Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG"

Transcriptie

1 St. Anthoniusplaats TR Nijmegen Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

2 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn 8 Risicobereidheid 11 Beleggingswijze pensioengeld 15 Conclusie 17 2

3 Management summary Een klanttevredenheidsonderzoek is afgenomen onder deelnemers van Pensioenfonds UMG. Binnen dit onderzoek is aan deelnemers gevraagd hoeveel bewustzijn ze over hun pensioen hebben en hoe risicobereid ze zijn. Uit dit onderzoek zijn de volgende resultaten naar voren gekomen. Let op: op een schaal van 0 tot 10 is een 5 gemiddeld (en dus geen onvoldoende). 5,1 5,8 3,7 Bewustzijn Interesse Risicobereidheid Pensioenbewustzijn Mannen en oudere deelnemers tussen de 51 en 66 jaar blijken de meeste kennis te hebben over het pensioenfonds. Er is een duidelijk verband vastgesteld tussen pensioenbewustzijn en risicobereidheid. Risicobereidheid De deelnemers kenmerken zich door relatief weinig risico te nemen en geven gemiddeld de voorkeur hun pensioengeld te beleggen in 83 procent obligaties en 17 procent aandelen. Hoe bereid deelnemers zijn het pensioenfonds risico s te laten nemen, hangt af van de hoeveelheid kennis die zij bezitten. Deelnemers met minder kennis blijken vaak voor de meer veiligere opties te gaan met weinig risico. Tevens zijn jongeren meer risicobereid. Aanbevelingen Uit dit klanttevredenheidsonderzoek zijn resultaten voortgekomen die aangeven aan welke zaken er aandacht besteed zou kunnen worden met als doel om meer in de behoeften van de deelnemer te voorzien. 1 Zo doet het pensioenfonds er goed aan om aandacht te besteden aan het vergroten van de kennis van klanten over pensioen. Hiermee neemt het pensioenbewustzijn toe en dit heeft een positief effect op de mate waarin de deelnemers de risico s begrijpen die samenhangen met de beleggingen van het pensioenfonds. Hierbij kan het pensioenfonds zich wellicht meer richten op jongeren (tussen 18 en 35 jaar) en vrouwen. Bij deze twee groepen is het pensioenbewustzijn het laagst. 3

4 2 Tevens blijkt dat de deelnemers weinig risicobereid zijn. Jongere deelnemers zijn meer risicobereid dan de oudere deelnemers. Wellicht hangt de risicobereidheid samen met het beroep van de deelnemers, dit is echter niet onderzocht. Bij het vaststellen of voortzetten van een pensioenregeling, kan wellicht rekening gehouden worden met deze wens van de deelnemers. 3 Tot slot blijkt er een grote voorkeur onder deelnemers te zijn voor collectief beleggen en voor het voorzichtig beleggen van pensioengelden. Het is belangrijk dat de deelnemers zich in het beleggingsbeleid herkennen, omdat dit ten goede kan komen van de mate waarin klanten het eens zijn met het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Wanneer klanten het meer eens zijn met het beleggingsbeleid, zijn zij vervolgens meer bereid tot beleggingsopties met meer risico. 4

5 Introductie In april 2015 hebben 933 deelnemers van Pensioenfonds UMG de online klantpensioenmonitor ingevuld. In dit verslag vindt u de resultaten van dit onderzoek. Deze resultaten zijn verdeeld in twee categorieën te weten pensioenbewustzijn en risicobereidheid. Over Movate Movate is een instituut voor toegepast pensioenonderzoek waarbinnen kennis van wetenschappelijk onderzoek, de pensioensector en informatietechnologie zijn samengebracht. Door kennis en inzichten uit verschillende vakgebieden te combineren, wil Movate klantonderzoek van hogere kwaliteit realiseren tegen lagere kosten. 5

6 Deelnemersinformatie 933 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 44 deelnemers verwijderd op basis van de tijd die ze erover hebben gedaan om de vragenlijst in te vullen. Sommige reactietijden waren te kort of te lang om de vragenlijst serieus in te kunnen invullen. Leeftijd en geslacht De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45 jaar. 55 procent van de deelnemers was man en 45 procent was vrouw. 55% Man 45% Vrouw Op basis van leeftijd zijn de deelnemers in drie categorieën verdeeld, wetende: Jong (18 tot 35 jaar) Middelbaar (36-50 jaar) Ouder (51-66 jaar) Aantal deelnemers per leeftijdscategorie Dolor sit amet Grafiek 1: aantal deelnemers per leeftijdscategorie Aantal deelnemers Dolor sit amet Leeftijdscategorie 6

7 Indeling antwoorden deelnemers in schalen In de vragenlijst zijn zogenoemde slidervragen gebruikt. Een voorbeeld van een slidervraag is: In hoeverre bent u het eens met het beleggingsbeleid van het pensioenfonds? Deze vragen kunnen deelnemers beantwoorden door op een balk de muis te zetten op een score tussen de 0 (helemaal niet mee eens) en 100 (helemaal mee eens). Het berekenen wat de deelnemers gemiddeld scoren op deze slidervragen geeft belangrijke, maar onvoldoende informatie. Daarom is het belangrijk om ook naar de verdeling van scores te kijken. Zijn de deelnemers erg verdeeld in hun mening of zijn de meningen over het algemeen gelijk? De slidervragen zijn om deze reden in de volgende categorieën opgedeeld: 0 24 (schaal 1) (schaal 2) (schaal 3) (schaal 4) 7

8 Pensioenbewustzijn In de klantpensioenmonitor zijn zes vragen gesteld die als doel hadden om erachter te komen hoeveel kennis deelnemers hebben over hun eigen pensioen. Voorbeelden van deze kennisvragen betroffen: ik weet aan wat voor soort pensioenregeling ik deelneem en ik begrijp hoe verhogingen en verlagingen in mijn pensioen jaarlijks tot stand komen. Als gekeken wordt naar afzonderlijke kennisvragen valt op dat de meerderheid van de deelnemers [67,5 %] aangeeft met name onzeker te zijn over welk bedrag ze op de pensioendatum ontvangen. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de deelnemers [58 %] aan te weten aan wat voor soort pensioenregeling hij of zij deelneemt. 51 Gemiddelde cijfer over pensioenkennis Deze zes kennisvragen zijn bij elkaar opgeteld tot een totale score die aangeeft hoeveel kennis deelnemers in totaal bezitten over hun pensioen. De deelnemers scoorden gemiddeld een 5,1 op de hoeveelheid kennis die ze bezitten over hun pensioen. Oudere deelnemers (tussen de 51 en 66 jaar) geven aan de meeste kennis over hun eigen pensioen te hebben dan jongere deelnemers. De deelnemers in de leeftijdscategorie tussen 18 en de 35 geven aan de minste kennis te hebben over hun pensioen. Kennis over pensioen jaar 56, jaar jaar 36, Hoeveelheid kennis Grafiek 2: Gemiddelde scores op de hoeveelheid kennis over het pensioen van deelnemers. Deze score is berekend op basis van zes vragen die als doel hadden om de kennis over het pensioen uit te vragen. De scores variëren van 0 tot 100, waarbij 0 de minste kennis representeert en score 100 de meeste kennis. 8

9 Partnersituatie 81 procent van de deelnemers heeft een partner. Van deze deelnemers met een partner gaf 71,5 % aan er zeker van te zijn dat bij overlijden hun partner de rest van zijn of haar leven een partnerpensioen ontvangt. Grafiek 3: 81 % van de deelnemers heeft een partner 81% Hoe vaak houden deelnemers zich bezig met het pensioenfonds? De meeste deelnemers zijn 1 tot 2 keer per jaar bezig met hun pensioen [61 %]. Mannelijke deelnemers geven aan meer met het pensioen bezig te zijn dan de vrouwelijke deelnemers. Wellicht kan dit gegeven verklaren waarom mannen ook meer kennis hebben over het pensioen (zie ook Kennis over eigen pensioen). Hoe vaak houden deelnemers zich bezig met hun pensioen? 6% 10% 23% Nooit 1 tot 2 keer per jaar 1 tot 2 keer per kwartaal 1 keer per maand of vaker 61% Grafiek 4 9

10 Interesse in pensioen 60 % van de deelnemers geeft aan geïnteresseerd te zijn in het onderwerp pensioen. De gemiddelde interesse in pensioen van deelnemers bedraagt een 5,8, maar deelnemers verschillen onderling sterk in hun mate van interesse. 5,8 Gemiddelde interesse in pensioen Mate van interesse in pensioen Aantal deelnemers Dolor sit amet 0-2,5 2, ,5 7,5-10 Mate van interesse Grafiek 5: Interesse in pensioen. De interesse in pensioen van deelnemers verdeeld over vier schalen. De score 0 betekent helemaal geen interesse en de score 10 betekent heel veel interesse. 10

11 Hoeveel risico neemt de klant in het algemeen? De deelnemers kenmerken zich door relatief weinig risico te nemen. Als we kijken naar leeftijdsverschillen in risicobereidheid, geven jongere deelnemers tussen de 18 en 35 jaar aan dat ze meer risico nemen in vergelijking met mensen uit hun omgeving dan oudere deelnemers. Daarnaast geven mannen aan meer risico te nemen in vergelijking tot vrouwen. Tot slot bleek dat oudere respondenten minder geneigd zijn om risico te nemen. 3,7 Deelnemers nemen gemiddeld weinig risico: 3,7 Leeftijd en nemen van risico Nemen van risico 7,5 5 2,5 0 Dolor sit amet 4 Dolor sit amet 3,7 Jong (18-35 jaar) Middelbaar (36-50 jaar) Ouder (51-66 jaar) 3 Grafiek 6: Het nemen van risico per leeftijdscategorie. De gemiddelde score op hoeveel risico deelnemers in het algemeen nemen per leeftijdscategorie. De score 0 respresenteert helemaal geen risico en de score 10 representeert heel veel risico. Samenhang kennis en risicobereidheid Op de vraag hoeveel procent van het pensioen dat deelnemers nu verwachten deelnemers minimaal nodig hebben om de vaste kosten te kunnen betalen, geeft 47 % aan dit niet te weten. Hoeveel % van het pensioen dat u nu verwacht, heeft u minimaal nodig om de vaste kosten te kunnen betalen? Grafiek 7: Hoeveel procent van het pensioen dat u nu verwacht, heeft u minimaal nodig om de vaste kosten te kunnen betalen. 25% 47% Weet ik echt niet 80% 90% Percentages per antwoord weet ik echt niet, 80 %, 90 % of 100% hoeveel deelnemers verwachten nodig te hebben om minimaal de vaste kosten te kunnen betalen. 9% 19% 100% Het blijkt dat deelnemers die meer kennis hebben over het pensioenfonds en oudere deelnemers (tussen de 51 en 66 jaar), beter kunnen inschatten hoeveel procent van hun pensioen ze nu nodig hebben om in de vaste kosten te voorzien. Dit blijkt uit het feit dat oudere deelnemers en deelnemers met meer kennis minder vaak kiezen voor de optie weet ik echt niet. Bovendien geven oudere deelnemers aan te denken 100 % nodig te hebben om in de vaste kosten te voorzien [36 %] in vergelijking tot jongere deelnemers tussen de 18 en 35 jaar [1 %]. 11

12 Scenario vraag Deelnemers is de vraag voorgelegd wat ze zouden kiezen als zij mogen bepalen welk risico het pensioenfonds neemt. Keuze 1 betreft het laagste risico (pensioengeld beleggen in 100 % obligaties) en keuze 4 betreft het hoogste risico (pensioengeld beleggen in 50 % obligaties en 50 % aandelen). De meeste deelnemers [49 %] kiezen voor keuze 2: er wordt belegd in 83 % obligaties en 17 % aandelen. Scenario vraag Grafiek 8: Keuzes beleggingsrisico. Percentages per voorkeur voor keuze van deelnemers met betrekking tot het risico dat het pensioenfonds neemt. Keuze 1 betreft het laagste risico (belegd in 100 % obligaties) en keuze 4 betreft het meeste risico (belegd in 50 % obligaties en 50 % aandelen). 30% 5% 16% Keuze 1 [100%] Keuze 2 [83/17%] Mannen en vrouwen verschillen hierin. Het lijkt erop dat vrouwen meer voorkeur hebben voor keuze 1 en mannen meer voor keuzes 3 en 4 (meer risico). Het lijkt erop dat vrouwen in vergelijking tot mannen willen dat het pensioenfonds in mindere mate risico neemt. 49% Keuze 3 [67/33%] Keuze 4 [50/50%] Hoeveel risico mag het pensioenfonds nemen? Man Vrouw Aantal Dolor sit amet 21 9 Keuze 1 Keuze 2 Keuze 3 Keuze 4 Hoeveel risico mag het pensioenfonds nemen? Grafiek 9: Keuzes beleggingsrisico per geslacht Betreft aantal mannen en vrouwen per keuze hoeveel risico het pensioenfonds mag nemen bij het beleggen van het pensioengeld. 12

13 Daarnaast is gevonden dat hoe ouder de klant is, hoe meer de keuze wordt gemaakt voor keuze 2 en hoe minder voor de keuze 4. Dit kan betekenen dat hoe ouder de klant is, hoe minder risico diegene wil dat het pensioenfonds neemt. Hoeveel risico mag het pensioenfonds nemen? Keuze Ouder (51-66 jaar) Middelbaar (36-50 jaar) Jong (18-35 jaar) Keuze Keuze Keuze Aantal Grafiek 10: Keuzes beleggingsrisico per leeftijdscategorie. Betreft aantal deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën per keuze hoeveel risico het pensioenfonds mag nemen bij het beleggen van het pensioengeld. 13

14 Risico dat het pensioenfonds neemt In de grafiek hieronder is te zien dat het merendeel van de deelnemers denkt dat het pensioenfonds weinig risico neemt: 72 % van de deelnemers scoort tussen de 0 (weinig risico) en 5 (neutraal). Slechts 4,4 % van de deelnemers denkt dat het pensioenfonds veel risico neemt in haar beleggingsbeleid. Risico dat pensioenfonds neemt en aantal Aantal deelnemers Dolor sit amet ,5 2, ,5 7,5-10 Scores risico Grafiek 11: Hoeveel risico denkt u dat uw pensioenfonds neemt in haar beleggingsbeleid. Scores op de vraag hoeveel risico denkt u dat uw pensioenfonds neemt in haar beleggingsbeleid verdeeld over vier schalen met scores. Score 0 betreft Geen risico en score 10 betreft heel veel risico. Y-as betreft aantal deelnemers die een score hadden bijpassend bij de schaal. Vrouwen en jongere deelnemers denken dat het pensioenfonds meer risico neemt in haar beleggingsbeleid vergeleken met mannen en oudere deelnemers. Wellicht kunnen deze gegevens gekoppeld worden aan de bevindingen dat oudere deelnemers en mannen meer weten over haar pensioenfonds, waardoor ze beter inzicht hebben in hoeveel risico het pensioenfonds daadwerkelijk neemt. Dit blijkt ook uit de bevinding dat hoe meer kennis deelnemers aangaven te bezitten over hun pensioenfonds, hoe minder ze dachten dat het pensioenfonds risico neemt in haar beleggingsbeleid. 14

15 Beleggingswijze pensioengeld De meeste deelnemers hebben de voorkeur voor het collectief beleggen van het pensioengeld [ 71 %]. 13 % van de deelnemers wil hun pensioengeld zelf beleggen en 16 % van de deelnemers heeft geen voorkeur. Hoe moet het pensioengeld belegd worden? Grafiek 12: Percentages per voorkeur voor hoe het pensioengeld belegd wordt: collectief, zelf beleggen of het maakt mij niet uit. 16% Collectief 13% Zelf beleggen Het maakt mij niet uit 71% De leeftijd van deelnemers hangt samen met de voorkeur voor beleggen van hun pensioen. Hoe ouder de deelnemers, hoe meer de voorkeur uitgaat naar collectief beleggen en hoe minder deelnemers kiezen voor de optie het maakt mij niet uit. 32,5 % van de jongere deelnemers tussen de 18 en 35 jaar gaven aan het niet uit te maken ten opzichte van 8,9 % van de oudere deelnemers. Dit bleek tevens samen te hangen met de mate van kennis. Hoe meer kennis deelnemers aangaven te hebben, hoe minder het maakt mij niet uit wordt aangevinkt. Leeftijd & beleggingswijze Collectief beleggen Zelf beleggen Het maakt mij niet uit 32% 19% 49% 14% 9% 10% 15% 76% 76% Jong (18-35 jaar) Middelbaar (36-50 jaar) Ouder (50-66 jaar) Grafiek 13: Voorkeur voor hoe pensioengeld wordt belegd per leeftijdscategorie. Betreft de percentages per voorkeur hoe het pensioengeld belegd wordt: collectief, zelf beleggen of het maakt mij niet uit per leeftijdscategorie. 15

16 Verschil werkgevers Pensioenkennis Deelnemers van de volgende werkgevers hebben aan het onderzoek meegedaan: UMG, IAK, MVGM en NEDASCO. Deelnemers van verschillende werkgevers blijken te verschillen in de hoeveelheid kennis die ze aangeven te bezitten over het pensioenfonds. Wanneer de deelnemers ingedeeld worden op minder kennis en meer kennis, zien we dat de deelnemers bij werkgevers UMG en IAK ongeveer gelijk verdeeld zijn wat betreft minder en meer kennis. Bij MVGM [68 % ] en NEDASCO [71 %] zien we dat de groepen die minder kennis heeft groter is dan de groepen die meer kennis hebben. Hoeveelheid kennis van deelnemers per werkgever Minder kennis Meer kennis Aantal deelnemers Dolor sit amet UMG IAK MVGM NEDASCO Werkgever Grafiek 14: Hoeveelheid kennis van deelnemers per werkgever Het aantal deelnemers met minder en meer kennis per werkgever. De deelnemers met minder kennis scoren tussen de 0 (helemaal geen kennis) en 5 (neutraal). De deelnemers met meer kennis scoren tussen de 5 (neutraal) en 10 (heel veel kennis). Deelnemers van de verschillende werkgevers blijken niet te verschillen in hoeveel interesse ze in het onderwerp pensioen hebben. Ook blijkt er geen verschil te zijn in hoeveel de deelnemers bezig zijn met hun pensioen. Tot slot verschillen de deelnemers van verschillende werkgevers niet in hoeverre ze het eens zijn met het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. 16

17 Conclusie Uit dit onderzoeksrapport zijn een aantal bevindingen naar voren gekomen. Het wijst erop dat de hoeveelheid kennis, de frequentie waarop iemand bezig is met het pensioen, de interesse in het pensioen en de mate waarin iemand het eens is met het beleggingsbeleid met elkaar samen hangen. Zo is gebleken dat mannen en oudere deelnemers tussen de 51 en 66 jaar de meeste kennis hebben over het pensioenfonds, frequenter bezig zijn met het pensioen, meer interesse te hebben in het onderwerp pensioen en het meer eens zijn met het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Daarnaast is gebleken dat de mate waarin deelnemers bezig zijn met het pensioen belangrijk is, omdat deze deelnemers ook beter begrijpen waarom de pensioeninhoud af en toe wijzigt. Ook begrijpen zij beter hoe verhogingen en verlagingen in het pensioenfonds tot stand komen. Dit bleek positief samen te hangen met de mate waarin de klant het eens is met het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Bovendien hebben deelnemers die meer met het pensioenfonds bezig zijn, meer kennis over het pensioenfonds. Deelnemers met meer kennis zijn bereid om meer beleggingsrisico te nemen. Daarnaast denken ze dat het pensioenfonds zelf minder risico neemt. Deelnemers die niet zo veel weten over het pensioenfonds, bleken juist meer voor de veiligere opties te gaan met weinig risico en gaven aan te denken dat het pensioenfonds veel risico neemt in het beleggingsbeleid. Vervolgens bleek dat deelnemers zich kenmerkten door over het algemeen weinig risico te willen nemen. Dit uitte zich o.a. in de voorkeur van deelnemers hun pensioengelden te beleggen in 83 procent obligaties en 17 procent aandelen. Tot slot is er een grote voorkeur voor collectief beleggen vastgesteld. 17

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2016 December 2016 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 t/m 7 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 8 t/m 20 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Stichting Pensioenfonds DSM Nederland Resultaten deelnemersonderzoek 2014 December 2014 Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 en 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 27 Vertrouwen in pensioenfonds

Nadere informatie

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014

De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds. mei, 2014 De resultaten van de deelnemersenquête DNB & DNB Pensioenfonds mei, 2014 1 Beste DNB er Hartelijk dank voor jouw deelname aan en/of interesse in dit deelnemersonderzoek onder (ex)werknemers van DNB. Van

Nadere informatie

Risicobereidheid in beeld

Risicobereidheid in beeld Risicobereidheid in beeld Onderzoek naar de risicobereidheid bij actieve deelnemers en gepensioneerden in opdracht van Pensioenfonds Campina 11 september 2015 Peter Zegwaart 1 Doelstellingen onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen

Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek Waarom mensen zich niet verdiepen in partnerpensioen Onderzoek in opdracht van Pensioenkijker.nl Projectleider Kennisgroep : Vivianne Collee : Content Unit Financiën Datum : 09-11-010 Copyright:

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan

Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Toelichting Met uw Pensioen Continu Plan bouwt u pensioen op door te beleggen. Hoe meer risico u neemt met uw beleggingen, hoe hoger uw

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek

Hoofdstuk 5 Naamsbekendheidonderzoek Hoofdstuk 5 5.1 Inleiding Achtergrond en doel van het onderzoek Bonnema Weert wenst inzicht te verkrijgen in haar naamsbekendheid. Bonnema Weert wil in het bijzonder antwoord krijgen op de volgende onderzoeksvragen:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016

Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Stichting Pensioenfonds SABIC Resultaten deelnemersonderzoek mei 2016 Respondenten 3.030 werknemers aangeschreven Vereiste response: 342 Behaalde response: 509 Response rate = 16,8% Sommige vragen zijn

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012

Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek 2012 Oktober 2012 Stichting Pensioenfonds SABIC (SPF) Resultaten deelnemersonderzoek Oktober Inhoud Profiel respondenten Pagina 5 & 6 Pensioenbewustzijn & kennis Pagina 7 t/m 25 Vertrouwen in het pensioenfonds Pagina 26

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

C ARIBBEAN CARIBBEAN PENSION SURVEY ONDERZOEK NAAR PENSIOENBEWUSTZIJN ONDER INWONERS DUTCH CARIBBEAN

C ARIBBEAN CARIBBEAN PENSION SURVEY ONDERZOEK NAAR PENSIOENBEWUSTZIJN ONDER INWONERS DUTCH CARIBBEAN C ARIBBEAN CARIBBEAN PENSION SURVEY ONDERZOEK NAAR PENSIOENBEWUSTZIJN ONDER INWONERS DUTCH CARIBBEAN 1 februari 2017 Inhoudsopgave 1. Doelstelling en opzet... 3 2. Pensioenkennis... 4 3. Pensioencommunicatie...

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioenregeling U geeft uw werknemers goede

Nadere informatie

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015

Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Resultaten risicobereidheidsonderzoek 2015 Als bestuur willen wij graag van de deelnemers weten wat ze vinden van zekerheid en risico s in hun pensioenregeling. Daarom heeft het pensioenfonds een onafhankelijke

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online

Handleiding Persoonlijk Pensioen Plan Collectief Online XY 9074-1009 Vanaf 16 oktober 2009 kan voor het maken van offertes collectief alleen nog PPPc Online worden gebruikt. Hierbij is alle pensioenkennis in één applicatie gebundeld. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Uw mening over pensioen

Uw mening over pensioen Uw mening over pensioen Onderzoek naar de risicohouding van pensioenopbouwers en pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds mei / juni 2013 Philips Pensioenfonds Inhoud Aanleiding onderzoek Opzet onderzoek

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettolijfrente Voor de periode ná uw pensioendatum Aanvulling van partner- en ouderdomspensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er belangrijke

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015

BeterExcedent. Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 BeterExcedent Pensioen Werknemer 2015 Als u via uw werkgever deelneemt in de pensioenregeling BeterExcedent, kunt u pensioen opbouwen over het deel van uw salaris

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN

Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Robeco Flexioen FLEXIBEL INDIVIDUEEL PENSIOEN Uw pensioen en Flexioen Via uw werkgever bouwt u een pensioeninkomen op. U ontvangt dit pensioeninkomen naast uw AOW-uitkering, nadat u gepensioneerd bent.

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan

Pensioen Continu Plan Pensioen Continu Plan Een nettolijfrente oplossing Voor werknemers met een salaris boven 100.000 Per 1 januari 2015 gelden er belangrijke nieuwe regels voor pensioen. Hierdoor bouwen veel werknemers minder

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan

Persoonlijk Pensioen Plan Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Zorgvuldig uw pensioen opbouwen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering. Misschien wilt u minder werken,

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht

Grip op pensioen: Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht : Hoe halen uw werknemers het beste uit hun pensioenregeling? Wet verbeterde premieregeling nader toegelicht 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Ondersteun uw werknemers bij hun keuze 13 Wat is de Wet verbeterde

Nadere informatie

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer

AEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum

Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Pensioen Continu Plan nettopensioen Voor de periode na uw pensioendatum Aanvulling van ouderdomspensioen en partnerpensioen voor werknemers met een salaris boven 100.000 Sinds 1 januari 2015 gelden er

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno.

Memorandum. Technical Sciences Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft. Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO. www.tno. Memorandum Aan Bestuur stichting Pensioenfonds TNO Van Dr. F. Phillipson Onderwerp Risicobereidheidsonderzoek Pensioenfonds TNO Inleiding In de periode juni-augustus 2014 is er een risicobereidheidsonderzoek

Nadere informatie

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612

Beleggen bij BeFrank. Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Beleggen bij BeFrank Helder. Eenvoudig. Online. I 101.7.06-0612 Eindelijk een helder en eenvoudig pensioen tegen lage kosten. Binnen de pensioenwereld groeit de behoefte naar transparantie en eenvoud.

Nadere informatie

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PPF APG Pieter Kasse / Manja Rietjens 15/16/17 januari 2014 RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK ONDER DEELNEMERS AANLEIDING ONDERZOEK Inzicht in (risico)voorkeuren van deelnemers en gepensioneerden

Nadere informatie

Beleggen. voor uw pensioen

Beleggen. voor uw pensioen Beleggen voor uw pensioen In deze brochure over beleggen staat algemene informatie. Deze brochure is bedoeld om werknemers van KPN Contact een algemeen beeld te geven. We besteden veel aandacht aan de

Nadere informatie

01.01.2009-31.12.2009

01.01.2009-31.12.2009 Kosten & waardeoverzicht 2009 In dit overzicht vindt u informatie over uw pensioenbeleggingsverzekering in 2009. Hoe heeft de waarde van uw verzekering zich ontwikkeld? Hoeveel premie is in 2009 betaald?

Nadere informatie

Toets zelf regie over beleggen

Toets zelf regie over beleggen Toets zelf regie over beleggen 1. Ik herken me het best in de volgende uitspraak: A. Ik ben bang om te beleggen. Ik kan hiermee verlies lijden. B. Ik heb nog niet eerder belegd. C. Ik ben gestopt met beleggen.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1

Profielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1 Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via

Nadere informatie

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix

Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke

Nadere informatie

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015

BeterExcedent. Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioenregeling 2015 BeterExcedent Pensioen Werkgevers 2015 Uw werknemers bouwen pensioen op bij bpfbouw in de pensioenregeling voor de Bouwnijverheid. Dit is een middelloonregeling. Deze

Nadere informatie

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU)

RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) RAPPORT CIJFERREEKSENTEST (MIDDELBAAR NIVEAU) Respondent: Jill van Reem ( voorbeeld) E- mailadres: voorbeeld@testing talents.nl Geslacht: vrouw Leef tijd: 30 Opleiding sniveau: wo Verg elijking sg roep:

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden

Wijzer over uw pensioen. In 12 antwoorden Wijzer over uw pensioen In 12 antwoorden Pensioen. Geen gemakkelijk onderwerp als u er niet regelmatig mee bezig bent. En toch is het belangrijk. Want er komt een moment dat uw pensioen uw inkomen is.

Nadere informatie

Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens

Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens Onderzoek naar het hebben van hiv en kinderwens Vivian Kraaij 1, Nadia Garnefski 1, Robert Witlox 2, en Sien van Oeveren 2 1 Universiteit Leiden, sectie Klinische Psychologie; 2 Hiv Vereniging Nederland

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DEELNEMERS- VERTROUWEN IN PENSIOEN- FONDSEN

ONDERZOEK NAAR DEELNEMERS- VERTROUWEN IN PENSIOEN- FONDSEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER RESEARCH ONDERZOEK NAAR DEELNEMERS- VERTROUWEN IN PENSIOEN- FONDSEN In september 2015 heeft Mercer Nederland een onderzoek uitgezet onder 797 deelnemers van pensioenfondsen,

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Invloed van koffie op bedrijfsimago

Invloed van koffie op bedrijfsimago Invloed van koffie op bedrijfsimago Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van PouchDirect, een internationale leverancier van hoogwaardige stazakken en koffiezakken. De doelstelling van het onderzoek

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Profielpeiling nieuwe burgemeester

Profielpeiling nieuwe burgemeester feb ru ari 2016 Gemeente Haarlem, afdeling Data Informatie & Analyse (DIA) Digipanel Haarlem Profielpeiling nieuwe burgemeester 1 Achtergrond van het onderzoek Onlangs heeft burgemeester Bernt Schneiders

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in het kader van consumentenbehoeften pensioenen

Onderzoeksresultaten in het kader van consumentenbehoeften pensioenen Onderzoeksresultaten in het kader van consumentenbehoeften pensioenen Julie Visser & Maarten de Pril G5704 juni 2013 Inhoud Inleiding 4 1 De scenario s 5 1.1 De Nationale pensioenregeling 6 1.2 De Sector-

Nadere informatie

Onderzoek Autoverzekeringen 2017

Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoek Autoverzekeringen 2017 Onderzoeksrapport consumentenonderzoek autoverzekeringen 2017 Goedkoopsteautoverzekeringen.net Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. Autogebruik

Nadere informatie

Samen uw risico profiel bepalen

Samen uw risico profiel bepalen Klant naam: Woonplaats:.. Samen uw risico profiel bepalen Deze vragenlijst is bestemd voor de belegger. Beleggen betekent investeren, tegen al dan niet onzekere rendementen en eventueel met een risico.

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BROODJE PENSIOENINFO. 30 mei 2017

BROODJE PENSIOENINFO. 30 mei 2017 BROODJE PENSIOENINFO 30 mei 2017 Agenda Resultaten deelnemersonderzoek Hoe staat SPUN ervoor Ontwikkeling dekkingsgraad Herstelplan Hoofdpunten jaarverslag Haalbaarheidstoets Onderzoek toekomst fonds Deelnemersportaal

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn

Imago-onderzoek 2014 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn Imago-onderzoek 1 Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 Resultaten ouders Algemene beschrijving ouders 1. Hoeveel ouders hebben van het CJG gehoord? 6. Waar

Nadere informatie

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN

HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN HEALTH WEALTH CAREER 20 MANIEREN OM VERTROUWEN IN PENSIOENFONDSEN TE VERGROTEN INTRODUCTIE Deelnemers geven de pensioenfondsen gemiddeld een 5.9 in 2016, dit is nagenoeg hetzelfde als in 2015. 33% geeft

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV

Pensioenbeleggen. Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Pensioenbeleggen Individueel pensioenbeleggen bij Pensioenfonds UWV Inleiding Via Individueel Pensioenbeleggen kun je zelf extra pensioen opbouwen. Deelname is vrijwillig. Echter, sinds januari 205 is

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu

Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Onderzoek De keuzes in een keuzemenu Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1 Categorie Klantherkenning 4 1.1 Telefonisch keuzemenu 4 1.2 Spraakgestuurd 5 2 Categorie Attitude/Inrichting 6 2.1 Volgorde

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar

Rabo BedrijvenPensioen. Een aandeel in elkaar Rabo BedrijvenPensioen Een aandeel in elkaar Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en hun kinderen

Nadere informatie

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Reis- en beroepsvaccinatie. Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Reis- en beroepsvaccinatie Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Inleiding Voor de afdeling Reis- en beroepsvaccinaties van GGD Fryslân is het van belang om te weten hoe de klanten de dienstverlening waarderen.

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

De AFM en Risicobereidheid Bas Windt

De AFM en Risicobereidheid Bas Windt De AFM en Risicobereidheid Bas Windt Welkom Bas Windt Toezichthouder AFM Projectleider Kwaliteit Beleggingsdienstverlening Pagina 2 Inhoud Kwaliteitscontroles dossiers 2014 Praktijkvoorbeelden Valkuilen

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: ,

Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: , Onderzoek communicatie, indexatie en verantwoord beleggen Telefoon: 020 430 53 14, e-mail: pensioenfonds.vnu@aonhewitt.com, www.pensioenfondsvnu.nl Het pensioenfonds vindt uw mening belangrijk! VNU Pensioenfonds

Nadere informatie

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd

Rabo BedrijvenPensioen. Een pensioen van deze tijd Rabo BedrijvenPensioen Een pensioen van deze tijd Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: modern en overzichtelijk Pensioen voor uw werknemers: hoe werkt het? Zorg voor uw werknemers, hun partners en kinderen

Nadere informatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie

NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie NYSE Euronext Optiecompetitie 2010 Resultaten, statistieken en evaluatie 47% speelt om te leren beleggen met opties 25% zal meer gaan beleggen in opties 36% zal meer gebruik gaan maken van dagopties Samenvatting

Nadere informatie

Stadjers over afval Afval app en Diftar

Stadjers over afval Afval app en Diftar Stadjers over afval Afval app en Diftar Laura de Jong Mei 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Stadjers over een afval app...

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Financiële problemen op de werkvloer

Financiële problemen op de werkvloer Financiële problemen op de werkvloer Gemeente Zoetermeer Nibud, 2012 Auteurs Daisy van der Burg Tamara Madern Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 ONTWIKKELING FINANCIËLE PROBLEMEN... 3 3 OORZAKEN, SIGNALEN EN GEVOLGEN...

Nadere informatie

Individueel pensioensparen

Individueel pensioensparen Individueel pensioensparen Sparen voor extra pensioen Meer weten? Hoeveel extra pensioen krijgt u? 8 Hoe werkt beleggen? 5 Uw keuzemogelijkheden 6 Hoeveel risico wilt u lopen? 7 Wat is Individueel Pensioensparen

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y

Wijzigingsformulier Beleggen E&Y AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen

Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen AFDELING WELZIJN GEMEENTE BERGEN Onderzoeksrapport BOSkompas Gemeente Bergen 2012/2013 Onderzoek onder basisschoolleerlingen naar gezondheid en sportdeelname in de gemeente Bergen Niek Buskes 1/31/2013

Nadere informatie

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking

Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking Pensioenmonitor 2014 Een onderzoek naar kennis, houding en gedrag rondom de oudedagsvoorziening onder de Nederlandse beroepsbevolking 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Samenvatting 6 Onderzoeksresultaten in

Nadere informatie

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling

Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen. ICK Beschikbare Premieregeling Een nieuwe keuze in pensioenoplossingen voor de ICK-branche ICK Beschikbare Premieregeling ICK Beschikbare Premieregeling 2 De ICK-branche verbreedt het aanbod op het gebied van pensioen. Naast de bestaande

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015

Toeslag- verlening Uitgave mei 2015 Toeslagverlening Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene aard, uitsluitend

Nadere informatie