Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage. Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen"

Transcriptie

1 Bijlage Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen Behorend bij het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen ; Onderzoek naar de behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in de regio Oost en Zuid, oktober Oktober 2005 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg AB Den Bosch

2

3 INHOUDSOPGAVE RESULTATEN VAN DE BEHOEFTEPEILINGEN...1 PERSOONSKENMERKEN...1 WERKEN IN DE RIJN- EN BINNENVAART AANTREKKELIJK...2 INTERESSE IN EEN BINNENVAARTOPLEIDING...3 INTERNE OF EXTERNE OPLEIDING...4 CONCLUSIES...6 FREQUENTIETABELLEN...7 LIJST VAN TABELLEN TABEL 1. PERSOONSKENMERKEN VAN DE RESPONDENTEN IN PERCENTAGES....1 TABEL 2. PERCENTAGE RESPONDENTEN DAT INTERESSE HEEFT OM EEN VMBO-OPLEIDING TE VOLGEN, UITGESPLITST NAAR DOELGROEP EN LOKATIE...4 TABEL 3. VRAGEN 1 TOT EN MET 6 VAN HET ENQUÊTEFORMULIER, UITGESPLITST NAAR LOKATIE...7 TABEL 4. VRAGEN 7 TOT EN MET 11 VAN HET ENQUÊTEFORMULIER, UITGESPLITST NAAR LOKATIE...8 TABEL 5. VRAGEN 12 TOT EN MET 15 VAN HET ENQUÊTEFORMULIER, UITGESPLITST NAAR LOKATIE...9 LIJST VAN FIGUREN FIGUUR 1. VERDELING VAN WERKZAAM ZIJN IN DE RIJN- EN BINNENVAART IN MAASBRACHT EN NIJMEGEN....2 FIGUUR 2. MATE VAN BEKENDHEID MET DE RIJN- EN BINNENVAART IN MAASBRACHT EN NIJMEGEN....2 FIGUUR 3. IN HOEVERRE MEN HET WERKEN IN DE BINNENVAART AANTREKKELIJK VINDT UITGESPLITST NAAR BEKENDHEID MET BINNENVAART EN LEEFTIJDSKLASSE...3 FIGUUR 4. INTERESSE IN HET VOLGEN VAN EEN OPLEIDING NAAR WERKZAAM ZIJN IN DE BINNENVAART...4 FIGUUR 5. VOORKEUR VOOR INTERNE OF EXTERNE OPLEIDING NAAR LEEFTIJDSKLASSE...5 FIGUUR 6. REISAFSTAND VAN DE WOONPLAATS TOT NIJMEGEN...5 i

4 ii Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

5 RESULTATEN VAN DE BEHOEFTEPEILINGEN In deze bijlage worden de resultaten gepresenteerd van de enquêtes gehouden onder het publiek van de Haven- en Transportdagen in Nijmegen op 18 en 19 september in 2005 en onder het publiek van de Maasbrachter Havendagen in 2004 (zie hiervoor ook paragraaf 4.2 van het rapport VMBO-opleiding Rijn- en Binnenvaart in Nijmegen ). Eerst worden de persoonskenmerken en de bekendheid met de binnenvaart besproken. Vervolgens gaan we kort in op het werken in de Rijn- en binnenvaart en of er interesse bestaat in het volgen van een binnenvaartopleiding en of men deze opleiding intern dan wel extern wil volgen. Daarna worden de conclusies gegeven waarbij ook een schatting wordt gemaakt van de potentiële instroom van leerlingen. Tot slot worden de precieze antwoorden op de enquêtevragen in de frequentietabellen gegeven. Persoonskenmerken Tijdens de Havendagen in Nijmegen en Maasbracht zijn enquêtes afgenomen onder het publiek, waarbij zoveel mogelijk jongeren en ouders met kinderen geselecteerd zijn. In de volgende tabel staan de persoonskenmerken van de respondenten weergegeven. Tabel 1. Persoonskenmerken van de respondenten in percentages. Maasbracht Nijmegen Totaal Sekse Mannen 62% 74% 68% Vrouwen 38% 26% 32% Totaal 100% 100% 100% Leeftijd jonger dan 30 jaar 27% 34% 31% jarigen 48% 50% 49% 50 plussers 24% 16% 20% Totaal 100% 100% 100% Opleiding lager 32% 27% 29% middelbaar 49% 43% 46% hoger 19% 29% 25% Totaal 100% 100% 100% Hoofdactiviteit zelfstandigen 21% 9% 14% werknemers 39% 43% 41% scholieren 24% 37% 31% niet-werkenden 16% 12% 14% Totaal 100% 100% 100% We zien dat zich onder het publiek meer mannen of jongens bevinden dan vrouwen of meisjes. Daarnaast zien we dat alle leeftijden en alle opleidingsniveaus voorkomen en ook dat de huidige hoofdactiviteiten divers zijn. Hierbij zijn wel verschillen te constateren tussen het publiek van Maasbracht en van Nijmegen. In Nijmegen zijn relatief meer jongeren (34%) en minder 50 plussers (16%) dan in Maasbracht, namelijk 27% jongeren en 24% 50 plussers. Ook is het aandeel van hoog opgeleiden (hoger beroepsonderwijs of universiteit) in Nijmegen (29%) groter dan in Maasbracht (19%). Dit wordt natuurlijk verklaard doordat in Nijmegen meerdere hoge scholen zijn en er ook een universiteit is. Tevens zien we dat het aandeel van scholieren of studenten in Nijmegen (34%) beduidend hoger is dan in Maasbracht (24%). Hetgeen natuurlijk ook weer samen hangt met het jongere publiek en de vele onderwijsmogelijkheden in Nijmegen. Daarnaast zien we dat in Maasbracht (21%) het aandeel 1

6 van mensen met een eigen bedrijf veel groter is dan in Nijmegen (9%). Dit hangt vooral samen met het feit dat zich onder het publiek van Maasbracht veel binnenvaartondernemers bevinden en dit in Nijmegen veel minder het geval is. In de volgende figuur staat afgebeeld in hoeverre men al dan niet werkzaam is in de Rijn- en binnenvaart. wel binnenvaartwerk 33% wel binnenvaartwerk vroeger 12% binnenvaartwerk 11% geen binnenvaartwerk 56% Maasbracht (n=416) vroeger binnenvaartwerk geen binnenvaartwerk 77% 11% Nijmegen (n=458) Figuur 1. Verdeling van werkzaam zijn in de Rijn- en binnenvaart in Maasbracht en Nijmegen. We zien dat in Maasbracht (33%) drie keer zoveel mensen zelf werkzaam zijn in de binnenvaart of de ouders van de jongere werkzaam zijn in de binnenvaart dan in Nijmegen (12%). Het aandeel van mensen, dat vroeger werkzaam is geweest in de binnenvaart is in Maasbracht en Nijmegen gelijk, namelijk 11%. Dit betekent dat een kwart (22%) van het publiek in Nijmegen praktijkervaring heeft opgedaan in de binnenvaart en meer dan driekwart niet (77%). Daarentegen heeft in Maasbracht bijna de helft (44%) ervaring met de binnenvaart en 56% niet. Hieruit vloeit voort dat de Rijn- en binnenvaart veel minder bekend is onder het publiek van de Haven- en Transportdagen in Nijmegen dan onder het publiek van de Maasbrachter Havendagen. De mate van bekendheid staat afgebeeld in de volgende figuur. niet bekend 28% goed bekend 43% niet bekend 39% goed bekend 26% klein beetje 29% Maasbracht (n=416) Nijmegen (n=458) klein beetje 35% Figuur 2. Mate van bekendheid met de Rijn- en binnenvaart in Maasbracht en Nijmegen. We zien dat in Maasbracht de grootste groep (43%) goed bekend is met de binnenvaart, terwijl in Nijmegen de grootste groep (39%) in het geheel niet bekend is met de binnenvaart. Laten we dan nu eens kijken in hoeverre men het werken in de binnenvaart aantrekkelijk vind. In paragraaf 4.2 van het rapport VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen is geconstateerd dat hoe beter men bekend is met de binnenvaart hoe aantrekkelijker men het werken in de binnenvaart vindt. Werken in de Rijn- en binnenvaart aantrekkelijk Ofschoon de persoonskenmerken en de bekendheid met de binnenvaart van het Maasbrachtse en Nijmeegse publiek verschillen vindt men in beide plaatsen het werken in de binnenvaart even aantrekkelijk. Namelijk de grootste groep (45%) lijkt het werken in de Rijn- en binnenvaart aantrekkelijk, 29% staat er neutraal tegenover en ook een kwart 26% lijkt het werken op een binnenvaartschip onaantrekkelijk. Wel zien we dat in Maasbracht (12%) iets vaker zéér aantrekkelijk wordt gekozen dan in Nijmegen (7%). 2 Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

7 Zoals gezegd bestaat er een duidelijk verband tussen de leeftijd en de bekendheid met de binnenvaart en in hoeverre men het werken in de binnenvaart aantrekkelijk vindt. Dit staat afgebeeld in de volgende figuur. 100% 80% aantrekkelijk neutraal onaantrekkelijk 24% 35% 35% 19% 13% 16% 52% 60% 32% 21% 28% 40% 20% 0% Figuur 3. 33% 15% 39% 26% jonger dan 30 jaar jarigen 50 plussers (n=34) jonger dan 30 jaar (n=85) (n=132) (n=157) Onbekend met binnenvaart 44% 43% 53% 71% jarigen 50 plussers (n=136) (n=248] Bekend met binnenvaart In hoeverre men het werken in de binnenvaart aantrekkelijk vindt uitgesplitst naar bekendheid met binnenvaart en leeftijdsklasse. We zien dat de helft van de jongeren die onbekend zijn met de binnenvaart (52%) het werken in de binnenvaart onaantrekkelijk vindt en slechts 15% van deze jongeren lijkt het aantrekkelijk. Van de oudere generatie die onbekend zijn met de binnenvaart lijkt een derde deel (35%) het werken onaantrekkelijk, maar van de groep 50 plussers geldt voor 44% dat het ze wel aantrekkelijk lijkt. Bij degenen, die wel bekend zijn met de binnenvaart zien we dat bijna driekwart van de ouderen (71%) het werken aantrekkelijk lijkt terwijl dit voor de helft van jarigen (53%) en slechts voor 43% van de jongeren geldt. Interesse in een binnenvaartopleiding De overgrote meerderheid (81%) van het publiek van de Haven- en transportdagen in Nijmegen staat er positief tegenover om een VMBO-opleiding op te richten in het Zuiden en Oosten van het land. Veel mensen maakte hierbij dan ook de opmerking: Er was hier vroeger toch ook een binnenvaartopleiding en dat lijkt me een heel goede zaak. Een klein deel (16%) heeft een neutrale houding en slechts 3% van het publiek staat er negatief tegenover. Dit zijn vrijwel exact dezelfde uitkomsten als bij het publiek van de Maasbrachter Havendagen, namelijk 82% positief, 15% neutraal en 2% negatief. Vooral van belang is in hoeverre men zelf interesse heeft of bekend is met iemand die interesse heeft om de opleiding te volgen. In Nijmegen geeft 27% van het publiek aan iemand te kennen die de opleiding zou willen volgen, waarvan in 5% van de gevallen het de persoon zelf betreft. Opvallend is dat in Nijmegen 10% minder interesse is dan in Maasbracht, hier was de interesse 37%, waarvan ook 5% de persoon zelf. Voor een behoeftepeiling aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart is met name de groep jongeren jonger dan 21 jaar en de groep ouders met kinderen jonger dan 21 jaar van belang. Dit betreft in Maasbracht, respectievelijk 28% en 29% en in Nijmegen, respectievelijk 34% en 31% van de onderzoekspopulatie. In Nijmegen is de doelgroep dus iets groter onder het publiek dan in Maasbracht. 3

8 In de volgende tabel staan de percentages weergegeven van wie interesse zouden hebben in het volgen van een VMBO-opleiding, welke zijn uitgesplitst naar lokatie en doelgroep. Tabel 2. Percentage respondenten dat interesse heeft om een VMBO-opleiding te volgen, uitgesplitst naar doelgroep en lokatie. Doelgroep jongeren (< 21 jr) ouders (kind <21 jr) overige Lokatie Maasb. Nijm. Maasb. Nijm. Maasb. Nijm. Totaal respondent 11% 13% 3% 1% 5% kind 14% 9% 2% 2% 4% familielid 7% 4% 8% 9% 9% 6% 7% bekende 37% 18% 13% 11% 13% 8% 16% subtotaal interesse 55% 35% 36% 29% 27% 17% 32% géén interesse 45% 65% 64% 71% 73% 83% 68% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% We zien dat het aandeel van jongeren die zelf de opleiding willen volgen ongeveer even hoog is in Nijmegen (13%) als dit in Maasbracht (11%) is. Wel zien we dat het aandeel van vrienden en bekenden onder jongeren veel hoger is in Maasbracht (37%) dan in Nijmegen (18%). De voornaamste oorzaak hiervan is dus dat in Maasbracht meer mensen werkzaam zijn in de binnenvaart en men dan eerder iemand kent die wellicht interesse zou hebben in het volgen van de opleiding. Ook is het zo dat de bekendheid van de binnenvaart in Nijmegen minder groot is en er dus ook minder interesse is voor het volgen van een dergelijke opleiding. Dit verklaart ook dat de percentages in de tabel bijna overal in Maasbracht iets hoger zijn dan in Nijmegen. In de volgende figuur staat afgebeeld wie interesse heeft in het volgen van een opleiding, uitgesplitst naar al dan niet werkzaam zijn in de binnenvaart. 100% 80% 48% 54% 60% 77% 40% 22% 10% 20% 0% 12% 22% 10% 8% werkzaam (n=189) 8% 6% vroeger werkzaam (n=97) 15% niet werkzaam (n=588) niemand bekende familielid kind respondent Figuur 4. Interesse in het volgen van een opleiding naar werkzaam zijn in de binnenvaart. Meer dan de helft van de werkenden in de binnenvaart (52%) kent iemand die wel interesse zou hebben om deze opleiding te volgen, waarbij dit voor het grootste deel bekenden zijn. Ook kent bijna de helft van de mensen die vroeger in de binnenvaart gewerkt hebben (46%) iemand die de opleiding zou willen volgen, dit zijn voor het grootste deel familieleden. Van de mensen die niet werkzaam zijn in de binnenvaart kent slechts een kwart (23%) iemand die de opleiding zou willen volgen en dit zijn voornamelijk bekenden. Interne of externe opleiding Bijna de helft (45%) geeft de voorkeur aan beide mogelijkheden, dit houdt in dat zowel wonen op een internaat als thuis wonen mogelijk moet zijn voor de jongere. Een derde deel (33%) geeft de voorkeur 4 Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

9 aan thuis wonen en de minderheid (22%) vindt dat de opleiding intern gevolgd moet worden, dit wil zeggen dat de jongere op een internaat moet wonen om de opleiding te volgen. Opvallend is dat in Nijmegen (38%) de voorkeur voor thuis wonen groter is dan in Maasbracht (28%) en de voorkeur voor een internaat in Nijmegen (19%) lager is dan in Maasbracht (22%). Dit is natuurlijk grotendeels te verklaren doordat de reisafstand in Nijmegen geen rol van betekenis speelt en in Maasbracht zeker wel. Een andere verklaring is dat het publiek in Nijmegen iets jonger is dan in Nijmegen. Er is namelijk een groot verband tussen de leeftijd en de voorkeur voor een interne of externe opleiding. In de volgende figuur staat dit afgebeeld 100% 80% 51% 43% 39% 60% 23% 40% 20% 0% 33% 16% jonger dan 30 (n=230) 38% 19% jarigen (n=375) 38% 50 plussers (n=163) allebei thuis internaat Figuur 5. Voorkeur voor interne of externe opleiding naar leeftijdsklasse. Opvallend is dat vooral de 50 plussers (38%) vaker voorstander zijn van een opleiding met internaat dan jongeren (16%). Het voordeel is natuurlijk dat leerlingen als ze gaan varen ook niet meer thuis kunnen wonen en daar nu vast aan kunnen wennen. Vooral ook de discipline die hierbij wordt aangeleerd wordt belangrijk gevonden. De jongeren denken daar dus heel anders. Hoewel de helft van de jongeren (51%) wel de voorkeur geeft aan beide mogelijkheden. Het internaat wordt dan als mogelijkheid gezien voor jongeren die verder weg wonen of ouders hebben die varen. De reisafstand speelt in Nijmegen natuurlijk nauwelijks een rol van betekenis terwijl dit in Maasbracht wel het geval is. In de volgende figuur staat de verdeling naar reisafstand weer gegeven. > 100 km 33% < 25 km 4% km 15% > 100 km 10% km 63% < 25 km 75% Maasbracht (n=416) Nijmegen (n=458) Figuur 6. Reisafstand van de woonplaats tot Nijmegen. Zoals te verwachten valt woont in Nijmegen driekwart van het publiek (75%) in een straal van 25 km rondom Nijmegen. Een kwart van de bezoekers komt van verder weg. Terwijl de reisafstand vanaf Maasbracht naar Nijmegen ongeveer 100 km is, dit geldt voor een meerderheid van de bezoekers in Maasbracht (63%). Bij een reisafstand minder dan 75 km vindt een meerderheid dit goed te 5

10 overbruggen, derhalve vindt de overgrote meerderheid van het publiek in Nijmegen (89%) de reisafstand goed te overbruggen en 11% slecht. Daarentegen vindt 53% van het publiek in Maasbracht de afstand voor jongeren slecht te overbruggen en 47% goed. We kunnen dus vaststellen dat een huisvesting op een internaat tot de mogelijkheden moet behoren voor jongeren die verder dan 75 kilometer weg wonen of waarvan de ouders varen, maar voor de meerderheid van de jongeren heeft dit zeker niet de voorkeur. Conclusies De behoeftepeilingen tonen aan dat een grote groep mensen het werken in de binnenvaart aantrekkelijk lijkt. Vooral mensen die hierin zelf werkzaam zijn en/of mensen die goed op de hoogte zijn van de omstandigheden in de binnenvaart vinden het werken aantrekkelijk. Echter we moeten ook constateren dat jongeren het werken in de binnenvaart minder aantrekkelijk lijkt dan ouderen. De grote meerderheid van het publiek staat er positief tegenover dat er een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart in Nijmegen wordt opgericht. De behoeftepeilingen tonen ook aan dat er een duidelijke interesse is in het volgen van de opleiding, namelijk een derde deel van het publiek kent iemand die wellicht interesse heeft in het volgen van de opleiding, waarbij de interesse het grootste is bij mensen die zelf werkzaam zijn in de binnenvaart of enigszins bekend zijn met de binnenvaart. Op basis van de behoeftepeilingen is het mogelijk een schatting te maken. De behoeftepeilingen hebben plaatsgevonden onder een geselecteerd publiek dat voor een groot deel al bekend is en geïnteresseerd is in binnenvaart hetgeen dus een vertekend beeld zou kunnen opleveren. Echter we kunnen ook vaststellen dat de peilingen in beide plaatsen ongeveer vergelijkbare uitkomsten hebben opgeleverd, hetgeen dus toch wel een solide beeld geeft. Een achtste deel van de ondervraagde jongeren (12%) heeft zelf interesse om de opleiding te volgen. Indien we dit percentage loslaten op het aantal leerlingen (circa 285 leerlingen) dat Techniek volgt in Nijmegen, dan zou dit een potentiële instroom van 34 leerlingen per leerjaar betekenen. Op basis hiervan is een schatting van een instroom van 20 à 30 leerlingen per leerjaar die de VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart willen volgen haalbaar te noemen. Veel hogere aantallen leerlingen per leerjaar zijn, denken wij, niet realistisch en niet haalbaar. Dit betekent ook dat met deze prognose van circa 80 en 120 leerlingen voor de gehele opleiding de stichtingsnorm van 120 leerlingen net wordt gehaald. De behoefte aan een VMBO-opleiding Rijn- en binnenvaart is in Nijmegen is dus voldoende groot. Hierbij is het van groot belang dat veel bekendheid wordt gegeven aan de nieuwe opleiding op alle scholen in de regio en ook in de binnenvaart zelf. Vooral de scholen en de binnenvaartgemeenschap in Maasbracht moeten goed op de hoogte zijn van deze opleiding omdat zich hier een belangrijk potentieel aan leerlingen bevindt. Voor de leerlingen die van verder weg komen en voor de leerlingen waarvan de ouders varen zal opvang in een internaat in combinatie met het volgen van de opleiding tot de mogelijkheden moeten behoren. 6 Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

11 Frequentietabellen Tabel 3. Vragen 1 tot en met 6 van het enquêteformulier, uitgesplitst naar lokatie. 1. In hoeverre bent u zelf bekend met de Rijn- en binnenvaart? Maasbracht 2004 Nijmegen 2005 Totaal abs. perc. abs. perc. abs. perc. zeer goed 88 21% 56 12% % goed 90 22% 61 13% % klein beetje % % % niet bekend % % % 2. Bent u zelf werkzaam (geweest) of zijn uw ouders werkzaam in de Rijn- en binnenvaart? 3. In hoeverre lijkt u het werken in de Rijn- en binnenvaart aantrekkelijk? Totaal % % % ja % 53 12% % ja vroeger wel 48 12% 49 11% 97 11% nee % % % Totaal % % % zeer aantrekkelijk 51 12% 31 7% 82 9% aantrekkelijk % % % neutraal % % % onaantrekkelijk 69 17% 93 20% % zeer onaantrekkelijk 24 6% 19 4% 43 5% weet niet 37 9% 41 9% 78 9% 4. Staat u in het algemeen positief of negatief tegenover het oprichten van een VMBOopleiding Rijn- en binnenvaart in het Zuiden en Oosten van het land? Totaal % % % zeer positief 74 18% 70 15% % positief % % % neutraal 58 14% 67 15% % negatief 7 2% 10 2% 17 2% zeer negatief 5 1% 2 0% 7 1% weet niet 24 6% 34 7% 58 7% 5. Kent u iemand die wellicht interesse zou hebben om deze opleiding, als die zou bestaan, te volgen? Totaal % % % respondent 19 5% 22 5% 41 5% kind 21 5% 17 4% 38 4% familielid 33 8% 29 6% 62 7% bekende 82 20% 57 12% % niemand % % % 6. Waaraan geeft u de voorkeur een opleiding Rijnen binnenvaart waar de leerlingen op het internaat wonen (intern) of een opleiding waar de leerlingen thuis kunnen blijven wonen? Totaal % % % met internaat 94 23% 76 17% % zonder internaat % % % beide % % % geen voorkeur 46 11% 58 13% % Totaal % % % 7

12 Tabel 4. Vragen 7 tot en met 11 van het enquêteformulier, uitgesplitst naar lokatie. 7. Wat is ongeveer vanaf uw woonplaats in kilometers de enkele reisafstand tot Nijmegen? Maasbracht 2004 Nijmegen 2005 Totaal abs. perc. abs. perc. abs. perc km 16 4% % % km 24 6% 38 8% 62 7% km 39 9% 18 4% 57 7% km % 13 3% % km 89 21% 21 5% % km 25 6% 14 3% 39 4% km 9 2% 1 0% 10 1% meer dan 175 km 13 3% 11 2% 24 3% 8. Vindt u de reisafstand vanaf uw woonplaats door een jongere (14 16 jaar) goed te overbruggen voor het volgen van deze opleiding? Totaal % % % zeer goed 24 6% % % goed % % % neutraal 68 16% 47 10% % slecht % 29 6% % zeer slecht 33 8% 14 3% 47 5% weet niet 18 4% 12 3% 30 3% 9. Wat is uw sekse? Totaal % % % jongen/man % % % meisje/vrouw % % % 10. Wat is uw leeftijd? Totaal % % % jonger dan 12 jaar 5 1% 23 5% 28 3% jaar 69 17% 90 20% % jaar 48 12% 47 10% 95 11% jaar 60 14% 84 18% % jaar 62 15% 58 13% % jaar 69 17% 80 18% % jaar 74 18% 52 11% % ouder dan 60 jaar 27 7% 23 5% 50 6% 11. Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding of welke opleiding volgt u op dit moment? Totaal % % % lager onderwijs 44 11% 42 9% 86 10% LVO/VMBO 87 21% 83 18% % MAVO 55 13% 46 10% % HAVO/VWO 52 13% 51 11% % MBO 94 23% % % HBO 65 16% % % WO 15 4% 31 7% 46 5% Totaal % % % 8 Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

13 Tabel 5. Vragen 12 tot en met 15 van het enquêteformulier, uitgesplitst naar lokatie. 12. Wat zijn op dit moment uw werkzaamheden? Maasbracht 2004 Nijmegen 2005 Totaal abs. perc. abs. perc. abs. perc. eigen bedrijf 87 21% 39 9% % in loondienst % % % gepensioneerd 29 7% 26 6% 55 6% huisvrouw/-man 23 6% 16 4% 39 4% schoolgaand % % % werkloos 10 2% 13 3% 23 3% anders 3 1% 3 0% 13. Heeft u kinderen? Totaal % % % ja % % % nee % % % 14. Indien ja, hoeveel kinderen heeft u? 15. Indien ja, wat is/zijn de leeftijd(en) van uw kind(eren)? (meerdere antwoorden mogelijk) Totaal % % % 1 kind 51 25% 52 27% % 2 kinderen % 93 47% % 3 kinderen 28 14% 37 19% 65 16% 4 kinderen 9 4% 10 5% 19 5% 5 kinderen 3 2% 3 1% meer dan 5 kinderen 1 0% 1 1% 2 1% Totaal % % % jonger dan 8 jaar 54 13% 60 13% % 8 12 jaar 39 9% 49 11% 88 10% jaar 41 10% 44 10% 85 10% jaar 30 7% 31 7% 61 7% ouder dan 20 jaar 95 23% 66 14% % 9

14 10 Behoeftepeilingen Haven- en Transportdagen Maasbracht en Nijmegen

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking

Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Werktijden van de werkzame beroepsbevolking Ingrid Beckers Ruim de helft van de werkzame beroepsbevolking werkte in 22 op onregelmatige tijden. Werken in de avonduren en op zaterdag komt het meeste voor.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

VARENDE KLEUTERS BLIJVEN TELLEN

VARENDE KLEUTERS BLIJVEN TELLEN VARENDE KLEUTERS BLIJVEN TELLEN VARENDE KLEUTERS BLIJVEN TELLEN Onderzoek naar de toekomstige omvang van het aantal varende kleuters en het toekomstige gebruik van onderwijsvoorzieningen van varende ouders

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO

Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO Brug of kloof? De ervaringen van HAVO- en VWO-schoolverlaters over de aansluiting tussen VO en HO vóór en ná de invoering tweede fase VO ROA-R-2005/8 Robert de Vries Rolf van der Velden Researchcentrum

Nadere informatie

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited

Grafimediabranche: 10 kerncijfers Age Unlimited Grafimediabranche: 1 kerncijfers Age Unlimited Januari 24 Drs. Jos Teunen Figuur 1 45% Structuur Grafimediabranche Veel kleine bedrijven, werkgelegenheid vooral bij midden- en grootbedrijf bedrijven werkzame

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II

Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Profiel lezers van gedrukte kranten Uitkomsten NPM 2011-I 2011-II Bereik gedrukte kranten De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9 miljoen Nederlanders van

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board

Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor. Metropoolregio Amsterdam. Oktober amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam Oktober 2016 amsterdam economic board Samenvatting Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam (MRA) Oktober 2016

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie

Onderwijs in cijfers 2016

Onderwijs in cijfers 2016 Onderwijs in cijfers 2016 BELEIDSONDERZOEK Gemeente Leiden info@leidenincijfers.nl www.leidenincijfers.nl serie statistiek 2016 / 11 Omslag: Schema onderwijssysteem in Nederland (bron: Wikimedia commons)

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting

Het imago van ict. Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren. HBO-I Stichting Het imago van ict Onderzoek naar keuzemotieven van scholieren HBO-I Stichting Een initiatief van de VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek Het project wordt uitgevoerd in het

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I

Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I Nederlanders en hun gedrukte kranten uitkomsten van NOM Print Monitor 2010-II 2011-I De papieren krant zorgt voor een onverminderd sterk bereik: In 2011 lezen dagelijks 9,1 miljoen Nederlanders van 13

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht

Beroepsbevolking en opleidingsniveau De Deventer beroepsbevolking nader belicht De Deventer beroepsbevolking nader belicht Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Juni 2007 Chantal van den Boorn INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. METHODE VAN ONDERZOEK EN KADERSTELLING...

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken CPB Memorandum Sector : Arbeidsmarkt en Welvaartsstaat Afdeling/Project : Arbeid Samensteller(s) : Rob Euwals, Daniël van Vuuren, Adri den Ouden, Janneke Rijn Nummer : 171 Datum : 12 december 26 Arbeidsaanbod

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS

BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS BEZOEK AAN DE ZUID-NEDERLANDSE BEURS Afdeling Onderzoek en Statistiek der Gemeentesecretarie Eindhoven, augustus 1970 I N HOU D blz. INLEIDING 1 RESULTATEN ENQUETE 2 SAMENVATTING 6 1 INLEIDING In het voorjaar

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Drenthe/Overijssel Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Drenthe/Overijssel die op basis van de resultaten van het huidige

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Stadsmonitor -thema Bestuur- Modules Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke Selten tel.: (024) 329 29 16 / (024)

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING

DE ETNISCHE SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING DEMOGRAFISCH PROFIEL SURINAMERS IN NEDERLAND Op een studiedag voor het Surinaams Inspraak Orgaan in juni 2011 heeft Prof. dr. Chan Choenni een inleiding verzorgd over de demografie van de Surinaamse gemeenschap

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers

Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Ouderen op de arbeidsmarkt: 60+ ers en 40+ ers Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( )

Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek ( ) Ontwikkeling en regionale verdeling van de vmbo-leerlingen elektro-, installatie- en metaaltechniek (2005-2013) Dit onderzoeksbericht geeft een eerste beeld van de ontwikkeling van het aantal vmbo-leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie