MISSIE CGG AHASVERUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MISSIE CGG AHASVERUS"

Transcriptie

1 MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening en preventieve ndersteuning aan. Het hulpverleningsaanbd is gericht naar mensen die dr ernstige psychische en psychiatrische prblematiek belemmerd wrden in hun functineren. Zwel kinderen, jngeren, vlwassenen als uderen kunnen berep p ns den. Uitgangspunt is dat mensen z veel mgelijk hun nrmale leven kunnen vrtzetten en z ged als mgelijk deel uitmaken van de samenleving. Onze zrg is gericht p herstel, p behud van zelfstandigheid, p het vrkmen van verdere achteruitgang. Als dat niet mgelijk is prberen we de gevlgen van de strnissen vr de cliënt en zijn leefmgeving draaglijk te maken. Daarnaast gaan we k gericht in p ndersteuningsvragen van tussenpersnen.

2 transparant in verleg greigericht p maat persnsgericht systeemgericht AMBULANT & GESPECIALISEERD deskundig autnm in samenwerking Onze CGG werking is gebaseerd p vlgende 6 basispijlers 6 6 KERNBEGRIPPEN WERKINGSPRINCIPES 1. Persnsgericht en systeemgericht Respectvl en meervudig partijdig/betrkken 2. Greigericht en p maat Niet meer dan ndig, niet minder dan verantwrd 3. Transparant en in verleg Helder in cmmunicatie en samen verantwrdelijk 4. Ambulant en gespecialiseerd Multidisciplinair 5. Deskundig Kwaliteitsvl en innvatief 6. Autnm en samenwerkingsgericht Reginale afstemming en ntwikkeling

3 1. Persnsgericht en systeemgericht Respectvl en meervudig partijdig/betrkken Aandacht vr de cliënt als unieke persn in zijn verbndenheid staat centraal. Zijn eigen pvattingen, zijn waardesysteem en eigenheid. Zijn levensbeschuwelijke achtergrnden en zingevingvragen. Zijn levensgeschiedenis, maar k die van familie en de bredere sciale leefmgeving. Dit vertaalt zich in een basishuding van respect, betrkkenheid en psitieve bejegening. We hebben g vr de levensvisie, de levenskwaliteit en het verbeteren van het welbevinden van alle betrkkenen; zwel de individuele cliënt zelf als het grtere levensnetwerk waarvan hij deel uitmaakt. 2. Greigericht en p maat Niet meer dan ndig, niet minder dan verantwrd We hechten grte waarde aan zelfntpliing en zelfredzaamheid van cliënten. Ze vrmen de kern van zijn autnmie als individu. We stimuleren de eigen betrkkenheid, zelfstandigheid en persnlijke verantwrdelijkheid in het behandelingsprces. We maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid van cliënten. Daarnaast zijn we vertuigd van de genezende kracht van het betrkken zijn van cliënt in sciale netwerken. We buwen vrt p de mgelijkheden van zijn mgeving. Ons hulpverleningsaanbd stemmen we af p de specifieke beheften en mgelijkheden van de hulpvrager (en diens mgeving). Gepast en verantwrd inspelen p de gestelde (hulp)vraag is het uitgangspunt van ns handelen. Onze hulpverlening gaat uit van een zrgvraag waarbij de cliënt maximaal het heft in eigen hand hudt (maximaliseren van de eigen sturing). We kijken naar iemands prblemen en strnissen, maar vral k naar zijn geznde kant, zijn krachten en zijn mgelijkheden. We gaan samen p zek naar eigen greimgelijkheden en hulpbrnnen in de mgeving. De zrg is gericht p herstel, p behud van autnmie, p het vrkmen van verdere achteruitgang. Wanneer herstel niet mgelijk is, streven wij samen met cliënt en zijn naaste mgeving het best haalbare na met het g p verbetering van de kwaliteit van leven. We hebben specifieke aandacht vr kwetsbare mensen in de maatschappij. We leveren extra inspanningen m nze hulpverlening vr hen tegankelijk(er) te maken (drempelverlaging).

4 3. Transparant en in verleg Helder in cmmunicatie en samen verantwrdelijk Zeggen wat we den, den wat we zeggen We hechten veel belang aan gede vrlichting ver behandelmgelijkheden. Een duidelijke en pen cmmunicatie ver alle aspecten van nze zrg en dienstverlening draagt immers bij tt wederzijds vertruwen (betruwbaarheid en veiligheid), de basis vr effectieve hulpverlening. Transparante zrg vr cliënt en mgeving is gebaseerd p heldere afspraken tussen cliënt en hulpverlener. Als uitgangspunten vr z'n vereenkmst gelden: betrkkenheid, vertruwen, deskundigheid en cntinuïteit. Behandelplannen zijn beschikbaar en de resultaten wrden getetst vanuit prfessinele maatstaven en verwachtingen van cliënten. We willen een pen, tegankelijke rganisatie zijn, die zrg aanbiedt die inzichtelijk is en bereikbaar vr iedereen. Infrmatie (algemene en meer cncreet praktische inf) ver ns zrgaanbd is beschikbaar via website brchures en flders. 4. Ambulant en gespecialiseerd Multidisciplinair We begeleiden en behandelen cliënten vanuit de eigen leefmgeving. We richten ns naar mensen wiens dagelijks functineren niet in zulke mate beïnvled wrdt dr de psychische prblemen dat een intensievere behandeling f pname in een residentiële setting ndzakelijk is. Onze hulpverlening situeert zich tussen zelfzrg en ndersteuning vanuit de directe leefmgeving (mantelzrg) enerzijds, en residentiële zrgverstrekking anderzijds. We leveren gespecialiseerde hulpverlening; d.i. geïntegreerde zrg binnen een multidisciplinair werkkader. We behandelen de prblemen en hulpvragen vanuit een integraal bi - psych - sciaal gezndheidsmdel. We werken vanuit diverse therapeutische benaderingen (systemische, cgnitief gedragsmatige, analytische, en grepsdynamische mdellen). Alle hulpverleningsteams bestaan minimaal uit een psychiater, een psychlg en een maatschappelijke werker. Samenwerking in teamverband versterkt tegelijk nze behandeling en ndersteunt elke medewerker. Samenwerking en verleg met externe hulpverleners vervlledigt ns zrgaanbd. Dit resulteert in een gedifferentieerd en geïntegreerd hulpverleningsaanbd. Algemene hulpverlening is gerganiseerd in verschillende deelwerkingen; Kinderen & Jngeren, Vlwassenen & Ouderen. Specifieke hulpverlening vr specifieke delgrepen: hulp aan plegers seksuele delicten, hulp aan gedetineerden en hulp aan verstandelijk gehandicapten. Rehabilitatie - activiteiten via Dagactiviteitencentrum Atelier. Daarnaast den we k aan preventie- en dienstverlening. Suïcidepreventie Drug- en alchlpreventie VDIP, Vrege Detectie en Interventie Psychse

5 5. Deskundig Kwaliteitsvl en innvatief Verankeren (behuden en bewaken) wat we ged den, verbeteren waar mgelijk Wetenschappelijk nderbuwde mdellen en methdieken vrmen de basis van ns handelen: we hanteren cntrleerbare, prfessinele nrmen en werkwijzen. In nze hulpverlening; diagnstiek, psychtherapie en psychlgische begeleiding. Dit geldt evenzeer vr nze sciaal - psychiatrische hulpverlening en nze preventiewerking. Cntinue innvatie. Innveren is méér dan mee evlueren. Het is vruitgaan, vernieuwen en anticiperen p veranderende hulpverleningsbeheften en p nze maatschappelijke verantwrdelijkheid. We sluiten nauw aan bij nieuwe ntwikkelingen en nden. Onderzek en vernieuwing zijn vr ns nmisbaar m de kwaliteit van zrg permanent te verbeteren. Dit streven is uitgewerkt in een geïntegreerd kwaliteitsbeleid. Via regelmatige tetsing van het effect en de kwaliteit van de behandeling streven we naar systematische verbetering van de zrg en dienstverlening aan cliënten, en het ptimaliseren van samenwerkingsrelaties met verwijzers en andere instellingen. We investeren permanent in eigen deskundigheidsbevrdering; medewerkers krijgen ruime ntpliingsmgelijkheden (in hun vak en lpbaan) aangebden en eigen verantwrdelijkheid in de uitefening van hun pdracht. We investeren in gede arbeidsvrwaarden en een gedegen sciaal beleid. 6. Autnm en samenwerkingsgericht Reginale afstemming en ntwikkeling Vanuit eigen expertise, in samenwerking en afstemming met andere hulpverleners Omdat psychische en psychiatrische prblemen vaak meerdere levensgebieden raken, vinden we samenwerking met andere zrgaanbieders in de regi een ndzakelijkheid. In de uitbuw van een gede reginale gezndheidszrg dragen we als CGG een eigen én gezamenlijke verantwrdelijkheid. Onze autnmie laat te eigen beleidskeuzes waar te maken. Bij de uitwerking vertrekken we van de ggz - realiteit in de zrgregi Halle - Vilvrde en nze specifieke psitie hierin als tweedelijns vrziening. We kiezen k hier vr een transparante beleidsvering; de uitwerking staat beschreven in jaarplannen. We stellen ns als rganisatie pen m verantwrding af te leggen vr gemaakte beleidskeuzes tav de subsidiërende verheden. Vanuit nze duidelijke visie p geestelijke gezndheidszrg veren we bvendien een practief cmmunicatiebeleid naar andere hulpverleners in de regi. We engageren ns via het aangaan van duurzame samenwerking met verschillende zrg- en maatschappelijke rganisaties. De uitbuw van effectieve zrgnetwerken is hierbij nze bekmmernis en ambitie. Vr preventieve ndersteuning richten we ns tt tussenpersnen uit deze randsectren.

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015) Bachelr Sciaal Werk met een 9- studiepuntenprgramma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Prfessinele bachelr gezinswetenschappen Prfessinele bachelr maatschappelijke veiligheid Prfessinele bachelr

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening

Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Visie op de jeugdzorg Bewust, betrokken en betrouwbaar: het visiedocument van de zorgaanbieders in de jeugdhulpverlening Maarten Faas Een kleine groep ouders en kinderen in ons land heeft professionele

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN

VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND BIEDT PERSPECTIEF OP EEN ANDER LEVEN De waarde van verslavingszorg door VNN in het zorglandschap van Noord Nederland Juli 2013 Perspectief op een ander leven Ik leefde 15

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel

Denktank Transformatie Jeugdstelsel. Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Denktank Transformatie Jeugdstelsel Beter met minder Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel Beter met minder Nederlands Jeugdinstituut Postbus 19221 3501 DE Utrecht Bezoekadres: Catharijnesingel

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Eerste ervaringen met generalistisch werken In 2015 wordt de jeugdzorg overgeheveld van het

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg

Werk in uitvoering. Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel. Tom van Yperen. Annemiek van Woudenberg Werk in uitvoering Bouwen aan het nieuwe jeugdstelsel Tom van Yperen Annemiek van Woudenberg Utrecht, Mei 2011 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar

Nadere informatie

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis

We zijn in de buurt. Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis We zijn in de buurt Over het beleidsplan 2013-2017 van Partis Over Partis Partis is de Brede Welzijnsinstelling in Sint-Michielsgestel. Partis

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie