Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.."

Transcriptie

1 Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0..

2 '" c..

3 INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Vrwerp van het cntract Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben Verzekerde bedragen Territriale uitgestrektheid Omvang van de waarbrg 6 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Waarbrg verlijden Waarbrg blijvende invaliditeit Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid Waarbrg behandelingsksten Omvang van de waarbrg in smmige bijzndere gevallen Sprten - Ververmiddelen Uitsluitingen DEEL TWEE Schaderegeling 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Richtlijnen bij schadegeval Keuze van arts Medische expertise Vrafbestaande testand Niet-cumulatie van prestaties Mstand van verhaal U") U") c..

4 Allianz (ffi) Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 DEEL DRIE Beheer en verlp van uw cntract 12 Artikel 17 Beschrijving van het risic 12 Artikel 18 Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring 12 Artikel 19 Vermindering van het risic 12 Artikel 20 Premie 13 Artikel 21 Aanvang en duur van het cntract 13 Artikel 22 Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract 13 Artikel 23 Opzeggingswijze en uitwerking 14 Artikel 24 Wijzigingen van de vrwaarden en/f van het tarief 14 Artikel 25 Indexatie 14 Artikel 26 Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen 14 Artikel 27 Rangrde van de vrwaarden 14 Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen 15 Cntrle der Verzekeringen 15 Ll') Ll') c..

5 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943 N e-03/98 ~ DEEL EEN In dit cntract betekent : Wij de verzekeringsmaatschappij. u de verzekeringnemer d.w.z. de natuurlijke f rechtspersn die het cntract met de maatschappij sluit. Verzekerde de persn die aan het risic bltgesteld is. Begunstigde de persn die recht heeft p de verzekeringsuitkering vrzien in het cntract. Ongeval de pltse gebeurtenis die een lichamelijk letsel verrzaakt en waarvan de rzaak f één van de rzaken buiten het rganisme van het slachtffer ligt. De letsels verrzaakt dr een hevige krachtinspanning wrden met een ngeval gelijkgesteld p vrwaarde dat vaststaat dat deze letsels niet te wijten zijn aan een vrafbestaande testand. Zijn eveneens gedekt : de gevlgen van de inademing van gas f damp; de gevlgen van de inname van giftige f bijtende stffen; verdrinking; brandwnden; de aantastingen van de gezndheidstestand waarvan de symptmen bjectief kunnen wrden vastgesteld en die dr medisch nderzek kunnen gecntrleerd wrden, p vrwaarde dat zij het uitsluitend en rechtstreeks gevlg zijn van een letsel pgelpen bij een gedekt ngeval; letsels f verlijden ingevlge wettige zelfverdediging f bij een verantwrde pging m persnen f gederen te redden. Vr geneesheren, tandartsen, dierenartsen en paramedici wrdt de definitie van het ngeval uitgebreid tt infecties pgelpen tijdens de uitefening van het pgeven berep en die te wijten zijn aan een besmettelijk bestanddeel dat in het lichaam gedrngen is langs een uitwendige kwetsuur. 5 U"l U"l c..

6 Allianz (ffi) Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 1 Vrwerp van het cntract Wanneer de verzekerde het slachtffer is van een ngeval, waarbrgen wij de betaling van de verzekeringsprestaties vrzien in het cntract. 2 Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben De pers()n(en) vermeld in de bijzndere vrwaarden hebben de hedanigheid van verzekerde. 3 Verzekerde bedragen De verzekerde bedragen zijn vermeld in de bijzndere vrwaarden. 4 Territriale uitgestrektheid De waarbrg wrdt verleend in heel de wereld vr zver de gewne verblijfplaats van de verzekerde in België gelegen is. 5 Waarbrg verlijden 1. Betaling en begunstigden Wanneer de verzekerde ten gevlge van een ngeval verlijdt binnen 5 jaar vanaf de dag van dat ngeval, betalen wij binnen 15 dagen na de vrlegging van de bewijsstukken, het verzekerde kapitaal aan de in de bijzndere vrwaarden vermelde begunstigden. Indien er geen aangeduide begunstigden zijn, wrdt het kapitaal uitbetaald aan de samenwnende echtgent; bij ntstentenis aan de kinderen in gelijke delen en eventueel aan de kleinkinderen bij representatie; bij ntstentenis aan de vader en/f meder; bij ntstentenis aan de brers en zusters in gelijke delen en eventueel aan hun afstammelingen bij representatie. Bij ntstentenis betalen wij enkel de verrechtvaardigde begrafenisksten terug, tt belp van het verzekerde kapitaal, aan de persn die ze werkelijk ten laste heeft genmen. 2. Uitbreidingen Indien de verzekerde en zijn echtgent verlijden aan de gevlgen van eenzelfde gedekt ngeval, wrdt het gedeelte verdubbeld dat tekmt aan de kinderen die p het genblik van het verlijden te hunnen laste zijn. Indien de verzekerde vermist is ingevlge een ngeval met een penbaar ververmiddel waarin hij had plaatsgenmen, f ingevlge een natuurramp in het buitenland en indien er, drie maanden na deze gebeurtenis, ng geen fficieel bewijs van verlijden is, betalen wij tch het verzekerde kapitaal. 6 U"l U"l c..

7 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 6 Waarbrg blijvende invaliditeit 1. VaststeHing van de invaliditeitsgraad De graad van de dr het ngeval verrzaakte blijvende invaliditeit wrdt vastgesteld bij de cnslidatie maar ten laatste 3 jaar na de dag van het ngeval, vereenkmstig de Officiële Belgische Schaal tt vaststelling van de graad van Invaliditeit (OBSI) die p dat genblik van kracht is, en znder inachtneming van het uitgeefende berep. Een invaliditeit van minstens 67 % wrdt aanzien als een invaliditeit van 100 %, behalve indien de verzekeringnemer gekzen heeft vr een prgressieve frmule. 2. Vaststelling en betaling van de verzekerde prestatie Binnen 15 dagen na de definitieve vaststelling van de invaliditeitsgraad, betalen wij, evenredig met dit percentage, het verzekerde kapitaal geheel f gedeeltelijk uit aan de verzekerde. Indien echter, één jaar na het ngeval, nze adviserend geneesheer van rdeel is dat de definitieve vaststelling ng niet mgelijk is, betalen wij een vrscht gelijk aan de helft van het kapitaal dat vereenstemt met de vermedelijke invaliditeit. Indien er een vrijstelling vrzien is in de bijzndere vrwaarden, is geen enkele prestatie verschuldigd vr de invaliditeit lager dan f gelijk aan de daar vermelde graad; een hgere invaliditeit wrdt vlledig ten laste genmen. Indien de verzekeringnemer een prgressieve frmule gekzen heeft, wrdt de prestatie als vlgt berekend: p basis van het verzekerde kapitaal, vr het gedeelte van de invaliditeit tt 25 %; vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 26 % en 50 % inbegrepen, p basis van het dubbel van het verzekerde kapitaal (frmule 225) f p basis van het drievud van het verzekerde kapitaal (frmule 350); vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 51 % en 100 % inbegrepen, p basis van het drievud van het verzekerde kapitaal (frmule 225) f p basis van het vijfvud van het verzekerde kapitaal (frmule 350). 7 Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid Wanneer het ngeval de rzaak is van een tijdelijke ngeschiktheid, heeft de verzekerde recht p het verzekerde dagbedrag evenredig met de ngeschiktheidsgraad vastgesteld dr de geneesheer, en dit vanaf de dag na het verstrijken van een wachttijd van 7 dagen. Deze wachttijd begint p de aanvangsdatum van de tijdelijke ngeschiktheid vermeld p het eerste medisch attest. Indien de aangifte niet gebeurde binnen 14 dagen te rekenen vanaf de dag van het ngeval, dan vangt de wachttijd slechts aan p de dag waarp de maatschappij deze aangifte ntvangt. In geval van hspitalisatie van minstens 48 uur, is deze wachttijd niet van tepassing. Het dagbedrag wrdt tegekend tijdens de duur van de tijdelijke ngeschiktheid maar gedurende ten hgste 365 dagen, al dan niet peenvlgend en znder de termijn van 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ngeval te verschrijden. Deze bedragen wrden maandelijks per vervallen termijn betaald. Indien de verzekerde een persn is die fwel alleen, fwel uitsluitend met kinderen van minder dan 14 jaar te zijnen laste wnt, wrdt de dagvergeding verschuldigd vr de tijdelijke vlledige ngeschiktheid verhgd met 50 %, znder dat deze verhging meer dan 24,79 EUR per dag mag verschrijden. 7 LI"l LI"l a..

8 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 8 Waarbrg behandelingsksten Tt belp van het bedrag vermeld in de bijzndere vrwaarden en tt de cnslidatie van de letsels, maar gedurende ten hgste 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ngeval, betalen wij aan de verzekerde alle ksten terug vr behandelingen uitgeverd f vrgeschreven dr een geneesheer en nntbeerlijk vr de genezing. Bij een hspitalisatie van meer dan 48 uur en bij vrlegging van een bewijs pgemaakt dr het ziekenhuis f de behandelende geneesheer, betalen wij nmiddellijk een vrscht van 247,89 EUR. In het verzekerd bedrag vr behandelingsksten zijn eveneens begrepen : de ksten vr medisch ndzakelijk verver; de ksten van de vrlpige prthese f het vrlpig rthpedisch testel en/f van de eerste prthese f het eerste rthpedisch testel; de ksten van esthetische chirurgie vr zver de ingreep gevraagd werd dr de verzekerde m de letsels te verhelpen verrzaakt dr een gedekt ngeval, met uitsluiting van alle andere gevlgen van deze ingreep; de begrafenisksten en de ksten vr het verbrengen van het stffelijk verscht naar de plaats waar de familie de verzekerde wenst te laten begraven; de terugbetaling van de pspringsksten m de verzekerde, slachtffer van een gedekt ngeval, terug te vinden, alsmede van zijn repatriëring naar België. Deze waarbrgen zijn aanvullend en wrden tegekend na uitputting van de vergedingen verschuldigd dr instellingen vr Sciale Zekerheid f dr gelijkaardige instellingen. Vr de verzekerde die niet in regel is en geen vergeding krijgt van zijn instelling vr Sciale Zekerheid, wrdt nze tussenkmst als vlgt berekend : de ttale gemaakte ksten wrden verminderd met het gedeelte dat dr vrnemde instelling betaald zu zijn indien de verzekerde wel in rde was. 9 Omvang van de waarbrg in smmige bijzndere gevallen 1. Sprten Het beefenen van alle sprten, behalve die welke als gevaarlijk beschuwd wrden en vermeld wrden in alinea 3 hierna, is verzekerd, zelfs in wedstrijdverband, vr zver ze wrden beefend als liefhebber. Behudens tegenstrijdig beding, wrden de verzekerde bedragen evenwel met 50 % verminderd vr ngevallen die zich vrden tijdens de beefening van spelelgie, diepzeeduiken met gasflessen, rugby, vetbal, Amerikaans vetbal, gevechts- en verdedigingssprten, hckey p gazn en p ijs, en tijdens de deelname, trainingen en efeningen inbegrepen, aan paardenwedstrijden en -kersen. De waarbrg geldt niet : tijdens de beefening van gevaarlijke sprten zals alpinisme f gelijk welke andere klimsprt die in pen lucht wrdt beefend, delta vliegen, parachutespringen, parapente, ULM en sprtluchtvaart, elastiekspringen, skispringen, rafting, alpineskiën buiten de piste; tijdens de deelname (trainingen en efeningen inbegrepen) aan wielerwedstrijden en -kersen f wedstrijden en kersen vr mtrvertuigen. 8 U') U') c..

9 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 2. Ververmiddelen Het gebruik van alle ververmiddelen te land en te water is verzekerd, uitgeznderd het gebruik van een mtrfiets waarvan de verzekerde eigenaar f hfdzakelijk bestuurder is. De verzekerde is eveneens gedekt als passagier van een luchtvaartuig dat een vergunning heeft vr persnenverver. Het besturen van mtrvertuigen is slechts verzekerd vr zver de verzekerde vldet aan de wettelijk vereiste vrwaarden die van tepassing zijn in het land waar het ngeval zich vrdet en vr zver het vertuig vldet aan de ter zake van kracht zijnde wettelijke nrmen. De waarbrg geldt k vr ngevallen te wijten aan piraterij. Onder piraterij verstaan we : het kapen van het ververmiddel, gewelddaden gepleegd dr persnen die zich aan brd bevinden, gijzelingen in het vertuig f binnen de in- f uitstapplaatsen, car-jacking. 10 Uitsluitingen Zijn niet verzekerd : de ngevallen f letsels pzettelijk verrzaakt dr de verzekerde f dr de begunstigde; zelfmrd f pging tt zelfmrd; de ngevallen te wijten aan drnkenschap van de verzekerde f te wijten aan het gebruik van niet vrgeschreven geneesmiddelen f drugs; de deelname aan nlusten van alle aard zals stakingen, prer, aanslagen, burgerlijke f plitieke nlusten, cllectieve, plitieke f idelgische gewelddaden; de ngevallen verrzaakt tijdens en dr het feit van het uitefenen van de militaire dienst f dr rlgsgebeurtenissen. Vr een verzekerde die in het buitenland verrast wrdt dr het uitbreken van dergelijke gebeurtenissen, wrdt de waarbrg echter behuden gedurende 15 dagen, te rekenen vanaf de aanvang van de vijandelijkheden; de ngevallen ten gevlge van rekelze f gevaarlijke daden f gedragingen; de schade rechtstreeks f nrechtstreeks vrtvleiend uit de wijziging van de atmkern, uit radiactiviteit f uit iniserende stralingen. De gevlgen van medische bestralingen, ndzakelijk vr de behandeling ingevlge een gedekt ngeval, zijn echter wel verzekerd; lumbag, ischias en spataderen; de verzwaring van de gevlgen van een ngeval drdat de verzekerde nalaat een regelmatige medische behandeling te vlgen. 9

10 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98 ~ DEEL TWEE De regeling van een gedekt schadegeval verlpt in peenvlgende, lgisch gestructureerde fasen, zals blijkt uit de nu vlgende artikelen. Deze artikelen bevatten zwel de juridische richtlijnen van het verzekeringscntract als een handleiding van wat u met den. 11 Richtlijnen bij schadegeval Om ns te te laten uw schade naar best vermgen te regelen, meten smmige richtlijnen in acht wrden genmen. Z met u: ns het schadegeval uiterlijk binnen acht dagen na de gebeurtenis melden. Als die termijn wegens mstandigheden niet haalbaar is, met de aangifte z spedig als redelijkerwijze mgelijk gedaan wrden. Gebruik zveel mgelijk het frmulier dat vr schadeaangifte bestemd is. Een medisch attest dat de letsels en, in vrkmend geval, de perides en percentages van ngeschiktheid vermeldt, met bij de aangifte gevegd wrden; ns nverwijld alle nuttige inlichtingen en dcumenten verschaffen waarnaar wij zuden vragen; telating geven aan de geneesheer en de afgevaardigden van de maatschappij m de verzekerde te ntmeten teneinde er alle nuttige vaststellingen te den; ervr zrgen dat de verzekerde zich nderwerpt aan de medische nderzeken vrgeschreven dr de.maatschappij f dr haar adviserend geneesheer. Indien u een van de bvengenemde verplichtingen niet nakmt en wij daardr nadeel lijden, kunnen wij nze prestaties verminderen tt belp van het geleden nadeel. Indien u de bvengenemde verplichtingen met bedrieglijk pzet verwaarlsd hebt, kunnen wij nze waarbrg weigeren. 12 Keuze van arts De verzekerde kiest vrij zijn arts. 13 Medische expertise De rzaken van het verlijden, de blijvende invaliditeit f van de tijdelijke ngeschiktheid, de duur en de graad van de invaliditeit f van de ngeschiktheid, eventueel het deel van de schade uitsluitend aan het ngeval te wijten en de behandelingsksten, wrden in der minne vastgesteld. Bij geschil heeft de begunstigde het recht ver te gaan tt een tegenexpertise. Iedere partij neemt de ksten en het hnrarium ten laste van zijn geneesheer handelend als expert, evenals de helft van de hnraria van de specialisten die eventueel geraadpleegdt wrden p vraag van de experten. De experten zijn vrijgesteld van eedaflegging en van elke gerechtelijke frmaliteit. De expertise f iedere andere handeling die wrdt gesteld m de schade vast te stellen f de verzekeringsprestatie te bepalen, det in niets afbreuk aan de rechten en excepties die wij kunnen inrepen. 10 LJ") LJ") 0..

11 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03{98 14 Vratbestaande testand Onze prestaties betreffen enkel de rechtstreekse en uitsluitende gevlgen van het ngeval. Wanneer de gevlgen van een ngeval verergeren dr mstandigheden vreemd aan het ngeval, zals gebrekkigheden f ziekten, mag de verschuldigde prestatie niet meer bedragen dan die welke zu verschuldigd zijn indien deze verzwarende elementen er niet waren geweest. 15 Niet-cumulatie van prestaties De prestaties die verzekerd zijn in geval van verlijden en in geval van blijvende invaliditeit,kunnen niet samengevegd wrden. In geval van verlijden binnen de peride van 5 jaar vrzien in artikel 5, 1. en indien het slachtffer vr hetzelfde ngeval reeds een prestatie vr blijvende invaliditeit heeft ntvangen, betalen wij het kapitaal verlijden uit, verminderd met het reeds uitgekeerde bedrag, vr zver het verlijden het rechtstreeks gevlg is van het ngeval. De bedragen vr tijdelijke ngeschiktheid wrden betaald ngeacht de betalingen vr verlijden f vr blijvende invaliditeit. 16 Afstand van verhaal Wij den afstand van alle verhaal tegen de aansprakelijken vr het ngeval, behalve wat betreft de behandelingsksten. Wat betreft de vergeding van de behandelingsksten, treden wij, krachtens de plis, in alle rechten en rechtsvrderingen van de begunstigde. Behudens kwaad pzet zullen wij evenwel dit recht niet uitefenen tegen de bledverwanten in de rechte pgaande f nederdalende lijn, de echtgent en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, nch tegen de bij hem inwnende persnen, zijn gasten en zijn huispersneel. Wij kunnen evenwel verhaal uitefenen tegen deze persnen, vr zver hun aansprakelijkheid daadwerkelijk dr een verzekeringscntract is gedekt.." 11 l.() l.() 0..

12 Allianz Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03/98... DEEL DRIE 17 Beschrijving van het risic Bij het sluiten van het cntract met u aangifte den van alle mstandigheden en elementen waarvan u p de hgte bent en waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat zij nze risicberdeling kunnen beïnvleden. Het gaat hier meer bepaald m de elementen die vermeld meten wrden in het verzekeringsvrstel. U met k aangifte den van alle wijzigingen aan deze elementen in de lp van het cntract en bij vrbeeld het ptreden van een van de vlgende aandeningen: blindheid, dfheid, bererte, vallende ziekte, suikerziekte, geestesstrnis, delirium tremens, verlamming. U met ns eveneens p de hgte brengen van de nderschrijving van andere verzekeringen van dezelfde aard vr dezelfde verzekerde. 18 Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring Binnen de maand vanaf de dag waarp wij kennis gekregen hebben van een njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f van een risicverzwaring, stellen wij u vr : het cntract te wijzigen met uitwerking vanaf de dag waarp wij er kennis van hebben gekregen. Wanneer u deze nieuwe vrwaarden binnen een termijn van één maand afwijst, zeggen wij het cntract binnen de 15 daarpvlgende dagen p; fwel het cntract p te zeggen indien wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben. Bij schadegeval vóór de aanpassing f vóór de pzegging van het cntract en : wanneer de njuistheid f het verzuim u niet verweten kan wrden, leggen wij geen enkele sanctie p; wanneer wij u de njuistheid f het verzuim kunnen verwijten, verstrekken wij nze prestatie enkel p grnd van de verhuding tussen de betaalde premie en die welke u had meten betalen; wanneer wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract binnen de maand p, met terugbetaling van het ttaal bedrag van de premies die gestrt werden vanaf het mment waarp het risic nverzekerbaar gewrden is; wanneer de njuiste aangifte f het verzuim pzettelijk gebeurd is met het del ns te misleiden in verband met het te verzekeren risic, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract p met nmiddellijke uitwerking en met behud, van de reeds gestrte premies als schadevergeding. 19 Vermindering van het risic Zdra we er weet van hebben dat het risic f het gebeuren van een ngeval dermate aanzienlijk en blijvend verminderd is dat wij andere vrwarden tegestaan zuden hebben bij het sluiten van het cntract, wrdt de premie verhudingsgewijs velaagd. U behudt echter het recht het cntract p te zeggen wanneer u de nieuwe vrwaarden afwijst. 12 Lr> Lr> a..

13 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943Ne-03j98 20 Premie De premie, vermeerderd met de taksen, bijdragen en ksten, met vruitbetaald wrden p de vervaldag van het cntract, bij verhandiging van de kwitantie f bij ntvangst van het vervaldagbericht. Bij niet-betaling van de premie, krijgt u een aangetekende brief die geldt als ingebrekestelling. Als de premie nbetaald gebleven is gedurende 15 dagen vanaf de dag die vlgt p de verzending van die brief, wrdt het cntract pgezegd f wrden de dekkingen geschrst naar gelang van de inhud van de brief. In geval van schrsing wrdt de dekking pas pnieuw effectief zdra de verschuldigde premies betaald wrden, desgevallend vermeerderd met de intresten en de inningsksten. Wanneer het cntract pgezegd wrdt f de premie m welke reden k verminderd wrdt, wrdt de premie die gestrt werd vr de verzekeringsperide nadat de pzegging f de vermindering van kracht gewrden is, integraal, fwel tt belp van de vermindering, terugbetaald binnen 15 dagen na deze vankrachtwrding. 21 Aanvang en duur van het cntract De datum waarp het cntract een aanvang neemt, alsk de duur wrden pgegeven in de bijzndere vrwaarden. Het cntract wrdt stilzwijgend verlengd vr peenvlgende perides van één jaar, behudens pzegging dr één van de partijen tenminste 3 maanden vóór het verstrijken van de lpende peride. Wanneer er meer dan één jaar verlpt tussen het sluiten van het cntract en de aanvang ervan, kan elke partij het cntract ten laatste 3 maanden vóór de aanvang pzeggen. Het cntract eindigt van rechtswege p de jaarlijkse vervaldag die vlgt p de 75ste verjaardag van de verzekerde. 22 Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract U kunt het cntract pzeggen : wanneer, één maand na uw aanvraag m premieherziening ingevlge een vermindering van het risic, geen akkrd werd bereikt; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; wanneer wij het cntract gedeeltelijk pzeggen, uiterlijk binnen de maand van betekening; in geval van wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief zals bepaald in artikel 24. Wij kunnen het cntract geheel f gedeeltelijk pzeggen: bij njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f bij risicverzwaring zals bepaald in artikel 18; bij niet-betaling van de premie zals bepaald in artikel 20; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; in geval van nieuwe Belgische rechtsbepalingen die de mvang van de waarbrg zuden wijzigen; indien u een andere verzekering van dezelfde aard nderschreven hebt. 13 IJ") IJ") c...

14 Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen AD943 N e-03/98 23 Opzeggingswijze en uitwerking Het cntract wrdt pgezegd hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexplt, hetzij dr afgifte van de pzeggingsbrief tegen ntvangstbewijs. Opzegging wegens niet-betaling van de premie geschiedt vlgens de mdaliteiten van artikel 20. Behudens in de gevallen waarvan sprake in de artikelen 20, 21, 24 en in geval van bedrieglijk verzuim van naleving van de verplichtingen bij schadegeval, wrdt de pzegging van kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag die vlgt p de dag van betekening, p de datum van het ntvangstbewijs f p de datum van afgifte p de pst van de aangetekende brief. 24 Wijzigingen van de vrwaarden en/f van het tarief Wanneer wij nze verzekeringsvrwaarden en/f ns tarief wijzigen, mgen wij ze vanaf de eerstvlgende jaarlijkse vervaldag tepassen, nadat we u vrafgaandelijk hebben ingelicht. U hebt dan de mgelijkheid het cntract p te zeggen binnen 30 dagen na deze kennisgeving, met uitwerking p de vervaldag van uw cntract. Na deze termijn wrden de nieuwe vrwaarden en/f het nieuw tarief als aanvaard beschuwd. Deze pzegmgelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief vrvleit uit een algemene aanpassing die dr de bevegde verheid wrdt pgelegd en die gelijkluidend met wrden tegepast dr alle verzekeringsmaatschappijen. 25 Indexatie Behudens uitdrukkelijke afstand, vermeld in de bijzndere vrwaarden, wijzigen de verzekerde bedragen en de premie p de jaarlijkse premievervaldag vereenkmstig de verhuding tussen : de index der cnsumptieprijzen vastgesteld dr de minister van Ecnmische Zaken (f elke andere index die hij hiervr in de plaats zu stellen) in vege de eerste maand van het trimester vóór het kalendertrimester waarin de jaarlijkse vervaldag valt, en de index vermeld in de bijzndere vrwaarden. Het verzekerd bedrag vr behandelingsksten wrdt aangepast tt belp van het drievud van de aanpassing van de andere bedragen. De verzekerde bedragen bij ngeval zijn die welke vereenkmen met de index tegepast p de jaarlijkse vervaldag die aan het ngeval vrafgaat. U hebt de mgelijkheid af te zien van de indexatie dr ns, ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het cntract, per aangetekende brief te verwittigen. 26 Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen U dient uw mededelingen en kennisgevingen te sturen naar één van nze bedrijfszetels. Wij sturen nze mededelingen en kennisgevingen naar het laatste adres dat u ns hebt medegedeeld. 27 Rangrde van de vrwaarden De bijzndere vrwaarden vullen de algemene vrwaarden aan en vernietigen ze wanneer zij er strijdig mee ZI]n. Allidr4 Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken HLeven H en Hniet-Leven H te beefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79 K.B. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website: Cl Lr) Lr) 0...

15 ~ p~rigg"jiji!" {. :.::.:>«««... Cntracten particulieren en ndernemingen Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen De persnsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. wrden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd vr de vlgende delstellingen: evaluatie van de verzekerde risic's, beheer van de cmmerciële relatie, van het verzekeringscntract en van de erdr gedekte schadegevallen, cntrle van de prtefeuille, vrkming van misbruiken en fraudes. Enkel vr deze deleinden kunnen zij, indien ndzakelijk, wrden vergemaakt aan een herverzekeraar, expert f een raadsman. Deze gegevens zijn tegankelijk vr de diensten nderschrijving en schadebeheer alsk vr de Dienst Juridische Zaken en Cmpliance bij een eventueel geschil f bij een cntrle, en vr de Dienst Audit in het strikte kader van de haar tevertruwde pdrachten. Hierbij verleent de verzekerde zijn testemming vr de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezndheid dr de Medische Dienst en de hiervr pgesmde bestemmelingen wanneer dit ndzakelijk is vr het beheer van een plis f schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersn kennis kunnen nemen van de inhud van het cntract en zijn eventuele uitsluitingsgrnden. Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypthese het vlgende resultaat hebben vr Allianz Belgium n.v.: de nmgelijkheid vr haar f de weigering m een cmmerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten f een peratie uit te veren die de betrkken persn heeft gevraagd. Elke persn die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn pgenmen dr een gedagtekend en ndertekend verzek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persnlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Bij dit verzek met er een kpie wrden gevegd van de identiteitskaart van de aanvrager en met de naam en het adres van de geneesheer wrden vermeld aan wie nze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persn is verder gerechtigd m alle njuiste persnsgegevens die p hem betrekking hebben, kstels te laten verbeteren f te den verwijderen alsk m zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens vr direct marketing dr dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening p het vrliggende dcument. Waarschuwing Elke plichting f pging tt plichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de pzegging van de verzekeringsvereenkmst mee, maar wrdt k strafrechtelijk vervlgd p basis van artikel 496 van het Strafwetbek. Klachtenbehandeling Het Belgisch recht is van tepassing p de verzekeringsvereenkmst. Elke klacht aangaande de uitvering van het cntract kan wrden gericht aan: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsen 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , f de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , nverminderd de mgelijkheid vr de verzekeringnemer m een rechtsvrdering in te stellen. Lr> Lr> 0...

16 Allianz < Lt"J Lt"J c...

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing Allianz ~ Algemene vrwaarden ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontplffing VERZEKERING Objectieve aansprakelijkheid brand / ntplffing Lr> Lr> Q.. Allianz INHOUD Bladz Inhudstafel artikel I Begripsmschrijvingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2 V904 Inhudstafel Artikel 1. Cntracterende partijen... 4 Artikel 1.1. Verzekeringnemer... 4 Artikel 1.2. Verzekeringsnderneming... 4 Artikel 1.3. Verzekerde... 4 Artikel 1.4. Cllectieve verzekeringsvereenkmst...

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonlïke Lichamelïke Privé-Leven o. c..

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonlïke Lichamelïke Privé-Leven o. c.. Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden VERZEKERING Persnlïke Lichamelïke Privé-Leven Lr> Lr> c.. Allianz(OO) Ll'l Ll'l 0.. Allianz @) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonroke Lichameroke Privé-Leven

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonroke Lichameroke Privé-Leven Allianz (ffi) Algemene Voorwaarden Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven VERZEKERING Persoonroke Lichameroke Privé-Leven Allianz @) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw contract 5 Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze is bestemd vr curante vakantiereizen Ok gewne zakenreizen vallen nder het tepassingsgebied Deze plis is daarentegen niet bestemd vr reizen met een duidelijk verhgd risic zals

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Allianz@) Verzekering van de Bestuurder. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Verzekeri o. Ll'\ ~

Allianz@) Verzekering van de Bestuurder. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Verzekeri o. Ll'\ ~ Allianz@) Algemene Voorwaarden Verzekering van de Bestuurder VERZEKERING Verzekeri o Ll'\ ~ INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Bepalingen 3 DEEL TWEE Voorwerp en omvang van de waarborg 4 Artikel I Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd.

Het Onafhankelijk Ziekenfonds 501 organiseert voor haar rechthebbenden een dienst «Dringende zorgen in het buitenland» genaamd. Artikel 76 Dienst dringende zrgen in het buitenland Het Onafhankelijk Ziekenfnds 501 rganiseert vr haar rechthebbenden een dienst «Dringende zrgen in het buitenland» genaamd. Vr de rganisatie van deze

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden : Verzekering van infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Verzekering Infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Allianz@) AD990 N L-02/200 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Offerte Invest for Life Corporate 2

Offerte Invest for Life Corporate 2 Offerte Invest for Life Corporate 2 Opgemaakt ter attentie van: Voorbeeld MySavings Aangeboden door: MySavings Antwerpselaan, 38 1000 - Bruxelles info@mysavings.be www.mysavings.be Deze offerte verplicht

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Reisbijstandsverzekeringen

Reisbijstandsverzekeringen Reisbijstandsverzekeringen Bijstand persnen 1. DEFINITIES Reisgezel: de persn die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke reis reserveert en wiens aanwezigheid ndzakelijk is vr het gede verlp van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maandbudgetverzekering

Algemene voorwaarden Maandbudgetverzekering Algemene vrwaarden Maandbudgetverzekering Wrd vraf De Maandbudgetverzekering wrdt geslten tussen: jij, als persn die het verzekeringscntract sluit en wij, AG Insurance nv, de verzekeraar, met maatschappelijke

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U'I U'I 0.. Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0.. INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie