de Maas ( in 2013 bezocht? 1. Ja 2. Nee Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

22 Vraag 17 indien website niet bezocht Wat zijn de redenen geweest dat u de website niet heeft bezocht? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Geen noodzaak geweest 2. Ga liever langs bij de gemeente 3. Bel liever op bij de gemeente 4. Anders, namelijk: Vraag 18 indien website wel bezocht Wat is de reden van uw meest recente bezoek aan de website van de gemeente? Een antwoord mogelijk 1. Nieuwsberichten bekeken/gezocht (bv bekendmakingen) 2. Informatie over producten of diensten gezocht (bv informatie over WOZ, contactgegevens gemeente, afval etc) 3. Aanvragen van een product of dienst (bv het maken van een afspraak, verhuizing of een melding doorgeven of het indienen van een WOZ-bezwaar). 4. Geen specifiek doel vraag Anders, namelijk:. Vraag 19 indien website wel bezocht Heeft u met uw laatste bezoek aan horstaandemaas.nl het doel dat u vooraf had bereikt? 1. Ja 2. Nee Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

23 Onderwerp 4: Apps Vraag 20 Beschikt u over een telefoon en/of tablet waarop u apps kunt installeren? 1. Ja 2. Nee afsluiting Vraag 21 Maakt u wel eens gebruik van de mogelijkheid om apps op uw telefoon en/of tablet te installeren? 1. Ja 2. Nee afsluiting Vraag 22 Stel dat gemeente Horst aan de Maas een app zou ontwikkelen. Zou u deze dan downloaden en gaan gebruiken? 1. Ja, zeker 2. Ja, waarschijnlijk 3. Misschien 4. Nee, waarschijnlijk niet 5. Nee, zeker niet 6. Weet niet Afsluiting Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze hieronder kwijt. Rapportage meting 3 gemeente Horst aan de Maas DUO Market Research juli

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014 Rapportage Onderzoek Verkeer In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart Utrecht, januari 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen Rapportage Onderzoek Wonen In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein mevrouw H. Martens, mevrouw H. Pulles Utrecht, december 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5 Rapportage Burgerpanel meting 5: mei 2015 In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Horst aan de Maas Frans Geurts en Dion Wijnands Utrecht, mei 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod Rapportage Onderzoek Winkelaanbod In opdracht van: Contactpersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN mevrouw H. Martens Utrecht, mei 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Burgerpanel. voor uw gemeente

Burgerpanel. voor uw gemeente Burgerpanel Burgerpanel voor uw gemeente Gebruik maken van de ideeën en denkkracht van de inwoners van uw gemeente Exclusief voor uw gemeente Kostenbesparend Waarom een Burgerpanel? Welke voordelen biedt

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten Rapportage Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, november 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8 Rapportage Inwonerpanel meting 8: augustus 2017 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dion Wijnands Utrecht, augustus 2017 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek Inwonerspanel

Resultaten Onderzoek Inwonerspanel Resultaten Onderzoek Inwonerspanel Rapportage Resultaten Onderzoek Inwonerspanel In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Zederik Kicky Daoud Utrecht, februari 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 6

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 6 Rapportage Inwonerpanel meting 6: oktober 2016 In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Horst aan de Maas Claudia Sikes, Sander Janssen, Imke Kerkhof en Elke Ebbers Utrecht, oktober 2016 DUO Market Research

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Zakelijke parkeervergunning

Zakelijke parkeervergunning Zakelijke parkeervergunning Peiling onder zakelijke vergunninghouders Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Inspectie van het Onderwijs

Inspectie van het Onderwijs Rapportage Inspectie van het Onderwijs In samenwerking met: Contactpersoon: Van Twaalf tot Achttien Renske Valk Utrecht, november 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van de Woud Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar afval

Stadspanel-onderzoek naar afval Stadspanel-onderzoek naar afval Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel ruim 2000 leden. Elk lid van het panel krijgt

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Rapportage Onderzoek Communicatie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente De Fryske Marren Aliet Siemonsma-Bruins Utrecht, mei 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling)

N ec ke. Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling. Gemeenteraad Kaag en Braassem. Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) N ec ke r Oplegnotitie panelonderzoek afvalinzameling Gemeenteraad Kaag en Braassem Necker van Naem (Nicolette Ouwerling) Aanleiding onderzoek Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar afvalinzameling.

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Enquête op weg naar herstel

Enquête op weg naar herstel 21179801 Enquête op weg naar herstel - Beschrijving belangrijkste uitkomsten - Uitgevoerd in opdracht van VOORWOORD In opdracht van de gemeente Voorschoten is aan RenM Matrix opdracht gegeven voor het

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN

NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN Februari 2015 I&O Research volgt ontwikkelingen met longitudinaal onderzoek. Nulmeting in december 2014. Negen op de tien Nederlanders kregen iets

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente Rapportage Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, december 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Liesbeth van der Woud

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Onderzoek Huisvesting

Onderzoek Huisvesting Rapportage Onderzoek Huisvesting In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Zuidplas Renata Caminada, Ramon Staal en Ellen van Ojen Utrecht, september 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester

Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester Wat voor burgemeester wilt u? Resultaten inwonersenquête profielschets nieuwe burgemeester April 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie