Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers."

Transcriptie

1 Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672

2 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Shelly van Winden Consultant

3 Voorwoord In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie doet SAMR continu onderzoek naar de houding van Nederlanders over de opvang van asielzoekers. Deze monitor is gestart in september 2015 en loopt inmiddels tot en met september 2016 onder een representatieve steekproef van Nederlanders van 18 jaar of ouder. In het begin werd elke vier weken een representatieve groep van 1000 Nederlanders ondervraagd, vanaf juli 2016 zijn dit Nederlanders per kwartaal. In het voorliggende rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek in week 28 tot en met week Na dit voorwoord volgt een samenvatting. Hierna worden de onderzoeksresultaten beschreven. Wanneer in het rapport verschillen in resultaten binnen achtergrondkenmerken (op totaal niveau, alle respondenten van de metingen bij elkaar) worden genoemd, zijn deze verschillen significant. Als bijlage is de onderzoekstechnische verantwoording opgenomen. Leusden, 29 september 2016 SAMR Smart Agent MarketResponse Majka van Doorn en Shelly van Winden Consultants SAMR 3

4 Samenvatting

5 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Asielopvang moet, maar bereidheid tot bijdrage brokkelt af. Zorgen over overlast en samenleving beperkt en stabiel Belangrijkste conclusies Ongeveer de helft van de Nederlanders vindt dat Nederland asielzoekers moet opvangen. Ruim één op de vijf vindt dit juist niet. Dit draagvlak is het afgelopen jaar stabiel. Men vindt nog meer dan vorig kwartaal dat Nederland op het moment voldoende doet. Het aantal Nederlanders dat vindt dat Nederland te weinig doet is afgenomen. Hoewel men vindt dat er opvang in de regio moet zijn, vindt minder dan de helft van de Nederlanders dat Nederland financieel hieraan moet bijdragen. Deze steun is afgenomen. Er zijn zorgen over de Nederlandse samenleving door de komst van de asielzoekers, maar deze zijn niet toegenomen. Nederlanders met een AZC in de buurt ervaren weinig overlast en ook niet meer overlast dan voorheen. Ook de verwachting van mensen zonder AZC in de buurt is beperkt en vergelijkbaar met eerdere metingen. Draagvlak voor opvang in NL = 52%, al sinds de nulmeting is de helft van de Nederlanders voorstander van opvang in NL. De helft vindt dat NL voldoende doet (56%) om asielzoekers op te vangen. Dit is meer dan de vorige meting. Drie op de tien vinden dat Nederland teveel doet. vindt dat NL te weinig doet. Dit percentage is deze meting gedaald. Het draagvlak voor opvang in de regio is 67%. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. Bijna de helft (47%) vindt dat NL financieel moet bijdragen aan opvang in de regio. Dit is lager dan vorige meting, maar vergelijkbaar met de metingen daarvoor. De meerderheid maakt zich zorgen over de Nederlandse samenleving vanwege de asielzoekers. De meeste zorgen maakt men zich over de toekomst en kosten van de sociale voorzieningen in NL (58%). Ruim een derde geeft aan niet in de buurt te wonen van een AZC (36%), dit aandeel is weer vergelijkbaar met de metingen daarvoor. Verwachte overlast versus ervaren overlast: 7 van de respondenten met AZC in de eigen buurt zegt hier geen of nauwelijks overlast van te hebben. ervaart enige overlast, 6% veel overlast. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. 5 Van de respondenten zonder AZC in de buurt, verwacht enige overlast en 21% veel overlast van de komst van een AZC in de eigen buurt. 30% verwacht nauwelijks tot geen overlast. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met voorgaande metingen.

6 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: 6 Doet Nederland voldoende om asielzoekers op te vangen? Vraag 1 Opvangen van asielzoekers Vraag 2 t/m 4 Uitsplitsingen naar achtergrond worden op totaalniveau (alle metingen bij elkaar) weergegeven. Drie op de tien Nederlanders vinden dat Nederland te veel doet om asielzoekers op te vangen. Dat is iets lager dan in het begin van de zomer, maar vergelijkbaar met de metingen daarvoor. Ruim de helft (56%) vindt dat Nederland voldoende doet, ook dit is meer dan vorige meting en de metingen daarvoor. vindt dat Nederland te weinig doet, dit is iets minder dan voorgaande metingen. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (3 versus 31%). De jongere leeftijdsgroepen vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (25 t/m 34 jaar: 3; 35 t/m 44 jaar: ). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 47% en ). Circa de helft van de respondenten (52%) is het eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland, ruim een vijfde van de respondenten (22%) is het hier niet mee eens. Dit is gelijk aan voorgaande metingen. Het deel dat neutraal hier tegenover staat is toegenomen (20% naar 2) Hoog opgeleiden zijn het vaker eens met deze stelling (6 versus 48% onder midden en 36% onder laag opgeleiden. In de leeftijdscategorie 35 t/m 44 jaar zijn ze het vaker oneens met deze stelling (26%). Mannen zijn het ook vaker oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Twee derde van de Nederlanders (67%) is het eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. 8% van de Nederlanders is het hiermee oneens, ook dit is ongeveer gelijk aan de voorgaande metingen. Mannen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen (7 om 6). Ook lager opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan midden en hoger opgeleiden (38% versus 33% en 26%). Jongeren (18-24 jaar:, jaar: ) zijn het vaker oneens met deze stelling. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) is het eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is wat minder dan voorgaande metingen. 23% van de Nederlanders is het oneens met deze stelling. Het deel dat hier neutraal tegenover staat is toegenomen. Ook hier zijn mannen het vaker mee eens dan vrouwen (58% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker mee eens (6), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 52%, 55 t/m 64 jaar: 58% en 65+: 66%.

7 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Burgers die een bijdrage leveren Vraag 5 2 van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (5) geeft aan een bijdrage te willen leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Ruim een kwart (28%) wil vrijwilligerswerk doen. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. 20% wil wel een financiële bijdrage leveren, dit is vergelijkbaar met de vorige meting, maar hoger dan de metingen ervoor (gemiddeld 18%). Laag (47%) en midden () opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren dan hoog opgeleiden (20%). Ook mannen willen vaker geen bijdrage leveren (3 versus 31%). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (5 versus 46%) of vrijwilligerswerk doen (28% versus 2), mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 1) of tijdelijke opvang bieden (6% versus ). Jongeren zouden vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24: 31%, jaar: 30%), kleding of andere goederen aanbieden (58% en 5) of tijdelijke opvang verlenen (18-24 jaar: 7%). Zorgen n.a.v. komst asielzoekers Vraag 6 Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 30% maakt zich hier totaal geen zorgen om, maakt zich hier wel zorgen om, dit is vergelijkbaar met vorige meting. Vorig kwartaal maakten relatief minder Nederlanders zich zorgen over de veiligheid. Deze meting zijn deze zorgen echter weer terug op het niveau van de metingen daarvoor (51%) Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over verdringing op de woningmarkt, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. Hoger opgeleiden, mannen en jongeren (18 t/m 24 jaar) maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. 7

8 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: AZC in de buurt Vraag 7 t/m 10 Circa de helft van de Nederlanders (51%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, ruim een derde (36%) zegt van niet en weet het niet. Dit is vergelijkbaar met de vorige metingen. Circa driekwart van de Nederlanders (7) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. ervaart enige last, 6% ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen of nauwelijks overlast te ervaren (83%) dan midden (68%) en laag opgeleiden (60%). Ook ouderen (55-64 jaar: 77%; 65+: 80%) en mannen (7) ervaren vaker geen overlast. Nederlanders met een AZC in hun gemeente en overlast hiervan ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (83%). Ook ervaren zij een onveilig gevoel op straat (70%) en aanpassingsproblemen (68%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. Vrouwen geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat (72% versus 62%). Jongeren geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat (18-24 jaar: 7 en jaar: 81%). Ook ervaren jongeren (25-34 jaar) vaker geluidsoverlast (27%), vandalisme (36%) en criminaliteit en diefstal (5). Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij ruim een kwart (28%) (erg) meegevallen, voor is het juist (erg) tegengevallen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoger opgeleiden geven vaker aan dat het ze erg is meegevallen (1). Laag opgeleiden en jongeren (18-24 jaar) is het juist vaker (erg) tegengevallen (20% en 18%). 8

9 Management Summary Belangrijkste conclusies op basis van dit onderzoek: Geen AZC in de buurt Vraag 11 en 12 Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht 21% hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (30%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Laag opgeleiden verwachten vaker (zeer) veel overlast te krijgen van asielzoekers (2) dan hoog opgeleiden (1). Ouderen (65+) en mannen verwachten vaker nauwelijks overlast te krijgen (respectievelijk 33% en 28%). Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (81%) en rondhangende asielzoekers (80%). In vergelijking met de vorige meting verwachten Nederlanders minder overlast door rommel op straat (41% vs. 32%). Vrouwen verwachten vaker een onveilig gevoel op straat (62% versus 53%). Jongeren (18-24 jaar) verwachten vaker overlast door een onveilig gevoel op straat (67%), opstootjes (6), geluidsoverlast (40%), te worden lastiggevallen (4) en rommel op straat (43%). Hoog opgeleiden verwachten vaker aanpassingsproblemen (8) terwijl laag opgeleiden zich vaker onveilig voelen op straat (6), overlast verwachten van criminaliteit (56%), rommel op straat (41%) en vandalisme (30%). 9

10

11 Vraag 1: Vindt u dat Nederland voldoende doet om asielzoekers op te vangen? week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 30% 56% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 32% 52% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 40% 4 7% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 30% 53% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 31% 5 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 31% 5 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 31% 5 week 52 t/m 2 (21 dec t/m 17 jan) (n=1066) 3 52% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec) (n=1008) 3 52% 8% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov) (n=887) 32% 52% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt) (n=918) 3 51% week 38 (16 t/m 20 sept) (n=868) 2 50% 8% Nederland doet te veel Nederland doet voldoende Nederland doet te weinig Weet niet Drie op de tien Nederlanders vinden dat Nederland te veel doet om asielzoekers op te vangen. Dat is iets lager dan in het begin van de zomer, maar vergelijkbaar met de metingen daarvoor. Ruim de helft (56%) vindt dat Nederland voldoende doet, ook dit is meer dan vorige meting en de metingen daarvoor. vindt dat Nederland te weinig doet, dit is iets minder dan voorgaande metingen. Vrouwen vinden vaker dan mannen dat Nederland te veel doet (3 versus 31%). De jongere leeftijdsgroepen vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (25 t/m 34 jaar: 3; 35 t/m 44 jaar: ). Ook laag en midden opgeleiden vinden significant vaker dat Nederland te veel doet (respectievelijk 47% en ). Basis: Alle respondenten. 11

12 Vraag 2: stelling: Nederland moet asielzoekers opvangen in Nederland. week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 3 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 1 40% 20% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 36% 22% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 2 1 8% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 40% 2 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 1 40% 22% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 1 40% 23% week 52 t/m 2 (21 dec t/m 17 jan) (n=1066) 1 40% 22% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec) (n=1008) week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov) (n=887) 1 38% 22% 1 week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt) (n=918) 36% 21% 1 week 38 (16 t/m 20 sept) (n=868) % 1 Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Circa de helft van de respondenten (52%) is het eens met de stelling dat Nederland asielzoekers moet opvangen in Nederland, ruim een vijfde van de respondenten (22%) is het hier niet mee eens. Dit is gelijk aan voorgaande metingen. Het deel dat neutraal hier tegenover staat is toegenomen (20% naar 2) Hoog opgeleiden zijn het vaker eens met deze stelling (6 versus 48% onder midden en 36% onder laag opgeleiden. In de leeftijdscategorie 35 t/m 44 jaar zijn ze het vaker oneens met deze stelling (26%). Mannen zijn het ook vaker oneens met deze stelling dan vrouwen (2 versus 22%). Basis: Alle respondenten. 12

13 Vraag 3: stelling: Asielzoekers moeten vooral opgevangen worden in de regio waar zij vandaan komen. week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 27% 40% 22% 6% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 31% 21% 7% 3% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 33% 3 1 7% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 26% 36% 2 7% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 33% 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 3 36% 21% 6% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 30% 43% 17% 6% week 52 t/m 2 (21 dec t/m 17 jan) (n=1066) 33% 17% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec) (n=1008) 3 41% 17% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov) (n=887) 3 6% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt) (n=918) 36% 3 18% 7% week 38 (16 t/m 20 sept) (n=868) 32% 1 8% Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Twee derde van de Nederlanders (67%) is het eens met de stelling dat asielzoekers vooral opgevangen moeten worden in de regio waar zij vandaan komen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. 8% van de Nederlanders is het hiermee oneens, ook dit is ongeveer gelijk aan de metingen daarvoor. Mannen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen (7 om 6). Ook lager opgeleiden zijn het hier vaker helemaal mee eens dan midden en hoger opgeleiden (38% versus 33% en 26%). Jongeren (18-24 jaar:, jaar: ) zijn het vaker oneens met deze stelling. Basis: Alle respondenten. 13

14 Vraag 4: stelling: Nederland moet financieel bijdragen aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 8% 3 27% 1 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 3 22% 1 week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 23% 1 1 week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 8% 41% 22% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 28% 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 8% 43% 22% 1 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 3 27% 8% week 52 t/m 2 (21 dec t/m 17 jan) (n=1066) 41% 22% 3% week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec) (n=1008) 42% 23% week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov) (n=887) 40% 22% 1 3% week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt) (n=918) 41% 23% 1 week 38 (16 t/m 20 sept) (n=868) 42% 1 Helemaal mee eens Mee eens Niet eens, niet oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Bijna de helft van de Nederlanders (47%) is het eens met de stelling dat Nederland een financiële bijdrage moet leveren aan de opvang van asielzoekers in de regio waar zij vandaan komen. Dit is wat minder dan voorgaande metingen. 23% van de Nederlanders is het oneens met deze stelling. Het deel dat hier neutraal tegenover staat is toegenomen. Ook hier zijn mannen het vaker mee eens dan vrouwen (58% om 41%). Ook hoog opgeleiden zijn het hier vaker mee eens (6), evenals de leeftijdsgroepen 45 t/m 54 jaar: 52%, 55 t/m 64 jaar: 58% en 65+: 66%. Basis: Alle respondenten. 14

15 Vraag 5: Welke mogelijkheid zou u overwegen om een bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers? (Meerdere antwoorden mogelijk) week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 28% 5 20% 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 26% 52% 21% 31% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 27% 52% 6% 1 33% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 26% 53% 6% 20% 31% week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 26% 5 20% 31% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 27% 52% 17% 3 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 26% 56% 18% 2 week 52 t/m 2 (21 dec t/m 17 jan) (n=1066) 27% 50% 1 week 48 t/m 51 (23 nov t/m 20 dec) (n=1008) 28% 51% 17% 3 week 44 t/m 47 (26 okt t/m 22 nov) (n=887) 27% 51% 1 3 week 40 t/m 43 (28 sept t/m 25 okt) (n=918) 26% 48% 17% 36% week 38 (16 t/m 20 sept) (n=868) 2 53% 3% 1 33% Vrijwilligerswerk Kleding of andere goederen aanbieden Tijdelijke opvang bieden Een financiële bijdrage leveren Iets anders Ik wil geen bijdragen leveren 2 van de Nederlanders geeft aan geen bijdrage te willen leveren aan de opvang van asielzoekers. Ruim de helft van de Nederlanders (5) geeft aan een bijdrage te willen leveren door kleding of andere goederen aan te bieden. Ruim een kwart (28%) wil vrijwilligerswerk doen. Dit is nagenoeg gelijk aan de vorige metingen. 20% wil wel een financiële bijdrage leveren, dit is vergelijkbaar met de vorige meting, maar hoger dan de metingen ervoor (gemiddeld 18%). Laag (47%) en midden () opgeleiden geven vaker aan geen bijdrage te willen leveren dan hoog opgeleiden (20%). Ook mannen willen vaker geen bijdrage leveren (3 versus 31%). Hoog opgeleiden willen alle type bijdrage vaker leveren. Vrouwen zouden wat vaker kleding of andere goederen aanbieden (5 versus 46%) of vrijwilligerswerk doen (28% versus 2), mannen zouden daarentegen juist wat vaker een financiële bijdrage leveren (21% versus 1) of tijdelijke opvang bieden (6% versus ). Jongeren zouden vaker vrijwilligerswerk willen doen (18-24: 31%, jaar: 30%), kleding of andere goederen aanbieden (58% en 5) of tijdelijke opvang verlenen (18-24 jaar: 7%). Basis: Alle respondenten. 15

16 Vraag 6: Er komen al geruime tijd grote aantallen asielzoekers naar Nederland. Geef op een schaal van nul tot tien aan in hoeverre u zich hierdoor zorgen maakt over onderstaande aspecten: Kwaliteit van het onderwijs 30% 33% Verdringing op de arbeidsmarkt 27% 32% 42% Veiligheid 20% 30% 51% Verdringing op de woningmarkt 27% 57% Kosten voor opvang en levensonderhoud van de asielzoekers 30% 5 Toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland 1 27% 58% Geen zorgen (0 t/m 3) Neutraal (4 t/m 6) Veel zorgen (7 t/m 10) Nederlanders maken zich de minste zorgen over de kwaliteit van het onderwijs nu er grote aantallen asielzoekers naar Nederland komen. 30% maakt zich hier totaal geen zorgen om, maakt zich hier wel zorgen om, dit is vergelijkbaar met vorige meting. Vorige meting maakten relatief minder Nederlanders zich zorgen over de veiligheid. Deze meting zijn deze zorgen echter weer terug op het niveau van de metingen daarvoor (51%) Ruim de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over verdringing op de woningmarkt, kosten voor opvang en levensonderhoud van asielzoekers en de toekomst en kosten van sociale voorzieningen in Nederland. Hoger opgeleiden, mannen en jongeren (18 t/m 24 jaar) maken zich doorgaans de minste zorgen. Vrouwen, lager en midden opgeleiden maken zich daarentegen vaker veel zorgen. Basis: Alle respondenten. 16

17 Vraag 7: Is er bij u in de gemeente op dit moment een asielzoekerscentrum (AZC) of tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers? week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=2025) 3 36% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=1177) 40% 36% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=1160) 3 30% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=1006) 3 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=1012) 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=937) 3 week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=947) 38% 40% Ja, binnen een straal van ongeveer 1 km van mijn woning Ja, maar in een andere buurt Nee Weet niet Circa de helft van de Nederlanders (51%) geeft aan dat er bij hen in de gemeente een asielzoekerscentrum is, ruim een derde (36%) zegt van niet en weet het niet. Dit is vergelijkbaar met de vorige metingen. Basis: Alle respondenten. 17

18 Vraag 8: U geeft aan dat er in uw gemeente een opvangcentrum voor asielzoekers is. In hoeverre ervaart u overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum? week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=1042) 4 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=616) % week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=635) 40% 2 1 8% week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=497) 48% 2 1 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=482) 52% 23% 1 week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=477) 47% 26% 17% 3% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=462) 46% 26% 18% 3% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast Weet niet Circa driekwart van de Nederlanders (7) die een opvangcentrum in hun gemeente hebben, zegt geen of nauwelijks last te hebben van (de bewoners van) het opvangcentrum. ervaart enige last, 6% ervaart veel of zelfs zeer veel overlast. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoog opgeleiden geven vaker aan geen of nauwelijks overlast te ervaren (83%) dan midden (68%) en laag opgeleiden (60%). Ook ouderen (55-64 jaar: 77%; 65+: 80%) en mannen (7) ervaren vaker geen overlast. Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 18

19 Vraag 9: Welke van onderstaande soorten overlast ervaart u bij u in de buurt van (de bewoners van) het opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Rondhangende asielzoekers Onveilig gevoel op straat Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb Nederlandse normen en gebruiken Criminaliteit, diefstal Rommel op straat Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling Vandalisme Geluidsoverlast Anders 3% 3% 83% 78% 7 71% 81% 70% 62% 6 70% 6 68% 61% 60% 72% 77% 4 52% 47% 42% 43% 42% 46% 46% 3 33% 32% 4 40% % % 43% 2 30% week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=220) 28% 2 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=128) 21% 2 week 19 t/m 23 (14 mei t/m 8 juni) (n=188) 1 1 week 15 t/m 19 (15 apr t/m 13 mei) (n=94) 17% week 11 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=103) Nederlanders met een AZC in hun gemeente en overlast hiervan ervaren, noemen met name overlast van rondhangende asielzoekers (83%). Ook ervaren zij een onveilig gevoel op straat (70%) en aanpassingsproblemen (68%). Dit is vergelijkbaar met voorgaande metingen. Vrouwen geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat (72% versus 62%). Jongeren geven vaker aan zich onveilig te voelen op straat (18-24 jaar: 7 en jaar: 81%). Ook ervaren jongeren (25-34 jaar) vaker geluidsoverlast (27%), vandalisme (36%) en criminaliteit en diefstal (5). Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten én overlast ervaren. 19

20 Vraag 10: Toen u hoorde dat er een opvangcentrum in uw gemeente zou komen, had u mogelijk verwachtingen, zorgen of angsten. Als u terugdenkt aan die verwachtingen, zorgen en angsten, is de komst van het centrum u dan over het algemeen: week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=1042) 1 48% 7% 1 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=615) 18% 47% 6% 1 week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=635) 4 week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=497) 18% 4 6% 1 week 12 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=482) 48% 7% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=477) 1 18% 41% 8% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=462) 17% 46% 1 Erg meegevallen Meegevallen Niet meegevallen, niet tegengevallen Tegengevallen Erg tegengevallen Weet niet Van de Nederlanders die een AZC in hun gemeente hebben, is dit bij ruim een kwart (28%) (erg) meegevallen, voor is het juist (erg) tegengevallen. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. Hoger opgeleiden geven vaker aan dat het ze erg is meegevallen (1). Laag opgeleiden en jongeren (18-24 jaar) is het juist vaker (erg) tegengevallen (20% en 18%). Basis: Alle respondenten die een opvangcentrum hebben in de eigen gemeenten. 20

21 Vraag 11: Stel dat er in uw buurt een opvangcentrum voor asielzoekers zou komen. In hoeverre zou u dan overlast van (de bewoners van) dit opvangcentrum verwachten? week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=983) 2 1 6% week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=562) 7% 28% 33% 8% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=525) week 16 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=509) 6% 2 42% 6% week 11 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=530) 27% 3 6% week 8 t/m 11 (19 feb t/m 18 mrt) (n=460) 23% 3 7% week 4 t/m 7 (29 jan t/m 18 feb) (n=485) 8% 2 3 7% Geen overlast Nauwelijks overlast Enige overlast Veel overlast Zeer veel overlast Weet niet Van de Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, verwacht 21% hier (zeer) veel overlast van te krijgen. Een grotere groep (30%) verwacht hier niet tot nauwelijks overlast van te krijgen. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande metingen. Laag opgeleiden verwachten vaker (zeer) veel overlast te krijgen van asielzoekers (2) dan hoog opgeleiden (1). Ouderen (65+) en mannen verwachten vaker nauwelijks overlast te krijgen (respectievelijk 33% en 28%). Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 21

22 Vraag 12: Welke van onderstaande soorten overlast zou u in uw buurt verwachten van (de bewoners van) een opvangcentrum? Meerdere antwoorden mogelijk. Aanpassingsproblemen, onwetendheid vwb Nederlandse normen en gebruiken Rondhangende asielzoekers Opstootjes of vechtpartijen tussen asielzoekers onderling Onveilig gevoel op straat Criminaliteit, diefstal Lastigvallen, beledigen, uitschelden, etc Rommel op straat Geluidsoverlast Vandalisme Anders 2% 2% 0% 56% 5 56% 5 81% 8 83% 88% 7 80% 7 87% 8 77% % 66% 5 57% 47% 43% 51% 46% 48% 36% 38% 38% % 41% % 31% 3 27% 2 week 28 t/m 39 (9 juli t/m 29 sept) (n=569) 2 22% 2 week 23 t/m 27 (9 juni t/m 7 juli) (n=304) 23% 23% week 19 t/m 23 (13 mei t/m 8 juni) (n=309) week 15 t/m 19 (15 apr t/m 12 mei) (n=299) week 11 t/m 15 (19 mrt tm 14 apr) (n=292) Nederlanders die nu geen AZC in hun gemeente hebben, maar wel overlast verwachten wanneer deze er komt, verwachten met name overlast door aanpassingsproblemen (81%) en rondhangende asielzoekers (80%). In vergelijking met de vorige meting verwachten Nederlanders minder overlast door rommel op straat (41% vs. 32%). Vrouwen verwachten vaker een onveilig gevoel op straat (62% versus 53%). Jongeren (18-24 jaar) verwachten vaker overlast door een onveilig gevoel op straat (67%), opstootjes (6), geluidsoverlast (40%), te worden lastiggevallen (4) en rommel op straat (43%). Hoog opgeleiden verwachten vaker aanpassingsproblemen (8) terwijl laag opgeleiden zich vaker onveilig voelen op straat (6), overlast verwachten van criminaliteit (56%), rommel op straat (41%) en vandalisme (30%). Basis: Alle respondenten die geen opvangcentrum hebben in de eigen gemeente. 22

23 Bijlagen

24 Bijlagen Onderzoeksverantwoording Kwantitatief, online onderzoek Doelgroep: Nederlanders 18+ Steekproefkader: De Onderzoek Groep, het consumentenpanel van SAMR. Van september 2015 tot juli 016 deden maandelijks netto circa 1000 respondenten mee aan het onderzoek. Vanaf juli 2016 zijn dit er per kwartaal. Dit is voldoende om betrouwbare uitspraken te doen over Nederland, met een maximale foutmarge van 3,1%. De vragenlijst is opgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie. SAMR heeft de programmering en het uitsturen van de vragenlijst verzorgd. Het veldwerk vindt continu plaats vanaf september Het veldwerk voor deze meting (week 28 t/m 39) liep van 9 juli t/m 29 september In deze periode hebben respondenten de vragenlijst ingevuld. De gemiddelde invultijd van de vragenlijst bedroeg: 3 minuten De resultaten zijn gewogen naar Nederland representatief (18+). De volgende weegvariabelen zijn daarbij gebruikt: opleiding, geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, Nielsenregio. De resultaten zijn dus representatief voor Nederland op deze kenmerken.

25 SAMR Marktonderzoek wordt marktvinden Met marktonderzoek is niets mis. En ook niet met data. Sterker nog: wij gebruiken beide. Maar alléén onderzoek levert geen inzicht in welke kansen er in de sterk veranderende markt liggen. Om daar achter te komen moet je verder gaan. Voorbij het onderzoek. Voorbij de data-analyse. Let wel, die gooien we niet weg. We gaan ze anders gebruiken. En vooral, aanvullen. Dus vaarwel marktonderzoek. Marktvinden is wat wij doen!

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers.

SAMR. Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers. Projectnummer 20645 W SMARTAGENT MARKETRESPONSE 21 September20jS Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de Opvang van asielzoekers Rapport flitspejling 1 Opvang asielzoekers Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant

In opdracht van: Majka van Doorn Consultant Rapport Marktlink Marktmonitor 2016 3 oktober 2016 In opdracht van: Majka van Doorn Consultant 033 330 3321 06 23 77 85 14 Management summary Management summary Driekwart ondernemers denkt na over verkoop

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording

Inhoudsopgave. Situatie en centrale vraagstelling. Resultaten. Bijlagen Onderzoeksverantwoording Rapport HEDRA 1-meting 06 april 2017 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Tessa Dahlmans Consultant 033 330 3110 tessa.dahlmans@samr.nl Lisanne

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 26 Februari In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 26 Februari 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 21 September In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 21 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 32 augustus In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index augustus Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

marketresponse Rapport flitspeiling 1

marketresponse Rapport flitspeiling 1 marketresponse Rapport flitspeiling 1 Kinderpardon Onderzoek naar houding van Nederlanders tav. het kinderpardon Projectnurnmer 19919 22 september 2014 marketresponse IN HOU DSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018

Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018 Rapport flitspeiling voor Ministerie VWS 23 maart 2018 Situatie en centrale vraagstelling In opdracht van: Resultaten Bijlagen Onderzoeksverantwoording Diede van Delft Research Consultant 033 330 3327

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 36 december In opdracht van NOC*NSF GfK February 1, 2016 Sportdeelname maandmeting december 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 34 oktober In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index oktober Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 33 september In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 6 5 7 Inhoudsopgave Sportdeelname Index september Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 28 April In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 28 April 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index April 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index april

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 31 juli In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juli Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 30 Juni 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 Sportdeelname Index juni 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 52 il In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index il Sportdeelname il Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF

SPORTDEELNAME MAANDMEETING. Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF SPORTDEELNAME MAANDMEETING Meting 9 September In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname afgelopen maand 2 Sportdeelname afgelopen 12 maanden 3 Sportdeelname per tak van sport Maandvraag September

Nadere informatie

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek

Straatintimidatie Amsterdam. Factsheet Onderzoek, Informatie en Statistiek Straatintimidatie Amsterdam Factsheet 201 Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Directie Openbare Orde en Veiligheid Projectnummer: 11 Beek, Eliza van der Smeets, Harry Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 17 Mei In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 17 Mei In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 17 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 54 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 55 In opdracht van NOC*NSF GfK August 15, Sportdeelname maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index Sportdeelname Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Sport index t/m 18 jaar Meting 49 januari 2017 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 6 5 Sportdeelname Index januari 2017 Sportdeelname afgelopen maand Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar JAAROVERZICHT Tot en met meting 35 incl. nov. 15 In opdracht van NOC*NSF GfK December 18, Sportdeelname maandmeting november 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen.

Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Kansen voor gemeenten in communicatie, indien recyclen kan, wil men dit vaak ook wel doen. Rapport HEDRA 0-meting 11 maart 2016 Inhoudsopgave Situatie en centrale vraagstelling Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet

Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Opvattingen over de figuur Zwarte Piet Een opinieonderzoek onder het Nederlandse publiek, met uitsplitsingen naar autochtone Nederlanders en Surinaamse- en Antilliaanse-Nederlanders meting 4 November 2017

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Flitspeiling Klimaatakkoord op hoofdlijnen Anne Tilanus 9 oktober 2018 H5670 Ten behoeve van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Inleiding In juli 2018 is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen

Nadere informatie

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018

Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018 Rapport kwantitatief onderzoek ten behoeve van de Directie Communicatie van IenW 13 september 2018 Inleiding In opdracht van: Conclusies Resultaten > Bekendheid niet storen functionaliteit voor smartphones

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 16 April In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 16 April In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 16 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015

Duurzaamheidk. Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten. Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Duurzaamheidk mpas Duurzaamheid wordt de norm voor consumenten Duurzaamheidkompas meting #15 oktober 2015 Inleiding Duurzaamheidkompas #15 Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van een milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 73 januari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 januari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index januari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 74 februari In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 februari 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index februari 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht

Nadere informatie

Monitor Steun en Draagvlak

Monitor Steun en Draagvlak Bezoekadres: Alexanderkazerne Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland Monitor Steun en Draagvlak Steller: Drs. A.J.V.M. Vos Februari 2008 Rapportnummer GW-08-022A

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 66 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact 2 Overzicht wekelijks gesport 67% Wekelijks

Nadere informatie

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa

Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Achtergrond Nederlanders zoeken oplossing eurocrisis nadrukkelijker in minder Europa Gemiddelde Nederlander wil meer inkomensgelijkheid Steeds meer mensen willen dat niet de EU, maar de individuele lidstaten

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft

Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni Diede van Delft Rapport BankGiro Loterij Cultuuronderzoek 10 juni 2016 Diede van Delft Diede.vandelft@samr.nl 0683792609 Favoriete culturele uitstapjes + deze zomer ondernemen Museumbezoek over algemeen meest favoriete

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0

Armoedebeleving. College voor de Rechten van de Mens. GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Armoedebeleving College voor de Rechten van de Mens GfK [April 2017] GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 0 Management Summary GfK May 17, 2017 Armoedebeleving 1 Management summary Doelstelling onderzoek Kenmerken

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Sportdeelname Index Meting 53 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname 2 3 4 6 5 7 8 Sportdeelname schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) Sportdeelname per tak van sport Duurzaamheid sporten

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 67 In opdracht van NOC*NSF GfK August 30, maandmeting 1 Inhoudsopgave 1 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 Index 5 Onderzoeksverantwoording 6 Contact GfK August

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 64 april In opdracht van NOC*NSF GfK May 24, maandmeting april 1 Inhoudsopgave 1 april 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact GfK

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname Index

NOC*NSF Sportdeelname Index NOC*NSF Index Meting 63 maart In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 maart 2 schoolgaande jeugd (t/m 18 jaar) 3 per tak van sport 4 5 Onderzoeksverantwoording Contact 2 Overzicht wekelijks gesport maart

Nadere informatie

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll

Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll Agressie en geweld Onderzoeksresultaten poll in opdracht van FNV ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Den Dolder, maart 2010 Wim Woning MSc Index Index... 2 1.

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Boomkwekerij Nederland 2009

Boomkwekerij Nederland 2009 Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling van meerjarige en éénjarige tuinplanten in 2009 PT 2010-31 mei 2010 - Annette Meeder Productschap Tuinbouw, Markt & Innovatie Boomkwekerij Nederland 2009 Ontwikkeling

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018

Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018 Rapport onderzoek Kansrijke Start VWS 5 september 2018 Inleiding In opdracht van: Conclusies Resultaten > Zwangerschap en voorbereiding ouders > Zwangerschap en voorbereiding kinderwens in de toekomst

Nadere informatie

BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK

BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK BEZWAARMAKER PR-ONDERZOEK FEBRUARI 2017 VERANTWOORDING EN ACHTERGROND ONDERZOEK Bezwaarmaker.nl heeft Vostradamus gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar kennis, houding en gedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016

NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, maart 2016 NissewaardPanel overopvang vluchtelingen, NissewaardPanel over opvang vluchtelingen, Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over de opvang van vluchtelingen in Nissewaard.

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor

AFM Consumentenmonitor AFM Consumentenmonitor Rechtsbijstandverzekeringen Voorjaar 2018 GfK April 2018 1 Achtergrond & Leeswijzer Achtergrond Leeswijzer De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie