Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)"

Transcriptie

1 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) Het Sectraal cmité van het Rijksregister (hierna "het Cmité"); Gelet p de wet van 8 augustus 1983 tt regeling van een Rijksregister van de natuurlijke persnen (hierna "WRR"); Gelet p de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens (hierna "WVP"), inznderheid artikel 31bis; Gelet p het kninklijk besluit van 17 december 2003 tt vaststelling van de nadere regels met betrekking tt de samenstelling en de werking van bepaalde sectrale cmités pgericht binnen de Cmmissie vr de bescherming van de persnlijke levenssfeer; Gelet p de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008; Gelet p de aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, ntvangen p 02/04/2008; Gelet p de aanvraag van het technisch en juridisch advies, gericht aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken p 05/05/2008; Gelet p het verslag van de Vrzitter; Beslist p 04/06/2008, na beraadslaging, als vlgt:

2 Ber RR 24/2008-2/10 I. VOORWERP VAN DE AANVRAAG De aanvraag van Brussels Netwrk Operatins, hierna de aanvrager, strekt erte een herziening te bekmen van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en bijgevlg vralsng tegang te bekmen tt een infrmatiegegeven van het Rijksregister en meer in het bijznder datgene vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR met het g p de uitbetaling van pensienen. II. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG A. TOEPASSELIJKE WETGEVING A.1. Wet van 8 augustus 1983 (WRR) Overeenkmstig artikel 5, eerste lid, 2, WRR wrdt de machtiging m tegang te bekmen tt f mededeling te bekmen van de infrmatiegegevens van het Rijksregister dr het Cmité verleend aan penbare en private instellingen van Belgisch recht vr de infrmatie die zij ndig hebben vr het vervullen van taken van algemeen belang die hen zijn tevertruwd dr f krachtens een wet, een decreet f een rdnnantie f vr taken die uitdrukkelijk als zdanig erkend wrden dr het vrmelde sectraal cmité. Sibelga 1 is een distributienetbeheerder vr elektriciteit in het Brussels Gewest. Zij is eigenares van deze netten. Zij biedt iedere verbruiker de mgelijkheid m zijn leverancier te kiezen dr hem tegang tt betruwbare netten te verlenen. Zij biedt alle energieleveranciers een vrij gebruik van haar netten aan. Artikel 9, 2, van de rdnnantie van 19 juli 2001 bepaalt verder dat de distributienetbeheerder de dagelijkse uitbating van zijn activiteiten geheel f gedeeltelijk kan tevertruwen aan één f meer uitbatingsbedrijven. De aanvrager is z'n uitbatingsbedrijf. In die hedanigheid staat hij in vr het aanvullend pensien zals dat vrzien is dr de p hem tepasselijke cllectieve arbeidsvereenkmst die verder wrdt mkaderd dr de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid. Bijgevlg kmt de aanvrager in aanmerking m tegang tt de infrmatiegegevens van het Rijksregister te bekmen. 1 Sibelga is een cöperatieve venntschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA). Haar vennten zijn de 19 gemeenten van het Brussels Hfdstedelijk Gewest en de privé-peratr Electrabel.

3 Ber RR 24/2008-3/10 A.2. Wet van 8 december 1992 (WVP) Op grnd van artikel 4 WVP vrmen de infrmatiegegevens van het Rijksregister persnsgegevens, waarvan de verwerking slechts is tegelaten vr welbepaalde, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigde deleinden. Persnsgegevens dienen bvendien tereikend, ter zake dienend en niet vermatig te zijn, uitgaande van de deleinden waarvr zij wrden verwerkt. B. FINALITEIT 1. De aanvrager valt nder het Paritair cmité vr het gas- en elektriciteitsbedrijf. Ingevlge cllectieve arbeidsvereenkmst werd vr de werknemers van deze sectr reeds geruime tijd een aanvullend pensien gerganiseerd. Zals in de beraadslaging RR nr.10/2008 werd uiteengezet zijn het de pensieninstellingen dus niet de aanvrager - die, in tepassing van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, en van de wet van 27 ktber 2006 betreffende het tezicht p de instellingen vr bedrijfspensienvrzieningen, instaan zwel vr de uitbetaling van het aanvullend pensien aan de aangesltene f zijn rechtverkrijgenden als van het verstrekken van dr de wet vrgeschreven infrmatie. In het licht hiervan weigerde het Cmité m aan de aanvrager een tegang te verlenen. 2. In zijn vraag tt herziening maakt de aanvrager melding van een nieuw feit. Artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 bepaalt dat: "De ndernemingen die zelf een pensienregeling beheren die p 1 januari 1986 bestnd en die niet vrzag in de betaling van bijdragen dr de aangesltenen, nch in de aanleg van vrzieningen, richten een instelling vr bedrijfspensienvrziening p vóór 1 januari 2008, tenzij de pensienregeling enkel betrekking heeft p aangesltenen die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. ( )". Dit betekent dat de aanvrager zelf, dus znder de tussenkmst van een instelling vr bedrijfspensienvrziening, de betaling van de ingevlge CAO verschuldigde aanvullende pensienen kan verzrgen van de persnen die vr 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met

4 Ber RR 24/2008-4/10 pensien zijn gegaan. Dit blijkt truwens k uit de analyse die de CBFA, die waakt ver de naleving van de wet van 27 ktber 2006 (artikel 4), bij schrijven van 19 maart 2008 bezrgde aan de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Artikel 173, 2, van dezelfde wet vereist dat m van die vrijstelling te kunnen genieten, de aanvrager vr 1 januari 2008 bij de CBFA met ingeschreven wrden. Daarnaast met aan deze laatste jaarlijks vr 30 juni een verslag wrden bezrgd. Het Cmité stelt vast dat - in de mate dat de in artikel 173, 2, eerste lid, van de wet van 27 ktber 2006 bedelde inschrijving gebeurde - het deleinde welbepaald, uitdrukkelijk mschreven en gerechtvaardigd is in de zin van artikel 4, 1, 2, WVP. C. PROPORTIONALITEIT C.1. Ten verstaan van de gegevens De aanvrager wenst tegang te bekmen tt de gegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 6, WRR, namelijk "de plaats en datum van verlijden". De aanvrager merkt p dat de nabestaanden van een rechthebbende hem niet systematisch infrmeren van diens verlijden wat erte leidt dat hij in een aantal gevallen ten nrechte: betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die aan de verlevende echtgent zuden meten gebeuren; betalingen blijft verrichten aan de betrkkene terwijl die zuden meten stpgezet wrden. Het Cmité stelt vast dat het verlijden van een rechthebbende een impact heeft p de verplichtingen van de aanvrager mdat ze hetzij een einde nemen, hetzij meten vervuld wrden ten aanzien van een andere persn. Het element "datum van verlijden" is dus vr de aanvrager pertinente infrmatie (artikel 4, 1, 3, WVP). Vr wat het element "plaats van verlijden" betreft wrdt niet aangetnd dat het in casu ter zake dienend is. C.2. Ten pzichte van de frequentie van de tegang en de duur van machtiging C.2.1. De aanvrager wenst een permanente tegang zdat hij p elk mment kan nagaan f de betrkkene ng in leven is f niet.

5 Ber RR 24/2008-5/10 Het Cmité stelt vast dat de persnen aan wie de aanvrager zelf betalingen kan verrichten p basis van de uitzndering van artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 welbepaald zijn, namelijk werknemers die vóór 1 januari 2007 uit dienst zijn getreden f met pensien zijn gegaan. Vlgens telefnische telichting situeert hun aantal zich tussen de en Dit aantal zal in de lp van de tijd afnemen m uiteindelijk nul te bereiken. In de gegeven mstandigheden is het Cmité van rdeel dat de aanvrager zijn deleinde kan bereiken aan de hand van de mededeling dr het Rijksregister van de datum van verlijden van de persnen die deel uitmaken van de betrkken delgrep. Dit impliceert dat de aanvrager aan de diensten van het Rijksregister een lijst met de betrkkenen bezrgt. De betalingen in het kader van het aanvullend pensien gebeuren maandelijks. Bijgevlg stelt het Cmité vast dat een maandelijkse mededeling van de infrmatie dr het Rijksregister de aanvrager telaat m nmiddellijk in te spelen p de gewijzigde mstandigheden. Samenvattend is een maandelijkse mededeling van de gegevens in het licht van artikel 4, 1, 3, WVP bijgevlg gepast. C.2.2. Het kninklijk besluit van 15 ktber 2004 tt uitbreiding van het netwerk van de sciale zekerheid tt de pensien- en slidariteitsinstellingen belast met het uitveren van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid, met tepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 hudende prichting en rganisatie van een Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid, breidt het netwerk van de sciale zekerheid uit tt pensieninstellingen en de slidariteitsinstellingen. Deze staan nrmaal in vr de betaling van aanvullende pensienen en slidariteitstezeggingen. Met het g p.a. hun raadplegingen van het Rijksregister, hudt de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid een verwijzingsrepertrium bij. Zals hiervr nder punt B.2. werd aangetnd, kan de aanvrager ingevlge de uitzndering vrzien in artikel 165 van de wet van 27 ktber 2006 aan een welmlijnde delgrep zelf het aanvullend pensien uitbetalen (nrmaal met dit gebeuren dr een pensieninstelling). Het Cmité is van rdeel dat, alleszins vr wat de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister betreft, het gepast is dat p dezelfde wijze wrdt gehandeld als vr de pensieninstellingen die nrmaal de betalingen verzrgen. Dit wil zeggen dat de mededeling van de

6 Ber RR 24/2008-6/10 gegevens via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen die daarte een verwijzingsrepertrium bijhudt. C.2.3. De tegang wrdt gevraagd vr nbepaalde duur. Het Cmité stelt vast dat niet cncreet kan bepaald wrden he lang de aanvrager ng aan de delgrep betalingen zal meten verrichten. Ze zullen he dan k een einde nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn. In het licht van het deleinde is dan k een machtiging van nbepaalde duur gepast (artikel 4, 1, 3 WVP). Deze zal echter van rechtswege een einde nemen wanneer alle betrkkenen uit de delgrep verleden zijn. C.3. Ten pzichte van de bewaringstermijn C.3.1. De aanvrager stelt dat de gegevens: gedurende 10 jaar zullen bewaard wrden: in het persneelsdssier van de betrkkene, te rekenen vanaf de datum waarp hij verlijdt; in het dssier van de verlevende echtgent, te rekenen vanaf de datum waarp deze verlijdt; gedurende nbepaalde tijd in de gegevensbank vr het beheer van het persneel. C.3.2. Artikel 49 van de wet van 28 april 2003 belast de CBFA met het tezicht p de naleving van de reglementaire bepalingen m.b.t. het aanvullend pensien. Met het g p het vervullen van die taak meten aan de CBFA alle inlichtingen en dcumenten verstrekt wrden die zij pvraagt, kan zij ter plaatse inspecties verrichten en kpie maken van alle gegevens die ter beschikking zijn (artikel 49ter). Het niet verstrekken van de gevraagde infrmatie f het verstrekken van njuiste infrmatie wrdt krachtens artikel 54 strafbaar gesteld met een crrectinele gevangenisstraf en een geldbete. Dergelijke misdrijven verjaren na vijf jaar (artikel 21 van de vrafgaande titel van het Wetbek van Strafvrdering).

7 Ber RR 24/2008-7/10 In het kader van die cntrletaak met de CBFA in de mgelijkheid zijn m desgevallend in individuele dssiers na te gaan f de wetgeving crrect werd tegepast en juiste bedragen werden uitgekeerd. Rekening hudend met de verjaringstermijn is een bewaringstermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de dr de aanvrager pgegeven genblikken, aanvaardbaar. De dr hem vrgestelde bewaringstermijn van 10 jaar is in het licht van artikel 4, 1,5, WVP disprprtineel. C.3.3. Het Cmité stelt vast dat het alleszins naanvaardbaar is dat de gegevens gedurende nbepaalde duur bewaard wrden in de gegevensbank van de aanvrager. Artikel 4, 1, 5, WVP bepaalt dat persnsgegevens niet langer mgen bewaard wrden dan ndzakelijk is vr de verwezenlijking van het deleinde waarvr zij werden verkregen. Eens dat deleinde gerealiseerd, meten die persnsgegevens vernietigd wrden. Dit betekent dat van zdra de verplichting van de aanvrager tt betaling van een aanvullend pensien ten verstaan van een bepaalde gewezen werknemer een einde neemt, diens gegevens uit de gegevensbank meten verwijderd en vernietigd wrden. Er is geen reden m die infrmatie ng langer in de gegevensbank p te slaan, gelet p het feit dat deze infrmatie swies ng gedurende een zekere tijd wrdt bewaard in het persneelsdssier van de betrkkene. Vr zver de aanvrager er zich te verbindt m te handelen vereenkmstig wat hiervr werd uiteengezet, bewaart hij de gegevens cnfrm aan artikel 4, 1, 5, WVP. C.4. Intern gebruik en/f mededeling aan derden Vlgens de aanvraag zal het gegeven uitsluitend intern gebruikt wrden met het g p de uitbetaling van het aanvullend pensien. Het Cmité neemt hiervan akte. D. BEVEILIGING D.1. Cnsulent inzake infrmatieveiligheid De aanvrager stelt twee persnen vr m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid te vervullen. Vlgens de infrmatie verstrekt dr de aanvrager blijkt vr wat : de eerste persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de IT-manager;

8 Ber RR 24/2008-8/10 bijdraagt tt het bepalen van de nden van het IT-departement; de tweede persn betreft dat hij: ndergeschikt is aan de ICT-infrastuctuurmananger; mee instaat vr de IT-beveiliging. Uit de infrmatie blijkt evenwel niet dat de betrkkenen ver de ndige nafhankelijkheid beschikken m de functie van cnsulent inzake infrmatieveiligheid uit te efenen. Beiden zijn immers ndergeschikt aan een ICT-verantwrdelijke. Nu is de IT-veiligheid een nderdeel van de infrmatieveiligheid. Bijgevlg lijken zij dus niet in een psitie te zijn m in alle nafhankelijkheid dit aspect van het infrmatieveiligheidsbeleid te berdelen, temeer als zij dienaangaande aan hun nmiddellijke hiërarchie verslag meten uitbrengen. In hfde van de tweede persn lijkt er daarenbven een nverenigbaarheid te bestaan. Hij staat mee in vr de IT-beveiliging. Als veiligheidscnsulent zu hij dus zijn eigen werk p dat vlak meten cntrleren. Zals reeds werd aangestipt is infrmatieveiligheid ruimer dan IT-veiligheid. Het mvat.a. k de fysieke - en mgevingsveiligheid en de beveiliging m.b.t. het persneel. Het is niet duidelijk f de vrgestelde persnen k die aspecten zullen cntrleren. Het Cmité wenst dan k dat de aanvrager, hetzij vralsng nadere telichting verschaft m.b.t. de cncrete werkzaamheden van de vrgestelde persnen evenals hun verhuding tt hun nmiddellijke hiërarchie en hun nafhankelijkheid als veiligheidcnsulent, hetzij een andere persn vrstelt vr de functie van veiligheidscnsulent. D.2. Veiligheidsbeleid Uit de dr de aanvrager meegedeelde stukken blijkt dat een helebel aspecten van het veiligheidsbeleid in de lp van 2007 p het terrein zuden tegepast wrden. Gelet p het feit dat we inmiddels medi 2008 zijn, wenst het Cmité dat haar de actuele stand van zaken wrdt meegedeeld. Daarenbven merkt het Cmité p dat, vlgens het evaluatiefrmulier waarver het beschikt, er geen lgin gebeurt wanneer persnsgegevens in de gegevensbank(en) van de aanvrager

9 Ber RR 24/2008-9/10 geraadpleegd wrden. Dit maakt het nmgelijk m nregelmatigheden f misbruiken vast te stellen. De afwezigheid van een systeem van lgin dat registreert welke persn wanneer welke gegevens ver een bepaalde persn raadpleegde en waarm, maakt van ieder veiligheidsbeleid een lege ds. Rekening hudend met het feit dat het misbruik maken van een tegang tt persnsgegevens een strafbaar feit is, is het aangewezen dat degelijke lgins minstens gedurende 10 jaar bewaard wrden. Het Cmité staat erp dat de aanvrager daarte het ndige det. D.3. Persnen die tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens van het Rijksregister en lijst van deze persnen Vlgens de aanvraag zullen alleen persneelsleden van de Persneelsadministratie Dienst Einde Lpbaan en Pensienen van de aanvrager tegang hebben tt de meegedeelde infrmatiegegevens. De aanvrager met, zals vrgeschreven dr artikel 12 WRR, een lijst pstellen waarp de persnen vermeld wrden die tegang hebben tt het Rijksregister en die het nummer gebruiken. Deze lijst zal vrtdurend geactualiseerd en ter beschikking van het Cmité gehuden wrden. De persnen die p deze lijst wrden pgenmen meten daarenbven een verklaring ndertekenen waarin zij zich erte verbinden de veiligheid en het vertruwelijk karakter van de infrmatiegegevens te bewaren. OM DEZE REDENEN, het Cmité 1 herziet de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 en machtigt bijgevlg Brussels Netwrk Operatins m, nder de vrwaarden bepaald in deze beraadslaging en vr het nder punt B.2. bepaalde deleinde, vr nbepaalde duur vanwege het Rijksregister maandelijks mededeling te verkrijgen van de datum van verlijden van de delgrep zals pgegeven dr eerstgenemde; 2 bepaalt dat: a) de infrmatiestrm van de aanvrager met het Rijksregister via de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid zal verlpen;

10 Ber RR 24/ /10 b) deze machtiging van rechtswege een einde zal nemen wanneer alle rechthebbenden de betrkkene zelf f de verlevende echtgent uit de delgrep verleden zijn; c) deze machtiging slechts uitwerking zal krijgen nadat: Brussels Netwrk Operatins het bewijs heeft geleverd, aan de hand van een dr de CBFA verstrekt dcument, dat de dr artikel 173, 2, van de wet van 27 ktber 2006 vereiste inschrijving, gebeurde; het Cmité p basis van de dr de gemachtigde verstrekte stukken en inlichtingen heeft vastgesteld dat één van de vrgestelde cnsulenten inzake infrmatieveiligheid aanvaardbaar is f een andere persn die wrdt vrgesteld, kan aanvaard wrden; geactualiseerde infrmatie werd verstrekt m.b.t. het veiligheidsbeleid en werd vldaan aan de nder punt D.2. gefrmuleerde pmerking m.b.t. het lgging-systeem; Brussels Netwrk Operatins zich, vr wat de bewaringstermijn betreft, erte verbindt m daarbij te handelen vereenkmstig punt C.3.; d) wanneer het Cmité aan Brussels Netwrk Operatins een vragenlijst met betrekking tt de infrmatieveiligheidstatus testuurt, deze laatste deze lijst waarheidsgetruw met invullen en terugbezrgen aan het Cmité. Het Cmité zal de ntvangst bevestigen en behudt zich het recht vr m, indien daarte aanleiding bestaat, te reageren; 3 weigert het meer gevraagde. Vr de Administrateur, m.v., Het Afdelingshrd O&RM De vrzitter, (get.) Patrick Van Wuwe (get.) Mireille Salmn

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister

Sectoraal comité van het Rijksregister 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 42/2008 van 10 september 2008 Betreft: aanvraag van de FOD Justitie, Diensten van de Voorzitter, Dienst Juridische Zaken, Cel geschillen

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Protocol, opgemaakt op 17 maart 2010 door de Overeenkomstencommissie

Protocol, opgemaakt op 17 maart 2010 door de Overeenkomstencommissie Prtcl, pgemaakt p 17 maart 2010 dr de Overeenkmstencmmissie verpleegkundigen - verzekeringsinstellingen, hudende de vrwaarden en mdaliteiten vlgens welke bewijskracht kan wrden gegeven tt het bewijs van

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U'I U'I 0.. Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0.. INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011;

Gelet op de aanvraag van het Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen ontvangen op 12/04/2011; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2011 van 9 juni 2011 Betreft: Machtigingsaanvraag vanwege de CVBA Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen om toegang te krijgen tot

Nadere informatie

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om

Fiscalité (SPW DGO7) (Waalse overheidsdienst Operationeel directotraat-generaal fiscaliteit) om 1/10 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 20/2013 van 27 juni 2013 Betreft: machtigingsaanvraag van de Service Public de Wallonie, Direction Opérationnelle de la Fiscalité (SPW

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie