Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages"

Transcriptie

1 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de periode L.F.J. van der Velden R.S. Batenburg U vindt dit rapport en andere publicaties van het NIVEL in PDF-format op:

2 ISBN Telefoon Fax NIVEL, Postbus 1568, 30 BN UTRECHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVEL te Utrecht. Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 INHOUD Samenvatting 5 1 Inleiding en vraagstellingen 7 2 Stoppen met werken: omvang en kenmerken Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode Samenstelling van de gestopte huisartsen naar leeftijd, geslacht, functie en praktijkvorm 10 3 Het effect van geslacht en functie Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken naar geslacht en functie Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode naar geslacht en functie 13 4 Het effect van leeftijd Stoppen met werken als huisarts, naar leeftijdsgroep en geslacht Stoppen met werken als huisarts, naar functie, leeftijdsgroep en geslacht Stoppen met werken als huisarts, naar specifieke leeftijd en geslacht 20 5 Samenvatting en conclusies 25 BIJLAGE 27 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

4 4 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

5 Samenvatting Tussen 1998 en stopten lijks rond de 290 huisartsen met werken. Ten opzichte van het aantal werkzame huisartsen is dat een uitstroompercentage van ongeveer 3,4% per. Het aantal huisartsen per dat stopt, lijkt daarbij iets op te lopen, maar het aandeel loopt juist iets terug. In 1998 tot en met stopten lijks gemiddeld ongeveer 280 huisartsen en dat was 3,5% van het aantal werkzame huisartsen. In de periode van 2003 tot en met stopten lijks ongeveer 295 huisartsen, dus 15 meer, maar het aandeel huisartsen dat per stopte was daarbij teruggelopen tot 3,3%. De leeftijd waarop men stopte is gedaald en wel met 0,4 en de werkzame periode is gedaald met 0,6. Men is namelijk ook iets ouder op het moment dat men start met werken. De groep huisartsen die stopt met werken bestaat steeds meer uit vrouwen, en zij die als HIDHA of waarnemer werkzaam waren. Ook blijkt dat zich onder de gestopte huisartsen meer 55 tot 59 jarigen bevinden. De daling met 0,4 in de gemiddelde leeftijd waarop huisartsen stoppen, blijkt de resultante te zijn van een aantal tegengestelde bewegingen in de trends voor de leeftijd op het moment van stoppen. Voor bijvoorbeeld de zelfstandige huisartsen is de leeftijd waarop men stopt met 2,3 gestegen, terwijl die voor de waarnemers met 0,7 is gedaald. Jongeren blijken in de laatste 5 een iets grotere kans te hebben gehad om binnen één te stoppen dan 6 à 10 geleden. Bij de mannen speelt deze stijgende trend voor degenen rond de 42 en bij de vrouwen rond 38. Voor de oudere huisartsen is de kans om te stoppen anno juist kleiner dan 5 terug. Deze dalende trend in stopkans speelt bij mannen vanaf en bij vrouwen vanaf 41. De uitdaging is nu om in het aanbod-prognosemodel dat voor de huisartsen wordt gehanteerd zoveel mogelijk rekening te houden met de hier gepresenteerde verschillen naar geslacht en functie in de uittredekans. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

6 6 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

7 1 Inleiding en vraagstellingen Er zijn in de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen geweest die het stopgedrag van huisartsen wellicht hebben beïnvloed. Dit geldt onder andere voor de introductie van huisartsenposten, de introductie van praktijkondersteuners en de introductie van een nieuw financieringssysteem. Daarom is het interessant om opnieuw te kijken naar de uitstroom. In dit rapport gebeurt dat door secundaire analyse op een grote hoeveelheid informatie uit de NIVEL-huisartsenregistratie. In een apart rapport wordt overigens nog beschreven wat de uitkomsten zijn van aanvullend onderzoek onder huisartsen naar de motieven om al dan niet te stoppen met werken. De vraagstellingen voor deze studie zijn als volgt samen te vatten: 1. Hoeveel huisartsen zijn in de jaren 1998 tot en met gestopt met werken als huisarts en hoeveel waren dat er procentueel? 2. Hoe oud waren deze huisartsen op het moment van stoppen en hoe lang hebben zij gewerkt? 3. Wat was de samenstelling van de groep gestopte huisartsen naar leeftijd, geslacht, functie en praktijkvorm? 4. Verschilt de trend in het aantal en het aandeel huisartsen dat in de periode en gestopt is tussen mannen en vrouwen en tussen zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA s en waarnemers? 5. Is de verschuiving in de stopleeftijd en werkzame periode tussen en anders voor mannen en vrouwen, en voor zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA s en waarnemers? 6. Hoe hangt de trend in het aandeel huisartsen dat is gestopt in en samen met de leeftijd? Vraagstelling 1 tot en met 3 komen aan de orde in hoofdstuk 2. Hierbij gaat het eigenlijk om de omvang en de kenmerken van de groep gestopte huisartsen. Vraagstelling 4 en 5 gaan vooral over de rol van geslacht en functie bij het stoppen en komen aan de orde in hoofdstuk 3. Vraagstelling 6 betreft de specifieke rol van leeftijd bij het stoppen. Deze wordt behandeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 volgt tenslotte nog een samenvatting en discussie van de resultaten. Deze vraagstellingen worden beantwoord met behulp van gegevens uit de zogeheten huisartsenregistratie van het NIVEL. Hiermee kan een compleet beeld worden verkregen van het aantal huisartsen dat gestopt is met werken en hun kenmerken. Door het aantal gestopte huisartsen af te zetten tegen het totaal aantal werkzame huisartsen, kan tevens aangegeven worden wat de uitstroomkans was. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

8 8 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

9 2 Stoppen met werken: omvang en kenmerken 2.1 Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken Het aantal huisartsen dat stopt met werken als huisarts, is gemiddeld ongeveer 290 per geweest in de afgelopen 10. Het aantal huisartsen dat per stopte varieerde daarbij nogal. In het 2000 stopten bijvoorbeeld bijna 400 huisartsen en in het daarna stopten er maar iets meer dan 225 huisartsen. Voor de 5-speriode van 1998 tot en met blijkt het gemiddelde 281 per te zijn geweest en voor was het 296. Gemiddeld genomen is er dus een kleine stijging in het aantal huisartsen per dat gestopt is. Als het aantal huisartsen per dat stopt met werken wordt afgezet tegen het aantal werkzame huisartsen aan het begin van elk, dan blijkt dat er sprake is van een aandeel dat stopt dat ligt tussen 2,8% per en 4,8%. In principe is het daarbij zo dat in jaren waarin het aantal dat is gestopt hoog is, dat ook het aandeel hoog is. Maar gemiddeld genomen blijkt er per 5-speriode een trend te zijn dat het aandeel dat stopt iets is afgenomen, namelijk van 3,5% per in de periode naar 3,3% per in de periode. Terwijl het aantal huisartsen dat is gestopt iets is toegenomen (van 281 naar 296 per ), blijkt het aandeel huisartsen dat is gestopt dus iets te zijn afgenomen. Figuur 2.1: Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken in 1998 tot en met, per en per 5-speriode ,1% 274 3,4% 394 4,8% 227 2,8% 269 3,2% 296 3,5% 241 2,8% 319 3,6% 291 3,2% ,6% 3,5% 3,3% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Aantal huisartsen dat gestopt is per Aandeel huisartsen dat gestopt is per 2.2 Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode In figuur 2.2 staat onder andere hoe oud huisartsen waren op het moment dat ze stopten met werken. De gemiddelde stopleeftijd is ongeveer 52 en dat varieerde in de afgelo- Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

10 pen 10 van iets minder dan 51 tot iets meer dan 52. Voor de gehele periode van was de gemiddelde uitstroomleeftijd 52,1 en die blijkt vervolgens te zijn teruggelopen naar 51,7 in de periode. De huisartsen die gestopt zijn, blijken meestal ongeveer 21 gewerkt te hebben. De trend daarbij lijkt dat de lengte van de werkzame periode iets terugloopt: degenen die gestopt zijn in hadden 21,5 gewerkt en degenen die in zijn gestopt hebben 20,9 gewerkt. Deze teruggang met 0,6 in werkzame periode komt grotendeels door de teruggang met 0,4 in de stopleeftijd, maar ook door een 0,2 latere startleeftijd. De huisartsen die in gestopt zijn, waren gemiddeld genomen 30,8 toen zij begonnen met werken, tegenover 30,6 voor degenen die in zijn gestopt. Figuur 2.2: 70 Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode voor huisartsen die gestopt zijn met werken in 1998 tot en met, per en per 5- speriode (52,3) (52,4) (52,7) (,7) (51,3) (51,1) (52,3) (51,6) (51,2) (51,4) (52,1) (51,7) 21,9 21,4 22,6 19,9 20,5 20,2 21,4 20,8 20,4 20,5 21,5 20,9 30,4 31,0 30,1 30,8 30,8 30,9 30,9 30,8 30,8 30,9 30,6 30, Startleeftijd Werkzame periode (Stopleeftijd) 2.3 Samenstelling van de gestopte huisartsen naar leeftijd, geslacht, functie en praktijkvorm In was 56% van alle gestopte huisartsen jonger dan 55 op het moment van stoppen (zie figuur 2.3 of tabel B.1 in de bijlage). In was 49% jonger dan 55. Het aandeel jonge uittreders is dus met 7% afgenomen. In de periode was 25% van de gestopte huisartsen een vrouw. In was 31% vrouw. Het aandeel vrouwen is dus met 6% toegenomen. In was 81% van de gestopte huisartsen zelfstandig gevestigd geweest, tegenover 68% in. Het aandeel zelfstandig gevestigde huisartsen is dus met 13% afgenomen. Binnen de groep huisartsen die zelfstandig gevestigd was, is de verdeling naar de praktijkvorm ook veranderd. In was 3 van de gestopte zelfstandigen werkzaam in een groepspraktijk. In was 4 werkzaam geweest in een groepspraktijk. Het aandeel dat in een groepspraktijk werkte is dus met 1 toegenomen. 10 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

11 Figuur 2.3: Samenstelling van de groep huisartsen die gestopt zijn met werken in en, naar leeftijd, geslacht, functie en praktijkvorm % 26% 2 25% 56% 49% % 31% 75% 69% % 7% 81% 19% 13% 68% % 4 34% Leeftijd Geslacht Functie Praktijkvorm >= <=54 Vrouwen Mannen Waarnem er HIDHA Zelfstandig Groeps praktijk Duopraktijk Solopraktijk Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

12 12 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

13 3 Het effect van geslacht en functie 3.1 Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken naar geslacht en functie In figuur 3.1 is voor de periodes en weergegeven wat het aantal en aandeel huisartsen was dat gestopt is, naar geslacht en naar functie. Het totaal aantal mannen dat per is gestopt, is teruggelopen (van 209 naar 201) en het aantal vrouwen is opgelopen van 70 naar 91. Het aandeel mannen dat stopt is constant gebleven op 3,5% en bij de vrouwen is het aandeel dat stopt teruggelopen van 3,3% naar 3,. Vergelijking van het aandeel dat stopt van mannen en vrouwen leert dat van de vrouwen een wat kleiner deel stopt dan van de mannen. Voor wat betreft de functie blijkt dat er voor de zelfstandige huisartsen sprake is van zowel een dalend aantal als een dalend aandeel dat is gestopt. Bij de HIDHA s en de waarnemers is er daarentegen sprake van een stijgend aantal én een stijgend aandeel. Figuur 3.1 laat daarbij tevens zien dat van alle gestopte huisartsen weliswaar het grootste aantal zelfstandig gevestigd was, maar dat het aandeel dat stopt voor de zelfstandigen het laagst is en voor de waarnemers het hoogst. Figuur 3.1: Aantal en aandeel huisartsen dat gestopt is met werken in 1998 tot en met, per 5-speriode, naar geslacht en functie % % ,5% ,5% 3,5% 3,3% 3, 5% ,2% 2,7% 3,8% 21 4,2% 8,8% % Mannen Vrouwen Zelfstandig HIDHA Waarnemer Aantal dat stopt per Aandeel dat stopt per Aantal dat stopt per Aandeel dat stopt per 3.2 Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode naar geslacht en functie In figuur 3.2 staat onder andere de start- en stopleeftijd en de lengte van de werkzame periode van mannen en vrouwen. Bij de mannen is er sprake geweest van een stijging van de stopleeftijd met bijna 1 (van 54,8 naar 55,7 ) en daarmee ook een toename van Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

14 de werkzame periode van bijna 1 (van 24,7 naar 25,5 ). Bij de vrouwen is er daarentegen sprake van een daling van de stopleeftijd van 1,3 en een afname van de werkzame periode van 1,5. De huisartsen die gestopt zijn met een zelfstandige vestiging, laten een stijging zien met 2,3 in de stopleeftijd van 54,8 naar 57,1. Omdat de startleeftijd tegelijkertijd met 0,3 is gedaald, is de werkzame periode met 2,6 toegenomen. Bij de HIDHA s is sprake van een stijging in de gemiddelde stopleeftijd en een toename van de werkzame periode van ongeveer een half. Bij de waarnemers zijn de stopleeftijd en de werkzame periode met iets meer dan een half gedaald. Figuur 3.2: Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode voor huisartsen die gestopt zijn met werken in 1998 tot en met, per 5-speriode, naar geslacht en functie (54,8) (55,7) (54,8) (57,1) ,7 25,5 (43,9) (42,6) 12,1 10,6 30,1 30,2 31,8 32, ,9 27,5 29,9 29,6 (42,6) (43,1) (38,4) (37,8) 10,5 10,9 4,2 3,6 32,1 32,2 34,2 34, Mannen Vrouwen (Stopleeftijd) Werkzame periode Startleeftijd Zelfstandig HIDHA Waarnemer (Stopleeftijd) Werkzame periode Startleeftijd Omdat de uitstroompercentages en de uitstroomleeftijden kennelijk samenhangen met zowel het geslacht als de functie en er bovendien bekend is dat geslacht en functie onderling samenhangen (mannen zijn relatief vaak werkzaam als zelfstandige en vrouwen relatief vaak als HIDHA), is in figuur 3.3 apart voor de mannen en de vrouwen nagegaan hoe de start- en stopleeftijd samenhangen met de functie. Voor mannen blijkt de stopleeftijd van de zelfstandigen toe te nemen met 2,3 en voor de HIDHA s zelfs met 3,5. De lengte van de werkzame periode is daarbij voor zowel de zelfstandigen als de HIDHA s toegenomen met bijna 3. De startleeftijd van de gestopte mannen laat voor de zelfstandigen een daling zien met een half en voor de HIDHA s een stijging met 0,8. Voor de waarnemers is er sprake van een vrijwel constante uitstroomleeftijd, maar een kortere werkzame periode vanwege een hogere instroomleeftijd. Bij de vrouwen is voor de zelfstandigen een stijging te zien van de stopleeftijd en een toename van de werkzame periode van 2. Bij de HIDHA s en de waarnemers is er sprake van een daling van de stopleeftijd en korter worden van de werkzame periode van bijna Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

15 Figuur 3.3: Start- en stopleeftijd en lengte van de werkzame periode voor huisartsen die gestopt zijn met werken in 1998 tot en met, per 5-speriode, naar functie binnen geslacht (56,5) (58,8) 26,9 29,7 29,6 29,1 (49,8) (46,3) (47,0) (49,1) (39,6) (39,5) 13,8 16,5 4,5 3,8 15,6 17,6 32,5 33,3 35,1 35,7 (41,6) (40,8) (36,8) (36,1) 9,7 9,0 3,9 3,3 31,4 31,5 31,9 31,8 32,9 32, Zelfstandig HIDHA Waarnemer Zelfstandig HIDHA Waarnemer Mannen Vrouwen Startleeftijd Werkzame periode (Stopleeftijd) Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

16

17 4 Het effect van leeftijd 4.1 Stoppen met werken als huisarts, naar leeftijdsgroep en geslacht In Hoofdstuk 2 is gebleken dat de gemiddelde leeftijd waarop huisartsen stoppen met werken in de periode 0,4 lager lag dan in de periode. De stopleeftijd is dus iets gedaald. Dat zou kunnen duiden op een hogere kans om te stoppen: men stopt immers kennelijk iets eerder. Maar de kans om te stoppen blijkt feitelijk niet gestegen, maar iets gedaald te zijn. In de periode was de kans om te stoppen binnen 1 3,5% (zie figuur 2.1 of tabel B B.7 in de bijlage): van elke 100 werkzame huisartsen aan het begin van een in deze periode, waren er gemiddeld 3,5 niet meer werkzaam aan het einde van dat. In de periode is deze kans gedaald naar 3,3% (zie opnieuw figuur 2.1 of tabel B.7 in de bijlage). Deze daling geldt overigens alleen voor vrouwen. Hun kans om te stoppen is gedaald van 3,3% naar 3, (zie figuur 3.1 of tabel B.7 in de bijlage). Bij de mannen was de kans om te stoppen binnen 1 constant op 3,5% (zie opnieuw figuur 3.1 of tabel B.7 in de bijlage). Daarmee is meteen duidelijk dat de kans om te stoppen voor mannen kennelijk iets hoger is dan voor vrouwen. Maar dat geldt niet als per leeftijdsgroep een vergelijking wordt gemaakt naar geslacht. In de leeftijdsgroep van huisartsen die nog geen 55 oud zijn aan het begin van een peil, hebben de mannen een kans van minder dan 2% om te stoppen en vrouwen een kans van bijna 3% (zie figuur 4.1 of tabel B.7 in de bijlage). Binnen deze leeftijdsgroep blijkt bovendien dat de stopkans voor mannen wel degelijk gedaald is in de afgelopen 10 en zelfs sterker gedaald is dan voor de vrouwen. Voor mannen jonger dan 55 is de stopkans namelijk gedaald van 1,9% per naar 1,5% per, terwijl er bij de vrouwen sprake is van een daling van 3,0 naar 2,8%. Ook binnen de andere twee leeftijdsgroepen die zijn onderscheiden in figuur 4.1 is te zien dat er voor de mannen wel degelijk een daling van de stopkans is geweest. Dat er voor het totaal van de mannen sprake is geweest van een constante stopkans van 3,5%, komt dus niet door een constant blijven van de geslachts- en leeftijdspecifieke stopkans, maar door een andere samenstelling van de groep mannen naar leeftijd: de groep werkzame mannen van is ouder dan de groep werkzame mannen van. De meest spectaculaire daling in stopkans, is te zien bij de leeftijdsgroep van De gemiddelde stopkans in deze leeftijdsgroep is gedaald van 35% naar 21%. Van elke 100 werkzame huisartsen met aan het begin van een een leeftijd van 60-64, waren in de periode aan het einde van het 35 huisartsen niet meer werkzaam en in de periode 21 huisartsen. De daling van de stopkans in de leeftijdgroep is daarbij voor vrouwen nog iets sterker dan voor mannen. Voor vrouwen van is de stopkans namelijk gedaald van 38% naar 23%, tegenover een daling van 35% naar 21% voor mannen van Aan het feit dat de stopkans voor mannen vrijwel gelijk is aan de stopkans ongeacht geslacht, is overigens te zien dat de leeftijdsgroep van jarige huisartsen vrijwel volledig gedomineerd wordt door mannen. In Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

18 tabel B.7 is dan ook te zien dat de stopkans voor de leeftijdsgroep van in de periode van is gemeten aan 923 mannen tegenover 26 vrouwen. Voor de periode gaat het om een N van mannen en 95 vrouwen van Figuur 4.1: Aandeel huisartsen dat gestopt is per naar geslacht binnen leeftijdsgroep, per 5-speriode ,1% 38,5% ,3% 23,2% ,9% 1,5% 3, 2,8% 7,3% 5,3% 11,5% 5,6% 2 1 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen <= Aandeel huisartsen dat gestopt is per 4.2 Stoppen met werken als huisarts, naar functie, leeftijdsgroep en geslacht Omdat eerder duidelijk was geworden dat de uitstroomleeftijd sterk samenhangt met de functie, is in tabel B.7 ook de geslachts- en leeftijdsgroepspecifieke stopkans naar functie opgenomen. In figuur 4.2 is daarvan het resultaat te zien voor de huisartsen die zelfstandig gevestigd waren. Vergelijking van figuur 4.2 met figuur 4.1 leert dat de leeftijdsgroep <= 54 blijkt dat de kans om te stoppen voor een zelfstandige huisarts kennelijk kleiner is dan voor een willekeurige huisarts (dus ongeacht de functie). Dit wijst er tevens op dat de stopkans voor HIDHA s en/of waarnemers kennelijk hoger is dan die voor een zelfstandige. Voor de oudere leeftijdsgroepen geldt dat er vrijwel geen HIDHA s en/of waarnemers in voorkomen, en dat de resultaten voor alle huisartsen dus vrijwel gelijk zijn aan die van de zelfstandigen. 18 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

19 Figuur 4.2: Aandeel zelfstandige huisartsen dat gestopt is per naar geslacht binnen leeftijdsgroep, per 5-speriode ,2% 34,8% ,3% 21,3% ,5% 0,7% 2,3% 1,3% 7,4% 5,2% 11,4% 5,3% 2 1 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen <= Aandeel zelfstandige huisartsen dat gestopt is per Omdat er voor de HIDHA s en de waarnemers maar zeer weinig waarnemingen zijn van huisartsen die 55 of ouder zijn, wordt voor hen in figuur 4.3 alleen gerapporteerd over het aandeel dat stopt voor huisartsen die jonger zijn dan 55. Daarbij is wel weer een uitsplitsing gemaakt naar geslacht. Ter referentie is tevens opnieuw weergegeven hoe groot het aandeel uitstroom was voor zelfstandige huisartsen die jonger zijn dan 55. Voor de HIDHA s blijkt dat het aandeel mannen dat is gestopt, is gestegen van 3,6% naar 4,4%. Bij de vrouwelijke HIDHA s is het aandeel uitstroom constant gebleven op 3,6%. Bij de waarnemers is het aandeel uitstroom voor zowel de mannen als de vrouwen gestegen, respectievelijk van 10,7% naar 16,3% en van 7,1% naar 11,4%. Figuur 4.3: 5 4 Aandeel huisartsen jonger dan 55 dat gestopt is per naar geslacht binnen functie, per 5-speriode ,5% 0,7% 2,3% 1,3% 3,7% 4,4% 3,6% 3,6% 16,3% 10,7% 7,1% 11,4% Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Zelfstandig HIDHA Waarnemer Aandeel huisartsen <=54 dat gestopt is per Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

20 4.3 Stoppen met werken als huisarts, naar specifieke leeftijd en geslacht Omdat de indeling in drie leeftijdsgroepen, zoals gehanteerd in de bovenstaande figuren en in tabel B.7 eigenlijk nog een grove benadering is voor de bepaling van de leeftijdsspecifieke stopkans, is ook nog gekeken naar uitstroompercentage per specifieke leeftijd. Voor bijvoorbeeld een 60-jarige huisarts kan op deze manier berekend worden hoe groot de kans is dat hij of zij stopt voordat hij of zij 61 wordt. Omdat er per specifieke leeftijd vaak sprake is van een kleine N (vooral bij de jongste en de oudste leeftijden), is het leeftijdsspecifieke uitstroompercentage eerst geanalyseerd met alleen een uitsplitsing naar 5-speriode. Daarna is ook gekeken naar de relatie met geslacht en functie. In figuur 4.4 is te zien dat het percentage uitstroom in voor de leeftijden tot ongeveer 40 iets hoger ligt dan in. Vanaf is te zien dat de uitstroompercentages in juist lager waren dan in. Figuur 4.4: Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd, per 5-speriode % 45% % 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% Aandeel huisartsen dat stopt per Voor de mannen vanaf 32 tot en met 42 blijkt dat de kans om binnen 1 te stoppen in de periode vanaf 1998 tot en met wat lager te zijn geweest dan voor de periode vanaf 2003 tot en met. Dat verschil is vooral opvallend groot voor mannen van 35 tot en met 37. Voor de andere leeftijden gaat het om een kleiner verschil. Vanaf 43 tot en met 45 is de stopkans in de laatste 5 vrijwel gelijk geweest aan die van de daaraan voorafgaande 5. Vanaf 46 is de stopkans tegenwoordig juist kleiner dan vroeger. Dat geldt vooral voor de stopkans vanaf de leeftijd van. De kans dat een 55-jarige mannelijke huisarts binnen 1 stopt, was bijvoorbeeld 3,8% in de periode, en deze is gedaald tot 1,2% in de periode. Voor een 60-jarige mannelijke huisarts was de kans 18,8% om te stoppen in de periode en 14,9% in. Voor een 61-jarige mannelijke huisarts is het verschil in stopkans tussen de twee perioden nog veel groter: in de periode had zo n 20 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

21 huisarts een kans van 23,1% om in 1 te stoppen, tegenover een kans van 13,6% in de periode. Figuur 4.5: Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd, per 5-speriode, voor mannen % 45% % 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% Aandeel huisartsen dat stopt per : Mannen Voor vrouwen is min of meer het zelfde patroon te zien als bij de mannen. Maar bij de vrouwen is sprake van een kleine stijging van de kans om te stoppen tot 38 (in plaats van 42 ) en een daling vanaf 41 (in plaats van ). Figuur 4.6: 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd, per 5-speriode, voor vrouwen 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Aandeel huisartsen dat stopt per : Vrouwen In figuur 4.7 is overigens nog expliciet te zien wat het verschil in de leeftijdspecifieke uitstroom was voor mannen en vrouwen in de periode. Voor vrijwel elke leeftijd geldt dat bij de vrouwen een groter aandeel uitstroomde dan bij de mannen. De enige duidelijk zichtbare uitzonderingen hierop zijn de 30-jarige huisartsen en de 63- en 64- Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

22 jarige huisartsen. Maar het gaat daarbij om leeftijden waarvoor maar weinig waarnemingen beschikbaar zijn, vooral bij de vrouwen. Figuur 4.7: Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd en geslacht, in de periode 1998 t/m % 45% % 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% Aandeel huisartsen dat stopt per : Mannen Vrouwen Het verschil tussen de mannen en de vrouwen is tegenwoordig kleiner dan vroeger. In figuur 4.8 (met de periode ) ligt de lijn voor de vrouwen minder zichtbaar boven de lijn van de mannen, dan het geval was in figuur 4.7 (met de periode ). Figuur 4.8: Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd en geslacht, in de periode 2003 t/m % 45% % 35% % 25% % 15% 1 1 5% 5% Aandeel huisartsen dat stopt per : Mannen Vrouwen In figuur 4.9 zijn de gegevens van alle 10 de geanalyseerde jaren bij elkaar genomen om weer te kunnen geven hoe de leeftijdsspecifieke uitstroom samenhangt met de functie. Het percentage uitstroom per specifieke leeftijd is voor de zelfstandigen vrijwel steeds het 22 Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL 2009

23 laagst. Voor de HIDHA s is het uitstroompercentage tot 40 weliswaar hoger dan dat voor de zelfstandigen, maar vanaf 40 wordt het relatief veel hoger. Daarbij zijn een paar uitzonderingen te zien, zoals bijvoorbeeld voor de leeftijd van, en 63. Maar bij deze uitzonderingen gaat het om percentages die bij toeval sterk kunnen fluctueren, aangezien er maar weinig HIDHA s met deze leeftijden zijn geweest. Voor de waarnemers is over het gehele leeftijdsbereik een veel hogere uitstroom te zien dan voor de andere functiecategorieën. Figuur 4.9: Kans om binnen 1 te stoppen met werken als huisarts naar leeftijd en functie, in de periode 1998 t/m (!) 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Aandeel huisartsen dat stopt per Zelfstandig HIDHA Waarnemer Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

24

25 5 Samenvatting en conclusies De eerste drie vragen van dit onderzoek luiden: 1. Hoeveel huisartsen zijn in de jaren 1998 tot en met gestopt met werken als huisarts en hoeveel waren dat er procentueel? 2. Hoe oud waren deze huisartsen op het moment van stoppen en hoe lang hebben zij gewerkt? 3. Wat was de samenstelling van de groep gestopte huisartsen naar leeftijd, geslacht, functie en praktijkvorm? Tussen 1998 en stopte lijks rond de 290 huisartsen met werken. Ten opzichte van het aantal werkzame huisartsen is dat een uitstroompercentage van ongeveer 3,4% per. Het aantal huisartsen per dat stopt, lijkt daarbij iets op te lopen, maar het aandeel loopt juist iets terug. In 1998 tot en met stopten lijks gemiddeld ongeveer 280 huisartsen en dat was 3,5% van het aantal werkzame huisartsen. In de periode van 2003 tot en met stopten lijks ongeveer 295 huisartsen, dus 15 meer, maar het aandeel huisartsen dat per stopte was daarbij teruggelopen tot 3,3%. De leeftijd waarop men stopte is gedaald en wel met 0,4 en de werkzame periode is gedaald met 0,6. Men is namelijk ook iets ouder op het moment dat men start met werken. De groep huisartsen die stopt met werken bestaat steeds meer uit vrouwen, en zij die als HIDHA of waarnemer werkzaam waren. Ook blijkt dat zich onder de gestopte huisartsen meer 55 tot 59 jarigen bevinden. De tweede set vragen van dit onderzoek luiden: 4. Verschilt de trend in het aantal en het aandeel huisartsen dat in de periode en gestopt is tussen mannen en vrouwen en tussen zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA s en waarnemers? 5. Is de verschuiving in de stopleeftijd en werkzame periode tussen en anders voor mannen en vrouwen, en voor zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA s en waarnemers? 6. Hoe hangt de trend in het aandeel huisartsen dat is gestopt in en samen met de leeftijd? De daling met 0,4 in de gemiddelde leeftijd waarop huisartsen stoppen, blijkt de resultante te zijn van een aantal tegengestelde bewegingen in de trends voor de leeftijd op het moment van stoppen. Voor bijvoorbeeld de zelfstandige huisartsen is de leeftijd waarop men stopt met 2,3 gestegen, terwijl die voor de waarnemers met 0,7 is gedaald. Jongeren blijken in de laatste 5 een iets grotere kans te hebben gehad om binnen één te stoppen dan 6 à 10 geleden. Bij de mannen speelt deze stijgende trend voor degenen rond de 42 en bij de vrouwen rond 38. Voor de oudere huis- Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages, NIVEL

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD

HET MEDISCH OPLEIDINGSTRAJECT: WAAR BLIJFT DE (LEEF)TIJD Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2003. De gegevens mogen met bronvermelding ( Het medisch opleidingstraject: waar blijft de (leef)tijd, L.F.J. van der Velden, L. Hingstman) worden gebruikt.

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2010 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. FZO-onderzoek 2014 Tabellenrapport: landelijk en regionaal NIVEL Lud van der Velden Ronald Batenburg U vindt

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg

Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012. P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Regionale spreiding van de eerstelijns mondzorgcapaciteit in Nederland 2010-2012 P. Heiligers I. van der Lee R. Batenburg Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2011 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002

Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Cijfers uit de registratie van ergotherapeuten peiling 2002 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012

Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012 Cijfers uit de registratie van huisartsen peiling 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen

Uitgevoerd in opdracht van de afdeling Beleid, dienst Sociale Zaken en Werk, gemeente Groningen Meer of Minder Heden Verschillen tussen, en trends in, de verhouding allochtone en autochtone klanten van de dienst SOZAWE Alfons Klein Rouweler Ard Jan Leeferink Louis Polstra Uitgevoerd in opdracht van

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Wie is de Nederlandse huisarts?

Wie is de Nederlandse huisarts? 8 LHV jubileumboek onderhuids onderzoek 9 Wie is de Nederlandse huisarts? Eerst het goede nieuws: 4 van de 5 huisartsen hebben geen enkele spijt van hun beroepskeuze. Sterker nog: als ze opnieuw zouden

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarapportage 2008 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarapportage 2008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen Mei 2009 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop

Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop VLUGSCHRIFT Bevolkingsprognose gemeente Groningen - Toekomstige demografische veranderingen gemeente Groningen in een notendop Inleiding De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland)

Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Arbeidsmarkt DA regio Noord (LHV-kringen Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevoland) Tabel 1 Aantal en ontwikkeling van % vacatures in Noord en in Nederland. peilmomenten okt-13 jun-13 mrt-13 okt-12

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Alcoholhulpvraag in Nederland

Alcoholhulpvraag in Nederland Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste ontwikkelingen van de hulpvraag voor alcoholproblematiek in de verslavingszorg 25-214 Houten, december 215 Stichting IVZ Alcoholhulpvraag in Nederland Belangrijkste

Nadere informatie

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik

SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik SEH-behandelingen naar aanleiding van GHBgebruik H. Valkenberg Uitgegeven door Stichting Consument en Veiligheid Postbus 75169 1070 AD Amsterdam Maart 2012 Bij de samenstelling van deze publicatie is de

Nadere informatie

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld

Rapport. van Kamer van Koophandel Nederland. Startersprofiel 2012. Datum uitgave. Januari 2013. onderwerp Startende ondernemers in beeld Rapport Startersprofiel 2012 van Datum uitgave Januari 2013 onderwerp Startende ondernemers in beeld Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Kerncijfers startende ondernemers... 4 2.1 Meer

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 FACTSHEET APRIL 201 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2014 KERNPUNTEN Iets minr dan een kwart (23%) van Nerlandse bevolking vanaf 1 jaar rookte in 2014. Dat is een vergeleken met 2013 (2%). Ook

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Monitor. alcohol en middelen

Monitor. alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor www.utrecht.nl/gggd alcohol en middelen www.utrecht.nl/volksgezondheid Thema 3 Gebruik van de verslavingszorg in Utrecht - 2012 1 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht,

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014: Seksualiteit en Relaties

Jongeren en Gezondheid 2014: Seksualiteit en Relaties Jongeren en Gezondheid 14: Seksualiteit en Relaties Inleiding Tijdens hun puberjaren, ondergaan jongens en meisjes diepgaande biologische, cognitieve, emotionele en sociale veranderingen. Deze periode

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN APRIL 213 INHOUD Het doel van de thermometer is een eerste berichtgeving over de stand van zaken in 212 over seksuele gezondheid in Nederland. De thermometer bevat nieuwe gegevens van de soa-centra, aangiftecijfers,

Nadere informatie

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004

ONTSLAGSTATISTIEK. Jaarrapportage 2004 ONTSLAGSTATISTIEK Jaarrapportage 2004 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Arbeidsverhoudingen mei 2005 Inleiding Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende wijzen eindigen. De gegevens

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% studiejaar 2011-2012 Inhoud Irll i i () Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met studiejaar 201 1-2012 2 3 7 9 pagina 1 / 1 1 Inleiding In deze rapportage zal worden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011

Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011 Cijfers uit de registratie van verloskundigen peiling 2011 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Cijfers uit de registratie van beroepen in de gezondheidszorg CIJFERS UIT DE REGISTRATIE

Nadere informatie

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment:

Statistieken. Aantal vragen 23. Totaal aantal ingevuld 1878. Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar. 1. U bent op dit moment: Statistieken Naam formulier Peiling_over_GGZ Titel formulier Uw ervaringen met de GGZ in het afgelopen jaar Filter: Uitgebreid Aantal vragen 23 Totaal aantal ingevuld 1878 Uw ervaringen met de GGZ in het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie