Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)"

Transcriptie

1 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) Het Sectraal cmité van het Rijksregister (hierna "het Cmité"); Gelet p de wet van 8 augustus 1983 tt regeling van een Rijksregister van de natuurlijke persnen (hierna "WRR"); Gelet p de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens (hierna "WVP"), inznderheid artikel 31bis; Gelet p het kninklijk besluit van 17 december 2003 tt vaststelling van de nadere regels met betrekking tt de samenstelling en de werking van bepaalde sectrale cmités pgericht binnen de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer; Gelet p de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008; Gelet p de aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, ntvangen p 02/04/2008; Gelet p de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken p 05/05/2008; Gelet p het verslag van de Vrzitter; Beslist p 04/06/2008, na beraadslaging, als vlgt:

2 Ber RR 24/2008-2/10 I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG De aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, hierna de aanvrager, strekt erte een herziening te bekmen van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en bijgevlg vralsng tegang te bekmen tt een infrmatiegegeven van het Rijksregister en meer in het bijznder datgene vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR met het g p de uitbetaling van pensienen. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR) Overeenkmstig artikel 5, eerste lid, 2, WRR wrdt de machtiging m tegang te bekmen tt f mededeling te bekmen van de infrmatiegegevens van het Rijksregister dr het Cmité verleend aan penbare en private instellingen van Belgisch recht vr de infrmatie die zij ndig hebben vr het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn tevertruwd dr f krachtens een wet, een decreet f een rdnnantie f vr taken die uitdrukkelijk als zdanig erkend wrden dr het vrmelde sectraal cmité. Sibelga 1 is een distributienetbeheerder vr elektriciteit in het Brussels Gewest. Zij is eigenares van deze netten. Zij biedt iedere verbruiker de mgelijkheid m zijn leverancier te kiezen dr hem tegang tt betruwbare netten te verlenen. Zij biedt alle energieleveranciers een vrij gebruik van haar netten aan. Artikel 9, 2, van de rdnnantie van 19 juli 2001 bepaalt verder dat de distributienetbeheerder de dagelijkse uitbating van zijn activiteiten geheel f gedeeltelijk kan tevertruwen aan één f meer uitbatingsbedrijven. De aanvrager is z'n uitbatingsbedrijf. In die hedanigheid staat hij in vr het aanvullend pensien zals dat vrzien is dr de p hem tepasselijke cllectieve arbeidsvereenkmst die verder wrdt mkaderd dr de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid. Bijgevlg kmt de aanvrager in aanmerking m tegang tt de infrmatiegegevens van het Rijksregister te bekmen. 1 Sibelga is een cöperatieve venntschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Haar vennten zijn de 19 gemeenten van het Brussels Hfdstedelijk Gewest en de privé-peratr Electrabel.

3 Ber RR 24/2008-3/10 A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP) Op grnd van artikel 4 WVP vrmen de infrmatiegegevens van het Rijksregister persnsgegevens, waarvan de verwerking slechts is tegelaten vr welbepaalde, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigde deleinden. Persnsgegevens dienen bvendien tereikend, ter zake dienend en niet vermatig te zijn, uitgaande van de deleinden waarvr zij wrden verwerkt. B. FINALITEIT 1. De aanvrager valt nder het Paritair cmité vr het gas- en elektriciteitsbedrijf. Ingevlge cllectieve arbeidsvereenkmst werd vr de werknemers van deze sectr reeds geruime tijd een aanvullend pensien gerganiseerd. Zals in de beraadslaging RR nr.10/2008 werd uiteengezet zijn het de pensieninstellingen dus niet de aanvrager - die, in tepassing van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, en van de wet van 27 ktber 2006 betreffende het tezicht p de instellingen vr bedrijfspensienvrzieningen, instaan zwel vr de uitbetaling van het aanvullend pensien aan de aangesltene f zijn rechtverkrijgenden als van het verstrekken van dr de wet vrgeschreven infrmatie. In het licht hiervan weigerde het Cmité m aan de aanvrager een tegang te verlenen. 2. In zijn vraag tt herziening maakt de aanvrager melding van een nieuw feit. Artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 bepaalt dat: "De ndernemingen die zelf een pensienregeling beheren die p 1 januari 1986 bestnd en die niet vrzag in de betaling van bijdragen dr de aangesltenen, nch in de aanleg van vrzieningen, richten een instelling vr bedrijfspensienvrziening p vóór 1 januari 2008, tenzij de pensienregeling enkel betrekking heeft p aangesltenen die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. ( )". Dit betekent dat de aanvrager zelf, dus znder de tussenkmst van een instelling vr bedrijfspensienvrziening, de betaling van de ingevlge CAO verschuldigde aanvullende pensienen kan verzrgen van de persnen die vr 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met

4 Ber RR 24/2008-4/10 pensien zijn gegaan. Dit blijkt truwens k uit de analyse die de CBFA, die waakt ver de naleving van de wet van 27 ktber 2006 (artikel 4), bij schrijven van 19 maart 2008 bezrgde aan de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Artikel 173, 2, van dezelfde wet vereist dat m van die vrijstelling te kunnen genieten, de aanvrager vr 1 januari 2008 bij de CBFA met ingeschreven wrden. Daarnaast met aan deze laatste jaarlijks vr 30 juni een verslag wrden bezrgd. Het Cmité stelt vast dat - in de mate dat de in artikel 173, 2, eerste lid, van de wet van 27 ktber 2006 bedelde inschrijving gebeurde - het deleinde welbepaald, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, 1, 2, WVP. C. PROPORTIONALITEIT C.1. Ten verstaan van de gegevens De aanvrager wenst tegang te bekmen tt de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR, namelijk "de plaats en datum van verlijden". De aanvrager merkt p dat de nabestaanden van een rechthebbende hem niet systematisch infrmeren van diens verlijden wat erte leidt dat hij in een aantal gevallen ten nrechte: betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die aan de verlevende echtgent zuden meten gebeuren; betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die zuden meten stpgezet wrden. Het Cmité stelt vast dat het verlijden van een rechthebbende een impact heeft p de verplichtingen van de aanvrager mdat ze hetzij een einde nemen, hetzij meten vervuld wrden ten aanzien van een andere persn. Het element "datum van verlijden" is dus vr de aanvrager pertinente infrmatie (artikel 4, 1, 3, WVP). Vr wat het element "plaats van verlijden" betreft wrdt niet aangetnd dat het in casu ter zake dienend is. C.2. Ten pzichte van de frequentie van de tegang en de duur van machtiging C.2.1. De aanvrager wenst een permanente tegang zdat hij p elk mment kan nagaan f de betrkkene ng in leven is f niet.

5 Ber RR 24/2008-5/10 Het Cmité stelt vast dat de persnen aan wie de aanvrager zelf betalingen kan verrichten p basis van de uitzndering van artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 welbepaald zijn, namelijk werknemers die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. Vlgens telefnische telichting situeert hun aantal zich tussen de en Dit aantal zal in de lp van de tijd afnemen m uiteindelijk nul te bereiken. In de gegeven mstandigheden is het Cmité van rdeel dat de aanvrager zijn deleinde kan bereiken aan de hand van de mededeling dr het Rijksregister van de datum van verlijden van de persnen die deel uitmaken van de betrkken delgrep. Dit impliceert dat de aanvrager aan de diensten van het Rijksregister een lijst met de betrkkenen bezrgt. De betalingen in het kader van het aanvullend pensien gebeuren maandelijks. Bijgevlg stelt het Cmité vast dat een maandelijkse mededeling van de infrmatie dr het Rijksregister de aanvrager telaat m nmiddellijk in te spelen p de gewijzigde mstandigheden. Samenvattend is een maandelijkse mededeling van de gegevens in het licht van artikel 4, 1, 3, WVP bijgevlg gepast. C.2.2. Het kninklijk besluit van 15 ktber 2004 tt uitbreiding van het netwerk van de sciale zekerheid tt de pensien- en slidariteitsinstellingen belast met het uitveren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, met tepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 hudende prichting en rganisatie van een Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid, breidt het netwerk van de sciale zekerheid uit tt pensieninstellingen en de slidariteitsinstellingen. Deze staan nrmaal in vr de betaling van aanvullende pensienen en slidariteitstezeggingen. Met het g p.a. hun raadplegingen van het Rijksregister, hudt de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid een verwijzingsrepertrium bij. Zals hiervr nder punt B.2. werd aangetnd, kan de aanvrager ingevlge de uitzndering vrzien in artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 aan een welmlijnde delgrep zelf het aanvullend pensien uitbetalen (nrmaal met dit gebeuren dr een pensieninstelling). Het Cmité is van rdeel dat, alleszins vr wat de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister betreft, het gepast is dat p dezelfde wijze wrdt gehandeld als vr de pensieninstellingen die nrmaal de betalingen verzrgen. Dit wil zeggen dat de mededeling van de

6 Ber RR 24/2008-6/10 gegevens via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen die daarte een verwijzingsrepertrium bijhudt. C.2.3. De tegang wrdt gevraagd vr nbepaalde duur. Het Cmité stelt vast dat niet cncreet kan bepaald wrden he lang de aanvrager ng aan de delgrep betalingen zal meten verrichten. Ze zullen he dan k een einde nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn. In het licht van het deleinde is dan k een machtiging van nbepaalde duur gepast (artikel 4, 1, 3 WVP). Deze zal echter van rechtswege een einde nemen wanneer alle betrkkenen uit de delgrep verleden zijn. C.3. Ten pzichte van de bewaringstermijn C.3.1. De aanvrager stelt dat de gegevens: gedurende 10 jaar zullen bewaard wrden: in het persneelsdssier van de betrkkene, te rekenen vanaf de datum waarp hij verlijdt; in het dssier van de verlevende echtgent, te rekenen vanaf de datum waarp deze verlijdt; gedurende nbepaalde tijd in de gegevensbank vr het beheer van het persneel. C.3.2. Artikel 49 van de wet van 28 april 2003 belast de CBFA met het tezicht p de naleving van de reglementaire bepalingen m.b.t. het aanvullend pensien. Met het g p het vervullen van die taak meten aan de CBFA alle inlichtingen en dcumenten verstrekt wrden die zij pvraagt, kan zij ter plaatse inspecties verrichten en kpie maken van alle gegevens die ter beschikking zijn (artikel 49ter). Het niet verstrekken van de gevraagde infrmatie f het verstrekken van njuiste infrmatie wrdt krachtens artikel 54 strafbaar gesteld met een crrectinele gevangenisstraf en een geldbete. Dergelijke misdrijven verjaren na vijf jaar (artikel 21 van de vrafgaande titel van het Wetbek van Strafvrdering).

7 Ber RR 24/2008-7/10 In het kader van die cntrletaak met de CBFA in de mgelijkheid zijn m desgevallend in individuele dssiers na te gaan f de wetgeving crrect werd tegepast en juiste bedragen werden uitgekeerd. Rekening hudend met de verjaringstermijn is een bewaringstermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de dr de aanvrager pgegeven genblikken, aanvaardbaar. De dr hem vrgestelde bewaringstermijn van 10 jaar is in het licht van artikel 4, 1,5, WVP disprprtineel. C.3.3. Het Cmité stelt vast dat het alleszins naanvaardbaar is dat de gegevens gedurende nbepaalde duur bewaard wrden in de gegevensbank van de aanvrager. Artikel 4, 1, 5, WVP bepaalt dat persnsgegevens niet langer mgen bewaard wrden dan ndzakelijk is vr de verwezenlijking van het deleinde waarvr zij werden verkregen. Eens dat deleinde gerealiseerd, meten die persnsgegevens vernietigd wrden. Dit betekent dat van zdra de verplichting van de aanvrager tt betaling van een aanvullend pensien ten verstaan van een bepaalde gewezen werknemer een einde neemt, diens gegevens uit de gegevensbank meten verwijderd en vernietigd wrden. Er is geen reden m die infrmatie ng langer in de gegevensbank p te slaan, gelet p het feit dat deze infrmatie swies ng gedurende een zekere tijd wrdt bewaard in het persneelsdssier van de betrkkene. Vr zver de aanvrager er zich te verbindt m te handelen vereenkmstig wat hiervr werd uiteengezet, bewaart hij de gegevens cnfrm aan artikel 4, 1, 5, WVP. C.4. Intern gebruik en/f mededeling aan derden Vlgens de aanvraag zal het gegeven uitsluitend intern gebruikt wrden met het g p de uitbetaling van het aanvullend pensien. Het Cmité neemt hiervan akte. D. BEVEILIGING D.1. Cnsulent inzake infrmatieveiligheid De aanvrager stelt twee persnen vr m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid te vervullen. Vlgens de infrmatie verstrekt dr de aanvrager blijkt vr wat : de eerste persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de IT-manager;

8 Ber RR 24/2008-8/10 bijdraagt tt het bepalen van de nden van het IT-departement; de tweede persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de ICT-infrastuctuurmananger; mee instaat vr de IT-beveiliging. Uit de infrmatie blijkt evenwel niet dat de betrkkenen ver de ndige nafhankelijkheid beschikken m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid uit te efenen. Beiden zijn immers ndergeschikt aan een ICT-verantwrdelijke. Nu is de IT-veiligheid een nderdeel van de infrmatieveiligheid. Bijgevlg lijken zij dus niet in een psitie te zijn m in alle nafhankelijkheid dit aspect van het infrmatieveiligheidsbeleid te berdelen, temeer als zij dienaangaande aan hun nmiddellijke hiërarchie verslag meten uitbrengen. In hfde van de tweede persn lijkt er daarenbven een nverenigbaarheid te bestaan. Hij staat mee in vr de IT-beveiliging. Als veiligheidscnsulent zu hij dus zijn eigen werk p dat vlak meten cntrleren. Zals reeds werd aangestipt is infrmatieveiligheid ruimer dan IT-veiligheid. Het mvat.a. k de fysieke - en mgevingsveiligheid en de beveiliging m.b.t. het persneel. Het is niet duidelijk f de vrgestelde persnen k die aspecten zullen cntrleren. Het Cmité wenst dan k dat de aanvrager, hetzij vralsng nadere telichting verschaft m.b.t. de cncrete werkzaamheden van de vrgestelde persnen evenals hun verhuding tt hun nmiddellijke hiërarchie en hun nafhankelijkheid als veiligheidcnsulent, hetzij een andere persn vrstelt vr de functie van veiligheidscnsulent. D.2. Veiligheidsbeleid Uit de dr de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat een helebel aspecten van het veiligheidsbeleid in de lp van 2007 p het terrein zuden tegepast wrden. Gelet p het feit dat we inmiddels medi 2008 zijn, wenst het Cmité dat haar de actuele stand van zaken wrdt meegedeeld. Daarenbven merkt het Cmité p dat, vlgens het evaluatiefrmulier waarver het beschikt, er geen lgin gebeurt wanneer persnsgegevens in de gegevensbank(en) van de aanvrager

9 Ber RR 24/2008-9/10 geraadpleegd wrden. Dit maakt het nmgelijk m nregelmatigheden f misbruiken vast te stellen. De afwezigheid van een systeem van lgin dat registreert welke persn wanneer welke gegevens ver een bepaalde persn raadpleegde en waarm, maakt van ieder veiligheidsbeleid een lege ds. Rekening hudend met het feit dat het misbruik maken van een tegang tt persnsgegevens een strafbaar feit is, is het aangewezen dat degelijke lgins minstens gedurende 10 jaar bewaard wrden. Het Cmité staat erp dat de aanvrager daarte het ndige det. D.3. Persnen die tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens van het Rijksregister en lijst van deze persnen Vlgens de aanvraag zullen alleen persneelsleden van de Persneelsadministratie Dienst Einde Lpbaan en Pensienen van de aanvrager tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens. De aanvrager met, zals vrgeschreven dr artikel 12 WRR, een lijst pstellen waarp de persnen vermeld wrden die tegang hebben tt het Rijksregister en die het nummer gebruiken. Deze lijst zal vrtdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Cmité gehuden wrden. De persnen die p deze lijst wrden pgenmen meten daarenbven een verklaring ndertekenen waarin zij zich erte verbinden de veiligheid en het vertruwelijk karakter van de infrmatiegegevens te bewaren. OM DEZE REDENEN, het Cmité 1 herziet de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en machtigt bijgevlg Brussels Netwrk Operatins m, nder de vrwaarden bepaald in deze beraadslaging en vr het nder punt B.2. bepaalde deleinde, vr nbepaalde duur vanwege het Rijksregister maandelijks mededeling te verkrijgen van de datum van verlijden van de delgrep zals pgegeven dr eerstgenemde; 2 bepaalt dat: a) de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen;

10 Ber RR 24/ /10 b) deze machtiging van rechtswege een einde zal nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn; c) deze machtiging slechts uitwerking zal krijgen nadat: Brussels Netwrk Operatins het bewijs heeft geleverd, aan de hand van een dr de CBFA verstrekt dcument, dat de dr artikel 173, 2, van de wet van 27 ktber 2006 vereiste inschrijving, gebeurde; het Cmité p basis van de dr de gemachtigde verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat één van de vrgestelde cnsulenten inzake infrmatieveiligheid aanvaardbaar is f een andere persn die wrdt vrgesteld, kan aanvaard wrden; geactualiseerde infrmatie werd verstrekt m.b.t. het veiligheidsbeleid en werd vldaan aan de nder punt D.2. gefrmuleerde pmerking m.b.t. het lgging-systeem; Brussels Netwrk Operatins zich, vr wat de bewaringstermijn betreft, erte verbindt m daarbij te handelen vereenkmstig punt C.3.; d) wanneer het Cmité aan Brussels Netwrk Operatins een vragenlijst met betrekking tt de infrmatieveiligheidstatus testuurt, deze laatste deze lijst waarheidsgetruw met invullen en terugbezrgen aan het Cmité. Het Cmité zal de ntvangst bevestigen en behudt zich het recht vr m, indien daarte aanleiding bestaat, te reageren; 3 weigert het meer gevraagde. Vr de Administrateur, m.v., Het Afdelingshrd O&RM De vrzitter, (get.) Patrick Van Wuwe (get.) Mireille Salmn

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011;

Gelet op de aanvraag van het Belgische Rode Kruis ontvangen op 11/10/2011; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 71/2011 van 14 december 2011 Betreft: machtigingsaanvraag van het Belgische Rode Kruis om het Rijksregisternummer te gebruiken zodat zij voor

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 13/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van UGent om mededeling te bekomen van een informatiegegeven uit het Rijksregister met het oog

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna "het comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister, (hierna het comité); 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 34/2008 van 30 juli 2008 Betreft: aanvraag van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, om toegang te krijgen

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010;

Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ontvangen op 28/07/2010; 1/12 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 49/2010 van 2 december 2010 Betreft: Aanvraag tot machtiging van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten behoeve van de pensioen- en

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over

N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES. over N Aard van de arbeidsrelaties A2 Brussel, 12 februari 2013 MH/JC/AS 695-2012 ADVIES ver DE INVOERING VAN SPECIFIEKE CRITERIA VOOR HET BEOORDELEN VAN DE AARD VAN DE ARBEIDSRELATIE IN DE SECTOREN BOUW, LAND-

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier

Loonkloofrapport begeleidend schrijven: volledig formulier Lnklfrapprt begeleidend schrijven: vlledig frmulier Op basis van de vrwaarden in de lnklfwet met uw nderneming binnen de drie maanden na het afsluiten van het bekjaar een analyseverslag ver de bezldigingsstructuur

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/10 Advies nr 18/2013 ANO van 5 juni 2013 Betreft: Advies naar aanleiding van een klacht tegen de installatie van een kwaliteitsgarantieplatfrm m telefngesprekken tussen werknemers en ptentiële klanten

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006

BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 BERAADSLAGING RR Nr 12 / 2006 van 24 mei 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 011 BETREFT : Aanvraag van de NV Association Liègeoise d Electricité, om toegang te verkrijgen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting:

Naam van de onderneming: Bezoekadres: Postcode en plaats: Postadres: Telefoonnummer: E-mailadres: Website: Datum van oprichting: Aanmeldingsfrmulier Het bedrijf Naam van de nderneming: Bezekadres: Pstcde en plaats: Pstadres: Pstcde en plaats: Telefnnummer: E-mailadres: Website: Datum van prichting: Nummer Kamer van Kphandel: Welke

Nadere informatie

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015;

Gelet op de bijkomende informatie, ontvangen op 18 mei, 5 en 9 juni 2015; 1/7 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 46/2015 van 29 juli 2015 Betreft: Machtigingsaanvraag van Forem om het Rijksregisternummer te gebruiken voor het toegangs- en gebruikersbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 84/2014 van 29 oktober 2014 Betreft: aanvraag van de Stichting Kankerregister voor consultatie van het Rijksregister in het kader van de pilootstudie

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010;

Gelet op de aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten ontvangen op 14/12/2010; 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 12/2011 van 16 februari 2011 Betreft: aanvraag van de Nationale Raad van de Orde van Architecten om het identificatienummer van het Rijksregister

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011;

Gelet op de aanvraag van de private stichting Juridisch informatiecentrum JIC, ontvangen op 11/02/2011; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 24/2011 van 20 april 2011 Betreft: aanvraag van het Juridisch Informatiecentrum voor toegang tot het Rijksregister in het kader van het ICT-platform

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ct tussen AO-afspraak. ichting

ct tussen AO-afspraak. ichting Handvat VerZUimprOtOCOl Bijlage 4 bij VNG-brief CvA/2i 02004415 Leeswijzer: vetgedrukte tekst is verplicht vr de sectr gemeenten p grnd van wetgeving f De verige tekst kan als handvat gebruikt wrden vr

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad?

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad? Save r delete? Dataretentie als ndzakelijk kwaad? Themalunch 15 ktber 2014 Kristel De Schepper Instituut vr Strafrecht KU Leuven en B-CCENTRE Krachtlijnen Belgisch wettelijk kader Wettelijke basis: artikel

Nadere informatie

Fase 1: Re-integratiefase

Fase 1: Re-integratiefase Bijlage Matrix van verplichtingen en bijhrende sancties Fase 1: Re-integratiefase Algemene beschrijving categrie Niet nagekmen verplichting zals: Sanctie Categrie 1: Onder deze categrie vallen verplichtingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 1. Partner in de kijker: Edenred In nze rubriek partner in de kijker stellen wij u graag nze bevrrechte partners vr. Edenred is deze keer aan de beurt. Via deze weg willen wij

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 06 / 2005 van 13 april 2005 O. Ref. : SA2 / RN / 2004 / 042 BETREFT : Beraadslaging betreffende de aanvraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om gemachtigd te worden om

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

MEMO. Kennisgeving over de vereisten die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens

MEMO. Kennisgeving over de vereisten die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens MEMO Aan : de leden van de KNSA (schietsprtverenigingen) Van : Algemeen Bestuur KNSA Datum : 18 ktber 2013 Kennisgeving ver de vereisten die wrden gesteld aan de verwerking van persnsgegevens 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/9 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 19/2009 van 25 maart 2009 Betreft: Aanvraag van de Dienst "Sanitair Beleid, Dieren en Planten" van het DG4 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN

DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN DE INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING IN ENKELE ANTWOORDEN Auteurs: Ingrid Martens: Expert IBO - VDAB Kris Deckers: Expert Methdieken en Instrumenten - VDAB Ellen Freyman: Juridisch adviseur - SD Wrx 1 intrductietekst

Nadere informatie