Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan"

Transcriptie

1

2 Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden in loondienst in de leeftijds groep 18 tot en met 65 jaar. Het onderzoek dient als opmaat voor het evenement met Kevin Wheeler the Future of Talent op 14 april 2014 dat door NRC Carrière wordt georganiseerd. Verantwoordelijk is het meest genoemde talent Gevraagd naar hun eigen talenten, noemen werkzame hoogopgeleiden verantwoordelijk het meest. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dit talent te hebben (48%). Andere vaak genoemde talenten zijn: zelfstandig (39%), oplossingsgericht (38%), analytisch (38%) en trouw (31%). De talenten toekomstgericht (5%), commercieel (5%) en innovatief (5%) worden het minst genoemd.

3 Hbo er vooral verantwoordelijk en ondernemend; wo er vaker analytisch en zelfstandig Er is een duidelijk verschil tussen de talenten van werkenden met een hbo-achtergrond en die met een universitaire achter grond. Het meest genoemde talent onder werkende hbo ers is verantwoordelijk, terwijl werkende wo ers vaker het talent analytisch noemen. Daarnaast kennen werkzame wo ers zichzelf vaker de talenten communicatief, zelfstandig en discipline toe, in vergelijking tot werkzame hbo ers. Hbo ers vinden zichzelf meer ondernemend dan wo ers. wo (%) hbo (%) Verantwoordelijk Zelfstandig Oplossingsgericht Analytisch Trouw Figuur 1: Top 5 talenten van hbo'ers en wo'ers Stereotype beeld over mannen en vrouwen lijkt bevestigd Mannen geven vaker dan vrouwen aan meer te beschikken over de talenten analytisch, zelfverzekerd en actie- en prestatiegericht, terwijl vrouwen vaker meer verantwoordelijk, empathisch en communicatief als talenten zeggen te hebben. Talenten die door beiden weinig worden genoemd zijn toekomstgericht, commercieel en presenteren. Vrouw (%) Man (%) Verantwoordelijk Zelfstandig Oplossingsgericht Analytisch Trouw Empathie Figuur 2: Belangrijkste talenten van mannen en vrouwen

4 Vooral de zachtere talenten worden buiten de werksituatie toegepast Er lijkt een discrepantie te zijn in het hebben van talenten en het toepassen ervan op het werk. Zo benoemt 31% dat zij over het talent trouw beschikken, terwijl slechts 18% aangeeft dit op hun werk te gebruiken. Trouw lijkt meer een talent te zijn dat buiten werk benut wordt; 27% geeft aan dit talent buiten het werk te gebruiken. Het talent optimisme vertoont hetzelfde patroon: 21% geeft aan dit talent te hebben, terwijl 13% dit toepast in de werksfeer en 18% buiten het werk. Talenten die in beide situaties worden toegepast zijn onder meer verantwoordelijk, oplossings gericht en zelfstandig. Deze talenten zijn dus van groot belang voor hoog opgeleiden. Wanneer ze hier in mindere mate over beschikken zullen ze deze verder dienen te ontwikkelen. Figuur 3: Verschil tussen talenten in bezit en talenten toegepast in werksituatie Hoogopgeleiden willen hun talenten blijven ontwikkelen en uitbreiden De meest genoemde talenten waar men zich in wil ontwikkelen zijn overtuigen (25%), presenteren (24%) en zelfverzekerd zijn (23%). Deze talenten worden op dit moment echter door weinig hoogopgeleide werkenden gebruikt binnen het werk. Het lijkt erop dat hoogopgeleiden deze drie talenten zien als gewenste talenten voor hun carrière, maar van zichzelf vinden dat ze deze te weinig bezitten. Deze talenten worden door werkgevers ook veelvuldig genoemd in vacatures. - analytisch - procesmatig sterk - commercieel - visie - sterke eigen mening - resultaatgericht Er zijn een aantal verschillen te constateren tussen hbo ers en wo ers. In vergelijking tot hbo ers ontwikkelen werkende wo ers zich nog liever in de talenten overtuigen (30%), innovatief (19%) en optimistisch (8%). Hbo ers vinden dat zij zich nog verder kunnen ontwikkelen in de talenten coördineren (16%) en analytisch (11%).

5 Wordt de traditionele rolverdeling op den duur doorbroken? Er is een duidelijk onderscheid gevonden tussen de talenten die mannen en vrouwen aangeven te bezitten. Het is echter niet zo dat het gevonden onderscheid gewenst is. Zowel mannen als vrouwen geven aan zich te willen ontwikkelen in de talenten die de andere sekse vaker bezit. Zo geven vrouwen aan zich te willen ontwikkelen in de talenten zelfverzekerd (33%), overtuigingskracht (29%) en visie (17%). Mannen daarentegen willen zich vaker ontwikkelen in de talenten communicatieve vaardigheden (21%) en empathie (10%), allebei talenten waar vrouwen momenteel hoog op scoren. Daarnaast willen mannen hun commerciële talent graag ontwikkelen (27%). Talentontwikkeling van groot belang Talenten dragen in grote mate bij aan de loopbaan van hoogopgeleiden, het is daarom van belang dat hierin blijvend geïnvesteerd wordt. Volgens 70% van de respondenten wordt hun talent erkend door de werkgever en heeft de meerderheid (77%) minimaal één keer per jaar een gesprek met de werkgever hierover. Werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid om opleidingen (37%) en trainingen/coaching (37%) te volgen. Een persoonlijk ontwikkelplan wordt door één op de drie (34%) werkgevers aangeboden. Mannen krijgen vaker een opleiding aangeboden. wo ers krijgen vaker training on the job en meer verantwoordelijkheden, in vergelijking tot hbo ers. Als er wordt ingezoomd op leeftijdscategorieën dan krijgen de jongste doelgroepen (t/m 35 jaar) vaker meer verantwoordelijkheid. De groep van 18 t/m 44 jarigen krijgt vaker de mogelijkheid om door te groeien. Aan werknemers van 55 jaar en ouder wordt door de werkgever vooral een persoonlijk ontwikkelplan en training/coaching geboden.

6 Tevredenheid talentontwikkeling Niet iedereen is even tevreden over de door de werkgever geboden mogelijkheden tot talentontwikkeling. Eén op de vijf (21%) respondenten geeft aan (zeer) ontevreden te zijn over de mogelijkheden tot talentontwikkeling die de werkgever biedt. Een groot deel (45%) is echter wel tevreden. De hoogopgeleide jongeren in loondienst (tussen de 18 en 24 jaar oud) zijn het meest tevreden over de mogelijkheden tot talentontwikkeling die de werkgever aanbiedt. Er is een verschil te constateren tussen de middelen die door de werkgever worden geboden en de wensen die werknemers hebben ten aanzien van talentontwikkeling. Het krijgen van trainingen (26%) of coaching (22%) wordt gewaardeerd, het volgen van opleidingen is minder populair onder werknemers. De meest geprefereerde vorm van talentontwikkeling onder werknemers is het doorgroeien in een loop baan (34%). Vooral jongeren (tussen de 18 en 24 jaar oud) zien dit als de belangrijkste manier om hun talenten te ontwikkelen (54%). Wo ers hebben vaker dan hbo ers de wens om door te groeien in hun loopbaan. Hbo ers noemen het maken van een persoonlijk ontwikkelplan vaker als mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen. Ook vrouwen grijpen het maken van een persoonlijk ontwikkelplan aan om hun talenten verder te ontwikkelen. Mannen geven vaker aan hun netwerk in te zetten of een nieuwe functie te gaan vervullen om zichzelf te ontwikkelen. Als er wordt ingezoomd op de verschillende leeftijdsgroepen dan zien de jongere doelgroepen (18 t/m 34 jaar) de meeste mogelijkheden in het krijgen van meer verantwoordelijkheden, doorgroeien en het uitoefenen van een nieuwe functie. De werknemers tussen 25 en 44 jaar willen graag training volgen of zoeken hun heil bij een nieuwe werkgever. Werknemers vanaf 35 jaar spreken hun netwerk aan om hun talenten verder te ontwikkelen. Over wie verantwoordelijk is voor talentontwikkeling is wel bijna iedereen het eens. Vrijwel alle respondenten (94%) vinden zichzelf verantwoordelijk voor de eigen talentontwikkeling. Een groep van 41% vindt de werkgever (mede)verantwoordelijk. Aanbod werkgever voor talentontwikkeling Training / Coaching Opleiding Persoonlijk ontwikkelplan Training on the job Meer verantwoordelijkheden Doorgroeimogelijkheden Wensen werknemer t.a.v. talentontwikkeling Doorgroeimogelijkheden Training Training on the job Nieuwe functie vervullen Coaching Nieuwe werkgever - opleidings-en ontwikkelingsmogelijkheden 22% 44% is tevreden over de geboden mogelijkheden 34% staat er neutraal tegenover is ontevreden Hoe komt talentontwikkeling het best tot zijn recht? De belangrijkste factor die meespeelt bij het optimaal tot zijn recht komen van een talent is uitgedaagd worden door de werkzaamheden. Daarnaast spelen ook ruimte om een persoonlijk talent te ontwikkelen en werken bij een organisatie waarvan de cultuur goed bij de werknemer past een belangrijke rol. Er zijn geen verschillen te constateren tussen de opleidingsniveaus en het geslacht. Wel zijn er wat verschillen tussen de leeftijdsgroepen. De jongste groep werknemers vindt organisatiecultuur erg belangrijk, naast doorgroeimogelijkheden. Doorgroeimogelijkheden wordt ook relatief vaak genoemd door respondenten in de leeftijdscategorie 25 t/m 44 jaar. Deze groep geeft aan dat ook het krijgen van verantwoordelijkheden en het volgen van training/coaching van belang zijn om hun talenten goed tot zijn recht te laten komen. Uitdaging in werkzaamheden Ruimte voor ontwikkeling Organisatiecultuur past bij me Regelmatig feedback van leidinggevenden Opleiding / training / coaching 54% 45% 41% 34% 29% Figuur 4: Belangrijke factoren voor goed klimaat voor talentontwikkeling

7 Conclusie Talenten zijn van groot belang voor de loopbaan van hoogopgeleiden. Hier zijn hoogopgeleiden zich terdege van bewust en zij willen daarom ook hun talenten blijven ontwikkelen. De talenten die hiervoor het meest in aanmerking komen zijn overtuigen, presenteren en zelfverzekerd zijn. Hoogopgeleiden vinden van zichzelf dat ze deze talenten te weinig bezitten, maar wel nodig hebben. Ook talenten die vooral het andere geslacht bezit, wil men graag verder ontwikkelen. Idealiter zouden mannen en vrouwen hierdoor naar elkaar toegroeien. Bijna alle respondenten vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor talentontwikkeling. Om talenten optimaal tot zijn recht te laten komen zijn uitdagende werkzaamheden, ruimte voor ontwikkeling en een passende organisatiecultuur belangrijke voorwaarden. Over NRC Carrière NRC Carrière is het arbeidsmarktplatform van NRC Media. Adverteren bij NRC Carrière kan crossmediaal met nrccarriere.nl, nrc.nl/carriere, nrc.next en NRC Weekend. De doelgroep is 20 tot 55 jaar oud en hoogopgeleid. 61% van hen is latent zoekend naar werk. 1) Door kwalitatieve content online en offline te combineren met relevante functies bindt NRC Carrière deze doelgroep aan zich. Het blog nrc.nl/carriere en het job board nrccarriere.nl hebben samen unieke bezoekers per maand. 4) Het Carrière-katern verschijnt wekelijks bij nrc.next op woensdag, met een betaalde oplage van ruim ) en een bereik van ) mensen. NRC Weekend heeft een betaalde oplage van ruim ) en bereikt ) mensen. Verantwoording Motivaction International B.V. heeft van 10 maart tot en met 23 maart 2014 een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder 619 hoger opgeleiden in loondienst in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar. Dit onderzoek is in opdracht van NRC Carrière uitgevoerd en het doel van het onderzoek was om de talenten en talentontwikkeling van deze doelgroep in kaart te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn door NRC Carrière gepresenteerd tijdens het evenement the Future of Talent op 14 april Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep. Bronnen: 1) Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) 2013-II; base: Nederlandse beroepsbevolking jaar 2) 3) NOM Print Monitor 2012-II I 4) Maandgemiddelde Google Analytics januari-oktober 2013 HOI Q1-Q gemiddelde oplage (inclusief replica)

8 Informatie NRC Carrière T +31 (0) E W nrccarriere.nl/werkgevers

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Sociale media aan het werk

Sociale media aan het werk Sociale media aan het werk Marktonderzoek Faxion 2011 Sociale media aan het werk is een onderzoek van Faxion, april-mei 2011. Sociale media maken een stormachtige opkomst door. Maar welke problemen én

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707

Herhaling onderzoek kunstkopers. Nederlandse Galerie Associatie 21-5-2014. Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

De invloedrijke Nederlander

De invloedrijke Nederlander De invloedrijke Nederlander Een onderzoek naar het invloedgedrag van hoogopgeleide werkende Nederlanders Bureau Zuidema 2012 Invloed volgens Zuidema Invloed uitoefenen is een menselijke eigenschap. We

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO

Onderzoek naar de secretariële beroepen. maart 2014 ECABO Onderzoek naar de secretariële beroepen maart 2014 ECABO Inhoudsopgave Colofon... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 10 2. Kenmerken van de secretaresses... 11 3. Vereiste werk- en denkniveau functie

Nadere informatie

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche

De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche De (on)zin van Sociale Media in de gastvrijheidsbranche Onderzoek - uitgevoerd door Marketingbureau Deniels - over de vraag hoe de marketing en communicatie van accommodatiehouders op Sociale Media het

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19 2 Krant, NOS, Internet, 925.nl ik gebruik alles om op de hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (, student mbo) pagina 19 HOOFDSTUK 2 Nieuwsinteresse:

Nadere informatie

Twee kinderen, maar wanneer en met wie?

Twee kinderen, maar wanneer en met wie? Bevolkingstrends Twee kinderen, maar wanneer en met wie? 2015 03 Niels Kooiman Lenny Stoeldraijer CBS Bevolkingstrends februari 2015 03 1 Het krijgen van kinderen, liefst twee, behoort onverminderd tot

Nadere informatie

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw

Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector. Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15. Glastuinbouw Het bestaansrecht van de glastuinbouwsector Onderzoek naar het imago van de glastuinbouwsector PT 2008-15 Glastuinbouw 1 Leeswijzer Dit rapport bevat de resultaten van het imago-onderzoek naar de glastuinbouwsector,

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Nederlandse Galerie Associatie

Nederlandse Galerie Associatie Management summary Herhaling onderzoek kunstkopers Nederlandse Galerie Associatie TEFAF 2014 Rapportage Auteurs: Esther Cachet en Selina Kroesemeijer Project Z3707 21-5-2014 Inhoudsopgave Achtergrond,

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2012 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 01 NSI- Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Diversiteit aan de top

Diversiteit aan de top Diversiteit aan de top Een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten Lof Media B.V. Naam: Dionne Boerrigter Studentnummer: s1011081 Studie: Bedrijfskunde Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie