Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016"

Transcriptie

1 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek onder gebruikers van het I&R-systeem. Het I&R-systeem is bedoeld voor de identificatie en registratie van dieren. Op dit moment kunnen veehouders op verschillende manieren hun I&R-meldingen doen. Een van de mogelijkheden is de app I&R dieren van RVO.nl. Er wordt overwogen om de app uit te breiden met een aantal functionaliteiten, waaronder het melden van geboorte, aan-/afvoer, dood en het bekijken van stallijsten. Dit onderzoek heeft tot doel om vast te stellen of er belangstelling is onder veehouders om deze app verder door RVO.nl te laten ontwikkelen. Daarbij wordt ook nagegaan hoe veehouders de huidige wijze van I&R-meldingen (inclusief de app) ervaren. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit houders van schapen, geiten en/of runderen die geen bedrijfsmanagementsysteem (BMS) gebruiken. 1.2 Respons Het onderzoek is uitgezet onder leden van het RVO-klantenpanel (houders van schapen, geiten en/of runderen) en onder een externe steekproef van relaties die gebruikmaken van het I&Rsysteem. Van de 180 benaderde leden van het klantenpanel hebben 92 personen de vragenlijst ingevuld. De respons onder deze doelgroep bedraagt daarmee 51 procent (zie tabel 1). Daarnaast hebben van de veehouders uit de externe steekproef aan het onderzoek deelgenomen (respons: 21%). In totaal zijn er relaties gestart met de vragenlijst. Op basis van een controlevraag aan het begin van de vragenlijst bleken 24 respondenten niet (meer) tot de doelgroep van schapen-, geiten- of runderenhouders te behoren. Na deze stap bleven veehouders over, die de rest van de vragenlijst hebben ingevuld. Twee derde van de deelnemers (67%) houdt schapen en 59 procent houdt runderen. Verder is 18 procent geitenhouder. In bijlage 1 is de verdeling naar andere achtergrondkenmerken (zoals bedrijfsgrootte, geslacht en leeftijd) opgenomen. De vragenlijst kon worden ingevuld tussen 30 juni en 12 juli Er is één herinneringsmail gestuurd. Tabel 1 Responspercentage naar wervingsbron Bruto Netto Respons RVO-klantenpanel % Externe steekproef % % Pagina 1 van 10

2 Figuur 1 Verdeling naar type veehouder (meerdere antwoorden mogelijk, n=1.128) Schapen 67% Runderen 5 Geiten 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 gaat in op de ervaringen van dierhouders met de huidige werkwijze van I&Rmeldingen. In hoofdstuk 3 wordt allereerst beschreven in hoeverre de huidige app I&R Dieren bekend is en daadwerkelijk wordt gebruikt. In aansluiting daarop komen de voorgestelde nieuwe functionaliteiten van de app aan de orde. Voor welke functies bestaat de grootste belangstelling? Door afronding op hele cijfers tellen de percentages in het rapport soms niet op tot 100 procent. Het aantal respondenten dat de desbetreffende vraag heeft beantwoord, wordt weergegeven achter n=. 2 Huidige werkwijze met I&R-meldingen Driekwart van de veehouders doet zijn of haar I&R-meldingen via Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Dit is veruit het meest gebruikte kanaal om I&R-meldingen te doen. Ruim twee op de tien dierhouders maken (ook) gebruik van een managementpakket. 1 Het voiceresponse-systeem wordt in mindere mate gebruikt. In vergelijking met 65-plussers maken andere leeftijdsgroepen naast Mijn dossier op mijn.rvo.nl vaker gebruik van een managementpakket. Ten opzichte van andere dierhouders gebruiken houders van runderen vaker het VR-systeem, zowel van GD/CRV als RVO.nl. Ook een managementpakket wordt door runderenhouders vaker gebruikt. Figuur 2 Op welke wijze doet u nu uw I&R-meldingen? (meerdere antwoorden mogelijk, n=1.108) Via Mijn dossier (mijn.rvo.nl) 75% Via mijn managementpakket 22% Via het VR-systeem van de GD en CRV* Via het VR-systeem van RVO.nl (telefoonnummer ) Anders 7% 5% 7% * Alleen voor houders van runderen. VR = Voice Response. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Het managementpakket wordt door dierhouders als beste beoordeeld om I&R-meldingen te doen (figuur 3). Van de gebruikers vindt 78 procent dit een (heel) prettige manier van werken. Onder gebruikers van Mijn dossier (mijn.rvo.nl) is de tevredenheid lager; vier op de tien vinden dit een (heel) prettig systeem. De grootste groep (42 procent) neemt een neutrale middenpositie in. Tabel 2 biedt een overzicht van de plus- en minpunten die dierhouders ervaren bij het gebruik van verschillende systemen. 1 Hoewel er bij de steekproeftrekking een selectie is gemaakt van veehouders die geen managementpakket gebruiken, komt het in de praktijk wel voor dat er een combinatie van meerdere kanalen, waaronder het managementpakket, wordt gebruikt. Pagina 2 van 10

3 Figuur 3 Beoordeling huidige manier van I&R-meldingen, uitgesplitst naar meest gebruikte manier van melden (n=1.103) 11% 3 36% 11% 3% Via het VR-systeem van RVO.nl 13% 3 3 8% Via het VR-systeem van de GD en CRV 16% 45% 34% 4% Via Mijn dossier (mijn.rvo.nl) 5% 35% 42% 4% Via mijn managementpakket 25% 53% 18% 5% Anders 27% 27% 41% 3% 0% 25% 50% 75% 100% Heel prettig Prettig Neutraal Niet zo prettig Helemaal niet prettig Tabel 2 Plus- en minpunten van verschillende systemen voor I&R-meldingen (volgens gebruikers) Pluspunten Minpunten Mijn dossier (mijn.rvo.nl) Overzichtelijk Gemak Beschikbaarheid helpdesk Mijn managementpakket Slechts één keer invoeren nodig (wijzigingen worden automatisch doorgegeven). Gebruikersvriendelijk Integraal beheer van administratie VR-systeem GD en CRV Snelheid Gemak VR-systeem RVO.nl Eenvoud Je kunt zien wat je invoert. Invoer wordt herhaald met een stem. Inloggen met eherkenning niet nodig. (herhaald) inloggen is omslachtig Storingen Laadtijd webpagina s Te veel veranderingen in website. Mobiele applicatie zou handiger zijn. Aanmelden van meerdere dieren is niet gemakkelijk. Koppeling met I&Rsysteem van RVO.nl gaat niet altijd goed (niet altijd duidelijk waar het mis gaat). Storingen Storing/onderhoud van website Inloggen is veranderd. Inloggen is omslachtig. Pagina 3 van 10

4 3 I&R-app Dieren Van alle veehouders in dit onderzoek heeft 70 procent een smartphone of tablet. Binnen deze groep maakt 87 procent gebruik van apps; 58 procent doet dit (ook) voor zakelijke doeleinden (zie ook bijlage 1). 3.1 Huidige app RVO.nl heeft de app I&R Dieren ontwikkeld. Hiermee kunnen gebruikers diergegevens bekijken en notificaties ontvangen. De bekendheid met en het gebruik van de app zijn voor een belangrijk deel leeftijdsafhankelijk (figuur 4). Een kwart van de dierhouders jonger dan 35 jaar is bekend met de app. De bekendheid daalt tot 14 procent onder 65-plussers. Daarnaast is te zien dat een flink deel van de oudere dierhouders dat wel bekend is met de app, deze niet gebruikt. Bij jongere dierhouders (< 45 jaar) gaan bekendheid en gebruik meestal samen. Met andere woorden: als zij de app kennen, maken ze er ook gebruik van. Figuur 4 Bekendheid en gebruik I&R-app Dieren (allen) 7% 84% <35 25% 1% 74% % 77% % 8% 84% % 86% 65+ 5% 86% 0% 25% 50% 75% 100% Bekend en gebruikt Bekend, NIET gebruikt Niet bekend Aan de gebruikers van de app is gevraagd of zij knelpunten hebben ervaren. Door een aantal gebruikers wordt opgemerkt dat zij nog niet zo veel met de app kunnen, omdat zij nog geen meldingen kunnen doorgeven. Verder wordt het invoeren van het hele levensnummer van een dier als omslachtig ervaren; men zou liever het werknummer invoeren, of een overzicht krijgen van de hele veestapel, zodat je het betreffende dier kunt aanvinken. 3.2 Nieuwe functionaliteiten Doorgeven van meldingen RVO.nl overweegt om nieuwe functies aan de app I&R Dieren toe te voegen, zoals het doorgeven van meldingen. In hoeverre hebben de huidige gebruikers van de app en andere dierhouders hier behoefte aan? Een op de vijf dierhouders zou het zeker handig vinden als het doorgeven van meldingen als functionaliteit wordt toegevoegd, vooral omdat men direct in de stal wijzigingen kan doorgeven. De grootste groep (46 procent) vindt dit misschien handig. Een derde heeft hieraan geen behoefte (figuur 5). Dat betekent dat de potentiële belangstelling geschat kan worden op twee derde van de dierhouders. Onder de huidige smartphone- en tabletbezitters heeft ruim drie kwart in meer of mindere mate belangstelling voor deze optie. Degenen die nog twijfelen over het nut van deze mogelijkheid laten dit deels afhangen van het gebruiksgemak ( niet te veel handelingen ) of hebben zich hierin nog niet verdiept. Anderen hebben geen smartphone of tablet of doen hun meldingen liever één keer via het managementsysteem. Pagina 4 van 10

5 Figuur 5 Zou het voor u handig zijn als u meldingen ook via de app aan RVO.nl zou kunnen doorgeven? (n=1.089 en n=759) Allen Smartphone- of tabletbezitters 34% 20% 21% 28% Ja, zeker Misschien 46% 50% Nee Twee derde van de dierhouders zou het in meer of mindere mate handig vinden om meldingen via de app I&R Dieren door te geven. Onder de smartphone- en tabletbezitters is dit 78 procent. Tabel 3 geeft een beeld van de relatieve omvang van de verschillende klantgroepen. Bijvoorbeeld: de groep veehouders die in het bezit is van een smartphone of tablet én zeker belangstelling heeft voor het doorgeven van meldingen via de app bedraagt 20 procent van het totaal. Tabel 3 Relatieve omvang van klantgroepen (% van totaal) Belangstelling voor doorgeven meldingen via app Wel smartphone of tablet Geen smartphone of tablet Ja, zeker 20% 0% 20% Misschien 35% 10% 46% Nee 15% 20% 34% 70% 30% 100% De grijze cellen tellen op tot 100 procent. De huidige gebruikers van de app hebben meer behoefte aan de mogelijkheid om meldingen te kunnen doorgeven dan niet-gebruikers. Er is een effect naar leeftijd zichtbaar onder de nietgebruikers: jongeren vinden dit vaker handig dan ouderen (figuur 6). De verschillen tussen houders van verschillende dieren zijn beperkt (figuur 7). In elke groep is een ruime meerderheid die deze functionaliteit in meer of mindere mate handig vindt. Pagina 5 van 10

6 Figuur 6 Behoefte aan doorgeven meldingen via app I&R dieren (% zeker of misschien handig), naar huidig gebruik en leeftijd (n=1.089) 100% 80% 60% 40% Gebruikers Niet-gebruikers 20% 0% < Figuur 7 Behoefte aan doorgeven meldingen via app I&R dieren, naar bedrijfstype (n=1.089) 20% 46% 34% Schapenhouders 21% 44% 35% Geitenhouders 23% 50% 27% Runderenhouders 21% 48% 31% 0% 25% 50% 75% 100% Ja, zeker Misschien Nee Nieuwe app In de vragenlijst was een filmpje opgenomen, waarin respondenten konden kijken naar een demoversie van de nieuwe app. Hierin werden verschillende nieuwe functies van de app getoond. Gevraagd naar hun belangstelling zouden ruim twee op de tien dierhouders deze nieuwe app zeker gaan gebruiken. Van de smartphone- of tabletbezitters zou 30 procent dit zeker gaan doen. Vier op de tien deelnemers (41%) geven aan dat zij de app misschien gaan gebruiken (figuur 8). In potentie hebben dus ruim zes op de tien dierhouders, en drie kwart van de smartphone- of tabletbezitters, belangstelling voor de nieuwe app. De overige deelnemers hebben geen belangstelling of weten het (nog) niet. Pagina 6 van 10

7 Figuur 8 Wanneer deze app van RVO.nl inderdaad beschikbaar komt, zou u die dan gaan gebruiken? (n=1.074 en n=748) Allen Smartphone- of tabletbezitters 22% 15% 30% Ja, zeker 24% Misschien Nee 41% 46% Weet niet De belangstelling voor de nieuwe app neemt af, naarmate men ouder is (figuur 9). Er zijn geen significante verschillen tussen schapen-, geiten- en runderenhouders. Figuur 9 Wanneer deze app van RVO.nl inderdaad beschikbaar komt, zou u die dan gaan gebruiken? (allen, n=1.074) 22% 41% 24% <35 45% 38% % 38% 10% % 43% 24% % 26% % 3 30% 20% 0% 25% 50% 75% 100% Ja, zeker Misschien Nee Weet niet Tabel 4 geeft een beeld van de relatieve omvang van de verschillende klantgroepen. Bijvoorbeeld: de groep veehouders die in het bezit is van een smartphone of tablet én zeker belangstelling heeft voor de nieuwe app bedraagt 21 procent van het totaal. Tabel 4 Relatieve omvang van klantgroepen (% van totaal) Belangstelling voor app RVO.nl Wel smartphone of tablet Geen smartphone of tablet Ja, zeker 21% 1% 22% Misschien 32% 41% Nee 10% 13% 24% Weet niet 7% 7% 70% 30% 100% De grijze cellen tellen op tot 100 procent. Pagina 7 van 10

8 Potentiële gebruikers zouden het vaakst gebruikmaken van de mogelijkheid om meldingen te doen van geboorte, aan-/afvoer en dood (figuur 10). Ook het bekijken van stallijsten en het zoeken op werknummer zijn functies die op veel belangstelling kunnen rekenen. Figuur 10 Belangstelling voor nieuwe functies onder potentiële gebruikers (nmin=682) 2 Melding doen van geboorte, aan-/afvoer en dood 45% 48% 7% Stallijsten bekijken 44% 48% Zoeken op werknummer 40% 52% 8% Transportgegevens bij afvoer doorgeven 31% 55% Vrije merkenlijsten ophalen 28% 53% 1 0% 25% 50% 75% 100% Ja, zeker Misschien Nee De belangstelling voor het bekijken van stallijsten en het zoeken op werknummer verschilt weinig naar sector. Schapen-, geiten- en runderenhouders hebben hiervoor in gelijke mate belangstelling (tabel 5). De verschillen zijn groter bij de andere functies. Schapen- en geitenhouders hebben gemiddeld meer interesse in het doorgeven van meldingen of transportgegevens en het ophalen van vrije merkenlijsten dan houders van runderen. Tabel 5 Belangstelling voor nieuwe functies onder potentiële gebruikers, naar bedrijfssector (% ja, zeker) Schapenhouders Geitenhouders Runderenhouders Melding doen van geboorte, aan-/afvoer en dood 47% 4 41% 45% Stallijsten bekijken 45% 42% 41% 44% Zoeken op werknummer 40% 42% 42% 40% Transportgegevens bij afvoer doorgeven 36% 38% 25% 31% Vrije merkenlijsten ophalen 32% 31% 22% 28% 2 De exacte vraagstelling luidde: Zou u de volgende nieuwe functies gaan gebruiken? Exclusief de categorie Weet niet / niet van toepassing. Pagina 8 van 10

9 Bijlage 1 Verdeling naar achtergrondkenmerken Geslacht Man % Vrouw % % Leeftijd <35 jaar 76 7% % % % % Welke dieren houdt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Schapen % Geiten % Runderen Hoeveel dieren houdt u? < >100 Schapen 23% 47% 17% 100% Geiten 77% 12% 3% 100% Runderen 21% 23% 16% 3 100% Smartphone- en tabletbezit Ik heb een smartphone % Ik heb een tablet (bijvoorbeeld een ipad) % Ik heb een smartphone en een tablet (bijvoorbeeld % een ipad) Ik heb geen van beide % % Gebruik apps (allen) Ja, voor privédoeleinden % Ja, voor zakelijke doeleinden 21 2% Ja, zowel voor privé- als zakelijke doeleinden % Nee, ik gebruik geen apps % % Pagina 9 van 10

10 Gebruik apps (alleen smartphone- of tabletbezitters) Ja, voor privédoeleinden Ja, voor zakelijke doeleinden 21 3% Ja, zowel voor privé- als zakelijke doeleinden % Nee, ik gebruik geen apps % % Pagina 10 van 10

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten

Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten Instructie Controle & Herstellen diergegevens schapen en geiten I&R Dieren Waar vindt u I&R Dieren? 2 Dashboard 4 - Stallijst 4 - Nog niet verwerkte meldingen 7 - Signaleringen 7 Soorten meldingen en herstel

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 40 ( ) Verruiming openstelling Gecombineerde opgave Augustus 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 40 ( ) Verruiming openstelling Gecombineerde opgave Augustus 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 40 (2016-08) Verruiming openstelling Gecombineerde opgave Augustus 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 42: Berichtenbox Februari 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van de pilot over het gebruik van de Berichtenbox. In december 2016

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 ( ) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 ( ) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 38 (2016-06) Brievenonderzoek Gecombineerde opgave Juli 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het brievenonderzoek van de Gecombineerde

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie

Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Controleren I&R registratie schapen voor graasdierpremie Voordat u in uw Gecombineerde opgave 2017 graasdierpremie aanvraagt, is het belangrijk dat u, de I&R registratie controleert van uw schapen. U kunt

Nadere informatie

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders

Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Gebruik Mijn dossier en Bedrijfsmanagementpakketten door schapen- en geitenhouders Resultaten peiling 12 Internetpanel Dienst Regelingen 11 oktober 2011 1. Inleiding Op 1 januari 2010 is de nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Registratie in I&R bij veekeuringen

Registratie in I&R bij veekeuringen Registratie in I&R bij veekeuringen Inleiding Per 1 januari 2010 is de ei&r voor schapen en geiten ingevoerd. Alle aan- en afvoeren van dieren moeten worden gemeld aan de centrale databank. Ook wanneer

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 18: Nieuw mestbeleid Augustus 2012 1. Inleiding Tussen 19 juli en 12 augustus is een peiling uitgezet over het nieuwe mestbeleid en hoe Dienst Regelingen

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 41: Mestbeleid Maart 2017 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De mestwetgeving is de laatste jaren volop in beweging. Vanaf 2014 zijn er ieder jaar nieuwe regels bijgekomen,

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kinderopvang in aandachtswijken

Kinderopvang in aandachtswijken Kinderopvang in aandachtswijken Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Barneveld,

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009

Tracking & Tracing. Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen. 4 december 2009 Tracking & Tracing Resultaten peiling 7 Internetpanel Dienst Regelingen 4 december 2009 In samenwerking met Dienst Regelingen heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties van Dienst Regelingen.

Nadere informatie

Handleiding UNIFORM-TOUCH

Handleiding UNIFORM-TOUCH Handleiding UNIFORM-TOUCH 2013 UNIFORM-Touch Met de UNIFORM-Touch heeft u als veehouder real-time alle informatie van uw koeien bij de hand. Denk hierbij aan de algemene koekalender gegevens, de gegevens

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst

Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Handboek ZooEasy Online Wachtlijst Datum: Juni2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. WACHTLIJST... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES... 4 1.1.2.1.

Nadere informatie

Marktwerking in de energiesector

Marktwerking in de energiesector Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Marktwerking in de energiesector Remy Bleijendaal F3175

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010

Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Dit is een uitgave van Dienst Regelingen. www.minlnv.nl/loket Assen, oktober 2009 Merken en registreren van schapen en geiten Nieuwe regels vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave 1 Nieuwe regels voor merken

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011

Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Elektrische apparaten en frituurvet Scheiden van verschillende afvalstromen Onderzoek onder gemeentepanelleden Venlo 2011 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

CITES. 25 oktober 2017 H4507

CITES. 25 oktober 2017 H4507 CITES Wat is het kennisniveau en bewustzijn van burgers over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde plantenen diersoorten? 25 oktober 2017 H4507 Inleiding Ongeoorloofde internationale

Nadere informatie

Handleiding SG-Online

Handleiding SG-Online Handleiding SG-Online April 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Startscherm SG-Online... 5 3. Stalbezetting... 6 4. Registratie... 8 4.1. Geboortemelding...8 4.2. Aanvoermelding...11

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK

RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK RAPPORTAGE EVALUATIE NETWERKTRAINING SUCCESVOL NAAR WERK INHOUDSOPGAVE + INLEIDING 4 + MANAGEMENT SUMMARY 5 + RESULTATEN 8 + BIJLAGEN + Bijlage A. Onderzoeksverantwoording 19 + Bijlage B. Steekproefsamenstelling

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling intermediairenbeleid november 2012 1. Inleiding In juli en augustus is er een peiling georganiseerd onder het Internetpanel Dienst Regelingen over het

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS

Falcoo-Online. Handleiding voor leden van het NZS Falcoo-Online Handleiding voor leden van het NZS Waar in het programma LNV staat, wordt bedoeld de I&R databank van Dienst Regelingen, thans onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In deze

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Resultaten evaluatie pilot digitaal zakelijk parkeren. Utrecht.nl/onderzoek

Resultaten evaluatie pilot digitaal zakelijk parkeren. Utrecht.nl/onderzoek Resultaten evaluatie pilot digitaal zakelijk parkeren Utrecht.nl/onderzoek Colofon Opzet uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

aan de slag met VEEMANAGER-APP

aan de slag met VEEMANAGER-APP Direct aan de slag met de VeeManager-App aan de slag met VEEMANAGER-APP De VeeManager-App Met de VeeManager-App managet u altijd en overal uw veestapel op uw smartphone of tablet. Of u nu in de stal bent,

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

PEILING MOERDIJKPANEL

PEILING MOERDIJKPANEL PEILING MOERDIJKPANEL Hoe denken inwoners van gemeente Moerdijk over een verruiming van de zondagsopenstelling voor winkels binnen hun gemeente? November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Beschrijving KRAS App

Beschrijving KRAS App Beschrijving KRAS App De KRAS App... 2 Inloggen... 3 Meerdere UBN s... 4 Invoer van behandelingen... 5 Kies een dier... 7 Lijsten sorteren, zoeken... 8 Behandelplannen, welke aanpak?... 9 Behandelplan

Nadere informatie

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein

Klant Tevredenheids Onderzoek December Leerlingenvervoer Gemeenten. Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Klant Tevredenheids Onderzoek December 2016 Leerlingenvervoer Gemeenten Lopik Montfoort Nieuwegein IJsselstein Blad 1 Inleiding Eind 2016, begin 2017 hebben wij een tweede Klant Tevredenheids Onderzoek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie