De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd."

Transcriptie

1 ZITTING VAN 3 september 2013 Aanwezig: Hans Eyssen, burgemeester-vrzitter; Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, schepenen; Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin, Anne Van Gidsenhven, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen, Lucia Van Uythem, Philip Naert, Hilde Heens, Jacques Tté, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel, gemeenteraadsleden; Inge Claes, OCMW-vrzitter en raadslid met raadgevende stem Ria Verstraelen, gemeentesecretaris De raadsleden Herman Theys en Ken Van Criekingen zijn verntschuldigd. Overeenkmstig art van het gemeentedecreet verlaat Annelies Vander Bracht de raadstafel bij de bespreking van agendapunt ROM R-04. Ze neemt niet deel aan de stemming ver dit punt. De burgemeester-vrzitter pent de vergadering m 20u. SEC R-01 01) NOTULEN VORIGE ZITTING De gemeenteraad keurt de ntulen eenparig ged. SEC R-02 02) JAARVERSLAG 2012 Samenvatting van de bespreking Hilde Heens merkt terecht p dat N-VA ntbreekt p de lijst met plitieke verenigingen. Het jaarverslag 2012 wrdt p dit punt aangevuld. De gemeenteraad keurt het jaarverslag 2012 vervlgens eenparig ged. SEC R-03 03) AANSTELLING LID POLITIERAAD Gelet p het besluit van de plitieraad dd. 05 juni 2013 betreffende de akteneming van het ntslag van Pieter Csemans als lid van de plitieraad en het schrijven van Rudy Janssens waarin hij meedeelt dat hij het mandaat als pvlger niet wenst waar te nemen; Gelet p artikel 19 van WGP dat bepaalt dat in bvenvermelde situatie alle ng in functie zijnde gemeenteraadsleden die de vrdracht van het te vervangen lid hadden ndertekend, gezamenlijk een kandidaat effectief lid en één f meer kandidaat-pvlgers kunnen vrdragen; Gelet p artikel 19 van WGP dat bepaalt dat bij een dergelijke vrdracht de kandidaten verkzen verklaard wrden, de kandidaat-pvlgers in rde van hun vrdracht; Gelet p de akte van vrdracht dd. 20 augustus 2013 die de hierna vermelde kandidaten vrdraagt in vervanging van Pieter Csemans en die ndertekend is dr de vlgende gemeenteraadsleden: Kandidaat-effectief lid Kandidaat-pvlger Vrdragende gemeenteraadsleden PEERS Guid MINNEN Jeri DEMARSIN Alex THEYS Herman JANSSENS Rudy SPAEPEN Ann

2 Overwegende dat Guid Peers en Jeri Minnen aan de verkiesbaarheidsvrwaarden vlden; Overwegende dat de vrdracht gedaan wrdt dr de raadsleden die de vrdracht van het te vervangen lid hadden ndertekend; Bijgevlg wrdt vereenkmstig artikel 19 van WGP Guid Peers eenparig verkzen verklaard als lid van de plitieraad en Jeri Minnen als kandidaat-pvlger. FIN R 01 04) BUDGETWIJZIGING NR. 1 - DIENSTJAAR 2013 Hans Eyssen, (CD&V), bevegd vr financiën, leidt het vrstel in Een budgetwijziging medi dienstjaar is gebruikelijk. Het vrstel 2013 is uitverig besprken p de cmmissie financiën van 22 augustus. De burgemeester smt de belangrijkste aanpassingen krt p. In de gewne dienst zijn er een aantal kleine aanpassingen in meer f in min ndig. Z neemt het bestuur vrtaan de ksten van het busverver vr de zwemlessen van de vrije schlen ten laste. Het vrziet k extra budget vr sneeuw- en ijzelbestrijding en vr de verbetering van een aantal nverharde wegen. In de buitengewne dienst wrden de kredieten aangepast in functie van de vruitgang van de werken aan gebuwen en wegen. Het bestuur wil de kmende jaren k investeren in het vertuigenpark van de gemeente. De udste bestelwagen van de grendienst en de dienstwagen van de dienst penbare werken zijn ndig aan vervanging te. Samenvatting van de bespreking Raadslid Hilde Heens heeft geen pmerkingen bij de budgetaanpassingen Ze is wel ngerust ver de evlutie van de saldi van de gewne dienst. Ze bezrgt de raadsleden een rekenblad met een verzicht van de cijfers ver de peride De uitgaven van de gewne dienst stijgen in die peride met 20%, de ntvangsten greien met slechts 9% (7%, excl. de eenmalige inkmsten Creadiv). Deze algemene trend van dalende explitatie-verschtten, maakt dat er de kmende jaren minder kan vergedragen wrden naar de buitengewne dienst en dat er dus te weinig beleidsruimte blijft vr investeringen. Om die reden keurt N-VA de budgetwijziging niet ged. Het verscht p de gewne dienst met pnieuw ruimer. Meer inkmsten zijn niet te verwachten. De Vlaamse verheid met besparen en het bestuur wil de belastingen niet verhgen. Werken langs de uitgavenkant is dan ndzakelijk. Besparingen zijn ndig. Geen eenvudige efening. Ok mdat de gemeentebesturen de kmende jaren vr belangrijke extra uitgaven staan vr a. brandweer en pensienen. De schuldenlast is nu dragelijk, maar N-VA is bezrgd dat de stijging van de uitgaven zal leiden tt ngeznde gemeentefinanciën. N-VA wil als ppsitiepartij cnstructief meedenken ver structurele besparingen. Hans Eyssen erkent dat het bestuur de uitgaven nder cntrle met huden. Besparingen uit efficiëntiewinsten blijven k de kmende jaren een aandachtspunt. Hij zet als schepen van financiën wel een belangrijke kanttekening bij de cijfers die raadslid Heens vrlegt. De cijfers 2013 zijn niet vergelijkbaar met die van de peride 2012 en ervr. De cijfers zijn cijfers uit de afgeslten rekening. De cijfers 2013 zijn ramingen uit het budget. Definitieve saldi p de explitatierekening liggen bij lkale besturen aanzienlijk hger dan deze van het budget. Gemeentebesturen verschatten systematisch de geplande uitgaven in het budget. Een ndzaak. Het dr de raad gedgekeurde budget heeft vr lkale besturen immers een autrisatiefunctie. Per budgetpst bevat het het maximumbedrag dat het bestuur mag uitgeven tijdens het dienstjaar. Wil het bestuur alle facturen tijdig kunnen betalen, dan met men dit uitgavenplafnd per budgetpst vldende ruim laten gedkeuren. Ter illustratie: bij de budgetwijziging medi 2013 ligt het verscht p de gewne dienst al eur hger dan in het rsprnkelijke budget vastgesteld eind Budgetcijfers 2013 vergelijken met cijfers uit de rekeningen gaat dus niet p. De definitieve saldi van de rekeningen gewne dienst 2011 en 2012 liggen iets lager dan in 2010, maar ze zijn met 10% van het ttale budget ng altijd zeer ged. Van een structureel prbleem is geen sprake, besluit de burgemeester.

3 Raadslid Philip Naert geeft aan dat de Open Vld-fractie de budgetwijziging niet gedkeurt. Een crèche in het leegstaande deel van de bib en de aanleg van de drpskern in Nieuwrde zijn ng steeds niet gebudgetteerd. Open Vld verwacht dat de meerderheid haar verkiezingsbelften nakmt en hier snel werk van maakt. Hans Eyssen antwrdt dat de beide investeringen niet in het najaar 2013 kunnen wrden gerealiseerd. Er gebeurt wel heel wat vrbereidend werk. Het verleg met De Sterrekes lpt. De aanvraag bij Kind en Gezin vr betelaging van het prject is geweigerd vr Begin 2014, z snel als mgelijk, dient het kinderdagverblijf een nieuwe aanvraag in. De eur vrzien vr de biblitheek in de budgetwijziging dienen vr de afwerking van het gebuw. De riginele autmatische vrdeur is vervangen dr een bedrijfszekerder mdel en de sturing van de verwarming mest aangepast. Het bestuur is er zelf k niet gelukkig mee dat de architect van het prject, ndanks de vele besprekingen van de plannen, heeft nagelaten m de sturing van de verwarming aan te passen in functie van de nieuwe indeling van de bedrijfsruimte. Dit lijkt een evident nderdeel van de verbuwingswerken, maar het bleek dus niet in de dr de raad gedgekeurde ntwerpen vrzien. De drpskern in de deelgemeente Nieuwrde wrdt aangepakt n.a.v. de rileringswerken dr Aquafin. De prcedure is pgestart. De ntwerpfase 1 is dr het studiebureau ingediend bij VMM. Het prject lpt, maar vraleer de werken starten zijn er ng heel wat prcedurestappen te zetten. Zeker geen uitvering in Anne Van Gidsenhven (Open Vld) infrmeert f de werken in de Gbrs. Van Tiltstraat starten in april 2014? Rudy Janssens, schepen van penbare werken (CD&V), antwrdt dat de werken kunnen starten na de winter. De buwvergunning is gedgekeurd. Gbrs. Van Tiltstraat zit vervat in het Aquafinprject verbindingsrilering Leuvensebaan, dat samen is pgestart met Cllectr Winge fase 2 en Winge fase 3. De cllectrwerken Winge 2 en Winge 3 hebben in aanvang weinig impact p de wegen, zdat men de 3 dssiers gelijktijdig in aanbesteding kan laten gaan. Overwegende dat enkele psten van het budget dienen gewijzigd te wrden; Gelet p het gemeentedecreet; Op vrstel van het cllege; Gelet p de besprekingen in de gemeenteraadscmmissie financiën dd. 22 augustus 2013; BESLUIT Met 12 stemmen vr van Hans Eyssen, Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen en Jacques Tté, en 7 stemmen tegen van Anne Van Gidsenhven, Lucia Van Uythem, Philip Naert, Hilde Heens, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel Artikel 1. De gewne dienst van het gemeentebudget dj te wijzigen vereenkmstig bijgaande pgave en de nieuwe uitkmst vast te stellen als vlgt: samenvattingstabel Vlgens r- verhging verlaging na de vrgest sprnk.budget + - wijziging f de vrige wijz. Alg.res.bud.rek , ,00 Res.bud.rek , ,00 0, ,00 Alg.res.bud.rek , ,00 0, ,00 geraamd Budgetwijziging Ontv. eigen dj , ,00 0, ,00 Uitg. eigen dj , , , ,00 Ontv.vrige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitg. vrige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontv.verbekingen 0, ,00 0, ,00

4 Uitg. verbekingen , ,00 0, ,00 Ger.res.budget , , , ,00 Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 ==================================================== Art. 2. De buitengewne dienst van het gemeentebudget dj te wijzigen vereenkmstig bijgaande pgave en de nieuwe uitkmst vast te stellen als vlgt: samenvattingstabel Vlgens r- verhging verlaging na de vrgest sprnk.budget + - wijziging f de vrige wijz. Alg.res.bud.rek , ,00 Res.bud.rek ,00 0, , ,00 Alg.res.bud.rek ,00 0, , ,00 geraamd Budgetwijziging 2013 Ontv. eigen dj , ,00 0, ,00 Uitg. eigen dj , ,00 0, ,00 Ontv.vrige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Uitg. vrige jaren 0,00 0,00 0,00 0,00 Ontv.verbekingen , ,00 0, ,00 Uitg. verbekingen 0,00 0,00 0,00 0,00 Ger.result.bud , ,00 0, ,00 Geraamd algemeen budgetresultaat ,00 ==================================================== FIN R 02 05) WOONVERGOEDING VOOR DE BEDIENAAR VAN DE EREDIENST CHRISTENGEMEENTE LEUVEN Gelet p de raadsbeslissing van de stad Leuven dd. 24 juni 2013 met gunstig advies inzake de verdeelsleutel vr de prtestantse kerkgemeente Christengemeente Leuven ; Gelet p de wet van 20 februari 1991 inzake de huishuur, waarbij de huurprijs van een wning één keer per jaar mag wrden geïndexeerd p de verjaardag van de inwerkingtreding van het cntract, zelfs al staat dat er niet in vermeld en dit vlgens de wettelijke indexeringsfrmule; Overwegende dat het gemeentebestuur het maximum van de wnstvergeding vr de bedienaar van de eredienst Christengemeente Leuven, -met als ambtsgebied Leuven, Hlsbeek, Aarscht, Krtenaken, Bekkevrt, Diest en Scherpenheuvel-, afstemt p de bepalingen van de huurwetgeving, gelijkvrmig met de regeling van het stadsbestuur van Leuven; Overwegende dat de gemeenteraad van Leuven dd. 24 juni 2013 de huurwaarde vr het jaar 2013 vr de bedienaar heeft vastgesteld p 5.067,93 eur = 3.191,83 eur (basishuur 1991) x 139,82 (index 12.12) / 88,06 (index 12.90); In verhuding tt het aantal gelvigen in Leuven, Hlsbeek, Aarscht, Krtenaken, Bekkevrt, Diest en Scherpenheuvel draagt de gemeente Hlsbeek hiervan 19,16 %, dit is 971,02 eur; Gelet p artikel 151 van het Gemeentedecreet; Gelet p artikel 92 van het decreet van 30 december 1809; Op het vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen; BESLUIT met eenparigheid van stemmen Artikel 1. De wnstvergeding van de bedienaar van de eredienst Christengemeente Leuven vr het vlledige ambtsgebied vast te stellen p het effectieve huurbedrag van het betrkken gebuw, maar beperkt tt een maximum van 5.067,93 eur vr het jaar Art. 2.

5 In tepassing van artikel 2 de tussenkmst van de gemeente in de wnstvergeding vr 2013 vast te stellen p 971,02 eur. De gemeente draagt hiermee 19,16% van de ttale wnstvergeding, cnfrm de verdeelsleutel p basis van het aantal gelvigen per burgerlijke gemeente van het ambtsgebied Hlsbeek, Aarscht, Krtenaken, Bekkevrt, Diest en Scherpenheuvel. Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking p 1 januari Art. 4. Een exemplaar van deze beslissing ver te maken aan het gemeentebestuur van Leuven en de guverneur van de prvincie Vlaams-Brabant. FIN R-03 06) BRANDWEERBIJDRAGEN - EINDAFREKENING EN RAMING VOOR DE MEERJARENPLANNING. Hans Eyssen licht te De guverneur deelt in een recente brief aan de gemeenten mee welke brandweerbijdragen meten wrden vrzien bij de meerjarenplanning. In februari 2014 krijgen de gemeenten ng een aanzienlijk bedrag aangerekend als eindafrekening vr de peride Dit bedrag is zwaarder dan verwacht vr alle gemeenten. Bij gebrek aan rechtsgeldige berekeningsbasis, heeft de prvincie de vrbije jaren telkens vrschtten pgevraagd. Men gebruikte het dienstjaar 2006 hiervr als referentie. In dat jaar betaalden 3 nieuw tegetreden gemeenten al bijdragen, terwijl de investeringen in verband met hun tetreding (vrpst Haacht) pas drgingen in In die zin met men de zwaarder dan verwachte afrekening van de vrbije peride verklaren. de meegedeelde ramingswijze vr de bijdragen meerjarenplanning valt vlgens de burgemeester minder tegen dan verwacht. De verdeelsleutel blijft gelijk. De kstenstijging n.a.v. de verwachte wijzigingen aan het statuut van de brandweermannen wrdt (ng) niet drgerekend. Samengevat: de factuur vr de brandweerbijdragen is zwaar (> eur) vr 2014 (eindafrekening vrbije peride + bijdrage dienstjaar). Vanaf de vlgende dienstjaren zal dit zich nrmaliseren. Al blijft de financiële impact van de definitieve brandweerhervrming vr de lkale besturen vrlpig ng nduidelijk. Gelet p artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet; Gelet p de brief van de guverneur van 13 juni 2013 betreffende eindafrekening van de brandweerksten vr de peride ; Overwegende dat de eindafrekening van de gemeente Hlsbeek ,00 eur bedraagt en dit sald p 14 februari 2014 zal verrekend wrden; Gelet p het verzek van de guverneur m deze sm p te nemen in het budget 2014; Gelet p de brief van de guverneur van 2 juli 2013 inzake de meerjarenplanning van de brandweerksten waaruit blijkt dat de brandweerksten vr 2014 zullen bestaan uit de eindafrekening 2012 en vier kwartaaltranches vr 2014, waarbij een kwartaaltranche bestaat uit ¼ van de bijdrage 2012; Overwegende dat vanaf het dienstjaar 2015 deze afrekening vlgens hetzelfde schema zal verlpen; NEEMT KENNIS VAN de brandweerbijdragen vr de peride vr de sm van ,00 eur de raming van de brandweerbijdragen in functie van de meerjarenplanning CVT R-01 07) SAMENSTELLING EN ERKENNING VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD Schepen van sprt, Dimitri Casteleyn (sp.a), leidt het agendapunt in Dit agendapunt werd verdaagd p de zitting van 25 juni. Inmiddels heeft de schepen de samenstelling en erkenning van de gemeentelijke sprtraad grndiger

6 kunnen bekijken. Hij legt deze pnieuw vr ter kennisneming en vraagt de raad m de sprtraad, aldus samengesteld, te erkennen als autnm adviesrgaan. Gelet p het Gemeentedecreet; Gelet p het decreet van 7 juli 2012 hudende het stimuleren en subsidiëren van een lkaal sprtbeleid; Overwegende dat de sprtraad wrdt samengesteld uit vertegenwrdigers van clubs, schlen en andere rganisaties die sprtieve activiteiten ntplien in de private f de publieke sectr, aangevuld met deskundigen specifiek vr de gemeente; Gelet p de installatievergadering van de sprtraad dd. 17 april 2013 met de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur en de verkiezing van de vrzitter en ndervrzitter; Gelet p de statuten en het huishudelijk reglement van de sprtraad, zals gedgekeurd dr de installatievergadering van de sprtraad p 5 april BESLUIT met eenparigheid van stemmen. Artikel 1. Kennis te nemen van de samenstelling van de sprtraad: Vetbal VK Krtrijk-Dutsel jeugd Rudi Gvaerts Vetbal VK Krtrijk-Dutsel jeugd Iv Wierinckx Vetbal VK Krtrijk-Dutsel veteranen Iv Wierinckx Vetbal VK Krtrijk-Dutsel veteranen Rudi Gvaerts Vetbal VK Krtrijk-Dutsel Paul Nys Vetbal VK Krtrijk-Dutsel Rger Cenen Vetbal VK Hlsbeek René Peeters Vetbal VK Hlsbeek Dries Vanysacker Vetbal Racing Nieuwrde Davy Stas Vetbal Racing Nieuwrde Maurice Vandenwijngaerden Gym Gymgrep Hlsbeek/A.S. Anneke Debremaeker Gym Gymgrep Hlsbeek/A.S. Michel Meulemans Wandelen WSV Hlsbeek Chris Claes Wandelen WSV Hlsbeek Richard Nevelsteen Paarden Paardenvrienden Hlsbeek Js Cenen Paarden Paardenvrienden Hlsbeek Myriam Neyns Bwling Vriendenkring Bwling Stnes Stan Van Uffelen Bwling Vriendenkring Bwling Stnes Rland Dubis Biljart The New Red Bys Gerges Vanderstappen Biljart The New Red Bys Eddy Van Osterwyck Basket Leuven Bears Freddy Hernu Basket Leuven Bears Dirk Van Remrtel Dans Dansstudi Devtin vzw Annerse Janssens Dans Dansstudi Devtin vzw Sfie Bastin Onderwijs Vrije Basisschl Hlsbeek-Plein Mia Van Eyken Onderwijs Vrije Basisschl Hlsbeek-Plein Griet Tistaert Deskundige Anne Mikse Deskundige Ria Hendrickx Omnisprt Dacsprt David Verbeek Onderwijs Gemeentelijke basisschlen Leen Theys Gemeente Schepen van Sprt Dimitri Casteleyn Gemeente Sprtverantwrdelijke Marc Huygens Art. 2. Kennis te nemen van de samenstelling van de raad van bestuur van de sprtraad Vetbal VK Krtrijk-Dutsel jeugd Rudi Gvaerts Vetbal VK Hlsbeek Dries Vanysacker Vetbal Racing Nieuwrde Maurice Vandenwijngaerden Gym Gymgrep Hlsbeek/A.S. Michel Meulemans Wandelen WSV Hlsbeek Chris Claes Basket Basket Grt Leuven Freddy Hernu Dans Dansstudi Devtin vzw Annerse Janssens

7 Deskundige Anne Mikse Deskundige Ria Hendrickx Omnisprt Dacsprt David Verbeek Onderwijs Gemeentelijke basisschlen Leen Theys Gemeente Schepen van Sprt Dimitri Casteleyn Gemeente Sprtverantwrdelijke Marc Huygens De vrzitter kan andere deskundigen uitndigen. Art. 3. Kennis te nemen van de verkiezing van vlgende persnen in vlgende functies dr de sprtraad dd. 17 april 2013: Anne Mikse vrzitter Dries Vanysacker ndervrzitter Ria Hendrickx secretaris Leen Theys penningmeester Art. 4. De sprtraad als autnm adviesrgaan inzake sprtmateries te erkennen. ROM R-01 08) ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN SCHUTTERSVELD TE HOLSBEEK - DEFINITIEVE VASTSTELLING Hans Eyssen leidt het vrstel in Hij vraagt de raad m het rilijn- en nteigeningsplan vr de wegaanleg van het Schuttersveld definitief vast te stellen. In het penbaar nderzek zijn ng een aantal pmerkingen en bezwaren gefrmuleerd, vnl. i.v.m. de technische uitvering van de werken en de eindafwerking: deze raken niet aan de essentie van de ligging van de rilijn, zdat deze definitief kan vastgesteld wrden de meeste kunnen pgelst wrden in verleg met de betrkken eigenaars. Samenvatting van de bespreking Anne Van Gidsenhven meldt dat de Open Vld-fractie de vrstellen vr rilijnen nteigeningsplannen, net als in het verleden, niet zal gedkeuren. Om de gebruikelijke mtieven. Open Vld is niet akkrd met het principe dat het bestuur geen vergeding betaalt vr nteigende delen van wnkavels. Eigenaars die tt 1/3 van hun eigendm zien ingenmen in het penbaar dmein, meten vr de waardevermindering financieel gecmpenseerd wrden. Schepen van penbare werken, Rudy Janssens, reageert: een kstelze grndafstand van wnkavels i.f.v. rilijnplannen wrdt in deze gemeente vr alle eigenaars tegepast. Al vele jaren. De meerderheid zet in deze sinds 2001 slechts het beleid verder van vrige besturen en past dit cnsequent te; een systematische tepassing van de gratis grndafstand maakt dat elke eigenaar vreg f laat een deel van zijn eigendm i.f.v. wegwerken zal meten afstaan. Ofwel als pgelegde last bij het testaan van de verkavelings- f buwvergunning, fwel in het kader van een rilijnplan n.a.v. de wegenwerken; wnkavels krijgen meer waarde dr de aanleg van een perfect uitgeruste weg met nieuwe nutsvrzieningen. Vr landbuwers gaat deze redenering niet p. Zij wrden dus wel verged.b.v. een schattingsverslag van registratie en dmeinen; de ervaring leert (k in dit dssier) dat eigenaars veelal bereid zijn m gratis af te staan i.f.v. wegenwerken. Ok merkt hij bij eigenaars die pmerkingen f bezwaren frmuleren de bereidheid tt een cnstructief gesprek met het bestuur. Er wrdt samen naar een plssing gezcht; Hans Eyssen vegt hieraan te dat in heel wat gevallen het af te stane grndstuk de fact reeds gebruikt wrdt als wegenis f berm. Z n grndstrk afstaan geeft geen gemis. Anne Van Gidsenhven stelt dat het bestuur de vrbije 2 legislaturen het kstelze niet vr iedereen heeft tegepast. Er zijn eigenaars weldegelijk gecmpenseerd vr de grndafstand.

8 Philip Naert heeft geen bezwaar tegen een gratis grndafstand als last bij een verkavelings- f buwvergunning. De eigenaar krijgt iets in ruil. N.a.v. een rilijnen nteigeningsplan ligt dit anders, aldus het raadslid. Het wnerf ndergaat een waardevermindering en de eigenaar blijft met lege handen achter. Een nteigeningsvergeding enkel n.a.v. rilijnplannen zu pas unfaire gevlgen hebben, antwrdt H. Eyssen. Stel : eigenaar A krijgt in zijn verkavelingsvergunning een gratis grndafstand pgelegd. 3 jaar later is er in dezelfde straat een nteigening in het kader van een rilijnplan. Buurman B ntvangt n.a.v. deze nteigening een vergeding. Hij dient nmiddellijk een verkavelingsaanvraag in. Verkavelaar A staat gratis af, verkavelaar B speelt het slim en verkavelt pas na het incasseren van een vergeding. Dit klpt niet. N-VA raadslid Hilde Heens steunt het bestuur in de cnsequente tepassing van de kstelze grndafstand vr wnkavels. Ze wnt zelf langs de ruggengraat en ziet de nieuwe infrastructuur (wegdek, nutsleidingen, fietspad) weldegelijk als een meerwaarde vr haar eigendm. Vreg f laat kmt iedereen aan de beurt. Kstels afstaan is een kwestie van slidariteit i.f.v. een beter penbaar dmein, waar iedereen van meegeniet. Mensen gaan daaraan niet dd. Gelet p het rilijnendecreet van 8 mei 2009; Gelet p de raadsbeslissing van 28 mei 2013 met de vrlpige vaststelling van het rilijn- en innemingsplan Schuttersveld; Overwegende dat de mtivering en het del van de vaststelling van het rilijn- en innemingsplan en van de grndinnemingen reeds uitverig zijn tegelicht in de raadsbeslissing ROM R-01; Gelet p de beslissing van het cllege dd. 6 juni 2013 m een penbaar nderzek te huden van 13 juni 2013 tt en met 13 juli 2013; Overwegende dat hierbij alle eigenaars van de nrerende gederen die zich bevinden in het ntwerp van rilijnenplan zijn aangeschreven; Gelet p het prces-verbaal van sluiting, behandeld dr het cllege in zitting van 25 juli 2013 en waaruit blijkt dat er tijdens het penbaar nderzek: geen mndelinge bezwaren zijn gefrmuleerd vr 6 innemingen een akkrd met gratis grndafstand is ingediend, znder vrwaarden/pmerkingen vr 6 innemingen een akkrd met gratis grndafstand is ingediend, met bijkmende vrwaarden/pmerkingen 1 bezwaarschrift is ingediend p 26 juni 2013 dr Vunckx-Van Rijmenant (inneming 15a) 3 pmerkingen zijn ingediend p 12 juni 2013 dr Van Werde-Daamen, Schuttersveld 54 te 3220 Hlsbeek (znder inneming) p 5 juli 2013 dr Henneau-Persns (innemingen 3a, 3b, 4a, 4b, 6a en 6b) p 5 juli 2013 dr Weets-Pauwels (innemingen 2a, 2b, 2c en 2d) De vrwaarden/pmerkingen vermeld p de belftes van gratis grndafstand kunnen als vlgt wrden samengevat: innemingen 1a en 1b: Eigenaars zijn bereid een deel van het eigendm af te staan, ndanks de waardevermindering dr het verlies van het vrtuintje. Eigenaars verzeken m bijzndere aandacht vr het keldergat buiten de buitenmuur, waarin zich de aansluitingen p de mazuttank bevinden. Deze pening is een 30-tal cm breed. de mgelijkheid te kunnen behuden m de buitengevel te isleren rekening te huden met de tegankelijkheid van de medische praktijk vr rlstelgebruikers Een bruikbaar vetpad, dat tt aan de drempel van de huizen kmt. Met de directe buren en verburen deelt men de bezrgdheid dat het vetpad te schuin zal liggen, zdat vetgangers alsng de straat verkiezen i.p.v. het vetpad. een veilig ingericht kruispunt ter hgte van de Wingeweg

9 creatieve plssingen vr vldende vertraging van het verkeer en vr vldende gren in het geheel van de straat. Men is bereid m samen met de buren in gesprek te gaan met het bestuur en m mee te zeken naar cnstructieve plssingen. innemingen 8a en 8b & 12a en 12b: Eigenaars zijn akkrd met de vrgestelde grndafstand mits er geen ksten ten laste wrden gelegd vr de aanpassing van elektriciteits-, TV-distributie- en telefnaansluiting. bij de aanleg van de straat rekening wrdt gehuden met de huidige verharding vr de wning, zdat een nrmale natuurlijke afvleiing van hemelwater mgelijk is. Aanpassing niveauverschillen, alsk aansluitingen p het gescheiden rileringsnet gebeuren p ksten van de gemeente, waarbij de premie vr gescheiden afverstelsel van kracht blijft. de aanleg van het vetpad langs de zijde van de wning degelijk en esthetisch afgewerkt wrdt. Het aanbrengen van een merkbare scheiding tussen privé en penbaar dmein is eveneens gewenst. De nutsleidingen die mmenteel p privaat dmein liggen en waarvan de ligging aangeduid staat p een bijgevegde schets, meten verplaatst wrden naar het penbaar dmein. vldende aanduidingen wrden aangebracht en vrzieningen getrffen, die het de autbestuurder nmgelijk maken m de bcht af te snijden en ver het vetpad te rijden. alle ksten en lasten vr het verlijden van de akte ten laste zijn van de gemeente. De vermelde innemingen mgen niet als tuingrnd wrden aanzien, maar wel als buwgrnd. Samenvatting van het bezwaarschrift: dd. 26 juni 2013 inneming 15a: een perceel grnd (gelegen in agrarisch gebied) wrdt ingenmen vr de aanleg van een nieuwe, pen gracht. Een eigendm mgeven dr pen grachten vermindert in waarde. Open grachten brengen hinder mee, a. mgelijke rattenplaag. Eigenaars wensen enkel een vereenkmst tt verkp van hun grnd als de nieuw aan te leggen gracht, -vrzien met de innemingen 14a, 14b en 15a-, wrdt ingebuisd en verdekt met aarde. Samenvatting van de pmerkingen: dd. 12 juni znder inneming: pmerkingen betreffen in hfdzaak futen/nnauwkeurigheden vermeld p het plan, nl: het ntbreken van de eigenaars-naam p hun perceel, terwijl de naam van de buren dubbel vermeld is de inplanting van de wning is verkeerd getekend de mtreklijn van de wning stemt niet vereen met de realiteit dd. 5 juli innemingen 3a, 3b, 4a, 4b, 6a en 6b: pmerkingen betreffen: de waardevermindering van het eigendm graag plssing (p ksten van de gemeente) vr de septische put, die dr de grndinneming p penbaar dmein kmt te liggen afwerking naar private delen in klinkers en p ksten van de gemeente heraanleg weg met zdanig wrden uitgeverd dat deze verkeersremmend werkt aanleg weg in kasseien i.p.v. asfalt plaatsbeschrijving van de wningen 7, 9, 11 en 13 p ksten van de gemeente in nderling verleg bereid tt gesprek met buren en gemeente m te zeken naar cnstructieve plssingen dd. 5 juli innemingen 2a, 2b, 2c en 2d: pmerkingen betreffen: de waardevermindering van het eigendm vervanging ude afsluiting dr een nieuwe p ksten van de gemeente fundering wning mag niet blt kmen te liggen dr verhging wegpeil

10 vetpaden meten zdanig wrden aangelegd dat het water van de wning weg lpt strken ter hgte van wning 11 enkel dienstig als vetpad (niet als fietspad) en psplitsing met de rijweg d.m.v. paaltjes heraanleg weg dient zdanig te wrden uitgeverd dat deze verkeersremmend werkt aanleg weg in kasseien i.p.v. asfalt plaatsbeschrijving van de wningen 7, 9, 11 en 13 p ksten van de gemeente in nderling verleg bereid tt gesprek met buren en gemeente m te zeken naar cnstructieve plssingen; Overwegende dat de pmerkingen en/f vrwaarden vermeld in de belftes van grndafstand, die betrekking hebben p de uitvering van de werken en waarbij vrnamelijk de bezrgdheid wrdt geuit mtrent herstel, aanpassing en eindafwerking van vrtuinen en pritten, geen criterium vrmen vr het al dan niet gedkeuren van het rilijn- en nteigeningsplan en geen belemmering kunnen vrmen vr de uitvering van de werken p het penbaar dmein; Overwegende dat de ligging van de rilijn tegen de gevel geen beletsel vrmt m de buitengevel te isleren; Overwegende dat de in de brieven met pmerkingen gefrmuleerde vragen en pmerkingen in hfdzaak betrekking hebben p de technische uitvering, aanpassing, afwerking, van het wegenis- en rileringsprject, en dat hiervr in de mate van het mgelijke een aanvaardbare plssing zal wrden gezcht; Overwegende dat de gefrmuleerde pmerkingen geen verband huden met de ligging f psitie van de rilijn f met de vrgestelde grndinnemingen, zdat deze geen aanleiding kunnen geven tt uitstel van de definitieve vastlegging van het rilijn- en innemingsplan; Overwegende dat het bezwaarschrift betreffende inneming 15a (vraag m de gracht in te buizen) met de eigenaars zal besprken wrden m te verduidelijken dat de gemeente een verplaatsing van de bestaande gracht net vrziet m de testand vr de wning van betrkkenen (nr.50) te verbeteren (bestaande gracht vlak naast de wning wrdt gedempt en vervangen dr een gracht die verder van de wning ligt); Overwegende dat de grndinnemingen zals vermeld in de innemingstabellen p het rilijn- en innemingsplan, gratis zullen verwrven wrden ten algemene nutte; Overwegende dat de innemingen met de nummers 14b en 15a gelegen zijn in agrarisch gebied en zals in eerdere dssiers zullen verged wrden zals bepaald in het schattingsverslag, pgesteld dr de E.a. Inspecteur a.i. van het Registratiekantr van Aarscht, vermeerderd met de wederbeleggingsvergeding; Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen; BESLUIT Met 16 stemmen vr van Hans Eyssen, Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen, Hilde Heens, Jacques Tté, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel en 3 stemmen tegen van Anne Van Gidsenhven, Lucia Van Uythem en Philip Naert Artikel 1. Het rilijn- en innemingsplan dd. 11 januari 2013, zals aangepast p 28 februari 2013 dr het studiebureau Kckaerts BVBA uit Hlsbeek, definitief vast te stellen. Art. 2. De innemingen gelegen in wngebied p het vrmelde rilijn- en innemingsplan, gratis te verwerven ten algemene nutte. Art. 3. De innemingen gelegen in agrarisch gebied, aangeduid nder de nummers 14B en 15A p de innemingstabel van het vrmelde rilijn- en innemingsplan, te verwerven ten algemene nutte tegen de waarde vastgesteld in het schattingsverslag, pgesteld dr E.a. Inspecteur a.i. van het Registratiekantr van Aarscht der registratierechten, verhgd met, vlgens het natinaal degressief tarief, 24,5 % wederbeleggingsvergeding. Art. 4.

11 De burgemeester, de eerste schepen, de financieel beheerder en de gemeentesecretaris f de persnen die hen vervangen te gelasten met de ndertekening van de desbetreffende aktes. Art. 5. Het cllege van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvering van dit besluit, cnfrm het rilijnendecreet. ROM R-02 09) ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLANNEN: GRAVENSTRAAT (KORTRIJK-DUTSEL EN SINT-PIETERS-RODE): DEEL 1 EN DEEL 2 BRUUL TE KORTRIJK-DUTSEL: DEEL 1 EN DEEL 2: DEFINITIEVE VASTSTELLING Gelet p het rilijnendecreet van 8 mei 2009; Gelet p de raadsbeslissing van 28 mei 2013 met de vrlpige vaststelling van de rilijn- en innemingsplannen: Gravenstraat (Krtrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rde): deel 1 en deel 2 Bruul te Krtrijk-Dutsel: deel 1 en deel 2; Overwegende dat het nut van de vaststelling van het rilijn- en innemingsplan en van de hieraan gekppelde grndinnemingen reeds uitverig is gemtiveerd in de raadsbeslissing ROM R-02; Gelet p de beslissing van het cllege dd. 6 juni 2013 m een penbaar nderzek te huden van 13 juni 2013 tt en met 13 juli 2013; Overwegende dat hierbij alle eigenaars van de nrerende gederen die zich bevinden in het ntwerp van rilijnenplan zijn aangeschreven; Gelet p het prces-verbaal van sluiting, behandeld dr het cllege in zitting van 25 juli 2013 en waaruit blijkt dat er tijdens de peride van het penbaar nderzek: geen mndelinge bezwaren werden gefrmuleerd vr 10 innemingen een akkrd met gratis grndafstand is ingediend, znder vrwaarden/pmerkingen vr 5 innemingen een akkrd met gratis grndafstand is ingediend, met bijkmende vrwaarden/pmerkingen p 12 juni 2013 dr: Reniers Cresens-Laprte Laprte J. Laprte-Vangramberen (inneming 9 - Gravenstraat) p 18 juni 2013 dr Nlf G. (inneming 3 - Gravenstraat) p 19 en 20 juni 2013 dr: Meulemans-Buekenhudt Meulemans Y. Scheters K. Scheters S. (inneming 17 - Gravenstraat) p 27 juni 2013 dr Smets-Gentens (inneming 2 - Gravenstraat) p 4 juli 2013 dr Kennis-Demarsin (inneming 16 Gravenstraat) 2 pmerkingen zijn ingediend p 14 juni 2013 dr Demlder-Alderweireldt(znder inneming - Bruul). p 1 juli 2013 dr Oyen-Waes (znder inneming, gelegen achter perceel met inneming 20 Gravenstraat) 12 bezwaarschriften met bijna identieke tekst zijn ingediend vr 14 innemingen langs de Bruul p 5 juli 2013 dr: Verbinnen-De Keyser (inneming 3) Cenen-Remans (inneming 4) Naeyaert- Gvers (inneming 15) p 9 juli 2013 dr: De Gauw-Van Eylen (inneming 5) Gddé-Kennis (innemingen 7 en 8) Mariën-Van Den Sande (inneming 11) Reniers-Wierinckx (inneming 14)

12 Viaene-Vercammen (inneming 16) Peeten-Paesen (inneming 17) Hamruni-Meyers Wendy (inneming 18) Van Meerbeek-Huygens (inneming 19) Van der Weyden-Van Meerbeek (innemingen 20 en 21) 2 bezwaarschriften zijn ingediend vr innemingen langs de Gravenstraat: p 9 juli 2013 dr de Kerkfabriek St.-Catharina te Krtrijk-Dutsel (inneming 10) p 12 juli 2013 dr Dehertghe-Van Ryckel (inneming 1); Overwegende dat er na de peride van het penbaar nderzek en vr de drsturing van de ntwerpbeslissing aan de raadsleden: vr 1 inneming ng een akkrd gratis grndafstand is ingediend znder vrwaarden/pmerkingen; Samenvatting van de vrwaarden/pmerkingen gefrmuleerd p de belftes van gratis grndafstand: inneming 2 Gravenstraat: verzek m de bestaande muur en prit terug te herstellen inneming 3 Gravenstraat: verzek m de tabel der innemingen te laten aanpassen als vlgt: geen buwland, wel huis niet Rdeberg, wel Gravenstraat 26a71ca Gaat akkrd met gratis grndafstand als: de muur aan de straatkant crrect wrdt herbuwd de steile helling naar het huis pnieuw wrdt genivelleerd en herklinkerd inneming 9 - Gravenstraat: verzek m een vltte tegankelijkheid gelet p: gezndheidstestand huidige bewnster zn die rlstelpatiënt is de cniferen, die nu het hgteverschil tussen de straat en het perceel stabiliseren, zijn te vervangen dr een nderhudsarm alternatief vb. een keermuur inneming 16 - Gravenstraat: de ude treinbiels nabij de nieuwe rilijn verwijderen en een brdsteen van +/- 8cm breed plaatsen p de nieuwe rilijn. inneming 17 - Gravenstraat: verzek m rekening te huden met 4 gemetste pilaren waarvan er 2 een brievenbus bevatten, de bestaande keermuur ver de ganse lengte van perceel en de inrit vr de wagens. Samenvatting van de pmerkingen: dd. 14 juni znder inneming - Bruul: de eigenaar geeft meer infrmatie ver de ligging van de bestaande nutsleidingen; dd. 1 juli 2013 znder inneming Gravenstraat: eigenaars merken p dat zij niet langer eigenaar zijn van het perceel waarvr zij aangeschreven zijn. Zij delen mee wie de nieuwe eigenaars zijn en wanneer en vr welke ntaris deze akte verleden werd. Zij merken eveneens p dat er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de verkpsvereenkmst en de authentieke verkpsakte. Hieruit blijkt dat zij geen eigenaar zijn gewrden van het strkje van 47ca, gelegen langs de Gravenstraat en waardr zij dus niet rechtstreeks palen aan de penbare weg en er geen zekerheid meer bestaat ver de gekchte buwgrnd. Zij wensen de testand z snel mgelijk uit te klaren en hpen p een initiatief van de gemeente m tt een plssing te kmen. Samenvatting van de bezwaarschriften: dd. 5 juli en 9 juli 2013 innemingen 3, 4, 5, 7 en 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 - Bruul: de betrkken eigenaars tekenen bezwaar aan tegen het ntwerp van het gemeentelijk rilijn- en nteigeningsplan Bruul deel 1 en Bruul deel 2 en Gravenstraat deel 1 en deel 2, dat de gemeenteraad p 28 mei jl. vrlpige vaststelde. nemen akte van het vrnemen van de gemeente m het rilijn- en nteigeningsplan ged te keuren. Het is hen niet duidelijk wat de cncrete plannen van de gemeente zijn met betrekking tt hun eigendm. Zij menen dat een eventuele gedkeuring van het ntwerp van rilijn- en

13 nteigeningsplan in haar huidige vrm vlstrekt nwettig is. Ok het geplande nteigeningsinitiatief is hun inziens vlstrekt nwettig. Om -nder meer- die reden vragen zij de gemeente het ntwerp van rilijn- en nteigeningsplan niet ged te keuren. maken het uitdrukkelijke vrbehud m al hun rechten in de ruimst mgelijke betekenis te den gelden en den geen nadelige erkenningen. dd. 9 juli 2013 inneming 10 - Gravenstraat: als eigenaar-beheder van de St.-Catharinakapel tekent men bezwaar aan tegen de vrziene grndinneming mdat inneming 10 een inname is p eigendm van de kerkfabriek waarp de kapel van de patrnheilige van de parchie gesitueerd is (perceel Krtrijk-Dutsel sectie A nr. 31f) de vrziene grndinneming k deze genemde kapel mvat. de kapel werd gebuwd in 1894 p last van E.H.J.Fr. Van Orshven en bij testament, samen met het terrein waarp ze gesitueerd is, tegen gesticht jaargetijde, in vlle eigendm geschnken aan de kerkfabriek van Krtrijk-Dutsel. In zitting van 5 ktber 1902 heeft de kerkfabriek deze schenking aanvaard. Hierdr menen zijn te mgen stellen dat de kapel van St.-Catharina vr nze gemeente histrisch waardevl erfged is zdat zij zeker dient behuden te blijven dd. 12 juli 2013 inneming 1 - Gravenstraat: na bevraging en inzage p de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van de plannen zijn de eigenaars tt de vaststelling gekmen dat het niet ndzakelijk is m het gedeelte van hun perceel met een ppervlakte van 75ca in te nemen. De aanleg van de straat en rilering kan buiten de rilijn gebeuren. Op maatschappelijk en sciaal gebied geeft dit deel geen meerwaarde. Daarm wensen zij verzet aan te tekenen tt in beslagname van bvengemeld deel van hun perceel. Overwegende dat bezwaren en pmerkingen en/f vrwaarden vermeld in belftes van grndafstand, die betrekking hebben p de uitvering van de werken, waarbij vrnamelijk bezrgdheid wrdt geuit mtrent herstel, aanpassing en eindafwerking van vrtuinen en pritten, geen criterium vrmen vr het al dan niet gedkeuren van het rilijn- en nteigeningsplan en geen belemmering kunnen vrmen vr de uitvering van de werken p het penbaar dmein; Overwegende dat het verzek van mevr. Nlf m de vermeldingen in de tabel der innemingen te laten veranderen in: Huis i.p.v. buwland Gravenstraat i.p.v. Rdeberg Oppervlakte 26a71ca begrijpelijk is maar juridisch-technisch nmgelijk kan ingewilligd wrden. De gegevens van het perceel werden dr de ntwerper vergenmen uit de gegevens van het kadaster. Het perceel waaruit de grndafstand genmen wrdt is het perceel gelegen te St-Pieters-Rde, afdeling A nr. 234z. Dit is bij het kadaster gekend als buwland met als (histrische) ligging Rdeberg met een pp. van 25a16ca. Op vrnemd perceel bevindt zich een ander perceel A/234Y, dit staat bij het kadaster gekend als huis en is gelegen Gravenstraat 35. Dit perceel heeft een pp. van 1a55ca. De grndafstand gebeurt van het kadastrale perceel dat vermeld staat als buwland en niet van het kadastraal perceel waarp huis vermeld staat. Beide percelen samen hebben een ppervlakte van 26a71ca. Het perceel waar de grndafstand p vrzien is heeft, zals p de innemingstabel crrect vermeld, een ppervlakte van 25a16ca. De kadastrale benaming van de ligging geeft de indruk samen te vallen met een straatnaam, dch in rechte staan deze vlledig ls van elkaar. Overwegende dat de 12 bezwaarschriften met dezelfde inhud, ingediend vr 14 innemingen langs de Bruul, stellen dat de eventuele gedkeuring van het ntwerp van rilijn- en nteigeningsplan in haar huidige vrm vlstrekt nwettig is; Overwegende dat de bezwaarindieners de dr hen beweerde nwettigheid van het ntwerp van rilijn- en nteigeningsplan, weinig telichten en mtiveren. Men deelt enkel mee dat het vr hen geheel nduidelijk is welke de cncrete plannen zijn die de gemeente wenst uit te veren p hun eigendmmen;

14 Overwegende dat de rilijn- en innemingsplannen vlden aan al de wettelijk vrpgestelde eisen en het penbaar nderzek geverd werd vlgens het van kracht zijnde rilijnendecreet van 8 mei 2009, zdat er geen enkele reden is waarm de vaststelling van deze plannen nwettig zu zijn; Overwegende dat de rilijn- en nteigeningsplannen enkel dienen m de grens van het penbaar met het privé dmein aan te duiden, en niet bedeld zijn m een duidelijk beeld te vrmen van he dat het penbaar dmein uiteindelijk zal benut f ingericht wrden; Overwegende dat het verslag van de ntwerper (gedgekeurd dr de gemeenteraad in zitting van 28 mei 2013 en eveneens ter inzage gelegd tijdens het penbaar nderzek), de ndige infrmatie bevat, die vereist is bij een rilijn en nteigeningsprcedure; Overwegende dat alle eigenaars van aangelanden reeds aangeschreven werden in het penbaar nderzek bij de aanvraag van de stedenbuwkundige vergunning vr de werken; Overwegende dat alle bewners eveneens uitgendigd werden p een infvergadering waar de werken werden tegelicht; Overwegende dat van de zes tijdens het penbaar nderzek ver de stedenbuwkundige vergunning ingediende bezwaarschriften, geen enkel de rilerings- en wegeniswerken p de Bruul betrf; Overwegende dat de indieners van deze 12 identieke bezwaarschriften schriftelijk uitgendigd werden vr een bespreking van hun bezwaarschrift p wensdag 21 augustus 2013, dch niemand p deze uitndiging tt gesprek inging. 10 van de 12 bezwaarindieners liet schriftelijk weten dat zij hun bezwaarschrift niet wensen te te lichten; Overwegende dat het gemeentebestuur bereid is m rekening te huden met vragen f bemerkingen, maar het uiteraard meilijk is m in te gaan p vragen f bemerkingen die het niet kent; Overwegende dat de Bruul zal heraangelegd wrden vlgens een prfiel dat sterk vergelijkbaar is met de beide andere grte wegen in Krtrijk-Dutsel, Dutselstraat en Gbbelsrde, en derhalve eenzelfde rilijnbreedte van 6 m uit de as van de weg gehanteerd wrdt; Overwegende dat de vrziene grndinnemingen vral ndzakelijk zijn m de nutsleidingen in een nieuwe, afznderlijke sleuf te kunnen leggen naast het fietspad; Overwegende dat dit k in het belang van de aangelanden is, mdat dit telaat dat alle nutsleidingen vlledig vernieuwd wrden, de duur van de werken en de cmplexiteit van verkppelingen van huisaansluitingen vermindert, later met een minimum aan breek- en herstellingswerken aan de nutsleidingen kan gewerkt wrden zdat k dan de hinder vr hun deur aanzienlijk beperkt wrdt; Overwegende dat na de vrziene grndafstand, deze strk vr nutsleidingen bij het einde van de werken p ksten van de gemeente terug prper aangelegd wrdt met nder meer de heraanleg van de prit van de wning tt tegen het fietspad (vlgens het typeprfiel kmt het nieuwe fietspad tt 5,23 m uit de as van de weg); Overwegende dat derhalve de eigenaars slechts een minimale nuttige ppervlakte verliezen; Overwegende dat bij het vaststellen van inneming 10 langs de Gravenstraat (kruispunt met Kerkstraatje) er verkeerdelijk vanuit gegaan werd dat het perceeltje waarp de St. Catharinakapel staat (Krtrijk-Dutsel sectie A nr. 31f), private eigendm was; Overwegende dat buwwerken van religieuze rsprng en/f delstelling, meestal behren tt het dmein van een Kerkfabriek, die fwel rsprnkelijk eigenaar zijn fwel dat zij de eigendm verwierven na schenking; Overwegende dat perceel A/31F wel degelijk tebehrt aan de Kerkfabriek van Krtrijk-Dutsel; Overwegende dat het tt de taak van de Kerkfabriek behrt m het religieuze patrimnium te nderhuden, zdat een vername van de eigendm dr de gemeente minder ndzakelijk is; Overwegende dat de gemeente en de kerkfabriek de bekmmernis delen dat dit stukje nrerend erfged behuden blijft;

15 Overwegende dat de bezwaren die betrekking hebben p de ligging van de rilijn zelf, alsk die betrekking hebben p de grndinnemingen ingevlge een rilijnverbreding ten pzichte van de grenslijn van het huidige penbaar dmein, gemtiveerd behandeld werden en niet weerhuden wrden; Overwegende dat geen van vrmelde pmerkingen/bezwaren aanleiding kan geven tt uitstel van de definitieve vastlegging van het rilijn- en innemingsplan; Overwegende dat de grndinnemingen zals vermeld in de innemingstabellen p het rilijn- en innemingsplan, gratis verwrven wrden ten algemene nutte; Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen; BESLUIT Met 16 stemmen vr van Hans Eyssen, Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen, Hilde Heens, Jacques Tté, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel en 3 stemmen tegen van Anne Van Gidsenhven, Lucia Van Uythem en Philip Naert Artikel 1. De rilijn- en nteigeningsplannen Gravenstraat deel 1 en deel 2, met uitzndering van de inname 10 Bruul deel 1 en 2 definitief vast te stellen, met de bijhrende nteigeningstabellen gedateerd p 4 maart 2013 en aangepast p 4 april 2013, alsk het bijhrend verslag dd. 4 april 2013, zals pgemaakt dr het studiebureel Grntmij Belgium NV. Art. 2. De innemingen p het vrmelde rilijn- en innemingsplan, gratis te verwerven ten algemene nutte. Art. 3. De burgemeester, de eerste schepen en de gemeentesecretaris f de persnen die hen vervangen te gelasten met de ndertekening van de desbetreffende aktes. Art. 4. Het cllege van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvering van dit besluit cnfrm het rilijnendecreet. ROM ) WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN AANLEG FIETSPADEN GOBBELSRODE AANPASSING ROOILIJN- EN INNEMINGSPLAN INNEMINGEN 148A, 149A, 150A, 151A, 354A, 355A, 355B, 355C EN 356A - VOORLOPIGE VASTSTELLING Hans Eyssen licht het vrstel krt te Het rilijnplan Gbbelsrde (buurt Huwaartsebaan) met wrden aangepast. De gemeente neemt hier ndgedwngen ng een aantal taluds bijkmend in. Het gaat hier m extra innemingen bvenp de definitief vastgestelde rilijn van 6 meter uit de as van de weg. Om die reden gebeurt de grndafstand niet kstels. Ok de eigenaars van de wnkavels krijgen een vergeding vr hun grndafstand, zals bepaald in het schattingsverslag van registratie en dmeinen. Gelet p de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2007 hudende definitieve vaststelling van het rilijn- en innemingsplan van Gbbelsrde (fase 1), pgesteld dr het studiebureau ARCADIS Gedas NV te Antwerpen - Deurne; Overwegende dat Gbbelsrde fase 1 (gedeelte tussen de Leempelstraat en de grens met Lubbeek): werd uitgerust met een nieuwe rijweg met inbegrip van vrijliggende fiets- en vetpaden een vlledig vernieuwde rilering heeft gekregen met de aanleg van een gescheiden stelsel (regenwater- en drgweerafver) vrzien werd van een nieuw gescheiden rileringsstelsel en nutsleidingen; Overwegende dat het niveau van de weg p een aantal plaatsen gevelig lager (en p een aantal plaatsen hger) ligt tegenver het peil van de aansluitende grnden; Overwegende dat de rsprnkelijke taluds, die het niveauverschil tussen het ude vetpad en de achterliggende grnden pvingen, dienden te wrden pgeschven ingevlge de aanleg/verbreding van de nieuwe weg met naastliggende fietspaden;

16 Overwegende dat de nieuw aangelegde taluds nmgelijk binnen de gedgekeurde rilijnen kunnen wrden uitgeverd, waardr bijkmende innemingen ndzakelijk zijn; Overwegende dat deze bijkmende innemingen hierdr achter de huidige gedgekeurde rilijn kmen te liggen, waardr deze grnden in principe geen rechtstreekse tegang meer hebben tt het penbaar dmein; Overwegende dat zich derhalve een wijziging van het rilijn- en nteigeningsplan pdringt; Overwegende dat het studiebureau Arcadis uit Berchem een aangepast plan heeft pgemaakt, waarp de extra grndinnemingen en de rilijnverplaatsing zijn aangeduid; Overwegende dat vr extra innemingen, gelegen buiten de rsprnkelijke rilijn, in het verleden steeds een vergeding is uitgekeerd; Overwegende dat de extra grndinnemingen ten algemene nutte en in der minne wrden verwrven tegen een vergeding zals bepaald in het schattingsverslag van 22 nvember 2012, pgesteld dr de E.a. Inspecteur a.i. van het Registratiekantr van Aarscht, vermeerderd met de wederbeleggings-vergeding; Gelet p het schattingsverslag waarbij de waarden van de hiernder vermelde grndinnemingen zijn geschat p 2,50 eur per vierkante meter: inname 148A - 37m² te nemen uit perceel C/387L inname 149A - 118m² te nemen uit perceel C/401a inname 150A - 167m² te nemen uit perceel C/406h inname 151A - 136m² te nemen uit perceel C/406g inname 355A - 276m² te nemen uit perceel C/157y inname 355B - 106m² te nemen uit perceel C/157y inname 355C - 47m² te nemen uit perceel C/157y Gelet p het schattingsverslag waarbij de waarden van de hiernavermelde grndinnames werden geschat p 200 eur per vierkante meter: inname 354A - 29m² te nemen uit perceel C/157t inname 356A - 19m² te nemen uit perceel C/35m Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen BESLUIT Met 16 stemmen vr van Hans Eyssen, Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen, Hilde Heens, Jacques Tté, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel en 3 nthudingen van Anne Van Gidsenhven, Lucia Van Uythem en Philip Naert Artikel 1. Het aangepast rilijn- en innemingsplan vrlpig vast te stellen, met als initiële datum 11 april 2011 (de afgewerkte versie werd ntvangen p 20 februari 2012) en referte , zals pgesteld dr het studiebureau Arcadis uit Berchem. Art. 2. De verwerving van deze bijkmende innamestrken, aangeduid nder de nummers 148A, 149A, 150A, 151A, 354A, 355A, 355B, 355C en 356A, gebeurt in der minne en ten algemene nutte en wrdt verged tegen de fficiële schattingsprijs pgesteld dr de E.a. Inspecteur a.i. van het Registratiekantr van Aarscht dd. 22 nvember 2012, vermeerderd met de wederbeleggingsvergeding. Art. 3. De aktes van grndafstand te laten verlijden vr de burgemeester, waarbij de burgemeester, de eerste schepen, de gemeententvanger en de secretaris f hun vervangers, gemachtigd wrden de akte van grndafstand te ndertekenen. Art. 4. Het cllege te gelasten met de uitvering van dit besluit, waarbij ndermeer een penbaar nderzek zal wrden gehuden cnfrm de wettelijke nderrichtingen. Overeenkmstig art van het gemeentedecreet verlaat Annelies Vander Bracht de raadstafel bij de bespreking van agendapunt ROM R-04. Ze neemt niet deel aan de stemming.

17 ROM R-04 11) ROOILIJN- EN ONTEIGENINGSPLAN VERBINDINGSRIOLERING LEUVENSEBAAN - GEDEELTE ROTSELAARSEBAAN - VOORLOPIGE VASTSTELLING Hans Eyssen leidt het vrstel krt in Het vrstel gaat uit van een rilijn p 6 meter uit de as van de weg. In het drpscentrum is de rilijnbreedte.w.v. dichte bebuwing ndgedwngen iets smaller. Heel uitznderlijk is de wegas p enkele plaatsen verschven. Hier kan men de innemingen langs de zijde van de privé-eigendmmen beperken dr ze meer ten laste te nemen van penbaar dmein langs de andere zijde. Gelet p het gemeentedecreet; Gelet p de gemeenteraadsbeslissing van 19 ktber 2010 waarbij de samenwerkingsvereenkmst en het addendum van 4 ktber 2010 vr het Aquafin prject van de verbindingsrilering Leuvensebaan wrden gedgekeurd; Overwegende dat in het addendum bepaald werd dat studiebureau Infrab uit Westerl zal ptreden als ntwerper; Gelet p de raadsbeslissing van 18 januari 2011 waarbij een uitbreiding van de pdracht van Infrab werd gedgekeurd vr de werkzaamheden van afkppelingsdeskundige; Gelet p de geplande aanleg van een verbindingsrilering in het kader van het Aquafinprject ; Overwegende dat de geplande rilering de verbinding zal vrmen, lpende vanaf de Leuvensebaan (kruising met het Langeveld), de Gebreders Van Tiltstraat en vervlgens eindigt in de Rtselaarsebaan, meer bepaald tt aan de middengeleider ter hgte van wning nr. 45; Overwegende dat het vrgelegd rilijn- en nteigeningsdssier slechts het gedeelte mvat dat betrekking heeft p de Rtselaarsebaan; Overwegende dat de gemeente, in cmbinatie met de aanleg van de verbindingsrilering dr Aquafin, het drpscentrum van de deelgemeente Hlsbeek verder wenst in te richten; Overwegende dat de Rtselaarsebaan de verbinding vrmt tussen het drpscentrum van de deelgemeente Hlsbeek (en aldus k met de centrale ruggengraat-as) en het hfdwegennet (E314) en eveneens de vrnaamste tegangsweg vrmt naar de gemeente Rtselaar; Overwegende dat de Rtselaarsebaan eveneens kadert binnen het netwerk van een bvenlkaal functineel fietsruten-netwerk; Overwegende dat de Prvincie en het Vlaamse Gewest subsidies ter beschikking stellen vr de uitbuw van dit netwerk; Overwegende dat de fiets- en vetpadvrzieningen aan bepaalde minimumvereisten meten vlden m in aanmerking te kmen; Overwegende dat de gemeente in dit verband, naast de vlledige heraanleg van de rijweg in asfalt, k nieuwe fiets- en vetpaden wenst aan te leggen; Overwegende dat vr de aanleg van fietspaden de richtlijnen uit het vademecum fietsvrzieningen wrden gevlgd; Overwegende dat binnen de bebuwde km f in een zne 50, een vetpad vrzien wrdt waarbij rekening wrdt gehuden met het vademecum vr vetgangersvrzieningen; Overwegende dat er p de meeste plaatsen een minimale wegbreedte van 6 meter tussen de brdstenen ndzakelijk is m de lijnbussen p een veilige manier te laten kruisen; Overwegende dat de huidige grenslijnen van de Rtselaarsebaan niet parallel zijn en wisselende breedtes hebben t..v. de vrliggende wegas; Overwegende dat de huidige grenslijn van het penbaar dmein langs de Rtselaarsebaan nvldende ruimte biedt vr de geplande werken; Overwegende dat zich derhalve een verbreding van de rilijn pdringt, waardr er bijkmende grndinnemingen ndzakelijk wrden; Overwegende dat er vr het eerste deel van de Rtselaarsebaan, meer bepaald het gedeelte tussen de Nbelberg en de wningen nrs. 18/30, gestreefd werd naar een

18 glbale rilijnbreedte die 11 meter benadert (12 meter is hier meilijk haalbaar, gezien de dichte bebuwing); Overwegende dat wningen en/f gebuwen die zich binnen de vrgestelde nieuwe rilijn bevinden, gevrijwaard blijven en niet dr de rilijn wrden getrffen; Overwegende dat de keuze en de breedte van de nieuwe rilijn vr het verige weggedeelte gemaakt werd in functie van, enerzijds de reeds verbrede rilijn ingevlge de eerder uitgeverde tegangsprt en anderzijds hetgeen ndzakelijk is m de nieuwe geplande vetweg- en fietsinfrastructuur te kunnen uitveren; Overwegende dat de nieuwe rilijn ter hgte van de percelen B/67b, B/67d en B67/02b een bchtig verlp kent ingevlge een ude wegverscht (afkmstig van buurtweg 13); Gelet p de rilijn- en nteigeningsplannen verbindingsrilering Leuvensebaan gedeelte Rtselaarsebaan met bijhrende lijst eigenaars en gebruikers gedateerd p 25 maart 2013, pgemaakt dr het studiebureel Grep Infrab; Gelet p de nta vr het gebruik van privaat dmein, pgesteld dr het studiebureel Grep Infrab; Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen; BESLUIT Met 15 stemmen vr van Hans Eyssen, Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, Guid Peers, Alex Demarsin, Jeri Minnen, Pieter Csemans, Katrien Vermijlen, Hilde Heens, Jacques Tté, Herman Van Criekingen, Erik Clits en Staf Van Meensel en 3 stemmen tegen van Anne Van Gidsenhven, Lucia Van Uythem en Philip Naert Artikel 1. Het rilijn- en nteigeningsplan verbindingsrilering Leuvensebaan gedeelte Rtselaarsebaan vrlpig vast te stellen, met de bijhrende lijst eigenaars en gebruikers gedateerd p 25 maart 2013 en met de rechtvaardigingsnta vr het gebruik van privaat dmein, alles gedateerd p 25 maart 2013 en pgemaakt dr studiebureel Grep Infrab. Art. 2. Akkrd te gaan m, naar analgie met vrgaande wegenisprjecten, de innemingen, gelegen in wngebieden gratis en in der minne te verwerven en de innemingen gelegen p nbebuwde percelen in de andere gebieden te vergeden tegen de fficiële schattingsprijs pgesteld dr de ntvanger van Registratie. Art. 3. De aktes van grndafstand te verlijden vr de burgemeester, waarbij de burgemeester, de eerste schepen, de secretaris en in vrkmend geval de financieel beheerder f hun vervangers, gemachtigd wrden de akte van grndafstand te ndertekenen. Art. 4. Het cllege van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvering van dit besluit waarbij ndermeer een penbaar nderzek wrdt gehuden cnfrm de wettelijke nderrichtingen. ROM R-05 12) VASTSTELLING WEGTRACÉ EN GRATIS GRONDAFSTAND INGEVOLGE VERKAVELINGSAANVRAAG 19/13 - MOLENSTRAAT TE HOLSBEEK (SINT-PIETERS-RODE), 4 DE AFDELING, SECTIE A NR. 128N,P,R,S, GROOT 32M² (MOLENSTRAAT) EN 18M² (WERFWEG). Gelet p de verkavelingsaanvraag dd. 12 juni 2013 p naam van Kenraad Kckaerts, gevlmachtigd aanvrager, Gebr. Van Tiltstraat 35 uit 3220 Hlsbeek, bestaande uit: 2 buwlten vr geslten bebuwing (lten 2 en 3) gelegen langs de Mlenstraat 3 buwlten vr halfpen bebuwing (lten 1, 4 en 5), waarvan lt 1 gelegen is langs de Mlenstraat en de lten 4 en 5 langs de Werfweg 2 lten mvat (lten 8 en 9) die reeds bebuwd zijn en uit de verkaveling geslten wrden

19 2 lten (lten 6 en 7), ntstaan ingevlge de pgelegde tracéverbreding en bestemd is m pgenmen te wrden in het penbaar dmein, waarbij lt 6 gelegen is langs de Mlenstraat en lt 7 langs de Werfweg; Overwegende dat de breedte van het penbaar dmein langs de Mlenstraat vlgens de huidige grenslijn niet vlstaat vr eventuele uitbreidings- en saneringswerken van de weg; Overwegende dat een wegtracé van 3,50 meter uit de as van de weg langs de Mlenstraat, vldende mgelijkheden biedt vr geplande werken p termijn; Overwegende dat de Mlenstraat een weg is met bijna uitsluitend plaatselijk verkeer en bvendien een aantal wningen mvat, die p een kleine afstand ingeplant staan t..v. de as van de weg, waardr de breedte van de nieuwe rilijn beperkt kan blijven; Overwegende dat de breedte van het penbaar dmein langs de Werfweg vlgens de huidige grenslijn niet zal vlstaan vr eventuele uitbreidings- en saneringswerken van de weg; Overwegende dat een wegtracé van 5 meter uit de as van de weg langs de Werfweg te verantwrden is en vldende mgelijkheden biedt vr geplande werken p termijn; Gelet p het verkavelingsntwerp van het studiekantr Kckaerts BVBA uit Hlsbeek, waarp vr de Mlenstraat werden aangeduid, de huidige grenslijn van het penbaar dmein, het nieuw te verwezenlijken wegtracé en de tussenliggende grndafstand met een gemeten ppervlakte van 32m²; Gelet p het verkavelingsntwerp van het studiekantr Kckaerts BVBA uit Hlsbeek, waarp vr de Werfweg werden aangeduid, de huidige grenslijn van het penbaar dmein, het nieuw te verwezenlijken wegtracé en de tussenliggende grndafstand met een gemeten ppervlakte van 18m²; Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen BESLUIT met eenparigheid van stemmen Artikel 1. Het tracé van de weg langs de: Mlenstraat, ter hgte van de lten 1, 2 en 3 (aan te vragen buwkavels) vast te stellen p 3,50 meter uit de as van de weg Werfweg, ter hgte van de lten 4 en 5 (aan te vragen buwkavels) en de lten 8 en 9 (die uit de verkaveling geslten wrden), vast te stellen p 5 meter uit de as van de weg zals aangeduid p het verkavelingsntwerp van het verkavelingdssier 19/13. Art. 2. Telating te geven m ten kstelze titel te verwerven m reden van penbaar nut, de af te stane grndstrken met bestaande infrastructuur, te Hlsbeek, 4 de afdeling Sint-Pieters-Rde, gelegen langs de: Mlenstraat, gekadastreerd sectie A, deel van nummers 128n, 128p en 128r, met een gemeten ppervlakte van 32m² Werfweg, gekadastreerd sectie A, deel van nummers 128r en 128s met een gemeten ppervlakte van 18m² zals aangeduid nder respectievelijk lt 6 en lt 7 p het verkavelingsntwerp, pgesteld dr studiekantr Kckaerts BVBA. Art. 3. Alle ksten f lasten van mgelijke uitbreidingen van alle nutsleidingen, alsk deze die betrekking hebben p het verlijden van de akte van gratis grndafstand (pmetingsplan landmeter, akte- en ntarisksten, registratie- en verschrijvingsksten, ) meten integraal gedragen wrden dr de verkavelaar(s) en/f afstanddener(s) en dit vrafgaandelijk aan de uitvering van de verkaveling en/f aflevering van het verkavelingsattest. Art. 4. De burgemeester en de gemeentesecretaris f hun vervangers te machtigen de akte van gratis grndafstand te ndertekenen.

20 ROM R-01 13) HERKLASSERING VAN WATERLOPEN VAN DERDE NAAR TWEEDE CATEGORIE Nadine Van Hrebeek, schepen van waterbeheer (CD&V) licht het vrstel te Met dit herklasseringsvrstel van 3 de naar 2 de categrie draagt de gemeente 3 waterlpen ver aan de prvincie. Cncreet: het beheer blijft nveranderd in handen van Watering De Mlenbeek, maar de factuur wrdt vrtaan betaald dr de prvincie i.p.v. dr de gemeente. Het bestuur gaat hiermee beperkt in p een recente prep van de prvincie aan de gemeenten m waterlpen ver te dragen dr herklassering. De belangrijkste (meest kritische) waterlpen wil de gemeente nu ng in eigen beheer huden. Het blijft vr het bestuur steeds mgelijk m vr bijkmende waterlpen de herklassering te vragen telkens het dit nuttig acht. Gelet p het gemeentedecreet; Gelet p de wet p de nbevaarbare waterlpen van 28 december 1967, en in het bijznder het artikel 2, dat de indeling in categrieën bepaalt; Gelet p het 'witbek interne staatshervrming' van de Vlaamse Regering, en in het bijznder p Drbraak 63, die bepaalt dat 'de inschaling van de nbevaarbare waterlpen wrdt herbekeken in samenspraak met de betrkken besturen en diensten en aan de hand van zwel beheergebnden als beleidsgerichte maatstaven; Aldus gebeurt regelgevend een passende afstemming tussen de vereiste deskundigheid en ervaring en de plaatselijke betrkkenheid en kmen we tt een herijking die bestaande anmalieën wegwerkt.' Het kmt er immers p aan m 'in samenspraak met de betrkken besturen en diensten (bekkenbesturen, gemeenten, prvincies, ), vr elke nbevaarbare waterlp na te gaan welk bestuur beleidsmatig het best uitgerust is m het beheer van de betreffende nbevaarbare waterlp aan te sturen.' Gelet p de mededeling van 21 december 2012 van de Vlaamse Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur aan de leden van de Vlaamse Regering ver Drbraak 63; Overwegende dat het Vlaams gewest de prvincies pdracht gegeven heeft m de beslissingen van de gemeenten te bundelen en vr 1 ktber 2013 te bezrgen aan de VMM; Overwegende dat het grtste deel van het grndgebied van Hlsbeek behrt tt het werkingsgebied van de Watering de Mlenbeek, die een aantal belangrijke taken vervult en waarmee de gemeente nauw samenwerkt; Gelet p de kaart en tabel van de waterlpen die de prvincie aan de gemeente vermaakte, en de aanvullingen en crrecties die de Watering vermaakte vr wat betreft de tabel van de waterlpen van 3 e categrie; Overwegende dat het gemeentebestuur van Hlsbeek een grt belang hecht aan het integraal waterbeleid en de bescherming van de bevlking tegen verstrmingen en waterverlast; Overwegende dat het wenselijk is dat de gemeente haar verantwrdelijkheid blijft pnemen vr de meeste waterlpen van 3 e categrie; Overwegende dat er enkele waterlpen zijn in het valleigebied van de Winge, waarvan de rechtstreekse impact p de bevlking van Hlsbeek beperkt is, zdat het niet ndzakelijk is dat de gemeente hier zelf een taak blijft vervullen; Overwegende dat het wenselijk is dat deze waterlpen van de derde categrie vergebracht wrden naar de tweede categrie; Overwegende dat vr enkele andere waterlpen (deel van de Kleine Lsting, Kasteellp, Cleerbeeklp en Geestmlenlp) reeds eerder een vrstel tt klassering in de 2 e categrie lpende was; Op vrstel van het cllege van burgemeester en schepenen; BESLUIT met eenparigheid van stemmen Artikel 1 Vr te stellen m de vlgende waterlpen van de derde categrie Leibeek B3.139 (845 m, van mnding Lp 9 tt mnding in Winge) Leigracht (2039 m, van 30 m afwaarts mnding Lp 5 tt 70 m pwaarts mnding Lp 7)

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 januari 2016 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Fietsstrade Antwerpen - Mechelen - aanleg fietsweg

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5. RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Raad vr Maatschappelijk Welzijn pag. 1/5 RAADSZITTING VAN 17 februari 2011 Aanwezigen: Aanwezig: dhr. Paul Van Wesenbeeck vrzitter dhr. Jan Beuckelaers, dhr. Hug Bulckens, dhr.alfns Christiaensen, dhr.

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder

Openbare zitting Algemene diensten 14. Beslissing delegatie van de handtekeningbevoegdheid van de ontvanger/financieel beheerder OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn van 26 maart 2012 m 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, vrzitter N. Claesen, P. Debis, M.

Nadere informatie

Het OCMW-decreet en de gemeente

Het OCMW-decreet en de gemeente Het OCMW-decreet en de gemeente Hiernder kan u een lijst vinden van de bepalingen uit het OCMW-decreet die relevant zijn vr de gemeente. Opmerkingen en aanvullingen mag u mailen naar pieter.vanderstappen@vvsg.be.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015

Raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 Telichtende nta Raad vr maatschappelijk welzijn d.d. 03.11.2015 OPENBARE VERGADERING 1. Ter gedkeuring: Beleid en rganisatie Aanstelling vertegenwrdiger algemene vergadering Interleuven wensdag 23.12.2015

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010.

/k*je/i v. Voorstel: 1. De werkingsduur van de 'Verordening Starterslening' met (terugwerkende kracht) 1 jaarte verlengen tot 01-01-2010. 1 M c» r* K 5,- * > l.- ^ V r>!lus gemeente QSterllOUt /k*je/i v loatum: 20 februari 2009 Nummer raadsnta: Qnderwerp: Verlengen werkingsduur 'Verrdening Starterslening'. NOTA VOOR DE RAAD Prtefeuillehuder:

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013;

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Aanwezig: Simn Lagrange, burgemeester, Sphie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebrecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen Prtcl time-ut, schrsing en verwijdering van leerlingen Status beleidscyclus Instemming GMR : 21 september 2016 Definitief vastgesteld dr CvB : 22 september 2016 Bevegdheid GMR: Advies van de GMR.b.v. artikel

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER

LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER maart 2006 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER F O V I G 1 NIEUWE WET OP DE VOORLOPIGE BEWINDVOERING LUC GOUTRY VOLKSVERTEGENWOORDIGER Alternatieven vr vrlpige bewindvering

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe

Beleidsplan. Stichting Onderhoud Orgel en Kerkgebouw van parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie Noord Zijpe Beleidsplan Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve Vruw Visitatie Nrd Zijpe 1.0 Inleiding Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Onderhud Orgel en Kerkgebuw van parchie Onze Lieve

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Openbare Werken 12 december 2013

Verslag raadscommissie Openbare Werken 12 december 2013 Verslag raadscmmissie Openbare Werken 12 december 2013 Aanwezigen: Bevegde schepen: de heer Dirk Rbbeets, schepen Effectieven: de heer Mich De Winter, vrzitter mevruw Eveline Madrid de heer Pierre Neefs

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie