MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN. ICCO Onderzoek 2015"

Transcriptie

1 MENSENRECHTEN & BEDRIJFSLEVEN ICCO Onderzoek 2015

2 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Onderzoek Demografie Bedrijfsgegevens Functie van de respondent Landen Wat zijn mensenrechten? Waarom mensenrechten? Six step ICCO & SAI benadering Wat is belangrijk om mensenrechten te verbeteren? Beeld van de keten Richtlijnen of stappenplannen Behoefte aan een specifieke richtlijn Ja, een specifieke richtlijn want Belang van onderwerpen Wordt er actie ondernomen? 3. Conclusies 1

3 Uitgangspunten Doelstelling Inzicht verkrijgen in de motieven en ervaring van organisaties die te maken hebben met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in ontwikkelingslanden. Het onderzoek focust zich op mensenrechten. Doelgroep (Eind)verantwoordelijken op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen organisaties met een omvang van 1 tot meer dan 1000 werknemers. Resultaten zijn herleidbaar tot MKB en multinational. Meetperiode 1-meting 2015: week 27 Steekproefgrootte 1-meting, 29 juni - 03 juli 2015: n=229 (April 2015 deden we vooronderzoek in het GfK panel naar de omvang van de doelgroep. Er zaten 2069 eind- en medeverantwoordelijken voor IMVO in het panel. Daarvan hielden 508 respondenten zich bezig met mensenrechten. Eind juni 2015 werden die respondenten opnieuw benaderd. Na hun bevestiging levert dat een n op van 229). Onderzoek Uitgevoerd door GfK b.v. 2

4 Demografie De respondent is overwegend man, tussen de 35 en 64 jaar en hoog opgeleid. Dat komt overeen met onze eerdere onderzoeken (TNS Nipo 2012 en GfK 2014). 3

5 Bedrijfsgegevens Tweederde van de doelgroep werkt in het MKB. Een derde van de respondenten werkt bij of voor een multinational. 4

6 Wat is hun functie? Vraag 1. Wat is uw functie binnen het bedrijf waar u werkzaam bent? De meeste (74) respondenten hebben functies in het hoger management: Algemeen directeur, CEO, DGA of eigenaar. Dan volgt midden management, met 40 functies als Adjunct directeur, bedrijfsleider, manager, afdelingshoofd. Regelmatig zijn de respondenten verbonden aan financieel-administratieve functies en personeelszaken/hr. Ook in ons eerder onderzoek (TNS Nipo 2012) zagen we een soortgelijk beeld. Opvallend weinig te zien zijn expliciete Corporate Social Responsibility (CSR) functies. Dan zijn er 49 zeer diverse, zich nauwelijks herhalende functies zoals projectleider, logistiek, adviseur, medewerker. 5

7 In welke landen zijn ze het meest actief? Vraag 4. In welke ontwikkelingslanden is de organisatie waar u werkt (het meest) actief? De respondent kon 3 landen opgeven. Niet altijd kwam de respondent tot 3 landen. In totaal zijn er 463 antwoorden gegeven door de 229 respondenten. Als afzonderlijk land komt India vaak voor, 40 keer. Naast Afrika op zich (14 keer) veel Afrikaanse landen: Ghana, Kenia en Zuid-Afrika, respectievelijk 26, 25 en 24 keer. 6

8 Wat zijn mensenrechten? Vraag 5. Wat zijn volgens u mensenrechten? Er zijn veel inhoudelijke antwoorden gegeven, met een echte toelichting op het begrip. Overwegend lijken respondenten invulling aan het begrip te kunnen geven. Er zijn ook respondenten die (terug) verwijzen naar algemene begrippen zoals mensenrechten, rechten die iedereen heeft, of universele verklaring van rechten van de mens. Er wordt ook verwezen naar godsdienst (12), geloof (8), religie (6) of overtuiging (5). De respons is uitstekend. Het is opvallend dat alle respondenten antwoord gaven. 7

9 Waarom mensenrechten? Vraag 6. Houdt de organisatie waar u werkt zich bezig met mensenrechten en zo ja, om welke reden(en)? Betere wereld, bedrijfsprincipes/kernwaarden en om medewerkers te motiveren zijn de belangrijkste redenen om zich bezig te houden met mensenrechten. Net als in ons vorig onderzoek (TNS Nipo 2012 en GfK 2014) zijn de intrinsieke motieven hier (weer) terug te zien. Multinationals vinden significant vaker dan het MKB de business case of financiële redenen (bijvoorbeeld hogere omzet, beter rendement of het tegengaan schadeclaims) van belang om zich bezig te houden met mensenrechten. 8

10 De six step ICCO & SAI benadering Vraag 7. Kunt u van onderstaande zaken aangeven in hoeverre dit van toepassing is binnen de organisatie waar u werkzaam bent? Percentages zijn een optelling van de bevestigende antwoordcategorieën: helemaal van toepassing en van toepassing. Met opzet is hier het traject van beleid tot implementatie gevolgd, zoals dat ook in de ICCO & SAI training uiteengezet wordt. Het ziet er overwegend getrechterd uit. Uiteindelijk heeft minder dan de helft van de organisaties een klachtenprocedure ingesteld in ontwikkelingslanden. Het blijkt dat het MKB significant vaker dan multinationals geen klachtenprocedures in ontwikkelingslanden ingesteld. Door de lokale vertegenwoordiging van ICCO ligt hier mogelijk een niche. 9

11 De six step ICCO & SAI benadering Vraag 7. Kunt u van onderstaande zaken aangeven in hoeverre dit van toepassing is binnen de organisatie waar u werkzaam bent? In deze grafiek zijn de antwoordcategorieën niet gecombineerd. Weet niet en neutraal zijn in deze grafiek buiten beschouwing gelaten. Daarmee vergt deze grafiek ook wat meer verdieping. Hier blijkt dat het voor het MKB significant vaker dan voor multinationals helemaal niet van toepassing is om klachtenprocedures in ontwikkelingslanden te hebben. Uit de dataset blijkt verder hier niet te zien dat respondenten bij multinationals vaker dan hun collega s bij het MKB niet weten of hun organisatie de implementatie van hun beleid op mensenrechten volgt. 10

12 Wat is belangrijk om mensenrechten te verbeteren? Vraag 8. Hieronder ziet u een aantal aspecten die te maken hebben met het verbeteren van mensenrechten in ontwikkelingslanden. Kunt u deze aspecten in volgorde zetten van belangrijkheid? De respondenten zetten hier de 8 onderwerpen in volgorde van belangrijkheid. Te zien zijn hier de scores voor de eerste twee plaatsen (namelijk belangrijk: blauw en rood) en de laatste twee plaatsen (onbelangrijk: grijs en geel). Internationale wetgeving wordt door respondenten dus vaak belangrijk gevonden en wordt inderdaad weinig gescoord als onbelangrijk. Interessant is de score voor de business case. Die vinden respondenten vaak niet belangrijk en wordt inderdaad vaak gescoord als onbelangrijk. 11

13 Het beeld van de keten Vraag 10. Kunt u onderstaande betrokkenen beoordelen op de hoeveelheid inspanning die zij, volgens u, leveren op het gebied van mensenrechten? Vraag 11. Kunt u onderstaande betrokkenen beoordelen op de mate van verantwoordelijkheid die zij, volgens u, hebben bij de verbetering van mensenrechten in ontwikkelingslanden? De respondenten gaven aan hoeveel inspanning de betrokkenen volgens hen leveren op het gebied van mensenrechten. Daartegen is de mate van verantwoordelijkheid afgezet. Hier is de selectie gemaakt van veel + heel veel inspanning en idem dito van verantwoordelijkheid. De rode lijn geeft het logische midden aan: aangenomen mag worden dat inspanning en verantwoordelijkheid met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn. Respondenten vinden dat overheden in ontwikkelingslanden, financiers en consumenten minder inspanning leveren dan ze volgens hen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mensenrechten. Bijvoorbeeld overheden in ontwikkelingslanden; van hen vindt 67% van de respondenten dat die veel + heel veel verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mensenrechten terwijl die overheden maar volgens 29% van de organisaties dezelfde mate (veel + heel veel) inspanning leveren. Maatschappelijke organisaties doen meer dan waarvoor ze volgens het bedrijfsleven verantwoordelijk zijn. 12

14 Het beeld van de keten Vraag 10. Kunt u onderstaande betrokkenen beoordelen op de hoeveelheid inspanning die zij, volgens u, leveren op het gebied van mensenrechten? Vraag 11. Kunt u onderstaande betrokkenen beoordelen op de mate van verantwoordelijkheid die zij, volgens u, hebben bij de verbetering van mensenrechten in ontwikkelingslanden? Hier is voor het MKB en multinationals te zien hoeveel inspanning de betrokkenen volgens hen leveren op het gebied van mensenrechten. Daartegen is de mate van verantwoordelijkheid afgezet. Respondenten vinden dat overheden in ontwikkelingslanden, financiers en consumenten minder inspanning leveren dan ze volgens hen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mensenrechten. De Nederlandse overheid mag zich volgens het MKB iets meer inspannen dan volgens multinationals. Multinationals vinden dat maatschappelijke organisaties meer doen dan waarvoor ze volgens hen verantwoordelijk zijn. 13

15 Welke richtlijnen of stappenplannen? Vraag 12. Er bestaan richtlijnen en methodieken rondom IMVO en mensenrechten. Het gaat hier om aanbevelingen of stappenplannen die uw organisatie helpen om in kaart te brengen waar en hoe mensenrechtenschendingen zich voor kunnen doen. Het gaat dan om direct en indirect handelen door uw organisatie en de gevolgen ervan in/voor uw bedrijfsketen. Gebruikt u richtlijnen binnen het bedrijf waar u werkzaam bent rondom IMVO en mensenrechten, en zo ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk) Meer dan een kwart van de respondenten gebruikt eigen standaarden, en dan meer door het MKB dan door multinationals. De United Nations Guiding Principles (UNGP) wordt door bijna een kwart van de respondenten gebruikt. En verschil is daar te zien met de multinationals, die de UNGP meer gebruiken. De multinationals maken significant vaker gebruik van een keteninitiatief dan het MKB. Meer dan een kwart van de respondenten maakt geen gebruik van richtlijnen of stappenplannen. 14

16 Behoefte aan een specifieke richtlijn? Vraag 13. Heeft de organisatie waar u werkt behoefte aan een specifieke richtlijn of methodiek voor uw sector of type bedrijf? 21 procent (49) van de respondenten heeft behoefte aan een specifieke richtlijn. De behoefte aan een specifieke richtlijn ligt voor multinationals hoger. Van de 49 respondenten met behoefte aan een specifieke richtlijn, heeft 27 procent van de multinationals (21 in aantal) daar behoefte aan. 15

17 Ja, een specifieke richtlijn want Vraag 13. Heeft de organisatie waar u werkt behoefte aan een specifieke richtlijn of methodiek voor uw sector of type bedrijf? Dit zijn de open antwoorden van de 49 respondenten die deze vraag met Ja, want beantwoordden. De rode draad lijkt de behoefte aan collectiviteit (iedereen, gezamenlijk, verbonden) en duidelijkheid. 16

18 Belang van de onderwerpen Vraag 14. Kunt u voor onderstaande onderwerpen aangeven in hoeverre u ze belangrijk vindt in de ontwikkelingslanden waar u zaken doet? De respondenten gaven het belang van de bovenstaande onderwerpen aan. Hier zijn belangrijk en heel belangrijk samengevoegd en vergeleken tussen MKB en multinationals. Geen kinderarbeid wordt door beide groepen respondenten erg belangrijk gevonden, net als veiligheid op de werkvloer. Verschil is te zien bij het belang van leefbaar loon, daar wordt iets meer door het MKB waarde aan gehecht. MVO bij toeleveranciers lijkt meer belangrijk voor multinationals. 17

19 Wordt er actie ondernomen? Vraag 15. Kunt u aangeven in hoeverre u concrete acties uitvoert op onderstaande onderwerpen in de ontwikkelingslanden waar u zaken doet? De respondenten gaven aan of ze concrete actie op de eerder genoemde onderwerpen uitvoeren. Het MKB voert significant vaker dan multinationals geen actie uit op regelingen rond arbeidstijden, de vertegenwoordiging van werknemers en het weigeren van toeleveranciers bij geen MVO (zie de ruimte tussen de dichte strepen bij die onderwerpen). Opvallend is de marge tussen het belang gehecht aan compensatieregelingen bij grondaankoop en het (niet) uitvoeren van concrete actie op dat onderwerp. 18

20 Conclusies (1/5) Achtergrond van de doelgroep Er zijn 229 respondenten. 71 procent is man, 29 procent is vrouw. 37 procent van de respondenten is tussen de 35 en 49 jaar. 36 procent is tussen de 50 en 64 jaar. Meer dan driekwart is hoger opgeleid. Twee derde van de respondenten werkt in of voor het Midden en Kleinbedrijf. 34 procent werkt bij of voor een multinational. 20 procent van de respondenten werkt in een bedrijf met 1 tot 10 werknemers. 15 procent van de respondenten werkt in een bedrijf met 10 tot 50 werknemers. 31 procent werkt in een bedrijf met 50 tot 250 medewerkers. 34 procent werkt bij een bedrijf van meer dan 250 werknemers. De meeste (74) respondenten hebben functies in het hoger management: Algemeen directeur, CEO, DGA of eigenaar. Dan volgt midden management, met 40 functies als Adjunct directeur, bedrijfsleider, manager, afdelingshoofd. Regelmatig zijn de respondenten verbonden aan financieel-administratieve functies en personeelszaken/hr. Opvallend is het nauwelijks voorkomen van expliciet bij MVO behorende functies, zoals CSR manager. De bedrijven waar de respondenten werken zijn het meest actief in Afrika. 19

21 Conclusies (2/5) Inhoudelijk Overwegend lijken respondenten goed invulling aan het begrip mensenrechten te kunnen geven. Er zijn ook respondenten die verwijzen naar algemene begrippen zoals mensenrechten, rechten die iedereen heeft, of universele verklaring van rechten van de mens. Er wordt ook verwezen naar godsdienst (12), geloof (8), religie (6) of overtuiging (5). Intrinsieke motieven als betere wereld (49%), bedrijfsprincipes/kernwaarden (47%), en om medewerkers te motiveren (24%) zijn belangrijke redenen om zich bezig te houden met mensenrechten. Een business case of financiële redenen (bijvoorbeeld hogere omzet, beter rendement, tegengaan schadeclaims) geeft 11 procent van de respondenten (mede) als reden op voor de organisatie om zich bezig te houden met mensenrechten. Wel vinden multinationals vaker dan het MKB de business case of financiële redenen (bijvoorbeeld hogere omzet, beter rendement of het tegengaan schadeclaims) van belang om zich bezig te houden met mensenrechten. Minder dan de helft van de organisaties heeft een klachtenprocedure ingesteld in ontwikkelingslanden. Voor 42 procent van de organisaties is dit van toepassing. Het MKB heeft vaker dan multinationals geen klachtenprocedures in ontwikkelingslanden ingesteld. Van het MKB dat met mensenrechten bezig is, zegt 10 procent dat dat voor hen helemaal niet van toepassing is. 20

22 Conclusies (3/5) Inhoudelijk Van de 8 onderwerpen vinden respondenten internationale wetgeving het meest belangrijk. Dan volgen kennis over mensenrechten en wetgeving in ontwikkelingslanden. (De 8 onderwerpen zijn: internationale wetgeving, wetgeving in ontwikkelingslanden, de business case, intern draagvlak binnen de organisatie waar de respondent werkt, kennis over mensenrechten, rol van maatschappelijke organisaties, branche- of sectorbreed initiatief en initiatief van afzonderlijke bedrijven). Van de 8 onderwerpen wordt internationale wetgeving door de 229 respondenten 55 (24%) keer op de eerste plaats gezet. Kennis over mensenrechten komt 48 keer (21%) op de eerste plaats. En wetgeving in ontwikkelingslanden scoort 44 (19%) maal een eerste plaats. Wanneer van de 8 onderwerpen gekeken wordt naar welke onderwerpen de eerste én tweede plaatsen bezetten, dan vinden respondenten wetgeving over/rondom mensenrechten duidelijk het meest belangrijk. Zowel internationale wetgeving als wetgeving in ontwikkelingslanden wordt door de respondenten 103 keer op een gecombineerde eerste en tweede plaats gezet. Wanneer het gaat om het verbeteren van mensenrechten, komt van de genoemde onderwerpen de business case op de laatste plaats. 54 procent van de respondenten vindt die dan onbelangrijk en 37 procent vindt die dan zelfs zeer onbelangrijk. 21

23 Conclusies (4/5) Inhoudelijk Respondenten vinden dat vooral overheden in ontwikkelingslanden, financiers en consumenten minder inspanning leveren dan ze volgens hen verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mensenrechten. 67 procent van de respondenten dicht overheden in ontwikkelingslanden veel en heel veel verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten toe, terwijl ze volgens (maar) 29 procent van de respondenten dezelfde mate van inspanning leveren. 58 procent vindt dat financiers veel en heel veel verantwoordelijkheid hebben op het gebied van mensenrechten, terwijl die zich volgens (maar) 30 procent van de respondenten in dezelfde mate inspannen. Consumenten spannen zich volgens 23 procent van de respondenten veel en heel veel in op het gebied van mensenrechten, terwijl ze volgens bijna de helft (48%) van de respondenten evenzo verantwoordelijk zijn. Maatschappelijke organisaties doen volgens multinationals meer dan waarvoor ze volgens het bedrijfsleven verantwoordelijk zijn. Dat blijkt door multinationals zo gezien te worden: 56 procent dicht maatschappelijke organisaties veel en heel veel verantwoordelijkheid toe en 74 procent vindt hen veel en heel veel inspanning leveren. 22

24 Conclusies (5/5) Inhoudelijk Meer dan een kwart van de respondenten gebruikt eigen standaarden. De United Nations Guiding Principles (UNGP) wordt door bijna een kwart van de 229 respondenten gebruikt. De multinationals maken vaker gebruik van een keteninitiatief dan het MKB. Meer dan een kwart van de respondenten maakt geen gebruik van richtlijnen of stappenplannen. 21 procent (49) van de respondenten heeft behoefte aan een specifieke richtlijn. Multinationals hebben meer behoefte aan een specifieke richtlijn dan het MKB. Van de 49 respondenten met behoefte aan een specifieke richtlijn, heeft 27 procent van de multinationals (21) daar behoefte aan. Geen kinderarbeid wordt door zowel het MKB (85%) als door multinationals (83%) erg belangrijk gevonden, net als veiligheid op de werkvloer (beide 84%). Verschil is te zien bij het belang van leefbaar loon, daar hecht het MKB (84%) iets meer waarde aan dan multinationals (77%). MVO bij toeleveranciers lijkt iets belangrijker voor multinationals: 64 procent voor het MKB en 68 procent voor multinationals. Het MKB voert minder vaak dan multinationals concrete actie uit op regelingen rond arbeidstijden (42% versus 56%), de vertegenwoordiging van werknemers (32% versus 44%) en het weigeren van toeleveranciers bij geen MVO (35% versus 47%). Het grootste gat tussen het belang ervan en concrete actie op dat gebied is te zien bij compensatieregelingen bij grondaankoop. 71 procent van het MKB en 70 procent van de multinationals vindt dat belangrijk terwijl respectievelijk 28 en 30 procent van hen daar concrete actie op onderneemt. 23

25 SUCCESVOL SOCIAAL ONDERNEMEN

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Onze Referentie Minbuza 2015.710578 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek betaaltermijnen en betaalgedrag MKB Uitgevoerd door Direct Research In opdracht van Betaalme.

Rapportage Onderzoek betaaltermijnen en betaalgedrag MKB Uitgevoerd door Direct Research In opdracht van Betaalme. Rapportage Onderzoek betaaltermijnen en betaalgedrag MKB 2018 Uitgevoerd door Direct Research In opdracht van Betaalme.nu Juni 2018 Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek DirectResearch heeft in

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen Over het onderzoek Elan Wonen heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde onder de regionale

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

organisatie aandacht voor duurzame inzetbaarheid

organisatie aandacht voor duurzame inzetbaarheid Peiling draagvlak voor duurzame onder leden van Transvorm - 2014 In 2012 is Transvorm gestart met het programma, vitaliteit & arbeidsproductiviteit. Tijdens de kick off bijeenkomst in het najaar zijn ook

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel

M Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel M200706 Waar blijft die wortel? om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB los te trekken? dr. R. Hoevenagel Zoetermeer, mei 2007 Waar is die wortel? De nieuwe staatssecretaris van Economische

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Logistics Labour Survey 2004 Managementsamenvatting

Logistics Labour Survey 2004 Managementsamenvatting Logistics Labour Survey 2004 Managementsamenvatting Inhoudsopgave Meer informatie? 1 Inleiding Pagina 3 2 Aannemen van vast personeel Pagina 4 3 Vasthouden van vast personeel Pagina 5 4 Aannemen van flexibel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 14 september 2018 Betreft Beantwoording vragen

Nadere informatie

Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [ ]

Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [ ] Meting tevredenheid werkgevers AANSLUITING MBO-ARBEIDSMARKT [12-3-2018 ] 1. Inleiding Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid Straus een motie ingediend om een indicator voor de tevredenheid van werkgevers

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 mei 2016 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele opvallende conclusies. Zo hebben opdrachtgevers veel minder

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Nulmeting Friese circulaire economie. Prof. Gjalt de Jong

Nulmeting Friese circulaire economie. Prof. Gjalt de Jong Nulmeting Friese circulaire economie Prof. Gjalt de Jong g.de.jong@rug.nl Colofon 28 februari 2019 Dit project is een samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân en de Provincie Friesland.

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

rapport onderzoek duurzame inzetbaarheid 2016

rapport onderzoek duurzame inzetbaarheid 2016 rapport onderzoek duurzame inzetbaarheid 2016 Inhoud Samenvatting 3 1 Beleid en praktijk 4 Oriëntatie 4 Vervolg 4 Vijf elementen van de score 4 Score 7 2 Doelen, successen en belemmeringen 9 Beleidsdoelen

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek

De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek De voordelen van Fairtrade katoen in hotels Resultaten consumentenonderzoek Inhoudsopgave 1. Achtergrond Doel Stichting Max Havelaar: meer afzet Fairtrade katoen De hotelbranche overtuigen van het goede

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information

Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Evaluatie Jaarboek- Rotterdam Port Information Datum: April 2013 Contactpersonen: Rogier Jongejan Benjamin de Mooij

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee

Vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? in de langdurende zorg. Vilans helpt mee Vrijheidsbeperkende maatregelen in de langdurende zorg Vrijheidsbeperkende maatregelen terugdringen? Vilans helpt mee Hoe staat je organisatie ervoor? Kom erachter hoe het staat met vrijheidsbeperking

Nadere informatie

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen

Samenvatting. Incidentie en frequentie van problemen Samenvatting Dit rapport gaat over de Nederlandse ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB), de bedrijven met maximaal 99 werknemers die gezamenlijk iets meer dan 99% van de bedrijven in Nederland

Nadere informatie

Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen

Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Internationaal ondernemen: maatschappelijk verantwoord met de OESO-richtlijnen omesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberra

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

Samenvatting resultaten Zest onderzoek Wat wilt U? onder leden en niet-leden van de Water Alliance in 2014.

Samenvatting resultaten Zest onderzoek Wat wilt U? onder leden en niet-leden van de Water Alliance in 2014. Samenvatting resultaten Zest onderzoek Wat wilt U? onder leden en niet-leden van de Water Alliance in 2014. Vanuit het watertechnologisch bedrijfsleven in Nederland is er een sterke behoefte aan een verbindende

Nadere informatie

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product

Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product Onderzoek belang mensenrechten voor bancair product December 2011 (28437) Conclusies 2 85% Van de Nederlanders heeft niet gelet op het investeringsbeleid bij afsluiten rekening Van de Nederlanders vindt

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met

Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score. In samenwerking met Strategic Decisions Monitor Juli 2014 Net Promoter Score In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage

Vier in Balans-tool. Individuele Rapportage Vier in Balans-tool Individuele Rapportage 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Vier in Balans-tool. Rapportage Teamlid

Vier in Balans-tool. Rapportage Teamlid Vier in Balans-tool Rapportage Teamlid 1 Inleiding Deze tool is gebaseerd op het Vier in Balans-model en is aangevuld met elementen uit Didactiek en Leiderschap in Balans. Dit model vat samen wat er uit

Nadere informatie

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie )

De Veranderplanner. Vilans 2011 Michiel Rutjes, Carolien Gooiker, Marjolein van Vliet. Veranderplanner (Versie ) De Veranderplanner Wanneer een zorgorganisatie een verandering invoert zijn er veel factoren die het succes van deze verandering bepalen. Dit instrument, de veranderplanner, is gemaakt om voorafgaand aan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1

Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 Monitor: wat zijn de effecten van de tijdelijke BTW-verlaging voor de bouw en installatie? Belangrijkste resultaten Meting 1 T.b.v. openbare publicatie Henri Busker Woensdag 10 juli 2013 Inleiding Dit

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie