Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL"

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL

2 Lr) Lr) a..

3 INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben Artikel 3 - Territriale uitgestrektheid Artikel 4 - Omvang van de waarbrgen Artikel 5 - Uitsluitingen DEELlWEE Schaderegeling Artikel 6 - Richtlijnen bij schadegeval Artikel 7 - Keuze van de arts Artikel 8 - Medische expertise Artikel 9 - Vrafbestaande testand Artikel 10 - Niet-cumulatie van prestaties Artikel 11 - Verhaalsrecht DEEL DRIE Beheer en verlp van uw cntract Artikel 12 - Beschrijving van het risic Artikel 13 - Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring Artikel 14 - Vermindering van het risic Artikel 15 - Premie Artikel 16 - Aanvang en duur van het cntract Artikel 17 - Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract Artikel 18 - Opzeggingswijze en uitwerking Artikel 19 - Wijzigingen en vrwaarden en/f van het tarief Artikel 20 - Indexatie Artikel 21 - Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen Artikel 22 - Rangrde van de vrwaarden Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen Cntrle der verzekeringen Lr) Lr) 0...

4 L/') L/') c..

5 Allianz <lid AD 947 Nl- 01/98 Begripsmschrijvingen In dit cntract betekent : WIJ de verzekeringsmaatschappij. u de verzekeringnemer d.w.z. de natuurlijke f rechtspersn die het cntract met de maatschappij sluit. VERZEKERDE de persn die aan het risic bltgesteld is. BEGUNSTIGDE de persn die recht heeft p de verzekeringsuitkering vrzien in het cntract. GEZIN de verzekeringnemer en alle persnen die gewnlijk in gezinsverband met hem samenwnen. Deze persnen blijven verzekerd wanneer zij tijdelijk, maar maximum 6 maanden per jaar, buiten uw gezin verblijven. Deze beperking in tijd heeft geen betrekking p de leerlingen en studenten die, mwille van hun studies, buiten uw gezin verblijven. AUTO het mtrvertuig met minstens vier wielen, ntwrpen en gebuwd vr het verver van persnen en/f zaken, lichte vrachtwagens inbegrepen, met ten hgste acht plaatsen bestuurder niet inbegrepen, waarvan de maximum tegelaten massa ten hgste kg bedraagt. Wat de verzekeringsfrmules A en B betreft, blijft de waarbrg gelden vr de vervangingswagen wanneer het mschreven vertuig tijdelijk nbruikbaar is. Deze uitbreiding wrdt tegestaan gedurende ten hgste 30 peenvlgende dagen vanaf de dag waarp het mschreven vertuig nbruikbaar wrdt en vr zver deze vervangingswagen van dezelfde aard is, bestemd is vr hetzelfde gebruik en niet tebehrt aan u nch aan een lid van uw gezin

6 AD 947 NI - 01/98 ONGEVAL de pltse gebeurtenis die een lichamelijk letsel verrzaakt en waarvan de rzaak f één van de rzaken buiten het rganisme van het slachtffer ligt. Zijn eveneens verzekerd : de gevlgen van de inademing van gas f damp; de gevlgen van de inname van giftige f bijtende stffen; Verdrinking; Brandwnden. UITKERING VAN DERDE BETALERS de uitkeringen van de verzekeringsinstellingen van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering; de uitkeringen verschuldigd dr een arbeidsngevallenverzekeraar; de wettelijke uitkeringen van de werkgevers en/f van de sciale f daarmee gelijkgestelde instellingen; de uitkeringen van de penbare centra vr maatschappelijk welzijn Cl Lt"l Lt"l c..

7 AD 947 Nl- 01/98.. DEEL EEN 1 Vrwerp van het cntract Wanneer de verzekerde het slachtffer is van een ngeval, waarbrgen wij de betaling van de verzekeringsprestaties vrzien in het cntract. Zijn verzekerd de ngevallen die de verzekerde verkmen wanneer hij, in de hedanigheid bepaald in de nderschreven frmule, gebruik maakt van een in die frmule vrzien ververmiddel, alsk de ngevallen wanneer hij : er in- f uitstapt; het niet berepshalve laadt, lst f wanneer hij brandstf tankt; nderweg helpt bij het depanneren f herstellen van dit vertuig; wanneer hij bijstand verleent aan de slachtffers van een verkeersngeval. De waarbrg geldt k vr ngevallen te wijten aan piraterij f car-jacking. Als vetganger zijn gedekt: de ngevallen die de verzekerde verkmen, wanneer hij zich te vet verplaatst p de penbare weg f p terreinen tegankelijk vr het publiek f vr een zeker aantal persnen die het recht hebben daar te kmen, vr zver een vertuig in het ngeval betrkken is. 2 Persnen die de hedanigheid van verzekerde hebben Hebben de hedanigheid van verzekerde : in de frmules A en G iedere bestuurder van de aut beschreven in de bijzndere vrwaarden, in de frmule B iedere inzittende, inbegrepen de bestuurder, van de aut beschreven in de bijzndere vrwaarden, in de frmules C en H het gezin als bestuurder van iedere aut, in de frmule D het gezin in iedere aut, in de frmule E het gezin als bestuurder f passagier van aut's, vetganger, fietser, brmfietser, passagier van gemeenschappelijke f penbare ververmiddelen f van taxi's, in de frmule F idem als in frmule E evenals in de hedanigheid van bestuurder f passagier van mt's Lr') Lr') a..

8 AD 947 NI - 01/98 3 Territriale uitgestrektheid De waarbrg wrdt verleend in heel de wereld. 4 Omvang van de waarbrgen A. U hebt één van de frmules A, B, C, D, E f F gekzen In dit geval wrden de frmule en de verzekerde bedragen vermeld in de bijzndere vrwaarden. De bedragen gelden per verzekerde. Indien evenwel het aantal inzittenden, p het genblik van het ngeval, grter is dan het aantal plaatsen vrzien dr de cnstructeur, wrden de verzekerde bedragen verminderd vlgens de verhuding die bestaat tussen het aantal vrziene plaatsen en het werkelijk aantal inzittenden. Vr de berekening van het aantal inzittenden wrdt er geen rekening gehuden met kinderen jnger dan 4 jaar; de kinderen van 4 tt vlle 15 jaar wrden geacht 2/3 van een plaats in te nemen. Het resultaat van de berekening wrdt naar bven afgernd. A.I. Waarbrg verlijden a) Betaling en begunstigden Wanneer de verzekerde ten gevlge van een ngeval verlijdt binnen 5 jaar na de dag van dat ngeval, betalen wij binnen 15 dagen, na de vrlegging van de bewijsstukken, het verzekerd kapitaal aan de in de bijzndere vrwaarden vermelde begunstigden. Indien het slachtffer jnger is dan 16 jaar, betalen wij enkel de verrechtvaardigde begrafenisksten terug tt belp van 6.197,34 EUR maar znder het verzekerd bedrag te verschrijden, aan de persn die ze werkelijk ten laste heeft genmen. Indien er geen aangeduide begunstigden zijn, wrdt het kapitaal uitbetaald aan de samenwnende echtgent, bij ntstentenis aan de kinderen in gelijke delen en eventueel aan de kleinkinderen bij representatie; bij ntstentenis aan de vader en/f meder; bij ntstentenis aan de brers en zusters in gelijke delen en eventueel hun afstammelingen bij representatie. Bij ntstentenis betalen wij enkel de verrechtvaardigde begrafenisksten terug, tt belp van 6.197,34 EUR maar znder het verzekerd kapitaal te verschrijden, aan de persn die ze werkelijk ten laste heeft genmen. b) Uitbreiding Indien de verzekerde en zijn echtgent verlijden aan de gevlgen van eenzelfde gedekt ngeval, wrdt het gedeelte verdubbeld dat tekmt aan de kinderen die p het genblik van het verlijden te hunnen laste zijn. Indien de verzekerde vermist is ingevlge een ngeval met een penbaar ververmiddel waarin hij had plaatsgenmen, f ingevlge een natuurramp in het buitenland en indien er, drie maanden na deze gebeurtenis, ng geen fficieel bewijs van verlijden is, betalen wij tch het verzekerd kapitaal. A.2. Waarbrg blijvende invaliditeit a) Vaststelling van de inva/iditeitsgraad De graad van de dr het ngeval verrzaakte blijvende invaliditeit wrdt vastgesteld bij de cnslidatie maar ten laatste 3 jaar na de dag van het ngeval, vereenkmstig de Officiële Belgische LI"l LI"l c..

9 Allianz (ffi) AD 947 NI- 01/98 Schaal tt vaststelling van de graad van Invaliditeit (OBSI) die p dat genblik van kracht is en znder inachtneming van het uitgeefende berep. b) Vaststelling en betaling van de verzekerde prestatie Binnen 15 dagen na de definitieve vaststelling van de invaliditeitsgraad, betalen wij het verzekerde kapitaal geheel f gedeeltelijk uit aan de verzekerde. Indien echter, één jaar na het ngeval, nze adviserend geneesheer van rdeel is dat de deftnitieve vaststelling ng niet mgelijk is, betalen wij een vrscht gelijk aan de helft van het kapitaal dat vereenstemt met de vermedelijke invaliditeit. De uitkering wrdt als vlgt berekend : p basis van het verzekerde kapitaal, vr het gedeelte van de invaliditeit tt 25 %; vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 26 % en 50 % inbegrepen, p basis van het dubbel van het verzekerde kapitaal; vr het gedeelte van de invaliditeit tussen 51 % en 100 % inbegrepen, p basis van het drievud van het verzekerde kapitaal. Wanneer het slachtffer p het genblik van het ngeval 75 jaar is f uder, wrdt de vergeding met 50 % verminderd. A.3. Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid met hspitalisatie Wanneer het ngeval een hspitalisatie van minstens 24 uren vergt, dan heeft de verzekerde, per hspitalisatiedag en gedurende maximum 365 dagen, recht p de vergeding bepaald in de bijzndere vrwaarden. Indien de verzekerde een persn is die fwel alleen, fwel uitsluitend met kinderen jnger dan 14 jaar te zijnen laste wnt, wrdt de vergeding vr hspitalisatie verhgd met 100 %, znder dat deze verhging meer dan 24,79 EUR per dag mag verschrijden. De bedragen die in tepassing van bvenvermelde waarbrgen betaald wrden, wrden gecumuleerd met de eventuele tegemetkmingen van een penbare f privé-verzekeraar f de schadevergeding in het kader van een vrdering in burgerrechtelijke aansprakelijkheid. AA. Waarbrg behandelingsksten Tt belp van het bedrag vermeld in de bijzndere vrwaarden en tt de cnslidatie van de letsels, maar gedurende ten hgste 3 jaar te rekenen vanaf de dag van het ngeval, betalen wij aan de verzekerde alle ksten terug vr behandelingen uitgeverd f vrgeschreven dr een geneesheer en nntbeerlijk vr de genezing. Bij een hspitalisatie van meer dan 48 uur en bij vrlegging van een bewijs pgemaakt dr het ziekenhuis f de behandelende geneesheer, betalen wij nmiddellijk een vrscht van 247,89 EUR. In het verzekerde bedrag vr behandelingsksten zijn eveneens begrepen : de ksten van het medisch ndzakelijke verver; de ksten van de vrlpige prthese f het vrlpig rthpedisch testel en/f van de eerste prthese f het eerste rthpedisch testel; LI"'l LI"'l c..

10 Traffïc Plan AD 947 Nl- 01/98 de ksten van esthetische chirurgie vr zver de ingreep gevraagd werd dr de verzekerde m de letsels te verhelpen verrzaakt dr een gedekt ngeval, met uitsluiting van alle andere gevlgen van deze ingreep; de begrafenisksten en de ksten vr het verbrengen van het stffelijk verscht naar de plaats waar de familie de verzekerde wenst te laten begraven; de terugbetaling van de pspringsksten m de verzekerde, slachtffer van een gedekt ngeval, terug te vinden, alsmede van zijn repatriëring naar België. Deze tussenkmsten zijn aanvullend en wrden tegekend na uitputting van de vergedingen verschuldigd dr de derde betalers. Vr de verzekerde die niet in regel is en geen vergeding krijgt van zijn instelling vr Sciale Zekerheid, wrdt nze tussenkmst als vlgt berekend : de ttale gemaakte ksten wrden verminderd met het gedeelte dat dr vrnemde instelling betaald zu zijn indien de verzekerde in rde was geweest. Schade aan kleding Wij vergeden tt belp van 619,73 EUR per schadegeval- bedrag niet begrepen in het bedrag vr behandelingsksten - de schade verrzaakt bij een gedekt ngeval aan de dr de verzekerde gedragen kleding. B. U hebt één van de frmules G f H gekzen B.l. Waarbrg verlijden Wanneer de verzekerde ten gevlge van een gedekt ngeval verlijdt binnen 5 jaar na de dag van dat ngeval, betalen wij een vergeding vr de ecnmische schade geleden dr de begunstigden en berekend vlgens de rechtspraak van de Belgische hven en rechtbanken inzake Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. De vergeding bedraagt maximum ,05 EUR met inbegrip van de begrafenisksten. Indien er in de bijzndere vrwaarden geen aangeduide begunstigden zijn, gebeurt de betaling vereenkmstig artikel 4, A.I. B.2. Waarbrg blijvende invaliditeit Vaststelling en betaling van de verzekerde prestatie Binnen 15 dagen na de verhandiging van het cnslidatieverslag en van alle bewijsstukken, betalen wij aan de verzekerde een vergeding vr ecnmische schade berekend vlgens de rechtspraak van de Belgische hven en rechtbanken inzake Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid. Van de aldus berekende schadevergeding wrdt, als vrijstelling, een schadevergeding die vereenstemt met een invaliditeit van 15 % afgetrkken. De vergeding bedraagt maximum ,05 EUR. Indien echter, één jaar na het ngeval, de ecnmische schade ng niet definitief vastgesteld kan wrden, betalen wij, rekening gehuden met de vrijstelling, een prvisie die van de deftnitieve vergeding zal wrden afgetrkken. De hiervr nder B.l. "Waarbrg verlijden" en B.2. "Waarbrg blijvende invaliditeit" vermelde vergedingen en terugbetalingen, wrden aan de rechthebbenden uitbetaald na aftrek van de tussenkmst van de derde betalers Cl U"l U"l 0..

11 Traftic Plan AD 947 NI - 01/98 B.3. Waarbrg tijdelijke ngeschiktheid met hspitalisatie Wanneer het ngeval een hspitalisatie van ten minste 24 uren vergt, dan heeft de verzekerde, per hspitalisatiedag en gedurende maximum 365 dagen, recht p een vergeding van 24,79 EUR. Deze vergeding wrdt gecumuleerd met de eventuele tegemetkmingen van een penbare f privé-verzekeraar f de schadevergedingen in het kader van een vrdering in burgerrechtelijke aansprakeli jkheid. B.4. Waarbrg behandelingsksten Deze waarbrg is identiek als die vermeld nder punt A.4. hiervr. Er wrdt een bedrag van 4.957,87 EUR gewaarbrgd. 5 Uitsluitingen Zijn niet verzekerd : de ngevallen f letsels pzettelijk verrzaakt dr de verzekerde f dr de begunstigde; zelfmrd f pging tt zelfmrd; de ngevallen te wijten aan vlgende mstandigheden : - drnkenschap van een verzekerde f te wijten aan het gebruik van niet vrgeschreven geneesmiddelen f drugs; - wanneer het vertuig bestuurd wrdt dr een persn die niet vldet aan de wettelijk vereiste vrwaarden vr het besturen van een vertuig die van tepassing zijn in het land waar het ngeval zich vrdet; - wanneer het vertuig niet vldet aan de wettelijke nrmen inzake aut-inspectie (technische cntrle). De verzekerde zal echter aanspraak kunnen maken p de waarbrg indien hij kan bewijzen dat hij geen weet had van deze feiten; de deelname aan nlusten van alle aard zals stakingen, prer, aanslagen, burgerlijke f plitieke nlusten, cllectieve, plitieke f idelgische gewelddaden; het deelnemen aan, de vrbereiding tt f het efenen vr kersen, wedstrijden en snelheids-, regelmatigheids- f vaardigheidsritten. De teristische rally's zijn evenwel verzekerd; de ngevallen verrzaakt tijdens en dr het feit van het uitefenen van de militaire dienst f te wijten aan rlgsgebeurtenissen. Vr een verzekerde die in het buitenland verrast wrdt dr het uitbreken van dergelijke gebeurtenissen, wrdt de waarbrg echter behuden gedurende 15 dagen, te rekenen vanaf de aanvang van de vijandelijkheden; de schade rechtstreeks f nrechtstreeks vrtvleiend uit de wijziging van de atmkern, uit radiactiviteit f uit iniserende stralingen. De gevlgen van medische bestralingen, ndzakelijk vr de behandeling van de verzekerde ingevlge een gedekt ngeval, zijn echter wel verzekerd; de ngevallen verkmen aan persnen die p het genblik van het ngeval : - een berepsactiviteit uitefenen in verband met het herstellen, de verkp f het testen van vertuigen; - een berep uitefenen aan brd van het vertuig; de persnen die plaats genmen hebben in f p een gedeelte van het vertuig dat niet bestemd is vr persnenverver; de verzwaring van de gevlgen van een ngeval drdat de verzekerde nalaat een regelmatige medische behandeling te vlgen Cl Lr> Lr> Cl.

12 AD 947 NI- 01/98... DEELTWEE De regeling van een gedekt schadegeval verlpt in peenvlgende, lgisch gestructureerde fasen, zals blijkt uit de nu vlgende artikelen. Deze artikelen bevatten zwel de juridische richtlijnen van het verzekeringscntract als een handleiding van wat u met den. 6 Richtlijnen bij schadegeval Om ns te te laten uw schade naar best vermgen te regelen, meten smmige richtlijnen in acht wrden genmen. Z met u : ns het schadegeval uiterlijk binnen acht dagen na de gebeurtenis melden. Als die termijn wegens mstandigheden niet haalbaar is, met de aangifte z spedig als redelijkerwijze mgelijk gedaan wrden. Gebruik zveel mgelijk het frmulier dat vr schadeaangifte bestemd is. Een medisch attest dat de letsels en, in vrkmend geval, de perides en percentages van ngeschiktheid vermeldt, met bij de aangifte gevegd wrden; ns nverwijld alle nuttige inlichtingen en dcumenten verschaffen waarnaar wij zuden vragen; telating geven aan de geneesheer en de afgevaardigden van de maatschappij m de verzekerde te ntmeten teneinde er alle nuttige vaststellingen te den; ervr zrgen dat de verzekerde zich nderwerpt aan de medische nderzeken vrgeschreven dr de maatschappij f dr haar adviserend geneesheer. Indien u een van de bvengenemde verplichtingen niet nakmt en wij daardr nadeel lijden, kunnen wij nze prestaties verminderen tt belp van het geleden nadeel. Indien u de bvengenemde verplichtingen met bedrieglijk pzet verwaarlsd hebt, kunnen wij nze waarbrg weigeren. 7 Keuze van arts De verzekerde kiest vrij zijn arts. 8 Medische expertise De rzaken van het verlijden, van de blijvende invaliditeit, de graad van de invaliditeit, eventueel het deel van de schade uitsluitend aan het ngeval te wijten en de behandelingsksten, wrden in der minne vastgesteld. Bij geschil heeft de begunstigde het recht ver te gaan tt een tegenexpertise. Iedere partij neemt de ksten en het hnrarium ten laste van zijn geneesheer handelend als expert, evenals de helft van de hnraria van de specialisten die eventueel geraadpleegd wrden p vraag van de experten. De experten zijn vrijgesteld van eedaflegging en van elke gerechtelijke frmaliteit. De expertise f iedere andere handeling die wrdt gesteld m de schade vast te stellen f de verzekeringsprestatie te bepalen, det in niets afbreuk aan de rechten en excepties die wij kunnen inrepen Cl Lr! Lr! a..

13 AD 947 Nl- 01/98 9 Vrafbestaande testand Onze prestaties betreffen enkel de rechtstreekse en uitsluitende gevlgen van het ngeval. Wanneer de gevlgen van een ngeval verergeren dr mstandigheden vreemd aan het ngeval, zals gebrekkigheden f ziekten, mag de verschuldigde prestatie niet meer bedragen dan die welke zu verschuldigd zijn indien deze verzwarende elementen er niet waren geweest. 10 Niet-cumulatie van prestaties De prestaties die verzekerd zijn in geval van verlijden en van blijvende invaliditeit, kunnen niet samengevegd wrden. In geval van verlijden binnen de peride van 5 jaar en indien het slachtffer vr hetzelfde ngeval reeds een prestatie vr blijvende invaliditeit heeft ntvangen, betalen wij het kapitaal "verlijden" uit, verminderd met het reeds uitgekeerde bedrag, vr zver het verlijden het rechtstreeks gevlg is van het ngeval. 11 Verhaalsrecht Vr de frmules A, B, C, D, E en F : Wij behuden ns verhaalsrecht tegen de verantwrdelijke derden enkel wat betreft de behandelingsksten die wij hebben verged en treden, krachtens de plis, in alle rechten en rechtsvrderingen van de begunstigde. Vr de frmules G en H : Wij behuden ns verhaalsrecht tegen de verantwrdelijke derden wat betreft de vergedingen die wij uitbetaald hebben in tepassing van de waarbrgen "Overlijden", "Bestendige Invaliditeit" en "Behandelingsksten" en treden, krachtens de plis, in alle rechten en rechtsvrderingen van de begunstigde. Behudens kwaad pzet zullen wij evenwel dit recht niet uitefenen tegen de bledverwanten in de rechte pgaande f nederdalende lijn, de echtgent en de aanverwanten in de rechte lijn van de verzekerde, nch tegen de bij hem inwnende persnen, zijn gasten en zijn huispersneel. Wij kunnen evenwel verhaal uitefenen tegen deze persnen, vr zver hun aansprakelijkheid daadwerkelijk dr een verzekeringscntract is gedekt Cl LI""I LI""I c...

14 AD 947 NI- 01/98... DEEL DRIE 1 2 Beschrijving van het risic Bij het sluiten van het cntract met u aangifte den van alle mstandigheden en elementen waarvan u p de hgte bent en waarvan u redelijkerwijze kunt aannemen dat zij nze risicberdeling kunnen beïnvleden. Het gaat hier meer bepaald m de elementen die vermeld meten wrden in het verzekeringsvrstel. U met k aangifte den van alle wijzigingen aan deze elementen in de lp van het cntract en bijvrbeeld het ptreden van een van de vlgende aandeningen: blindheid, dfheid, bererte, vallende ziekte, suikerziekte, geestesstmis, delirium tremens, verlamming. U met ns eveneens p de hgte brengen van de nderschrijving van andere verzekeringen van dezelfde aard vr dezelfde verzekerde. 1 3 Onjuiste f nvlledige beschrijving van het risic f risicverzwaring Binnen de maand vanaf de dag waarp wij kennis gekregen hebben van een njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f van een risicverzwarmg, stellen wij u vr: het cntract te wijzigen met uitwerking vanaf de dag waarp wij er kennis van hebben gekregen. Wanneer u deze nieuwe vrwaarden binnen een termijn van één maand afwijst, zeggen wij het cntract binnen de 15 daarpvlgende dagen p; fwel het cntract p te zeggen indien wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben. Bij schadegeval vóór de aanpassing f vóór de pzegging van het cntract en : wanneer de njuistheid f het verzuim u niet verweten kan wrden, leggen wij geen enkele sanctie p; wanneer wij u de njuistheid f het verzuim kunnen verwijten, verstrekken wij nze prestatie enkel p grnd van de verhuding tussen de betaalde premie en die welke u had meten betalen; wanneer wij bewijzen dat wij dat risic nit verzekerd zuden hebben, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract binnen de maand p, met terugbetaling van het ttaal bedrag van de premies die gestrt werden vanaf het mment waarp het risic nverzekerbaar gewrden is; wanneer de njuiste aangifte f het verzuim pzettelijk gebeurd is met het del ns te misleiden in verband met het te verzekeren risic, verstrekken wij geen prestatie en zeggen wij het cntract p met nmiddellijke uitwerking en met behud, van de reeds gestrte premies als schadevergeding. 14 Vennindering van het risic Zdra wij er weet van hebben dat het risic f het gebeuren van een ngeval dermate aanzienlijk en blijvend verminderd is, dat wij andere vrwaarden tegestaan zuden hebben bij het sluiten van het cntract, wrdt de premie verhudingsgewijs verlaagd. U behudt echter het recht het cntract p te zeggen wanneer u de nieuwe vrwaarden afwijst Lr> Lr> C.

15 Allianz(OO AD 947 NI - 01/98 15 Premie De premie, vermeerderd met de taksen, bijdragen en ksten, met vruitbetaald wrden p de vervaldag van het cntract, bij verhandiging van de kwitantie f bij ntvangst van het vervaldagbericht. Bij niet-betaling van de premie, krijgt u een aangetekende brief die geldt als ingebrekestelling. Als de premie nbetaald gebleven is gedurende 15 dagen vanaf de dag die vlgt p de verzending van die brief, wrdt het cntract pgezegd f wrden de dekkingen geschrst naar gelang van de inhud van de brief. In geval van schrsing wrdt de dekking pas pnieuw effectief zdra de verschuldigde premies betaald wrden, desgevallend vermeerderd met de intresten en de inningsksten. Wanneer het cntract pgezegd wrdt f de premie m welke reden k verminderd wrdt, wrdt de premie die gestrt werd vr de verzekeringsperide nadat de pzegging f de vermindering van kracht gewrden is, integraal, fwel tt belp van de vermindering, terugbetaald binnen 15 dagen na deze vankrachtwrding. 16 Aanvang en duur van het cntract De datum waarp het cntract een aanvang neemt, alsk de duur, wrden pgegeven in de bijzndere vrwaarden. Het cntract wrdt stilzwijgend verlengd vr peenvlgende perides van één jaar, behudens pzegging dr één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van de lpende peride. Wanneer er meer dan één jaar verlpt tussen het sluiten van het cntract en de aanvang ervan, kan elke partij het cntract ten laatste 3 maanden vóór de aanvang pzeggen. 17 Opzegmgelijkheden in de lp van het cntract U kunt het cntract pzeggen: wanneer, één maand na uw aanvraag m premieherziening ingevlge een vermindering van het risic, geen akkrd werd bereikt; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; wanneer wij het cntract gedeeltelijk pzeggen, uiterlijk binnen de maand van betekening; in geval van wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief zals bepaald in artikel 19. Wij kunnen het cntract geheel f gedeeltelijk pzeggen : bij njuiste f nvlledige beschrijving van het risic f bij risicverzwaring zals bepaald in artikel 13; bij niet-betaling van de premie zals bepaald in artikel 15; na een schadegeval, uiterlijk één maand na betaling f na nze weigering van betaling van de vergeding; in geval van nieuwe Belgische rechtsbepalingen die de mvang van de waarbrg zuden wijzigen; indien u een andere verzekering van dezelfde aard nderschreven hebt. 18 Opzeggingswijze en uitwerking Het cntract wrdt pgezegd hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexplt, hetzij dr afgifte van de pzeggingsbrief tegen ntvangstbewijs U'\ U'\ c..

16 AD 947 Nl- 01/98 Opzegging wegens niet-betaling van de premie geschiedt vlgens de mdaliteiten van artikel 15. Behudens in de gevallen waarvan sprake in de artikelen 15, 16, 19 en in geval van bedrieglijk verzuim van naleving van de verplichtingen bij schadegeval, wrdt de pzegging van kracht na het verstrijken van één maand vanaf de dag die vlgt p de dag van betekening, p de datum van het ntvangstbewijs f p de datum van afgifte f de pst van de aangetekende brief. 19 Wijzigingen van de vrwaarden en/f van het tarief Wanneer wij nze verzekeringsvrwaarden en/f ns tarief wijzigen, mgen wij ze vanaf de eerstvlgende jaarlijkse vervaldag tepassen, nadat we u vrafgaandelijk hebben ingelicht. U hebt dan de mgelijkheid het cntract p te zeggen binnen 30 dagen na deze kennisgeving, met uitwerking p de vervaldag van uw cntract. Na deze termijn wrden de nieuwe vrwaarden en/f het nieuw tarief als aanvaard beschuwd. Deze pzegmgelijkheid bestaat niet wanneer de wijziging van de vrwaarden en/f van het tarief vrtvleit uit een algemene aanpassing die dr de bevegde verheid wrdt pgelegd en die gelijkluidend met wrden tegepast dr alle verzekeringsmaatschappijen. 20 Indexatie Behudens uitdrukkelijke afstand, vermeld in de bijzndere vrwaarden, wijzigen de verzekerde bedragen en de premie van de frmules A, B, C, D, Een F p de jaarlijkse premievervaldag vereenkmstig de verhuding tussen : de index der cnsumptieprijzen vastgesteld dr de minister van Ecnmische Zaken (f elke andere index die hij hiervr in de plaats zu stellen) in vege de eerste maand van het trimester vóór het kalendertrimester waarin de jaarlijkse vervaldag valt, en de index vermeld in de bijzndere vrwaarden. Het verzekerd bedrag vr behandelingsksten wrdt aangepast tt belp van het drievud van de aanpassing van de andere bedragen. De verzekerde bedragen bij ngeval zijn die welke vereenkmen met de index tegepast p de jaarlijkse vervaldag die aan het ngeval vrafgaat. U hebt de mgelijkheid af te zien van de indexatie dr ns, ten minste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag van het cntract, per aangetekende brief te verwittigen. De indexatie is niet van tepassing vr de frmules G en H. 21 Wederzijdse mededelingen en kennisgevingen U dient uw mededelingen en kennisgevingen te sturen naar één van nze bedrijfszetels. Wij sturen nze mededelingen en kennisgevingen naar het laatste adres dat u ns hebt meegedeeld. 22 Rangrde van de vrwaarden De bi~~ndere vrwaarden vullen de algemene vrwaarden aan en vernietigen ze wanneer zij er strijdig mee ZI]n Allianz Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken HLeven H en Hniet-Leven H te beefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79 K.B. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website: LI'l LI'l c..

17 Cntracten particulieren en ndernemingen Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen De persnsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. wrden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd vr de vlgende delstellingen: evaluatie van de verzekerde risic's, beheer van de cmmerciële relatie, van het verzekeringscntract en van de erdr gedekte schadegevallen, cntrle van de prtefeuille, vrkming van misbruiken en fraudes. Enkel vr deze deleinden kunnen zij, indien ndzakelijk, wrden vergemaakt aan een herverzekeraar, expert f een raadsman. Deze gegevens zijn tegankelijk vr de diensten nderschrijving en schadebeheer alsk vr de Dienst Juridische Zaken en Cmpliance bij een eventueel geschil f bij een cntrle, en vr de Dienst Audit in het strikte kader van de haar tevertruwde pdrachten. Hierbij verleent de verzekerde zijn testemming vr de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezndheid dr de Medische Dienst en de hiervr pgesmde bestemmelingen wanneer dit ndzakelijk is vr het beheer van een plis f schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersn kennis kunnen nemen van de inhud van het cntract en zijn eventuele uitsluitingsgrnden. Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypthese het vlgende resultaat hebben vr Allianz Belgium n.v.: de nmgelijkheid vr haar f de weigering m een cmmerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten f een peratie uit te veren die de betrkken persn heeft gevraagd. Elke persn die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn pgenmen dr een gedagtekend en ndertekend verzek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persnlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Bij dit verzek met er een kpie wrden gevegd van de identiteitskaart van de aanvrager en met de naam en het adres van de geneesheer wrden vermeld aan wie nze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persn is verder gerechtigd m alle njuiste persnsgegevens die p hem betrekking hebben, kstels te laten verbeteren f te den verwijderen alsk m zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens vr direct marketing dr dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening p het vrliggende dcument. Waarschuwing Elke plichting f pging tt plichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de pzegging van de verzekeringsvereenkmst mee, maar wrdt k strafrechtelijk vervlgd p basis van artikel 496 van het Strafwetbek. Klachtenbehandeling Het Belgisch recht is van tepassing p de verzekeringsvereenkmst. Elke klacht aangaande de uitvering van het cntract kan wrden gericht aan: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsen 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , f de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , nverminderd de mgelijkheid vr de verzekeringnemer m een rechtsvrdering in te stellen. z U> X Cl; ~ '" c..

18 Allianz <00 U"l U"l Cl..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing Allianz ~ Algemene vrwaarden ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontplffing VERZEKERING Objectieve aansprakelijkheid brand / ntplffing Lr> Lr> Q.. Allianz INHOUD Bladz Inhudstafel artikel I Begripsmschrijvingen

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2 V904 Inhudstafel Artikel 1. Cntracterende partijen... 4 Artikel 1.1. Verzekeringnemer... 4 Artikel 1.2. Verzekeringsnderneming... 4 Artikel 1.3. Verzekerde... 4 Artikel 1.4. Cllectieve verzekeringsvereenkmst...

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonlïke Lichamelïke Privé-Leven o. c..

Allianz (ffi) Persoonlijke Lichamelijke Privé-Leven. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Persoonlïke Lichamelïke Privé-Leven o. c.. Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden VERZEKERING Persnlïke Lichamelïke Privé-Leven Lr> Lr> c.. Allianz(OO) Ll'l Ll'l 0.. Allianz @) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Allianz@) Verzekering van de Bestuurder. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Verzekeri o. Ll'\ ~

Allianz@) Verzekering van de Bestuurder. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Verzekeri o. Ll'\ ~ Allianz@) Algemene Voorwaarden Verzekering van de Bestuurder VERZEKERING Verzekeri o Ll'\ ~ INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Bepalingen 3 DEEL TWEE Voorwerp en omvang van de waarborg 4 Artikel I Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Begripsomschrijvingen In deze polis verstaan wij onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Deze is bestemd vr curante vakantiereizen Ok gewne zakenreizen vallen nder het tepassingsgebied Deze plis is daarentegen niet bestemd vr reizen met een duidelijk verhgd risic zals

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt)

Aanduiding van een vertegenwoordiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Aanduiding van een vertegenwrdiger (artikel 14 1 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) Ik, (vrnaam en naam van de patiënt), duid hierbij nderstaande persn aan als mijn

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U"'I U"'I 0..

Allianz (ill) Mondial Car-full. VERZEKERING Mondial Car-full U'I U'I 0.. Allianz (ill) Algemene Vrwaarden Mndial Car-full VERZEKERING Mndial Car-full U"'I U"'I 0.. INHOUDSOPGA VE Inleiding DEEL EEN Tepassingsvrwaarden Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 ArtikelS Artikel

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden : Verzekering van infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Verzekering Infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Allianz@) AD990 N L-02/200 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal

GEBRUIKSREGLEMENT Zomertent 2014 1. Algemene informatie Twee opties: Kleine hal Kleine & grote hal Besluit: Artikel 1 Gedkeuring te hechten aan het aangepaste gebruiksreglement van de zmertent 2014 waarbij de rganisatren bijkmend 12 uur krijgen vr de pbuw en 12 uur vr de afbuw van de activiteit. Deze

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief.

Indien u in de loop van 2011 de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft, of ouder bent, kan u op vrijwillige basis deelnemen aan dit initiatief. GO! MEMO GO!mem/GPD/GB/2011-7 01-07-2011 Medische check-up Deze mem heeft betrekking p alle persneelsleden van de centrale administratie van het GO! die 50 jaar zijn f uder. Sinds enkele jaren biedt het

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Nederlandse Rpe Skipping Organisatie Brediusweg 15 1401 AA, Bussum HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2013 Inhud Het bestuur... 2 Bestuur invulling... 2 Algemene ledenvergadering... 2 Leden en verenigingen...

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N)

BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) BIJLAGE BIJ DE VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) Waarm dient de verzekeraar een Verklaring uiteindelijke begunstigde(n) te vragen? De wet van 11 januari 1993 inzake de vrkming van het gebruik van

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting

Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Eenheidsstatuut Een kleine samenvatting Afschaffing prefbeding Met de invering van het eenheidsstatuut kmt er een einde aan het prefbeding. Er wrdt wel een uitzndering vrzien vr studentenarbeid, tijdelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE I. Tepasselijkheid 1. Het reglement van inwendige rde (hierna het Reglement ) is van tepassing in deze biscp, met name Kineplis Antwerpen, Grenendaallaan 394, 2030 Antwerpen, deel van de biscpgrep Kineplis

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie