Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgbarometer 7: Flexwerkers"

Transcriptie

1 Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012

2 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave alleen voor intern gebruik verveelvoudigen. Voor publicatie van (gedeelten van) dit rapport in de nieuwsmedia, vakliteratuur of andere uitgaven is toestemming van ADV nodig. Bovendien verzoeken wij de opdrachtgever om bij publicatie ADV als bron te vermelden.

3 Pagina 3 Inhoud Managementsamenvatting Pag. 4 Resultaten Pag. 7 Hoofdstuk 1: flexwerkers over flexwerk Pag. 7 Hoofdstuk 2: algemene kijk op flexwerk Pag. 11 Hoofdstuk 3: werkplek en contractvorm Pag. 17 Toelichting resultaten Pag. 20 Bijlagen Pag. 22 Processtatistieken Pag. 23 Profiel respondenten Pag. 24

4 Pagina 4 Managementsamenvatting

5 Pagina 5 Managementsamenvatting (1/2) De sector zorg is een sector waar veel speelt. Vier maal per jaar doet Abvakabo FNV onderzoek onder haar leden in deze sector via de Zorgbarometer. In april 2012 heeft ADV Market Research in opdracht van Abvakabo FNV onderzoek gedaan naar flexwerk in de zorg. Onder meer komt aan de orde in hoeverre een flexcontract een vrijwillige keuze is en welke invloed het toenemend aantal flexcontracten op de kwaliteit van de zorg en de aantrekkelijkheid van de sector heeft. Van 13 april tot 1 mei 2012 hebben 889 Abvakabo FNV leden deelgenomen aan dit onderzoek. In deze samenvatting zijn de belangrijkste resultaten van dit onderzoek weergegeven. Centraal in dit onderzoek staat de vraag wat de positie van flexwerkers in de zorgsector is. Een antwoord op deze vraag wordt geformuleerd op basis van antwoorden van zowel flexwerkers als niet flexwerkers. Flexcontracten maken de zorgsector minder aantrekkelijk Ruim zes op de tien respondenten (61%) vinden dat het grote aantal flexcontracten de zorgsector minder aantrekkelijk maakt om in te werken. Daarbij komt dat bijna de helft (48%) de onzekerheid van een flexcontract als een belangrijke reden ziet voor flexwerkers om de zorg te verlaten. Flexwerker vaker negatief dan positief over flexcontract Over het algemeen zijn flexwerkers meer negatief dan positief over hun flexcontract / -werk. Zo geeft ruim de helft (56%) aan dat een flexcontract een negatieve invloed heeft op het privéleven. Tevens is 53% van mening dat een flexcontract stress met zich meebrengt. In mindere mate voelen flexwerkers zich een buitenstaander (40% vindt van wel, 34% van niet). Ook had het merendeel van de flexwerkers liever een vast contract getekend (72%) en hebben de meeste flexwerkers eerder een vast contract gehad (88%).

6 Pagina 6 Managementsamenvatting (2/2) Kwaliteit van de zorg niet per definitie achteruit door inzetten flexwerkers Ruim zes op de tien respondenten (64%) zijn het (helemaal) eens met de stelling dat werkgevers eerder een vast contract aan flexwerkers moeten aanbieden om de kwaliteit van de verleende zorg te garanderen. Echter, op de stelling of door de inzet van flexwerkers de kwaliteit van de verleende zorg achteruit gaat is een opvallend kleiner aantal respondenten het (helemaal) eens, namelijk 28%. Een mogelijke verklaring voor dit verschil kan zijn dat respondenten niet vinden dat flexwerkers minder kwalitatieve zorg verlenen, maar dat vooral de wisseling tussen flexwerkers (de kans op een vaste zorgverlener voor patiënten / cliënten kan dalen) ervoor zorgt dat de kwaliteit van de verleende zorg niet gegarandeerd kan worden. Dat respondenten vinden dat flexwerkers niet per se minder kwalitatieve zorg verlenen blijkt mede uit het feit dat ruim zes op de tien respondenten (62%) niet vinden dat flexwerkers minder deskundig zijn dan vaste medewerkers (12% vindt wel dat flexwerkers minder deskundig zijn). Mening verdeeld over waardering flexwerker Respondenten (zowel flexwerkers als niet flexwerkers) zijn niet uitgesproken positief of negatief ten opzichte van flexwerkers. Ruim een derde (37%) vindt dat flexwerkers er niet helemaal bij horen ten opzichte van een vergelijkbaar aantal (36%) dat het hiermee (helemaal) oneens is. Nagenoeg op dezelfde wijze wordt geantwoord op de stelling of medewerkers met een vast contract beter gewaardeerd worden dan flexwerkers: 38% is het (helemaal) eens, 33% is het (helemaal) oneens.

7 Pagina 7 Resultaten Hoofdstuk 1: flexwerkers over flexwerk

8 Pagina 8 Nagenoeg driekwart flexwerkers had liever vast contract getekend Bij het afsluiten van het arbeidscontract had bijna driekwart (72%) van de flexwerkers liever een vast contract gehad. Twee op de vijf respondenten (19%, n = 9) geven aan dat ze bij het afsluiten van het contract geen voorkeur hadden voor een vast contract. De helft van de flexwerkers (51%) geeft aan dat de werkgever voor een flexcontract heeft gekozen. Ruim één op de zeven (14%, n = 7) geeft aan zelf voor dit type contract te hebben gekozen. Deze groep vertoond logischerwijs een grote overlap met flexwerkers die geen voorkeur hadden voor een vast contract. Had je bij het afsluiten van jouw contract liever een vast contract gehad? (basis = flexwerker, n = 47) 19% 9% 72% Ja Nee Geen mening / weet niet 7% Welke situatie is het meest op jou van toepassing? Ik ben flexwerker omdat... (basis = flexwerker, n = 47) 29% 14% 51% Mijn werkgever daarvoor heeft gekozen Ik daar zelf voor heb gekozen Mijn werkgever en ik in overleg hiervoor hebben gekozen Anders, namelijk: o o o o o o o o o 3e tijdelijk (jaar) contract, volgende: vast Er geen ander werk te krijgen was ik volg nog een opleiding ernaast Je krijgt eerst een jaar contract als nieuwe medewerker en naar een jaar wordt het omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd als ze tevreden over je zijn... opleidingsplek is altijd tijdelijk was de enige mogelijkheid was zonder werk, dus op zoek naar iets anders wederzijds goedvinden voor bepaalde tijd zelf bij een andere werkgever ontslag heb genomen en niks anders kreeg

9 Pagina 9 Ruim de helft: flexcontract heeft negatieve invloed op privéleven Wanneer heb je voor het laatst een vast contract gehad? (basis = flexwerker, n = 47) 5% 23% 22% 38% 12% Ruim een derde (38%) geeft aan langer dan een jaar geleden een vast contract te hebben gehad. Andere flexwerkers geven aan minder lang geleden voor het laatst een vast contract te hebben gehad, op 12% (n = 6) na. Deze flexwerkers hebben nog nooit een vast contract gehad. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Korter dan 1 maand geleden 1 tot 6 maanden geleden 6 tot 12 maanden geleden Langer dan 1 jaar geleden Ik heb nooit een vast contract gehad In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? (basis = flexwerker, n = 47) Het hebben van een flexcontract heeft een negatieve invloed op 12% 16% 16% 38% mijn privéleven Het hebben van een flexcontract brengt veel stress met zich mee Als flexwerker voel ik mij een buitenstaander 2% 10% 13% 24% 33% 26% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De flexwerkers zijn het meest uitgesproken over de stelling dat een flexcontract een negatieve invloed heeft op het privéleven. Een ruime meerderheid (57%) is het (helemaal) eens met deze stelling. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 31% 18% 16% 9% De helft (53%) vindt dat een flexcontract stress met zich meebrengt, vier op de tien (40%) voelen zich als flexwerker een buitenstaander.

10 Pagina 10 Helft flexwerkers wil vast contract én vast aantal uren De helft van de flexwerkers (53%) wil een vast arbeidscontract en een vast aantal uren. In mindere mate wil deze groep een vast arbeidscontract (30%, n = 14) of een vast aantal uren (8%, n = 4). Van de respondenten die aangeven flexwerker te willen blijven heeft een grote meerderheid bij het afsluiten van een contract voor een flexcontract gekozen. Dat kan verklaren waarom ze flexwerker willen blijven. Als je naar je huidige werksituatie kijkt, welke situatie is dan op jou van toepassing? (basis = flexwerker, n = 47) 30% 8% 9% 53% Ik wil een vast arbeidscontract en een vast aantal uren Ik wil een vast arbeidscontract Ik wil een vast aantal uren Ik wil flexwerker blijven (mijn tijdelijke arbeidscontract behouden en/of geen vast aantal uren hebben)

11 Pagina 11 Resultaten Hoofdstuk 2: algemene kijk op flexwerk

12 Pagina 12 Zes op de tien: eerder vast contract aanbieden om kwaliteit te garanderen Wanneer wordt gekeken naar antwoorden van zowel flexwerkers als niet flexwerkers op verschillende stellingen valt op dat de meeste respondenten het eens zijn met de stelling dat werkgevers flexwerkers eerder een vast contract moeten aanbieden om de kwaliteit van de verleende zorg te garanderen (64% (helemaal) eens). Respondenten jonger dan 35 jaar geven relatief vaker dan ouderen aan het (helemaal) eens te zijn met deze stelling. Daarnaast zijn respondenten voornamelijk van mening dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit gaat door de inzet van flexwerkers: 40% (helemaal) mee oneens tegen 28% (helemaal) mee eens. Respondenten in de sector Gehandicaptenzorg zijn het relatief vaker (helemaal) met deze stelling eens. Bijna de helft (45%) geeft aan dat flexwerkers dezelfde mogelijkheid tot scholing hebben als vaste medewerkers. Respondenten die het (helemaal) oneens zijn met deze stelling werken relatief vaker in de Geestelijke gezondheidszorg. Tenslotte blijkt dat een ruime meerderheid niet vindt dat flexwerkers minder deskundig zijn dan vaste medewerkers (62% (helemaal) mee oneens t.o.v. 12% (helemaal) mee eens). In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? (basis = iedereen, n = 889) Werkgevers moeten flexwerkers eerder een vast contract aanbieden om de kwaliteit van de verleende zorg te garanderen 2% 9% 25% 48% 16% Flexwerkers hebben dezelfde mogelijkheid tot scholing als vaste medewerkers 8% 25% 22% 36% 9% Door de inzet van flexwerkers gaat de kwaliteit van de verleende zorg achteruit 9% 31% 32% 24% 4% Flexwerkers zijn minder deskundig dan vaste medewerkers 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 45% 26% 11% 1%

13 Pagina 13 Zes op de tien: zorg minder aantrekkelijk door flexcontracten Zes op de tien respondenten (61%) zijn het (helemaal) eens met de stelling dat het grote aantal flexcontracten de zorg een minder aantrekkelijke sector maakt om in te werken. 16% van de respondenten is het hier niet mee eens, bijna een kwart (23%) kiest voor de middenweg. Bijna de helft (48%) vindt de onzekerheid over het contract voor flexwerkers een belangrijke reden om de zorg te verlaten. Respondenten in de sector Gehandicaptenzorg, respondenten jonger dan 35 jaar en mannen geven dit antwoord relatief vaker. Daarnaast is één op de zeven (14%) het (helemaal) met deze stelling oneens. De helft (50%) is het (helemaal) oneens met de stelling dat de meeste jongeren liever een flexcontract dan een vast contract hebben. Ook een groot aantal respondenten (42%) spreekt zich niet voor of tegen de stelling uit, nog geen één op de tien respondenten (8%) is van mening dat jongeren liever een flexcontract willen hebben. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? (basis = iedereen, n = 889) Het grote aantal flexcontracten maakt de zorg een minder aantrekkelijke 1% 15% 23% sector om in te werken De onzekerheid over het contract is voor flexwerkers een belangrijke reden om de zorg te verlaten 1% 13% 37% 47% 39% 14% 9% De meeste jongeren hebben liever een flexcontract dan een vast contract 17% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 42% 7% 1%

14 Pagina 14 Respondenten verdeeld over waardering flexwerker Naast het feit dat respondenten weinig verschillen in hun antwoorden op beide stellingen over de waardering van de flexwerker zijn respondenten het niet uitgesproken eens of oneens. Ruim één op de drie (38% (helemaal) mee eens) vindt dat medewerkers met een vast contract beter gewaardeerd worden dan flexwerkers. Respondenten uit de jongste leeftijdscategorie (35 jaar of jonger) geven relatief vaker dit antwoord dan oudere respondenten. Een iets kleiner percentage (33% (helemaal) mee oneens) is het niet eens de stelling. Medewerkers met een flexcontract horen er niet helemaal bij volgens 37% van de respondenten (waaronder relatief vaker vrouwen). Een bijna even groot percentage (36%) is het (helemaal) oneens met deze stelling. In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? (basis = iedereen, n = 889) Medewerkers met een vast contract worden beter gewaardeerd dan een flexwerkers 4% 29% 29% 34% 4% Medewerkers met een flexcontract horen er niet helemaal bij 7% 29% 27% 33% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens

15 Pagina 15 Flexwerkers volgens een derde voorrang bij interne sollicitaties Bijna de helft (45%) geeft aan niet te weten of flexwerkers in hun instelling voorrang hebben bij interne sollicitaties. Respondenten die hier geen zicht op hebben werken relatief vaak in de sector Thuiszorg. Bijna een derde (32%) geeft aan dat flexwerkers bij interne sollicitaties zowel voorrang hebben boven mensen van buiten de instelling als flexwerkers binnen de instelling. Dit antwoord wordt vaker gegeven door respondenten werkzaam in de sector Gehandicaptenzorg. Één op de vijf (19%) geeft aan dat flexwerkers geen voorrang hebben bij interne sollicitaties. Hebben flexwerkers in jouw instelling voorrang bij interne sollicitaties? (basis = iedereen, n = 889) Weet ik niet 45% Ja, ze hebben alleen voorrang boven mensen van buiten de instelling én voorrang boven niet flexwerkers binnen de instelling 32% Nee, flexwerkers hebben geen voorrang 19% Ja, ze hebben voorrang boven mensen van buiten de instelling 3% Ja, ze hebben alleen voorrang boven niet flexwerkers van binnen de instelling 1% 0% 20% 40% 60%

16 Pagina 16 Hebben dezelfde rechten maar mogen geen verpleegkundige handelingen verrichten. Flexmedewerkers worden apart geschoold, indien er scholing plaatsvindt. Zij werken veel uren waarbij geen rekening wordt gehouden met de arbeidstijdenwet. Binnen mijn werkplek worden flexwerkers zeer gewaardeerd door collega's en leidinggevende. Indien het geld het toelaat krijgen ze ook snel een vast contract. Zij mogen geen verantwoordelijke diensten werken. Zij kunnen kort voor aanvang van hun dienst gebeld worden om een dienst op te vullen. Hebben te allen tijde de mogelijkheid om nee te zeggen. Zijn er bijzondere afspraken voor flexwerkers in jouw instelling? Zo ja, welke? * Er wordt met een grote flexpool aan medewerkers gewerkt. Voor deze flexpool worden mensen gezocht die hier bewust voor kiezen. Ik weet niet wat de bijzondere afspraken voor flexwerkers zijn in mijn instelling. Nee, flexwerken binnen onze instelling is nog maar minimaal ingevoerd. Met de huidige ontwikkelingen kunnen en moeten instellingen meer met flexwerkers gaan werken! Vanwege de bezuinigingen worden contracten NIET meer verlengd, tenzij verlenging voor de bedrijfsvoering echt nodig is. Ze hoeven pas twee weken voor het ingaan van het rooster aan te geven of ze diensten wel/niet accepteren, daar waar vaste medewerkers 13 weken vooruit moeten kijken. Flexwerkers kunnen altijd vrij zijn wanneer ze willen, bijv. op feestdagen, in de zomervakantie etc. * Deze antwoorden zijn niet representatief, maar slechts bedoeld om een indruk te geven. Alle open antwoorden zijn weergegeven in apart Excel-bestand

17 Pagina 17 Resultaten Hoofdstuk 3: werkplek en contractvorm

18 Pagina 18 Vast aantal uren & vaste werplek voor meeste respondenten Ruim acht op de tien respondenten (> 80%) geven aan dat de situaties (zie figuur hiernaast) niet op hen van toepassing zijn. Vrouwen hebben vaker een contract met een wisselend aantal uren, respondenten met een hoog opleidingsniveau hebben juist vaker een contract zonder wisselend aantal uren. In de sector Verpleeg- of verzorgingshuizen en de Thuiszorg (de VVT) hebben relatief meer respondenten een contract met een wisselend aantal uren. Ik heb een contract met een wisselend aantal uren Ik heb geen vaste werkplek Welke situatie is op jou van toepassing? (basis = iedereen, n = 889) 16% 17% 83% Ja Nee Weet niet 82% Mijn werktijden zijn grotendeels 10% 88% afhankelijk van gaten in het rooster 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1% 1% 2% Respondenten die aangeven geen vaste werkplek te hebben (17%) werken vaker in de Thuiszorg en in overige sectoren. Opvallend is dat deze groep relatief vaker bestaat uit respondenten van 55 jaar of ouder. In vergelijking met andere sectoren komt de Thuiszorg ook naar voren als sector waar relatief meer respondenten werken met werktijden die grotendeels afhankelijk zijn van gaten in het rooster. Respondenten die daarentegen aangeven niet of nauwelijks afhankelijk te zijn van gaten in het rooster hebben relatief vaker een hoog opleidingsniveau.

19 Pagina 19 Ruim twee derde heeft voor vast contract geen flexcontract gehad Ruim twee op de drie (68%) respondenten hebben voor het verkrijgen van een vast contract geen flexcontract gehad. Deze groep respondenten is relatief vaker man, werkzaam in de sectoren Ziekenhuizen en Geestelijke gezondheidszorg en 55 jaar of ouder. Van alle leeftijdscategorieën geven respondenten jonger dan 35 jaar dit antwoord het minst vaak. Één op de tien respondenten (10%) geeft aan 1 tot 3 jaar een flexcontract te hebben gehad voordat het eerste vaste contract verkregen werd. Deze groep bestaat relatief vaker uit vrouwen en respondenten jonger dan 35 jaar. Je hebt aangegeven dat je geen vaste werkplek hebt. Als je zelf kon kiezen, zou je dan een vaste werkplek willen hebben? (basis = geen vaste werkplek, n = 151) 50% 50% Hoe lang heb je op basis van een flexcontract gewerkt voordat je je eerste vaste contract kreeg? (basis = vast contract, n = 822) Helemaal niet Korter dan 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden 1 tot 3 jaar 3 tot 5 jaar Langer dan 5 jaar Weet niet 5% 5% 2% 2% 2% 7% 10% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Als respondenten zonder vaste werkplek zouden mogen kiezen, kiest de helft (50%) voor een vaste werkplek. In de sector Verpleeg- of verzorgingshuizen zitten naar verhouding meer respondenten die zouden kiezen voor een vaste werkplek in vergelijking met andere sectoren. Ja Nee

20 Pagina 20 Toelichting resultaten Operationalisatie flexwerk & achtergrondkenmerken

21 Pagina 21 Het onderwerp van deze Zorgbarometer is flexwerk in de zorgsector. Flexwerk is een breed begrip en voor het interpreteren van de resultaten is het van belang dat duidelijk is wat onder flexwerk wordt verstaan. Voor deze Zorgbarometer is de volgende definitie van een flexwerker is aangehouden: Een flexwerker is een werknemer met een flexibel arbeidscontract. Dit houdt in dat de werknemer geen vaste aanstelling heeft (tijdelijk contract) of geen vast aantal uren werkt per week (uitzendcontract, min-max contract, 0-uren contract). Van de 889 respondenten voldoen er 47 aan deze criteria, dit is de groep die in deze rapportage wordt aangeduid als flexwerker. Omdat van tevoren was ingeschat dat de groep flexwerkers naar verhouding klein is, is ook aan niet-flexwerkers gevraagd wat hun ervaring met flexwerk in hun organisatie is. Om deze reden wordt in deze rapportage onderscheid gemaakt tussen antwoorden die flexwerkers geven (hoofdstuk 1: flexwerkers over flexwerk) en antwoorden die door zowel flexwerkers als niet flexwerkers worden gegeven (hoofdstuk 2: algemene kijk op flexwerk). In deze rapportage wordt niet alleen ingegaan op antwoorden die respondenten hebben gegeven, ook wordt ingegaan op verschillen tussen respondenten op bepaalde achtergrondkenmerken. Het gaat om de achtergrondkenmerken die hiernaast zijn opgenomen:

22 Pagina 22 Bijlagen Processtatistieken & profiel respondenten

23 Pagina 23 Processtatistieken In april 2012 zijn, met behulp van een persoonlijke mail, leden van Abvakabo FNV werkzaam in de sector zorg benaderd om online deel te nemen aan een onderzoek over flexwerk. Men had tweeënhalve week de tijd om de enquête in te vullen. Halverwege het onderzoek is een herinnering verstuurd naar de leden die op dat moment nog niet aan het onderzoek hadden deelgenomen. Uiteindelijk hebben 889 respondenten aan het onderzoek deelgenomen. Aantal % Panelleden uitgenodigd % Respondenten enquête afgerond (responspercentage) % Start veldwerk 13 april 2012 Einde veldwerk 1 mei 2012 Betrouwbaarheidsinterval* 95% Maximale foutmarge** 3,29% *Een betrouwbaarheidsinterval van 95% betekent dat men er 95% zeker van kan zijn dat een respondent uit de populatie hetzelfde antwoord zou geven als in dit onderzoek. Een betrouwbaarheidsinterval van 95% is de marktonderzoekstandaard in Nederland. **Voorbeeld bij een foutmarge van 2,5%: 60% van de respondenten in dit onderzoek geeft antwoord A. Als men de hele populatie zou bevragen, zou tussen de 57,5% en 62,5% dit antwoord (A) geven.

24 Pagina 24 Profiel respondenten Het is niet alleen van belang hoe vaak een bepaald antwoord wordt gegeven, maar ook door wie dat antwoord wordt gegeven. In dit onderzoek zijn correcties aangebracht door middel van weegfactoren zodat het onderzoek representatief is voor de leden van Abvakabo FNV in de sector zorg op de achtergrondvariabelen leeftijd en geslacht. Hieronder staat de ongewogen en gewogen verdeling weergegeven, evenals de gebruikte weegfactoren. Geslacht (n=889) % ow % gew wf Man 26% 18% 0,69 Vrouw 74% 82% 1,11 Totaal 100% 100% Leeftijd (n=889) % ow % gew wf Jonger dan 35 jaar 5% 12% 2,40 35 t/m 44 jaar 16% 21% 1,31 45 t/m 54 jaar 41% 37% 0,90 55 jaar of ouder 38% 31% 0,82 Totaal 100% 100% Zorgsector (n=889) Verpleeg- of Verzorgingshuizen Geestelijke gezondheidszorg % ow % gew 26% 26% 13% 12% Gehandicaptenzorg 22% 24% Thuiszorg 16% 16% Ziekenhuizen 16% 15% Overig 8% 7% Totaal 100% 100% Dienstverband (n=889) % ow % gew Vast contract 93% 92% Anders 8% 8% Totaal 100% 100% Opleidingsniveau (n=889) % ow % gew Laag opleidingsniveau 10% 10% Middelbaar opleidingsniveau Hoog opleidingsniveau 46% 48% 44% 43% Totaal 100% 100%

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek standplaatsen in Houten Zuid ADV Market Research B.V. Den Dolder, 17 april 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc

Abvakabo FNV. DJI Agressie & geweld en werkdruk. Uitgevoerd door ADV Market Research. Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Abvakabo FNV DJI Agressie & geweld en werkdruk Uitgevoerd door ADV Market Research Den Dolder, maart 2011 Dion Langeveld MSc Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc.

Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas. Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. Gemeente Houten: Onderzoek Kieskompas Den Dolder, 26 januari 2011 Ir. Martine van Doornmalen Rianne van Beek Msc. 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar

ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar ZORGEN VOOR MORGEN Over woonkeuzes en zorgen voor elkaar Interpolis 7-9-2015 Doel- en probleemstelling 7-9-2015 2 Samenvatting en conclusies (1/6) De overheid is verantwoordelijk voor de zorg voor ouderen,

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Nulurencontracten 2018

Nulurencontracten 2018 SOVVT 18-01-18 Agendapunt 4.1 Conceptrapportage SOVVT onderzoek Nulurencontracten 2018 Voor SOVVT, Sociaal Overleg VVT Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Loes Wevers MSc. Datum 5 januari

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS

RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN MAART 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS RAPPORT FLEXWERK GEMEENTEN 2017 GEORGE EVERS & MYRTE DE VOS ONDERZOEKSVRAGEN Hoe ontwikkelt flexwerk zich bij gemeenten? Welke soorten flexwerk komen bij gemeenten voor? Worden flexwerkers hetzelfde behandeld

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP

RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP RESULTATEN CAO ENQUÊTE BIJ NXP FNV Metaal heeft in juni 2015 een enquête gehouden onder de medewerkers van NXP, met vragen over de arbeidsverhoudingen en -voorwaarden van NXP. De enquête laat zien hoe

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG

ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG ONDERZOEK JONGEREN EN FLEX FNV JONG Streekproef Geslacht Leeftijd Heb je momenteel een baan in loondienst? n % man 138 45,7 vrouw 164 54,3 Total 302 100,0 n % 18-25 jaar 124 41,1 26-35 jaar 178 58,9 Total

Nadere informatie

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016

Mantelzorgers en werk. Samenvattend rapport Kenmerk: November 2016 Mantelzorgers en werk Samenvattend rapport Kenmerk: 20450 November 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Mantelzorg, werk en belasting 7 Ondersteuning mantelzorgers 13

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke

HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke HBO-VERPLEEGKUNDIGEN HET MEEST POSITIEF OVER HUN COMPETENTIES BIJ VERSLAGLEGGING: TABELLEN. Kim de Groot, Anke de Veer, Wolter Paans en Anneke Francke CONTACT NIVEL K. de Groot, MSc RN Postbus 1568 3500

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email:

Rapportage Droombaan. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 19.06.2015. Email: Rapportage Droombaan Naam: Bea Voorbeeld Datum: 19.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 19.06.2015 / Rapportage droombaan QBN 2 Met de Q1000 Droombaan krijg je snel en duidelijk inzicht in

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

FNV BAROMETER CAPACITEIT

FNV BAROMETER CAPACITEIT FNV BAROMETER CAPACITEIT SECTOR ZORG & WELZIJN Maart 2019 20877 INHOUDSOPGAVE GESCHREVEN DOOR 1. INLEIDING P AGINA 3 2. CONCLUSIES P AGINA 5 3. RESULTATEN R OOSTER ING & CAP ACITEIT P AGINA 8 TEVR ED ENHEID

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong. Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018

Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong. Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018 Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 400 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding.

Nadere informatie

Q2 1. Bent u een man of vrouw?

Q2 1. Bent u een man of vrouw? Q2 1. Bent u een man of vrouw? man vrouw man vrouw 69,71% 267 30,29% 116 Q3 2. Wat is uw leeftijd? 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 15-24 25-34 35-45 45-54 55-65 ouder dan 65 1,31% 5 11,49% 44

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

FLEXWERK DOET ERTOE! >>>

FLEXWERK DOET ERTOE! >>> FLEXWERK DOET ERTOE! >>> 2 ONDERZOEKSRAPPORT NAAR WERKBELEVING EN WENSEN VAN UITZENDKRACHTEN FLEXWERK DOET ER TOE! Onderzoeksrapport naar werkbeleving en wensen van uitzendkrachten Opdrachtnemer: Newcom

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 2 2015 GROOT BIJSTERVELT Gemeente Oirschot Mei/Juni 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 mei 2016 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie