TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs."

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

2 Tevreden werken in het primair onderwijs Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs Deborah van den Berg Jo Scheeren April 2016 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Kennis en Internationale Zaken is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de publieke sector in Nederland en op Europees gebied. CAOP Kennis en Internationale Zaken, in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 2

3 3

4 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 6 2. Baantevredenheid 8 3. Organisatietevredenheid Werkbeleving Conclusie Bijlage 21 4

5 Samenvatting Samen met de sector bevordert het Arbeidsmarktplatform PO een gezonde arbeidsmarkt. Hiervoor is het onder meer van belang zicht te hebben op de tevredenheid en werkbeleving van het personeel in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft daarom een verdiepende analyse uit laten voeren op het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO) op het thema tevredenheid en werkbeleving. Tevredenheid baan en organisatie Een ruime meerderheid van het personeel in het primair onderwijs, 83 procent, is (zeer) tevreden met de baan. Iets minder vaak is het personeel (zeer) tevreden over de organisatie: zo n 69 procent geeft aan (zeer) tevreden te zijn over de organisatie waar zij werken. Wel is zowel de baan- als de organisatietevredenheid de afgelopen jaren toegenomen. Ook in vergelijking met andere onderwijssectoren scoort het primair onderwijs relatief goed op zowel de baan- als organisatietevredenheid. Werkbelevingsaspecten Personeel in het primair onderwijs is het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega s en de inhoud van het werk. Respectievelijk ruim 92 procent, 91 procent en ruim 85 procent van het personeel geeft aan (zeer) tevreden te zijn over deze aspecten. Minder te spreken zijn zij over de beloning, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de hoeveelheid werk. De beloning wordt van deze aspecten het minst positief gewaardeerd: bijna 32 procent van het personeel is hier (zeer) tevreden over, gevolgd door de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (ruim 36 procent) en de hoeveelheid werk (ruim 40 procent). 5

6 1. Inleiding Het aantal openstaande vacatures in het primair onderwijs neemt de komende tijd toe. De vergrijzing, het dalende aantal pabo-gediplomeerden en het afzwakken van de krimp in de sector zijn hier de belangrijkste oorzaken van. Hierdoor is het niet alleen van belang een aantrekkelijke sector te zijn voor potentieel personeel, maar ook om zittend personeel blijvend te binden en te boeien. Tevreden personeel is bovendien zowel op het niveau van de individuele school als voor de sector als geheel van belang. Tevredenheid heeft, evenals betrokkenheid en bevlogenheid, namelijk een positief effect op de prestaties van het personeel. 1 Samen met de sector bevordert het Arbeidsmarktplatform PO een gezonde arbeidsmarkt. Hiervoor is het onder meer van belang zicht te hebben op de tevredenheid en werkbeleving van het personeel in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft daarom een verdiepende analyse uit laten voeren op het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO) op het thema tevredenheid en werkbeleving. Het POMO wordt vanaf periodiek uitgezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In POMO worden aan personeel in de publieke sector verschillende vragen gesteld over een aantal belangrijke thema s op het gebied van arbeidszaken, zoals werkbeleving, professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Het personeel in het primair onderwijs is ruim vertegenwoordigd in de steekproef van POMO. Dit biedt de mogelijkheid om het thema tevredenheid en werkbeleving met behulp van POMO vanuit verschillende perspectieven te belichten. 1.1 Onderzoeksvragen en opzet In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende tevredenheids- en werkbelevingsvraagstukken: Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs met de baan en de organisatie waar zij werken? Over welke werkbelevingsaspecten is het personeel in het primair onderwijs het meest en minst tevreden? Om deze vragen te beantwoorden zijn verschillende analyses uitgevoerd. Voor deze analyses is gebruik gemaakt van de resultaten van het onderzoek onder het zittend personeel in het primair onderwijs en is onderscheid gemaakt naar verschillende relevante achtergrondvariabelen, zoals functie, leeftijd, type contract en functieduur. Waar mogelijk worden de antwoorden van het personeel in het primair onderwijs vergeleken met de antwoorden van personeel uit andere onderwijssectoren en met de resultaten van eerdere POMO-metingen. 2 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2016). Op: 2 De vragenlijst van POMO 2014 is deels gewijzigd ten opzichte van eerdere vragenlijsten. Daarom is het niet mogelijk om deze onderzoeken op elk thema met elkaar te vergelijken. 6

7 Om uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie, zijn de gegevens in deze rapportage gewogen. Daarbij is er voor alle groepen apart gewogen op randtotalen naar sector, leeftijd, geslacht en etniciteit. Het aantal respondenten uit het primair onderwijs bedraagt hierdoor personen. Definitie zittend personeel POMO 2014 Zittend personeel is het personeel dat gedurende het gehele jaar 2013 bij dezelfde overheidswerkgever in dienst is geweest. Dit personeel kan in 2013 wel bij de werkgever van functie zijn veranderd. Bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie, of omdat zij op vrijwillige basis voor een andere functie hebben gekozen. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 biedt inzicht in de baantevredenheid van het personeel in het primair onderwijs. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt van de tevredenheid door de jaren heen, evenals een vergelijking van de tevredenheid van het personeel in relatie tot personeel in andere onderwijssectoren. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de tevredenheid van het personeel met de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Ook hier wordt een vergelijking door de tijd heen gemaakt, evenals een vergelijking met andere onderwijssectoren. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens in op de tevredenheid van het personeel met verschillende werkbelevingsaspecten, zoals de inhoud van het werk, de hoeveelheid werk en de samenwerking met collega s. De rapportage wordt in hoofdstuk 5 afgesloten met een conclusie. 7

8 2. Baantevredenheid Dit hoofdstuk geeft een beeld van de baantevredenheid van het personeel in het primair onderwijs. Eerst wordt ingegaan op de stand van zaken rondom dit thema (2.1). Vervolgens wordt ingegaan op de baantevredenheid door de jaren heen: in hoeverre is het personeel meer of minder tevreden met de baan dan enkele jaren geleden? (2.2). In paragraaf 2.3 wordt tot slot een vergelijking gemaakt tussen de baantevredenheid in het primair onderwijs en de baantevredenheid in andere onderwijssectoren. 2.1 Stand van zaken Gemiddeld geeft 83 procent van het personeel in het primair onderwijs aan (zeer) tevreden te zijn met de baan, alles bijeengenomen. Ruim 7 procent van het personeel geeft daarentegen aan (zeer) ontevreden te zijn. Het management scoort van alle functies in het primair onderwijs het hoogst op de baantevredenheid: ruim 89 procent is (zeer) tevreden. Het onderwijzend personeel staat iets kritischer tegenover de baan, maar ook hier geeft een ruime meerderheid aan (zeer) tevreden te zijn met de baan: ruim 80 procent (zie grafiek 2.1). Grafiek 2.1 Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs, alles bijeengenomen, met de baan? (N=4.728) Totaal Onderwijsondersteunend Management Onderwijzend personeel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Niet ontevreden, niet tevreden Tamelijk tevreden Zeer tevreden Langere functieduur, lagere tevredenheid Wanneer gekeken wordt naar de functieduur van het personeel in het primair onderwijs, blijkt het personeel dat 0 2 jaar in de huidige functie werkt van alle categorieën het hoogst te scoren op baantevredenheid. Zo is bijna 88 procent van het personeel dat tussen de 0 2 jaar in de functie werkt (zeer) tevreden met de baan. Ter vergelijking, onder personeel met een functieduur van meer dan 20 jaar is dit bijna 79 procent. Ook personeel dat 6 10 jaar werkzaam is in de functie is relatief tevreden: ruim 86 procent van dit personeel geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de baan. 8

9 Personeel met een tijdelijk dienstverband scoort iets hoger op de baantevredenheid dan personeel met een vast dienstverband, hoewel de verschillen niet substantieel zijn. Van het personeel met een tijdelijk dienstverband geeft ruim 86 procent aan (zeer) tevreden te zijn met de baan, onder personeel met een vast dienstverband is dit 83 procent. Een soortgelijk patroon zien we als we naar de leeftijd van het personeel kijken: onder personeel jonger dan 35 jaar geeft bijna 85 procent aan (zeer) tevreden te zijn, terwijl dit onder jarigen uitkomt op ruim 81 procent. Van alle jarigen geeft ruim 83 procent aan (zeer) tevreden te zijn, van de 55-plussers zo n 82 procent. Hoge score op beroepstrots Dat personeel overwegend tevreden is met het werk in het primair onderwijs, blijkt ook uit hun beroepstrots. Aan het personeel is hiervoor onder andere gevraagd in hoeverre zij enthousiast zijn over hun baan, in hoeverre hun vak hen inspireert en in hoeverre zij trots zijn op het werk dat zij doen. Uit hun antwoorden blijkt dat ruim 93 procent van het personeel hun beroepstrots omschrijft als (zeer) hoog, terwijl slechts ruim 1 procent deze omschrijft als (zeer) laag. 3 Instromend personeel nagenoeg even tevreden Op basis van POMO 2014 kan ook inzichtelijk gemaakt worden hoe tevreden het instromend personeel is met de baan. 4 Hieruit blijkt dat de verschillen in baantevredenheid tussen het instromend personeel en het zittend personeel nagenoeg nihil zijn. Zo is ruim 82 procent van het instromend personeel (zeer) tevreden met de baan, ten opzichte van 83 procent van het zittend personeel. 2.2 Historische vergelijking Uit grafiek 2.2 blijkt dat de baantevredenheid van het personeel in het primair onderwijs sinds POMO 2006 is toegenomen. Gaf in POMO 2006 nog 76 procent van het personeel aan (zeer) tevreden te zijn, in POMO 2014 is dit aandeel opgelopen tot 83 procent. Gelijktijdig is het aandeel dat aangeeft (zeer) ontevreden te zijn met de baan afgenomen, van bijna 11 procent in POMO 2006 tot ruim 7 procent in POMO Hiervoor is een schaalscore berekend met daarin zeven stellingen die allemaal betrekking hebben op beroepstrots. 4 Arbeidsmarktplatform PO (2016). Mobiliteit in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform PO: Den Haag. 9

10 Grafiek 2.2 Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs, alles bijeengenomen, met de baan? 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Neutraal Tamelijk tevreden Zeer tevreden Niet van toepassing 2.3 Tevredenheid vergeleken In het primair onderwijs geeft 83 procent van het personeel aan (zeer) tevreden te zijn met de baan (zie grafiek 2.1). Wanneer we dit vergelijken met de baantevredenheid in andere onderwijssectoren, valt op dat enkel in het voortgezet onderwijs een hoger percentage van het personeel aangeeft (zeer) tevreden te zijn met de baan. In het hoger beroepsonderwijs geeft eenzelfde percentage aan (zeer) tevreden te zijn, terwijl het personeel in het middelbaar beroepsonderwijs het minst vaak aangeeft (zeer) tevreden te zijn met de baan (zie grafiek 2.3). Grafiek 2.3 Hoe tevreden is het personeel in de verschillende onderwijssectoren, alles bijeengenomen, met de baan? (% (zeer) tevreden) 6 VO PO HBO WO MBO 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 5 N=4.502 in 2004, N=5.802 in 2006, N=6.765 in 2008, N=5.085 in 2010, N=4.239 in 2012 en N=4.728 in Het jaartal betreft het jaar waarin de vragenlijst is afgenomen (bijvoorbeeld: 2014 heeft betrekking op de resultaten van POMO 2014, waarin onderzoek wordt gedaan onder personeel dat in 2013 bij dezelfde overheidswerkgever in dienst is geweest). 6 Gebaseerd op POMO PO N=4.728, VO N=2.831, MBO N=1.339, HBO N=1.151 en WO N=

11 Vaker (zeer) tevreden dan gemiddeld in publieke sector Gemiddeld geeft 82,3 procent van het personeel in de publieke sector aan (zeer) tevreden te zijn met de baan. Wanneer we dit aandeel afzetten tegen hetzelfde aandeel in het primair onderwijs, blijkt het personeel in het primair onderwijs gemiddeld iets vaker (zeer) tevreden te zijn. Personeel bij de rechterlijke macht scoort van alle publieke sectoren het hoogst op baantevredenheid, personeel bij defensie het laagst. 11

12 3. Organisatietevredenheid Naast baantevredenheid biedt POMO ook inzicht in de organisatietevredenheid van personeel in het primair onderwijs. Dit hoofdstuk brengt daarom in kaart in hoeverre personeel in het primair onderwijs tevreden is met de organisatie waar zij werken. Eerst wordt ingegaan op de stand van zaken rondom dit thema (3.1). Vervolgens wordt ingegaan op de organisatietevredenheid door de jaren heen: in hoeverre is het personeel meer of minder tevreden met de baan dan enkele jaren geleden? (3.2). In paragraaf 3.3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de organisatietevredenheid in het primair onderwijs en de organisatietevredenheid in andere onderwijssectoren. 3.1 Stand van zaken Zo n 69 procent van het personeel in het primair onderwijs geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie waar zij werken (zie grafiek 3.1). Wanneer we dit percentage vergelijken met het aandeel instromend personeel dat (zeer) tevreden is over de organisatie, blijken deze percentages nauwelijks van elkaar te verschillen. 7 Daartegenover staat dat zo n 14 procent van het personeel aangeeft (zeer) ontevreden te zijn met de organisatie waar zij werken. Dit betekent dat het personeel vaker tevreden is met de baan dan met de organisatie en dat zij, omgekeerd, vaker ontevreden zijn met de organisatie dan met de baan. Grafiek 3.1 Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs, alles bijeengenomen, met de organisatie waar zij werken? (N = 4.728) Totaal Onderwijsondersteunend Management Onderwijzend personeel 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Niet ontevreden, niet tevreden Tamelijk tevreden Zeer tevreden 7 Arbeidsmarktplatform PO (2016). Mobiliteit in het primair onderwijs. Arbeidsmarktplatform PO: Den Haag. 12

13 Hoogste tevredenheid onder management Evenals bij de baantevredenheid geeft het management vaker dan het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie (bijna 78 procent). Ter vergelijking, onder het onderwijsondersteunend personeel en onderwijzend personeel is dit respectievelijk ruim 72 en ruim 66 procent. Jonger personeel tevreden Ruim 72 procent van de 35-minners in het primair onderwijs is (zeer) tevreden met de organisatie waar zij werken. Zij scoren hiermee van alle leeftijdscategorieën het hoogst op organisatietevredenheid. 55-plussers geven het minst vaak aan tevreden te zijn met de organisatie. Zo geeft ruim 65 procent van de 55-plussers aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie. Dit verschil is groter dan het verschil in baantevredenheid onder jongeren en ouderen. Als we kijken naar de functieduur van het personeel, zien we een soortgelijk patroon. Van het personeel dat 0-2 jaar in de functie werkt, geeft zo n 73 procent aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie. Ter vergelijking, onder personeel met een functieduur van jaar is dit ruim 66 procent en onder personeel met een functieduur van meer dan 20 jaar ruim 64 procent. 3.2 Historische vergelijking Uit grafiek 3.2 blijkt dat het aandeel personeel dat (zeer) tevreden is met de organisatie sinds POMO 2006 is toegenomen. Was in POMO 2006 nog ruim 58 procent van het personeel (zeer) tevreden, in POMO 2014 is dit toegenomen tot zo n 69 procent. Het aandeel dat (zeer) ontevreden is, laat een iets grilliger verloop zien. Zo was in POMO 2006 ruim 16 procent van het personeel (zeer) ontevreden, in POMO 2010 bijna 19 procent en in POMO 2014 zo n 14 procent (zie grafiek 3.2). Grafiek 3.2 Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs, alles bijeengenomen, met de organisatie? 8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zeer ontevreden Tamelijk ontevreden Neutraal Tamelijk tevreden Zeer tevreden Niet van toepassing 8 N=4.502 in 2004, N=5.802 in 2006, N=6.765 in 2008, N=5.085 in 2010, N=4.239 in 2012 en N=4.728 in Het jaartal betreft het jaar waarin de vragenlijst is afgenomen (bijvoorbeeld: 2014 heeft betrekking op de resultaten van POMO 2014, waarin onderzoek wordt gedaan onder personeel dat in 2013 bij dezelfde overheidswerkgever in dienst is geweest). 13

14 3.3 Tevredenheid vergeleken Dat het personeel meer tevreden is met de baan dan de organisatie, is niet uniek voor het primair onderwijs. Ook in andere onderwijssectoren ligt de baantevredenheid hoger dan de organisatietevredenheid. Wanneer we de organisatietevredenheid in andere onderwijssectoren vergelijken met het primair onderwijs, kan geconcludeerd worden dat het personeel in het wetenschappelijk onderwijs het meest tevreden is met de organisatie (ruim 70 procent is (zeer) tevreden), gevolgd door het primair onderwijs. Evenals bij de baantevredenheid geeft het personeel in het middelbaar beroepsonderwijs het minst vaak aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie (zo n 60 procent, zie grafiek 3.3). Grafiek 3.3 Hoe tevreden is het personeel in de verschillende onderwijssectoren, alles bijeengenomen, met de organisatie? (% (zeer) tevreden) 9 WO PO HBO VO MBO 55% 60% 65% 70% 75% Gemiddeld lagere organisatietevredenheid in publieke sector Gemiddeld geeft zo n 64 procent van het personeel in de publieke sector aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie. Wanneer we dit vergelijken met de situatie in het primair onderwijs, blijkt het personeel in het primair onderwijs gemiddeld meer tevreden met de organisatie (zo n 69 procent). 9 Gebaseerd op POMO PO N=4.728, VO N=2.831, MBO N=1.339, HBO N=1.151 en WO N=

15 4. Werkbeleving Dit hoofdstuk brengt in kaart in hoeverre het personeel in het primair onderwijs tevreden is met verschillende aspecten van het werk, zoals de inhoud van het werk, de samenwerking met collega s en de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Eerst wordt ingegaan op de stand van zaken rondom dit thema (4.1). In dit hoofdstuk wordt ook uiteengezet in hoeverre personeel verschillend denkt over deze aspecten. In paragraaf 4.2 wordt tot slot een vergelijking gemaakt tussen de tevredenheid in het primair onderwijs en de tevredenheid in andere onderwijssectoren als het gaat om deze aspecten van werk. 4.1 Stand van zaken Personeel in het primair onderwijs is het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega s en de inhoud van het werk (zie grafiek 4.1). Respectievelijk ruim 92 procent, 91 procent en ruim 85 procent van het personeel geeft aan (zeer) tevreden te zijn over deze aspecten. Ook over de wijze van beoordelen, de wijze waarop leiding wordt gegeven, de resultaatgerichtheid van de organisatie, de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn en de mate van invloed in de organisatie is een meerderheid van het personeel (zeer) tevreden. Grafiek 4.1 Tevredenheid werkbelevingsaspecten personeel primair onderwijs (% (zeer) tevreden, N = 4.728) Mate van zelfstandigheid Samenwerking met collega's Inhoud van het werk Wijze van beoordelen Wijze waarop direct leidinggevende leiding geeft Resultaatgerichtheid van organisatie Aandacht van organisatie voor persoonlijk welzijn Mate van invloed in organisatie Informatievoorziening/communicatie in organisatie Hoeveelheid werk Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden Beloning 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100% 15

16 Minst tevreden over beloning Minder te spreken is het personeel over de beloning die zij ontvangen voor hun werk, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden die zij hebben en de hoeveelheid werk (zie grafiek 4.1). De beloning wordt het minst positief gewaardeerd: bijna 32 procent van het personeel is hier (zeer) tevreden over, gevolgd door de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (ruim 36 procent) en de hoeveelheid werk (ruim 40 procent). Geen grote verschillen tussen functies Zowel het onderwijzend personeel, het management als het ondersteunend personeel zijn het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega s en de inhoud van het werk (zie tabel 4.1). De mate waarin zij (zeer) tevreden zijn, over deze aspecten, verschilt wel enigszins. Zo geeft het management op alle drie de aspecten vaker aan (zeer) tevreden te zijn. Tabel 4.2 Top 3: hoogst beoordeelde werkbelevingsaspecten (% (zeer) tevreden, N = 4.728) Onderwijzend personeel Management Onderwijsondersteunend De mate van zelfstandigheid (91,8 procent) Samenwerking met collega's (90,6 procent) Inhoud van het werk (84,6 procent) De mate van zelfstandigheid (95,1 procent) Samenwerking met collega's (93,6 procent) Inhoud van het werk (90,9 procent) De mate van zelfstandigheid (92,4 procent) Samenwerking met collega's (90,7 procent) Inhoud van het werk (85,8 procent) In tabel 4.2 staan de werkbelevingsaspecten weergegeven waar het onderwijzend personeel, management en onderwijsondersteunend personeel het minst vaak (zeer) tevreden over zijn. Bij het management en het onderwijzend personeel staat de beloning bovenaan, bij het onderwijsondersteunend personeel de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Het onderwijsondersteunend personeel is ook minder te spreken over de informatievoorziening en communicatie in de organisatie. Dit aspect komt bij het management en onderwijzend personeel niet voor in de top 3. Andersom geldt dat zij minder vaak (zeer) tevreden zijn over de hoeveelheid werk, terwijl dit aspect minder vaak genoemd is door het onderwijsondersteunend personeel. Tabel 4.2 Top 3: laagst beoordeelde werkbelevingsaspecten (% (zeer) tevreden, N = 4.728) Onderwijzend personeel Management Onderwijsondersteunend Beloning (30,1 procent) Hoeveelheid werk (32,4 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (36,2 procent) Beloning (39,3 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (41,5 procent) Hoeveelheid werk (44,5 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (32,5 procent) Beloning (33,5 procent) Informatievoorziening en communicatie (50 procent) Jongeren minder tevreden over beloning Van alle 35-minners geeft bijna 27 procent aan (zeer) tevreden te zijn met de beloning. Wanneer we dit aandeel vergelijken met de andere leeftijdsklassen, blijken jongeren iets minder vaak tevreden over de beloning dan jarigen (bijna 33 procent), jarigen (34 procent) en 16

17 55-plussers (bijna 35 procent). Jongeren staan daarentegen wel positiever tegenover de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. De hoeveelheid werk is een aspect waar vooral het personeel dat meer dan 20 jaar in de functie werkt minder tevreden over is. Zo geeft van dit personeel slechts zo n 30 procent aan (zeer) tevreden te zijn met de hoeveelheid werk. Ter vergelijking, onder personeel dat 0 2 jaar in de functie werkt, is dit ruim 42 procent en onder personeel dat 3 5 jaar in de huidige functie werkt ruim 48 procent. Met uitzondering van de informatievoorziening en communicatie in de organisatie, de beloning en de wijze van beoordelen, is personeel met een functieduur van meer dan 20 jaar ook op de andere werkbelevingsaspecten het minst vaak (zeer) tevreden. Als we tot slot kijken naar personeel met een vast en tijdelijk dienstverband, blijkt personeel met een vast dienstverband meer te spreken over de mate van invloed die zij hebben in de organisatie en de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn. Zo n 54 procent van het personeel met een vast contract is (zeer) tevreden over het eerste aspect, ten opzichte van zo n 40 procent van het personeel met een tijdelijk dienstverband. Over de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn is ruim 54 procent van het personeel met een vast dienstverband (zeer) tevreden, ten opzichte van 42 procent van het personeel met een tijdelijk dienstverband. Personeel met een tijdelijk dienstverband geeft bij beide aspecten bovendien vaker aan hier (zeer) ontevreden te zijn. Instromend personeel tevreden over zelfde aspecten Kijken we specifiek naar de tevredenheid van het instromend personeel, dan blijkt het zittend personeel over dezelfde aspecten tevreden te zijn als het instromend personeel: de samenwerking met collega s, de mate van zelfstandigheid en de inhoud van het werk. Ook wat betreft de aspecten waarover men het minst tevreden is zijn overeenkomsten: de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden, en de beloning worden ook door het instromend personeel aangemerkt als aspecten waarover men het minst vaak (zeer) tevreden is. 4.2 Werkbeleving vergeleken Evenals in het primair onderwijs, wordt ook in de andere onderwijssectoren de mate van zelfstandigheid positief beoordeeld door het personeel (zie tabel 4.3). Wel is in het primair onderwijs een iets hoger percentage van het personeel (zeer) tevreden over dit aspect. Het werkbelevingsaspect dat in het primair onderwijs als tweede wordt beoordeeld, volgt in de andere sectoren pas op de derde plaats. In alle andere sectoren staat de inhoud van het werk op de tweede plaats, in het primair onderwijs wordt de samenwerking met collega s positiever beoordeeld. Desondanks is een groot deel van het personeel in het primair onderwijs ook (zeer) tevreden over de inhoud van het werk. 17

18 Tabel 4.3 Top 3: hoogst beoordeelde werkbelevingsaspecten (% (zeer) tevreden) 10 PO VO MBO HBO WO Mate van zelfstandigheid (92,4 procent) Mate van zelfstandigheid (91,4 procent) Mate van zelfstandigheid (90,9 procent) Mate van zelfstandigheid (90,6 procent) Mate van zelfstandigheid (91,2 procent) Samenwerking met collega's (91 procent) Inhoud van het werk (87,9 procent) Inhoud van het werk (84,8 procent) Inhoud van het werk (87,9 procent) Inhoud van het werk (86,1 procent) Inhoud van het werk (85,7 procent) Samenwerking met collega's (87,2 procent) Samenwerking met collega's (84,6 procent) Samenwerking met collega's (86,5 procent) Samenwerking met collega's (81,5 procent) Uit tabel 4.4 blijkt dat het personeel in de verschillende onderwijssectoren meer wisselend denkt over de aspecten die het minst vaak als (zeer) tevreden worden beoordeeld. Zo staat de beloning in het primair onderwijs bovenaan de lijst: bijna 32 procent van het personeel is hier (zeer) tevreden over. Ter vergelijking, in alle andere onderwijssectoren wordt alleen in het voortgezet onderwijs de beloning genoemd als een van de drie minst gewaardeerde werkbelevingsaspecten. In deze sector is ruim 38 procent (zeer) tevreden over de beloning. De hoeveelheid werk komt enkel in het primair onderwijs voor in de top 3, terwijl in de andere sectoren de informatievoorziening en communicatie in de organisatie, de mate van invloed in de organisatie, de resultaatgerichtheid van de organisatie en de aandacht van de organisatie voor het persoonlijk welzijn in de top 3 genoemd worden als aspecten waarover een beperkter deel van het personeel (zeer) tevreden is. Tabel 4.4 Top 3: laagst beoordeelde werkbelevingsaspecten (% (zeer) tevreden) 11 PO VO MBO HBO WO Beloning (31,9 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden 29 procent) Informatievoorziening en communicatie (32,2 procent) Informatievoorziening Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en communicatie (37 procent) (32,8 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (36,3 procent) Informatievoorziening en communicatie (30,1 procent) Loopbaanontwikkelingsmogelijkheden (33,6 procent) Resultaatgerichtheid organisatie (42 procent) Invloed in de organisatie (38,8 procent) Hoeveelheid werk (40,6 procent) Beloning (38,2 procent) Invloed in de organisatie (38,4 procent) Invloed in de organisatie (44 procent) Aandacht voor persoonlijk welzijn (40,9 procent) 10 PO N=4.728, VO N=2.831, MBO N=1.339, HBO N=1.151 en WO N= Ibid. 18

19 5. Conclusie Samen met de sector bevordert het Arbeidsmarktplatform PO een gezonde arbeidsmarkt. Hiervoor is het onder meer van belang zicht te hebben op de tevredenheid en werkbeleving van het personeel in het primair onderwijs. Het Arbeidsmarktplatform PO heeft daarom een verdiepende analyse uit laten voeren op het Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2014 (POMO) op het thema tevredenheid en werkbeleving. In deze analyse wordt antwoord gegeven op de volgende tevredenheids- en werkbelevingsvraagstukken: Hoe tevreden is het personeel in het primair onderwijs met de baan en de organisatie waar zij werken? Over welke werkbelevingsaspecten is het personeel in het primair onderwijs het meest en minst tevreden? Tevredenheid met baan toegenomen De mate waarin het personeel in het primair onderwijs tevreden is met de baan, is sinds POMO 2006 toegenomen. Gaf in POMO 2006 nog 76 procent van het personeel aan (zeer) tevreden te zijn met de baan, in POMO 2014 is dit aandeel opgelopen tot 83 procent. Van alle functies scoort het management het hoogst op baantevredenheid: ruim 89 procent is (zeer) tevreden. Wanneer de baantevredenheid in het primair onderwijs vergeleken wordt met de baantevredenheid in andere onderwijssectoren, geeft enkel in het voortgezet onderwijs een hoger percentage van het personeel aan (zeer) tevreden te zijn met de baan. Personeel minder tevreden met organisatie dan met baan Zo n 69 procent van het personeel in het primair onderwijs geeft aan (zeer) tevreden te zijn met de organisatie waar zij werken. Dit betekent dat het personeel meer tevreden is met de baan dan met de organisatie. Wel is de organisatietevredenheid sinds POMO 2006 toegenomen. Evenals bij de baantevredenheid, geeft het management ook bij de organisatietevredenheid vaker dan het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Ook in andere onderwijssectoren is het personeel meer tevreden met de baan dan met de organisatie. Wanneer we de organisatietevredenheid in deze sectoren vergelijken met het primair onderwijs, is alleen het personeel in het wetenschappelijk onderwijs meer tevreden dan het personeel in het primair onderwijs. Meest tevreden over zelfstandigheid, minst over beloning Personeel in het primair onderwijs is het meest te spreken over de mate van zelfstandigheid, de samenwerking met collega s en de inhoud van het werk. Minder te spreken zijn zij over de beloning, de loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en de hoeveelheid werk. Evenals in het primair onderwijs, wordt ook in de andere onderwijssectoren de mate van zelfstandigheid positief gewaardeerd. Waar het personeel minder tevreden over is, varieert wel tussen de verschillende sectoren. Zo wordt de beloning in het primair onderwijs het minst positief beoordeeld, terwijl 19

20 verder alleen in het voortgezet onderwijs de beloning genoemd wordt als een van de drie minst gewaardeerde werkbelevingsaspecten. Ook de hoeveelheid werk eindigt enkel in het primair onderwijs in de top 3. In de andere onderwijssectoren wordt daarentegen de informatievoorziening en communicatie in de organisatie relatief vaak genoemd als een van de drie minst gewaarde werkbelevingsaspecten. 20

21 6. Bijlage Tabel B1 Verdeling respons zittend personeel naar functie Functie Aantal Percentage Onderwijzend personeel ,4% Onderwijsondersteunend personeel ,3% Management ,3% Totaal ,0% Tabel B2 Verdeling respons zittend personeel naar leeftijd Functie Aantal Percentage Jonger dan 35 jaar ,5% jaar ,5% jaar ,6% 55 jaar en ouder ,4% Totaal ,0% Tabel B3 Verdeling respons zittend personeel naar functieduur Functie Aantal Percentage 0 2 jaar ,7% 3 5 jaar ,6% 6 10 jaar ,0% jaar ,5% Meer dan 20 jaar ,2% Totaal ,0% 21

22 Tabel B4 Verdeling respons zittend personeel naar type dienstverband Functie Aantal Percentage Vast dienstverband ,4% Tijdelijk dienstverband 190 4,0% Overig dienstverband 26 0,6% Totaal ,0% 22

23 ARBEIDSMARKTPLATFORM PRIMAIR ONDERWIJS Postadres Postbus CN Den Haag Bezoekadres Lange Voorhout EA Den Haag T arbeidsmarktplatformpo.nl ARBEIDSMARKTPLATFORM PRIMAIR ONDERWIJS is het kennis-en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt. 2 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers MOBILITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS maart 2016 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Mobiliteit in het primair onderwijs Deborah van den

Nadere informatie

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Arbeidsmarkt & mobiliteit Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs Analyse van de instroom, uitstroom en interne mobiliteit in het voortgezet onderwijs Rapport Mobiliteit in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten. onderwijs

Veilig, gezond & vitaal werken. Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten. onderwijs Veilig, gezond & vitaal werken Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten in het voortgezet onderwijs Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Vertrekredenen jonge docenten in het vo

Vertrekredenen jonge docenten in het vo Vertrekredenen jonge docenten in het vo 1 Inhoudsopgave Inleiding I. Willen jonge personeelsleden het vo verlaten? II. Waarom verlaten jonge docenten het vo? Rob Hoffius, SBO Januari 2010 2 Verlaten jonge

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Arnhem-Nijmegen. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Arnhem- December 2012 6 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

update arbeidsmarktmonitor

update arbeidsmarktmonitor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo update arbeidsmarktmonitor Deelrapportage 2015 van baan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: samenvatting inleiding Deze rapportage voorziet in een

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December 2012 17 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

DUURZAAM INZETBAAR EN MOBIEL. Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs. maart 2013

DUURZAAM INZETBAAR EN MOBIEL. Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs. maart 2013 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers DUURZAAM INZETBAAR EN MOBIEL Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs maart 2013 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Zuidoost Brabant, Noord-Limburg December 2012 25 Arbeidsmarktplatform Primair

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Formele gesprekken in het onderwijs

Formele gesprekken in het onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs Invloed van onderwijsontwikkelingen op de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkelingsplannen in het primair en voortgezet onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs

Nadere informatie

Rapport. Tevredenheid met. werken in het VO. Analyse van tevredenheidsaspecten. Veilig, gezond & vitaal werken. onderwijs

Rapport. Tevredenheid met. werken in het VO. Analyse van tevredenheidsaspecten. Veilig, gezond & vitaal werken. onderwijs Rapport Tevredenheid met Veilig, gezond & vitaal werken werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten in het voortgezet onderwijs Rapport Tevredenheid met werken in het VO Analyse van tevredenheidsaspecten

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 1. Inleiding Nederland heeft te maken met vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen getroffen

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional. Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers.

BIJLAGEN. Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional. Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers. BIJLAGEN Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Inhoud Bijlage A Gebruikte databestanden. 2 Bijlage B Tabellen en figuren.

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling nieuwe WW-uitkeringen (index: 2010 = 100) Wanneer onderwijspersoneel geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunnen zij, onder bepaalde voorwaarden, een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. Het aantal nieuwe WWuitkeringen in het onderwijs

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs

Duurzaam inzetbaar en mobiel Secundaire analyse POMO 2012 voor het primair onderwijs afgelopen twee jaar is door onderwijsen en leerlingendalingen de onderwijsarbeidsmarkt duidelijk veranderd. Hierdoor wordt meer flexibiliteit van de inzet van leerkrachten noodzakelijk. Duurzaam inzetbaar

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noord-Holland, Gooi- en December 2012 15 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

QUICKSCAN PERSONEELS- EN MOBILITEITSONDERZOEK 2010

QUICKSCAN PERSONEELS- EN MOBILITEITSONDERZOEK 2010 QUICKSCAN PERSONEELS- EN MOBILITEITSONDERZOEK 2010 MWM2 bureau voor online onderzoek, in opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector September

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Eindrapport. Ontwikkeling, employability en mobiliteit Secundaire analyse POMO 2010 gemeentepersoneel

Eindrapport. Ontwikkeling, employability en mobiliteit Secundaire analyse POMO 2010 gemeentepersoneel Eindrapport Ontwikkeling, employability en mobiliteit Secundaire analyse POMO 2010 gemeentepersoneel Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. Arjan Heyma

De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever. Arjan Heyma De relatieve rol van loon in de aantrekkelijkheid van de overheid als werkgever Arjan Heyma Samenvatting Dit artikel bevat een analyse van de tevredenheid met verschillende baanaspecten van werknemers

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2017 kwartaal 1 Persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling Randstad Nederland Maart 2017 INHOUDSOPGAVE Persoonlijke ontwikkeling 3 Loopbaanontwikkeling 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Mobiliteit van leraren

Mobiliteit van leraren Mobiliteit van leraren In-, uit- en doorstroom van leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs Mobiliteit van leraren In-, uit- en doorstroom van leraren in het primair, voortgezet

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio Zuid- en Midden-Drenthe januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS

BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS BAANZEKERHEID EN ONTSLAG DREIGING BIJ OUDERE WERKNEMERS Rapport van ILC Zorg voor later, Stichting Loonwijzer/WageIndicator, en Universiteit van Amsterdam/Amsterdams Instituut voor Arbeids Studies (AIAS)

Nadere informatie

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG

Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG St. Anthoniusplaats 9 6511 TR Nijmegen 024 663 9343 info@movate.nl Klantpensioenmonitor Pensioenfonds UMG 05-06-2015 1 Inhoudsopgave Management summary 3 Introductie 5 Deelnemerinformatie 6 Pensioenbewustzijn

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers

Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers Research Centre for Education and the Labour Market ROA Salarissen en competenties van MBO-BOL gediplomeerden: Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2014/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2011

Resultaten WO-monitor 2011 Resultaten WO-monitor 2011 - kan met recht een werelduniversiteit genoemd worden, kijkend naar het afkomst van studenten. - Gemiddeld zijn Wageningers actiever dan de studenten in andere ederlandse studiesteden/andere

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt

Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt De invloed van ict-gebruik voor de schoolorganisatie, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ict en de invloed op de onderwijsarbeidsmarkt De invloed

Nadere informatie

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond

Cao enquête. Cao 2017 enquête. Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 1 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête 2 Algemene Onderwijsbond Cao 2017 enquête AOb-leden: prioriteit bij werkdruk en salaris Eén op de acht werknemers in het onderwijs is actief op

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie