BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

2 CAOP Research & Europa, in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO, november 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3 Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden Ellen Harsma MSc Drs. Jo Scheeren 10 november 2014

4 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING De regeling De evaluatie BEVINDINGEN Meeste studenten tevreden met inspanningen schoolbestuur Ruim de helft heeft een baan na afloop van de stage Ook veel vervangende werkzaamheden Tegemoetkoming bekostigt meestal stage en vervolgopleiding Driekwart studenten is (zeer) tevreden met stagebegeleiding Ruime meerderheid deelnemers (zeer) positief over de regeling Meer vakkennis grootste extra opbrengst KORTOM... 12

5 1 INLEIDING 1.1 De regeling Met ingang van het schooljaar 2013/2014 is de stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs van start gegaan. Met deze stimuleringsregeling wil het Arbeidsmarktplatform scholen in staat stellen pas afgestudeerden van de (academische) Pabo, die een vervolgopleiding volgen, aan zich te binden en zo de arbeidsmarktkansen van Pabo-afgestudeerden te vergroten. De regeling ziet er als volgt uit: Afgestudeerden van de (academische) Pabo volgen een vervolgopleiding en lopen gelijktijdig stage bij het schoolbestuur waarmee ze een stage overeenkomst gesloten hebben. Deze studenten worden op deze manier gestimuleerd om een aanvullende vervolgopleiding (master special educational needs, pedagogiek, onderwijskunde, of een relevante post HBO opleiding) te volgen én behouden een binding met het primair onderwijs. De besturen hebben een inspanningsverplichting om na afloop van deze vervolgopleiding de betreffende student aan een (tijdelijke) functie in het onderwijs te helpen in de regio. Per pas Pabo-afgestudeerde man of vrouw die in aanmerking komt voor de stimuleringsregeling, is 3.000,- (inclusief btw) beschikbaar. Uiteindelijk hebben 46 schoolbesturen en 85 Pabo-afgestudeerden zich voor schooljaar 2013/2014 aangemeld om gebruik te maken van de stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. Eén van de voorwaarden voor toekenning van de subsidie was deelname aan een korte evaluatie na afloop van de stage overeenkomst. 1.2 De evaluatie Het Arbeidsmarktplatform PO heeft de stimuleringsregeling na een jaar geëvalueerd. Dit is gedaan door middel van drie online enquêtes: een voor studenten, een voor mentoren en een voor contactpersonen namens het schoolbestuur. De vragenlijst voor contactpersonen is een verkorte versie van de vragenlijst voor mentoren. Om de resultaten beter te kunnen interpreteren is de respons van de mentoren en contactpersonen in deze evaluatie samengenomen. De enquêtes hadden een doorlooptijd van ruim vijf weken (1 september tot en met 7 oktober). In tabel 1 is de respons op de enquêtes te zien. Van de 127 mentoren en contactpersonen, begeleidden drie mentoren twee studenten en één mentor drie studenten. Mentoren met meerdere studenten zijn gevraagd voor elke student apart een vragenlijst in te vullen. Tien van de 89 deelnemende mentoren en contactpersonen gaven aan geen gebruik te hebben gemaakt van de regeling, waardoor het voornaamste deel van de vragenlijst is ingevuld door 79 respondenten. Deze tien respondenten die hebben aangegeven geen gebruik te hebben gemaakt van de stimuleringsregeling, waren allen mentor. Mentoren zijn niet altijd bekend met de regeling of op de hoogte dat zij een student begeleiden die gebruik maakt van de regeling. Van de 76 studenten volgde 95% een eenjarige vervolgopleiding en 5% een tweejarige vervolgopleiding. Zeven op de tien studenten (70%) die in 2013/2014 aan een eenjarige 2

6 vervolgopleiding zijn begonnen, hebben deze ten tijde van de enquête succesvol afgerond. Gezien het kleine aantal respondenten dat een tweejarige opleiding volgt, zijn de resultaten van beide groepen studenten in deze evaluatie samengenomen. Tabel 1 Respons online enquêtes Uitgenodigd Deelgenomen Responspercentage Studenten % Mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur % De uitkomsten van de drie online enquêtes worden hierna tezamen besproken. Naast gesloten vragen, bestonden de enquêtes ook uit open vragen. Bij de evaluatie worden de antwoorden op deze open vragen meegenomen. 3

7 2 BEVINDINGEN 2.1 Meeste studenten tevreden met inspanningen schoolbestuur Schoolbesturen die gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsregeling, hadden de inspanningsverplichting zich in te zetten voor een (tijdelijke) functie voor de student voor na afloop van de stage. Figuur 1 laat zien op welke manieren schoolbesturen zich hebben ingespannen. Zowel studenten als mentoren en contactpersonen namens schoolbesturen geven aan dat het opnemen in de vervangingspool van het schoolbestuur de meest voorkomende inspanning is. Opvallend is de discrepantie bij de stelling het schoolbestuur heeft zich niet ingespannen, waar 20% van de studenten zegt dat dit het geval is versus 1% van de mentoren en contactpersonen. In de open antwoorden lichten studenten toe geen idee te hebben waarom het schoolbestuur zich niet heeft ingespannen, zegt een deel dat er intern geen vacatures zijn of voelt het bestuur zich volgens de student niet verantwoordelijk voor deze inspanningsverplichting. Figuur 1 Op welke wijze heeft het schoolbestuur zich ingespannen voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van de stage? Meerdere antwoorden mogelijk Het schoolbestuur heeft mij opgenomen in de vervangingspool van het schoolbestuur 24% 40% een (tijdelijke) aanstelling aangeboden 13% 26% een goede referentie meegegeven het schoolbestuur heeft zich niet ingespannen voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop de tijd en ruimte gegeven te kunnen solliciteren 1% 15% 14% 21% 20% 20% geattendeerd op vacatures aangedragen als kandidaat voor (externe) vacatures opgenomen in de vervangingspool van de regio anders 8% 9% 7% 5% 7% 6% 13% 24% enquête studenten enquête mentoren en contactpersonen Ruim de helft van de ondervraagde studenten (56%) is (zeer) tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur om een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van de stage te verzorgen. 4

8 Het schoolbestuur heeft er alles aan gedaan mij een jaarcontract aan te bieden en dat is gelukt. Door hun inzet heb ik nu zelfs twee banen (drie en twee dagen), dus opgeteld een baan als fulltime leerkracht. Op het moment dat er een vacature kwam, kreeg ik direct een tijdelijk contract aangeboden. Dit tijdelijk contract is inmiddels omgezet in een vast dienstverband. 2.2 Ruim de helft heeft een baan na afloop van de stage Bij 8% van de studenten hebben de inspanningen van het schoolbestuur geleid tot een functie met vast dienstverband en in 27% van de gevallen hebben de inspanningen tot een tijdelijke functie geleid. Een vijfde van de studenten (20%) zegt inmiddels een baan te hebben, maar niet dankzij inspanningen van het schoolbestuur. Bijna de helft (45%) heeft ten tijde van de enquête nog geen baan na afloop van de stage. De verworven functies betreffen bijna altijd een functie als leerkracht (95%). Daarnaast is de functie in de meeste gevallen: bij hetzelfde schoolbestuur als waar de student een stage overeenkomst had (66%) binnen dezelfde regio als waar de student een stage overeenkomst had (58%) op inval-/oproepbasis (61%) Vrijwel alle studenten (95%) met een baan na afloop van de stage zijn (zeer) tevreden met hun nieuwe functie. Ik heb een functie als leerkracht van groep 4. Ik voel me in deze functie volledig op mijn plek. Ik heb een jaarcontract gekregen voor het schooljaar , daarom ben ik zeer tevreden. Ik ben een leerkracht. Dit is de baan die ik voor ogen had. 2.3 Ook veel vervangende werkzaamheden Bijna drie kwart van de studenten (73%) geeft aan gedurende de stageperiode vervangende werkzaamheden te hebben verricht, bijvoorbeeld bij ziekte of verlof van een leerkracht. Bij 56% van deze groep studenten ging het om een periode van langer dan 20 dagen. Volgens de stimuleringsregeling is het toegestaan om vervangend werk als leerkracht te doen, mits de student daarvoor conform cao po wordt betaald. In de meeste gevallen (78%) is dit gebeurd. Echter, 7% van de studenten is wel betaald maar niet conform cao po en 15% van de studenten is helemaal niet betaald door het schoolbestuur. Van de mentoren en contactpersonen gaf slechts 4% (één respondent) aan dat de student niet betaald is voor de vervangende werkzaamheden, deze vraag in de enquête is echter door aanzienlijk minder mentoren en contactpersonen dan studenten beantwoord. 5

9 Studenten geven verschillende redenen op waarom het schoolbestuur hen niet heeft betaald voor het vervangende werk, de meeste in lijn met de volgende verklaringen: Hiervoor was volgens de directeur geen budget. Wilden ze niet doen. Ze vonden dat het mijn bijdrage voor de school was voor het feit dat ik er stage mocht lopen. Na vele gesprekken heeft dit niet geleid tot uitbetaling. De vervangingen waren op dagen van mijn stage. Daardoor zag het bestuur dit niet als vervanging. 2.4 Tegemoetkoming bekostigt meestal stage en vervolgopleiding Als onderdeel van de stimuleringsregeling ontving het schoolbestuur een tegemoetkoming van 3000,-. In de enquête is zowel aan studenten als aan mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur gevraagd hoe deze tegemoetkoming is besteed. In de meeste gevallen is de 3000,- gebruikt als stagevergoeding en/of om de vervolgopleiding (deels) te betalen (zie figuur 2). Figuur 2 Op welke wijze is de tegemoetkoming van 3000,- besteed? Meerdere antwoorden mogelijk (deels) in de vorm van stagevergoeding 57% 65% (deels) als bekostiging van de vervolgopleiding 59% 65% anders 4% 6% ik heb de tegemoetkoming in geen enkele vorm ontvangen * 1% weet ik niet 0% 15% enquête studenten enquête mentoren en contactpersonen * Deze antwoordcategorie is enkel in de enquête voor studenten opgenomen. Bij de antwoordcategorie anders noemen enkele studenten dat zij het bedrag in één keer hebben gekregen en hier zelf de vervolgopleiding van hebben betaald. Een student zegt het bedrag te krijgen na het behalen van de studie. Een ander merkt op dat hij/zij de tegemoetkoming als loon heeft gekregen en er daarom belasting over moest betalen. Mentoren en contactpersonen noemen als andere wijze van besteding dat de tegemoetkoming gebruikt is voor onkosten, zoals de aanschaf van een laptop of als reiskostenvergoeding. 6

10 Opvallend is het aandeel mentoren en contactpersonen dat zegt niet te weten hoe de tegemoetkoming is besteed, namelijk 15%. Dit is mogelijk te verklaren doordat deze groep voornamelijk uit mentoren bestaat (11% mentor, 4% contactpersoon) en zij niet bij dit onderdeel van de stimuleringsregeling betrokken zijn. 2.5 Driekwart studenten is (zeer) tevreden met stagebegeleiding Driekwart van de studenten (74%) zegt (zeer) tevreden te zijn met de stagebegeleiding. Veel support en steun. Ook geïnteresseerde collega s die je niet als een stagiaire zien. Ik had alle vrijheid om mijn opdrachten goed uit te voeren en iedereen was altijd wel bereid mij te helpen wanneer ik vragen had. Vaak gesprekken gehad en ik kreeg goede tips. Ik voelde me echt een lid van het team. Bij de meeste studenten bestond de stagebegeleiding uit het bespreken van stage opdrachten en het krijgen van feedback (zie figuur 3). Het hebben van voortgangsgesprekken en klasbezoeken door de mentor vonden in mindere mate plaats. Van de studenten die anders hebben geantwoord, lichten de meesten toe dat er geen sprake was van stagebegeleiding of dat er enkel op initiatief van de student zelf feedback werd gegeven of voortgangsgesprekken werden gehouden. Geen enkele mentor of contactpersoon antwoordt dat er geen stagebegeleiding heeft plaatsgevonden. Figuur 3 Hoe zag de stagebegeleiding er uit? Meerdere antwoorden mogelijk bespreken van stage opdrachten 42% 74% krijgen van feedback 46% 67% voeren van voortgangsgesprekken 40% 39% bezoeken van de mentor tijdens stage werkzaamheden in de praktijk 16% 38% anders 1% 13% enquête studenten enquête mentoren en contactpersonen 7

11 2.6 Ruime meerderheid deelnemers (zeer) positief over de regeling Figuur 4 Hoe tevreden ben je met onderstaande aspecten? Weergegeven: percentage (zeer) tevreden. De stimuleringsregeling in het algemeen 95% De stimuleringsregeling in het algemeen 89% De stage overeenkomst 84% De stage overeenkomst 89% De inhoud van de stage 81% Het praktijkonderzoek/de stage opdracht van de student 87% De stagebegeleiding vanuit de stageschool 74% De (kwalitatieve) voortgang van de student 85% De vervolgopleiding 73% De communicatie vanuit het Arbeidsmarktplatform PO 51% De communicatie vanuit het Arbeidsmarktplatform PO 59% enquête studenten enquête mentoren en contactpersonen De meerderheid van zowel de ondervraagde studenten als mentoren en contactpersonen zijn (zeer) tevreden met de stimuleringsregeling en andere aspecten ervan (zie figuur 4). De stimuleringsregeling zelf scoort het hoogst bij beide groepen respondenten. Studenten zijn met name zeer te spreken over de mogelijkheid om gefinancierd een vervolgopleiding te volgen. Mentoren en contactpersonen zien de regeling als een goed instrument voor de startende leerkracht om zich verder te ontwikkelen en deze te behouden op de arbeidsmarkt. Ook zien sommigen de aanwezigheid van de student als een verrijking voor de school, een zogenaamde win-win situatie. Studenten Zonder de stimuleringsregeling had ik de master SEN niet kunnen betalen. Ik heb nu meer kennis en vaardigheden, daardoor kom ik niet meer in handelingsverlegenheid. Ik had zonder deze regeling geen vervolgopleiding kunnen doen. Mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur Dit biedt jonge mensen de kans om het vak meer verdieping te geven en te verrijken en biedt de kans het enthousiasme voor het onderwijsvak te behouden en te vergroten. 8

12 Het stimuleert de ontwikkeling van de studente en de school. Zij doet nu kwalificaties op om een nog betere kans te hebben op de arbeidsmarkt. Wij zien het als een win-win situatie. Voor de student een kans om extra expertise op te doen en de kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Voor de school academische student die onderzoek doet. Zowel studenten als mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur zijn met name tevreden met de stage overeenkomst omdat hier duidelijke afspraken in zijn vastgelegd en in de meeste gevallen zijn nagekomen. Studenten In de stage overeenkomst werden de afspraken vastgelegd. Dit is een prettig houvast om eventueel op terug te vallen. Goede, duidelijk en realistische afspraken die ervoor gezorgd hebben dat ik mezelf heb kunnen ontwikkelen als professional. Mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur Rechten en plichten staan duidelijk verwoord. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Duidelijk tekst. Wij hebben alleen nog een verklaring voor terugbetaling toegevoegd voor het geval ze eerder zou stoppen en wij terug zouden moeten betalen. Over de inhoud van de stage is ruim acht op de tien studenten (zeer) tevreden. Studenten geven aan veel geleerd te hebben en dat er ruimte was voor eigen initiatief. Daarnaast sloot de praktijk goed aan bij de studie(opdrachten). Er werd mij volledig de ruimte geboden om mij te kunnen ontwikkelen ten aanzien van de vervolgopleiding. De school staat open voor vernieuwing. De intern begeleiders en collega s maken altijd tijd voor je en ik was vrij om in de klassen te gaan kijken. Studenten zijn (zeer) tevreden met de vervolgopleiding omdat de vervolgstudie hen veel heeft geleerd en zij zich, in combinatie met de stage, verder als leerkracht hebben kunnen ontwikkelen. Bij een klein aantal studenten viel de vervolgopleiding tegen, omdat deze qua niveau volgens hen niet altijd even goed op de Pabo aansloot. Meer kennis op het gebied van gedrag, leren en begeleiden. Bijvoorbeeld handelingsgericht werken had ik op de Pabo maar minimaal meegekregen. Ik heb zowel nieuwe didactische als pedagogische kennis opgedaan. Ik heb nu ook een beter beeld gekregen van wat ik belangrijk vind in het onderwijs en waar ik voor sta. Het praktijk onderzoek of de stage opdracht van de student sloot volgens de mentoren en contactpersonen in veel gevallen aan bij de praktijk van de school. 87% zegt dan ook (zeer) tevreden te zijn. Dit onderdeel van de stage wordt door de meeste mentoren en 9

13 contactpersonen bruikbaar en zinvol genoemd. Bij een enkeling die niet tevreden was over dit aspect, was het onderzoek van de student niet bruikbaar voor de school. In overleg heeft de student een onderzoek gedaan bij ons op school waar we als school ook ons voordeel mee hebben kunnen doen. Het onderzoek sloot aan bij de ontwikkelingen binnen de basisschool. De student heeft een betekenisvolle bijdrage geleverd door middel van het onderzoek. Over de voortgang van de student is eveneens de ruime meerderheid (zeer) tevreden. De mentoren en contactpersonen zijn positief over de kwaliteit en de inzet van de student. Het is een goede student, die een bijdrage heeft geleverd aan de schoolontwikkeling en het primaire proces. De student heeft zich uitstekend ingezet voor de school en voor haar onderzoek, passend bij de school. De communicatie vanuit het Arbeidsmarktplatform PO scoort het laagste percentage (zeer) tevreden, maar ook hierover is de ruime meerderheid van de deelnemers positief. Met name over de behulpzaamheid en bereikbaarheid van de contactpersoon vanuit het Arbeidsmarktplatform PO is men positief. De verklaring voor het lagere percentage, ten opzichte van de andere aspecten, ligt in het grote aandeel respondenten dat dit aspect neutraal heeft beoordeeld. Niet iedereen heeft direct contact gehad met het Arbeidsmarktplatform PO en niet iedereen kan daardoor over dit aspect oordelen. Ook geeft een aantal respondenten aan het Arbeidsmarktplatform niet te kennen. Studenten Tijdens mijn ingewikkelde aanvraag van de subsidie, was de contactpersoon van het Arbeidsmarktplatform zeer goed bereikbaar en dacht goed mee met mijn situatie en mogelijkheden. Vriendelijk personeel en kreeg snel antwoord op mijn vragen/mails. Mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur Duidelijk communicatie en dienstverlenend als er vragen zijn. Prettig helder contact en goede bereikbaarheid van de contactpersoon. Enkele aandachtspunten Als minpunt van de stimuleringsregeling wordt door een student genoemd dat het schoolbestuur zich niet aan de inspanningsverplichting heeft gehouden. Een contactpersoon vindt het een nadeel dat het uitbetalen van de vergoeding aan de student fiscaal zeer complex was. Een student die ontevreden is met de stage overeenkomst licht toe dat hij/zij als leerkracht is ingezet en hier niet naar behoren voor is betaald. Over de inhoud van de 10

14 stage wordt door studenten opgemerkt dat de stage beter had kunnen aansluiten bij de studie. Bovendien zegt een student te hebben gewerkt in plaats van stage te hebben gelopen, een ander zegt juist als stagiair behandeld te zijn. Hoewel het aantal respondenten dat ontevreden is zeer klein is, zijn deze opmerkingen aandachtspunten voor in de toekomst. 2.7 Meer vakkennis grootste extra opbrengst Naast de tevredenheid over de stimuleringsregeling en gerelateerde aspecten, zijn de studenten ook gevraagd naar andere opbrengsten van hun stageperiode (zie figuur 5). Nagenoeg alle studenten (96%) zijn het er (helemaal) mee eens dat de vervolgopleiding en stage voor meer vakkennis hebben gezorgd. Ook vindt een grote meerderheid (95%) dat de vervolgopleiding en stage hebben bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Naast onderstaande opbrengsten, noemen studenten nog andere voordelen dankzij de vervolgopleiding en stage zoals een sociaal netwerk in de onderwijsarbeidsmarkt en het inmiddels kunnen vinden van een baan in het onderwijs. Figuur 5 In hoeverre ben je het eens met onderstaande stellingen? De vervolgopleiding en stage hebben er voor gezorgd dat ik meer vakkennis heb 30% 66% vooruit ben gegaan in mijn persoonlijke ontwikkeling 36% 59% mij zelfverzekerder voel in mijn werk 46% 43% relevante werkervaring heb opgedaan 51% 38% een beter beeld heb van wat ik in mijn werk wil 57% 32% over betere didactische vaardigheden beschik 54% 31% mij beter toegerust voel op mijn werk 59% 26% een betere kans heb op de arbeidsmarkt 36% 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enigszins mee eens Helemaal mee eens 11

15 3 KORTOM De stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden van het Arbeidsmarktplatform PO wordt zeer positief beoordeeld, zowel door studenten als door mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur. De meeste studenten zijn (zeer) tevreden met de inspanningen van het schoolbestuur voor een (tijdelijke) functie in de regio na afloop van de stage. Ruim de helft van de ondervraagde studenten heeft inmiddels een baan gevonden, deels dankzij inspanningen van het schoolbestuur. Gedurende de stageperiode heeft de meerderheid van de studenten vervangende werkzaamheden verricht als leerkracht op de stageschool, waarvoor de meesten conform cao po zijn betaald. De tegemoetkoming van 3000,- is in bijna alle stage overeenkomsten besteed als stagevergoeding en/of als bekostiging van de vervolgopleiding. Driekwart van de studenten is (zeer) tevreden met de stagebegeleiding en nagenoeg alle studenten zijn (zeer) positief over de regeling in het algemeen. Naast de kans om een vervolgopleiding te volgen en tegelijkertijd stage te lopen op een school, heeft de stimuleringsregeling de studenten extra opbrengsten gebracht zoals meer vakkennis, een groei in de persoonlijke ontwikkeling en meer zelfvertrouwen. Ook mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur zijn zeer positief over de stimuleringsregeling vanwege bovengenoemde aspecten. Bovendien zien zij de aanwezigheid van de student als een verrijking voor de school, als een win-win situatie. Suggesties ter verbetering Naast de vele positieve aspecten van de stimuleringsregeling, is er ook een aantal aandachtspunten. Uit de evaluatie blijkt dat niet alle studenten en schoolbesturen zich even goed aan de voorwaarden van de regeling hebben gehouden. Zo werd genoemd dat een schoolbestuur niet aan de inspanningsverplichting had voldaan, of dat er onbetaalde vervangende werkzaamheden waren verricht. Bij een volgende regeling zouden dergelijke punten nog duidelijker omkaderd kunnen worden in bijvoorbeeld de stage overeenkomst. Daarnaast kan een webpagina met frequently asked questions (FAQ) handvatten bieden bij vragen als hoe kan ik de tegemoetkoming fiscaal gezien het beste uitbetalen? (schoolbestuur) of hoe bespreek ik mijn salaris bij vervangende werkzaamheden? (student). Studenten en mentoren en contactpersonen namens het schoolbestuur zijn tot slot gevraagd naar suggesties ter verbetering van de stimuleringsregeling. Studenten noemen voornamelijk meer duidelijkheid en betere afspraken over uitbetaling door het schoolbestuur. Ook is behoefte aan meer algemene informatie over de regeling, die men na contact met het Arbeidsmarktplatform wel heeft vergaard, maar die op voorhand openbaar beschikbaar had kunnen zijn. Bij de mentoren en contactpersonen komt ook naar voren dat zij behoefte hebben aan duidelijkere instructies wat betreft de financiën. De eerder genoemde aanbevelingen zouden een oplossing kunnen bieden voor deze wensen ter verbetering van de regeling. 12

16 ARBEIDSMARKTPLATFORM PRIMAIR ONDERWIJS Postadres Postbus CN Den Haag Bezoekadres Lange Voorhout EA Den Haag T arbeidsmarktplatformpo.nl ARBEIDSMARKTPLATFORM PRIMAIR ONDERWIJS is het kennis-en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt. 2 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

FAQ Startende leraren

FAQ Startende leraren FAQ Startende leraren Vraag 1 Waarom mag je maximaal drie jaar van de PABO zijn afgestudeerd om in aanmerking te komen voor Vierslagleren? 2 Welke mogelijkheden zijn er voor leraren die net buiten de regeling

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders

FAQ Schoolbesturen en schoolleiders FAQ Schoolbesturen en schoolleiders Vraag Aanmelding en voorwaarden Antwoord 1 Kan het (voortgezet) speciaal onderwijs ook deelnemen aan VierSlagLeren? Ja, de regeling geldt voor het hele primair onderwijs,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren

Kaderregeling Vierslagleren Kaderregeling Vierslagleren Inleiding Het (dreigend) verlies van een generatie jonge leraren is een groot arbeidsmarktknelpunt in het po. Met name door dalende leerlingenaantallen wordt het steeds moeilijker

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS

Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS Conclusie enquête 2015 onder vrijwilligers SWS De meeste vragen in de enquête zijn gesloten vragen. De vrijwilligers konden de stellingen beoordelen m.b.v. een zevenpunts Lickertschaal. In dit document

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans

Reflectieverslag. Stages of concern. Jan-Hessel Boermans Reflectieverslag Stages of concern Jan-Hessel Boermans Motivatie Sinds augustus 2010 ben ik werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht op een cluster 4 school. Een baan met veel afwisseling en een

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Inleiding. Beste student,

Inleiding. Beste student, Inleiding Beste student, Je hebt een stagetoets gemaakt. Deze toets is klaargezet door verpleegkundigen van jouw stageafdeling in het kader van het project E-flow Nursing. Wij denken dat het maken van

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting

LIO en Stageregeling Aloysius Stichting LIO en Stageregeling Aloysius Stichting Begripsbepalingen LIO Leraar in opleiding; d.w.z. een student op een lerarenopleiding of de Pabo. Stagiair Degene die aan een school is verbonden en met wie de LD

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties

Rapport. Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Rapport Alles wel? Quick Scan naar de behoefte aan informatie en ondersteuning van maatregelen tegen agressie en geweld in welzijnsorganisaties Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Afdruk Voorbeeld Enquête. Enquête Groep Referentie Unit/Locatie Aantal vragen 30 WPL '13-'14 Voorbeeld Instelling (HAN Instituut voor Leraar en School) 1. In welke variant volg je je opleiding?

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2012. Centraal Beheer Achmea Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 12 Centraal Beheer Achmea Rapportcijfer Per sector Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar? 7, 7,

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Brussel, 13 mei Flash Eurobarometer over Jeugd in Beweging

Brussel, 13 mei Flash Eurobarometer over Jeugd in Beweging MEMO/11/292 Brussel, 13 mei 2011 Brussel, 13 mei 2011 - Flash Eurobarometer over Jeugd in Beweging 53% van de Europese jongeren is bereid om in het buitenland te gaan werken Meer dan de helft van de jongeren

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL!

SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! SAMENVATTING EVALUATIE PROGRAMMA SCHAKEL! Aanleiding Het Vervangingsfonds voert regelmatig grootschalige projecten of programma s uit om een extra impuls te geven aan de aanpak van het ziekteverzuim in

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Subsector pedagogische opleidingen

Subsector pedagogische opleidingen Samenvatting... 2 Gemiddeld in aantal en inschrijvingen... 2 Meeste instroom in hbo-... 3 Weinig uitval... 3 Relatief minder switchers... 3 Hoog rendement in hbo-bachelor en wo-master... 3 Accreditatie-uitkomsten:

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Reflectieverslag Master pedagogiek

Reflectieverslag Master pedagogiek Reflectieverslag Master pedagogiek Voor + achternaam: Jan- Hessel Boermans Studentnummer: 277827 Soort verslag: reflectieverslag Master Pedagogiek Cohortjaar: 2013 Opleiding: Master Pedagogiek, Leren en

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved.

Onderzoeksresultaten. Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds. april 2011. 2010 Towers Watson. All rights reserved. Onderzoeksresultaten Pensioenbeleving deelnemers Stichting BMS Pensioenfonds april 2011 2010 Towers Watson. All rights reserved. Inhoud Context onderzoek Samenvatting Resultaten Communicatiemiddelen Uniform

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling

Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Beroepskrachten missen in hun opleiding aandacht voor kindermishandeling Van de twaalfhonderd beroepskrachten die reageerden op een enquête van het Tijdschrift Kindermishandeling vermoedde liefst 83 procent

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015

Monitor Haagse Lerarenbeurs. peildatum januari 2015 Monitor Haagse Lerarenbeurs peildatum januari 2015 Den Haag, april 2015 1 Introductie In december 2011 deed De Rode Loper onderzoek naar het percentage onbevoegd gegeven lessen in de Haagse regio. 1 Uit

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Honorering toezichthouders 2014

Honorering toezichthouders 2014 Honorering toezichthouders 2014 Drs. M. Jongsma M.L. Pieren, MSc Paterswolde, juni 2014 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Inleiding De NVTK gaat in 2014 de adviesregeling Honorering Toezichthouders in de

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie