Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.."

Transcriptie

1 Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0..

2 '" c..

3 INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Vrwerp van het cntract Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben Verzekerde bedragen Territriale uitgestrektheid Omvang van de waarbrg 6 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Waarbrg verlijden Waarbrg blijvende invaliditeit Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid Waarbrg behandelingsksten Omvang van de waarbrg in smmige bijzndere gevallen Sprten - Ververmiddelen Uitsluitingen DEEL TWEE Schaderegeling 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Richtlijnen bij schadegeval Keuze van arts Medische expertise Vrafbestaande testand Niet-cumulatie van prestaties Mstand van verhaal U") U") c..

4 Allianz (ffi) Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 DEEL DRIE Beheer en verlp van uw cntract 12 Artikel 17 Beschrijving van het risic 12 Artikel 18 Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring 12 Artikel 19 Vermindering van het risic 12 Artikel 20 Premie 13 Artikel 21 Aanvang en duur van het cntract 13 Artikel 22 Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract 13 Artikel 23 Opzeggingswijze en uitwerking 14 Artikel 24 Wijzigingen van de vrwaarden en/f van het tarief 14 Artikel 25 Indexatie 14 Artikel 26 Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen 14 Artikel 27 Rangrde van de vrwaarden 14 Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen 15 Cntrle der Verzekeringen 15 Ll') Ll') c..

5 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943 N e-03/98 ~ DEEL EEN In dit cntract betekent : Wij de verzekeringsmaatschappij. u de verzekeringnemer d.w.z. de natuurlijke f rechtspersn die het cntract met de maatschappij sluit. Verzekerde de persn die aan het risic bltgesteld is. Begunstigde de persn die recht heeft p de verzekeringsuitkering vrzien in het cntract. Ongeval de pltse gebeurtenis die een lichamelijk letsel verrzaakt en waarvan de rzaak f één van de rzaken buiten het rganisme van het slachtffer ligt. De letsels verrzaakt dr een hevige krachtinspanning wrden met een ngeval gelijkgesteld p vrwaarde dat vaststaat dat deze letsels niet te wijten zijn aan een vrafbestaande testand. Zijn eveneens gedekt : de gevlgen van de inademing van gas f damp; de gevlgen van de inname van giftige f bijtende stffen; verdrinking; brandwnden; de aantastingen van de gezndheidstestand waarvan de symptmen bjectief kunnen wrden vastgesteld en die dr medisch nderzek kunnen gecntrleerd wrden, p vrwaarde dat zij het uitsluitend en rechtstreeks gevlg zijn van een letsel pgelpen bij een gedekt ngeval; letsels f verlijden ingevlge wettige zelfverdediging f bij een verantwrde pging m persnen f gederen te redden. Vr geneesheren, tandartsen, dierenartsen en paramedici wrdt de definitie van het ngeval uitgebreid tt infecties pgelpen tijdens de uitefening van het pgeven berep en die te wijten zijn aan een besmettelijk bestanddeel dat in het lichaam gedrngen is langs een uitwendige kwetsuur. 5 U"l U"l c..

6 Allianz (ffi) Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 1 Vrwerp van het cntract Wanneer de verzekerde het slachtffer is van een ngeval, waarbrgen wij de betaling van de verzekeringsprestaties vrzien in het cntract. 2 Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben De pers()n(en) vermeld in de bijzndere vrwaarden hebben de hedanigheid van verzekerde. 3 Verzekerde bedragen De verzekerde bedragen zijn vermeld in de bijzndere vrwaarden. 4 Territriale uitgestrektheid De waarbrg wrdt verleend in heel de wereld vr zver de gewne verblijfplaats van de verzekerde in België gelegen is. 5 Waarbrg verlijden 1. Betaling en begunstigden Wanneer de verzekerde ten gevlge van een ngeval verlijdt binnen 5 jaar vanaf de dag van dat ngeval, betalen wij binnen 15 dagen na de vrlegging van de bewijsstukken, het verzekerde kapitaal aan de in de bijzndere vrwaarden vermelde begunstigden. Indien er geen aangeduide begunstigden zijn, wrdt het kapitaal uitbetaald aan de samenwnende echtgent; bij ntstentenis aan de kinderen in gelijke delen en eventueel aan de kleinkinderen bij representatie; bij ntstentenis aan de vader en/f meder; bij ntstentenis aan de brers en zusters in gelijke delen en eventueel aan hun afstammelingen bij representatie. Bij ntstentenis betalen wij enkel de verrechtvaardigde begrafenisksten terug, tt belp van het verzekerde kapitaal, aan de persn die ze werkelijk ten laste heeft genmen. 2. Uitbreidingen Indien de verzekerde en zijn echtgent verlijden aan de gevlgen van eenzelfde gedekt ngeval, wrdt het gedeelte verdubbeld dat tekmt aan de kinderen die p het genblik van het verlijden te hunnen laste zijn. Indien de verzekerde vermist is ingevlge een ngeval met een penbaar ververmiddel waarin hij had plaatsgenmen, f ingevlge een natuurramp in het buitenland en indien er, drie maanden na deze gebeurtenis, ng geen fficieel bewijs van verlijden is, betalen wij tch het verzekerde kapitaal. 6 U"l U"l c..

7 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 6 Waarbrg blijvende invaliditeit 1. VaststeHing van de invaliditeitsgraad De graad van de dr het ngeval verrzaakte blijvende invaliditeit wrdt vastgesteld bij de cnslidatie maar ten laatste 3 jaar na de dag van het ngeval, vereenkmstig de Officiële Belgische Schaal tt vaststelling van de graad van Invaliditeit (OBSI) die p dat genblik van kracht is, en znder inachtneming van het uitgeefende berep. Een invaliditeit van minstens 67 % wrdt aanzien als een invaliditeit van 100 %, behalve indien de verzekeringnemer gekzen heeft vr een prgressieve frmule. 2. Vaststelling en betaling van de verzekerde prestatie Binnen 15 dagen na de definitieve vaststelling van de invaliditeitsgraad, betalen wij, evenredig met dit percentage, het verzekerde kapitaal geheel f gedeeltelijk uit aan de verzekerde. Indien echter, één jaar na het ngeval, nze adviserend geneesheer van rdeel is dat de definitieve vaststelling ng niet mgelijk is, betalen wij een vrscht gelijk aan de helft van het kapitaal dat vereenstemt met de vermedelijke invaliditeit. Indien er een vrijstelling vrzien is in de bijzndere vrwaarden, is geen enkele prestatie verschuldigd vr de invaliditeit lager dan f gelijk aan de daar vermelde graad; een hgere invaliditeit wrdt vlledig ten laste genmen. Indien de verzekeringnemer een prgressieve frmule gekzen heeft, wrdt de prestatie als vlgt berekend: p basis van het verzekerde kapitaal, vr het gedeelte van de invaliditeit tt 25 %; vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 26 % en 50 % inbegrepen, p basis van het dubbel van het verzekerde kapitaal (frmule 225) f p basis van het drievud van het verzekerde kapitaal (frmule 350); vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 51 % en 100 % inbegrepen, p basis van het drievud van het verzekerde kapitaal (frmule 225) f p basis van het vijfvud van het verzekerde kapitaal (frmule 350). 7 Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid Wanneer het ngeval de rzaak is van een tijdelijke ngeschiktheid, heeft de verzekerde recht p het verzekerde dagbedrag evenredig met de ngeschiktheidsgraad vastgesteld dr de geneesheer, en dit vanaf de dag na het verstrijken van een wachttijd van 7 dagen. Deze wachttijd begint p de aanvangsdatum van de tijdelijke ngeschiktheid vermeld p het eerste medisch attest. Indien de aangifte niet gebeurde binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het ngeval, dan vangt de wachttijd slechts aan p de dag waarp de maatschappij deze aangifte ntvangt. In geval van hspitalisatie van minstens 48 uur, is deze wachttijd niet van tepassing. Het dagbedrag wrdt tegekend tijdens de duur van de tijdelijke ngeschiktheid maar gedurende ten hgste 365 dagen, al dan niet peenvlgend en znder de termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ngeval te verschrijden. Deze bedragen wrden maandelijks per vervallen termijn betaald. Indien de verzekerde een persn is die fwel alleen, fwel uitsluitend met kinderen van minder dan 14 jaar te zijnen laste wnt, wrdt de dagvergeding verschuldigd vr de tijdelijke vlledige ngeschiktheid verhgd met 50 %, znder dat deze verhging meer dan 24,79 EUR per dag mag verschrijden. 7 LI"l LI"l a..

8 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 8 Waarbrg behandelingsksten Tt belp van het bedrag vermeld in de bijzndere vrwaarden en tt de cnslidatie van de letsels, maar gedurende ten hgste 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ngeval, betalen wij aan de verzekerde alle ksten terug vr behandelingen uitgeverd f vrgeschreven dr een geneesheer en nntbeerlijk vr de genezing. Bij een hspitalisatie van meer dan 48 uur en bij vrlegging van een bewijs pgemaakt dr het ziekenhuis f de behandelende geneesheer, betalen wij nmiddellijk een vrscht van 247,89 EUR. In het verzekerd bedrag vr behandelingsksten zijn eveneens begrepen : de ksten vr medisch ndzakelijk verver; de ksten van de vrlpige prthese f het vrlpig rthpedisch testel en/f van de eerste prthese f het eerste rthpedisch testel; de ksten van esthetische chirurgie vr zver de ingreep gevraagd werd dr de verzekerde m de letsels te verhelpen verrzaakt dr een gedekt ngeval, met uitsluiting van alle andere gevlgen van deze ingreep; de begrafenisksten en de ksten vr het verbrengen van het stffelijk verscht naar de plaats waar de familie de verzekerde wenst te laten begraven; de terugbetaling van de pspringsksten m de verzekerde, slachtffer van een gedekt ngeval, terug te vinden, alsmede van zijn repatriëring naar België. Deze waarbrgen zijn aanvullend en wrden tegekend na uitputting van de vergedingen verschuldigd dr instellingen vr Sciale Zekerheid f dr gelijkaardige instellingen. Vr de verzekerde die niet in regel is en geen vergeding krijgt van zijn instelling vr Sciale Zekerheid, wrdt nze tussenkmst als vlgt berekend : de ttale gemaakte ksten wrden verminderd met het gedeelte dat dr vrnemde instelling betaald zu zijn indien de verzekerde wel in rde was. 9 Omvang van de waarbrg in smmige bijzndere gevallen 1. Sprten Het beefenen van alle sprten, behalve die welke als gevaarlijk beschuwd wrden en vermeld wrden in alinea 3 hierna, is verzekerd, zelfs in wedstrijdverband, vr zver ze wrden beefend als liefhebber. Behudens tegenstrijdig beding, wrden de verzekerde bedragen evenwel met 50 % verminderd vr ngevallen die zich vrden tijdens de beefening van spelelgie, diepzeeduiken met gasflessen, rugby, vetbal, Amerikaans vetbal, gevechts- en verdedigingssprten, hckey p gazn en p ijs, en tijdens de deelname, trainingen en efeningen inbegrepen, aan paardenwedstrijden en -kersen. De waarbrg geldt niet : tijdens de beefening van gevaarlijke sprten zals alpinisme f gelijk welke andere klimsprt die in pen lucht wrdt beefend, delta vliegen, parachutespringen, parapente, ULM en sprtluchtvaart, elastiekspringen, skispringen, rafting, alpineskiën buiten de piste; tijdens de deelname (trainingen en efeningen inbegrepen) aan wielerwedstrijden en -kersen f wedstrijden en kersen vr mtrvertuigen. 8 U') U') c..

9 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 2. Ververmiddelen Het gebruik van alle ververmiddelen te land en te water is verzekerd, uitgeznderd het gebruik van een mtrfiets waarvan de verzekerde eigenaar f hfdzakelijk bestuurder is. De verzekerde is eveneens gedekt als passagier van een luchtvaartuig dat een vergunning heeft vr persnenverver. Het besturen van mtrvertuigen is slechts verzekerd vr zver de verzekerde vldet aan de wettelijk vereiste vrwaarden die van tepassing zijn in het land waar het ngeval zich vrdet en vr zver het vertuig vldet aan de ter zake van kracht zijnde wettelijke nrmen. De waarbrg geldt k vr ngevallen te wijten aan piraterij. Onder piraterij verstaan we : het kapen van het ververmiddel, gewelddaden gepleegd dr persnen die zich aan brd bevinden, gijzelingen in het vertuig f binnen de in- f uitstapplaatsen, car-jacking. 10 Uitsluitingen Zijn niet verzekerd : de ngevallen f letsels pzettelijk verrzaakt dr de verzekerde f dr de begunstigde; zelfmrd f pging tt zelfmrd; de ngevallen te wijten aan drnkenschap van de verzekerde f te wijten aan het gebruik van niet vrgeschreven geneesmiddelen f drugs; de deelname aan nlusten van alle aard zals stakingen, prer, aanslagen, burgerlijke f plitieke nlusten, cllectieve, plitieke f idelgische gewelddaden; de ngevallen verrzaakt tijdens en dr het feit van het uitefenen van de militaire dienst f dr rlgsgebeurtenissen. Vr een verzekerde die in het buitenland verrast wrdt dr het uitbreken van dergelijke gebeurtenissen, wrdt de waarbrg echter behuden gedurende 15 dagen, te rekenen vanaf de aanvang van de vijandelijkheden; de ngevallen ten gevlge van rekelze f gevaarlijke daden f gedragingen; de schade rechtstreeks f nrechtstreeks vrtvleiend uit de wijziging van de atmkern, uit radiactiviteit f uit iniserende stralingen. De gevlgen van medische bestralingen, ndzakelijk vr de behandeling ingevlge een gedekt ngeval, zijn echter wel verzekerd; lumbag, ischias en spataderen; de verzwaring van de gevlgen van een ngeval drdat de verzekerde nalaat een regelmatige medische behandeling te vlgen. 9

10 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 ~ DEEL TWEE De regeling van een gedekt schadegeval verlpt in peenvlgende, lgisch gestructureerde fasen, zals blijkt uit de nu vlgende artikelen. Deze artikelen bevatten zwel de juridische richtlijnen van het verzekeringscntract als een handleiding van wat u met den. 11 Richtlijnen bij schadegeval Om ns te te laten uw schade naar best vermgen te regelen, meten smmige richtlijnen in acht wrden genmen. Z met u: ns het schadegeval uiterlijk binnen acht dagen na de gebeurtenis melden. Als die termijn wegens mstandigheden niet haalbaar is, met de aangifte z spedig als redelijkerwijze mgelijk gedaan wrden. Gebruik zveel mgelijk het frmulier dat vr schadeaangifte bestemd is. Een medisch attest dat de letsels en, in vrkmend geval, de perides en percentages van ngeschiktheid vermeldt, met bij de aangifte gevegd wrden; ns nverwijld alle nuttige inlichtingen en dcumenten verschaffen waarnaar wij zuden vragen; telating geven aan de geneesheer en de afgevaardigden van de maatschappij m de verzekerde te ntmeten teneinde er alle nuttige vaststellingen te den; ervr zrgen dat de verzekerde zich nderwerpt aan de medische nderzeken vrgeschreven dr de.maatschappij f dr haar adviserend geneesheer. Indien u een van de bvengenemde verplichtingen niet nakmt en wij daardr nadeel lijden, kunnen wij nze prestaties verminderen tt belp van het geleden nadeel. Indien u de bvengenemde verplichtingen met bedrieglijk pzet verwaarlsd hebt, kunnen wij nze waarbrg weigeren. 12 Keuze van arts De verzekerde kiest vrij zijn arts. 13 Medische expertise De rzaken van het verlijden, de blijvende invaliditeit f van de tijdelijke ngeschiktheid, de duur en de graad van de invaliditeit f van de ngeschiktheid, eventueel het deel van de schade uitsluitend aan het ngeval te wijten en de behandelingsksten, wrden in der minne vastgesteld. Bij geschil heeft de begunstigde het recht ver te gaan tt een tegenexpertise. Iedere partij neemt de ksten en het hnrarium ten laste van zijn geneesheer handelend als expert, evenals de helft van de hnraria van de specialisten die eventueel geraadpleegdt wrden p vraag van de experten. De experten zijn vrijgesteld van eedaflegging en van elke gerechtelijke frmaliteit. De expertise f iedere andere handeling die wrdt gesteld m de schade vast te stellen f de verzekeringsprestatie te bepalen, det in niets afbreuk aan de rechten en excepties die wij kunnen inrepen. 10 LJ") LJ") 0..

11 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03{98 14 Vratbestaande testand Onze prestaties betreffen enkel de rechtstreekse en uitsluitende gevlgen van het ngeval. Wanneer de gevlgen van een ngeval verergeren dr mstandigheden vreemd aan het ngeval, zals gebrekkigheden f ziekten, mag de verschuldigde prestatie niet meer bedragen dan die welke zu verschuldigd zijn indien deze verzwarende elementen er niet waren geweest. 15 Niet-cumulatie van prestaties De prestaties die verzekerd zijn in geval van verlijden en in geval van blijvende invaliditeit,kunnen niet samengevegd wrden. In geval van verlijden binnen de peride van 5 jaar vrzien in artikel 5, 1. en indien het slachtffer vr hetzelfde ngeval reeds een prestatie vr blijvende invaliditeit heeft ntvangen, betalen wij het kapitaal verlijden uit, verminderd met het reeds uitgekeerde bedrag, vr zver het verlijden het rechtstreeks gevlg is van het ngeval. De bedragen vr tijdelijke ngeschiktheid wrden betaald ngeacht de betalingen vr verlijden f vr blijvende invaliditeit. 16 Afstand van verhaal Wij den afstand van alle verhaal tegen de aansprakelijken vr het ngeval, behalve wat betreft de behandelingsksten. Wat betreft de vergeding van de behandelingsksten, treden wij, krachtens de plis, in alle rechten en rechtsvrderingen van de begunstigde. Behudens kwaad pzet zullen wij evenwel dit recht niet uitefenen tegen de bledverwanten in de rechte pgaande f nederdalende lijn, de echtgent en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, nch tegen de bij hem inwnende persnen, zijn gasten en zijn huispersneel. Wij kunnen evenwel verhaal uitefenen tegen deze persnen, vr zver hun aansprakelijkheid daadwerkelijk dr een verzekeringscntract is gedekt.." 11 l.() l.() 0..

12 Allianz Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98... DEEL DRIE 17 Beschrijving van het risic Bij het sluiten van het cntract met u aangifte den van alle mstandigheden en elementen waarvan u p de hgte bent en waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat zij nze risicberdeling kunnen beïnvleden. Het gaat hier meer bepaald m de elementen die vermeld meten wrden in het verzekeringsvrstel. U met k aangifte den van alle wijzigingen aan deze elementen in de lp van het cntract en bij vrbeeld het ptreden van een van de vlgende aandeningen: blindheid, dfheid, bererte, vallende ziekte, suikerziekte, geestesstrnis, delirium tremens, verlamming. U met ns eveneens p de hgte brengen van de nderschrijving van andere verzekeringen van dezelfde aard vr dezelfde verzekerde. 18 Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring Binnen de maand vanaf de dag waarp wij kennis gekregen hebben van een njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f van een risicverzwaring, stellen wij u vr : het cntract te wijzigen met uitwerking vanaf de dag waarp wij er kennis van hebben gekregen. Wanneer u deze nieuwe vrwaarden binnen een termijn van één maand afwijst, zeggen wij het cntract binnen de 15 daarpvlgende dagen p; fwel het cntract p te zeggen indien wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben. Bij schadegeval vóór de aanpassing f vóór de pzegging van het cntract en : wanneer de njuistheid f het verzuim u niet verweten kan wrden, leggen wij geen enkele sanctie p; wanneer wij u de njuistheid f het verzuim kunnen verwijten, verstrekken wij nze prestatie enkel p grnd van de verhuding tussen de betaalde premie en die welke u had meten betalen; wanneer wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract binnen de maand p, met terugbetaling van het ttaal bedrag van de premies die gestrt werden vanaf het mment waarp het risic nverzekerbaar gewrden is; wanneer de njuiste aangifte f het verzuim pzettelijk gebeurd is met het del ns te misleiden in verband met het te verzekeren risic, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract p met nmiddellijke uitwerking en met behud, van de reeds gestrte premies als schadevergeding. 19 Vermindering van het risic Zdra we er weet van hebben dat het risic f het gebeuren van een ngeval dermate aanzienlijk en blijvend verminderd is dat wij andere vrwarden tegestaan zuden hebben bij het sluiten van het cntract, wrdt de premie verhudingsgewijs velaagd. U behudt echter het recht het cntract p te zeggen wanneer u de nieuwe vrwaarden afwijst. 12 Lr> Lr> a..

13 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 20 Premie De premie, vermeerderd met de taksen, bijdragen en ksten, met vruitbetaald wrden p de vervaldag van het cntract, bij verhandiging van de kwitantie f bij ntvangst van het vervaldagbericht. Bij niet-betaling van de premie, krijgt u een aangetekende brief die geldt als ingebrekestelling. Als de premie nbetaald gebleven is gedurende 15 dagen vanaf de dag die vlgt p de verzending van die brief, wrdt het cntract pgezegd f wrden de dekkingen geschrst naar gelang van de inhud van de brief. In geval van schrsing wrdt de dekking pas pnieuw effectief zdra de verschuldigde premies betaald wrden, desgevallend vermeerderd met de intresten en de inningsksten. Wanneer het cntract pgezegd wrdt f de premie m welke reden k verminderd wrdt, wrdt de premie die gestrt werd vr de verzekeringsperide nadat de pzegging f de vermindering van kracht gewrden is, integraal, fwel tt belp van de vermindering, terugbetaald binnen 15 dagen na deze vankrachtwrding. 21 Aanvang en duur van het cntract De datum waarp het cntract een aanvang neemt, alsk de duur wrden pgegeven in de bijzndere vrwaarden. Het cntract wrdt stilzwijgend verlengd vr peenvlgende perides van één jaar, behudens pzegging dr één van de partijen tenminste 3 maanden vóór het verstrijken van de lpende peride. Wanneer er meer dan één jaar verlpt tussen het sluiten van het cntract en de aanvang ervan, kan elke partij het cntract ten laatste 3 maanden vóór de aanvang pzeggen. Het cntract eindigt van rechtswege p de jaarlijkse vervaldag die vlgt p de 75ste verjaardag van de verzekerde. 22 Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract U kunt het cntract pzeggen : wanneer, één maand na uw aanvraag m premieherziening ingevlge een vermindering van het risic, geen akkrd werd bereikt; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; wanneer wij het cntract gedeeltelijk pzeggen, uiterlijk binnen de maand van betekening; in geval van wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief zals bepaald in artikel 24. Wij kunnen het cntract geheel f gedeeltelijk pzeggen: bij njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f bij risicverzwaring zals bepaald in artikel 18; bij niet-betaling van de premie zals bepaald in artikel 20; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; in geval van nieuwe Belgische rechtsbepalingen die de mvang van de waarbrg zuden wijzigen; indien u een andere verzekering van dezelfde aard nderschreven hebt. 13 IJ") IJ") c...

14 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943 N e-03/98 23 Opzeggingswijze en uitwerking Het cntract wrdt pgezegd hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexplt, hetzij dr afgifte van de pzeggingsbrief tegen ntvangstbewijs. Opzegging wegens niet-betaling van de premie geschiedt vlgens de mdaliteiten van artikel 20. Behudens in de gevallen waarvan sprake in de artikelen 20, 21, 24 en in geval van bedrieglijk verzuim van naleving van de verplichtingen bij schadegeval, wrdt de pzegging van kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag die vlgt p de dag van betekening, p de datum van het ntvangstbewijs f p de datum van afgifte p de pst van de aangetekende brief. 24 Wijzigingen van de vrwaarden en/f van het tarief Wanneer wij nze verzekeringsvrwaarden en/f ns tarief wijzigen, mgen wij ze vanaf de eerstvlgende jaarlijkse vervaldag tepassen, nadat we u vrafgaandelijk hebben ingelicht. U hebt dan de mgelijkheid het cntract p te zeggen binnen 30 dagen na deze kennisgeving, met uitwerking p de vervaldag van uw cntract. Na deze termijn wrden de nieuwe vrwaarden en/f het nieuw tarief als aanvaard beschuwd. Deze pzegmgelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief vrvleit uit een algemene aanpassing die dr de bevegde verheid wrdt pgelegd en die gelijkluidend met wrden tegepast dr alle verzekeringsmaatschappijen. 25 Indexatie Behudens uitdrukkelijke afstand, vermeld in de bijzndere vrwaarden, wijzigen de verzekerde bedragen en de premie p de jaarlijkse premievervaldag vereenkmstig de verhuding tussen : de index der cnsumptieprijzen vastgesteld dr de minister van Ecnmische Zaken (f elke andere index die hij hiervr in de plaats zu stellen) in vege de eerste maand van het trimester vóór het kalendertrimester waarin de jaarlijkse vervaldag valt, en de index vermeld in de bijzndere vrwaarden. Het verzekerd bedrag vr behandelingsksten wrdt aangepast tt belp van het drievud van de aanpassing van de andere bedragen. De verzekerde bedragen bij ngeval zijn die welke vereenkmen met de index tegepast p de jaarlijkse vervaldag die aan het ngeval vrafgaat. U hebt de mgelijkheid af te zien van de indexatie dr ns, ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het cntract, per aangetekende brief te verwittigen. 26 Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen U dient uw mededelingen en kennisgevingen te sturen naar één van nze bedrijfszetels. Wij sturen nze mededelingen en kennisgevingen naar het laatste adres dat u ns hebt medegedeeld. 27 Rangrde van de vrwaarden De bijzndere vrwaarden vullen de algemene vrwaarden aan en vernietigen ze wanneer zij er strijdig mee ZI]n. Allidr4 Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken HLeven H en Hniet-Leven H te beefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79 K.B. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website: Cl Lr) Lr) 0...

15 ~ p~rigg"jiji!" {. :.::.:>«««... Cntracten particulieren en ndernemingen Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen De persnsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. wrden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd vr de vlgende delstellingen: evaluatie van de verzekerde risic's, beheer van de cmmerciële relatie, van het verzekeringscntract en van de erdr gedekte schadegevallen, cntrle van de prtefeuille, vrkming van misbruiken en fraudes. Enkel vr deze deleinden kunnen zij, indien ndzakelijk, wrden vergemaakt aan een herverzekeraar, expert f een raadsman. Deze gegevens zijn tegankelijk vr de diensten nderschrijving en schadebeheer alsk vr de Dienst Juridische Zaken en Cmpliance bij een eventueel geschil f bij een cntrle, en vr de Dienst Audit in het strikte kader van de haar tevertruwde pdrachten. Hierbij verleent de verzekerde zijn testemming vr de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezndheid dr de Medische Dienst en de hiervr pgesmde bestemmelingen wanneer dit ndzakelijk is vr het beheer van een plis f schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersn kennis kunnen nemen van de inhud van het cntract en zijn eventuele uitsluitingsgrnden. Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypthese het vlgende resultaat hebben vr Allianz Belgium n.v.: de nmgelijkheid vr haar f de weigering m een cmmerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten f een peratie uit te veren die de betrkken persn heeft gevraagd. Elke persn die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn pgenmen dr een gedagtekend en ndertekend verzek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persnlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Bij dit verzek met er een kpie wrden gevegd van de identiteitskaart van de aanvrager en met de naam en het adres van de geneesheer wrden vermeld aan wie nze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persn is verder gerechtigd m alle njuiste persnsgegevens die p hem betrekking hebben, kstels te laten verbeteren f te den verwijderen alsk m zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens vr direct marketing dr dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening p het vrliggende dcument. Waarschuwing Elke plichting f pging tt plichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de pzegging van de verzekeringsvereenkmst mee, maar wrdt k strafrechtelijk vervlgd p basis van artikel 496 van het Strafwetbek. Klachtenbehandeling Het Belgisch recht is van tepassing p de verzekeringsvereenkmst. Elke klacht aangaande de uitvering van het cntract kan wrden gericht aan: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsen 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , f de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , nverminderd de mgelijkheid vr de verzekeringnemer m een rechtsvrdering in te stellen. Lr> Lr> 0...

16 Allianz < Lt"J Lt"J c...

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis:

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis verstaat men onder: Wij: DVV verzekeringen, DIB n.v. - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen

- de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve Aansprakelijkheid bij brand en ontploffing - de waarborg Individuele Ongevallen Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijsinstellingen Voorwoord Welke waarborgen omvat dit contract?. "B.A. Onderwijsinstellingen" omvat 3 waarborgen : - de waarborg Uitbating - de waarborg Objectieve

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; nieuwe bedrijfszetels; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met: De wet: de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden

BA Privéleven. Algemene Voorwaarden BA Privéleven Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie