Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht"

Transcriptie

1 Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP juni 212 RP 1

2 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die in 211 uitgevoerd is in de Zoeterrse wijk rzicht. De doelstelling van deze pilot is Het vergroten van het besef van de noodzaak van brandveilig leven van de bewoners van galerijflats in de wijk rzicht. Door speciaal opgeleide vrijwilligers zijn in drie complexen in de wijk huisbezoeken uitgevoerd. Om de pilot te evalueren zijn er enquêtes verstuurd naar de bewoners waarbij een huisbezoek is uitgevoerd. De resultaten van deze enquête worden in dit rapport toegelicht. Als de resultaten van de enquête naast de doelstelling gelegd worden kan er geconcludeerd worden dat deze doelstelling is behaald. De overgrote rderheid (8%) van de bewoners die hebben gereageerd op de enquête geeft aan iets geleerd te hebben van het huisbezoek. Men vond de brandveiligheidsadviseurs deskundig en de behandelde onderwerpen goed tot uitstekend. Een aantal respondenten had voorafgaand aan het bezoek nog niet nagedacht had over brandveiligheid, heeft door het huisbezoek iets geleerd, is zich bewuster geworden van brandgevaar in huis en is zich daardoor brandveiliger gaan gedragen. Dit is precies wat men met deze pilot heeft willen bereiken. Naast de positieve punten zijn er ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Samen met de bovenstaande positieve punten leiden deze tot een aantal aanbevelingen: Zet de huisbezoeken als middel om brandveiligheid onder de aandacht te brengen, het inzetten van vrijwilligers hiervoor en de manier van opleiden van deze vrijwilligers voort. Onderzoek wat er verbeterd kan worden aan de informatievoorziening vooraf. Zorg dat er r capaciteit beschikbaar komt om de bezoeken uit te voeren. Onderzoek op welke manieren de boodschap van brandveilig leven herhaald kan worden om bewoners er zo aan te herinneren. Vergroot de betrokkenheid van partners als woningcorporaties en gente bij de acties en onderzoek wat zij hierin kunnen betekenen. Voer een eventuele enquête niet te lang na het uitvoeren van de huisbezoeken uit. Richttermijn hierbij is twee tot drie maanden. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Enquête 3 Aantallen uitgevoerd en respons 6 4 Resultaten en subconclusies 7 Vrijwilligers 12 6 Conclusie en aanbevelingen 13 3

4 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 1 Inleiding In 211 is in de Zoeterrse wijk rzicht de pilot Brandveilig leven in rzicht van start gegaan. De doelstelling van deze pilot is Het vergroten van het besef van de noodzaak van brandveilig leven van de bewoners van galerijflats in de wijk rzicht. In de periode van juli tot en met december zijn er in een drietal buurten huisbezoeken uitgevoerd door speciaal voor dit doel opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben aan de hand van een checklist samen met de bewoner de woningen doorgelicht. Er is gekozen voor een drietal complexen van drie verschillende woningcorporaties, te weten Fonteinbos (Vestia), Vrouwenhuiswaard (De Goede Woning) en de Waterbuurt (Vidomes). De betreffende corporaties hebben hieraan hun medewerking verleend. Naast de huisbezoeken zijn er bijeenkomsten georganiseerd en is de regionale miniwoning, waarin men zelf kan ervaren wat er gebeurt als een woning vol rook staat, ingezet. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 4

5 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 2 Enquête Om te evalueren welk effect de huisbezoeken hebben gehad is ervoor gekozen om een enquête uit te zetten. Deze enquête is per post verstuurd naar alle huishoudens waar een huisbezoek is uitgevoerd. Vervolgens konden de bewoners kiezen om de enquête online of op papier in te vullen. De enquête bestond uit 4 vragen die begonnen met Hoe vond u? waarbij de bewoner kon antwoorden op een schaal van slecht tot uitstekend en een zestal stellingen waarbij men aan kon geven in welke mate men het daar was. Daarnaast was er ruimte voor suggesties om Brandveilig Leven r onder de aandacht te brengen en algemene opmerkingen. De vrijwilligers hebben per een aparte enquête ontvangen. In totaal zijn er 189 enquêtes verstuurd, waarvan er 74 beantwoord zijn, wat betekent dat er een respons van 39% is behaald. Dit relatief lage percentage is mogelijk te verklaren door het feit dat een groot aantal bewoners van allochtone afkomst is, waardoor er mogelijk een taalbarrière is. De verschillende complexen zijn in de loop van 211 bezocht, maar pas enige tijd na de laatste bezoeken is gestart met de evaluatie. Als gevolg hiervan heeft er bij het complex Fonteinbos negen maanden tijd gezeten tussen het huisbezoek en de enquête, bij het complex Vrouwenhuiswaard is dit echter maar vier tot vijf maanden. Deze tijd kan ervoor gezorgd hebben dat de bezoeken enigszins zijn weggezakt in het geheugen van de bewoners, waardoor zij de vragenlijst niet hebben ingevuld. Anderzijds betekent dit wel dat men de gelegenheid heeft gehad om over de bezoeken na te denken en eventueel maatregelen in huis te nemen. Bij het complex Vrouwenhuiswaard was de respons hoger, wat mogelijk is te verklaren door de kortere tijd tussen het bezoek en de enquête. Voor de toekomst is het zinvol om bij soortgelijke acties de eventuele enquêtes structureel twee tot drie maanden na het bezoek te versturen. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht

6 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 3 Aantallen uitgevoerd en respons In de tabel en grafiek hieronder is weergegeven hoeveel woningen er beschikbaar waren en hoeveel er daarvan bezocht zijn. Ook geeft de grafiek weer hoeveel bewoners niet thuis waren en hoeveel bewoners hebben aangegeven dat ze geen interesse hadden. Daarnaast is per complex de respons op de enquête te zien. Complex Totaal beschikbaar Uitgevoerd Niet thuis Geen interesse Respons Fonteinbos (2%) 61 (%) 2 (41%) Vrouwenhuiswaard (47%) 66 (36%) 11 (6%) 31 (36%) Waterbuurt 36 6 (11%) 74 (14%) 16 (3%) 23 (38%) Totaal beschikbaar Uitgevoerd Niet thuis Geen interesse Respons Kanttekening bij de behaalde aantallen is dat er niet bij ieder complex even veel capaciteit beschikbaar was bij uitvoeren van de bezoeken. Met name bij het Vrouwenhuiswaard is men met r vrijwilligers aanwezig geweest, wat heeft geresulteerd in een groter percentage uitgevoerde bezoeken. In de Waterbuurt was een zodanig groot aantal woningen beschikbaar dat hier in verhouding minder woningen bezocht konden worden. De grafiek kan dus een enigszins vertekend beeld geven. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 6

7 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 4 Resultaten en subconclusies Het huisbezoek als middel om informatie te verstrekken is goed (49%) tot uitstekend (33%) beoordeeld. Slechts drie respondenten vonden deze manier matig en geen enkele slecht. Hieruit is op te maken dat het grootste deel van de respondenten het een geschikt middel vindt Hoe vond u... [Het huisbezoek als middel om informatie te verstrekken?] De informatievoorziening vooraf is door een grote rderheid als voldoende (3%), goed (49%) of zelfs uitstekend (%) beoordeeld. Hieruit blijkt dat hier nog verbeterpunten zijn, maar het nu zeker niet slecht is gegaan Hoe vond u... [De informatievoorziening vooraf?] De deskundigheid van de brandveiligheidsadviseurs is even erg goed beoordeeld, ruim 8% van de respondenten heeft aangegeven dit goed of zelfs uitstekend te vinden. Conclusie hieruit is dat de adviseurs een erg deskundige uitstraling hebben en op dit gebied weinig verbetering nodig is Hoe vond u... [De deskundigheid van de brandveiligheidsadviseur?] Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 7

8 Brandweer Haaglanden/Zoeterr Ook de bij het huisbezoek behandelde onderwerpen waren volgens een ruime rderheid van de bewoners die hebben gereageerd goed of uitstekend. Hieruit blijkt dat deze onderwerpen voldeden aan de verwachting van de bewoners en verandering hierin dus niet noodzakelijk is. Kanttekening hierbij is wel dat de bewoner niet kan oordelen over de niet behandelde onderwerpen omdat deze simpelweg niet bekend zijn Hoe vond u... [De bij het huisbezoek behandelde onderwerpen?] In het tweede deel van de enquête is gevraagd in welke mate de bewoner het was met een aantal stellingen. Op de stelling Ik had voordat ik over het huisbezoek hoorde al nagedacht over brandveiligheid in huis heeft slechts 12% geantwoord het hier (helemaal) on te zijn. Dit houdt in dat 88% hier wel al over nagedacht had, maar de overige bewoners dus nog niet Ik had voordat ik over het huisbezoek hoorde al nagedacht over brandveiligheid in huis. Neutraal on on Daarnaast heeft ruim 8% aangegeven het (helemaal) te zijn met de stelling dat hij of zij iets heeft geleerd van het huisbezoek. Hier is nog enige verbetering mogelijk aangezien de rest van de bewoners hier aangeeft weinig tot niets te hebben geleerd van het bezoek. Dit kan zijn doordat de kennis er al was, maar kan ook betekenen dat het huisbezoek als middel voor hen niet geschikt is Ik heb iets geleerd van het huisbezoek. Neutraal on on Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 8

9 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 73% is zich bewuster geworden van het brandgevaar in zijn of haar huis. Slechts drie respondenten hebben aangegeven het hier on te zijn. Blijkbaar is men zich, zelfs na de verstreken tijd tussen de bezoeken en de enquêtes, nog steeds bewuster van het brandgevaar. Hier is het een belangrijk deel van de doelstelling van deze pilot bereikt Ik ben me door het huisbezoek bewuster geworden van het brandgevaar in mijn huis. Neutraal on on Ook slechts drie bewoners hebben aangegeven het on te zijn met de stelling dat hij of zij zich brandveiliger is gaan gedragen. Verder is 39% neutraal en 7% het er (helemaal). Ook dit geeft deels aan dat de pilot zijn doel bereikt heeft Ik ben me door het huisbezoek brandveiliger gaan gedragen. Neutraal on on Vervolgens geeft bijna 42% aan het (helemaal) te zijn met de stelling dat hij of zij naar aanleiding van het huisbezoek iets veranderd heeft in de woning. Hieruit blijkt dat er dus (potentieel) brandonveilige situaties waren, die nu verholpen zijn. Als deze resultaten naast elkaar gezet worden blijkt dat 14 van de 74 respondenten voorafgaand aan het bezoek nog niet nagedacht had over brandveiligheid, door het huisbezoek iets geleerd heeft, zich bewuster geworden is van brandgevaar in huis en zich brandveiliger is gaan gedragen. 7 personen hebben vervolgens daadwerkelijk iets veranderd in de woning Ik heb, naar aanleiding van het huisbezoek, iets veranderd in mijn woning. Neutraal on on Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 9

10 Brandweer Haaglanden/Zoeterr Tot slot is de stelling Het huisbezoek heeft de ste vragen die ik had over brandveiligheid weggenomen door ruim 7% met (helemaal) beantwoord. Dit is weliswaar een groot deel, maar het geeft wel aan dat er toch een substantieel deel aangegeven heeft hier neutraal in te zijn. Dit kan twee dingen betekenen: er waren vooraf geen vragen of deze waren er wel maar zijn niet beantwoord Het huisbezoek heeft de ste vragen die ik had over brandveiligheid weggenomen. Neutraal on on Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 1

11 Brandweer Haaglanden/Zoeterr Op de open vraag Heeft u suggesties over de manier waarop we brandveilig leven onder de aandacht kunnen brengen? lopen de antwoorden zeer uiteen. Rode draad in de antwoorden is de herhaling en eventuele landelijke (postbus 1) mediacampagnes. Daarnaast adviseerden veel bewoners de boodschap te blijven herhalen en ook aan nieuwe bewoners te geven. Een aantal citaten van antwoorden op deze vraag: Ik denk dat deze persoonlijke benadering beter werkt dan andere toelichting. Nee, u weten allemaal beter dan ik! Niet r. Via postbus 1? Jaarlijks een informatieavond organiseren. ( )blijvende aandacht/reclame. Nog r informatieverstrekking; dat zou kunnen via maandelijkse/kwartaal verschijnende brochures van woningbouwvereniging ( ) Tot slot is de mogelijkheid geboden om algemene opmerkingen aan te geven over de pilot. Ook hier lopen de antwoorden zeer uiteen. Rode draad hierin is de waardering en dank voor de informatie. Een aantal citaten van opmerkingen: Succes met alles! Fantastisch! Heb naar aanleiding van bezoek een nieuwe rookmelder geïnstalleerd en een blusdeken aangeschaft. Leuk en informatief! Bedankt nogmaals. Het was leerzaam. We vonden het bijzonder leerzaam en ontzettend belangrijk. Het was een hele goede zet! Echt tof. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 11

12 Brandweer Haaglanden/Zoeterr Vrijwilligers Zoals al is aangegeven in de inleiding zijn de huisbezoeken uitgevoerd door vrijwilligers. Deze hebben per een aparte enquête gekregen. Er zijn 19 enquêtes uitgezet, waar door negen personen op is gereageerd. Aangezien het hier gaat om open vragen is het niet mogelijk om de antwoorden statistisch weer te geven. Daarom wordt per vraag de hoofdlijn van de verschillende antwoorden weergegeven. De vrijwilligers die hebben gereageerd vonden de organisatie van de brandweer allen, zonder uitzondering, duidelijk en goed georganiseerd. De vraag wat men vond van de organisatie vanuit de partners (woningbouw/gente) is even gesteld. De antwoorden hierop lopen uiteen, een aantal heeft aangegeven hier tevreden over te zijn, maar er wordt ook aangegeven dat deze partners af en toe steken hebben laten vallen of niet aanwezig waren op de afgesproken tijd en plaats. Een enkele vrijwilliger was überhaupt niet op de hoogte van het feit dat deze partijen betrokken waren. Dit kon dus beter. De begeleiding vanuit de brandweer vond men erg goed tot uitstekend. De brandweercollega s die deze pilot hebben begeleid worden als volgt beschreven: Waren altijd op tijd, erg vriendelijk, ter zake kundig, kregen goede begeleiding en voorlichting. Daarnaast wordt aangegeven dat alles erg duidelijk was en de vragen van de vrijwilligers goed werden beantwoord. Het merendeel vond dat de opleiding voldoende kennis en informatie bood om de huisbezoeken goed uit te voeren. Wel wordt er gevraagd om r instructie in de omgang met mensen in plaats van alleen de technische kant. Het uitvoeren van de bezoeken voldeed aan de verwachtingen, mits dit gedaan werd in tweetallen, wat bij het grootste deel van de bezoeken ook het geval was. De vrijwilligers geven aan zelf ook veel geleerd te hebben van de bezoeken en hun kennis ook bij vrienden en familie onder de aandacht te brengen. Ook geeft men een aantal suggesties om brandveilig leven onder de aandacht te brengen. Onder andere herhaling van de boodschap, reclamespotjes op tv, voorlichting via bewonersorganisaties, het bestickeren van brandweervoertuigen en het houden van voorlichting en huisbezoeken kort na een brand. Tot slot hebben de vrijwilligers een aantal overige opmerkingen gegeven. Hierin wordt aangegeven dat het zinvol zou zijn om r aandacht te besteden aan risicogroepen zoals ouderen. Daarnaast geeft één van de vrijwilligers aan dat sommige vrijwilligers best wat r kennis zouden willen hebben over de behandelde onderwerpen. Men geeft aan dat voorlichting kort na een brand als zeer positief werd ervaren. Een praktische tip van één van de vrijwilligers blijkt het duidelijker bijhouden van de bezochte adressen te zijn. Dit voorkomt dat er onnodig rdere malen bij een huishouden aangebeld wordt. Tot slot gaf een aantal vrijwilligers aan dat de waardering door de bewoners een grote drijfveer voor ze is geweest. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 12

13 Brandweer Haaglanden/Zoeterr 6 Conclusie en aanbevelingen De doelstelling van deze pilot is Het vergroten van het besef van de noodzaak van brandveilig leven van de bewoners van galerijflats in de wijk rzicht. Als de resultaten van de enquête naast deze doelstelling gelegd worden kan er geconcludeerd worden dat deze doelstelling is behaald. De overgrote rderheid (8%) van de bewoners die hebben gereageerd op de enquête geeft aan iets geleerd te hebben van het huisbezoek. Men vond de vrijwillig brandveiligheidsadviseurs deskundig en de behandelde onderwerpen goed tot uitstekend. Rode draad door de andere resultaten is de positieve reactie van de bewoners op de huisbezoeken. Men vond het niet alleen erg leuk, maar heeft er ook zeker van geleerd. Bovendien had een aantal respondenten voorafgaand aan het bezoek nog niet nagedacht had over brandveiligheid, heeft door het huisbezoek iets geleerd, is zich bewuster geworden van brandgevaar in huis en is zich daardoor brandveiliger gaan gedragen. Dit is precies wat men met deze pilot heeft willen bereiken. Ook zijn er een aantal verbeterpunten op te maken uit de resultaten. Zo komt duidelijk naar voren dat er r bewoners bereikt kunnen worden als er r mankracht beschikbaar is. Daarnaast adviseren zowel bewoners als vrijwilligers om de boodschap te blijven herhalen en op rdere manieren terug te laten komen. Voorbeelden hierbij zijn nieuwsbrieven van de woningcorporaties of bijvoorbeeld tv-spotjes. Herhaling herinnert mensen aan het huisbezoek en zorgt dat het brandveiligheidsbesef niet wegzakt. Daarnaast is de informatievoorziening vooraf voor verbetering vatbaar, net als de samenwerking met en betrokkenheid van de woningcorporaties en de gente. Uit deze conclusies volgen een aantal aanbevelingen: Zet de huisbezoeken als middel om brandveiligheid onder de aandacht te brengen, het inzetten van vrijwilligers hiervoor en de manier van opleiden van deze vrijwilligers voort. Onderzoek wat er verbeterd kan worden aan de informatievoorziening vooraf. Zorg dat er r capaciteit beschikbaar komt om de bezoeken uit te voeren. Onderzoek op welke manieren de boodschap van brandveilig leven herhaald kan worden om bewoners er zo aan te herinneren. Vergroot de betrokkenheid van partners als woningcorporaties en gente bij de acties en onderzoek wat zij hierin kunnen betekenen. Voer een eventuele enquête niet te lang na het uitvoeren van de huisbezoeken uit. Richttermijn hierbij is twee tot drie maanden. Evaluatie pilot Brandveilig Leven in rzicht 13

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND

FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND FACTSHEET VOORLICHTING NA BRAND INTERVENTIE In een studentenwoning in de Zwolse wijk Assendorp is op maart 0 brand ontstaan. Twee slachtoffers zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011

Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 Klanttevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties Actieradius najaar 2011 In het najaar van 2011 heeft Actieradius- vrijwillige inzet Land van Cuijk een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Rapport klanttevredenheid 2013

Rapport klanttevredenheid 2013 Rapport klanttevredenheid 2013 2014.1.73 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Procedure nieuwe verhuur 4 3. 3.1 Reparatieverzoeken Resultaten afgehandelde enquêtes Meerssen 2013 5 5 4. Procedure vertrekkende

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014

Tevredenheidsonderzoek 2014 Tevredenheidsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de zorgkwaliteit en veiligheid November 2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Aanpak... 3 Het onderzoek... 3 De resultaten... 4 Voldoet de zorg?... 4 Tevredenheid...

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam

Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied. Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Vergroten veiligheidsbewustzijn en rookmelderdichtheid in het buitengebied Resultaten van de gemeente: Menterwolde Pekela Veendam Juli 2012 Colofon Uitgave Auteur Contactadres : Brandweer Regio Groningen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV?

Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Resultaten Bewonersenquête De Gravin Utrecht Zijn de WKO-problemen verholpen? Kunt u afrekenen met Mitros Warmte BV? Aanleiding Veel bewoners van De Gravin Utrecht hebben problemen ervaren met de WKO-

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG

ONDERZOEK VERENIGING VAN EIGENAREN WONEN LIMBURG NDERZEK VERENIGING VAN EIGENAREN WNEN LIMBURG November 2016 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding.. 2 2 Resultaten 2.1 Respons... 2.2 Bekendheid huurders met de VvE zelf VvE-folder en huishoudelijk reglement 2.

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4

DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 DB-vergadering 28-05-2013 Agendapunt 4 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek vergunningverlening 2012 Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 Resultaten enquête collecte 2016 Beste lezer, Ieder jaar vragen wij onze collecteleiders om hun mening te geven over de collecte die zij georganiseerd hebben. We hebben van het grootste deel een emailadres

Nadere informatie

Pilot "Brandveilig leven in Meerzicht"

Pilot Brandveilig leven in Meerzicht Pilot "Brandveilig leven in Meerzicht" Plan van Aanpak Vastgesteld: 11 mei 2011 DvdL Pilot "Brandveilig leven in Meerzicht" Pilot "Brandveilig leven in Meerzicht" 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstelling

Nadere informatie

Rapport onderzoek Afgevaardigden

Rapport onderzoek Afgevaardigden 1. Inleiding Op 30 november 2012 (herinnering op 12 december) hebben 28 afgevaardigden en 1 oudafgevaardigde van Badminton Nederland een mailing ontvangen met daarin een link naar de enquête Afgevaardigden

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking 2014

Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking 2014 Toelichting enquête tevredenheid wijk- en dorpsraden over samenwerking In het najaar is een eerste meting uitgevoerd naar de tevredenheid van de wijk- en dorpsraden met betrekking tot de samenwerking met

Nadere informatie

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg

Aantal respondenten ingedeeld naar type zorg Pleegoudertevredenheidsonderzoek 2014 1. Inleiding Om de tevredenheid binnen pleegzorg te meten is het belangrijk om regelmatig cliënttevredenheidsonderzoeken onder de pleegouders en pleegkinderen te houden.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners

De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners De wijkcoach in Velve-Lindenhof gezien door de ogen van de bewoners Pieter-Jan Klok Mirjan Oude Vrielink Bas Denters Juni 2012 1 1 Onderzoeksvragen en werkwijze Op verzoek van de stuurgroep wijkcoaches

Nadere informatie

Raad van Beheer. Klant Tevredenheid Onderzoek Fokkers 2016

Raad van Beheer. Klant Tevredenheid Onderzoek Fokkers 2016 Raad van Beheer Klant Tevredenheid Onderzoek Fokkers 2016 Er is in de zomer van 2016 een Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO) uitgestuurd naar alle fokkers die de afgelopen 2 jaar één of meerdere nestjes

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Opplussen in Eefde. Drs. Eric Schellekens Senior adviseur wonen welzijn zorg Laagland advies 06-25 05 17 56

Opplussen in Eefde. Drs. Eric Schellekens Senior adviseur wonen welzijn zorg Laagland advies 06-25 05 17 56 Opplussen in Eefde Drs. Eric Schellekens Senior adviseur wonen welzijn zorg Laagland advies 0625 05 17 56 1 Opplussen in Lochem Wat brengt de workshop?: Wat verklaart het succes in Eefde? Kernboodschap:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie

Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Twee en een half jaar Kwaliteitsmeting in de Fysiotherapie Feiten en cijfers tot nu toe Managementsamenvatting Na twee en een half jaar kwaliteitsmetingen in de fysiotherapie is het een geschikt moment

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013 Rapport evaluatie publiek private samenwerking V en uitzendbranche Juli Auteurs: Femke Kooijman, Beleidsmedewerker onderzoek AB Judith Huitenga, medewerker Servicepunt Flex Met medewerking van V, AB, NBB

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

De brandweer en het voorkomen van brand

De brandweer en het voorkomen van brand De brandweer en het voorkomen van brand Taken van de brandweer Gevraagd is vijf taken van de brandweer te noemen en in volgorde van belangrijkheid te zetten. De belangrijkste eerst. Dan de op een na belangrijkste

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in

Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Sint Anthonis in 2013 Gemeente Sint Anthonis Afdeling Sociale Zaken April

Nadere informatie

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis

Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken. Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Brandveilig Leven - pilot aandachtswijken Resultaten van een veldonderzoek naar de effectiviteit van voorlichting aan huis Nieuwe focus brandweer Hoe kunnen we brand voorkomen? Brandveilig Leven Verschillende

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN

WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN WOONINVEST EVALUATIE SCHOONMAAKWERKZAAMHEDEN Mei 2009 WOONINVEST Charlotte van Pallandtlaan 2 Postbus 163 2270 AD Voorburg Telefoon 070 301 11 00 Telefax 070 320 83 22 algemeen@wooninvest.nl www wooninvest

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 1 Resultaten enquête collecte 2016 Beste collectevrijwilliger, Hierbij ontvangt u de resultaten van het uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek onder onze organisatoren van de collecte 2016. We nodigden

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016

Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Jaarlijks onderzoek onder vrijwilligers 2016 Sinds 2012 voert Resto VanHarte een jaarlijks onderzoek uit onder haar vrijwilligers. Dit jaar is er een aparte versie gemaakt voor incidentele vrijwilligers

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013 Klanttevredenheidonderzoek Alescon 28 mei 2013 1 Respons Klant van: verstuurd vragenlijst ingevuld wel mail reactie; geen vragenlijst niet gereageerd respons Assemblage 69 24 1 44 35% Businesspost 64 16

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen

Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen Evaluatierapport Module 5 Dynamische Systemen 201600091 Ir. J.P. Schilder Disclaimer Samenvatting Voor de samenvattingen per moduleonderdeel in dit rapport geldt het volgende: De samenvattingen bevatten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma COPD - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-15 Bijlage - Vragenlijst 16+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013

PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND. Maandag 27 mei 2013 PRESENTATIE RESULTATEN ENQUÊTE KNIP T ZAND DOELSTELLING DEZE AVOND : Informatieavond over: doelstelling opzet analyse Geen discussieavond DOELSTELLING ENQUÊTE KNIP T ZAND Zolang de bussluis er ligt, is

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT?

WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? WORDT KLEINSCHALIGE ZORG GROOT? Utrecht, december 23 Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Monique Wijnties Het kleinschalig groepswonen voor dementerenden is klein begonnen. In 1986 opende het eerste

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen

Amsterdam mei Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo. Samenvatting door Gerda van Galen Amsterdam Bewonersenquête Huurders Advies Raad Almelo Samenvatting door Gerda van Galen Colofon Bewonersenquête Huurders Advies Raad Bewonersenquête Huurders Advies Raad te Almelo Samenvatting Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie