Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Regio Noordwest-Veluwe. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noordwest-Veluwe. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers"

Transcriptie

1 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noordwest-Veluwe December Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

2 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research is het onderzoek- en adviesteam van het CAOP op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken in de publieke sector in Nederland en op Europees gebied. Cas van Andel BSc Deborah van den Berg MSc Drs. Richard Defourny Anne Postma MSc CAOP Research & Europa, december Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, CD, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Opzet Aanbod van personeel Ontwikkeling werkgelegenheid Onderwijsgevend personeel Directiepersoneel Leerlingontwikkelingen Leerlingaantallen Aandeel gewichtenregeling Leerlingprognoses Vraag naar personeel Diploma-aantallen lerarenopleiding Bijlage I Aanbod van personeel Leerlingontwikkelingen Gediplomeerden lerarenopleidingen Bijlage II... 28

4

5 1 INLEIDING De arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel is sterk regionaal bepaald. Zeker in het primair onderwijs geldt dat (potentiële) werknemers niet vanzelfsprekend vrijkomende vacatures in andere regio s vervullen. De situatie van vraag en aanbod verschilt dan ook sterk per regio. In het schooljaar 2010/2011 was de totale arbeidsvraag 4,3% van de werkgelegenheid voor leraren. 1 In regio s die met dalende leerlingenaantallen kampen is dit percentage lager, terwijl in de Randstad de vraag relatief hoog blijft. 2 De Stichting Arbeidsmarktplatform PO wil meer inzicht in de regionale arbeidsmarkt in het primair onderwijs. CAOP Research is daarom gevraagd regionale rapportages voor die sector op te stellen, waarin de belangrijkste cijfermatige ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt uiteen zijn gezet. De regionale arbeidsmarktrapportages dienen als ondersteuning voor scholen, besturen en samenwerkingsverbanden bij het formuleren van arbeidsmarktbeleid en aanverwante activiteiten en het benoemen van aandachtspunten. 1.1 Opzet In totaal zijn er 22 rapportages, waarvan er momenteel één voor u ligt. Voor het samenstellen van de regio s is gebruik gemaakt van de RPA-indeling. 3 In een aantal gevallen is een bundeling gemaakt van (meerdere) RPA-gebieden. Bij deze bundeling is zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande samenwerkingsverbanden. Daarnaast zijn er afzonderlijke rapportages voor de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) opgesteld. De rapportages hebben gezamenlijk een landelijke dekking. In bijlage 8 kunt u zien welk gebied deze rapportage beslaat en welke gemeenten daaronder vallen. Deze rapportage bevat de cijfermatige ontwikkelingen van de laatste jaren en de te verwachten ontwikkelingen in de komende jaren. Dit gebeurt op basis van beschikbare informatie. Om trends goed zichtbaar te maken, zijn de gegevens zoveel mogelijk in figuren weergeven. Voor de onderliggende cijfers verwijzen we naar de bijlagen. De volgende onderwerpen komen in deze rapportage aan bod: aanbod van personeel; leerlingontwikkelingen; leerlingprognoses; vraag naar personeel en gediplomeerden lerarenopleidingen. De ontwikkelingen zijn voorzien van een korte beschrijving en een benchmark met de landelijke trend. Daarmee kunt u de positie van de regio ten opzichte van Nederland bepalen. Voor een uitvoerige beschrijving en analyse van de onderwijsarbeidsmarkt in het primair onderwijs kunt u de Arbeidsmarktanalyse Primair Onderwijs 2012 raadplegen. 1 De totale arbeidsvraag is een optelsom van de uitbreidingsvraag en vervangingsvraag. De vervangingsvraag bestaat uit alle banen die vrijkomen doordat werknemers met pensioen gaan, een andere functie krijgen of minder gaan werken. Het totaal aantal banen verandert daardoor niet, wel kan door het vertrek de onvervulde vraag naar leraren toenemen. De uitbreidingsvraag betreft de groei of daling van het aantal banen. Door lagere aantallen leerlingen, aanpassing van de gewichtenregeling etc. is de uitbreidingsvraag in veel regio s negatief. 2 Dit blijkt uit de Nota Werken in het Onderwijs 2012 van het Ministerie van OCW. 3 Een RPA is een regionaal samenwerkingsorgaan op het terrein van de arbeidsmarkt en is opgebouwd uit gemeenten. Voor arbeidsmarktinformatie zijn in RPA-gebieden afgeleid uit de 131 werkgebieden van de CWI's. De RPA-indeling is landelijk dekkend en vervangt met ingang van 2002 de eerder gebruikte RBAindeling. 4

6 2 AANBOD VAN PERSONEEL Dit hoofdstuk bevat de werkgelegenheidscijfers in het primair onderwijs in de regio Noordwest- Veluwe. De regionale cijfers zijn afgezet tegen de ontwikkelingen in Nederland. Alle gegevens hebben betrekking op aantallen fte, tenzij anders is aangegeven. De peildatum van de gegevens is 1 oktober van het betreffende (school)jaar. Een onderverdeling naar basisonderwijs en speciaal onderwijs is te vinden in de bijlage, net als de ontwikkeling van de werkgelegenheid in aantallen personen. 2.1 Ontwikkeling werkgelegenheid Grafiek 2.1 Ontwikkeling totale werkgelegenheid onderwijspersoneel in fte, (index 2007=100) Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Toelichting grafiek 2.1 De werkgelegenheid in deze regio is in de periode met ruim drie procent afgenomen tot fte in De werkgelegenheid in deze regio is sterker gedaald dan de werkgelegenheid in Nederland. In Nederland daalde de werkgelegenheid in deze periode met minder dan één procent. Tussen de RPA s zijn verschillen zichtbaar: in Stedendriehoek is de werkgelegenheid in de periode sterker gedaald dan in Noordwest-Veluwe. In deze RPA s daalde de werkgelegenheid respectievelijk met ruim vier en ruim één procent. 5

7 2.2 Onderwijsgevend personeel Grafiek 2.2 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel in fte, (index 2007=100) Noordwest-Veluwe 102 Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Toelichting grafiek 2.2 De werkgelegenheid onder onderwijsgevend personeel in deze regio is in de periode met ruim vier procent gedaald tot fte. De werkgelegenheid in deze regio daalde in de periode sterker dan de werkgelegenheid onder onderwijsgevend personeel in Nederland. In Nederland daalde de werkgelegenheid in deze periode met drie procent. Tussen de RPA s zijn onderlinge verschillen zichtbaar: in Stedendriehoek is de werkgelegenheid onder het onderwijsgevend personeel met zo n vijf procent gedaald. De werkgelegenheid voor het onderwijsgevend personeel in Noordwest-Veluwe daalde met ruim twee procent. Grafiek 2.3 Leeftijdsverdeling onderwijsgevend personeel in 2011 (fte). < 25 jaar jaar jaar jaar Totaal regio Noordwest- Veluwe > 55 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 6

8 FTE Toelichting grafiek 2.3 Het grootste deel van het onderwijsgevend personeel in deze regio is tussen de jaar (29 procent). Ruim 25 procent van het onderwijsgevend personeel is in 2011 tussen de jaar en ruim 22 procent is 55 jaar of ouder. De leeftijdsopbouw van het onderwijsgevend personeel in deze regio verschilt nauwelijks van de leeftijdsopbouw van het onderwijsgevend personeel in Nederland. Grafiek 2.4 Ontwikkeling leeftijdsverdeling onderwijsgevend personeel in de regio Noordwest- Veluwe (fte) Jonger dan jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Toelichting grafiek 2.4 In 2007 is het aantal fte onder het onderwijsgevend personeel in de leeftijdsklasse jonger dan 25 jaar beperkt. De meeste fte s onder het onderwijsgevend personeel in deze regio zijn in 2007 te vinden in de leeftijdsklasse jaar (1.148 fte). Deze situatie is in 2011 licht gewijzigd. De meeste fte s bevinden zich in 2011 in de leeftijdsklasse jaar (1.018 fte). Ook is het aantal fte s in de leeftijdsklasse 55 jaar en ouder ten opzichte van 2007 gestegen tot 796 fte. 7

9 Grafiek 2.5 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel naar geslacht, (fte). Vrouw Man Totaal regio Noordwest- Veluwe -20% -15% -10% -5% 0% Toelichting grafiek 2.5 In de periode is het aandeel mannelijke onderwijzers in deze regio met bijna vijftien procent gedaald. Het aandeel vrouwelijke onderwijzers daalde in deze periode eveneens, met bijna twee procent. Het aandeel mannelijke onderwijzers in deze regio daalde in de periode sterker dan het aandeel mannelijke onderwijzers in Nederland. In Nederland daalde het aandeel met bijna twaalf procent. Per RPA zijn verschillen zichtbaar: het aandeel mannelijke onderwijzers is in de periode sterker gedaald in Stedendriehoek dan in Noordwest-Veluwe. In Stedendriehoek daalde de werkgelegenheid onder mannelijke onderwijzers met ruim achttien procent, ten opzichte van ruim vier procent in Noordwest-Veluwe. Grafiek 2.6 Dienstverband onderwijsgevend personeel in 2011 (fte). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Tijdelijke dienst Vaste dienst 30% 20% 10% 0% Totaal regio Noordwest- Veluwe 8

10 Toelichting grafiek 2.6 Nagenoeg al het onderwijsgevend personeel in deze regio werkt in vaste dienst (bijna 96 procent). Dit wijkt nauwelijks af van het aandeel onderwijsgevend personeel in Nederland dat werkzaam is in vaste dienst (ruim 94 procent). Grafiek 2.7 Deeltijdfactor onderwijsgevend personeel in 2011 (aantallen personen). Totaal regio Noordwest- Veluwe fte fte Meer dan 0.8 fte 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting grafiek 2.7 Bijna 41 procent van het onderwijsgevend personeel in deze regio werkt in 2011 op basis van een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 fte. Ruim 32 procent werkt in hetzelfde jaar op basis van een aanstellingsomvang van fte. Het onderwijsgevend personeel in deze regio heeft iets minder vaak een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 fte dan het onderwijsgevend personeel in Nederland. In Nederland werkt ruim 44 procent van het onderwijsgevend personeel op basis van deze aanstellingsomvang. 9

11 2.3 Directiepersoneel Grafiek 2.8 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel in fte, (index 2007=100) Noordwest-Veluwe 95 Stedendriehoek 90 Totaal regio Noordwest-Veluwe Toelichting grafiek 2.8 De werkgelegenheid onder het directiepersoneel in deze regio is in de periode met ruim tien procent afgenomen tot 366 fte. De werkgelegenheid onder het directiepersoneel is in de periode sterker gedaald in deze regio dan in Nederland. In Nederland nam de werkgelegenheid onder directiepersoneel in deze periode met ruim drie procent af. Per RPA zijn verschillen zichtbaar: in Noordwest-Veluwe daalde de werkgelegenheid onder het directiepersoneel sterker dan in Stedendriehoek. In deze gebieden daalde de werkgelegenheid voor directiepersoneel respectievelijk met ruim zestien en acht procent. Grafiek 2.9 Leeftijdsverdeling directiepersoneel in 2011 (fte). Jonger dan 25 jaar jaar jaar jaar Totaal regio Noordwest- Veluwe Ouder dan 55 jaar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

12 FTE Toelichting grafiek 2.9 Zo n 41 procent van het directiepersoneel in deze regio is in jaar of ouder. Onder het directiepersoneel in deze regio bevinden zich in 2011 nagenoeg geen jongeren. Het aandeel directiepersoneel tussen de jaar is in deze regio groter dan in Nederland. In Nederland was in 2011 zo n 34 procent van het directiepersoneel tussen de jaar. Wel is het aandeel directiepersoneel van 55 jaar of ouder in deze regio kleiner dan in Nederland (45 procent). Per RPA zijn verschillen zichtbaar: in Stedendriehoek is ruim 43 procent van het directiepersoneel 55 jaar of ouder. In Noordwest-Veluwe ligt dit aandeel op ruim 36 procent. Grafiek 2.10 Ontwikkeling leeftijdsverdeling directiepersoneel in de regio Noordwest-Veluwe (fte) Jonger dan jaar jaar jaar 55 jaar en ouder Toelichting grafiek 2.10 In 2007 is het aantal fte s onder het directiepersoneel in de leeftijdsklassen jonger dan 25 jaar en jaar met respectievelijk nul en achttien fte beperkt. De meeste fte onder het directiepersoneel in deze regio zijn in 2007 te vinden in de leeftijdsklasse jaar (215 fte). Deze situatie is in 2011 veranderd. De meeste fte bevinden zich dit jaar niet meer in de leeftijdsklasse jaar (142 fte), maar in de leeftijdsklasse van 55 jaar en ouder (152 fte). 11

13 Grafiek 2.11 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel naar geslacht, (fte). Vrouw Man Totaal regio Noordwest-Veluwe -20% -10% 0% 10% 20% Toelichting grafiek 2.11 Het aandeel mannelijke directieleden in deze regio is in de periode met zestien procent afgenomen. Het aandeel vrouwelijke directieleden in deze regio bleef gelijk. In deze regio is het aandeel mannelijke directieleden in de periode sterker gedaald dan het aandeel mannelijke directieleden in Nederland. In Nederland daalde het aandeel mannen in deze periode met ruim dertien procent. Het aandeel vrouwelijke directieleden nam in deze regio bovendien minder sterk toe dan het aandeel vrouwelijke directieleden in Nederland. Per RPA zijn verschillen zichtbaar: in Stedendriehoek steeg het aandeel vrouwelijke directieleden in de periode met 5 procent, terwijl in Noordwest-Veluwe een daling van ruim vijftien procent zichtbaar was. Grafiek 2.12 Dienstverband directiepersoneel in 2011 (fte). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Tijdelijke dienst Vaste dienst 20% 10% 0% Totaal regio Noordwest- Veluwe 12

14 Toelichting grafiek 2.12 Zo n 96 procent van het directiepersoneel in deze regio werkt in 2011 in vaste dienst. Dit wijkt niet af van het landelijk gemiddelde. In Nederland werkt eveneens zo n 96 procent van het directiepersoneel in vaste dienst. Grafiek 2.13 Deeltijdfactor directiepersoneel in 2011 (aantallen personen). Totaal regio Noordwest- Veluwe fte fte > 0.8 fte 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting grafiek 2.13 Ruim 75 procent van het directiepersoneel in deze regio werkt in 2011 op basis van een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 fte. Het directiepersoneel in deze regio werkt nagenoeg even vaak op basis van een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 fte als het directiepersoneel in Nederland. Het aandeel directiepersoneel werkzaam op basis van een aanstellingsomvang van fte is in deze regio wel groter dan in Nederland (ruim acht procent). Per RPA zijn verschillen zichtbaar: het directiepersoneel in Stedendriehoek (ruim 78 procent) werkt vaker op basis van een aanstellingsomvang van meer dan 0.8 fte dan het directiepersoneel in Noordwest-Veluwe (ruim 68 procent). 13

15 3 LEERLINGONTWIKKELINGEN Dit hoofdstuk gaat in op de leerlingontwikkelingen in het primair onderwijs in de regio Noordwest- Veluwe. Leerlingaantallen zijn een belangrijke indicator voor de bekostiging van scholen en daarmee indirect ook voor de omvang van de werkgelegenheid. De regionale cijfers zijn per schooljaar weergegeven en afgezet tegen de ontwikkelingen in Nederland. In de bijlage staan de leerlingontwikkelingen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs weergegeven. 3.1 Leerlingaantallen Grafiek 3.1 Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs (index 2007 = 100) Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. Toelichting De telling van de gegevens vindt plaats op vestigingsniveau. In de bijlage staan cijfers over leerlingaantallen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs weergegeven. Toelichting grafiek 3.1 Het aantal leerlingen in deze regio is in de periode met ruim één procent gedaald. Het aantal leerlingen in deze regio daalt iets minder sterk dan het aantal leerlingen in Nederland. In Nederland is het aantal leerlingen in de periode met bijna twee procent afgenomen. Per RPA zijn lichte verschillen zichtbaar: in Noordwest-Veluwe is het aantal leerlingen in de periode nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal leerlingen in Stedendriehoek nam in dezelfde periode af met bijna twee procent. 14

16 Tabel 3.1 Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal Noordwest-Veluwe Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. Toelichting De telling van de gegevens vindt plaats op vestigingsniveau. In de bijlage staan cijfers over leerlingaantallen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs weergegeven. 3.2 Aandeel gewichtenregeling Basisscholen ontvangen op basis van de gewichtenregeling extra personele en materiële faciliteiten. Het gewicht dat aan leerlingen wordt toegekend, slaat op de extra bekostiging, die zij ontvangen ten opzichte van reguliere leerlingen waarvan het gewicht is gesteld op nihil. Op basis van de gewichtenregeling ontvangen scholen extra middelen voor de bestrijding van achterstanden. Er zijn twee groepen gewichten onderscheiden: 0.3 voor leerlingen van ouders die maximaal lbo/vbo hebben genoten en 1.20 voor leerlingen, waarvan één ouder maximaal lbo/vbo heeft gevolgd en de andere maximaal basisonderwijs. Grafiek 3.2 Aandeel gewichtenleerlingen basisonderwijs in 2011 (in procenten). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Noordwest-Veluwe 20% 10% 0% Achterstandscategorie Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. Toelichting Deze gewichtenregeling geldt vanaf 1 augustus In de bijlage staan de regionale cijfers over het aandeel gewichtenleerlingen opgenomen. 15

17 Toelichting grafiek 3.2 Deze regio heeft relatief weinig achterstandsleerlingen. Aan bijna 89 procent van de basisschoolleerlingen uit deze regio is geen achterstandscategorie toegekend. In vergelijking met Nederland, is aan leerlingen in deze regio iets minder vaak de achterstandscategorie 1.20 toegekend. In Nederland bevindt ruim vijf procent van de leerlingen zich in deze achterstandscategorie, ten opzichte van ruim drie procent in deze regio. Tabel 3.2 Gewichtenregeling basisonderwijs in procenten in Noordwest-Veluwe 86,9 10,1 3,0 Stedendriehoek 89,6 6,4 4,0 Totaal regio Noordwest-Veluwe 88,8 7,5 3,7 87,7 6,9 5,4 Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. Toelichting Deze gewichtenregeling geldt vanaf 1 augustus In de bijlage staan aanvullende regionale cijfers over het aandeel gewichtenleerlingen opgenomen. 16

18 4 LEERLINGPROGNOSES In dit hoofdstuk worden de leerlingprognoses voor het primair onderwijs beschreven. Deze ramingen helpen inzicht te krijgen in de verwachte vraag naar en het verwachte aanbod van onderwijspersoneel. De prognoses zijn per schooljaar weergegeven en per regio afgezet tegen de prognoses voor Nederland. Grafiek 4.1 Leerlingprognoses primair onderwijs, (index: 2012 = 100) Noordwest Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Scenariomodel primair onderwijs, Arbeidsmarktplatform PO. Toelichting grafiek 4.1 Het aantal leerlingen in deze regio zal in de periode naar verwachting met zo n zeven procent dalen. In deze regio zal het aantal leerlingen in de periode sterker dalen dan in Nederland. In Nederland zal het aantal leerlingen in deze periode naar verwachting met ruim vier procent afnemen. Tabel 4.1 Leerlingprognoses primair onderwijs Noordwest Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Scenariomodel primair onderwijs, Arbeidsmarktplatform PO. 17

19 5 VRAAG NAAR PERSONEEL Dit hoofdstuk gaat in op de vraag naar personeel. Dit gebeurt aan de hand van vacaturegegevens. Die gegevens zijn telkens afgezet tegen de landelijke trend. Een gebruikelijke maat daarbij is de vacature-intensiteit: het aantal ontstane, vervulde, vervallen of openstaande vacatures ten opzichte van de totale werkgelegenheid. Tabel 5.1 Vacature-intensiteiten onderwijsgevend personeel regio Noordwest-Veluwe (in procenten). Ontstane vacatures IJssel Veluwe* 3,8 4,5 Nederland totaal 5,2 4,8 Vervulde vacatures IJssel Veluwe 4 5,1 Nederland totaal 5,7 4,8 Vervallen vacatures IJssel Veluwe 0,1 0 Nederland totaal 0,2 0,4 Openstaande vacatures IJssel Veluwe 0,1 0,1 Nederland totaal 0,2 0,2 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2011/2012, ResearchNed en Ecorys. Toelichting tabel 5.1 Noordwest-Veluwe bestaat uit de RPA s Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek. * IJssel Veluwe bestaat uit de RPA s Noordwest-Veluwe, de Vallei en Stedendriehoek. Toelichting tabel 5.1 In Nederland ontstonden er het laatste jaar minder vacatures. In IJssel Veluwe ontstonden meer vacatures dan het jaar daarvoor. In Nederland zijn in 2011 evenveel vacatures ontstaan als vervuld. In IJssel Veluwe zijn in hetzelfde jaar meer vacatures vervuld dan ontstaan. Het Ministerie van Onderwijs stelt dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar komt bij een openstaande vacature-intensiteit van 1% of meer. Sinds het schooljaar 2011/2012 daalde dat percentage vrijwel overal in Nederland onder deze kritieke waarde. In IJssel Veluwe ligt de openstaande vacature-intensiteit eveneens onder de 1%. 18

20 6 DIPLOMA-AANTALLEN LERARENOPLEIDING Dit hoofdstuk gaat in op het aantal afgestudeerden aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs in de nabije omgeving van de regio Noordwest-Veluwe. Deze gegevens geven inzicht in het potentiële aanbod van leraren. De gegevens zijn per (school)jaar weergegeven. Per hogeschool zijn de gegevens afgezet tegen de ontwikkelingen op alle Nederlandse hogescholen. Grafiek 6.1 Ontwikkeling aantal gediplomeerden lerarenopleidingen basisonderwijs regio Noordwest-Veluwe (index: 2006 = 100) Chr. Hs. Windesheim Kath. PABO Zwolle Saxion HS Totaal regio Noordwest-Veluwe Stamos.nl, bewerkt door CAOP Research. Toelichting In de bijlage staan aanvullende gegevens over het aantal gediplomeerden in tabelvorm opgenomen. Toelichting grafiek 6.1 Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen voor basisonderwijs in deze regio is in de periode met ruim twee procent toegenomen. In deze regio neemt het aantal gediplomeerden toe, terwijl in Nederland een daling zichtbaar is. In de periode daalde het aantal gediplomeerden in Nederland met bijna 30 procent. De stijging van het aantal gediplomeerden in deze regio is voornamelijk te wijten aan de toename van het aantal gediplomeerden aan de Christelijke Hogeschool Windesheim. In de periode nam hier het aantal gediplomeerden met ruim 41 procent toe, dit is een opvallende uitschieter. Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleiding voor basisonderwijs aan de Katholieke PABO Zwolle is in de periode met ruim zeventien procent gedaald. Ook aan Saxion Hogeschool is het aantal gediplomeerden gedaald. Hier nam het aantal gediplomeerden met ongeveer twintig procent af. 19

21 Grafiek 6.2 Ontwikkeling aantal gediplomeerden lerarenopleidingen speciaal onderwijs regio Noordwest-Veluwe (index: 2006 = 100) Chr. Hs. Windesheim Stamos.nl, bewerkt door CAOP Research. Toelichting In de bijlage staan aanvullende gegevens over het aantal gediplomeerden in tabelvorm opgenomen. Toelichting grafiek 6.2 Het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleiding voor speciaal onderwijs in deze regio is in de periode met ruim 22 procent afgenomen. In deze regio is het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleiding voor speciaal onderwijs sterker afgenomen dan het aantal gediplomeerden in Nederland. In Nederland daalde het aantal gediplomeerden aan de lerarenopleiding voor speciaal onderwijs in de periode met ruim twaalf procent. 20

22 7 BIJLAGE I 7.1 Aanbod van personeel 4 Tabel 7.1 Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs in fte, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Tabel 7.2 Ontwikkeling werkgelegenheid primair onderwijs in aantal personen, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Tabel 7.3 Ontwikkeling werkgelegenheid basisonderwijs in fte, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Tabel 7.4 Ontwikkeling werkgelegenheid basisonderwijs in aantal personen, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe De werkgelegenheidsgegevens in deze paragraaf hebben betrekking op het primair onderwijs en worden weergegeven in aantallen fte, tenzij anders is aangegeven. De peildatum van de gegevens is 1 oktober van het betreffende (school)jaar. 21

23 Tabel 7.5 Ontwikkeling werkgelegenheid speciaal onderwijs in fte, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Tabel 7.6 Ontwikkeling werkgelegenheid speciaal onderwijs in personen, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Onderwijsgevend personeel Tabel 7.7 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel primair onderwijs in fte, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe

24 Tabel 7.8 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel primair onderwijs naar leeftijd in fte, schooljaar Leeftijd Noordwest-Veluwe Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Stedendriehoek Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal regio Noordwest-Veluwe Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Tabel 7.9 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel primair onderwijs naar geslacht in fte, schooljaar Geslacht Noordwest-Veluwe Man Vrouw Stedendriehoek Man Vrouw Totaal regio Noordwest-Veluwe Man Vrouw Man Vrouw

25 Tabel 7.10 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel primair onderwijs naar aard dienstverband in fte, schooljaar Aard dienstverband Noordwest-Veluwe Vaste dienst Tijdelijke dienst Stedendriehoek Vaste dienst Tijdelijke dienst Totaal regio Noordwest-Veluwe Vaste dienst Tijdelijke dienst Vaste dienst Tijdelijke dienst Tabel 7.11 Ontwikkeling werkgelegenheid onderwijsgevend personeel primair onderwijs naar aanstellingsomvang in aantal personen, schooljaar Fte's Noordwest-Veluwe fte fte Meer dan 0.8 fte Stedendriehoek fte fte Meer dan 0.8 fte Totaal regio Noordwest-Veluwe fte fte Meer dan 0.8 fte fte fte Meer dan 0.8 fte Directiepersoneel Tabel 7.12 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel primair onderwijs in fte, schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe

26 Tabel 7.13 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel primair onderwijs naar leeftijd in fte, schooljaar Leeftijd Noordwest-Veluwe Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Stedendriehoek Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Totaal regio Noordwest-Veluwe Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Jonger dan jaar jaar jaar jaar en ouder Tabel 7.14 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel primair onderwijs naar geslacht in fte, schooljaar Geslacht Noordwest-Veluwe Man Vrouw Stedendriehoek Man Vrouw Totaal regio Noordwest-Veluwe Man Vrouw Man Vrouw

27 Tabel 7.15 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel primair onderwijs naar aard dienstverband in fte, schooljaar Vaste dienst Noordwest-Veluwe Vaste dienst Tijdelijke dienst Stedendriehoek Vaste dienst Tijdelijke dienst Totaal regio Noordwest-Veluwe Vaste dienst Tijdelijke dienst Vaste dienst Tijdelijke dienst Tabel 7.16 Ontwikkeling werkgelegenheid directiepersoneel primair onderwijs naar aanstellingsomvang in aantal personen, schooljaar Fte's Noordwest-Veluwe fte fte Meer dan 0.8 fte Stedendriehoek fte fte Meer dan 0.8 fte Totaal regio Noordwest-Veluwe fte fte Meer dan 0.8 fte fte fte Meer dan 0.8 fte Leerlingontwikkelingen Tabel 7.17 Ontwikkeling aantal leerlingen basisonderwijs schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. 26

28 Tabel 7.18 Ontwikkeling aantal leerlingen speciaal onderwijs schooljaar Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Totaal regio Noordwest-Veluwe Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. Tabel 7.19 Aantal gewichtenleerlingen basisonderwijs regio Noordwest-Veluwe Databestanden bekostigd onderwijs basisonderwijs en speciaal onderwijs, Dienst Uitvoering Onderwijs. 7.3 Gediplomeerden lerarenopleidingen Tabel 7.20 Ontwikkeling aantal gediplomeerden lerarenopleiding basisonderwijs omgeving regio Noordwest-Veluwe Hogeschool Chr. Hs. Windesheim Kath. PABO Zwolle Saxion HS Totaal regio Noordwest-Veluwe Stamos.nl, bewerkt door CAOP Research. Tabel 7.21 Ontwikkeling aantal gediplomeerden lerarenopleiding speciaal onderwijs omgeving regio Noordwest-Veluwe Hogeschool Chr. Hs. Windesheim Stamos.nl, bewerkt door CAOP Research. 27

29 8 BIJLAGE II In tabel 8.1 staat weergegeven welk gebied deze rapportage beslaat en welke gemeenten daaronder vallen. Tabel 8.1 Gemeenten per RPA RPA-namen Noordwest-Veluwe Stedendriehoek Gemeenten Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Oldebroek Putten Apeldoorn Brummen Deventer Epe Lochem Olst-Wijhe Voorst Zutphen 28

30 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Postadres Postbus CN Den Haag Bezoekadres Lange Voorhout EA Den Haag T arbeidsmarktplatformpo.nl Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs is het kennis-en expertisecentrum van de arbeidsmarkt in het primair onderwijs. Samen met de sector bevordert het een gezonde arbeidsmarkt. 2 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Twente. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Twente December 2012 20 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Noord-Holland, Gooi- en Vechtstreek. December 2012 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Noord-Holland, Gooi- en December 2012 15 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO.

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Regio Zuid- en Midden-Drenthe. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Regio Zuid- en Midden-Drenthe januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Limburg... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Overkoepelend rapport... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S. Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio s?

LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S. Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio s? ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers LOOPBAAN PABO-AFGESTUDEERDEN IN GROEI- EN KRIMPREGIO S Hoe verloopt de loopbaan van pas afgestudeerde Pabo-studenten in groei- en krimpregio

Nadere informatie

De onderwijsarbeidsmarkt in beeld. Onderwijsatlas primair onderwijs

De onderwijsarbeidsmarkt in beeld. Onderwijsatlas primair onderwijs De onderwijsarbeidsmarkt in beeld Onderwijsatlas primair onderwijs Inhoud Vorige pagina Volgende pagina Print Zoek Bewaren De onderwijsarbeidsmarkt in beeld Onderwijsatlas primair onderwijs Inleiding Groeit

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling arbeidsmarkt in afgelopen jaren

Analyse ontwikkeling arbeidsmarkt in afgelopen jaren Bijlage I: Analyse ontwikkeling arbeidsmarkt in afgelopen jaren Elke sector is anders en om effectief te zijn, is maatwerk nodig. Daarom dienen doelen en maatregelen van een sectorplan gebaseerd te zijn

Nadere informatie

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012

Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 Tekortvakken in het voortgezet onderwijs Deborah van den Berg januari 2012 1. Inleiding In het voortgezet onderwijs worden op de korte termijn tekorten aan leraren verwacht, oplopend tot een verwacht tekort

Nadere informatie

Een kijkje in de spp-keuken van het primair onderwijs. Masterclass A&O-fonds Provincies - 21 maart 2013

Een kijkje in de spp-keuken van het primair onderwijs. Masterclass A&O-fonds Provincies - 21 maart 2013 Een kijkje in de spp-keuken van het primair onderwijs Masterclass A&O-fonds Provincies - 21 maart 2013 Inhoud Een kijkje in de spp-keuken van het CAOP Hoe komt spp (bij u) op het menu? Hoe komt spp op

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010

Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Arbeidsmarktbarometer po, vo, mbo 2009/2010 Jaarrapportage Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Sil Vrielink Lette Hogeling Bas Kurver Eva van der Boom Susan van de Vlasakker Susan Warmerdam

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Zeeland datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Rotterdam / Rijnmond datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Onderwijsatlas primair onderwijs

Onderwijsatlas primair onderwijs Onderwijsatlas primair onderwijs DE ONDERWIJSARBEIDSMARKT IN BEELD Onderwijsatlas primair onderwijs DE ONDERWIJSARBEIDSMARKT IN BEELD Verantwoording CAOP Research MOOZ Onderzoek september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren vo 2015-2020 Regio Limburg datum 10 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011 Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2010/2011 Jaarrapport Onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Sil Vrielink Bas Kurver Lette Hogeling Eva van der Boom Susan van de Vlasakker Susan Warmerdam

Nadere informatie

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman

De Onderwijsspecialisten Dienstverlening. De participatiewet. Ed Staal en Richard Brenkman De participatiewet Ed Staal en Richard Brenkman Doel van participatiewet Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, via betaald werk aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1

Aantal instromende studenten tussen 2010 2014 gedaald. Figuur 1: Ontwikkeling instroom lerarenopleidingen 2010 2014. 1 Het aantal studenten dat start met een opleiding tot leraar basisonderwijs, leraar speciaal onderwijs of leraar voortgezet onderwijs is tussen en afgenomen. Bij de tweedegraads en eerstegraads hbo-lerarenopleidingen

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Noord-Holland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Noord-Holland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002. - eindrapport -

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002. - eindrapport - ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2002/2003 Vacatures in het 3 e kwartaal van 2002 - eindrapport - drs. F.E.M. Berndsen drs. J.A.E. Rigter drs. C.T.A. van Bergen Amsterdam, maart 2003 Regioplan

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2008-2013 Drentse Onderwijsmonitor 2013 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 8ste editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang

Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Feiten en cijfers 2010 Branche Kinderopvang Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2011/2012 Vacatures 3e kwartaal 2011 Beleidsonderzoek Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Onderwijs Sil Vrielink Bas Kurver

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college,

Gemeente Elburg T.a.v. het college van burgemeester en wethouders Postbus 70 8080 AB ELBURG. Geacht college, Gemeente Elburg Postbus 70 8080 AB ELBURG Gemeente Epe Postbus 600 8160 AP EPE Gemeente Ermelo 3850 AM ERMELO Gemeente Harderwijk Postbus 148 3840 AC HARDERWIJK Gemeente Heerde Postbus 175 8180 AD HEERDE

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor. Dit

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Toelichting Arbeidsmonitor

Toelichting Arbeidsmonitor Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Samenwerkingsverbanden van werkgevers Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste

Nadere informatie

Formele gesprekken in het onderwijs

Formele gesprekken in het onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs Invloed van onderwijsontwikkelingen op de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkelingsplannen in het primair en voortgezet onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs. Titel publicatie Ondertitel. Een onderzoek van de Stichting Participatiefonds

Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs. Titel publicatie Ondertitel. Een onderzoek van de Stichting Participatiefonds Arbeidsmarktknelpunten in het primair onderwijs Een onderzoek van de Stichting Participatiefonds Titel publicatie Ondertitel Dit onderzoek is uitgevoerd Riemer Kemper en Gerard van Essen van CAOP Research.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Prognose onderwijzend personeel Den Haag en Haaglanden

Prognose onderwijzend personeel Den Haag en Haaglanden Prognose onderwijzend personeel Den Haag en Haaglanden Eindrapport Opdrachtgever: Gemeente Den Haag Rotterdam, 18 mei april 2015 Prognose onderwijzend personeel Den Haag en Haaglanden Eindrapport Opdrachtgever:

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept

Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept Arbeidsmarkt Metaalbewerking Cijfers en Trends 2007 Noord-Holland concept R. Blommaert MSc Drs J. Freriks Drs I. de Vries Amsterdam, oktober 2007 708/oktober 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 Nr. 229 BRIEF

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland

Districtsrapportage. NOORDWEST -Noord-Holland-Noord -Zuidelijk Noord-Holland Districtsrapportage NOORDWEST - - 21 INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE 3 1 WERKGELEGENHEID 4 2 VACATURES 5 3 ECABO ENQUETE 6 4 LEERLINGEN 7 5 GEDIPLOMEERDEN 8 7 PERSPECTIEVEN WERKGEVERS 1 8 ARBEIDSMARKTPERSPECTIEVEN

Nadere informatie

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office)

Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) Tekorten op de ICT-arbeidsmarkt verklaard Door Has Bakker (beleidsadviseur ICT~Office) ICT~Office voorspelt een groeiend tekort aan hoger opgeleide ICT-professionals voor de komende jaren. Ondanks de economische

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie,

Geachte leden van de Vaste Commissie, Hoofdkantoor Jaarbeursplein 22 Postbus 2875 3500 GW UTRECHT Leden Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. mevrouw drs. E. de Kler Postbus 20018

Nadere informatie

vco in Midden- en Oost-Groningen Primair onderwijs

vco in Midden- en Oost-Groningen Primair onderwijs Primair onderwijs ABP presenteert u hier de nieuwe Werkgeversspiegel. U ziet hierin meer informatie over uw organisatie. Wat vindt u in uw Werkgeversspiegel? U treft interessante kerncijfers aan over uw

Nadere informatie

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche

Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu drs. W. van Ooij MarktMonitor Juni 2011 Vrouwen in de Mobiliteitsbranche Nulmeting t.b.v. TechniekTalent.nu MarktMonitor staat voor

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004. - eindrapport -

ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005. Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004. - eindrapport - ARBEIDSMARKTBAROMETER VOORTGEZET ONDERWIJS 2004-2005 Vacatures in het 3 e kwartaal van 2004 - eindrapport - drs. C.T.A. van Bergen drs. F.M.E. Berndsen drs. M. Diepeveen drs. J.A.E. Rigter Amsterdam, februari

Nadere informatie

Scenariomodel Primair onderwijs. Technische toelichting. september 2013. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Scenariomodel Primair onderwijs. Technische toelichting. september 2013. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Scenariomodel Primair onderwijs Technische toelichting september 2013 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Technische toelichting op het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 47 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 47 20 november 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Iets meer banen en vacatures in het derde kwartaal 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Macro-economie 5 Koerswaarde

Nadere informatie

CAO-enquête Werkdruk VO

CAO-enquête Werkdruk VO CAO-enquête Werkdruk VO Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt drs. H.S. Vrielink drs. M. Thomassen drs. B. Kurver drs. L. Hogeling ResearchNed maart 2010 2010 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd

Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Aantal openbare schoolbesturen gehalveerd Door senior-beleidsmedewerker Maurits Huigsloot Sinds 2000 is het aantal besturen van het openbaar basisonderwijs gehalveerd. Dit is niet ten koste gegaan van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 210 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Overzichtsrapport SER Gelderland

Overzichtsrapport SER Gelderland Overzichtsrapport SER Gelderland Uitkeringen In opdracht van SER Gelderland September 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse Primair onderwijs 2011

Arbeidsmarktanalyse Primair onderwijs 2011 Arbeidsmarktanalyse Primair onderwijs 2011 CAOP Research: drs. Richard Defourny drs. Karin Jettinghoff SBO, maart 2011 Uitgave: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO), Den Haag Auteurs: drs. Richard

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA. DEN HAAG.. Datum 2 november 2015 Onderwijsarbeidsmarkt

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA. DEN HAAG.. Datum 2 november 2015 Onderwijsarbeidsmarkt >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA. DEN HAAG.. Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De Rotterdamse onderwijsarbeidsmarkt in beeld

De Rotterdamse onderwijsarbeidsmarkt in beeld De Rotterdamse onderwijsarbeidsmarkt in beeld Kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het po, vo en mbo Onderzoek in opdracht van het programma Beter Presteren Rotterdam Wouter van Casteren Sil Vrielink

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016 maart 2012 Deborah van den Berg 1. Inleiding Wat zijn de huidige en toekomstige arbeidsmarktperspectieven naar opleiding en beroep? Het Researchcentrum

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014

De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 De Nederlandse Maritieme Arbeidsmarkt 2014 Sectorrapport Scheepsbouw Ruud van der Aa Jenny Verheijen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Belangrijkste uitkomsten 4 1. Samenstelling werkgelegenheid 5 2. Verwachte

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie