MBO-instellingen en gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MBO-instellingen en gemeenten"

Transcriptie

1 MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport

2

3 MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, november 2011 Oberon Postbus BK Utrecht tel fax adres:

4 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding De samenwerking tussen ROC s en gemeente(n) De samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeente(n)... 11

5 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 4 1 Inleiding In het kader van het LEA ondersteuningtraject heeft Oberon in samenwerking met het KBA eind 2009 een eerste enquête onder mbo-instellingen uitgezet naar de samenwerking met gemeenten rondom onderwijs- en jeugdbeleid. Om te kijken hoe de samenwerking zich sindsdien heeft ontwikkeld, is in 2011 een tweede enquête onder mbo-instellingen gehouden. Beide enquêtes zijn op bestuursniveau afgenomen. Voorliggende tabellenrapport laat de resultaten zien. Respons Alle mbo-instellingen in Nederland zijn in 2009 en 2011 uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. In 2009 is meer dan helft van de instellingen op deze uitnodiging ingegaan, in 2011 bijna de helft. Tabel 1 laat de respons zien naar type mbo-instelling in 2009 en Tabel 1 Respons naar type mbo-instelling 2009 en 2011 ROC AOC Vakinstelling Totaal aantal uitgenodigd aantal respondenten % respons binnen type mbo 51% 51% 55% 36% 71% % respons binnen totaal 58% 66% 16% 13% 26% 22% 56% 48% De ROC s die de enquête hebben ingevuld (zowel in 2009 als 2011) liggen verspreid over heel Nederland. 1 Ook de AOC s en de vakinstellingen liggen redelijk verspreid over het land. 2 Drie typen instellingen ROC s zijn vaak grote instellingen met duizenden leerlingen. Zij hebben een breed onderwijsaanbod en hun vestigingen zijn meestal gelegen in een bepaalde regio. AOC s verzorgen het groenonderwijs in Nederland. In tegenstelling tot de ROC s liggen hun vestigingen regelmatig over heel Nederland verspreid. Vakinstellingen zijn kleiner met vaak maar één vestiging en hebben een specifiek aanbod. Vanwege de verschillen tussen de drie typen mbo-instellingen, bespreken we hun resultaten afzonderlijk. Leeswijzer In deze rapportage gaan we achtereenvolgens in op: de kwaliteit van het overleg tussen mbo-instellingen en gemeenten; de thema s die mbo-instellingen en gemeenten met elkaar bespreken; de verschillende partijen die aan de overlegtafel zitten; in hoeverre mbo-instellingen aan de voorwaarden van goede samenwerking voldoen; de knelpunten en verbeterpunten. We beginnen in hoofdstuk twee met het bespreken van de resultaten van de ROC s. Hoofdstuk drie gaat vervolgens in op de resultaten van AOC s en vakinstellingen. 1 2 In 2009 zijn alleen de provincies Flevoland en Noord-Holland niet vertegenwoordigd in de responsgroep. In 2011 waren de provincies Drenthe en Overijssel niet vertegenwoordigd. 12 ROC s hebben de enquête zowel in 2009 als 2011 ingevuld. Alle vakinstellingen die de enquête in 2011 hebben ingevuld (zeven), hebben dat ook in 2009 gedaan. Twee van de vier AOC s die de enquête in 2011 hebben ingevuld, hebben dat ook in 2009 gedaan.

6 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 5 2 De samenwerking tussen ROC s en gemeente(n) Alle ROC s overleggen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten waarmee men overlegt varieert van één tot 26. Gemiddeld zitten ROC s met negen gemeenten om tafel. Dit aantal is in de afgelopen anderhalf jaar gelijk gebleven. De meerderheid van de ROC s vindt dit aantal voldoende. Een kwart van de ROC s (24%; in 2009 was het 23%) wil het overleg uitbreiden naar meerdere gemeenten in het verzorgingsgebied. Wat vindt men van de kwaliteit van het overleg? Aan de ROC s is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk-, beleids- en uitvoerend niveau. De resultaten staan in grafiek 1 tot en met 3. Grafiek Mate van tevredenheid bij ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op bestuurlijk niveau (2009 en 2011 n=21) 57% 38% 43% 57% 5% tevreden wisselt ontevreden geen overleg Grafiek Mate van tevredenheid bij ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op beleidsniveau (2009 en 2011 n=21) 38% 33% 52% 62% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 1 5% ROC 2009 ROC 2011

7 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 6 Grafiek Mate van tevredenheid van ROC s over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op uitvoerend niveau (2009 en 2011 n=21) 38% 19% 48% 67% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 5% 5% 1 1 ROC 2009 ROC 2011 In het afgelopen anderhalf jaar zijn de ROC s over het algemeen minder tevreden geworden over de kwaliteit van het overleg op alle drie niveaus. Met name over de kwaliteit op bestuurlijk en uitvoerend niveau zijn ROC s nu minder tevreden. Echt ontevreden zijn zij echter niet, zij vinden de kwaliteit op alle drie niveaus vooral erg wisselend. Welke thema s worden besproken? Is voortijdig schoolverlaten, net als in 2009, nog steeds het belangrijkste onderwerp van gesprek? Tabel 2 geeft een overzicht. Tabel 2 Mate waarin ROC s en gemeenten over bepaalde thema s overleg voeren 3 Thema ROC 2009 (n=21) ROC 2011 (n=21) Aanpak voortijdig schoolverlaten RMC/Kwalificatieplicht/Leerplicht 10 95% Zorgstructuur in de school 86% 91% Schoolmaatschappelijk werk 76% 91% Jeugdwerkloosheid 91% 91% Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt 91% 91% Werk en inkomen 86% 86% Specifieke doelgroepen (verslaving, schuld, criminaliteit) 67% 86% Educatie en inburgering 86% 86% Centrum Jeugd en Gezin 67% 81% Veiligheid in de school/in de wijk 86% 81% Aansluiting vmbo-mbo - 67% Stages (BPV-aanbod) 75% 57% Aansluiting mbo-hbo - 43% Anders - 38% Uit tabel 2 valt op te maken dat ROC s en gemeenten over veel thema s met elkaar in gesprek gaan. Voortijdig schoolverlaten is nog steeds het belangrijkste gespreksonderwerp, alle ROC s geven aan hierover te overleggen. Ook over de meeste andere onderwerpen voeren bijna alle ROC s overleg. In vergelijking tot 2009 zijn met name specifieke doelgroepen, schoolmaatschappelijk werk en het centrum voor jeugd en gezin vaker op de agenda komen te staan. Over stages wordt in 2011 minder gesproken met elkaar. 3 De thema s zijn geordend op basis van de mate waarin zij in 2011 besproken worden in het gezamenlijk overleg. Een - betekent dat dit thema in de vragenlijst van 2009 niet voorkwam.

8 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 7 Wie zitten er nog meer aan de overlegtafel? Het ROC en de gemeente(n) zitten vaak niet alleen met elkaar om tafel. Wie er nog meer aanschuiven staat weergegeven in tabel 3. Tabel 3 De mate waarin andere partijen bij het overleg met de gemeente betrokken zijn Partijen ROC 2009 (n=22) ROC 2011 (n=21) Andere onderwijsinstellingen % Bedrijven/ brancheorganisaties uit de regio 76% 71% Welzijnswerk 71% 67% GGZ / Jeugdzorg 76% 67% Maatschappelijk Werk 67% 67% Provincie 62% 52% GGD 52% 48% Politie 71% 38% Geen andere instellingen betrokken 5% Anders 33% 29% Bij het overleg tussen het ROC en de gemeente schuiven bijna altijd andere onderwijsinstellingen aan. Aan de ROC s is ook specifiek gevraagd of er nog meer mbo-instellingen aanschuiven. Voor 71% van de ROC s geldt dat zij niet de enige mbo aan tafel zijn, gemiddeld genomen schuiven er twee andere mbo-instellingen aan (het gemiddelde in 2009 was drie). Meer dan de helft va de ROC s geeft aan dat ook bedrijven/brancheorganisaties, welzijnswerk, GGZ/Jeugdzorg en maatschappelijk werk aan tafel zitten. De politie is een veel minder belangrijke partner geworden in vergelijking tot In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Aan respondenten is in 2011 voor het eerst gevraagd in hoeverre zij vinden dat de eigen organisatie, het ROC, voldoet aan de voorwaarden voor goede samenwerking. In tabel 4 tot en met 6 staan de resultaten. Tabel 4 De doelgerichtheid van het overleg, volgens ROC s (n=21) helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens niet mee eens Overleg met partners is doelgericht 29% 71% Overleg met partners heeft continuïteit 43% 48% 1 Partners weten welke onderwerpen bij welke overleggen worden besproken 38% 43% 19% Nog geen derde van de respondenten vindt het overleg doelgericht. Iets meer dan een derde zegt dat partners volledig op de hoogte zijn van de gespreksonderwerpen en bijna de helft geeft aan dat het overleg continuïteit heeft. Op basis van bovenstaande percentages kunnen we zeggen dat er wat doelgerichtheid betreft verbeterslagen te maken zijn. Tabel 5 De transparantie van de eigen organisatie, volgens ROC s (n=21) helemaal mee eens gedeeltelijk mee niet mee eens eens Onze medewerkers weten wat we willen en welke aanpak we volgen 38% 57% 5% Onze partners weten wat we willen en welke aanpak we volgen 38% 62% 4 In 2009 was de antwoordcategorie andere onderwijsinstellingen niet in de vragenlijst opgenomen.

9 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 8 Iets meer dan een derde van de ROC s vindt de eigen organisatie volledig transparant: zowel medewerkers als partners weten wat de instelling wil en welke aanpak zij volgt. De meerderheid geeft echter aan dat medewerkers en partners slechts gedeeltelijk op de hoogte zijn van wat de organisatie wil en welke aanpak zij volgt. Tabel 6 De consistentie van de eigen organisatie, volgens ROC s (n=21) De afstemming tussen bestuur, beleid en uitvoering is goed in onze organisatie De afstemming over de verschillende thema s is goed in onze organisatie Alle betrokken medewerkers weten welke rol de gemeente heeft in overleg We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor lokale en regionale samenwerking helemaal mee eens gedeeltelijk mee eens niet mee eens 24% 62% 14% 14% 62% 24% 14% 67% 19% 52% 24% 24% Uit bovenstaande tabel blijkt dat medewerkers van het ROC vooral de consistentie van de eigen organisatie kunnen verbeteren om de samenwerking met de gemeente(n) te versterken. Een duidelijke keuze voor lokale en regionale samenwerking is door de helft wel gemaakt, maar op het gebied van afstemming is verbetering mogelijk. Ook de rol van de gemeente(n) in het overleg is niet altijd even duidelijk voor betrokkenen. Wat zijn de knelpunten in de samenwerking met de gemeente(n)? Mbo-instellingen en gemeenten kunnen tegen de volgende knelpunten aanlopen: Insteekproblemen: wanneer woonplaats en schoolplaats niet gelijk zijn, ontstaat een aansluitingsprobleem voor bijvoorbeeld de zorg in school en zorg in de woonplaats. Schaalproblemen: één afzonderlijke mbo-instelling heeft veelal te maken met deelnemers uit tientallen gemeenten. Omgekeerd heeft een gemeente vaak te maken met meerdere Mbo-instellingen die vestigingen op uiteenlopende locaties hebben. Domeinproblemen: de gemeente(n) heeft veel verschillende overlegtafels voor verschillende domeinen (onderwijs, zorg, welzijn, veiligheid, werk en inkomen). Door de diversiteit heeft een gemeente meerdere gezichten. Rollenproblemen: de gemeente(n) heeft verschillende rollen (opdrachtgever, controleur, samenwerkingspartner). Communicatieproblemen: onduidelijkheid in wie praat nu met wie op welk niveau (bestuurlijk, strategisch, beleid, operationeel, uitvoerend) en waarover? Financieringsproblemen: onduidelijkheid in wie betaalt uit welke geldstromen voor welke activiteiten. In welke mate ROC s tegen bovenstaande knelpunten aanlopen is te zien in grafiek 4.

10 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 9 Grafiek Knelpunten in de samenwerking tussen ROC s en gemeenten (2009 n=20; 2011 n=21) % % 71% 71% 65% % 24% ROC 2009 ROC 2011 In anderhalf jaar tijd zijn ROC s op grotere schaal knelpunten gaan ervaren. Alle ROC s hebben nu te maken met domeinproblemen, in 2009 was dit nog 75 procent. Ook schaalproblemen en rollenproblemen komen veel voor. In vergelijking met 2009 zijn vooral schaalproblemen fors toegenomen: in 2009 had nog minder dan de helft hier mee te maken, in 2011 is dat bijna iedereen. Alleen de communicatie lijkt iets verbeterd te zijn de afgelopen tijd. Andere knelpunten die ROC s noemen zijn de samenwerking tussen gemeenten onderling en de uitvoeringsagenda van gemeenten. Wat is de rol van de gemeente in de samenwerking? Aan de respondenten is gevraagd wat de huidige rol van de gemeente(n) is en welke rol zij het liefst zouden willen dat de gemeente(n) aanneemt. Tabel 7 toont de resultaten. Tabel 7 De huidige en gewenste rol van de gemeente, volgens ROC s ROC 2009 (n=20) ROC 2011 (n=21) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 2 5% 19% 5% Op afstand initiërend 1 15% 14% 14% Participerend, volgend % 14% Participerend, initiërend % 67% De meerderheid van de ROC s ziet de gemeente het liefst in een participerende/initiërende rol. Deze rol is nog meer gewenst dan anderhalf jaar geleden. Gemeente(n) zijn zich echter juist iets meer participerend/volgend en op afstand/initiërend gaan opstellen en minder participerend/initiërend. Wat zijn volgens de mbo-instellingen de verbeterpunten voor de samenwerking met gemeenten? Wat betreft de ROC s zou de samenwerking met de gemeente(n) verbeterd kunnen worden door meer partnership en een groter gevoel voor gezamenlijke verantwoording. Ook een duidelijke rol- en taakverdeling zou de samenwerking ten goede komen. Tot slot wordt ook continuïteit als verbeterpunt genoemd.

11 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 10 De Lokale Educatieve Agenda, bekend en gewenst? Zijn meer ROC s in de afgelopen anderhalf jaar bekend geraakt met de term Educatieve Agenda en zien zij hierin ook voordelen voor het mbo? Tabel 8 laat dit zien. Tabel 8 De bekendheid van de LEA onder ROC s ROC 2009 (n=20) ROC 2011 (n=21) De LEA is bekend en men is zelf actief betrokken 6 57% De LEA is bekend, maar men is zelf niet actief betrokken 3 38% De LEA is niet bekend 1 5% Iets minder ROC s zijn in 2011 actief betrokken bij een LEA. Daarentegen zijn meer ROC s bekend geraakt met de LEA. Aan ROC s die weten wat een Educatieve Agenda inhoudt, is gevraagd of zij hierin voor het mbo voordelen zien. Een ruime meerderheid reageert hier positief op (93%). Voordeel dat een Educatieve Agenda volgens hen vooral biedt, is het bevorderen van goede onderlinge afstemming over diverse thema s. Zeven procent ziet geen voordelen in een Educatieve Agenda (in 2009 was dat ). Het spreidingsgebied van mbo-instellingen zou te groot zijn, waardoor men met teveel gemeenten om tafel moet en onderwerpen slechts oppervlakkig besproken kunnen worden.

12 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 11 3 De samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeente(n) Alle AOC s overleggen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten varieert van twee tot 25. Gemiddeld zitten AOC s met 13 gemeenten om tafel. Dit aantal is fors gestegen ten opzichte van 2009, toen lag het gemiddelde nog op vijf. De meerderheid van de AOC s vindt dit aantal voldoende. Een derde (33%; in 2009 was het 23%) wil het overleg uitbreiden naar meerdere gemeenten in het verzorgingsgebied. Op één na overleggen ook alle vakinstellingen met de gemeente over onderwijs en jeugdbeleid. Het aantal gemeenten waarmee wordt overlegd varieert van 1 tot 25. Gemiddeld zitten vakinstellingen met zes gemeenten om tafel. Dit aantal is iets gestegen ten opzichte van 2009, toen lag het gemiddelde op vier. De helft (5; in 2009 was dit slechts 13%) van de vakinstellingen vindt dit aantal onvoldoende en wil het uitbreiden naar meer gemeenten in het verzorgingsgebied. Wat vindt men van de kwaliteit van het overleg? Ook aan de AOC s en vakinstellingen is gevraagd hoe tevreden zij zijn over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk-, beleids- en uitvoerend niveau. De grafieken 5, 6 en 7 laten de resultaten zien. Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s/vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg op bestuurlijk niveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 75% % 67% % 13% tevreden wisselt ontevreden geen overleg AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011 Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s /vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op beleidsniveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 2 63% % 33% 33% 25% 2 2 tevreden wisselt ontevreden geen overleg 13% AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011

13 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 12 Grafiek Mate van tevredenheid bij AOC s/vakinstellingen over de kwaliteit van het overleg met gemeenten op uitvoerend niveau (2009 AOC n=5, vakinstelling n=8; 2011 AOC n=3, vakinstelling n=5) 67% % 63% tevreden wisselt ontevreden geen overleg 2 33% 13% 2 9% AOC 2009 AOC 2011 Vak 2009 Vak 2011 In de afgelopen anderhalf jaar zijn AOC s en vakinstellingen (veel) minder tevreden geraakt over de kwaliteit van het overleg op bestuursniveau. Op beleidsniveau en uitvoerend niveau ervaren zij de kwaliteit nu als minder wisselend, AOC s en vakinstellingen zijn (iets) meer tevreden over de kwaliteit, maar tegelijkertijd ook meer uitgesproken ontevreden. AOC s zijn vooral tevreden over het overleg op uitvoerend niveau, vakinstellingen vooral op beleidsniveau. Welke thema s worden besproken? Welke thema s er worden besproken in het overleg, staat in tabel 11. Tabel 9 Mate waarin AOC s/vakinstellingen en gemeenten over bepaalde thema s overleg voeren 5 Thema AOC Vakinstelling 2009 (n= (n=3) 2009 (n=7) 2011 (n=5) Aanpak voortijdig schoolverlaten % 10 RMC/Kwalificatieplicht/Leerplicht % 8 Zorgstructuur in de school % 8 Jeugdwerkloosheid % 2 Specifieke doelgroepen (verslaving, schuld, criminaliteit) % Schoolmaatschappelijk werk 8 67% 57% 8 Economische ontwikkeling en arbeidsmarkt 75% 67% 57% 4 Werk en inkomen 75% 67% 29% 4 Centrum Jeugd en Gezin 5 67% 57% 4 Veiligheid in de school/in de wijk 75% 33% 43% 2 Aansluiting vmbo-mbo - 33% - 2 Stages (BPV-aanbod) 5 33% 5 Aansluiting mbo-hbo - 33% - Educatie en inburgering 14% 2 Anders Tabel 9 laat zien dat sommige thema s in de afgelopen anderhalf jaar belangrijker geworden zijn in het overleg tussen AOC s en gemeenten. Er wordt nu met name meer gesproken over specifieke doelgroepen en jeugdwerkloosheid. De veiligheid in de school en de wijk is een aanzienlijk minder belangrijk thema geworden in het overleg tussen AOC s en gemeenten. Als we naar de vakinstellingen kijken dan zien we allereerst dat er minder thema s besproken worden in het overleg dat zij voeren met de gemeente in vergelijking tot het overleg van AOC s en ROC s. In tegenstelling tot de AOC s valt bij vakinstellingen op dat het thema specifieke doelgroepen juist veel minder belangrijk 5 De thema s zijn geordend op basis van de mate waarin zij in 2011 door AOC s besproken worden in het gezamenlijk overleg. Een - betekent dat het thema in 2009 niet in de vragenlijst was opgenomen.

14 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 13 is geworden (het wordt zelf helemaal niet meer besproken in het overleg van de huidige responsgroep). Wie zitten er nog meer aan de overlegtafel? Tabel 10 laat zien welke overige partijen betrokken zijn bij het overleg met gemeente(n). Tabel 10 De mate waarin andere partijen bij het overleg met de gemeente betrokken zijn 6 Partijen AOC Vakinstelling 2009 (n=5) 2011 (n=3) 2009 (n=8) 2011 (n=5) Andere onderwijsinstellingen Bedrijven/ brancheorganisaties uit de regio Welzijnswerk 4 67% 13% 2 Maatschappelijk Werk 6 67% 38% Provincie 6 67% 25% GGZ / Jeugdzorg 4 33% 13% 2 GGD 4 33% Politie 2 33% 25% Geen andere instellingen betrokken 2 38% 2 Anders 2 13% 2 Alle AOC s geven aan dat er andere onderwijsinstellingen en bedrijven/brancheorganisaties aanschuiven bij het overleg met gemeente(n). Het welzijnswerk, maatschappelijk werk en de provincie schuift ook regelmatig aan. Ook vakinstellingen zijn vaak niet de enige onderwijsinstelling in het overleg. Andere partijen schuiven echter minder vaak aan dan bij de ROC s en de AOC s. Vakinstellingen lijken regelmatig alleen met andere onderwijsinstellingen en de gemeente aan tafel te zitten. In hoeverre wordt voldaan aan de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? Aan respondenten is in 2011 voor het eerst gevraagd in hoeverre zij vinden dat de eigen organisatie, het AOC en de vakinstelling, voldoet aan de voorwaarden voor goede samenwerking. In de tabellen 11 tot en met 13 staan de resultaten. Tabel 11 De doelgerichtheid van het overleg, volgens AOC s en vakinstellingen 7 AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** Overleg met partners is doelgericht 67% 33% Overleg met partners heeft continuïteit 33% 67% Partners weten welke onderwerpen bij welke overleggen worden besproken 33% 67% 8 2 Vakinstellingen zijn overwegend positief over de doelgerichtheid van het overleg. De meeste AOC s vinden de overleggen niet altijd doelgericht, ook wat betreft continuïteit en het op de hoogte zijn van de te bespreken onderwerpen. 6 7 Een - betekent dat het thema in 2009 niet in de vragenlijst was opgenomen. * Helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens

15 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 14 Tabel 12 De transparantie van de eigen organisatie, volgens AOC s en vakinstellingen 8 Onze medewerkers weten wat we willen en welke aanpak we volgen Onze partners weten wat we willen en welke aanpak we volgen AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** 67% 33% % 33% Een meerderheid van de AOC s en vakinstellingen vinden de eigen organisatie volledig transparant: zowel medewerkers als partners weten wat de instelling wil en welke aanpak zij volgt. Tabel 13 De consistentie van de eigen organisatie, volgens AOC s en vakinstellingen 9 De afstemming tussen bestuur, beleid en uitvoering is goed in onze organisatie De afstemming over de verschillende thema s is goed in onze organisatie Alle betrokken medewerkers weten welke rol de gemeente heeft in overleg We hebben een duidelijke keuze gemaakt voor lokale en regionale samenwerking AOC (n=3) Vakinstelling (n=5) 1* 2** 3*** 1* 2** 3*** 67% 33% % 33% % 67% Zoals ook bij de ROC s bleek, kunnen de medewerkers van de AOC s en de vakinstellingen vooral de consistentie van de eigen organisatie verbeteren om de samenwerking met de gemeente(n) te versterken. Wat zijn de knelpunten in de samenwerking met de gemeente(n)? Tegen welke knelpunten de AOC s en vakinstellingen in het overleg met de gemeente(n) aanlopen, is te zien in tabel 14 (zie ook uitleg tekstblok pagina 7). Tabel 14 Knelpunten in de samenwerking tussen AOC s/vakinstellingen en gemeenten AOC Vakinstelling 2009 (n=5) 2011 (n=3) 2009 (n=8) 2011 (n=5) Insteekprobleem Schaalprobleem % 10 Domeinprobleem 8 67% 5 10 Rollenprobleem 6 67% 63% 10 Communicatieprobleem % 10 Financieringsprobleem Anders 17% 33% 13% Voor AOC s geldt dat zij in anderhalf jaar tijd met name (allemaal) meer te maken hebben met communicatieproblemen en financieringsproblemen. Domeinproblemen zijn daarentegen iets afgenomen. De huidige responsgroep van de vakinstellingen loopt in veel grotere mate tegen knelpunten aan in het overleg met gemeenten. Op financieringsproblemen na hebben zij met alle knelpunten te maken. Wat is de rol van de gemeente in de samenwerking? Aan de respondenten is gevraagd wat de huidige rol van de gemeente(n) is en welke rol zij het liefst zouden willen dat de gemeente(n) aanneemt. Tabel 15 en 16 tonen de resultaten. 8 9 * helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens * helemaal mee eens, ** gedeeltelijk mee eens, *** niet mee eens

16 Oberon MBO-instellingen en gemeenten: hoe verloopt de samenwerking? 15 Tabel15 De huidige en gewenste rol van de gemeente voor AOC s AOC 2009 (n=5) AOC 2011 (n=3) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 2 67% Op afstand initiërend 2 4 Participerend, volgend % 67% Participerend, initiërend % Tabel 16 De huidige en gewenste rol van de gemeente voor vakinstellingen Vakinstelling 2009 (n=8) Vakinstelling 2011 (n=5) rol gemeente nu gewenste rol rol gemeente nu gewenste rol Op afstand, volgend 38% 13% 4 2 Op afstand initiërend 13% 38% 2 Participerend, volgend 6 Participerend, initiërend In tegenstelling tot de ROC s, zien de AOC s de gemeente het liefst in een participerend/volgende rol (in 2011). Zij zijn echter van mening dat de gemeente nu vooral een op afstand/volgende rol aanneemt in plaats van hun gewenste participerend/volgende rol. Vakinstellingen zijn het wel met de ROC s eens en zien de gemeenten ook het liefst in een participerend/initiërende rol. Wat zijn volgens de AOC s en vakinstellingen de verbeterpunten voor de samenwerking met gemeenten? Verbeterpunten zijn de continuïteit en betrouwbaarheid, een gezamenlijke visie op toeleiding naar werk en meer betrokkenheid vanuit en positieve innovatieve rol. De Lokale Educatieve Agenda, bekend en gewenst? Zijn meer AOC s en vakinstellingen in de afgelopen anderhalf jaar bekend geraakt met de term Educatieve Agenda en zien zij hierin ook voordelen voor het mbo? Tabel 17 laat dit zien. Tabel 17 De bekendheid van de LEA onder AOC s en vakinstellingen AOC 2009 (n=5) AOC 2011 (n=3) Vak 2009 (n=10) Vak 2011 (n=6) De LEA is bekend en men is zelf actief betrokken 6 67% 1 5 De LEA is bekend, maar men is zelf niet actief betrokken % De LEA is niet bekend 33% 1 17% Vooral AOC s zijn actief betrokken bij een LEA. Tegelijkertijd is binnen dit type ook het hoogste percentage onbekend met de term. Vakinstellingen zijn in de afgelopen anderhalf jaar zelf veel meer actief betrokken geraakt bij een LEA. Bijna alle AOC s en vakinstellingen die weten wat een LEA inhoudt, zien hier voordelen in voor het mbo.

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten

Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling. schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Tabellenrapportage quickscan leerlingendaling schoolbesturen en gemeenten Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht, mei 2015

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies

Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Quickscan leerlingendaling PO en VO Schoolbesturen, gemeenten, provincies Frank Scholten Janneke Huizenga Quickscan leerlingendaling PO en VO 2016 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Schoolbesturen PO...

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers

Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid. Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Behoeftepeiling Taskforce Jeugdwerkloosheid Amsterdam/Heerlen, mei 2007 drs. Edouard Buning drs. Evert Webers Inhoudsopgave Onderzoeksopzet Resultaten Achtergrond ondervraagden Voortzetting producten en

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken

Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken Begrote gemeentelijke uitgaven aan openbare bibliotheken 2004-2005 Maart 2005 Colofon Samenstelling drs. K.A.P.W. (Karianne) Smeets Vormgeving binnenwerk V. Loppies Druk Sector Document Processing, VNG

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA

HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA HET BURGERPANEL OVER DE SOCIALE AGENDA Gemeente Leiderdorp Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/10 Datum Januari

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK SOCIAAL TEAM Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/142 Datum

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Factsheet April 2010, nummer 10 Monitor 2009 Zorg- en adviesteams in het onderwijs hoofdbevindingen in kort bestek

Factsheet April 2010, nummer 10 Monitor 2009 Zorg- en adviesteams in het onderwijs hoofdbevindingen in kort bestek Factsheet April 2010, nummer 10 Monitor 2009 Zorg- en adviesteams in het onderwijs hoofdbevindingen in kort bestek Het kabinet wil dat alle scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden.

In deze notitie zullen de uitkomsten van de enquête evaluatie BIM Loket 1 uiteen gezet worden. Fi Advies Fleurike Krijgsman Weltevredenstraat 16 3531 XS UTRECHT M: info@fi-advies.nl M: +31 (0) 6 24 71 29 05 IBAN: NL66KNAB0722076320 K.v.K.: 62608118 Zelfevaluatie BIM Loket t.b.v. bestuur BIM Loket

Nadere informatie

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018

Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Uitkomsten peiling Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Een peiling onder 639 stomadragers 1. Aanleiding, aanpak en deelname 1.1 Waarom dit onderzoek? De Stomavereniging heeft de stomadrager uitgenodigd

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar

ICT in het basis- en voortgezet onderwijs. Schooljaar ICT in het basis- en voortgezet onderwijs Schooljaar 2007-2008 Technisch Rapport Versie 0.1 Maart 2008 Inspectie van het Onderwijs Afdeling Kennis Wietske Idema TR ICT Maart 2008.doc Pagina 1 van 21 Gemaakt

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Samenwerking BSO en basisschool 2011

Samenwerking BSO en basisschool 2011 Samenwerking BSO en basisschool 2011 F.A. Brugge, MSc Drs. M. Jongsma Paterswolde, juli 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...1 Inleiding...2 1.1 Opbouw rapportage...2 1.2

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Factsheet juli 2010, nummer 12 Monitor 2009 Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Zorg- en adviesteams (ZAT s) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het jeugdbeleid.

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND

Pho Madivosa 11 februari 2016, bijlage agendapunt 11 DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND DE REGIONAAL EDUCATIEVE AGENDA WEST-FRIESLAND 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond van een Regionale educatieve agenda 1.1. Inleiding 1.2. Definitie Regionale educatieve agenda (REA) 1.3. Relatie Lokaal educatieve

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Basiscursus Onderwijsbeleid

Basiscursus Onderwijsbeleid Kennis van zaken Onderwijsbeleid blijft in beweging. Dit betekent nieuwe aandachtspunten maar ook ruimte om, in overleg met schoolbesturen en overige organisaties, zaken anders en beter te organiseren.

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Zorg in en om de school hoofdbevindingen Zorg- en adviesteams in kort bestek

Zorg in en om de school hoofdbevindingen Zorg- en adviesteams in kort bestek Factsheet Mei 2011, nummer 17 Monitor 2010 Zorg in en om de school hoofdbevindingen Zorg- en adviesteams in kort bestek Het onderwijsbeleid is erop gericht te bevorderen dat scholen kunnen omgaan met verschillen

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut

maart H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut maart 2014 - H.A. Doelman-van Geest, P. Maas, J.P. de Wit Tympaan Instituut Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak 2 1.4 Leeswijzer 2 2 Resultaten van de enquête 2.1 Respons

Nadere informatie

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT

ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT ICT IN HET BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2007/2008 TECHNISCH RAPPORT Utrecht, maart 2008 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding en probleemstelling 5 2 Resultaten basisonderwijs 7 2.1 Representativiteit

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Hier komt uw titel te staan 1

Hier komt uw titel te staan 1 Hier komt uw titel te staan 1 Regionale visie van de 3 O s Regionale visie van de 3 O s De regionale visie vormt de basis en het uitgangspunt voor het gezamenlijk meerjarig inzetten van acties door diverse

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau pagina 1 van 14 Pagina 1 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo

Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Factsheet September 2009, nummer 8 Monitor 2008 Leerlingenzorg en ZAT s in het mbo Zorg- en adviesteams (ZAT s) vervullen een centrale rol in de zorgstructuur van het middelbaar beroepsonderwijs en het

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015

GBS De Voorbeeldschool Antwerpen. Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs Haarlem, oktober 2015 GBS De Voorbeeldschool Antwerpen Leerlingtevredenheidsenquête Basisonderwijs 2015 Haarlem, oktober 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem Nederland www.scholenmetsucces.be www.scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam

Een gezond leven in een gezond ROC. ZAT structuur MBO Rotterdam Een gezond leven in een gezond ROC ZAT structuur MBO Rotterdam Programma Kort Kennismaken Inleiding: De ZAT structuur MBO Rotterdam Casus: een Mini ZAT Plus Inzet zorg in de ROC s Afronding Kennismakingsvraag

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie