MBO-instellingen en gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBO-instellingen en gemeenten"

Transcriptie

1 MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport

2

3 MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, november 2011 Oberon Postbus BK Utrecht tel fax adres:

4 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding De samenwerking tussen ROC s en gemeente(n) De samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeente(n)... 11

5 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 4 1 Inleiding In het kader van het LEA ondersteuningtraject heeft Oberon in samenwerking met het KBA eind 2009 een eerste enquête onder mbo-instellingen uitgezet naar de samenwerking met gemeenten rondom onderwijs- en jeugdbeleid. Om te kijken hoe de samenwerking zich sindsdien heeft ontwikkeld, is in 2011 een tweede enquête onder mbo-instellingen gehouden. Beide enquêtes zijn op bestuursniveau afgenomen. Voorliggende tabellenrapport laat de resultaten zien. Respons Alle mbo-instellingen in Nederland zijn in 2009 en 2011 uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. In 2009 is meer dan helft van de instellingen op deze uitnodiging ingegaan, in 2011 bijna de helft. Tabel 1 laat de respons zien naar type mbo-instelling in 2009 en Tabel 1 Respons naar type mbo-instelling 2009 en 2011 ROC AOC Vakinstelling Totaal aantal uitgenodigd aantal respondenten % respons binnen type mbo 51% 51% 55% 36% 71% % respons binnen totaal 58% 66% 16% 13% 26% 22% 56% 48% De ROC s die de enquête hebben ingevuld (zowel in 2009 als 2011) liggen verspreid over heel Nederland. 1 Ook de AOC s en de vakinstellingen liggen redelijk verspreid over het land. 2 Drie typen instellingen ROC s zijn vaak grote instellingen met duizenden leerlingen. Zij hebben een breed onderwijsaanbod en hun vestigingen zijn meestal gelegen in een bepaalde regio. AOC s verzorgen het groenonderwijs in Nederland. In tegenstelling tot de ROC s liggen hun vestigingen regelmatig over heel Nederland verspreid. Vakinstellingen zijn kleiner met vaak maar één vestiging en hebben een specifiek aanbod. Vanwege de verschillen tussen de drie typen mbo-instellingen, bespreken we hun resultaten afzonderlijk. Leeswijzer In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op: de kwaliteit van het overleg tussen mbo-instellingen en gemeenten; de thema s die mbo-instellingen en gemeenten met elkaar bespreken; de verschillende partijen die aan de overlegtafel zitten; in hoeverre mbo-instellingen aan de voorwaarden van goede samenwerking voldoen; de knelpunten en verbeterpunten. We beginnen in hoofdstuk twee met het bespreken van de resultaten van de ROC s. Hoofdstuk drie gaat vervolgens in op de resultaten van AOC s en vakinstellingen. 1 2 In 2009 zijn alleen de provincies Flevoland en Noord-Holland niet vertegenwoordigd in de responsgroep. In 2011 waren de provincies Drenthe en Overijssel niet vertegenwoordigd. 12 ROC s hebben de enquête zowel in 2009 als 2011 ingevuld. Alle vakinstellingen die de enquête in 2011 hebben ingevuld (zeven), hebben dat ook in 2009 gedaan. Twee van de vier AOC s die de enquête in 2011 hebben ingevuld, hebben dat ook in 2009 gedaan.

6 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 5 2 De samenwerking tussen ROC s en gemeente(n) Alle ROC s overleggen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten waarmee men overlegt varieert van één tot 26. Gemiddeld zitten ROC s met negen gemeenten om tafel. Dit aantal is in de afgelopen anderhalf jaar gelijk gebleven. De meerderheid van de ROC s vindt dit aantal voldoende. Een kwart van de ROC s (24%; in 2009 was het 23%) wil het overleg uitbreiden naar meerdere gemeenten in het verzorgingsgebied. Wat vindt men van de kwaliteit van het overleg? Aan de ROC s is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk-, beleids- en uitvoerend niveau. De resultaten staan in grafiek 1 tot en met 3. Grafiek Mate van tevredenheid bij ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op bestuurlijk niveau (2009 en 2011 n=21) 57% 38% 43% 57% 5% tevreden wisselt ontevreden geen overleg Grafiek Mate van tevredenheid bij ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op beleidsniveau (2009 en 2011 n=21) 38% 33% 52% 62% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 1 5% ROC 2009 ROC 2011

7 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 6 Grafiek Mate van tevredenheid van ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op uitvoerend niveau (2009 en 2011 n=21) 38% 19% 48% 67% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 5% 5% 1 1 ROC 2009 ROC 2011 In het afgelopen anderhalf jaar zijn de ROC s over het algemeen minder tevreden geworden over de kwaliteit van het overleg op alle drie niveaus. Met name over de kwaliteit op bestuurlijk en uitvoerend niveau zijn ROC s nu minder tevreden. Echt ontevreden zijn zij echter niet, zij vinden de kwaliteit op alle drie niveaus vooral erg wisselend. Welke thema s worden besproken? Is voortijdig schoolverlaten, net als in 2009, nog steeds het belangrijkste onderwerp van gesprek? Tabel 2 geeft een overzicht. Tabel 2 Mate waarin ROC s en gemeenten over bepaalde thema s overleg voeren 3 Thema ROC 2009 (n=21) ROC 2011 (n=21) Aanpak voortijdig schoolverlaten RMC/Kwalificatieplicht/Leerplicht 10 95% Zorgstructuur in de school 86% 91% Schoolmaatschappelijk werk 76% 91% Jeugdwerkloosheid 91% 91% Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt 91% 91% Werk en inkomen 86% 86% Specifieke doelgroepen (verslaving, schuld, criminaliteit) 67% 86% Educatie en inburgering 86% 86% Centrum Jeugd en Gezin 67% 81% Veiligheid in de school/in de wijk 86% 81% Aansluiting vmbo-mbo - 67% Stages (BPV-aanbod) 75% 57% Aansluiting mbo-hbo - 43% Anders - 38% Uit tabel 2 valt op te maken dat ROC s en gemeenten over veel thema s met elkaar in gesprek gaan. Voortijdig schoolverlaten is nog steeds het belangrijkste gespreksonderwerp, alle ROC s geven aan hierover te overleggen. Ook over de meeste andere onderwerpen voeren bijna alle ROC s overleg. In vergelijking tot 2009 zijn met name specifieke doelgroepen, schoolmaatschappelijk werk en het centrum voor jeugd en gezin vaker op de agenda komen te staan. Over stages wordt in 2011 minder gesproken met elkaar. 3 De thema s zijn geordend op basis van de mate waarin zij in 2011 besproken worden in het gezamenlijk overleg. Een - betekent dat dit thema in de vragenlijst van 2009 niet voorkwam.

8 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 7 Wie zitten er nog meer aan de overlegtafel? Het ROC en de gemeente(n) zitten vaak niet alleen met elkaar om tafel. Wie er nog meer aanschuiven staat weergegeven in tabel 3. Tabel 3 De mate waarin andere partijen bij het overleg met de gemeente betrokken zijn Partijen ROC 2009 (n=22) ROC 2011 (n=21) Andere onderwijsinstellingen % Bedrijven/ brancheorganisaties uit de regio 76% 71% Welzijnswerk 71% 67% GGZ / Jeugdzorg 76% 67% Maatschappelijk Werk 67% 67% Provincie 62% 52% GGD 52% 48% Politie 71% 38% Geen andere instellingen betrokken 5% Anders 33% 29% Bij het overleg tussen het ROC en de gemeente schuiven bijna altijd andere onderwijsinstellingen aan. Aan de ROC s is ook specifiek gevraagd of er nog meer mbo-instellingen aanschuiven. Voor 71% van de ROC s geldt dat zij niet de enige mbo aan tafel zijn, gemiddeld genomen schuiven er twee andere mbo-instellingen aan (het gemiddelde in 2009 was drie). Meer dan de helft va de ROC s geeft aan dat ook bedrijven/brancheorganisaties, welzijnswerk, GGZ/Jeugdzorg en maatschappelijk werk aan tafel zitten. De politie is een veel minder belangrijke partner geworden in vergelijking tot In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Aan respondenten is in 2011 voor het eerst gevraagd in hoeverre zij vinden dat de eigen organisatie, het ROC, voldoet aan de voorwaarden voor goede samenwerking. In tabel 4 tot en met 6 staan de resultaten. Tabel 4 De doelgerichtheid van het overleg, volgens ROC s (n=21) helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens niet mee eens Overleg met partners is doelgericht 29% 71% Overleg met partners heeft continuïteit 43% 48% 1 Partners weten welke onderwerpen bij welke overleggen worden besproken 38% 43% 19% Nog geen derde van de respondenten vindt het overleg doelgericht. Iets meer dan een derde zegt dat partners volledig op de hoogte zijn van de gespreksonderwerpen en bijna de helft geeft aan dat het overleg continuïteit heeft. Op basis van bovenstaande percentages kunnen we zeggen dat er wat doelgerichtheid betreft verbeterslagen te maken zijn. Tabel 5 De transparantie van de eigen organisatie, volgens ROC s (n=21) helemaal mee eens gedeeltelijk mee niet mee eens eens Onze medewerkers weten wat we willen en welke aanpak we volgen 38% 57% 5% Onze partners weten wat we willen en welke aanpak we volgen 38% 62% 4 In 2009 was de antwoordcategorie andere onderwijsinstellingen niet in de vragenlijst opgenomen.

9 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 8 Iets meer dan een derde van de ROC s vindt de eigen organisatie volledig transparant: zowel medewerkers als partners weten wat de instelling wil en welke aanpak zij volgt. De meerderheid geeft echter aan dat medewerkers en partners slechts gedeeltelijk op de hoogte zijn van wat de organisatie wil en welke aanpak zij volgt. Tabel 6 De consistentie van de eigen organisatie, volgens ROC s (n=21) De afstemming tussen bestuur, beleid en uitvoering is goed in onze organisatie De afstemming over de verschillende thema s is goed in onze organisatie Alle betrokken medewerkers weten welke rol de gemeente heeft in overleg We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor lokale en regionale samenwerking helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens niet mee eens 24% 62% 14% 14% 62% 24% 14% 67% 19% 52% 24% 24% Uit bovenstaande tabel blijkt dat medewerkers van het ROC vooral de consistentie van de eigen organisatie kunnen verbeteren om de samenwerking met de gemeente(n) te versterken. Een duidelijke keuze voor lokale en regionale samenwerking is door de helft wel gemaakt, maar op het gebied van afstemming is verbetering mogelijk. Ook de rol van de gemeente(n) in het overleg is niet altijd even duidelijk voor betrokkenen. Wat zijn de knelpunten in de samenwerking met de gemeente(n)? Mbo-instellingen en gemeenten kunnen tegen de volgende knelpunten aanlopen: Insteekproblemen: wanneer woonplaats en schoolplaats niet gelijk zijn, ontstaat een aansluitingsprobleem voor bijvoorbeeld de zorg in school en zorg in de woonplaats. Schaalproblemen: één afzonderlijke mbo-instelling heeft veelal te maken met deelnemers uit tientallen gemeenten. Omgekeerd heeft een gemeente vaak te maken met meerdere Mbo-instellingen die vestigingen op uiteenlopende locaties hebben. Domeinproblemen: de gemeente(n) heeft veel verschillende overlegtafels voor verschillende domeinen (onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid, werk en inkomen). Door de diversiteit heeft een gemeente meerdere gezichten. Rollenproblemen: de gemeente(n) heeft verschillende rollen (opdrachtgever, controleur, samenwerkingspartner). Communicatieproblemen: onduidelijkheid in wie praat nu met wie op welk niveau (bestuurlijk, strategisch, beleid, operationeel, uitvoerend) en waarover? Financieringsproblemen: onduidelijkheid in wie betaalt uit welke geldstromen voor welke activiteiten. In welke mate ROC s tegen bovenstaande knelpunten aanlopen is te zien in grafiek 4.

10 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 9 Grafiek Knelpunten in de samenwerking tussen ROC s en gemeenten (2009 n=20; 2011 n=21) % % 71% 71% 65% % 24% ROC 2009 ROC 2011 In anderhalf jaar tijd zijn ROC s op grotere schaal knelpunten gaan ervaren. Alle ROC s hebben nu te maken met domeinproblemen, in 2009 was dit nog 75 procent. Ook schaalproblemen en rollenproblemen komen veel voor. In vergelijking met 2009 zijn vooral schaalproblemen fors toegenomen: in 2009 had nog minder dan de helft hier mee te maken, in 2011 is dat bijna iedereen. Alleen de communicatie lijkt iets verbeterd te zijn de afgelopen tijd. Andere knelpunten die ROC s noemen zijn de samenwerking tussen gemeenten onderling en de uitvoeringsagenda van gemeenten. Wat is de rol van de gemeente in de samenwerking? Aan de respondenten is gevraagd wat de huidige rol van de gemeente(n) is en welke rol zij het liefst zouden willen dat de gemeente(n) aanneemt. Tabel 7 toont de resultaten. Tabel 7 De huidige en gewenste rol van de gemeente, volgens ROC s ROC 2009 (n=20) ROC 2011 (n=21) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 2 5% 19% 5% Op afstand initiërend 1 15% 14% 14% Participerend, volgend % 14% Participerend, initiërend % 67% De meerderheid van de ROC s ziet de gemeente het liefst in een participerende/initiërende rol. Deze rol is nog meer gewenst dan anderhalf jaar geleden. Gemeente(n) zijn zich echter juist iets meer participerend/volgend en op afstand/initiërend gaan opstellen en minder participerend/initiërend. Wat zijn volgens de mbo-instellingen de verbeterpunten voor de samenwerking met gemeenten? Wat betreft de ROC s zou de samenwerking met de gemeente(n) verbeterd kunnen worden door meer partnership en een groter gevoel voor gezamenlijke verantwoording. Ook een duidelijke rol- en taakverdeling zou de samenwerking ten goede komen. Tot slot wordt ook continuïteit als verbeterpunt genoemd.

11 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 10 De Lokale Educatieve Agenda, bekend en gewenst? Zijn meer ROC s in de afgelopen anderhalf jaar bekend geraakt met de term Educatieve Agenda en zien zij hierin ook voordelen voor het mbo? Tabel 8 laat dit zien. Tabel 8 De bekendheid van de LEA onder ROC s ROC 2009 (n=20) ROC 2011 (n=21) De LEA is bekend en men is zelf actief betrokken 6 57% De LEA is bekend, maar men is zelf niet actief betrokken 3 38% De LEA is niet bekend 1 5% Iets minder ROC s zijn in 2011 actief betrokken bij een LEA. Daarentegen zijn meer ROC s bekend geraakt met de LEA. Aan ROC s die weten wat een Educatieve Agenda inhoudt, is gevraagd of zij hierin voor het mbo voordelen zien. Een ruime meerderheid reageert hier positief op (93%). Voordeel dat een Educatieve Agenda volgens hen vooral biedt, is het bevorderen van goede onderlinge afstemming over diverse thema s. Zeven procent ziet geen voordelen in een Educatieve Agenda (in 2009 was dat ). Het spreidingsgebied van mbo-instellingen zou te groot zijn, waardoor men met teveel gemeenten om tafel moet en onderwerpen slechts oppervlakkig besproken kunnen worden.

12 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 11 3 De samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeente(n) Alle AOC s overleggen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten varieert van twee tot 25. Gemiddeld zitten AOC s met 13 gemeenten om tafel. Dit aantal is fors gestegen ten opzichte van 2009, toen lag het gemiddelde nog op vijf. De meerderheid van de AOC s vindt dit aantal voldoende. Een derde (33%; in 2009 was het 23%) wil het overleg uitbreiden naar meerdere gemeenten in het verzorgingsgebied. Op één na overleggen ook alle vakinstellingen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten waarmee wordt overlegd varieert van 1 tot 25. Gemiddeld zitten vakinstellingen met zes gemeenten om tafel. Dit aantal is iets gestegen ten opzichte van 2009, toen lag het gemiddelde op vier. De helft (5; in 2009 was dit slechts 13%) van de vakinstellingen vindt dit aantal onvoldoende en wil het uitbreiden naar meer gemeenten in het verzorgingsgebied. Wat vindt men van de kwaliteit van het overleg? Ook aan de AOC s en vakinstellingen is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk-, beleids- en uitvoerend niveau. De grafieken 5, 6 en 7 laten de resultaten zien. Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s/vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk niveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 75% % 67% % 13% tevreden wisselt ontevreden geen overleg AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011 Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s /vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op beleidsniveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 2 63% % 33% 33% 25% 2 2 tevreden wisselt ontevreden geen overleg 13% AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011

13 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 12 Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s/vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op uitvoerend niveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 67% % 63% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 2 33% 13% 2 9% AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011 In de afgelopen anderhalf jaar zijn AOC s en vakinstellingen (veel) minder tevreden geraakt over de kwaliteit van het overleg op bestuursniveau. Op beleidsniveau en uitvoerend niveau ervaren zij de kwaliteit nu als minder wisselend, AOC s en vakinstellingen zijn (iets) meer tevreden over de kwaliteit, maar tegelijkertijd ook meer uitgesproken ontevreden. AOC s zijn vooral tevreden over het overleg op uitvoerend niveau, vakinstellingen vooral op beleidsniveau. Welke thema s worden besproken? Welke thema s er worden besproken in het overleg, staat in tabel 11. Tabel 9 Mate waarin AOC s/vakinstellingen en gemeenten over bepaalde thema s overleg voeren 5 Thema AOC Vakinstelling 2009 (n= (n=3) 2009 (n=7) 2011 (n=5) Aanpak voortijdig schoolverlaten % 10 RMC/Kwalificatieplicht/Leerplicht % 8 Zorgstructuur in de school % 8 Jeugdwerkloosheid % 2 Specifieke doelgroepen (verslaving, schuld, criminaliteit) % Schoolmaatschappelijk werk 8 67% 57% 8 Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt 75% 67% 57% 4 Werk en inkomen 75% 67% 29% 4 Centrum Jeugd en Gezin 5 67% 57% 4 Veiligheid in de school/in de wijk 75% 33% 43% 2 Aansluiting vmbo-mbo - 33% - 2 Stages (BPV-aanbod) 5 33% 5 Aansluiting mbo-hbo - 33% - Educatie en inburgering 14% 2 Anders Tabel 9 laat zien dat sommige thema s in de afgelopen anderhalf jaar belangrijker geworden zijn in het overleg tussen AOC s en gemeenten. Er wordt nu met name meer gesproken over specifieke doelgroepen en jeugdwerkloosheid. De veiligheid in de school en de wijk is een aanzienlijk minder belangrijk thema geworden in het overleg tussen AOC s en gemeenten. Als we naar de vakinstellingen kijken dan zien we allereerst dat er minder thema s besproken worden in het overleg dat zij voeren met de gemeente in vergelijking tot het overleg van AOC s en ROC s. In tegenstelling tot de AOC s valt bij vakinstellingen op dat het thema specifieke doelgroepen juist veel minder belangrijk 5 De thema s zijn geordend op basis van de mate waarin zij in 2011 door AOC s besproken worden in het gezamenlijk overleg. Een - betekent dat het thema in 2009 niet in de vragenlijst was opgenomen.

14 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 13 is geworden (het wordt zelf helemaal niet meer besproken in het overleg van de huidige responsgroep). Wie zitten er nog meer aan de overlegtafel? Tabel 10 laat zien welke overige partijen betrokken zijn bij het overleg met gemeente(n). Tabel 10 De mate waarin andere partijen bij het overleg met de gemeente betrokken zijn 6 Partijen AOC Vakinstelling 2009 (n=5) 2011 (n=3) 2009 (n=8) 2011 (n=5) Andere onderwijsinstellingen Bedrijven/ brancheorganisaties uit de regio Welzijnswerk 4 67% 13% 2 Maatschappelijk Werk 6 67% 38% Provincie 6 67% 25% GGZ / Jeugdzorg 4 33% 13% 2 GGD 4 33% Politie 2 33% 25% Geen andere instellingen betrokken 2 38% 2 Anders 2 13% 2 Alle AOC s geven aan dat er andere onderwijsinstellingen en bedrijven/brancheorganisaties aanschuiven bij het overleg met gemeente(n). Het welzijnswerk, maatschappelijk werk en de provincie schuift ook regelmatig aan. Ook vakinstellingen zijn vaak niet de enige onderwijsinstelling in het overleg. Andere partijen schuiven echter minder vaak aan dan bij de ROC s en de AOC s. Vakinstellingen lijken regelmatig alleen met andere onderwijsinstellingen en de gemeente aan tafel te zitten. In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Aan respondenten is in 2011 voor het eerst gevraagd in hoeverre zij vinden dat de eigen organisatie, het AOC en de vakinstelling, voldoet aan de voorwaarden voor goede samenwerking. In de tabellen 11 tot en met 13 staan de resultaten. Tabel 11 De doelgerichtheid van het overleg, volgens AOC s en vakinstellingen 7 AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** Overleg met partners is doelgericht 67% 33% Overleg met partners heeft continuïteit 33% 67% Partners weten welke onderwerpen bij welke overleggen worden besproken 33% 67% 8 2 Vakinstellingen zijn overwegend positief over de doelgerichtheid van het overleg. De meeste AOC s vinden de overleggen niet altijd doelgericht, ook wat betreft continuïteit en het op de hoogte zijn van de te bespreken onderwerpen. 6 7 Een - betekent dat het thema in 2009 niet in de vragenlijst was opgenomen. * Helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens

15 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 14 Tabel 12 De transparantie van de eigen organisatie, volgens AOC s en vakinstellingen 8 Onze medewerkers weten wat we willen en welke aanpak we volgen Onze partners weten wat we willen en welke aanpak we volgen AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** 67% 33% % 33% Een meerderheid van de AOC s en vakinstellingen vinden de eigen organisatie volledig transparant: zowel medewerkers als partners weten wat de instelling wil en welke aanpak zij volgt. Tabel 13 De consistentie van de eigen organisatie, volgens AOC s en vakinstellingen 9 De afstemming tussen bestuur, beleid en uitvoering is goed in onze organisatie De afstemming over de verschillende thema s is goed in onze organisatie Alle betrokken medewerkers weten welke rol de gemeente heeft in overleg We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor lokale en regionale samenwerking AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** 67% 33% % 33% % 67% Zoals ook bij de ROC s bleek, kunnen de medewerkers van de AOC s en de vakinstellingen vooral de consistentie van de eigen organisatie verbeteren om de samenwerking met de gemeente(n) te versterken. Wat zijn de knelpunten in de samenwerking met de gemeente(n)? Tegen welke knelpunten de AOC s en vakinstellingen in het overleg met de gemeente(n) aanlopen, is te zien in tabel 14 (zie ook uitleg tekstblok pagina 7). Tabel 14 Knelpunten in de samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeenten AOC Vakinstelling 2009 (n=5) 2011 (n=3) 2009 (n=8) 2011 (n=5) Insteekprobleem Schaalprobleem % 10 Domeinprobleem 8 67% 5 10 Rollenprobleem 6 67% 63% 10 Communicatieprobleem % 10 Financieringsprobleem Anders 17% 33% 13% Voor AOC s geldt dat zij in anderhalf jaar tijd met name (allemaal) meer te maken hebben met communicatieproblemen en financieringsproblemen. Domeinproblemen zijn daarentegen iets afgenomen. De huidige responsgroep van de vakinstellingen loopt in veel grotere mate tegen knelpunten aan in het overleg met gemeenten. Op financieringsproblemen na hebben zij met alle knelpunten te maken. Wat is de rol van de gemeente in de samenwerking? Aan de respondenten is gevraagd wat de huidige rol van de gemeente(n) is en welke rol zij het liefst zouden willen dat de gemeente(n) aanneemt. Tabel 15 en 16 tonen de resultaten. 8 9 * helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens * helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens

16 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 15 Tabel15 De huidige en gewenste rol van de gemeente voor AOC s AOC 2009 (n=5) AOC 2011 (n=3) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 2 67% Op afstand initiërend 2 4 Participerend, volgend % 67% Participerend, initiërend % Tabel 16 De huidige en gewenste rol van de gemeente voor vakinstellingen Vakinstelling 2009 (n=8) Vakinstelling 2011 (n=5) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 38% 13% 4 2 Op afstand initiërend 13% 38% 2 Participerend, volgend 6 Participerend, initiërend In tegenstelling tot de ROC s, zien de AOC s de gemeente het liefst in een participerend/volgende rol (in 2011). Zij zijn echter van mening dat de gemeente nu vooral een op afstand/volgende rol aanneemt in plaats van hun gewenste participerend/volgende rol. Vakinstellingen zijn het wel met de ROC s eens en zien de gemeenten ook het liefst in een participerend/initiërende rol. Wat zijn volgens de AOC s en vakinstellingen de verbeterpunten voor de samenwerking met gemeenten? Verbeterpunten zijn de continuïteit en betrouwbaarheid, een gezamenlijke visie op toeleiding naar werk en meer betrokkenheid vanuit en positieve innovatieve rol. De Lokale Educatieve Agenda, bekend en gewenst? Zijn meer AOC s en vakinstellingen in de afgelopen anderhalf jaar bekend geraakt met de term Educatieve Agenda en zien zij hierin ook voordelen voor het mbo? Tabel 17 laat dit zien. Tabel 17 De bekendheid van de LEA onder AOC s en vakinstellingen AOC 2009 (n=5) AOC 2011 (n=3) Vak 2009 (n=10) Vak 2011 (n=6) De LEA is bekend en men is zelf actief betrokken 6 67% 1 5 De LEA is bekend, maar men is zelf niet actief betrokken % De LEA is niet bekend 33% 1 17% Vooral AOC s zijn actief betrokken bij een LEA. Tegelijkertijd is binnen dit type ook het hoogste percentage onbekend met de term. Vakinstellingen zijn in de afgelopen anderhalf jaar zelf veel meer actief betrokken geraakt bij een LEA. Bijna alle AOC s en vakinstellingen die weten wat een LEA inhoudt, zien hier voordelen in voor het mbo.

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Factsheet juli 2010, nummer 12 Monitor 2009 Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Zorg- en adviesteams (ZAT s) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het jeugdbeleid.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009

Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 2009 Werkt Gedragswerk? Evaluatie project Gedragswerk Juni 29 Evaluatieonderzoek Gedragswerk, juni 29 1 Inleiding Met het Ministerie van OCW is afgesproken dat in het schooljaar 28 29 een evaluatie zou worden

Nadere informatie

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Factsheet September 2009, nummer 8 Monitor 2008 Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Zorg- en adviesteams (ZAT s) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Factsheet 24 november 2010 LO

Factsheet 24 november 2010 LO Factsheet 24 november 2010 LO Ledenonderzoek Flexmigranten 2010 Elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep uitzendkrachten.

Nadere informatie

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen

Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord-Groningen Eerste resultaten onderzoek aardbevingen en imagoschade Noord- Groningen Auteur: Dr. Karel Jan Alsem Juni 2013 Kenniscentrum Ondernemerschap

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam Een gezond leven in een gezond ROC ZAT structuur MBO Rotterdam Programma Kort Kennismaken Inleiding: De ZAT structuur MBO Rotterdam Casus: een Mini ZAT Plus Inzet zorg in de ROC s Afronding Kennismakingsvraag

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 13 juli 2010 Betreft Sardes Schoolkostenmonitor 2009-2010 a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties

Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Creatief Ondernemerschaplab Jaarlijkse vragenlijst 215 Resultaten beroeps- en belangenorganisaties Onderzoek uitgevoerd door Tilburg University: Prof. dr. Arjen van Witteloostuijn Prof. dr. Arjan van den

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

RKBS Het Octaaf Nijmegen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 RKBS Het Octaaf Nijmegen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin

Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Diane Bulsink Marian van der Klein Samen werken Een enquête onder professionals en vrijwilligers rond jeugd en gezin Diane

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

Zorg in en om het mbo

Zorg in en om het mbo Factsheet Augustus 2011, nummer 18 Monitor 2010 Zorg in en om het mbo Samenvatting Monitor 2010 Om problemen bij jongeren tijdig te kunnen signaleren én het hoofd te bieden, zodat zij hun opleiding succesvol

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie