Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)"

Transcriptie

1 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) Het Sectraal cmité van het Rijksregister (hierna "het Cmité"); Gelet p de wet van 8 augustus 1983 tt regeling van een Rijksregister van de natuurlijke persnen (hierna "WRR"); Gelet p de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens (hierna "WVP"), inznderheid artikel 31bis; Gelet p het kninklijk besluit van 17 december 2003 tt vaststelling van de nadere regels met betrekking tt de samenstelling en de werking van bepaalde sectrale cmités pgericht binnen de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer; Gelet p de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008; Gelet p de aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, ntvangen p 02/04/2008; Gelet p de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken p 05/05/2008; Gelet p het verslag van de Vrzitter; Beslist p 04/06/2008, na beraadslaging, als vlgt:

2 Ber RR 24/2008-2/10 I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG De aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, hierna de aanvrager, strekt erte een herziening te bekmen van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en bijgevlg vralsng tegang te bekmen tt een infrmatiegegeven van het Rijksregister en meer in het bijznder datgene vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR met het g p de uitbetaling van pensienen. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR) Overeenkmstig artikel 5, eerste lid, 2, WRR wrdt de machtiging m tegang te bekmen tt f mededeling te bekmen van de infrmatiegegevens van het Rijksregister dr het Cmité verleend aan penbare en private instellingen van Belgisch recht vr de infrmatie die zij ndig hebben vr het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn tevertruwd dr f krachtens een wet, een decreet f een rdnnantie f vr taken die uitdrukkelijk als zdanig erkend wrden dr het vrmelde sectraal cmité. Sibelga 1 is een distributienetbeheerder vr elektriciteit in het Brussels Gewest. Zij is eigenares van deze netten. Zij biedt iedere verbruiker de mgelijkheid m zijn leverancier te kiezen dr hem tegang tt betruwbare netten te verlenen. Zij biedt alle energieleveranciers een vrij gebruik van haar netten aan. Artikel 9, 2, van de rdnnantie van 19 juli 2001 bepaalt verder dat de distributienetbeheerder de dagelijkse uitbating van zijn activiteiten geheel f gedeeltelijk kan tevertruwen aan één f meer uitbatingsbedrijven. De aanvrager is z'n uitbatingsbedrijf. In die hedanigheid staat hij in vr het aanvullend pensien zals dat vrzien is dr de p hem tepasselijke cllectieve arbeidsvereenkmst die verder wrdt mkaderd dr de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid. Bijgevlg kmt de aanvrager in aanmerking m tegang tt de infrmatiegegevens van het Rijksregister te bekmen. 1 Sibelga is een cöperatieve venntschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Haar vennten zijn de 19 gemeenten van het Brussels Hfdstedelijk Gewest en de privé-peratr Electrabel.

3 Ber RR 24/2008-3/10 A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP) Op grnd van artikel 4 WVP vrmen de infrmatiegegevens van het Rijksregister persnsgegevens, waarvan de verwerking slechts is tegelaten vr welbepaalde, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigde deleinden. Persnsgegevens dienen bvendien tereikend, ter zake dienend en niet vermatig te zijn, uitgaande van de deleinden waarvr zij wrden verwerkt. B. FINALITEIT 1. De aanvrager valt nder het Paritair cmité vr het gas- en elektriciteitsbedrijf. Ingevlge cllectieve arbeidsvereenkmst werd vr de werknemers van deze sectr reeds geruime tijd een aanvullend pensien gerganiseerd. Zals in de beraadslaging RR nr.10/2008 werd uiteengezet zijn het de pensieninstellingen dus niet de aanvrager - die, in tepassing van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, en van de wet van 27 ktber 2006 betreffende het tezicht p de instellingen vr bedrijfspensienvrzieningen, instaan zwel vr de uitbetaling van het aanvullend pensien aan de aangesltene f zijn rechtverkrijgenden als van het verstrekken van dr de wet vrgeschreven infrmatie. In het licht hiervan weigerde het Cmité m aan de aanvrager een tegang te verlenen. 2. In zijn vraag tt herziening maakt de aanvrager melding van een nieuw feit. Artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 bepaalt dat: "De ndernemingen die zelf een pensienregeling beheren die p 1 januari 1986 bestnd en die niet vrzag in de betaling van bijdragen dr de aangesltenen, nch in de aanleg van vrzieningen, richten een instelling vr bedrijfspensienvrziening p vóór 1 januari 2008, tenzij de pensienregeling enkel betrekking heeft p aangesltenen die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. ( )". Dit betekent dat de aanvrager zelf, dus znder de tussenkmst van een instelling vr bedrijfspensienvrziening, de betaling van de ingevlge CAO verschuldigde aanvullende pensienen kan verzrgen van de persnen die vr 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met

4 Ber RR 24/2008-4/10 pensien zijn gegaan. Dit blijkt truwens k uit de analyse die de CBFA, die waakt ver de naleving van de wet van 27 ktber 2006 (artikel 4), bij schrijven van 19 maart 2008 bezrgde aan de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Artikel 173, 2, van dezelfde wet vereist dat m van die vrijstelling te kunnen genieten, de aanvrager vr 1 januari 2008 bij de CBFA met ingeschreven wrden. Daarnaast met aan deze laatste jaarlijks vr 30 juni een verslag wrden bezrgd. Het Cmité stelt vast dat - in de mate dat de in artikel 173, 2, eerste lid, van de wet van 27 ktber 2006 bedelde inschrijving gebeurde - het deleinde welbepaald, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, 1, 2, WVP. C. PROPORTIONALITEIT C.1. Ten verstaan van de gegevens De aanvrager wenst tegang te bekmen tt de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR, namelijk "de plaats en datum van verlijden". De aanvrager merkt p dat de nabestaanden van een rechthebbende hem niet systematisch infrmeren van diens verlijden wat erte leidt dat hij in een aantal gevallen ten nrechte: betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die aan de verlevende echtgent zuden meten gebeuren; betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die zuden meten stpgezet wrden. Het Cmité stelt vast dat het verlijden van een rechthebbende een impact heeft p de verplichtingen van de aanvrager mdat ze hetzij een einde nemen, hetzij meten vervuld wrden ten aanzien van een andere persn. Het element "datum van verlijden" is dus vr de aanvrager pertinente infrmatie (artikel 4, 1, 3, WVP). Vr wat het element "plaats van verlijden" betreft wrdt niet aangetnd dat het in casu ter zake dienend is. C.2. Ten pzichte van de frequentie van de tegang en de duur van machtiging C.2.1. De aanvrager wenst een permanente tegang zdat hij p elk mment kan nagaan f de betrkkene ng in leven is f niet.

5 Ber RR 24/2008-5/10 Het Cmité stelt vast dat de persnen aan wie de aanvrager zelf betalingen kan verrichten p basis van de uitzndering van artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 welbepaald zijn, namelijk werknemers die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. Vlgens telefnische telichting situeert hun aantal zich tussen de en Dit aantal zal in de lp van de tijd afnemen m uiteindelijk nul te bereiken. In de gegeven mstandigheden is het Cmité van rdeel dat de aanvrager zijn deleinde kan bereiken aan de hand van de mededeling dr het Rijksregister van de datum van verlijden van de persnen die deel uitmaken van de betrkken delgrep. Dit impliceert dat de aanvrager aan de diensten van het Rijksregister een lijst met de betrkkenen bezrgt. De betalingen in het kader van het aanvullend pensien gebeuren maandelijks. Bijgevlg stelt het Cmité vast dat een maandelijkse mededeling van de infrmatie dr het Rijksregister de aanvrager telaat m nmiddellijk in te spelen p de gewijzigde mstandigheden. Samenvattend is een maandelijkse mededeling van de gegevens in het licht van artikel 4, 1, 3, WVP bijgevlg gepast. C.2.2. Het kninklijk besluit van 15 ktber 2004 tt uitbreiding van het netwerk van de sciale zekerheid tt de pensien- en slidariteitsinstellingen belast met het uitveren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, met tepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 hudende prichting en rganisatie van een Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid, breidt het netwerk van de sciale zekerheid uit tt pensieninstellingen en de slidariteitsinstellingen. Deze staan nrmaal in vr de betaling van aanvullende pensienen en slidariteitstezeggingen. Met het g p.a. hun raadplegingen van het Rijksregister, hudt de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid een verwijzingsrepertrium bij. Zals hiervr nder punt B.2. werd aangetnd, kan de aanvrager ingevlge de uitzndering vrzien in artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 aan een welmlijnde delgrep zelf het aanvullend pensien uitbetalen (nrmaal met dit gebeuren dr een pensieninstelling). Het Cmité is van rdeel dat, alleszins vr wat de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister betreft, het gepast is dat p dezelfde wijze wrdt gehandeld als vr de pensieninstellingen die nrmaal de betalingen verzrgen. Dit wil zeggen dat de mededeling van de

6 Ber RR 24/2008-6/10 gegevens via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen die daarte een verwijzingsrepertrium bijhudt. C.2.3. De tegang wrdt gevraagd vr nbepaalde duur. Het Cmité stelt vast dat niet cncreet kan bepaald wrden he lang de aanvrager ng aan de delgrep betalingen zal meten verrichten. Ze zullen he dan k een einde nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn. In het licht van het deleinde is dan k een machtiging van nbepaalde duur gepast (artikel 4, 1, 3 WVP). Deze zal echter van rechtswege een einde nemen wanneer alle betrkkenen uit de delgrep verleden zijn. C.3. Ten pzichte van de bewaringstermijn C.3.1. De aanvrager stelt dat de gegevens: gedurende 10 jaar zullen bewaard wrden: in het persneelsdssier van de betrkkene, te rekenen vanaf de datum waarp hij verlijdt; in het dssier van de verlevende echtgent, te rekenen vanaf de datum waarp deze verlijdt; gedurende nbepaalde tijd in de gegevensbank vr het beheer van het persneel. C.3.2. Artikel 49 van de wet van 28 april 2003 belast de CBFA met het tezicht p de naleving van de reglementaire bepalingen m.b.t. het aanvullend pensien. Met het g p het vervullen van die taak meten aan de CBFA alle inlichtingen en dcumenten verstrekt wrden die zij pvraagt, kan zij ter plaatse inspecties verrichten en kpie maken van alle gegevens die ter beschikking zijn (artikel 49ter). Het niet verstrekken van de gevraagde infrmatie f het verstrekken van njuiste infrmatie wrdt krachtens artikel 54 strafbaar gesteld met een crrectinele gevangenisstraf en een geldbete. Dergelijke misdrijven verjaren na vijf jaar (artikel 21 van de vrafgaande titel van het Wetbek van Strafvrdering).

7 Ber RR 24/2008-7/10 In het kader van die cntrletaak met de CBFA in de mgelijkheid zijn m desgevallend in individuele dssiers na te gaan f de wetgeving crrect werd tegepast en juiste bedragen werden uitgekeerd. Rekening hudend met de verjaringstermijn is een bewaringstermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de dr de aanvrager pgegeven genblikken, aanvaardbaar. De dr hem vrgestelde bewaringstermijn van 10 jaar is in het licht van artikel 4, 1,5, WVP disprprtineel. C.3.3. Het Cmité stelt vast dat het alleszins naanvaardbaar is dat de gegevens gedurende nbepaalde duur bewaard wrden in de gegevensbank van de aanvrager. Artikel 4, 1, 5, WVP bepaalt dat persnsgegevens niet langer mgen bewaard wrden dan ndzakelijk is vr de verwezenlijking van het deleinde waarvr zij werden verkregen. Eens dat deleinde gerealiseerd, meten die persnsgegevens vernietigd wrden. Dit betekent dat van zdra de verplichting van de aanvrager tt betaling van een aanvullend pensien ten verstaan van een bepaalde gewezen werknemer een einde neemt, diens gegevens uit de gegevensbank meten verwijderd en vernietigd wrden. Er is geen reden m die infrmatie ng langer in de gegevensbank p te slaan, gelet p het feit dat deze infrmatie swies ng gedurende een zekere tijd wrdt bewaard in het persneelsdssier van de betrkkene. Vr zver de aanvrager er zich te verbindt m te handelen vereenkmstig wat hiervr werd uiteengezet, bewaart hij de gegevens cnfrm aan artikel 4, 1, 5, WVP. C.4. Intern gebruik en/f mededeling aan derden Vlgens de aanvraag zal het gegeven uitsluitend intern gebruikt wrden met het g p de uitbetaling van het aanvullend pensien. Het Cmité neemt hiervan akte. D. BEVEILIGING D.1. Cnsulent inzake infrmatieveiligheid De aanvrager stelt twee persnen vr m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid te vervullen. Vlgens de infrmatie verstrekt dr de aanvrager blijkt vr wat : de eerste persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de IT-manager;

8 Ber RR 24/2008-8/10 bijdraagt tt het bepalen van de nden van het IT-departement; de tweede persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de ICT-infrastuctuurmananger; mee instaat vr de IT-beveiliging. Uit de infrmatie blijkt evenwel niet dat de betrkkenen ver de ndige nafhankelijkheid beschikken m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid uit te efenen. Beiden zijn immers ndergeschikt aan een ICT-verantwrdelijke. Nu is de IT-veiligheid een nderdeel van de infrmatieveiligheid. Bijgevlg lijken zij dus niet in een psitie te zijn m in alle nafhankelijkheid dit aspect van het infrmatieveiligheidsbeleid te berdelen, temeer als zij dienaangaande aan hun nmiddellijke hiërarchie verslag meten uitbrengen. In hfde van de tweede persn lijkt er daarenbven een nverenigbaarheid te bestaan. Hij staat mee in vr de IT-beveiliging. Als veiligheidscnsulent zu hij dus zijn eigen werk p dat vlak meten cntrleren. Zals reeds werd aangestipt is infrmatieveiligheid ruimer dan IT-veiligheid. Het mvat.a. k de fysieke - en mgevingsveiligheid en de beveiliging m.b.t. het persneel. Het is niet duidelijk f de vrgestelde persnen k die aspecten zullen cntrleren. Het Cmité wenst dan k dat de aanvrager, hetzij vralsng nadere telichting verschaft m.b.t. de cncrete werkzaamheden van de vrgestelde persnen evenals hun verhuding tt hun nmiddellijke hiërarchie en hun nafhankelijkheid als veiligheidcnsulent, hetzij een andere persn vrstelt vr de functie van veiligheidscnsulent. D.2. Veiligheidsbeleid Uit de dr de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat een helebel aspecten van het veiligheidsbeleid in de lp van 2007 p het terrein zuden tegepast wrden. Gelet p het feit dat we inmiddels medi 2008 zijn, wenst het Cmité dat haar de actuele stand van zaken wrdt meegedeeld. Daarenbven merkt het Cmité p dat, vlgens het evaluatiefrmulier waarver het beschikt, er geen lgin gebeurt wanneer persnsgegevens in de gegevensbank(en) van de aanvrager

9 Ber RR 24/2008-9/10 geraadpleegd wrden. Dit maakt het nmgelijk m nregelmatigheden f misbruiken vast te stellen. De afwezigheid van een systeem van lgin dat registreert welke persn wanneer welke gegevens ver een bepaalde persn raadpleegde en waarm, maakt van ieder veiligheidsbeleid een lege ds. Rekening hudend met het feit dat het misbruik maken van een tegang tt persnsgegevens een strafbaar feit is, is het aangewezen dat degelijke lgins minstens gedurende 10 jaar bewaard wrden. Het Cmité staat erp dat de aanvrager daarte het ndige det. D.3. Persnen die tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens van het Rijksregister en lijst van deze persnen Vlgens de aanvraag zullen alleen persneelsleden van de Persneelsadministratie Dienst Einde Lpbaan en Pensienen van de aanvrager tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens. De aanvrager met, zals vrgeschreven dr artikel 12 WRR, een lijst pstellen waarp de persnen vermeld wrden die tegang hebben tt het Rijksregister en die het nummer gebruiken. Deze lijst zal vrtdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Cmité gehuden wrden. De persnen die p deze lijst wrden pgenmen meten daarenbven een verklaring ndertekenen waarin zij zich erte verbinden de veiligheid en het vertruwelijk karakter van de infrmatiegegevens te bewaren. OM DEZE REDENEN, het Cmité 1 herziet de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en machtigt bijgevlg Brussels Netwrk Operatins m, nder de vrwaarden bepaald in deze beraadslaging en vr het nder punt B.2. bepaalde deleinde, vr nbepaalde duur vanwege het Rijksregister maandelijks mededeling te verkrijgen van de datum van verlijden van de delgrep zals pgegeven dr eerstgenemde; 2 bepaalt dat: a) de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen;

10 Ber RR 24/ /10 b) deze machtiging van rechtswege een einde zal nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn; c) deze machtiging slechts uitwerking zal krijgen nadat: Brussels Netwrk Operatins het bewijs heeft geleverd, aan de hand van een dr de CBFA verstrekt dcument, dat de dr artikel 173, 2, van de wet van 27 ktber 2006 vereiste inschrijving, gebeurde; het Cmité p basis van de dr de gemachtigde verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat één van de vrgestelde cnsulenten inzake infrmatieveiligheid aanvaardbaar is f een andere persn die wrdt vrgesteld, kan aanvaard wrden; geactualiseerde infrmatie werd verstrekt m.b.t. het veiligheidsbeleid en werd vldaan aan de nder punt D.2. gefrmuleerde pmerking m.b.t. het lgging-systeem; Brussels Netwrk Operatins zich, vr wat de bewaringstermijn betreft, erte verbindt m daarbij te handelen vereenkmstig punt C.3.; d) wanneer het Cmité aan Brussels Netwrk Operatins een vragenlijst met betrekking tt de infrmatieveiligheidstatus testuurt, deze laatste deze lijst waarheidsgetruw met invullen en terugbezrgen aan het Cmité. Het Cmité zal de ntvangst bevestigen en behudt zich het recht vr m, indien daarte aanleiding bestaat, te reageren; 3 weigert het meer gevraagde. Vr de Administrateur, m.v., Het Afdelingshrd O&RM De vrzitter, (get.) Patrick Van Wuwe (get.) Mireille Salmn

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba ontvangen op 27/06/2011; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2011 van 21 september 2011 Betreft: Aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen cvba om toegang te krijgen tot het informatiegegeven

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 27/2009 van 18 mei 2009 Betreft: aanvraag van het Vlaams Parlement tot aanpassing en uitbreiding van beraadslaging nr. 08/2004 met het oog

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 47/2016 2016 van 22 juni 2016 Betreft: Aanvraag van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, om zijn

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011;

Gelet op de aanvraag van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin ontvangen op 04/02/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 23/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van Kind en Gezin om het identificatienummer van het Rijksregister te gebruiken in het kader van

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 39/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis-Vlaanderen, Dienst voor het Bloed, om het identificatienummer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangen op 15/10/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 81/2013 van 11 december 2013 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het identificatienummer

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 56/2011 van 16 november 2011 Betreft: Aanvraag van het Agentschap Ondernemen om toegang te krijgen tot het Rijksregister en gebruik te maken

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012;

Gelet op de aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding ontvangen op 15/03/2012; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 37/2012 van 9 mei 2012 Betreft: aanvraag van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding om het identificatienummer van het Rijksregister te

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 52/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van het Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten om het identificatienummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 02/2015 van 21 januari 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voor toegang tot het Rijksregister in het

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 23/2015 van 22 april 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis, Rode Kruis - Vlaanderen om het Rijksregisternummer te

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/03/2012; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2012 van 6 juni 2012 Betreft: Machtigingsaanvraag door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie om via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2010 van 2 december 2010 Betreft: Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en

Nadere informatie

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen

Overeenkomst Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen Overeenkmst Stichting BVVB Cllectief en Aangeslten Ondernemingen De ndergetekenden zijn vereengekmen als vlgt: 1. Deze vereenkmst heeft betrekking p de WFT zals bedeld in artikelen: 2:105 2:105 lid 1a

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het Comité); 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 11/2016 van 2 maart 2016 Betreft: machtigingsaanvraag van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten om toegang te krijgen

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 44/2009 van 15 juli 2009 Betreft: aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken om toegang te krijgen tot de foto, opgeslagen in het Register van

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/10 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 12/2009 van 18 februari 2009 Betreft: aanvraag van de Minister van Klimaat en Energie ten behoeve van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013;

Gelet op de aanvraag van de provincie Luik ontvangen op 11/02/2013; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 30/2013 van 17 april 2013 Betreft: vraag van de provincie Luik voor een uitbreiding van de machtiging die werd verleend bij Koninklijk besluit

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/10 Advies nr 18/2013 ANO van 5 juni 2013 Betreft: Advies naar aanleiding van een klacht tegen de installatie van een kwaliteitsgarantieplatfrm m telefngesprekken tussen werknemers en ptentiële klanten

Nadere informatie

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier Lnklfrapprt begeleidend schrijven: vlledig frmulier Op basis van de vrwaarden in de lnklfwet met uw nderneming binnen de drie maanden na het afsluiten van het bekjaar een analyseverslag ver de bezldigingsstructuur

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, ontvangen op 14/07/2014; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 75/2014 van 8 oktober 2014 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn om de machtiging verleend bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001;

december 2007 tot uitbreiding van het machtigingsbesluit van 22 mei 2001; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 79/2013 van 11 december 2013 Betreft: Aanvraag vanwege de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV tot uitbreiding van het machtigingsbesluit

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016;

Gelet op de aanvraag van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvangen op 02/03/2016; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 26/2016 van 25 mei 2016 Betreft: aanvraag van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur tot uitbreiding van de in diverse beraadslagingen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013;

Gelet op de aanvraag van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ontvangen op 28/10/2013; 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 06/2014 van 22 januari 2014 Betreft: aanvraag van tot uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging

Nadere informatie

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Intern en extern tezicht p de reguliere plitie: de diversiteit aan spelers Prf.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Inleiding Het nderscheid tussen intern en extern tezicht Intern tezicht Gerganiseerd dr de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011;

Gelet op de aanvraag van Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven ontvangen op 09/08/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 50/2011 van 12 oktober 2011 Betreft: aanvraag van het Leuvens Instituut voor Criminologie van de K.U.Leuven om toegang te krijgen tot de informatiegegevens

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/6 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 40/2007 van 12 december 2007 Betreft: Aanvraag van het Vlaamse Overheid, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Beleid Binnenland,

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011;

Gelet op de aanvraag van de Naamloze Vennootschap van Publiek Recht Bpost ontvangen op 11/08/2011; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 57/2011 van 16 november 2011 Betreft: aanvraag van Bpost om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van het Rijksregister en

Nadere informatie

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting:

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting: Aanmeldingsfrmulier Het bedrijf Naam van de nderneming: Bezekadres: Pstcde en plaats: Pstadres: Pstcde en plaats: Telefnnummer: E-mailadres: Website: Datum van prichting: Nummer Kamer van Kphandel: Welke

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 51/2008 van 10 december 2008 Betreft: aanvraag van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) om toegang

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 51/2012 van 6 juni 2012 Betreft: machtigingsaanvraag van de Ligue des Familles (Gezinsbond) om toegang te hebben tot het Rijksregister voor

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011;

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van het Juridisch Informatiecentrum voor toegang tot het Rijksregister in het kader van het ICT-platform

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

T: +32 (0) Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgium E: VAT BE W: IBAN BE

T: +32 (0) Heernislaan 19, 9000 Gent, Belgium E: VAT BE W:  IBAN BE WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? Lee&Ally hecht grte waarde aan de bescherming van uw privacy en persnsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persnsgegevens uitsluitend in vereenstemming met de Privacywet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie