Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie"

Transcriptie

1 Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009

2 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart 2009 Opgesteld door: C.H. Veenhof Met medewerking van: P. Bakker SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 1

3 SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 2

4 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding...7 Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Aanleiding en doelstelling onderzoek De vragenlijstconstructie De steekproef Data verwerking en -analyse Het onderzoek Beschrijvende kenmerken: steekproef en populatie Leeswijzer resultaten Resultaten Loopbaan en scholing Werkdruk Pensioen...27 Variabele: functie Arbeidsvoorwaarden Conclusies en aanbevelingen...37 Bijlage 1: Overige thema s open vraag 40 Bijlage 2: Vragenlijst SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 3

5 SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 4

6 Samenvatting Voor dit onderzoek zijn werknemers in de recreatiesector direct aangeschreven. Daarnaast is de vragenlijst bij dit onderzoek uitgezet bij ondernemingsraden. De doelstelling van het onderzoek is te achterhalen aan welke arbeidsvoorwaardelijke thema s de onderzoekspopulatie zoveel waarde hecht dat deze voor opname in de cao voor de recreatiesector, die vanaf medio 2009 zal gelden, in aanmerking komen. In het onderzoek is gekeken naar specifieke relaties tussen bepaalde arbeidsvoorwaardelijke thema s en werk- en persoonskenmerken van de onderzoekspopulatie. Daarnaast is gekeken hoe respondenten een aantal aspecten van hun huidige arbeidsvoorwaarden beleven en of er daar vanuit thema s aan te wijzen die van belang kunnen zijn voor het overleg over de nieuwe cao. Analyse van de responsgroep wijst uit dat deze op onderdelen afwijkt van de onderzochte populatie. Het gaat dan o.a. om het geringe aandeel flexitimers en jongeren. Met uitzondering van de groep flexitimers is de steekproef groot genoeg om relevante uitspraken te kunnen doen. Het onderzoek levert een overzicht op van thema s waaraan werknemers binnen de recreatiesector waarde hechten als het gaat om opname in de nieuw af te sluiten cao. Op basis van de uitgesproken voorkeuren kon een top-5 worden samengesteld van thema s. Top 5 1 Hoger salaris 68% 2 Controle/naleving cao 50% 3 Beter pensioen 42% 4 Uitbetaling 100% loon 1e ziektejaar 36% 5 Compensatie feestdagen 32% Uit deze top-5 blijkt wel dat werknemers een uitgesproken voorkeur hebben voor het thema hoger salaris (68%). Het zal naar verwachting een belangrijk onderwerp worden in het komende caooverleg. De overige onderwerpen wisselen wat vaker van plaats afhankelijk van leeftijdscategorie, geslacht, opleiding, contractomvang en soort bedrijf. Mannen, werknemers in leidinggevende functies en fulltimers hebben pensioen op de tweede plaats staan. Dit is verschuiving ten opzichte van vorig jaar. Toen hadden alle groepen, behalve de jongeren onder de 25 jaar, pensioen op de tweede plaats staan. Eveneens opvallend is dat het thema controle/naleving van de cao bij de overige groepen op de tweede plaats staat, behalve bij de werknemers met een contract <20 uur, daar staat dit thema zelfs op 1. De vierde plaats is voor 100% uitbetaling van het loon tijdens het eerste ziektejaar, een verschuiving ten opzichte van Dit thema doet het vooral goed bij de werknemers boven 49 jaar (2 e plaats), lager opgeleiden(2 e plaats), en bij de werknemers met een contract voor uur (3 e plaats). De compensatie feestdagen sluit de algemene top-5 af. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 5

7 Van de ondervraagden heeft 68% last van psychische werkdruk. De mate verschil van soms tot altijd, waarbij gesteld kan worden dat van dit percentage 41% soms last heeft. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat er geen actie wordt ondernomen door het bedrijf om de psychische werkdruk te verminderen. Fysieke werkdruk wordt ook ervaren door ondervraagden, zij het in mindere mate dan psychische werkdruk. 65% van de ondervraagden geeft aan dat er niets ondernomen wordt om de fysieke werkdruk terug te brengen. De fysieke werkdruk wordt met name ervaren door werknemers van 49 jaar en ouder, fulltime werkenden, mannen en lager opgeleiden. Bijna ¾ van de ondervraagden heeft in de voorgaande jaren een cursus of opleiding gevolgd, waaronder veel jongeren en werknemers met een hoger opleidingsniveau. Het initiatief ligt veelal bij de werkgever en werknemer gezamenlijk, 40% of in opdracht van de werkgever, 38%. Over het geheel genomen betaalde de werkgever in de meeste gevallen de opleidingskosten, bij de lager opgeleiden is dit zelfs in bijna 100% van de gevallen. Jongeren tot 25 jaar zijn wel vaker dan gemiddeld op eigen initiatief en voor eigen rekening gestart met een cursus of opleiding. De respondenten zijn over het algemeen redelijk geïnformeerd als het gaat om de situatie van de pensioenfondsen in het algemeen, en iets minder goed als het gaat om het Pensioenfonds Recreatie specifiek. Hoe ouder de respondent, des te beter geïnformeerd. Ook mannen en fulltimers zijn beter dan gemiddeld op de hoogte. Bijna de helft van de respondenten is bereid een deel van een eventuele loonsverhoging te investeren in pensioen. De groep van 49 jaar en ouder, jaar, mannen en fulltimers zijn zelfs vaker dan gemiddeld hiertoe bereid (variërend van 52 tot 56%). Medewerkers in zweminrichtingen wijken in negatieve zin van het gemiddelde af. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 6

8 1 Inleiding De in 2008 afgesloten cao voor de recreatiesector loopt per 1 juli 2009 af. De onderhandelingen voor een nieuwe cao met als onderhandelingspartners de werkgeversorganisatie Recron en de werknemersorganisaties CNV BedrijvenBond, FNV ABVAKABO en FNV Recreatie, starten in het tweede kwartaal van 2009 (april/mei). Om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van werknemers in de recreatiesector met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, heeft FNV Recreatie de stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering (SOHRC) opdracht gegeven om onderzoek hiernaar te doen, zoals ook het geval was voorafgaand aan de vorige cao-onderhandelingen in In het rapport zullen, indien van belang, de resultaten van beide onderzoeken naast elkaar gezet worden. Onderzoeksvragen De volgende onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen zijn geformuleerd: 1. Welke arbeidsvoorwaardelijke thema s vinden werknemers in de recreatiesector essentieel voor opname in de cao voor de recreatiesector, die zal gelden na 1 juli 2009? Deelvragen: Zijn er specifieke relaties aan te wijzen tussen bepaalde genoemde arbeidsvoorwaardelijke thema s en bepaalde kenmerken van de onderzoekspopulatie? Zijn er bij de beleving van aspecten van de arbeidsvoorwaardelijke situatie thema s aan te wijzen die van belang kunnen zijn voor het overleg over de cao na 1 juli 2009? Structuur rapport In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet besproken. Hoofdstuk 3 beschrijft vervolgens de groep respondenten, in verhouding tot de totale populatie. In paragraaf 3.2 is de leeswijzer te vinden voor hoofdstuk 4, waar de resultaten van het onderzoek beschreven zijn. Dit hoofdstuk is in 4 paragrafen opgedeeld: loopbaan en scholing, werkdruk, pensioen en arbeidsvoorwaarden. Elk onderdeel wordt met een tussentijdse conclusie afgesloten. Ten slotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies op een rij gezet. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 7

9 SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 8

10 2 Onderzoeksopzet Dit hoofdstuk bespreekt de opzet van het onderzoek Arbeidsvoorwaarden, werkdruk, loopbaan & scholing en pensioen. Het verkennende karakter en de schaal van het onderzoek maakt een kwantitatieve benadering van het onderzoek noodzakelijk. De data die verzameld, geanalyseerd en verklaard worden, zijn verkregen door een survey-onderzoek met een vragenlijst, samengesteld uit voornamelijk gesloten vragen. De onderzoekseenheid is gedefinieerd als werknemers binnen de recreatiesector. De onderzoekseenheid is benaderd met een elektronische vragenlijst om zo relevante data te verkrijgen. Deze methode is gekozen op basis van de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen Aanleiding en doelstelling onderzoek De nu geldende cao voor de recreatie loopt af op 1 juli De betrokken partijen, Recron, FNV Recreatie, Bedrijvenbond CNV en Abvakabo FNV, zullen in het tweede kwartaal van 2009 starten met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Ter voorbereiding op deze naderende onderhandelingsrondes heeft FNV Recreatie opdracht gegeven voor een onderzoek naar de wensen van werknemers in de recreatiesector ten aanzien van de arbeidsvoorwaardelijke thema s voor de volgende cao. Doel van dit onderzoek is in kaart te brengen welke aspecten van de arbeidsvoorwaarden belangrijk gevonden worden door werknemers in de recreatiesector voor de cao die na 2009 van kracht zal worden De vragenlijstconstructie Het kwantitatieve onderzoek is in de vorm van een schriftelijke vragenlijst (enquête) uitgezet, om de populatie (werknemers in de recreatie) door middel van een steekproef te kunnen bereiken. De vragenlijst bestaat grotendeels uit gesloten vragen. Deze vragen hebben betrekking op de volgende thema s: loopbaan & scholing, werkdruk, pensioen en arbeidsvoorwaarden. De laatste vraag is open en biedt de respondenten ruimte voor eigen ideeën/wensen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. De schriftelijke vragenlijst zoals opgesteld in 2007, is gebruikt, aangevuld met een aantal vragen ten aanzien van pensioen De steekproef De werknemers in de recreatie vormen de populatie van dit onderzoek. Uit deze populatie is een steekproef getrokken voor dit onderzoek. De steekproef bestaat uit het recreatiedeel van het ledenbestand van FNV Horecabond en de werknemers in de recreatie uit de database van de SOHRC. De recreatiewerknemers, 900 in totaal, uit het ledenbestand van FNV Horecabond hebben per post een uitnodiging ontvangen met daarin de verwijzing naar de digitale vragenlijst. De recreatiewerknemers uit het SOHRC-bestand hebben de vragenlijst elektronisch ontvangen. Ook konden werknemers de vragenlijst invullen via de website van FNV Recreatie. In totaal hebben 1200 werknemers een uitnodiging tot medewerking ontvangen. Uiteindelijk hebben 275 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Uitgaande van een bereik van betekent dat een responspercentage van 23%. Absoluut ligt de respons onder het SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 9

11 door de SOHRC gehanteerde responseminimum van 380, zodat uitspraken gedaan in dit onderzoek weliswaar niet direct generaliseerbaar zijn voor de gehele populatie, maar wel een sterke indicatie geven van de wensen en behoeften van de werknemers in de sector Data verwerking en -analyse Voor het verwerken van de data is gebruikt gemaakt van SPSS. Er is, parallel aan het ontwikkelen van de vragenlijst, een codeboek opgezet. Aan de hand van het codeboek zijn de gegevens ook hanteerbaar gemaakt voor analyse en interpretatie. De ruwe datasets evenals de descriptive statistics zijn in te zien bij de SOHRC. De data zijn, aan de hand van SPSS-analyses, geïnterpreteerd en weergegeven in tabellen. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 10

12 3 Het onderzoek 3.1 Beschrijvende kenmerken: steekproef en populatie Uit de eerste cijfers van de arbeidsmarktmonitor 2008, een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Het Georganiseerd Overleg Recreatie, zijn er werknemers werkzaam in de recreatiesector, waarvan in de verblijfsrecreatie en in de zweminrichtingen. In de verblijfsrecreatie is 40% van de werknemers man en 60% vrouw. In de zweminrichtingen is deze verhouding : 66% vrouw en 34% man. Volgens de cijfers van 2008 werkt 39% van de medewerkers in de verblijfsrecreatie in de bedrijven met 50 of meer medewerkers, terwijl dit volgens het Trendonderzoek van het Sociaal Fonds Recreatie bijna 50% was (Sociaal Fonds Recreatie, Trendonderzoek werknemers verblijfsrecreatie en zweminrichtingen , SFR, 2007). De totale groep respondenten bestaat uit 275 werkenden in de recreatie. In de enquête is naar een aantal beschrijvende kenmerken gevraagd, te weten: leeftijd, geslacht, hoogst genoten opleiding, soort bedrijf, functiebenaming, soort en omvang van de arbeidsovereenkomst, grootte van het bedrijf en lidmaatschap van FNV Recreatie. In deze paragraaf zal met behulp van tabellen de kenmerken van de respons beschreven worden in relatie tot de totale populatie. Leeftijd en geslacht Totale groep respondenten Van de responsgroep is 7% jonger dan 24 jaar. 21,5% is tussen de jaar, 33,5% tussen de jaar en 38% van de groep is ouder dan 49. In onderstaande tabellen (3.1) zijn de percentages weergegeven van de respondenten, ingedeeld naar leeftijdklasse en soort bedrijf, en daaronder de verdeling van de populatie zoals in de Arbeidsmarktmonitor 2008 weergegeven. Respons Verblijfsrecreatie Zwembaden <30 jaar 21% 9% jaar 40% 55% 50 en ouder 39% 36% Monitor Verblijfsrecreatie Zwembaden <30 jaar 53% 34% jaar 33% 34% 50 en ouder 15% 31% Tabel 3.1: verdeling respons en populatie naar leeftijd en soort bedrijf Zoals te zien is, is de verdeling naar leeftijd van de steekproef anders dan de cijfers die de Arbeidsmarktmonitor voor de populatie geeft. Met name de groep jonger dan 30 lijkt ondervertegenwoordigd. Toch is het aantal respondenten groot genoeg om relevante uitspraken per leeftijdscategorie te kunnen doen. Als gekeken wordt naar de verdeling naar geslacht komt dit redelijk tot goed met elkaar overeen: in zowel de steekproef als de populatie komen meer vrouwen dan mannen voor. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 11

13 Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Man 47% 33% Vrouw 53% 67% Monitor Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Man 40% 34% Vrouw 60% 66% Tabel 3.2: Verdeling naar geslacht Opleiding en soort recreatiebedrijf Lageropgeleiden zijn, zoals te zien is in tabel 3.2 en 3.3, ondervertegenwoordigd, middelbaar en hoger opgeleiden zijn oververtegenwoordigd, met uitzondering van de hoger opgeleiden die werkzaam zijn in de zweminrichtingen. Wederom geldt dat de groepen groot genoeg zijn om relevante uitspraken te kunnen doen, aangezien in het rapport uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld lager opgeleiden die werkzaam zijn in verblijfsrecreatie op zweminrichtingen (er wordt geen opsplitsing gedaan naar opleidingsniveau én soort bedrijf). Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Lager onderwijs 21% 14% Middelbaar onderwijs 57% 75% Hoger onderwijs 22% 11% Tabel 3.3: Responsgroep naar opleidingsniveau Monitor Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Lager onderwijs 61% 49% Middelbaar onderwijs 30% 36% Hoger onderwijs 10% 14% Tabel 3.4: Populatie naar opleidingsniveau Zoals in de eerste alinea beschreven, zijn 75% van de werknemers werkzaam in de verblijfsrecreatie en 25% in de zweminrichtingen. Dit komt nagenoeg overeen met de verdeling in de steekproef: 74% is werkzaam in de verblijfsrecreatie en 26% in de zweminrichtingen. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 12

14 Uitvoerend/leidinggevend Ook als gekeken wordt naar het functieniveau, zie tabel 3.5, dan kunnen relevante uitspraken gedaan worden op basis van de steekproef. Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Uitvoerend 76% 77% Leidinggevend 24% 23% Monitor Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Uitvoerend 80% 78% Leidinggevend 20% 22% Tabel 3.5: Verdeling respons en populatie naar functieniveau Soort en omvang arbeidsovereenkomst 96% van de respondenten geeft aan een schriftelijke overeenkomst te hebben, 4% heeft dit niet. Ook het aandeel contracten voor onbepaalde tijd is hoog te noemen: 78,5%, terwijl 21,5% een contract voor bepaalde tijd heeft. Als de verdeling naar soort bedrijf wordt gemaakt, zoals weergegeven in tabel 3.6, is te zien dat 74% van de steekproef een contract voor onbepaalde tijd heeft. Dit is aanzienlijk hoger dan de cijfers volgens de Arbeidsmarktmonitor 2008, waar 41% een vast dienstverband heeft en 15% een toezegging hiertoe. Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Bepaalde tijd 25% 8% Onbepaalde tijd 74% 91% Geen 2% 2% Tabel 3.6: Verdeling respons naar soort arbeidsovereenkomst In de steekproef zijn de fulltimers oververtegenwoordigd, als gekeken wordt naar de gehele populatie. Verdere vergelijking gaat mank, aangezien een andere schaal is gebruikt. Wederom geldt dat de steekproef groot genoeg is. Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen Fulltime 56% 31% uur 29% 45% < 20 uur 7% 19% Flexitime 7% 5% Tabel 3.7: Verdeling respons naar omvang arbeidsovereenkomst SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 13

15 Grootte van de vestiging In tabel 3.8 zijn de percentages weergegeven van werknemers, en de grootte qua medewerkers van het bedrijf of vestiging waar zij werkzaam zijn, opgesplitst naar verblijfsrecreatie of zweminrichting. Zoals te zien is, zijn de respondenten die werkzaam zijn in de verblijfsrecreatie redelijk evenredig verdeeld over de verschillende grootte van bedrijven, terwijl het merendeel van de respondenten werkzaam in zweminrichtingen werkzaam is in bedrijven met 10 to 49 werknemers. Als de vergelijking met de gehele populatie wordt gemaakt, kan gesteld worden dat het aantal medewerkers die in kleinere bedrijven werken met 1-9 werknemers ondervertegenwoordigd is, net als werknemers in de verblijfsrecreatie binnen bedrijven met werknemers. Respons Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen 1-9 wn 19% 0% wn 17% 31% wn 10% 47% wn 17% 17% wn 17% 3% >250 21% 2% Monitor Verblijfsrecreatie Zweminrichtingen 1-9 wn 10% 11% wn 27% 36% wn 18% 45% wn 12% 7% 100-of meer 28% 2% Tabel 3.8: Aantallen werknemers in een bedrijf SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 14

16 3.2 Leeswijzer resultaten De analyse is voor het totale aantal respondenten uitgevoerd. Deze resultaten geven een algemeen beeld. In hoofdstuk 4, waarin de resultaten beschreven zijn, wordt per onderwerp (loopbaan en scholing, werkdruk, pensioen en arbeidsvoorwaarden) eerst aandacht besteed aan het totaalbeeld. Vervolgens is een aantal variabelen gebruikt om de gegevens te differentiëren. Deze variabelen zijn: Leeftijd Geslacht Functie Opleidingsniveau Soort recreatiebedrijf Grootte aanstelling Deze indeling is ook duidelijk terug te zien in de resultaten. Het percentage 65 jaar en ouder komt in dit onderzoek in absolute zin slechts één keer voor. Deze groep is vanwege onvoldoende representativiteit in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De antwoordoptie anders, overig of niet van toepassing buiten beschouwing is gelaten, tenzij dat expliciet wordt benoemd in het onderzoek. Ten slotte: in de resultaten zijn alleen de opvallende en significante uitkomsten beschreven. Als een variabele bij een onderwerp niet genoemd staat, zijn er geen significante verschillen uit het onderzoek gekomen. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 15

17 SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 16

18 4 Resultaten In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek besproken worden. Per thema worden de bevindingen in deelconclusies verwerkt. 4.1 Loopbaan en scholing Het eerste thema in de vragenlijst had betrekking op loopbaan en scholing. Aan de respondenten is gevraagd aan te geven in hoeverre er naar hun mening doorgroeimogelijkheden zijn bij de huidige werkgever, en of de respondent ook wel eens gebruik heeft gemaakt van zo n mogelijkheid. De analyse van de antwoorden op deze vragen zijn te vinden in subparagraaf In subparagraaf wordt nader ingegaan op de vraag wanneer respondenten voor het laatst een cursus of opleiding hebben gevolgd. Daarbij wordt ook gekeken bij wie het initiatief lag voor het volgen van een cursus of opleiding en door wie deze is betaald. Ten slotte wordt in de frequentie van functioneringsgesprekken en werkoverleg uiteengezet Doorgroeimogelijkheden Op de vraag of respondenten doorgroeimogelijkheden zien bij de huidige werkgever om door te groeien, geeft 30% een positief antwoord. 70% geeft aan dat dit niet zo is. Dit is een kleine verschuiving ten opzichte van het onderzoek, uitgevoerd in 2007: toen zag nog 34% doorgroeimogelijkheden. Als gevraagd wordt of respondenten van deze mogelijkheid zelf wel eens gebruik gemaakt hebben, geeft 54% aan dat niet gedaan te hebben. 42% heeft wel eens van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Opvallend is dus dat een hoger percentage wel gebruik heeft gemaakt van doorgroeimogelijkheden dan het percentage dat daadwerkelijk doorgroeimogelijkheden ziet: 42% tegenover 30%. Variabele: leeftijd Vooral jongeren onder 35 jaar zien doorgroeimogelijkheden bij de huidige werkgever: 50 %, ten opzichte van een gemiddelde van 30%, zoals zojuist beschreven ( net als gebleken is uit het onderzoek in 2007). De leeftijdsklasse jaar ziet in 32% van de gevallen doorgroeimogelijkheden. Voor respondenten van 49 jaar en ouder is dit nog maar 14%. Verwacht zou kunnen worden dat werknemers van 49 jaar en ouder wellicht al vaker een leidinggevende of hoger management functie vervullen, waardoor doorgroei minder waarschijnlijk is, maar als gekeken wordt naar deze percentages, blijkt dit niet zo te zijn: 23% van de respondenten van 49 jaar en ouder vervullen een leidinggevende functie, terwijl respondenten tussen 25 en 34 jaar aangeven in 34% van de dit te doen. Een andere verklaring zou kunnen zijn, los van de leeftijdsfase uiteraard, dat de jongere respondenten significant hoger opgeleid zijn en hierdoor vaker verwachten door te kunnen groeien: in de leeftijdsklasse tot 25 jaar heeft 85 % minimaal Middelbaar Beroepsonderwijs, en van deze 85% heeft 15% een HBO-opleiding. In de leeftijdsklasse jaar heeft 63% een MBO-opleiding, 2 % een HBOopleiding. Van de leeftijdsklasse jaar heeft 54% MBO afgerond, en 16% een HBO opleiding. de hoogstgenoten opleiding. Bij de vraag of ook daadwerkelijk gebruik is gemaakt van een doorgroeimogelijkheid is er geen significant verschil tussen de verschillende leeftijdsklassen. Wat wel opvalt, is dat 49% van de SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 17

19 respondenten van 49 jaar en ouder aangeeft wel eens gebruik gemaakt te hebben van doorgroeimogelijkheden. Variabele: geslacht Mannen en vrouwen wijken voor deze vragen niet significant af van het gemiddelde. Variabele: functie Werknemers met een leidinggevende functie zien veel vaker dan gemiddeld mogelijkheden tot doorgroeien, 48%, en maakt hier ook veel meer gebruik van. Variabele: opleidingsniveau Naar mate het opleidingsniveau stijgt ziet men meer kansen om door te groeien, en stijgt ook het percentage dat daadwerkelijk gebruik maakt van de doorgroeimogelijkheden. Vooral de werknemers met een lager onderwijsniveau zien veel minder (19%) kansen voor zichzelf weggelegd, al ziet men wel meer kansen dan in 2007, toen het percentage 12% was. De groep die gemiddeld hoog is opgeleid wijkt niet af van het gemiddelde. Bij het daadwerkelijk doorstromen wijkt geen van de opleidingscategorieën af van de gemiddelde score. Variabele: soort recreatiebedrijf Werknemers in de verblijfrecreatie zien iets meer doorgroeimogelijkheden: 32%, medewerkers van zweminrichtingen zien in 23% van de gevallen kansen om door te groeien. Variabele: grootte aanstelling Flexitimers zien veel doorgroeimogelijkheden, al moet wel de kanttekening geplaatst worden dat deze groep te klein is om representatieve uitspraken te doen. Hoe groter de contractomvang, des te meer men aangeeft gebruik gemaakt te hebben van doorgroeikansen. Conclusies doorgroeimogelijkheden Ten opzichte van2007 is het percentage werknemers dat doorgroeimogelijkheden ziet, licht gedaald met 4%. Vooral jongeren onder 35 jaar, werknemers met een leidinggevende functie, hoger opgeleiden en werknemers in de verblijfsrecreatie zien meer dan gemiddeld doorgroeimogelijkheden. Naarmate de leeftijd toeneemt,neemt het percentage dat kansen ziet af. In de praktijk blijkt dat des te groter de contractomvang, des te meer men aangeeft gebruik te hebben gemaakt van doorgroeimogelijkheden. Ook blijkt dat leidinggevenden het meeste doorstromen. De jongeren onder 35 jaar, die aangaven de meeste kansen te zien binnen het bedrijf, behoren tot de groep die in de praktijk juist ver beneden gemiddeld doorstroomt Volgen van cursus of opleiding Vervolgens werd gevraagd wanneer men voor het laatst een opleiding of cursus heeft gevolgd bij het bedrijf, wie daartoe het initiatief nam en hoe de financiering was geregeld. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 18

20 In 2008 is door 25% van de respondenten nog een cursus of opleiding gevolgd, in %, terwijl 26 % in 2006 of eerder nog een cursus of opleiding volgde. Het initiatief voor het volgen van een cursus of opleiding lag in het merendeel van de gevallen bij de werknemer en werkgever gezamenlijk: 40%. 38 % ging aan de studie in opdracht van de werkgever. In verreweg de meeste gevallen (89%) betaalde de werkgever de opleidingskosten. Slechts 4% betaalde de opleiding zelf en in 2,5% van de gevallen betaalden werkgever en werknemer gezamenlijk de opleiding of cursus. In 4,5% van de gevallen kwam de financiering voor rekening van het Sociaal Fonds Recreatie. Variabele: leeftijd Wat met name opvalt, is dat jongeren tot 25 jaar aanzienlijk vaker geen cursus of opleiding hebben gevolgd: 63% ten opzichte van 25,5% van het gemiddelde. Echter, van die jongeren die wel hebben aangegeven een cursus of opleiding te hebben gevolgd, heeft 29% dit op eigen initiatief gedaan én zelf betaald, terwijl het gemiddelde 21% is. Variabele: geslacht Meer vrouwen dan mannen hebben in 2008 een opleiding of cursus gevolgd. Het initiatief hiervoor geeft dezelfde percentages als het gemiddelde, wanneer gedifferentieerd wordt naar geslacht. Variabele: functie Er zijn geen significante verschillen te constateren als het gaat om de variabele functie. Variabele: opleidingsniveau Het percentage hoger opgeleiden dat geen cursus of opleiding heeft gevolgd is het hoogst. Dit is 37%, belangrijk hoger dan het gemiddelde percentage van 25,5%, maar nagenoeg gelijk aan de uitkomsten van het onderzoek in Van hen met een lagere opleiding die een opleiding of cursus heeft gedaan, heeft 55% dit gedaan in opdracht van de werkgever, terwijl dit percentage bij middelbaar en hoger opgeleiden respectievelijk 37 en 29% is. Bijna 100% van diegenen die lager zijn opgeleid en een cursus/opleiding hebben gevolgd, hebben dit gedaan op kosten van de werkgever. Variabele: soort recreatiebedrijf Aanzienlijk minder werknemers in zweminrichtingen hebben geen cursus of opleiding gevolgd, slechts 13%. Het gemiddelde is 26%. Significant lager ook dan het percentage werknemers in de verblijfsrecreatie die geen cursus of opleiding hebben gevolgde: 29%. De werknemers in zweminrichtingen volgden veelal een cursus of opleiding na gezamenlijk overleg (46%), en veel minder vaak dan gemiddeld in opdracht van de werkgever: 26% tegenover een gemiddelde score van 38%. Werknemers in de verblijfsrecreatie gingen juist vaker dan gemiddeld in opdracht van de werkgever aan de slag: 43%. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 19

21 Variabele: grootte aanstelling Werknemers met een contract voor uur hebben vaker dan gemiddeld nog in 2008 een cursus of opleiding gevolg, 30%. Bijna de helft van de flexitimers heeft geen opleiding of cursus gevolgd. Conclusies volgen van cursus of opleiding Bijna driekwart van de ondervraagden heeft in voorgaande jaren een cursus of opleiding gevolgd. Toch heeft 26% van de werknemers in de sector helemaal geen opleiding gevolgd bij het bedrijf. Daartoe behoren veel jongeren onder 25 jaar en werknemers met een hoger opleidingsniveau. medewerkers van zweminrichtingen steken daar positief boven uit: van hen heeft slechts 13% geen opleiding of cursus gevolgd. Het initiatief ligt veelal bij de werkgever en werknemer gezamenlijk, 40% of in opdracht van de werkgever, 38%. Lager opgeleiden en werknemers in de verblijfsrecreatie zijn vaker dan gemiddeld aan de studie gegaan in opdracht van werkgever, terwijl werknemers in zweminrichtingen veel vaker in gezamenlijk overleg zijn gestart (46%). Over het geheel genomen betaalde de werkgever in de meeste gevallen de opleidingskosten, bij de lager opgeleiden is dit zelfs in bijna 100% van de gevallen. Jongeren tot 25 zijn wel vaker dan gemiddeld op eigen initiatief en voor eigen rekening gestart met een cursus of opleiding Functioneringsgesprekken en werkoverleg In de afgelopen twee jaren heeft bijna één derde van de ondervraagden één keer een functioneringsgesprek gehad. Als dit vergeleken wordt met het onderzoek in 2007, is dit nagenoeg gelijk gebleven. Het percentage respondenten dat aangeeft nooit een functioneringsgesprek te hebben is echter aanzienlijk hoger: 39% in het onderliggende onderzoek, ten opzichte van 29% in 2007! Wat werkoverleg aangaat heeft 4% van de respondenten dagelijks werkoverleg. 11% heeft 1 of meerdere keren werkoverleg per week, 19% 1 of meerdere keren per maand en 43% heeft minder dan 1 keer per maand werkoverleg. 21% geeft aan nooit werkoverleg te hebben. Dit was in %: een toename van 6%! Variabele: leeftijd Anders dan in 2007 geeft de leeftijdsklasse jaar in 2009 het meest aan nooit een functioneringsgesprek te voeren: 44%. Dit is ook hoger dan het gemiddelde van 39%. Een andere opvallende afwijking van het gemiddelde is de score van de jongste groep: 47% van de jongeren tot 25 jaar geeft aan 1 keer in de afgelopen 2 jaar een functioneringsgesprek te hebben gevoerd, een veel hoger percentage dan het gemiddelde. Ook als het gaat om het aantal keren dat er formeel werkoverleg wordt gevoerd, sprint de leeftijdsklasse jaar in het oog: 50,5% geeft aan minder dan 1 keer per maand formeel overleg te voeren. De respondenten tussen 25 en 34 jaar geven het vaakst aan dat er nooit overleg is: een kwart van deze ondervraagden. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 20

22 Variabele: geslacht Net als in 2007 geven mannen vaker aan dat zij nooit een functioneringsgesprek hebben (41%), tegenover 39% van de vrouwen. Significant afwijkend is het percentage vrouwen dat aangeeft minder dan 1 keer per maand formeel werkoverleg te hebben: 48%. Bij mannen is dit 39%. (het gemiddelde is 43%). Variabele: functie Het enige dat opvalt is dat 44% van de leidinggevenden aangeeft nooit een functioneringsgesprek te hebben, ten opzichte van 39% gemiddeld en 39% van hen die een uitvoerende functie vervullen. Van de uitvoerende medewerkers zegt 50% minder dan 1 keer per maand werkoverleg te hebben (44% is gemiddeld). Dit antwoord is maar in 23% van de gevallen door de leidinggevenden gegeven. Variabele: opleidingsniveau De variabele opleidingsniveau laat geen significante afwijkingen zien op het terrein van de frequentie van functioneringsgesprekken en werkoverleg. Variabele: soort recreatiebedrijf Medewerkers in zweminrichtingen hebben aanzienlijk minder vaak aangegeven dat zij nooit een functioneringsgesprek hebben, 32%, tegenover 45% van de werknemers in de verblijfsrecreatie. Medewerkers in zweminrichtingen hebben substantieel vaker 1 keer in de afgelopen 2 jaar een functioneringsgesprek gevoerd: 41% (verblijfsrecreatie 26%, gemiddelde 30%). De frequentie van werkoverleg komt voor de werknemers in de verblijfsrecreatie vrijwel overeen met het gemiddelde. De werknemers in de zweminrichtingen verschillen significant. 60% geeft aan dat er minder dan 1 keer per maand een formeel werkoverleg is, terwijl het gemiddeld 44% is. Variabele: grootte aanstelling Fulltimers hebben relatief vaak nooit een functioneringsgesprek: 44% ten opzichte van een gemiddelde van 39%. Ook het aantal respondenten dat aangeeft 1 keer per 2 jaar een functioneringsgesprek te hebben, ligt veel lager dan het gemiddelde: nog geen kwart van de ondervraagden heeft dit antwoord gegeven. Werknemers die minder dan 20 uur werken of een flexitimercontract hebben, hebben relatief minder vaak werkoverleg. SOHRC Arbeidsvoorwaarden recreatie 21

Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Januari 2008 Drs. G.O.M. Hendriks MBA Met medewerking van Drs. S. Beltman Stichting Onderzoek Horeca, Recreatie en Catering

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden Werkdruk Loopbaan en scholing. Een onderzoek naar de wensen van werknemers in de Horecasector

Arbeidsvoorwaarden Werkdruk Loopbaan en scholing. Een onderzoek naar de wensen van werknemers in de Horecasector Arbeidsvoorwaarden Werkdruk Loopbaan en scholing Een onderzoek naar de wensen van werknemers in de Horecasector Onderzoeksrapport 13 november 2007 Arbeidsvoorwaarden Werkdruk Loopbaan en scholing Een onderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's

Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Rapportage Ervaringsonderzoek WOT's Versie 5.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde ervaringsonderzoek naar

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding

Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Gezondheidsbeleving en werkhervatting 35-minners (april 2010) Aanleiding Het is de vraag of het in alle gevallen reëel is om van werkgevers en de desbetreffende werknemers te verwachten dat zij (in het

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn-

Nadere informatie

CAO-enquête Werkdruk VO

CAO-enquête Werkdruk VO CAO-enquête Werkdruk VO Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt drs. H.S. Vrielink drs. M. Thomassen drs. B. Kurver drs. L. Hogeling ResearchNed maart 2010 2010 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

(Voor)oordelen over parttimers

(Voor)oordelen over parttimers Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport (Voor)oordelen over parttimers Echte

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Cao-loze periode in de horeca; wat nu?

Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Cao-loze periode in de horeca; wat nu? Sinds 1 april 2012 bevindt de horecasector zich in een cao-loze periode. Dit kan veranderingen in jouw arbeidssituatie met zich meebrengen. Hoewel er op dit moment

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es

Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders. Harold van der Werff Vera van Es Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Harold van der Werff Vera van Es 2 Zwemlesaanbod 2015 cijfers en ervaringen van zwemlesaanbieders Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht,

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen

Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Arbeidsmarktmobiliteit van ouderen Jan-Willem Bruggink en Clemens Siermann Werkenden van 45 jaar of ouder zijn weinig mobiel op de arbeidsmarkt. Binnen deze groep neemt de mobiliteit af met het stijgen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren

Rapport. Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Rapport Eigen regie en zelfredzaamheid ; een enquête onder senioren Woerden, juli 2014 Inhoudsopgave I. Omvang en samenstelling groep respondenten p. 3 II. Wat verstaan senioren onder eigen regie en zelfredzaamheid?

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

Ouders op de arbeidsmarkt

Ouders op de arbeidsmarkt Ouders op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Johan van der Valk De bruto arbeidsparticipatie van alleenstaande s is sinds 1996 sterk toegenomen. Wel is de arbeidsparticipatie van paren nog steeds een stuk

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb

Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Rapport Uitkomsten cao enquête Netwerkbedrijven WENb Opdrachtgever: WENb Opdrachtnemer: BIMBIM Nieuwe Media bv. Auteurs: Mevrouw C. (Cindy) van Hunen communicatieadviseur en de heer P. (Pim) Mulder Directeur

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld

PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE. Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld PANELONDERZOEK ZOMERVAKANTIE Nieuwegein, mei 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Respons... 2 2. Resultaten werknemers... 3 3. Resultaten werkgevers... 7 4. Conclusies...

Nadere informatie

Rapportage. Juni Auteur: Marieke van Essen /MvE/eb

Rapportage. Juni Auteur: Marieke van Essen /MvE/eb Rapportage Resultaten enquête loopbaan en ontwikkeling CNV Dienstenbond Auteur: Marieke van Essen www.a-advies.nl Juni 2014 2014-070/MvE/eb Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Respons... 2 3. Huidige ontwikkeling

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie