KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP."

Transcriptie

1 Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. 1. Het gedachteged ver de hulp vr persnen met een handicap is in snel temp gewijzigd en geëvlueerd. Dit heeft de zrg vr persnen met een handicap grndig beïnvled. Integratie, nrmalisatie en inclusie werden steeds nadrukkelijker als basisdelstellingen vr de zrg naar vr geschven. Men wil vr de gebruiker meer emancipatie, participatie en keuzemgelijkheid. Kwaliteit van leven is een basisbegrip gewrden. Men wil zrg aangepast aan de vragen en nden van de persn met een handicap. Deze persn met in zijn eigenheid erkend, gerespecteerd en betrkken wrden. Hij met keuzes kunnen maken en zich z zelfstandig en nafhankelijk mgelijk kunnen ntwikkelen. De hulpverlener met zrg p maat bieden aangepast aan het individu. Deze zrg met flexibel gerganiseerd en tegepast wrden. De hulpverlener mag niet meer den dan strikt ndzakelijk. Hij biedt enkel ndersteuning zdat de persn met handicap ptimaal zijn eigen leven kan bepalen. FOVIG is blij met deze ntwikkelingen en steunt ze. Zrg en ndersteuning vlgens deze nieuwe cncepten kst geld en vraagt meer middelen. FOVIG is verheugd te mgen vaststellen dat de verheid ernstige en blijvende inspanningen det m deze middelen te den greien. 18/08/2004 Standpunt FOVIG 1

2 FOVIG is er echter van vertuigd dat de tename van deze middelen nvldende is en dat de investeringen tt p heden te traag de ideeën en het gedachteged vlgen. FOVIG wenst evenwel niet enkel aan de klaagmuur te gaan staan met alleen maar een vraag naar ng meer. Het wenst een aantal accenten te leggen en aanbevelingen te den die kunnen pgevat wrden als een meedenken ver de riëntering en de krijtlijnen van de zrg. FOVIG stelt vast dat ndanks de tename van middelen en investeringen nvldende effect gerealiseerd is p het terrein zelf wat betreft de kwaliteit van leven van de persn zelf die een handicap heeft. FOVIG stelt vast dat er recent veel aandacht besteed is aan de kwaliteit van leven van het persneel. Het persneel in de welzijnssectr heeft terecht zijn ln en arbeidsvrwaarden naar vr gebracht. De verbetering van de kwaliteit van leven vr het persneel leidt echter niet steeds ntegensprekelijk tt een verbetering van de kwaliteit van leven vr de persn met een handicap. FOVIG wenst dat er k en zelfs vral aandacht besteed wrdt aan de persn zelf met een handicap. FOVIG wenst de middelen duidelijker gericht wrden p hulp die als een directe ndersteuning van de persn met een handicap kan pgevat wrden en die zijn levenskwaliteit verbetert. FOVIG denkt hierbij aan ndersteuning gericht p de verbetering van de kwaliteit van leren, leven, vrijetijdsbesteding, werken en wnen. 2. FOVIG is bekmmerd m een gede ntwikkeling van de ttaliteit van de zrg. Het denkt hierbij zwel aan de residentiële als de niet-residentiële zrg. Het denkt met name aan alle vrmen van wnen en dagbesteding, ambulante hulp, thuisbegeleiding, persnlijk assistentiebudget, persnsgebnden budget. FOVIG wenst dat de residentiële en niet-residentiële zrg zich in harmnie en cmplementair met elkaar ntwikkelen. Het wenst dat men steeds kiest vr deze vrm van zrg die aangepast is aan de vragen en nden van de individuele persn met handicap. Hierbij met men steeds de keuze, de mgelijkheden en beperkingen 18/08/2004 Standpunt FOVIG 2

3 van iedere persn met een handicap vr gen huden en respecteren. FOVIG is evenwel p bijzndere wijze bekmmerd m persnen met handicap die gehlpen en ndersteund wrden dr vrzieningen. FOVIG vraagt aandacht vr de plaats en de waarde van deze vrzieningen en wenst dat: zij naar behren hun rl kunnen blijven spelen. er maximale inspanningen gedaan wrden m binnen de vrzieningen de ntwikkeling in de zrg te vlgen. er binnen de vrzieningen vldende ruimte gecreëerd wrdt m de ttaliteit van de zrg te vernieuwen. FOVIG denkt hierbij aan: het antwrd p nieuwe zrgvragen en nden vernieuwende initiatieven en ntwikkelingen het antwrd p de specifieke nden van de meest zrgbehevenden en specifieke prblemen zals deze van persnen met gedrags- en persnlijkheidsprblematiek, autisme en meervudige handicap. verbetering en mdernisering van de bestaande zrg verbetering en mdernisering van de zrg vr diegenen die sms als een restgrep dreigen beschuwd te wrden en dreigen achter te blijven binnen de vrzieningen. FOVIG wenst dat al deze elementen zich p een evenwichtige wijze ntwikkelen en vernieuwen en dat er geen vernieuwing vergeten wrdt. Na deze inleidende bedenkingen wenst FOVIG een aantal preciezere en cncretere aanbevelingen te den met betrekking tt: De middelen van de zrg De rganisatie van de zrg Het persneel in de zrg De cultuur en de sfeer van de zrg 18/08/2004 Standpunt FOVIG 3

4 Inspraak en participatie vanwege de gebruikers 1. De middelen van de zrg FOVIG stelt vast dat het realiseren van vernieuwingen ten dele gebeurt met behulp van middelen uit de bestaande zrg, tt p zekere hgte ten kste van deze zrg. Nieuwe initiatieven vergen vaak meer inzet van middelen dan ndzakelijk waren in de vregere bestaande zrgvrm en dit niet alleen in de aanlpfase van het nieuwe zrgaanbd. FOVIG denkt hier aan initiatieven zals gedelcaliseerd werken, beschermd wnen, ambulant werken. De ndzaak van nieuwe middelen wrdt nvldende als vrwaarde en vereiste erkend en gehnreerd. FOVIG wenst dat vernieuwingen zwel de beteren als de zwakkeren ten gede kmen. FOVIG kan zich niet van de indruk ntden dat de zwakkeren sms lijken achter te blijven in de bestaande zrg en dreigen vergeten te wrden. Men denkt sms nvldende vanuit en mwille van de zwakkeren. FOVIG wenst dat daar een duidelijker pririteit van gemaakt wrdt en dat er meer en sneller geïnvesteerd wrdt in de verbetering van deze zrg. Bij het verhgen van de middelen vr de zrg gaat verhudingsgewijze verwegend aandacht naar de middelen vr het persneel. Hierbij gaat het verwegend ver verbetering van de levenskwaliteit vr het reeds beschikbaar persneel. FOVIG vraagt dat er meer aandacht zu besteed wrden aan de middelen die rechtstreeks de gebruikers ten gede kmen en dat het gedeelte vr deze gebruikers prprtineel en structureel zu gevrijwaard wrden. FOVIG vraagt dat men bij het creëren van nieuwe middelen vr het persneel p vrhand beter zu nadenken ver de implicaties en de cnsequenties vr de gebruikers en dat men de gevlgen vr hun ndersteuning juister zu inschatten en evalueren. Het denkt hier in het bijznder aan de cntinuïteit in de begeleiding en de steeds tenemende persneelswisseling. 18/08/2004 Standpunt FOVIG 4

5 Inzake de middelen die rechtstreeks aan de persnen met een handicap tegemet kmen denkt FOVIG in het bijznder aan: Middelen die aangepast zijn aan de specificiteit en de ernst van de zrgvraag. Hier kunnen bij wijze van vrbeeld vermeld wrden: de nden van persnen met gedrags- en persnlijkheidsprblematiek, de persnen met autisme en de persnen met meervudige handicap. Middelen in verband met slaap- en wngelegenheid. Slaapzalen zuden definitief tt het verleden meten behren. FOVIG stelt vast dat dr gebrek aan verzrgend en pvedend begeleidingskader in de praktijk te vaak afwijkingen vrkmen p een nrmaal schema van dag- en uurindeling, in het bijznder met betrekking tt pstaan en slapengaan, specifiek bij de meest zrgbehevenden. Midden in de vrmiddag neemt men geen ntbijt meer en in de vravnd gaat men ng niet slapen. FOVIG is van rdeel dat gewne dagactiviteiten te vaak niet gerealiseerd wrden wegens tekrten in het begeleidingskader. Ondersteuning is sms ndgedwngen verengd tt verzrging. Vaak is men gedwngen berep te den p vrijwilligers. Alhewel ndzakelijk en welkm als aanvulling vr de zrg kunnen vragen gesteld wrden bij de sms structureel verankerde uitbuw van deze zrg. Dit is niet alleen maar verrijking maar kan ten dele k als uiting van een tekrt aanzien wrden. Tch waardeert FOVIG dat er p een p een gestructureerde en systematische wijze met vrijwilligers gewerkt wrdt. Het steunt de idee m enige budgettaire mgelijkheden te vrzien vr dit ndzakelijk aanvullingskrps. Vrijwilligers mgen sms een kleine vergeding krijgen vr hun inzet en activiteit. Z wrdt het mgelijk vr de gebruiker af en te meer extra te den. FOVIG betreurt dat supplementen ng steeds tegepast wrden hewel ze in principe verbden zijn. De laatste jaren neemt deze praktijk te. Dit wijst p stijgende werkingstekrten bij de vrzieningen. In het werkveld bestaan uiteenlpende interpretaties en handelwijzen in verband met de tepassing van supplementen. FOVIG wenst dat: 18/08/2004 Standpunt FOVIG 5

6 de regelgeving p dit vlak scherper gedefinieerd wrdt een minimum aan zrg, een basiszrg mschreven wrdt die dr elke vrziening dient gegarandeerd te wrden en waarvan niets mag drverrekend wrden aan de gebruiker duidelijker mschreven wrdt waarvr het gewaarbrgd persnlijk inkmen dient aangewend te wrden een maximumplafnd (maximumfactuur) vr de persnlijke bijdrage vrzien wrdt. FOVIG wenst dat er verder versneld werk gemaakt wrdt van zrggradatie en verdere differentiëring van de zrg. Vanuit dit perspectief steunt het de idee van herverdeling van middelen waarbij pririteit gegeven wrdt aan: de meest zrgbehevenden. de zwaksten p financieel en rganisatrisch gebied FOVIG pleit vr cntrlemechanismen waardr deze delgrepen beschermd wrden en waardr de zrg p eerlijke en rechtvaardige wijze tegankelijk wrdt vr iedereen in alle vrmen van zrg. FOVIG wenst dat erkenningen gedifferentieerd wrden in functie van de aanwezigheid van de bvenvermelde zrgvragen. Het mag niet zijn dat zware zrgvragen nergens terecht kunnen f geweerd wrden. Druk mag p dit vlak uitgeefend wrden p de zrgverleners. FOVIG steunt de idee van RECHT OP ZORG en de cllectieve verantwrdelijkheid van de zrgverstrekkers via het reginaal verleg binnen de delgrepen erkend dr het Vlaams Fnds. FOVIG pleit k vr een juiste plaatsing van elke persn met een handicap in die vrm van zrg die het meest aangepast is aan zijn individuele nden en vragen. Deze plaatsing dient te gebeuren nder extern tezicht. Het huivert vr een medisch mdel van diagnse en behandeling uitgeverd dr één en dezelfde instantie. 2. De rganisatie van de zrg FOVIG hecht bijzndere waarde aan de visie p de rganisatie in het bijznder 18/08/2004 Standpunt FOVIG 6

7 wat betreft: De leiding. Waar leiding geven een steeds cmplexere, veeleisender bezigheid gewrden is die gede managementkwaliteiten vernderstelt, wenst FOVIG p bijzndere wijze de ndzaak te benadrukken van leiding die cntact heeft en nderhudt met de persnen met een handicap en ver gede relatinele en sciale vaardigheden beschikt. Het rganisatiemdel. FOVIG pleit vr rganisatiemdellen die: vertrekken vanuit de basis naar de tp gebaseerd zijn p participatie, transparantie, verleg en demcratische besluitvrming de zrg vr de persn met een handicap niet alleen in de therie, maar k in de praktijk centraal stellen de rechtstreekse ndersteuning van de persnen met een handicap laten primeren p de indirecte ndersteuning en begeleiding nadruk leggen p de kerntaken in de zrg bven de bijkmende, nieuwe taken p het vlak van rganisatientwikkeling FOVIG stelt vast dat er vaak een grt verschil is tussen therie en praktijk. In de praktijk werkt men te vaak met piramidale en hiërarchische mdellen. Men vertrekt te veel van de tp naar de basis. De gebruiker staat te weinig centraal. Te vaak verliest de tp het cntact met de basis. FOVIG stelt k vast dat er te vaak middelen van de directe zrg weggezgen wrden ten vrdele van indirecte ndersteuning en begeleiding. Men is terecht verplicht steeds meer aandacht te besteden aan nieuwe, bijkmende vereisten p het vlak rganisatie. Als vrbeelden kunnen hier gegeven wrden de vereisten p het vlak van veiligheid, kwaliteit, gezndheid, milieu, vrming, reginaal verleg. FOVIG betreurt dat de vrzieningen hiervr geen specifieke, geëigende middelen ter beschikking te krijgen. Het wenst dat men breekt met de bijna wrtelende gewnte m bijkmende vereisten p te leggen znder geëigende, nieuwe middelen te te kennen. 18/08/2004 Standpunt FOVIG 7

8 Om deze evlutie in te dijken vraagt FOVIG dat men de rechtstreekse ndersteuning van de persn met handicap beschermt en afschermt. Het vraagt dat de rganisatie dusdanig uitgebuwd wrdt dat de directe ndersteuning en begeleiding blijft primeren en dat z de kerntaken verzekerd en gevrijwaard wrden. Het is vr FOVIG naanvaardbaar dat de privacy van persnen met een handicap geschnden wrdt mwille van gebrek aan infrastructuur p het vlak van lgeren en krtverblijf. Specifieke en afznderlijke infrastructuur zu afznderlijk meten vrzien en pgelegd wrden. Dubbel gebruik zu meten verbden wrden. FOVIG stelt vast dat de vrzieningen steeds minder p eigen kracht eigen middelen kunnen creëren en genereren. Inzake infrastructuur zijn zij steeds meer aangewezen p hulp vanwege de verheid. Het wenst dat de inspanning verhgd wrdt m p dit vlak versneld meer middelen vrij te maken. FOVIG wenst dat de infrastructuur aangepast is aan de individuele nden van de gebruiker, de aard en de ernst van de zrgvraag. Het stelt vast dat er k p dit vlak te veel verschil is tussen therie en praktijk. Infrastructuur vr zwaar zrgbehevenden met specifiek in het aanvangsbudget vr basisuitrusting vrzien wrden. Het vraagt een strikte tepassing van nrmen p het vlak van veiligheid en gezndheid. Het vraagt infrastructuur die ptimaal kan aangewend wrden p het vlak van emancipatie, participatie, integratie en inclusie. Zrgmdules, zrgprgramma s zullen in de tekmst duidelijker het aanbd van de zrg p een graduele wijze beschrijven. Dit zal hgere eisen stellen zwel aan de gebruikers als aan het persneel. FOVIG wenst dat dit p een eenvudige en verstaanbare wijze gebeurt zdat de zrg transparant, beheersbaar en cntrleerbaar blijft vr zwel diegenen die haar subsidiëren, verlenen als gebruiken. 3. Het persneel in de zrg 18/08/2004 Standpunt FOVIG 8

9 FOVIG stelt vast dat de persneelsstp ng steeds niet pgeheven is en dat de nrmen vr de persneelsbezetting niet bijgestuurd en geactualiseerd zijn. FOVIG wenst dat hieraan pririteit gegeven wrdt. FOVIG stelt vast dat er in het verleden en p het huidige genblik vral aandacht besteed wrdt aan de verbetering van het cmfrt van het huidige persneel. Men beperkt zich teveel tt een inhaalbeweging. FOVIG betreurt dat er tt nu te nvldende nieuwe, bijkmende middelen p het vlak van persneel gerealiseerd werden. Het herinnert in dit verband speciaal aan de nden van de meest zrgbehevenden en in het bijznder aan de situatie van persnen met gedrags- en persnlijkheidsprblematiek, autisme en meervudige handicap. FOVIG betreurt dat de vervangingsmiddelen die tegekend werden ingevlge de recente sciale akkrden nder meer p het vlak van tijdskrediet ntereikend zijn en p vrhand nvldende precies berekend werden. FOVIG wenst dat p de eerste plaats de basiszrg ten aanzien van de gebruiker gegarandeerd en verbeterd wrdt en het is van rdeel dat er grenzen zijn inzake persneelswisseling m een gede individuele ndersteuningsrelatie te kunnen uitbuwen. 4. De cultuur en de sfeer van de zrg FOVIG hecht de hgste waarde aan het immateriële aspect van de dienstverlening en aan de cultuur van de zrg. Op dit vlak blijven veel hpgevende tekenen bespeurbaar bij het persneel. Ideaal en reping zijn ng steeds realiteit. Er wrdt gewerkt met veel liefde, inzet en engagement. De mtivatie en de betrkkenheid zijn grt. De sectr vertnt veel hart en ziel. FOVIG drukt de hp uit dat deze inzet niet in de verdrukking kmt. 18/08/2004 Standpunt FOVIG 9

10 Vrwaarden creëren die rechtstreeks de gebruiker ten gede kmen en die ruimte geven aan het persneel dr in te grijpen p de individuele ndersteuningsrelatie is een garantie m dit gevaar in te perken. FOVIG wenst dat er in deze richting aan vernieuwing en verbetering verder gewerkt wrdt. FOVIG wenst dat sfeer, klimaat, immateriële en interpersnlijke elementen verder gestimuleerd wrden vanuit de rganisatie en aandacht krijgen bij de selectie van persneel. Het vraagt dat men er ver waakt dat de cmpnent reping, met zijn vrwaarden van empathie en graag zien bij de aanvaarding van persneel belangrijke vrwaarden blijven. 5. Inspraak en participatie vanwege de gebruikers FOVIG is verheugd ver de psitieve evlutie die zich heeft vrgedaan inzake inspraak en participatie van gebruikers zwel p cllectief als p individueel vlak. FOVIG wenst dat de middelen inzake individueel verleg ver de zrg vr de gebruiker verder verhgd en pgedreven wrden. Het denkt hier in het bijznder aan de psitieve evlutie met betrekking tt individuele handelingsplanning. FOVIG stelt met genegen vast dat steeds meer k de gebruikers samen met het persneel betrkken wrden bij vrming. FOVIG vraagt dat de rganisatie dusdanig uitgebuwd wrdt dat de zrgvragen en nden van de persnen met een handicap en hun directe ndersteuning priritair zijn en blijven. Daarm met de zrgverlener ng meer vertrekken vanuit de basis en meten inspraak, participatie en medezeggenschap dagelijkse realiteit zijn. Z kan de zrg vr de persn met een handicap niet alleen in therie maar k in praktijk centraal staan. Zlang er wachtlijsten zijn in de zrg zal een evenwichtige en gelijkwaardige relatie tussen zrgverstrekkker en gebruiker altijd nvlkmen zijn. FOVIG 18/08/2004 Standpunt FOVIG 10

11 wenst dat de wachtlijsten verder p een versneld temp weggewerkt wrden en dat z de psitie en de keuzemgelijkheid van de gebruiker versterkt en vergrt wrdt. FOVIG betreurt dat de zrgverstrekker ng te vaak drweegt bij de keuze van de zrg. Als de gebruiker geweigerd wrdt, weet hij al te vaak niet meer waarheen. FOVIG wenst dat er een afdende regelgeving uitgewerkt wrdt vr gebruikers die p die manier in de ku kmen te staan. Een wettelijke basis met gegeven wrden aan de cllectieve verantwrdelijkheid van het reginaal verleg m z te kmen tt een maatschappelijke afdwingbaarheid van het Recht p zrg. Het Besluit van de Regering p de zrgregie is daarm dringend ndzakelijk. Inzake cllectief verleg p vrzieningsniveau pleit FOVIG ervr dat het adviesrecht van de gebruiker niet zmaar kan genegeerd wrden. Het pleit ervr dat de aanwezigheid van de gebruikers in de Raad van bestuur kan afgedwngen wrden. FOVIG pleit vr cllectief verleg ver alle inhudelijke elementen van de zrg waar alle zrgverstrekkers bij betrkken zijn. Het denkt hierbij zwel aan rganisatrische, financiële, pedaggische als medische cmpnenten. Vral deze laatste zijn ng te weinig betrkken bij dit verleg en berepen zich graag p argumentatie in verband met berepsgeheim en privacy. FOVIG steunt de betrachtingen van de verheid m de psitie van de gebruikers in het reginaal verleg te versterken en te verbeteren. Het wenst dat dit het begin zu zijn van een ruimere versterking van hun psitie en werking. FOVIG wenst dat de gebruikers samen met hun verenigingen in de nabije tekmst dr de verheid in de ttaliteit van hun deskundigheid en werking erkend en ndersteund wrden. 18/08/2004 Standpunt FOVIG 11

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Participatie van het Publiek

Participatie van het Publiek Participatie van het Publiek KU Leuven Prf. Dr. Frankie Schram Frankie.schram@sc.kuleuven.be Ideeën Cmmissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprjecten (Cmmissie Sauwens) Te ruime inspraak-

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons.

Kernwaarde. Visie. Ik ben uniek, Jij bent uniek, Wij zijn met elkaar meer dan de som van ons. 1 Inhudspgave 2 3 Stichting Zuidwester zet zich in vr mensen met een verstandelijke beperking die ndersteuning vragen m p een waardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit gebeurt met een

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten ORTHO - AGOGISCH CENTRUM DE BEWEGING BROEDERS VAN LIEFDE Brielstraat 46 9860 Gijzenzele Tel 09 210 01 90 Fax 09 210 01 99 IBAN BE31 4469 6250 3155 BIC KREDBEBB E-mail de.beweging@fracarita.rg Site www.debeweging.be

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Opdracht van CLBSchool

Opdracht van CLBSchool Kinderen met prbleemgedrag He vinden behandelende artsen en CLB elkaar? Dr Inge Van Trimpnt Opdracht van CLB De centra hebben als pdracht bij te dragen tt het welbevinden van leerlingen nu en in de tekmst.

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Klanttevredenheidsnderzek 2012 Cbra Medical B.V. is specialist in patiëntvriendelijke plssingen. Daarnaast staan kennis(verdracht) & persnlijke benadering (richting klanten en steakhlders) centraal bij

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

BROCHURE. Bijstandsorganisatie

BROCHURE. Bijstandsorganisatie BROCHURE Bijstandsrganisatie Inhudspgave 1. Wat is een bijstandsrganisatie? 2. De pdracht van een bijstandsrganisatie. 3. Vrstelling absluut vzw. 1. Wat is een bijstandsrganisatie? 1.1. Bijstandsrganisatie

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018

Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal. Visie op de jeugdopleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 Jeugdvisie WPK/Westlandia Handbal Visie p de jeugdpleiding van handbalvereniging WPK/Westlandia 2013-2018 1. Inleiding Vr u ligt het jeugdplan van WPK/Westlandia Handbal. Dit plan beschrijft in grte lijnen

Nadere informatie

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006

Arbeidszorg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Arbeidszrg in het meerbanenplan samenvatting september 2006 Leeswijzer: in het eerste deel vind je een algemene samenvatting. In bijlage staan per thema meer details, pmerkingen, aandachtspunten, enz.

Nadere informatie

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst

Van analoog via dialoog naar digitaal. Proteion Thuis: Paraat voor de toekomst Van analg via dialg naar digitaal Prtein Thuis: Paraat vr de tekmst 1 Inleiding Prtein Thuis stelt zich als del ged vrbereid de uitdagingen van de tekmst aan te gaan. De uitdagingen p het gebied van de

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK

Klachtenregeling. Bureau Bloei - Valeriaan SP Nootdorp KvK Klachtenregeling Bureau Blei - Valeriaan 8-2631 SP Ntdrp - 015-8891964 - www.bureaublei.nl - inf@bureaublei.nl - KvK 55250955 1 Inhud 1. Intrductie... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Begripsmschrijvingen...

Nadere informatie

Vragenlijst uitvraagmodule

Vragenlijst uitvraagmodule Vragenlijst uitvraagmdule AWBZ Inkpbeleid 2014 www.vgz-zrgkantren.nl VGZ Zrgkantr BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zrgkantr BV, KvK 37122493, gevestigd te Alkmaar en Trias Zrgkantr BV, KvK

Nadere informatie

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur

18 april 2012. Jan Joost Flim adviseur 18 april 2012 Jan Jst Flim adviseur Prgramma draaijer+partners Ontwikkelingen Het Nieuwe Werken Vragen De uitgangspunten Ervaringen Prces 2 De feiten ver draaijer+partners 2 vestigingen, in Bunnik en Grningen

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Montessori College MAVO/HAVO

Montessori College MAVO/HAVO Mntessri Cllege MAVO/HAVO Onderwijsaanbd Dit ndersteuningsprfiel heeft betrekking p het vlgende nderwijsaanbd: Regulier nderwijs praktijknderwijs vmb/basis vmb/kader vmb/gemengd þ vmb/theretisch þ hav

Nadere informatie