12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12VK22-C Verkiezingsprogramma s gelezen op interesse Kerk in Actie in punten over zorg 1 augustus 2012"

Transcriptie

1 C. Zrg Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Financiering van de zrg, inclusief de systematiek (marktwerking, persnsgebnden budget, verzekeringen etc.) VN-verdrag vr de rechten van mensen met een beperking (2006) Tegankelijkheid van het penbaar verver en de arbeidsmarkt vr mensen met een beperking, cq Wajngers Psitie van uderen (= 55+), te te spitsen p wnen, sciale cntacten en mishandeling Plannen plitieke partijen VVD Als er niets wrdt gedaan wrdt de gezndheidszrg nbetaalbaar. Om de zrg ged, tegankelijk en betaalbaar te huden wil de VVD: Zrg dicht bij de mensen rganiseren. Huisarts samen met praktijkndersteuners en verpleegkundigen vrmen de spil. Wijkverpleegkundigen kmen terug in de buurt. Verspilling met wrden tegengegaan thuis en in ziekenhuizen (zals medicijnen, incntinentiemateriaal, verbandmiddelen, nndige nderzeken). Verzekeraars meten zrg inkpen p basis van bjectieve en transparante criteria in plaats van achteraf zrgksten te verrekenen met elkaar. Waar mgelijk zal er een grter berep p de zelfredzaamheid van de mensen wrden gedaan. Het basispakket met bestaan uit ndzakelijke medische zrg. Een eigen risic helpt de verhging van de premie te beperken. De zrgteslag vr mensen met een laag inkmen met wrden aangepast zdat alleen mensen die het écht ndig hebben deze krijgen. Vr mensen die cmplexe en langdurige zrg helemaal zelf willen rganiseren, legt de VVD het Persnsgebnden Budget vast in de wet. Taken zals begeleiding en persnlijke verzrging wrden vanuit de AWBZ tegevegd aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarmee gemeenten mensen kunnen ndersteunen bij werk, nderwijs, pveding en ndersteuning m vlwaardig mee te den aan de samenleving. Dr taken die bij elkaar hren te kppelen, kunnen mensen met maatwerk ndersteund wrden. De ndersteuningsbehefte en de mgelijkheden van de patiënt meten het startpunt zijn van het zrgaanbd. Maatregelen: scheiden van wnen en zrg, bestrijden van verbdige regels, AWBZ waar mgelijk uitveren dr de zrgverzekeraars vr hun eigen verzekerden. Ged penbaar verver is heel belangrijk vr mensen met een beperking. De VVD wil daarm alle treinen, bussen, trams en statins tegankelijk maken vr mensen met een beperking. Deze eisen meten in de aanbesteding wrden pgenmen. Re-integratietrajecten wrden alleen ng vr bijzndere delgrepen (zals arbeidsgehandicapten) ingezet. Arbeidsgehandicapten wrden meer kansen p werk gebden dr de mgelijkheden vr N-Risk plissen vr ndernemers te verruimen en te investeren in Jb Caches vr meer begeleiding p de werkvler. De VVD kiest ervr m chrnisch zieken gerichter te ndersteunen en wil de generieke vergeding dr de Wet tegemetkming Chrnisch Zieken en Gehandicapten (WTCG) afschaffen. 1

2 55 plussers meten meer kansen wrden gebden p de arbeidsmarkt dr ndernemers meer ruimte te geven hun persneel te belnen naar tegevegde waarde in plaats van leeftijd. Daarnaast meten mensen meer ruimte krijgen zich tijdens hun lpbaan m f bij te schlen. Ouderenmishandeling met uit de tabesfeer wrden gehaald en streng wrden bestraft. PvdA De prblemen bij de financiering van de zrg zijn breed in beeld bij de PvdA. Inzet is m zrg zveel mgelijk basaal in te richten, d.w.z. dicht bij de situatie van mensen zelf waarbij deze basale vrm een gede basis biedt vr primaire zrg. Vr aanvullende zrg is bijverzekeren mgelijk. Met deze inzet kan ten dele vrkmen wrden dat een berep gedaan wrdt p duurdere vrmen van zrg. Tegelijk wrdt p verschillende terreinen een meer inkmensafhankelijke bijdrage gevraagd. Marktwerking wrdt beperkt. Tegang tt vrzieningen en tt de arbeidsmarkt vr mensen met beperkingen met verbeteren. De PvdA wil het VN-verdrag vr de rechten van mensen met een beperking ndertekenen. PVV Bij bezuinigingen wrdt de sciale zekerheid ntzien, een vangnet in de ecnmische crisis is nntbeerlijk. Het sciale verzekeringsstelsel mag niet bepaald wrden dr de EU-superstaat. In de zrg meten extra handen aan het bed. Op zrg is vlgens de PVV ng veel geld te besparen znder dat iemand zrg kwijt raakt f meer met betalen. Onder andere dr: kleinere zrginstellingen, meer taken vr de huisarts, financieren p uitkmst in plaats van aanbd, regelarme zrginstellingen en minder managers. Verzrgingshuizen meten behuden blijven ter vrkming van verkmmeren, vereenzamen en vervuilen van uderen. De Wajng blijft tegankelijk vr vlledig duurzaam arbeidsngeschikten. Bezuinigingen p het passend nderwijs met wrden teruggedraaid. CDA Van zrg en ziekte, naar gedrag en gezndheid van de mens centraal, fcus p geznd leven, maar k p de fysieke geznde leefmgeving. Preventie met een integraal nderdeel zijn van de zrg. Dit zal meer van mensen gaan vragen, maar k vragen m zrg die z dichtbij mgelijk wrdt gerganiseerd. De AWBZ brengen wij terug naar zijn rsprnkelijke del: een vlksverzekering vr verpleging en verzrging die langer dan een jaar duurt aan mensen met een langdurige beperking. We zetten de mens en zijn zrgvraag centraal dr hem, waar ndig met ndersteuning vanuit de gemeente, in staat te stellen z lang als mgelijk zelf de regie p de zrg te veren. Er hrt k bij dat mensen z lang mgelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wnen. Het is niet de kwaliteit van de behandeling die het geluk van mensen bepaalt, maar de kwaliteit van leven. Het welzijn van mensen vrp, daarp inzetten en daarna de zrg bieden die ndig is. De langdurige zrg financieren we persnsvlgend. Mensen kiezen zelf wie de zrg verleent passend bij de zrgvraag. Een kanteling, zdat de wensen en beheften van mensen zelf centraal staan. Het PGB blijft p die manier bestaan als een trekkingsrecht in de AWBZ. Mensen kunnen individueel hun zrgverleners kiezen. Hiermee kmt k de weg vrij vr kleinschalige vraaggestuurde zrginitiatieven. Bijzndere aandacht is er vr de arbeidsmarktpsitie van (werklze) uderen. Werkgevers krijgen een premiekrting m (werklze) uderen in dienst te nemen. De WSW, de Wajng, de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in jngeren wrden pgenmen in de nieuwe regeling. Vr jngeren die vlledig en duurzaam arbeidsngeschikt zijn, blijft de Wajng bestaan. 2

3 SP De SP wil stppen met de marktwerking in de zrg en wil deze rganiseren p basis van samenwerking en een reginaal zrgbudget, p basis van de zrgbehefte. De zrg met meer in de buurt en p een menselijke maat wrden gerganiseerd. Aanpak van verspilling dr bureaucratie en weggien van medicijnen en hulpmiddelen. De financiering van de zrg met eerlijker wrden verdeeld, zdat k mensen met een lager inkmen altijd kunnen rekenen p gede hulp. Het eigen risic met weer wrden afgeschaft. Er met extra wrden geïnvesteerd in preventie. Mensen die dat ndig hebben kunnen blijven rekenen p een persnsgebnden budget (PGB). sciaalecnmische gezndheidsverschillen meten wrden teruggedrngen. Het VN-verdrag vr de rechten van mensen met een beperking met met sped wrden geratificeerd. Sciale werkplaatsen meten beschut werk blijven bieden vr mensen met een beperking. Waar mgelijk en wenselijk wrdt de uitstrm naar regulier werk bevrderd. Jnggehandicapten meten vldende begeleiding en ndersteuning krijgen bij het vinden van een baan. Sciaal ndernemerschap met wrden gestimuleerd. Werkgevers die mensen met een beperking in dienst nemen, kunnen aanspraak maken p lnkstensubsidie en andere vrzieningen. Er met een wettelijke regeling kmen m de verheid en grte bedrijven te stimuleren meer mensen met een beperking f gedeeltelijke arbeidsngeschiktheid in dienst te nemen en passende stageplekken te rganiseren. Statins en treinen meten zdanig wrden ingericht dat mensen met een beperking er zelfstandig gebruik van kunnen maken. Zlang het penbaar verver vr hen niet tegankelijk is met het bvenreginale verver Valys blijven bestaan. Zrgbehevenden meten z lang mgelijk thuis kunnen wnen en daarin wrden ndersteund. De eigen regie en eigen wens dient daarbij centraal te staan. Mantelzrgers en vrijwilligers meten meer ndersteuning krijgen. De buw van mantelzrgwningen p eigen erf wrdt mgelijk en het wrdt vr mantelzrgers mgelijk zrgverlf p te nemen. De aanpak van uderenmishandeling, zwel fysiek, geestelijk als financieel, met wrden vrtgezet. D66 De hervrming naar het nieuwe zrgstelsel (meer marktwerking in de zrg) heeft meer inzicht in kwaliteit, kstenbewustzijn en keuzevrijheid van de patiënt pgeleverd. D66 wil hiermee verder met enkele gerichte aanpassingen, zals uitbreiding van cncurrentie waar aan de vrwaarden van keuzevrijheid, transparantie en afrekenbaarheid wrdt vldaan. Het persnsgebnden budget met tekmstbestendig zijn waarbij de individuele zeggenschap ver de keuze van zrg en zrgverleners centraal staat. Dit stimuleert innvatieve en gedkpere plssingen. D66 wil de sciale zekerheidsregelingen WAJONG, WSW en WWB nder brengen in één wet en wil daarmee meer mensen met een arbeidshandicap aan het werk helpen. Werkgevers meten wrden ndersteund en gestimuleerd m mensen die vallen nder deze wet in dienst te nemen. Indien ndig meten meer dwingende maatregelen wrden genmen. Openbaar verver met vr iedereen tegankelijk zijn: materieel, haltes en pstapplaatsen meten tegankelijk gemaakt wrden vr minder validen. De psitie van uderen: een werkende arbeidsmarkt vr uderen wrdt gestimuleerd; uderen meten z lang mgelijk buiten een instelling in de eigen vertruwde mgeving zrg kunnen ntvangen en zelfredzaam kunnen blijven. De hulp van familie, buren en anderen zals kwalitatief gede thuiszrg is daarbij gewenst. Mantelzrg en vrijwilligerswerk stimuleren sciale 3

4 chesie en kstenbesparingen in de zrg. Maar mgelijkheden m de werkdruk van mantelzrgers en vrijwilligers te verlichten meten wrden gestimuleerd. GrenLinks De huidige verzrgingsstaat past niet meer bij deze tijd en met hervrmd wrden: ude zekerheden vervangen dr nieuwe met vr ieder gelijke kansen p zelfntpliing, werk en zrg. Ziekteksten meten slidair wrden pgebracht en zrg met meer inkmensafhankelijk wrden gefinancierd. Eerstelijnszrg met wrden versterkt, zrg dichterbij de mensen wrden gerganiseerd. Op persnsgebnden budgetten met niet wrden bezuinigd mdat het mensen meer vrijheid geeft m zrg p hun eigen wijze te rganiseren. PGB met administratief wrden vereenvudigd. De financiering van de zrg met meer wrden gericht p gezndheidswinst in plaats van p het aantal verrichte behandelingen Het VN-verdrag vr rechten van mensen met een beperking wrdt z snel mgelijk geratificeerd. Openbaar verver is een basisrecht, k vr mensen met een beperking f uderen. Het Rijk stelt de minimale kaders van dit recht vast, waarbinnen decentrale verheden maatwerk bieden. Openbaar verver met beter tegankelijk wrden vr uderen, gehandicapten en mensen met kinderen. Er wrdt ingezet p een Eurpese treinplanner met bekingssysteem vr.a. rlstel. Alle basisfuncties zals nderwijs, gezndheidszrg, winkelen en hgwaardig OV meten p fiets- en lpafstand liggen. De verheid bevrdert dat nieuwe wningen rekening huden met verschillende levensfasen en makkelijk aanpasbaar zijn vr mensen met een handicap. Daarnaast wrdt gestimuleerd dat bestaande wningen geschikt wrden gemaakt vr bewning dr uderen en mensen met een handicap. Ouderen krijgen maximale zeggenschap ver eigen leven: zrg zveel en lang mgelijk thuis. mantelzrgers meten beter ndersteund wrden en het met eenvudiger wrden m mantelzrg in naast f bij de wning te verlenen (mantelzrgwnen) Verzrgingstehuizen bieden udere stellen met een verschillende zrgindicatie de ruimte m samen te blijven leven en slapen. Partij vr de Dieren De gezndheidszrg met tegankelijk zijn vr iedereen. Daarbij past het niet m te bezuinigen p de fundamenten van ns zrgstelsel: de huisarts, de aptheek, de psychiater, thuishulp en het ziekenhuis De premie vr de zrgverzekering en het eigen risic wrden inkmensafhankelijk. Er kmt geen eigen bijdrage, k niet vr de huisarts, de psychiater en het ziekenhuis. Persnsgebnden budgetten (PGB s) zijn een effectieve manier m invulling te geven aan de persnlijke zrgbehefte en blijven bestaan vr wie ze ndig heeft. De prblemen in de jeugdzrg wrden met sped aangepakt. Ouders kunnen terecht bij een jeugdhulpverlener in de buurt; deze kan drverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzrg. De verhging van het eigen risic, het uitkleden van het basispakket, en de vrije tarieven vr tandheelkundige zrg wrden teruggedraaid. De pil kmt terug in het basispakket. Wat de financiering van de zrg betreft geeft de PvdD aan dat de privatisering in het algemeen een averechts effect heeft gehad. 4

5 ChristenUnie Vlgens de CU zijn er te weinig maatregelen getrffen m de zrg niet alleen nu, maar k in de tekmst tegankelijk en betaalbaar te huden. Omdat de verheid niet alles kan, kmt het k aan p mzien naar de ander en zrg vr elkaar. Publieke belangen zijn niet altijd gewaarbrgd bij verzelfstandiging en privatisering van cllectieve vrzieningen. De verheid heeft hierin een zrgplicht. Het zrgstelsel met wrden hervrmd m het betaalbaar te huden: Een afgewgen samenstelling van het basispakket. Een betere afweging tussen verwachte gezndheidswinst en de ksten van de behandeling is ndig. Eigen betalingen en eigen risic naar draagkracht, maar geen stapeling van eigen bijdragen. Invering van zrgsparen, waarbij mensen fiscaal aantrekkelijk kunnen sparen vr vrzienbare zrguitgaven. Cmpetitie kan de betaalbaarheid van de zrg ten gede kmen, maar marktwerking in de zrg ntsprt al snel drdat de zrg niet meer centraal staat Inzet p preventie m gezndheidswinst en kstenbesparingen te bereiken Als medische handelingen geen zrginhudelijke zin hebben, meten deze achterwege blijven. Betalingen zuden p basis van zrg meten zijn in plaats van per verrichting. Meer zrg in de buurt, wijkverpleegkundige kmt terug. Mantelzrgers krijgen een belangrijker rl, maar vrkmen met wrden dat zij verbelast raken. AWBZ blijft bestaan vr de meest kwetsbaren (.a. ernstig gehandicapten) Zrgverzekeringschulden meten wrden vrkmen en snel aangepakt wrden. Het persnsgebnden budget blijft bestaan, maar neigenlijk gebruik en fraude wrdt tegengegaan. Mensen met een beperking meten zveel mgelijk meeden in de samenleving. De CU wil het VN-verdrag vr de rechten van mensen met een beperking z snel mgelijk ratificeren. Mensen met arbeidsbeperkingen meten meer kansen krijgen dr vldende geld en begeleiding ter beschikking te stellen en werkgevers mee te laten werken.a. dr vermindering van (administratieve) rmpslmp. De verheid geeft daarin het gede vrbeeld. Sciaal verantwrd ndernemen lnt dr invering van een aparte (fiscale) status. Zrg vr uderen en chrnisch zieken met lkaal gerganiseerd blijven. Wijkgerichte teams dragen zrg vr chrnisch zieken en kwetsbare uderen. Er meten meer levenslpbestendige wningen kmen. SGP De ndersteuning van vrijwilligers en hun rganisaties met beter. De SGP wil mantelzrgers belnen dr de intrductie van een fiscale krting in de inkmstenbelasting. Er kmt een lnkstensubsidie vr werknemers met een arbeidshandicap. Werkgevers die arbeidsgehandicapten en udere werknemers in dienst vaste nemen, krijgen een bnus. Vrkmen is beter dan genezen. Daarm kiest de SGP ervr m veel meer te den aan preventie, het inzetten p een geznde leefstijl. Zrg met z dicht mgelijk bij de burger wrden gerganiseerd. De huisarts en de wijkverpleegkundige krijgen daarbij een centrale rl. De SGP maakt gemeenten verantwrdelijk vr de begeleiding van mensen die ng thuis wnen. Gemeenten meten dan wel beter rekening huden met de eigen mgelijkheden en beperkingen van cliënten. 5

6 Cliënten krijgen ruimte m hun zrg zelf in te richten, passend bij de eigen mstandigheden en levensvertuiging. Keuzevrijheid van de cliënt vindt de SGP erg belangrijk. Daarm blijft het persnsgebnden budget (PGB) behuden. De SGP wil vrkmen dat chrnisch zieken en gehandicapten een dubbele krting krijgen pgelegd dr een peenstapeling van bezuinigingen. De SGP bepleit gede tegang tt het penbaar verver vr gehandicapten. Demcratisch Plitiek Keerpunt De ksten van de zrg zijn uit de hand gelpen. Deze kunnen wrden teruggebracht dr: terug naar de thuiszrg dr mantelzrgers en dr vrijwilligers vergedingen te geven. seniren weer betrekken bij de familie dr de buw van aanleunwningen te stimuleren. Buw f verbuw van Generatiewningen stimuleren, mdat die de tekmst hebben. gezndheidszrg grndig rerganiseren dr frse besparing p bestuurslagen 6

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid

Fit for Work - achtergrondinformatie Maatschappelijke ontwikkelingen rond werk en gezondheid Fit fr Wrk - achtergrndinfrmatie Maatschappelijke ntwikkelingen rnd werk en gezndheid 26 april 2013 Samenvatting Er zijn ntwikkelingen p het gebied van maatschappelijke wet- en regelgeving die effect hebben

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Wmo de Kanteling. o o o o o o

Wmo de Kanteling. o o o o o o Wm de Kanteling Van Wvg naar Wm Wm als participatiewet: de Kanteling Wat vraagt het van de gemeente Wat vraagt het van de burger? Bezuinigingen Overhevelen van nderdelen uit AWBZ Van Wvg naar Wm VAN Wvg

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang.

BUDGETPLAN JEUGDHULP. Hebt u vragen over het invullen van het budgetplan? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon van de Toegang. BUDGETPLAN JEUGDHULP Vr u ligt het budgetplan Jeugdhulp. U vult dit budgetplan in als u zelf de ndersteuning vr uw kind/een minderjarige wilt cördineren met een persnsgebnden budget (pgb). In dit budgetplan

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

Meer koopkracht door echte banen

Meer koopkracht door echte banen Meer kpkracht dr echte banen Centen en prcenten vr een gelijkwaardige samenleving Arbeidsvrwaardenagenda FNV in Beweging 2015 Een gelijkwaardige samenleving werkt beter. Een samenleving waarin de verschillen

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Toekomst Nederlands zorglandschap

Toekomst Nederlands zorglandschap Tekmst Nederlands zrglandschap Vrjaarscngres SVN en VDSMH Ede, 22 maart 2013 Olf Suttrp, vice-vrzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Inhud Krte intrductie NVZ Spreiding en cncentratie in relatie

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving

A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving 12VK22-A Verkiezingsprgramma s gelezen p interesse Kerk in Actie in punten ver vluchtelingen, migratie en multiculturele A. Vluchtelingen, migratie en multiculturele samenleving Interesse Kerk in Actie

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd

Actieplan Werk maken van de Roosendaalse jeugd Actieplan Werk maken van de Rsendaalse jeugd We willen werk maken van de Rsendaalse jeugd. Je gaat naar schl, hebt werk f leert en werk tegelijk. Dat is vr ns het uitgangspunt. Perspectief vr de jeugd

Nadere informatie

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe

Sociaal akkoord arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Stedendriehoek en Noord-Veluwe Sciaal akkrd arbeidsmarkt Zrg en Welzijn Stedendriehek en Nrd-Veluwe De aanleiding tt het vrmen van een sciaal akkrd In 2013 waren ruim 57860 (brn: WGV Zrg en Welzijn) inwners in de regi s Stedendriehek

Nadere informatie

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019

Mantelzorg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Mantelzrg- en Vrijwilligerswerkbeleid 2016-2019 Inhudspgave Inleiding... 3 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig kader... 5 1.3 Financieel kader... 6 Hfdstuk 2: Mantelzrg...

Nadere informatie

E. Mondiale verantwoordelijkheid

E. Mondiale verantwoordelijkheid E. Mndiale verantwrdelijkheid Interesse Kerk in Actie gaat in het bijznder uit naar Mensenrechten 1 Maatschappelijk verantwrd ndernemen met integrale aandacht vr sciale & eclgische waarden en vr transparante

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016

BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 BREDA BASIS KADER SUBSIDIE UITVRAAG 2016 Inleiding Wij zijn de stad. Dat wil zeggen dat bewners, maatschappelijke rganisaties, initiatieven, ndernemers, nderwijs en gemeente, samen vrm en inhud geven aan

Nadere informatie

Inhoud. o o o o o o o o o o

Inhoud. o o o o o o o o o o Inhud Vrwrd Kent de MZ zijn eigen grenzen? Nee zeggen, lukt dat? Overbelasting? Verplichten van Mantelzrg? Waardering vr mantelzrg? Is ltgentencntact fijn? Wie zrgt vr de MZ? Instanties, regelgeving, gemeente,

Nadere informatie

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken

We doen het samen. Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2016-2019. Datum: oktober 2015 Afdeling: Samenlevingszaken We den het samen Nta Mantelzrg en Vrijwillige inzet 2016-2019 Datum: ktber 2015 Afdeling: Samenlevingszaken Inhudspgave Inleiding... 2 Hfdstuk 1: Kaders nta... 5 1.1 Wettelijk kader... 5 1.2 Beleidsmatig

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen

Meedoen in het MBO. Een regeling voor ouders/verzorgers of studenten met financiële problemen Meeden in het MBO Een regeling vr uders/verzrgers f studenten met financiële prblemen Instemming CSR Vaststelling MBO DR Publicatie in cncept Publicatie definitief dcument 23 juni 2017 22 mei 2017 12 juni

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Alkmaar 2014-2018

Verkiezingsprogramma ChristenUnie Alkmaar 2014-2018 INHOUDSOPGAVE Vrwrd 3 a. Inleiding p het verkiezingsprgramma 2014 4 b. ChristenUnie, partij vr alle inwners van nieuw Alkmaar 4 c. de samenleving 5 1. Betruwbare verheid 6 a. De gemeente zijn we samen

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de vlgende evaluatiebepaling pgenmen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost Bijlage 2 Op naar Zrgels Wnen in 2015! Visie p een tekmstig Zeist-Ost (plaats vr kaartje van de wijk) Zeist, 29 januari 2008 1 Inleiding De gemeente Zeist en de prvincie Utrecht hebben in 2005 samen beslten

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren.

Laat je zorgverzekering geen zorgen opleveren. Laat je zrgverzekering geen zrgen pleveren. Inhudspgave: 1. Wat gaat er veranderen vr de zrgverzekering 2017? 2. Wat is het basispakket van de zrgverzekering 3. Welke plissen zijn er p de markt? 4. Wat

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

VOOR loopbaanbegeleiding die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking

VOOR loopbaanbegeleiding die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking Jbcentrum vraagt de stem van de West-Vlaamse parlementsleden in de cmmissie Werk van het Vlaams parlement vr gepaste begeleiding van persnen met een arbeidsbeperking naar DUURZAAM werk VOOR sterk investeren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING)

ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) ONDERSTEUNINGSPLAN WMO 2015 (VOOR PGB BEGELEIDING) Kiezen vr een persnsgebnden budget (pgb) betekent dat u zelf alle zaken met regelen die daarbij hren, zals de administratie en het declareren van de facturen

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015

'De kracht van Ede' Kaders voor het nader uit te werken beleidsplan Wmo 2012-2015 'De kracht van Ede' Kaders vr het nader uit te werken beleidsplan Wm 2012-2015 Samenvatting...2 1. Inleiding...4 1.1. Leeswijzer...4 2. Ontwikkelingen...5 2.1. De invering van de Wm...5 2.2. De kanteling

Nadere informatie

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze

Concept Startnotitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Cncept Startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze Ten eerste Vr u ligt de cncept startntitie vrijwilligersbeleid Aa en Hunze die in nauwe samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Impuls welzijn

Nadere informatie

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012

Onderwerp: Herijking cliëntondersteuning Datum: 21 januari 2012 Onderwerp: Herijking cliëntndersteuning Datum: 21 januari 2012 Aanleiding In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wrdt de verantwrdelijkheid vr een gede infrmatie, advies en cliëntndersteuning bij de

Nadere informatie

Concurrentie in de GGZ

Concurrentie in de GGZ Frans van de Pl CONCEPT ng niet geredigeerd Artikel vr Het Medisch Jaar 2007, vlume 33 hfdstuk Cncurreren in de GGZ. Verschijnt zmer 2007 Cncurrentie in de GGZ Het kabinet is vrstander van meer marktwerking

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Westerveld 2015 Beleidsregels maatschappelijke ndersteuning gemeente Westerveld 2015 Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Westerveld bijeen p dinsdag 9 december 2014; gelet p het Beleidsplan Wm 2015

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015

Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2015 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3, 12.4 en 19 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2015, waarin

Nadere informatie

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ

Convenant. Gemeente Den Haag en zorgverzekeraar VGZ Cnvenant Gemeente Den Haag en zrgverzekeraar VGZ INHOUDSOPGAVE Cnvenant 2 Bijlage 1 Basisdcument 8 Bijlage 2 Werkagenda 18 1 CONVENANT SAMENWERKING GEMEENTE DEN HAAG EN ZORGVERZEKERAAR VGZ 2015-2017 Partijen

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede; Uitveringsbesluit Jeugdhulp Enschede 2017 Het cllege van Burgemeester en Wethuders van de gemeente Enschede; - gelet p de artikelen 2.3, 12.3 en 12.4 van de Verrdening Jeugdhulp Enschede 2017, waarin aan

Nadere informatie

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58

Niet op barcode schrijven!! Gemeente Bergen op Zoom Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 * i * Niet p barcde schrijven!! Gemeente Bergen p Zm 108-045785 Reg. Datum: 03/12/2008 Eenheid: GRIFF 1.58 Inspectie Werk en Inkmen Participatie De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502ANDenHaag Wilhelmina van

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Onderzoek. Wonen op eigen kracht

Onderzoek. Wonen op eigen kracht 2014 Onderzek Wnen p eigen kracht In dit nderzek wrdt getetst f randvrwaarden die dr de zrgprfessinal zijn pgesteld k die vrwaarden zijn waarnder cliënten zelf denken dat zij langer in eigen huis zuden

Nadere informatie

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland Visie op zorg in Zeeland in 2025 Cmmissie Tekmstige Zrg Zeeland Visie p zrg in Zeeland in 2025 Visie p de zrg in Zeeland in 2025 Vrwrd De zrg in Zeeland staat al geruime tijd nder druk. De druk p de Zeeuwse zrg in brede zin met gezien

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

IB/Directiedag - 21 mei 2014

IB/Directiedag - 21 mei 2014 IB/Directiedag - 21 mei 2014 He geven we vrm aan Passend Onderwijs binnen Passenderwijs? He werken we met de schlen samen? Wat mag u van ns verwachten? Even vrstellen.. Vr elk kind een passend aanbd! Kwalitatief

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT Nr. xx Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Utrecht; gelet p: Artikel 4.81 AWB artikel 149 van de Gemeentewet artikel 4 van de Wet p het Primair Onderwijs,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief --

Ons kenmerk MO10/15.0006656. Datum uw brief -- Beleidsntwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Krte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefn 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Pstbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 1 september 2015

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ

Stuurbel{rachtiging in de AWBZ Stuurbel{rachtiging in de AWBZ DRS. F.G.E.M. VAN DER PAS Vanaf 2003 verandert de Algemene Wet Bijndere Ziekteksten (AWBZ). Iedereen die aanspraak maakt p een vergeding uit de AWBZ krijgt de keue m de rg

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Sociaal en Verantwoord

Sociaal en Verantwoord Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 VVD CDA D66 Brielle Sciaal en Verantwrd Calitieakkrd 2014-2018 15 mei 2014 CDA D66 Sciaal en Verantwrd Inleiding De gemeenteraadsverkiezingen vnden plaats p 19

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Beter voor elkaar. Beleidsplan Sociale Agenda 2014-2018. Voorbereiding op de decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd

Beter voor elkaar. Beleidsplan Sociale Agenda 2014-2018. Voorbereiding op de decentralisaties Werk, Wmo en Jeugd Beter vr elkaar Beleidsplan Sciale Agenda 2014-2018 Vrbereiding p de decentralisaties Werk, Wm en Jeugd Versie 1.0 april 2014 Vrwrd Vr u ligt het beleidsplan Beter vr elkaar. Een beleidsplan dat een belangrijke

Nadere informatie

Tekst van de regeling

Tekst van de regeling Tekst van de regeling De raad van de gemeente Hgeveen, gelezen het vrstel van het cllege, gelet p de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de vlgende verrdening: Verrdening activiteitenfnds

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde

VZW Think out-of-the-box Maatschappelijke zetel Alfons Van den Sandelaan 2A, 2970 Schilde Think ut-f-the-bx Je kind een mi tekmstperspectief bieden. Welke uder drmt daar niet van? Alleen is deze drm iets meilijker te realiseren wanneer je kind een mentale beperking heeft. Gelukkig leven we

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie