E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?"

Transcriptie

1 E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijland, juni/juli 2004.

2 E - STEMMEN: LAAT JIJ JE DIGITALE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Auteurs: drs. Kjell Massen drs. Martijn van der Veen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijland, juni/juli 2004.

3 SAMENVATTING Samenvatting procedure online stemmen Tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement is door bijna tweederde van de respondenten gestemd. Tijdens de afgelopen waterschapsverkiezingen is door eenderde van de respondenten gestemd Stemmen via internet geniet de voorkeur boven stemmen per post bij de waterschapsverkiezingen. De belangrijkste bezwaren tegen stemmen via internet zijn angst voor fraude of manipulatie en de onveiligheid van internet. De meerderheid heeft echter geen bezwaren tegen stemmen via internet. De belangrijkste redenen om te stemmen via internet zijn plaatsonafhankelijk kunnen stemmen, sneller kunnen stemmen en elk moment van de dag kunnen stemmen. Bijna alle respondenten konden hun stem zonder foutmelding invoeren op de stemsite van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het stemmen via internet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt over het algemeen positief beoordeeld. De uitleg over hoe je je stem kunt uitbrengen wordt zeer positief beoordeeld. Een kwart van de respondenten heeft de uitleg niet gezien of niet gebruikt. De stemprocedure wordt als duidelijk ervaren, is gebruiksvriendelijk en maakt een betrouwbare indruk. Volgens de respondenten kunnen de kandidaten zich bij stemmen via internet beter presenteren aan de kiezer en de kiezers kunnen door de extra achtergrondinformatie over de verkiezingen en kandidaten makkelijker een weloverwogen keuze maken. Over de veiligheid van het systeem van stemmen via internet maken de respondenten weinig zorgen. De meeste respondenten geven aan bij voorkeur via internet te stemmen als deze mogelijkheid aangeboden wordt. De respondenten denken dat de opkomst bij verkiezingen zal stijgen als men via internet kan stemmen. Met name bij verkiezingen met een doorgaans lager opkomstpercentage (waterschap, Provinciale Staten en Europees Parlement) zal de opkomst stijgen als men via internet kan stemmen..

4 Samenvatting procedure stemcontrole Een groot deel van de respondenten heeft zijn of haar stem niet kunnen controleren. Dit komt voornamelijk omdat men de code niet bewaard heeft of kwijt is geraakt. De uitleg over de stemcontrole op de website wordt nogal uiteenlopend beoordeeld. Een deel van de respondenten vindt de uitleg goed tot zeer, terwijl een ander deel van de respondenten de uitleg juist slecht tot zeer slecht vindt. Een opvallend groot deel van de respondenten heeft geen mening of staat neutraal ten opzichte van de uitleg. De procedure van de stemcontrole wordt door meer dan de helft van de respondenten begrijpelijk gevonden. Een duidelijke (uitleg van de) procedure van de stemcontrole is van belang. Het blijkt dat respondenten die de procedure begrijpelijk vonden meer vertrouwen krijgen in stemmen via internet, terwijl respondenten die de procedure niet begrijpelijk vonden juist minder vertrouwen krijgen in stemmen via internet. De mogelijkheid om achteraf te kunnen controleren of je stem meegeteld is wordt zeer belangrijk gevonden. De meeste respondenten zouden hier zelf (waarschijnlijk) gebruik van maken. De stemcontrole leidt niet tot meer vertrouwen in stemmen via internet. Voor meer dan de helft van de respondenten maakt de stemcontrole geen verschil voor het vertrouwen in stemmen via internet. Een kwart van de respondenten heeft door de stemcontrole wel meer vertrouwen gekregen in stemmen via internet. Er bestaat een sterke voorkeur voor het stemmen via internet als deze mogelijkheid aangeboden zou worden. De stemcontrole in deze vorm heeft echter niet bijgedragen aan een verdere acceptatie van stemmen via internet. De voorkeur voor stemmen via internet is na de stemcontrole gedaald tot 69%. Na het uitbrengen van een stem via internet was dit 79%. Vooral respondenten die hun stem niet hebben kunnen controleren (om technische redenen of omdat zij de procedure niet begrijpen), respondenten die de uitleg van de stemcontrole slecht vinden en respondenten die de procedure van de stemcontrole niet begrijpen zijn minder geneigd via internet te gaan stemmen..

5 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1 INLEIDING 6 2 ONDERZOEKSOPZET Methode van onderzoek Respondenten Vragenlijst Uitvoering 9 3 RESULTATEN Stemmen via internet Controle van uitgebrachte stem 24 BIJLAGEN 33.

6 1 INLEIDING Achtergrond Het Publiekspanel daagt iedereen uit om actief mee te denken over verbetering van de digitale overheid. Meningen, wensen en ervaringen worden gerapporteerd aan overheden. De burger wordt hierdoor een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling en verbetering van de digitale overheid. Op basis van de reacties van burgers stimuleert overheden om hun digitale communicatie te verbeteren. is de spin in het digitale web. Interactieve beleidsvorming wordt hier gestimuleerd. Uitgangspunt daarbij is dat de burger een bijdrage levert aan de kwaliteit van de digitale overheid. Het publiekspanel van is bedoeld om op een onafhankelijke manier te kunnen peilen wat burgers vinden van de digitale overheid. Op basis van de uitkomsten onderneemt acties richting overheden. Het Publiekspanel van bestaat momenteel uit ruim 2,000 burgers. Discussies en peilingen vinden ook plaats op de website: Gebruikers van de digitale overheid kunnen hier terecht om hun ideeën en ervaringen kenbaar te maken. Ook zijn er veel nieuwsfeiten en onderzoeken te vinden over de ontwikkeling van de digitale overheid. Het onderwerp van deze onderzoeksronde is online stemmen. De leden van het Publiekspanel zijn uitgenodigd om mee te doen aan een fictieve verkiezing voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Hun stem konden ze via internet uitbrengen. Tevens konden ze via internet controleren of hun stem meegeteld is. Onderzoeksvraag Voor deze meting onder het Publiekspanel geldt de volgende onderzoeksvraag: Hoe worden door burgers de procedures bij het online stemmen en bij de stemcontrole ervaren? 6

7 Indeling van het rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding bespreken we in hoofdstuk twee de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk drie worden eerst de resultaten van de online enquête over het stemmen via internet besproken. Hierbij wordt op enkele punten een vergelijking gemaakt met de resultaten van het internet stemmen onderzoek uit Daarna worden de resultaten van de online enquête over de stemcontrole besproken. Afsluitend volgen de bijlagen (vragenlijsten, tabellen en antwoorden op de open vragen). 7

8 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Methode van onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd in twee fasen onder het Publiekspanel van In de eerste fase kregen alle leden van het Publiekspanel een uitnodiging per om mee te werken aan het onderzoek. In de stond uitleg over het onderzoek, persoonlijke stemcodes en een link naar de vragenlijst. Eerst werden enkele algemene vragen gesteld over stemmen via internet, vervolgens is gevraagd of de panelleden daadwerkelijk hun stem wilden uitbrengen op de stemsite van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na het uitbrengen van hun stem keerden de panelleden terug naar de vragenlijst en evalueerden zij de stemprocedure. In de tweede fase van het onderzoek (na afloop van de verkiezing) ontvingen alle panelleden die in de eerste fase daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht een uitnodiging om te controleren of hun stem is meegeteld in de uitslag. Hiervoor was een speciaal deel van de stemsite van het Hoogheemraadschap van Rijnland ingericht. Ook deze procedure evalueerden zij in een korte online vragenlijst. 2.2 Respondenten Aan de eerste fase van het onderzoek hebben 1055 panelleden meegewerkt. Aan de tweede vragenlijst hebben 429 panelleden deelgenomen. n = 1055 n = 429 (eerste vragenlijst) (tweede vragenlijst) 2.3 Vragenlijst De online vragenlijsten zijn opgesteld in overleg met en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Beide vragenlijsten zijn terug te vinden in de bijlagen. 8

9 2.4 Uitvoering De publiekspanelleden hebben op 30 juni 2004 per een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan het onderzoek. In deze werd een korte uitleg over het onderzoek gegeven en konden de publiekspanelleden de code voor de deelnamegroep en een persoonlijke stemcode vinden. Tevens stond in deze een link naar de vragenlijst. Op 8 juli 2004 ontvingen de publiekspanelleden die hun stem uitgebracht hadden een uitnodiging om hun stem te controleren en om deel te nemen aan een vragenlijst over de stemcontrole. 9

10 3 RESULTATEN 3.1 Stemmen via internet Achtergrond Heb je bij de afgelopen verkiezingen (voor het Europese parlement) gestemd? Nee 36% Ja 64% Bijna tweederde van de respondenten (64%) heeft bij de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement gestemd. Meer hoger opgeleide respondenten hebben bij de afgelopen verkiezingen voor het Europees parlement gestemd dan lager opgeleiden. 10

11 Heb je bij de afgelopen waterschapsverkiezingen gestemd? Weet ik niet meer 10% Ja 31% Nee 59% Slechts eenderde van de respondenten (31%) heeft bij de afgelopen waterschapsverkiezingen gestemd. Een klein deel van de respondenten (10%) weet niet meer of men gestemd heeft bij de afgelopen waterschapsverkiezingen. Meer hoger opgeleide respondenten hebben bij de afgelopen waterschapsverkiezingen gestemd dan lager opgeleiden. 11

12 Stemmen per post of via internet? Stel: Bij de waterschapsverkiezingen zou je de mogelijkheid hebben om per post of via internet te stemmen. Hoe groot acht je de kans dat je je stem uitbrengt via internet? Ik zou niet gaan stemmen 2% Zeer klein 3% Klein 4% Neutraal 10% Zeer groot 47% Groot 34% Het uitbrengen van een stem via internet geniet de voorkeur boven het uitbrengen van een stem per post. Het grootste deel van de respondenten (81%) acht de kans dan ook groot tot zeer groot dat men zijn/haar stem per internet uitbrengt als men de keuze heeft tussen per post en via internet stemmen. Slechts 2% van de respondenten geeft aan niet te gaan stemmen bij de waterschapsverkiezingen als zij de mogelijkheid hebben om via internet hun stem uit te brengen. 12

13 Bezwaren tegen stemmen via internet Wat zie je als belangrijkste bezwaren tegen stemmen via internet? Ik zie geen reden om niet via internet te stemmen 65% Ik ben bang voor fraude of manipulatie 26% Ik vind internet onveilig 11% Ik vind de privacy onvoldoende 8% Ik ben bang dat mijn stem verloren gaat Stemmen is te belangrijk om via internet te doen Ik vind stemmen in buurthuis of schoollokaal gezelliger 4% 6% 7% Anders, namelijk... 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Over het algemeen zijn er niet veel bezwaren tegen het stemmen via internet. Tweederde van de respondenten (65%) ziet geen reden om niet via internet te stemmen. Met name respondenten vanaf 35 jaar zien geen reden om niet via internet te stemmen. Als er al bezwaren zijn, dan zijn dat angst voor fraude of manipulatie (door 26% van de respondenten genoemd) of dat men internet onveilig vindt (door 11% van de respondenten genoemd). Opvallend is dat jongere respondenten (tot 24 jaar) meer bezwaren tegen stemmen via internet hebben dan oudere respondenten. Als andere bezwaren tegen stemmen via internet worden o.a. gevoeligheid voor storingen en minder betrokkenheid bij het stemmen (vrijblijvendheid). Ook geeft een aantal respondenten nooit te gaan stemmen, ongeacht of stemmen via internet mogelijk is of niet. In vergelijking met het internet stemmen onderzoek uit 2002 is de angst voor fraude of manipulatie sterk afgenomen (toen 61%, nu 26%). Wel wordt internet nu als iets onveiliger gezien (toen 8%, nu 11%). 13

14 Redenen om via internet te stemmen Wat zouden voor jou de belangrijkste redenen zijn om via internet te stemmen? Ik kan plaatsonafhankelijk stemmen (werk, thuis, buitenland) 71% Het is sneller Ik kan elk moment van de dag stemmen 63% 66% Ik heb geen last van het weer (bijvoorbeeld regen) 28% De verkiezingsuitslag kan sneller worden vastgesteld Via internet kan ik meteen informatie over de kandidaten opzoeken 24% 24% Slechtzienden kunnen zo ook zelfstandig stemmen Meer privacy 8% 7% Ik zou nooit via internet stemmen 3% Anders, namelijk... 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De belangrijkste reden om via internet te stemmen zijn plaatsonafhankelijk kunnen stemmen (71%), sneller kunnen stemmen (66%) en elk moment van de dag kunnen stemmen (63%). Ook vindt een kwart van de respondenten het prettig dat men geen last meer heeft van het weer (26%). Slechts 3% van de respondenten geeft aan nooit te zullen stemmen via internet. Een aantal respondenten geeft aan dat stemmen via internet gewoon bij deze tijd hoort en dat stemmen via internet ook makkelijker is voor gehandicapten. In vergelijking met het e-stemmen onderzoek uit 2002 zien respondenten nu meer redenen om te stemmen via internet. De plaatsonafhankelijkheid van stemmen via internet blijkt nog steeds de belangrijkste reden om via internet te stemmen. 14

15 De stemprocedure Kon je in een keer je stem invoeren zonder foutmeldingen? Nee 10% Ja 90% Bijna alle respondenten (90%) konden hun stem zonder foutmeldingen invoeren. Het meest voorkomende probleem dat respondenten hebben, is het niet kunnen laden of openen van de site. Ook hebben een aantal respondenten problemen met de cookies en wordt van een aantal respondenten de code niet herkend. Ook geeft een aantal respondenten aan problemen te hebben met het verschil tussen een nul (0) en de letter O in de code. Een volledig overzicht van de ondervonden problemen bij het stemmen via internet is opgenomen in de bijlagen. 15

16 Wat is je algemene oordeel over het stemmen via internet bij het hoogheemraadschap van Rijnland? Zeer slecht 2% Slecht 4% Neutraal 16% Goed 55% Zeer goed 23% Over het algemeen zijn de respondenten heel positief over het stemmen via internet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (78% goed tot zeer goed). Slechts een klein deel van de respondenten (6%) vindt het stemmen via internet slecht tot zeer slecht. Uit de toelichting op hun algemeen oordeel blijkt dat de meeste respondenten de stemprocedure overzichtelijk en makkelijk in gebruik vinden. Ook de informatie bij de kandidaten wordt door de respondenten gewaardeerd. Een klein deel van de respondenten vindt echter dat er te veel handelingen uitgevoerd moeten worden om te kunnen stemmen. 16

17 Suggesties ter verbetering stemprocedure Als suggesties om de procedure bij het stemmen via internet te verbeteren worden door de respondenten de volgende punten genoemd: Slecht één keer je wachtwoord opgeven, en bij het ingeven van je wachtwoord de tekens maskeren door middel van sterretjes, dit geeft een gevoel van veiligheid. Geen wachtwoorden gebruiken met de cijfers nul en één en de letters O en I, deze tekens zijn slecht te onderscheiden van elkaar. Meer achtergrondinformatie over de partijen, eventueel een koppeling met Stemwijzer.nl, zodat je op basis van je antwoorden op bepaalde stellingen op de juiste partij en persoon kunt stemmen. (Pas)foto s plaatsen bij de kandidaten op de lijst. De wachtwoorden per versturen, of de codes afzonderlijk per post versturen. Het moet in ieder geval zo zijn dat alleen degene die stemgemachtigd is de codes ontvangt en kan gebruiken. 17

18 Hoe beoordeel je de nadere uitleg op de website over hoe je je stem uit kan brengen via internet (in de grijze balk onderaan het scherm)? Niet gezien 11% Slecht 1% Neutraal 11% Niet gebruikt 14% Zeer goed 13% Goed 50% De uitleg op de website wordt door tweederde van de respondenten (63%) goed tot zeer goed gevonden. Een kwart van de respondenten heeft de uitleg niet gezien (11%) of niet gebruikt (14%). 18

19 Duidelijkheid van de stemprocedure Hoe beoordeel je de duidelijkheid van de stemprocedure in de verschillende schermen? Zeer goed 13% Zeer slecht 1% Slecht 2% Neutraal 17% Goed 67% De duidelijkheid van de stemprocedure wordt door de respondenten zeer goed beoordeeld (80% goed tot zeer goed). Slechts een enkeling (3% slecht tot zeer slecht) vindt de stemprocedure niet duidelijk. 19

20 Stellingen: stemmen op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland Stellingen: stemmen via site van het hoogheemraadschap van Rijnland Het stemmen op de website van het hoogheemraadschap van Rijnland vind ik gebruikersvriendelijk 10% 50% 36% De kandidaten kunnen zich bij het stemmen via internet beter presenteren omdat je tijdens het stemmen nog informatie van de kandidaten kan opvragen 13% 49% 34% De stemprocedure op de website van het hoogheemraadschap van Rijnland maakt op mij een betrouwbare indruk 15% 48% 33% De extra achtergrond- informatie op de website over de verkiezingen en de kandidaten maken het makkelijker om een weloverwogen keuze te maken 4% 17% 45% 31% Ik maak mij zorgen over de veiligheid van het systeem van stemmen via internet van het hoogheemraadschap van Rijnland 16% 43% 24% 11% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens Over het algemeen zijn de respondenten zeer positief over het online stemmen op de website van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Men vindt het stemmen gebruiksvriendelijk (86% eens tot helemaal eens) en vindt dat de stemprocedure een betrouwbare indruk maakt (81% eens tot helemaal eens). Volgens driekwart van de respondenten (76%) kan men door de extra achtergrondinformatie over de verkiezingen en de kandidaten ook makkelijker een weloverwogen keuze maken en tevens vindt een groot deel van de respondenten (83%) dat kandidaten zich op deze manier ook beter kunnen presenteren aan de kiezers. Slechts een klein deel van de respondenten (16%) maakt zich zorgen om de veiligheid van het systeem van stemmen via internet. 20

21 Nu je gezien hebt hoe stemmen via internet in zijn werk kan gaan, zou je via internet je stem uitbrengen als deze mogelijkheid wordt geboden bij de volgende verkiezingen? Nee, ik stem liever gewoon in het stemlokaal 9% Dat weet ik nog niet 12% Ja, ik stem bij voorkeur via internet 79% De meeste respondenten (79%) geven aan bij voorkeur via internet te stemmen. Een klein deel van de respondenten (9%) stemt toch liever bij een stemlokaal. Ook een klein deel van de respondenten (12%) heeft hierin nog geen keuze gemaakt. 21

22 Stellingen: stemmen via internet algemeen Stellingen stemmen via internet algemeen Als het mogelijk wordt om via internet je stem uit te brengen zal de opkomst bij verkiezingen stijgen 4% 11% 47% 38% Ik zal eerder gaan stemmen bij de waterschapsverkiezingen als ik via internet kan stemmen 6% 9% 13% 38% 35% Ik zal eerder gaan stemmen bij Provinciale Staten verkiezingen als ik via internet kan stemmen 8% 12% 17% 32% 32% Ik zal eerder gaan stemmen bij verkiezingen voor het Europees parlement als ik via internet kan stemmen 9% 13% 17% 32% 28% Ik zal eerder gaan stemmen bij Gemeentelijke verkiezingen als ik via internet kan stemmen 9% 15% 19% 28% 29% Ik zal eerder gaan stemmen bij Tweede Kamer verkiezingen als ik via internet kan stemmen 10% 17% 20% 25% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% helemaal oneens oneens neutraal eens helemaal eens Het lijkt erop dat de opkomst bij de verkiezingen zullen stijgen als het mogelijk wordt om via internet je stem uit te brengen. Met name bij verkiezingen met een doorgaans lager opkomstpercentage zoals de waterschapsverkiezingen (73%), de verkiezingen voor de Provinciale Staten (64%) en de verkiezingen voor het Europees Parlement (60%) zullen burgers eerder gaan stemmen als men via internet een stem uit kan brengen. Bij Gemeentelijke verkiezingen (57%) en Tweede Kamer verkiezingen (53%) speelt dit in iets mindere mate. 22

23 Samenvattend Tijdens de afgelopen verkiezingen voor het Europees Parlement is door bijna tweederde van de respondenten gestemd. Tijdens de afgelopen waterschapsverkiezingen is door eenderde van de respondenten gestemd Stemmen via internet geniet de voorkeur boven stemmen per post bij de waterschapsverkiezingen. De belangrijkste bezwaren tegen stemmen via internet zijn angst voor fraude of manipulatie en de onveiligheid van internet. De meerderheid heeft echter geen bezwaren tegen stemmen via internet. De belangrijkste redenen om te stemmen via internet zijn plaatsonafhankelijk kunnen stemmen, sneller kunnen stemmen en elk moment van de dag kunnen stemmen. Bijna alle respondenten konden hun stem zonder foutmelding invoeren op de stemsite van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het stemmen via internet bij het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt over het algemeen positief beoordeeld. De uitleg over hoe je je stem kunt uitbrengen wordt zeer positief beoordeeld. Een kwart van de respondenten heeft de uitleg niet gezien of niet gebruikt. De stemprocedure wordt als duidelijk ervaren, is gebruiksvriendelijk en maakt een betrouwbare indruk. Volgens de respondenten kunnen de kandidaten zich bij stemmen via internet beter presenteren aan de kiezer en de kiezers kunnen door de extra achtergrondinformatie over de verkiezingen en kandidaten makkelijker een weloverwogen keuze maken. Over de veiligheid van het systeem van stemmen via internet maken de respondenten weinig zorgen. De meeste respondenten geven aan bij voorkeur via internet te stemmen als deze mogelijkheid aangeboden wordt. De respondenten denken dat de opkomst bij verkiezingen zal stijgen als men via internet kan stemmen. Met name bij verkiezingen met een doorgaans lager opkomstpercentage (waterschap, Provinciale Staten en Europees Parlement) zal de opkomst stijgen als men via internet kan stemmen. 23

24 3.2 Controle van uitgebrachte stem Nadat de respondenten gestemd hadden, werden ze enige tijd later uitgenodigd om te controleren of hun stem in de uitslag van de verkiezingen is meegeteld en nog een vragenlijst in te vullen. In deze paragraaf worden de resultaten van deze vragenlijst behandeld. Voor het controleren van hun stem hadden de respondenten een code nodig, de zogenaamde Technische Stem. Deze code kregen de respondenten nadat zij hun stem op de stemsite van het hoogheemraadschap hadden uitgebracht. De respondenten is gevraagd deze Technische Stem goed te bewaren voor de stemcontrole. Controle Is het controleren of je stem is meegeteld in de uitslag gelukt? Nee, andere reden, namelijk... 19% Nee, ik had mijn code niet meer 53% Ja 28% Bijna driekwart van de respondenten (72%) is het niet gelukt om te controleren of hun stem meegeteld is. Dit komt voornamelijk omdat men de code niet meer had. Respondenten die hun stem om andere redenen niet hebben kunnen controleren noemen zowel technische problemen (pagina niet kunnen laden, foutmeldingen) als een onduidelijke, te technische procedure als redenen. Een kwart van de respondenten (26%) heeft wel kunnen controleren of zijn of haar stem meegeteld is. 24

25 Is je stem meegeteld in de uitslag? Nee 3% Ja 26% Weet ik niet 71% Een kwart van de respondenten (26%) geeft aan dat hun stem is meegeteld in de uitslag van de verkiezingen. Een zeer klein deel (3%) zegt dat hun stem niet is meegeteld in de uitslag. Deze respondenten is het gelukt om te controleren of hun stem meegeteld is. De meerderheid van de respondenten (71%) geeft aan niet te weten of hun stem is meegeteld in de uitslag of niet. Het grootste deel van deze respondenten heeft niet kunnen controleren of hun stem is meegeteld in de uitslag. 25

26 Uitleg op de website Hoe beoordeel je de uitleg op de website over hoe je kan controleren of je stem is meegeteld in de uitslag? Zeer goed 4% Zeer slecht 8% Goed 26% Slecht 20% Neutraal 22% Weet niet / geen mening 20% De meningen over de uitleg op de site over hoe je kunt controleren of je stem is meegeteld in de uitslag zijn nogal verdeeld. Bijna eenderde van de respondenten (30%) vind de uitleg goed tot zeer goed, terwijl 28% van de respondenten de uitleg slecht tot zeer slecht vind. Opvallend is dat een groot deel van de respondenten (42%) geen menig heeft of neutraal ten opzichte van de uitleg staat. De uitleg lijkt door oudere respondenten (55+ jaar) minder goed beoordeeld te worden. 26

27 Procedure Was de procedure begrijpelijk? Weet niet / geen mening 23% Ja 54% Nee 23% Meer dan de helft van de respondenten (54%) vond de procedure begrijpelijk. Dit is opvallend aangezien slechts 28% van de respondenten daadwerkelijk heeft kunnen controleren of hun stem is meegeteld in de uitslag van de verkiezing. Ook van de respondenten die hun stem niet hebben kunnen controleren, geeft een groot deel aan dat de procedure van de stemcontrole duidelijk is. Bijna een kwart van de respondenten (23%) vond de procedure van de stemcontrole niet begrijpelijk. Suggesties Om de stemcontrole verder te verbeteren zou volgens de respondenten beter duidelijk gemaakt moeten worden dat je de inlogcodes moet bewaren. Eventueel zou de code nogmaals toegestuurd kunnen worden, als je een mailtje krijgt om je stem te controleren. Blijkbaar is het voor deze mensen niet duidelijk dat voor de stemcontrole een andere code nodig is dan voor het uitbrengen van een stem. De code voor het uitbrengen van een stem werd in de eerste uitnodiging toegestuurd. De code voor de stemcontrole werd door de stemwebsite gegenereerd en op het computerscherm weergegeven na het uitbrengen van de stem. Ook het terugzoeken van de stem in het bestand met alle uitgebrachte stemmen, wordt door de respondenten als problematisch gezien. Het zou beter zijn als dit overzichtelijker weergegeven wordt. 27

28 Vind je het nodig dat iedereen achteraf kan controleren of alles goed is gegaan met zijn of haar via het internet uitgebrachte stem? Nee 30% Ja 70% Het merendeel van de respondenten vind het nodig dat je achteraf kunt controleren of alles is goed gegaan met zijn of haar via het internet uitgebrachte stem. Met name de jongere respondenten (tot 35 jaar) vinden dit belangrijk. 28

29 Zou je zelf gebruik maken van deze mogelijkheid, dus denk je dat je zelf achteraf zou controleren of je stem is meegeteld in de uitslag? Weet nog niet 3% Nee 23% Ja 37% Misschien 37% Bijna driekwart van de respondenten (74%) geeft aan misschien of zeker zelf van de controlemogelijkheid gebruik te zullen maken. Bijna een kwart (23%) van de respondenten denkt niet zelf van deze mogelijkheid gebruik te zullen maken. 29

30 Heb je door de stemcontrole meer vertrouwen gekregen in het stemmen via internet? Weet ik niet 9% Nee, minder vertrouwen 9% Ja, meer vertrouwen 25% Neutraal, geen verschil 57% De stemcontrole draagt niet erg bij aan het vertrouwen in het stemmen via internet. Voor meer dan de helft van de respondenten (57%) maakt de stemcontrole voor het vertrouwen in stemmen via internet geen verschil. Een kwart van de respondenten (25%) heeft door de stemcontrole wel meer vertrouwen gekregen in stemmen via internet. Vooral respondenten bij wie het controleren van de stem is gelukt, hebben meer vertrouwen gekregen in stemmen via internet (30%). Van de respondenten bij wie de stemcontrole niet is gelukt (om een andere reden dan dat men de code niet meer had) is dit slechts 13%. Van deze laatste groep zegt een ongeveer een kwart juist minder vertrouwen in stemmen via internet gekregen te hebben. Ook van de respondenten die de procedure voor de stemcontrole onduidelijk vinden, heeft ongeveer een kwart minder vertrouwen gekregen in stemmen via internet door de stemcontrole. 30

31 Nu je gezien hebt hoe stemmen via internet in zijn werk kan gaan, zou je via internet je stem uitbrengen als deze mogelijkheid wordt geboden bij de volgende verkiezingen? Nee, ik stem liever schriftelijk 1% Anders, namelijk... 3% Nee, ik stem liever gewoon in het stemlokaal 9% Dat weet ik nog niet 18% Ja, ik stem bij voorkeur via internet 69% Nu de respondenten hebben gezien hoe stemmen via internet in zijn werk gaat en bovendien de stemcontrole in de praktijk hebben gezien, geeft de meerderheid van de respondenten (69%) aan bij voorkeur via internet te stemmen. Een deel van de respondenten (18%) is nog niet overtuigd door het stemmen via internet en weet nog niet of men, als men de mogelijkheid heeft, via internet gaat stemmen. Met name bij jongere respondenten (tot 24 jaar) lijkt er de grootste twijfel te bestaan. Een klein deel van de respondenten (9%) stemt liever gewoon in het stemlokaal. Een aantal respondenten geeft aan nooit te gaan stemmen, ongeacht of dit via internet mogelijk is of niet. De stemcontrole in deze vorm heeft er niet toe bijgedragen dat de acceptatie van stemmen via internet wordt vergroot. Aan het eind van de eerste fase van het onderzoek (na het stemmen, voor de stemcontrole) gaf 79% van de respondenten aan bij voorkeur via internet te stemmen. Aan het eind van de tweede fase van het onderzoek (na de stemcontrole) is dit gedaald naar 69%. De daling van de voorkeur voor stemmen via internet is mede te verklaren door enkele factoren: - Het wel of niet hebben kunnen controleren van de stem. Van de respondenten die er niet in zijn geslaagd hun stem te controleren (om een andere reden dan dat men de code niet meer had) zegt slechts 49% bij voorkeur via internet te stemmen. - De uitleg van de stemcontrole. Minder respondenten die de stemcontrole slecht of zeer slecht geven de voorkeur aan stemmen via internet (respectievelijk 44% en 61%). 31

32 - De procedure van de stemcontrole. Van de respondenten die de procedure van de stemcontrole niet begrijpelijk vinden, geeft een kleiner deel de voorkeur aan stemmen via internet (52%). In vergelijking met het internet stemmen onderzoek uit 2002 is de voorkeur voor stemmen via internet licht toegenomen. In 2002 gaf 62% van de respondenten aan bij de volgende Tweede Kamer verkiezingen het liefst via internet stemmen, nu geeft 69% van de respondenten aan bij de volgende verkiezingen het liefst via internet te stemmen. Samenvattend Een groot deel van de respondenten heeft zijn of haar stem niet kunnen controleren. Dit komt voornamelijk omdat men de code niet bewaard heeft of kwijt is geraakt. De uitleg over de stemcontrole op de website wordt nogal uiteenlopend beoordeeld. Een deel van de respondenten vindt de uitleg goed tot zeer, terwijl een ander deel van de respondenten de uitleg juist slecht tot zeer slecht vindt. Een opvallend groot deel van de respondenten heeft geen mening of staat neutraal ten opzichte van de uitleg. De procedure van de stemcontrole wordt door meer dan de helft van de respondenten begrijpelijk gevonden. Een duidelijke (uitleg van de) procedure van de stemcontrole is van belang. Het blijkt dat respondenten die de procedure begrijpelijk vonden meer vertrouwen krijgen in stemmen via internet, terwijl respondenten die de procedure niet begrijpelijk vonden juist minder vertrouwen krijgen in stemmen via internet. De mogelijkheid om achteraf te kunnen controleren of je stem meegeteld is wordt zeer belangrijk gevonden. De meeste respondenten zouden hier zelf (waarschijnlijk) gebruik van maken. De stemcontrole leidt niet tot meer vertrouwen in stemmen via internet. Voor meer dan de helft van de respondenten maakt de stemcontrole geen verschil voor het vertrouwen in stemmen via internet. Een kwart van de respondenten heeft door de stemcontrole wel meer vertrouwen gekregen in stemmen via internet. Er bestaat een sterke voorkeur voor het stemmen via internet als deze mogelijkheid aangeboden zou worden. De stemcontrole in deze vorm heeft echter niet bijgedragen aan een verdere acceptatie van stemmen via internet. De voorkeur voor stemmen via internet is na de stemcontrole gedaald tot 69%. Na het uitbrengen van een stem via internet was dit 79%. Vooral respondenten die hun stem niet hebben kunnen controleren (om technische redenen of omdat zij de procedure niet begrijpen), respondenten die de uitleg van de stemcontrole slecht vinden en respondenten die de procedure van de stemcontrole niet begrijpen zijn minder geneigd via internet te gaan stemmen. 32

33 BIJLAGEN 33

34 Vragenlijst stemprocedure 34

35 35

36 36

37 Vragenlijst stemcontrole 37

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan?

Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Onderzoek Trekt de woningmarkt weer aan? Rapportage 26 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 18.557 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 18 februari

Nadere informatie

KIEZERS BEZORGD OVER OZB, GEMEENTELIJKE POLITIEK NU AAN ZET

KIEZERS BEZORGD OVER OZB, GEMEENTELIJKE POLITIEK NU AAN ZET KIEZERS BEZORGD OVER OZB, GEMEENTELIJKE POLITIEK NU AAN ZET Resultaten OZB peiling Vereniging Eigen Huis 104.655 eigenwoningbezitters gaven hun mening. OZB PEILING In deze rapportage vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen

Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Onderzoek Steun PvdA na gemeenteraadsverkiezingen Rapportage 27 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 5824 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die bij de Tweede Kamerverkiezingen in

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Rabobank Clubkas Campagne

Rabobank Clubkas Campagne Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen 2017 1. Wat is de aanleiding voor de Rabobank Clubkas De Rabobank Clubkas Campagne is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling verkeersstructuur Berkel Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de varianten

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

13 januari 2016. Onderzoek:

13 januari 2016. Onderzoek: 13 januari 2016 Onderzoek: Het referendum 2016 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Handleiding Stemmen via internet

Handleiding Stemmen via internet Handleiding Stemmen via internet Tweede Kamerverkiezingen 2006 www.internetstembureau.nl kiezen uit het buitenland Voor u gaat stemmen Om uw stem uit te brengen heeft u zeker nodig: 1. computer met toegang

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website Resultaten vragenlijst Begin juli 2016 zijn actief woningzoekenden in aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen over de website van WoningNet. De vragenlijst omvatte 11 vragen. Bij elke

Nadere informatie

29 september Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom

29 september Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom 29 september 2016 Onderzoek: Vertrouwen PvdA-leden in Samsom Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011

Resultaten 3e peiling Provinciale Statenverkiezingen februari 2011 Resultaten 3e Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Opdrachtgever: RTV Oost maart 2011 Derde Provinciale Statenverkiezingen 2011 28 februari 2011 Bent u ervan op de hoogte dat er begin maart

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc

CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc CAO Tuincentra Enquête Onderhandelaarsakkoord Resultaten Utrecht, maart 2016 L. Smulders, MSc G. Zoetendaal, BSc Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Alternatief Voor Vakbond Copyright 2016, Labyrinth

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

25 februari 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 25 februari 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 Snel aan de slag 3 Per Enquete 3 Een enquête + vragen toevoegen 6 Layout aanpassen 7 Een uitnodiging versturen 8 Resultaten bekijken 8 Tips en trucs 13

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Onbeperkt stemmen. Kunnen mensen met een beperking goed meedoen bij het stemmen voor de verkiezingen?

Onbeperkt stemmen. Kunnen mensen met een beperking goed meedoen bij het stemmen voor de verkiezingen? Onbeperkt stemmen Kunnen mensen met een beperking goed meedoen bij het stemmen voor de verkiezingen? Verkiezingen In Nederland kun je vanaf je achttiende jaar stemmen bij verkiezingen. We kiezen dan de

Nadere informatie

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken

Rubriek. Leerlingbegeleider. Kantine Computers en studiehoeken Mediatheek. Zelf kiezen Theorie en praktijk. Afwisselende werkvormen Samenwerken Tevredenheidspeiling Goede scholen streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Welke kwaliteiten en wiens kwaliteiten? Niet alleen de professionals, ook leerlingen hebben een mening over de kwaliteiten

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne

Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Veelgestelde vragen Rabobank Clubkas Campagne Categorie Stemmen 1. Wanneer vindt het stemmen plaats? 2. Wie mogen er stemmen op de verenigingen en stichtingen? 3. Hoe werkt het stemmen? 4. Waarom is er

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010

Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Bewonerspanel Utrecht peiling september 2010 Van 17 september t/m 3 oktober 2010 heeft Bestuursinformatie een peiling onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht gehouden. De peiling ging over verschillende

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II

28 oktober Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II 28 oktober 2014 Onderzoek: Twee jaar kabinet Rutte II Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant

Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Gemeentelijk huishoudboekje 2011 en de begrotingskrant Nieuwsbrief EnschedePanel Maart 2011 Over de peiling Tussen 7 en 18 januari 2011 zijn alle online panelleden van 16 jaar en ouder gepeild over de

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager

Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoek mobiel doneren Marie Emma Vigeveno B2B Marketing Manager Onderzoeksrapportage Auteur: Seth Schaafsma Project: Z4792 3-7-2014 Pilot mobiel doneren Nu.nl Methode en opzet Het onderzoek is online

Nadere informatie

Onderzoek (v)echtscheidingen

Onderzoek (v)echtscheidingen Onderzoek (v)echtscheidingen 31 augustus 2012 Over het onderzoek Aan het onderzoek deden 4.445 ouders mee die in scheiding liggen of die gescheiden zijn op het moment dat ze minderjarige kinderen hadden,

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Achterban Participatie app

Achterban Participatie app Achterban Participatie app Achterban Participatie app Betrokkenheid vergroten van burgers, achterban, leden of medewerkers? Maak gebruik van onze achterban participatie app. In deze presentatie komen de

Nadere informatie

2 april 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum

2 april 2016. Onderzoek: Het Oekraïne-referendum 2 april 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV

20 feb Onderzoek: 10 Jaar PVV 20 feb 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

1. Stuur je kaarten via de post?

1. Stuur je kaarten via de post? Post 6 1. Stuur je kaarten via de post? (n= 575) 5 4 44% 5 3 2 1 7% Ja Soms Nee Weet niet Ja Alleen kerstkaarten en condoleancekaarten Bij een verjaardag en met kerst De meeste kaarten zijn met de kerst

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Procedure werving MR-ouderlid

Procedure werving MR-ouderlid Procedure werving MR-ouderlid 1. Opstellen wervingstekst voor Nieuwsslinger en Facebook 2. Verzamelen ingekomen reacties 3. Versturen bevestiging naar geïnteresseerden met daarin uitleg over de vervolgprocedure

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2006 Project: 6083 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs drs. Elise Bos Eyssen Weesperstraat 79 Postbus 658 1018

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. voor de medewerkers. bij OR-verkiezingen via de website. www.or-verkiezing.nl

Gebruikshandleiding. voor de medewerkers. bij OR-verkiezingen via de website. www.or-verkiezing.nl Gebruikshandleiding voor de medewerkers bij OR-verkiezingen via de website www.or-verkiezing.nl Copyright 2003. OR Verkiezing Online BV. Alle rechten voorbehouden De inhoud van deze handleiding kan geheel

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website

Resultaten vragenlijst. Vragenlijst website WoningNet. Nieuwe website Resultaten vragenlijst Begin juli 2016 zijn actief woningzoekenden in aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen over de website van WoningNet. De vragenlijst omvatte 11 vragen. Bij elke

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie