...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c.."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c..

2 CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN VAN HET BOUWWERK 4 Onderafdeling A 1. Artikel 2 Artikel 3 Onderafdeling A 2. Artikel 4 ArtikelS Verzekering van beschadiging van het buwwerk Dekking Schadelsstelling Aansprakelijkheidsverzekering Dekking Uitsluitingen eigen aan nderafdeling A AFDELING B : DEKKINGEN NA OPLEVERING VAN HET BOUWWERK 7 Onderafdeling BI: Artikel 6 Artikel 7 Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid tegenver de buwheer Dekking Schadel sstelling Onderafdeling B 2. Artikel 8 Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenver derden en de buwheer 8 Dekking en schadelsstelling 8 Onderafdeling B 3. Artikel 9 Aanvullende dekking bij nderafdeling B 1. Dekking en schadelsstelling 9 9 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE AFDELINGEN A EN B 10 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Ksten en intresten Algemene uitsluitingen Verplichtingen van de verzekeringnemer en van de verzekerden Technische cntrle Ttstandkming van de vereenkmst Premie Schrsing Opzeg Te vervullen frmaliteiten bij schadegeval Cllectieve plis Burgerlijk wetbek '" c..

3 Allianz CGASCON-05;OO... BEGRIPSBEPALINGEN Er wrdt verstaan nder : Verzekerd buwwerk De cnstructie f cnstructies f delen van cnstructies gecntrleerd dr de cntrle-instelling en mschreven in de bijzndere vrwaarden; Verzekerde werken Alle werken, uitgeverd p de buwplaats die ndig zijn m het verzekerde buwwerk p te richten; Oplevering Eén van de vlgende feiten: de vrlpige plevering, ingebruikneming f inbedrijfstelling van het verzekerde buwwerk. De datum ervan wrdt bepaald in de bijzndere vrwaarden; Reddingsksten I) De ksten die vrtvleien uit de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd m de gevlgen van de gedekte schadegevallen te vrkmen f te beperken; 2) De ksten die vrtvleien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genmen fwel m een gedekt schadegeval te vrkmen, fwel m de gevlgen ervan te vrkmen f te beperken, vr zver dat : - deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze nmiddellijk te nemen, znder mgelijkheid m de maatschappij te verwittigen en vrafgaand haar akkrd te verkrijgen, p gevaar af de belangen van de maatschappij te schaden; - indien het gaat m maatregelen m een gedekt schadegeval te vrkmen, er nakend gevaar is; dat wil zeggen dat er p zeer krte termijn zeker een gedekt schadegeval zu vlgen indien de maatregelen niet werden genmen; Atbraak- en pruimingsksten De ksten die bedachtzaam dr de verzekerde zijn gemaakt m het puin te ververen, weg te ruimen, schn te maken en te behandelen. 1 VERZEKERDE PERSONEN Verzekerd zijn de verzekeringnemer, de aannemer en nderaannemers, de architecten, de raadgevende ingenieurs en studiebureaus alsk iedere andere deelnemer aan de prichting van het verzekerde buwwerk. Hebben de hedanigheid van verzekerde niet : de natuurlijke f mrele persnen waarvan de werkzaamheid zich uitsluitend beperkt tt de levering van materialen f prducten. 3 Lr> Lr> c..

4 CGASCON-OSjOO ~ AFDELING A: DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN VAN HET BOUWWERK Onderafdeling A I : Verzekering van beschadiging van het buwwerk 2 DEKKING A. De maatschappij waarbrgt, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding van de beschadiging van het verzekerde buwwerk, dr (gehele f gedeeltelijke) instrting een erge verstring, waardr de stabiliteit wrdt bedreigd; p de tweeledige vrwaarde dat deze beschadiging f verstring zich vrdet p de buwplaats en dat zij wrdt vastgesteld vr de plevering van het verzekerde buwwerk. B. 1) De dekking wrdt verleend tt de aangegeven waarde die de verzekeringnemer p eigen verantwrdelijkheid heeft vastgesteld. Om nderverzekering te vermijden, mag die waarde bij afsluiting van de vereenkmst niet kleiner zijn dan het ttaal bedrag (znder B.T.W., behudens strijdig beding) van de cntracten betreffende het verzekerde buwwerk. 2) Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met het bedrag van de uitgaven van de maatschappij. Zij kan echter weer wrden aangevuld p de drieledige vrwaarde dat : - de herstelling f de herbuw dr de cntrle-instelling wrdt gedgekeurd; - de maatschappij haar testemming geeft; - de verzekeringnemer een speciale premie betaalt die per geval met wrden vastgesteld. 3 SCHADELOOSSTELLING A. De vergeding wrdt per schadegeval bepaald dr : 1) de "nrmale ksten" in aanmerking te nemen die meten wrden gemaakt m het beschadigde verzekerd buwwerk te herstellen f te herbuwen, met uitsluiting van : - ksten als gevlg van wijzigingen en/f verbeteringen aan gezegd buwwerk, daarin begrepen ksten vr het in vereenstemming brengen met de cntractuele specificaties; - ksten gemaakt vr het begrten van de schade; 2) het in 1) verkregen bedrag te beperken tt de waarde van het beschadigde verzekerd buwwerk dat p het genblik van de beschadiging reeds was pgericht; 3) het in 2) verkregen bedrag te verminderen met de waarde, p de dag en de plaats van de schade, van het puin en de p een f andere manier ng bruikbare stukken: 4) het in 3) verkregen bedrag te verminderen met het eigen risic dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld; 5) p het in 4) verkregen bedrag de evenredigheidsregel te te passen in geval van nderverzekering; 4 U"I U"I c..

5 Allianz CGASCON-OSjOO 6) hierbij de afbraak- en pruimingsksten te tellen die naar aanleiding van de vergedbare schade zijn gemaakt. De verzekerden zijn in geen geval gerechtigd de beschadigde gederen aan de maatschappij ver te laten. B. Onder "nrmale ksten" wrdt verstaan : I) de uitgaven vr arbeidsln, rekening gehuden met de gebruikelijke lnen vr de werken uitgeverd tijdens de nrmale werkuren; 2) de ksten van vervangingsstukken en gebruikte buwstffen; 3) de ksten van verver met het ververmiddel waarvan bij de berekening van de aangegeven waarde is uitgegaan; 4) hnraria en ksten van studiewerk tt het bedrag hetwelk hiervr in de aangegeven waarde is meegerekend; 5) de in de aangegeven waarde mee gerekende rechten en taksen. C. Er wrdt nader bepaald dat van vergeding uitgeslten blijft, schade aan delen van het buwwerk die niet nder de technische cntrle staan en m het even welke immateriële schade zals gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstderving, gentdervingen, esthetische waardeverminderingen, nvldende rendementen, verliezen van klandizie, cntractuele beten, straffen vr laattijdige vltiing van de werken. Onderafdeling A2 : Aansprakelijkheidsverzekering. 4 DEKKING A. De maatschappij verzekert, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding waarte krachtens de artikelen 1382, 1383, 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetbek gehuden kunnen zijn : 1) de verzekerden vr schade verrzaakt aan de buwheer f aan derden, 2) de buwheer vr schade verrzaakt aan derden, p de tweeledige vrwaarde dat : - de schade te wijten is aan de verzekerde werken, - de schade ntstaan is vóór de plevering van het verzekerde buwwerk. B. Na uitdrukkelijke vereenkmst verzekert de maatschappij bvendien de geldelijke vergeding van beschadigingen aan de naburige cnstructies en de directe gevlgen ervan, waarte de buwbeer gehuden mcht zijn p grnd van art. 544 van het Burgerlijk Wetbek, p de tweeledige vrwaarde dat: deze beschadiging het gevlg is van de verzekerde werken; deze beschadiging ntstaan is vr de plevering van het verzekerde buwwerk. 5 IJ') IJ') c..

6 Allianz (ffi) CGASCON-05/00 c. Als derden gelden niet de deelnemers aan de verzekerde werken, alsmede hun werknemers, vennten, zaakverders, beheerders en cmmissarissen. D. De in de bijzndere vrwaarden vermelde bedragen vrmen de maximum verbintenis van de maatschappij per schadegeval, nder vrbehud van de tepassing van artikel 10. E. Geldt als één enkel schadegeval de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit. F. Vr de vergeding van andere dan lichamelijke schade wrdt per schadegeval het eigen risic tegepast dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. 5 UITSLUITINGEN EIGEN AAN ONDERAFDELING A2 Van de verzekering is uitgeslten elke schade en haar gevlgen die verrzaakt zijn : A. dr verzwaring f herhaling wanneer de schade nrmaal vrzienbaar f nvermijdelijk wrdt wegens het gedrag van een verzekerde nadat hij een eerste schade heeft vastgesteld; B. dr alle vertuigen in de gevallen van aansprakelijkheid, begd dr de wetgeving p de verplichte verzekering van mtrrijtuigen f dr enig drijvend testel f dr enig vrtbewegingsrniddel te water f in de lucht; C. aan het buwwerk in pbuw, met inbegrip van de gedeelten die niet aan de technische cntrle nderwrpen zijn; D. aan bestaande cnstructies die aan een verzekerde zijn tevertruwd; E. aan naburige gederen waarvr vóór de uitvering van de werken, geen plaatsbeschrijving f na vltiing van de werken geen vergelijking van die plaatsbeschrijving, beide tegensprekelijk pgemaakt dr een bevegd deskundige, vergemaakt werden aan de cntrle-instelling; tenzij hiervan dr de maatschappij vrijstelling is verleend. Is k uitgeslten de immateriële schade die een gevlg is van alle schade verrzaakt aan rilen en kanalisaties, ndergrndse leidingen en kabels. 6 Lt'I Lt'I a..

7 Allianz (ffi) CGASCON-OS;OO ~ AFDELING 8 : DEKKINGEN NA OPLEVERING VAN HET BOUWWERK Onderafdeling 81 : Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid tegenver de buwheer. 6 DEKKING A. De maatschappij waarbrgt de verzekerden, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding van beschadiging van het verzekerde buwwerk, waarte zij tegenver de buwheer gehuden kunnen zijn krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetbek. De gebeurtenis die aanleiding geeft tt waarbrg met plaatsvinden binnen tien jaar na de plevering van het verzekerde buwwerk en de eis met binnen die termijn wrden ingediend. In het kader van deze dekking wrdt de geldelijke vergeding van waterdichtheidsgebreken en van de gevlgen ervan echter pas gewaarbrgd vanaf het derde jaar na de plevering, p de tweeledige vrwaarde dat de cntrle-instelling heeft kunnen nagaan dat de gebreken die eventueel tijdens de eerste twee jaar aan het licht zijn gekmen duurzaam en vlledig verhlpen zijn; een termijn van tenminste twaalf maanden znder nvlkmenheden verlpen is sedert de laatste herstelling. Deze dekking geldt niet vr beschadigingen van afwerkingen f uitrustingen. B. 1) De dekking wrdt verleend tt belp van de aangegeven waarde die de verzekeringnemer p zijn verantwrdelijkheid heeft vastgesteld. Deze met bij de plevering vereenkmen met de herbuwwaarde van het verzekerde buwwerk. In geen geval mag ze kleiner zijn dan het ttaal eindbedrag (znder B.T.W. behudens strijdig beding) van de cntracten betreffende het verzekerde buwwerk. 2) Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met het bedrag van de uitgaven van de maatschappij. Zij kan echter weer wrden aangevuld p de drieledige vrwaarde dat : - de herstelling f de herbuw dr de cntrle-instelling wrdt gedgekeurd; - de maatschappij haar testemming geeft; - de verzekeringnemer een speciale premie betaalt die per geval met wrden vastgesteld. 3) Geldt als één enkel schadegeval de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit. 7 SCHADELOOSSTELLING A. De vergeding wrdt per schadegeval bepaald dr : 1) de "nrmale ksten" in aanmerking te nemen die meten wrden gemaakt m het beschadigde verzekerd buwwerk te herstellen f te herbuwen, met uitsluiting van : - ksten als gevlg van wijzigingen en/f verbeteringen aan gezegd buwwerk; - ksten gemaakt vr het begrten van de schade; 2) het nder 1) verkregen bedrag te verminderen met de waardevermindering dr uderdm; 3) het in 2) verkregen bedrag te verminderen met het eigen risic dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld; 7

8 Allianz (ffi) CGASCON-OSjOO 4) het in 3) gevnden bedrag te vermenigvuldigen met de verhuding tussen de aangegeven waarde, vermenigvuldigd met de factr (1 + a)n en de herbuwwaarde van het buwwerk p de dag van de schade, vr zver deze verhuding kleiner is dan 1. n: staat vr het aantal jaren (afgernd tt de naaste halve eenheid) dat verlpen is sedert de aanvangsdatum van de dekking BI. a: staat vr een parameter waarvan de waarde in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. 5) het in 4) het verkregen bedrag te beperken tt de aangegeven waarde; 6) hierbij de afbraak- en pruimingsksten te tellen die naar aanleiding van de vergedbare schade zijn gemaakt. De verzekerden zijn in geen geval gerechtigd de beschadigde gederen aan de maatschappij ver te laten. B. Onder "nrmale ksten" wrdt verstaan : 1) de uitgaven vr arbeidsln, rekening hudend met de gebruikelijke lnen vr de werken uitgeverd tijdens de nrmale werkuren; 2) de ksten van vervangingsstukken en gebruikte buwstffen; 3) de ksten van verver met het ververmiddel waarvan bij de berekening van de aangegeven waarde is uitgegaan; 4) hnraria en ksten van studiewerk tt het bedrag hetwelk hiervr in de aangegeven waarde is meegerekend; 5) de in de aangegeven waarde meegerekende rechten en taksen. C. Er wrdt nader bepaald dat van vergeding uitgeslten blijft, schade aan delen van het buwwerk die niet aan de technische cntrle nderwrpen werden en m het even welke immateriële schade, zals gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstdervingen, gent dervingen, esthetische waardeverminderingen, nvldende rendementen, verlies van klandizie. Onderafdeling 82 : Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenver derden en de buwheer. 8 DEKKING EN SCHADELOOSSTELLING A. De maatschappij verzekert, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding waarte krachtens de artikelen 1282, 1383, 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetbek kunnen gehuden zijn: 1) de verzekerden vr schade verrzaakt aan derden f lichamelijke schade aan de buwheer 2) de buwheer vr schade verrzaakt aan derden, 8 U'l U'l c..

9 CGASCON-05jOO p de tweeledige vrwaarde dat deze schade : - het directe gevlg is van een beschadiging waarvan de herstelling aanleiding geeft tt tepassing van dekking BI, - ntstaat binnen tien jaar na de plevering van het verzekerde buwwerk. B. De in de bijzndere vrwaarden vermelde verzekerde bedragen vrmen de verbintenis van de maatschappij nder vrbehud van de tepassing van artikel 10. c. Vr de vergeding van andere dan lichamelijke schade wrdt het eigen risic tegepast dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. D. Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met de hfdsm van de uitgaven van de maatschappij. Onderafdeling 83 : Aanvullende dekking bij nderafdeling DEKKING EN SCHADELOOSSTELLING A. Na uitdrukkelijke vereenkmst in de bijzndere vrwaarden, wrdt de dekking daarenbven uitgebreid, tt belp van de daarte vermelde bedragen, tt de geldelijke vergeding van : I) de beschadiging van gedeelten van het verzekerde buwwerk die niet aan de technische cntrle nderwrpen werden en aan andere gederen van de buwheer; 2) de vlgende immateriële schade pgelpen dr de buwheer : gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstderving, gentderving; p de drieledige vrwaarde dat: - deze het directe gevlg is van een beschadiging waarvan de herstelling aanleiding geeft tt tepassing van de dekking BI; - deze schade ntstaat binnen de tien jaar na plevering van het verzekerde buwwerk; - de eis wrdt ingediend tijdens de vrnemde peride. B. De in de bijzndere vrwaarden vermelde verzekerde bedragen vrmen de maximum verbintenis van de maatschappij nder vrbehud van tepassing van artikel 10. C. Per schadegeval wrdt het eigen risic waarvan sprake is in artikel 7 A.3) slechts éénmaal tegepast p de vergedingen BI en B3 samen. D. Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met de hfdsm van de uitgaven van de maatschappij. 9 Cl Lr! Lr! a..

10 CGASCON-OSjOO ~ GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE AFDELINGEN A ENB la KOSTEN EN INTRESTEN A. Reddingsksten 1) Vr de zaakschadeverzekeringen (nderafdeling Al) kmen de reddingsksten ten laste van de maatschappij tt een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag met een maximum van ,36 EUR. 2) Vr de verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid (nderafdeling A2 - BI -B2 en B3) kmen de reddingsksten vlledig ten laste van de maatschappij vr zver het ttaal van de reddingsksten en van de in hfdsm verschuldigde vergeding, het verzekerde ttaalbedrag per verzekeringnemer en per schadegeval niet verschrijdt. Bven het verzekerde ttaalbedrag zijn de reddingsksten beperkt tt : ,05 EUR wanneer het verzekerde ttaalbedrag lager is f gelijk is aan ,25 EUR; ,05 EUR plus 20 % van het verzekerde ttaalbedrag wanneer dit tussen ,25 EUR en ,24 EUR ligt; ,25 EUR plus 70 % van het deel van het verzekerde ttaalbedrag bven ( ,24 EUR) met een maximum van ,99 EUR. 3) De bedragen bedeld nder A.l) en 2) zijn gekppeld aan het indexcijfer der cnsumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van nvember 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 4) De verzekerde verbindt er zich te de maatschappij nmiddellijk p de hgte te brengen van elke reddingsmaatregel die genmen is. Vr zver ndig wrdt gepreciseerd dat de vlgende ksten ten laste van verzekerde blijven: - de ksten die vrtvleien uit maatregelen m een gedekt schadegeval te vrkmen bij ntstentenis van nakend gevaar f wanneer het nakend gevaar afgewend is; - de ksten die vrtvleien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid m de preventiemaatregelen te nemen. B. Opruimingsksten De afbraak- en pruimingsksten gemaakt naar aanleiding van een vergedbaar schadegeval zullen tien ten hnderd van de aangegeven waarde van de beschadigde cnstructie niet mgen verschrijden. c. Interesten en ksten In de nderafdelingen A2-BI-B2 en B3 wrden de intresten met betrekking tt de in hfdsm verschuldigde vergeding en de ksten met betrekking tt de burgerrechtelijke vrdering, evenals de erelnen en ksten van advcaten en experten ten laste genmen vereenkmstig het artikel 10 A.2) en 3). 10 Lr) Lr) a..

11 Allianz (ffi) CGASCON-OS;OO 11 ALGEMENE UITSLUITINGEN Is van de verzekering uitgeslten : A. Verlies f schade die rechtstreeks f nrechtstreeks in verband staat met een van de vlgende gevallen : I) rlg f een gelijkaardig feit en burgerrlg; 2) arbeidscnflict en alle cllectief geïnspireerde gewelddaden (plitiek, sciaal, ecnmisch f idelgisch) al dan niet gepaard gaande met pstand tegen het gezag met inbegrip van daden van cllectieve rsprng; 3) daden van vandalisme f kwaad pzet; 4) peising in welke vrm k, vlledige f gedeeltelijke bezetting van het verzekerde buwwerk dr een leger f plitiemacht f dr geregelde f ngeregelde strijders; 5) een gerechtelijke f administratieve beslissing f een beslissing van enige rechterlijke f feitelijke verheid. B. Schade die rechtstreeks f nrechtstreeks vrtvleit uit : I) pzet, arglist f bedrg van een verzekerde; 2) iedere werking (fysisch, chemisch, thermisch die de waarden vertreft welke bij het pmaken van het ntwerp in aanmerking werden genmen en die vastgesteld zijn in de bijzndere vrwaarden f in het technisch verslag waarvan sprake in artikel 13.3); 3) het gebruik van apparaten, testellen en installaties van welke aard k, in strijd met de veiligheidsvrschriften; 4) het effect van de chemische, thermische f fysische werking van vernielende agentia van welke aard k, zals neerslag, stf, rk, gas, chemicaliën, bijtende vleistffen, stralingen; (deze uitsluiting is echter niet van tepassing p de dekkingen Al en B I vr zver het verzekerde buwwerk ntwrpen is m aan dit blijvend effect te weerstaan); 5) het niet uitveren, zelfs gedeeltelijk, van herstelling f herbuw na schadegeval; 6) de herstelling f herbuw na schadegeval, welke niet nder technische cntrle stnd van de cntrleinstelling. C. Is van de verzekering uitgeslten schade verrzaakt dr een gebrek aan nderhud en zijn gevlgen. Dit mvat nder andere het nderhud van daken, ramen, mastiekvegen, technische uitrustingen, het behud van de deltreffendheid van beschermingen zals schilderwerken, lakken, metallisatie, galvanisatie, enz.. 11 Lt"! Lt"! c..

12 CGASCON-OS(OO 12 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER EN VAN DE VERZEKERDEN A. BIJ HET AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST De verzekeringnemer verbindt er zich te : 1) alle hem bekende mstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs met beschuwen als gegevens die van invled kunnen zijn p de berdeling van het risic dr de maatschappij; 2) m de dekkingen van deze vereenkmst te verkrijgen, de verzekerde werken te nderwerpen aan de technische cntrle van de dr de maatschappij aangestelde cntrle-instelling en alle daaruit vrtvleiende verplichtingen na te kmen. De technische cntrle zal beantwrden aan de bepalingen van artikel 14 hierna; 3) aan de maatschappij een kpie van de vereenkmst van technische cntrle te verstrekken. B. TIJDENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST 1. De verzekeringnemer verbindt er zich te : a) aangifte te den van alle nieuwe mstandigheden f wijzigingen van mstandigheden die van die aard zijn m een gevelige en blijvende verzwaring te bewerkstelligen van het risic dat het verzekerd vrval zich vrdet; b) de maatschappij z spedig mgelijk de datum van de plevering mee te delen; c) de maatschappij z spedig mgelijk de aangegeven waarde van het verzekerde buwwerk zals bepaald in artikels 2.B. 1) en 6.B. 1) mee te delen. 2. De verzekerden verbinden er zich te : a) de afgevaardigden van de maatschappij te allen tijde tegang te verlenen tt de buwplaats; b) alle verplichtingen vrtvleiend uit de technische cntrle na te kmen; c) p hun ksten alle maatregelen te treffen die nverwijld verhelpen aan iedere situatie waarp de cntrle-instelling heeft gewezen met betrekking tt handelingen, gebreken f tekrtkmingen die de stabiliteit f de duurzaamheid van het verzekerde buwwerk kunnen bedreigen, die strijdig zijn met de regels van de kunst f die een verzwaring verrzaken van de risic's zals ze zijn mschreven bij de afsluiting van de vereenkmst. Het niet-naleven van de maatregelen van de hierbven vermelde paragrafen b) en c) wrdt beschuwd als een zware fut en heeft de uitsluiting van de waarbrgen van de vereenkmst tt gevlg, 12 U"l U"l c..

13 CGASCON-OS;OO 13 TECHNISCHE CONTROLE De taak van de cntrle-instelling bestaat er nder meer in : 1) vr de uitvering van de verzekerde werken de tekeningen, bestekken en andere dcumenten te nderzeken aan de hand waarvan de risic's kunnen wrden berdeeld en genrmaliseerd; 2) de gede uitvering van de verzekerde werken te cntrleren : 3) ten beheve van de maatschappij het technisch verslag p te stellen waarin de verzekerde werken wrden beschreven alsmede de eventuele aanhangsels bij dat verslag die een bestanddeel van deze vereenkmst zullen vrmen; 4) deel te nemen aan de vrlpige plevering van het verzekerde buwwerk en een prces-verbaal met vermelding van de datum van plevering en de pmerkingen betreffende de dekkingen van deze vereenkmst p te maken en het binnen drie maanden na de plevering aan de maatschappij te bezrgen; 5) technische bijstand aan de maatschappij te verlenen in geval van schade. Er wrdt nader bepaald dat deze pdracht nch het pmaken van ntwerpen f delen ervan nch het deelnemen aan de leiding van de werken mvat. 14 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De vereenkmst kmt tt stand bij ndertekening van de plis dr de partijen. Evenwel, behudens tegenstrijdige vereenkmst, zal de waarbrg slechts aanvang nemen na betaling van de eerste premie. 15 PREMIE A. De verzekeringnemer verbindt zich erte een eenmalige vrlpige premie te betalen, betaalbaar bij de ndertekening van de vereenkmst. De premie zal aangepast wrden p basis van de aangegeven waarde waarvan sprake in artikel 12 B.l.c) znder lager te mgen zijn dan 85 % van de vrlpige premie. B. Ten laste van de verzekeringnemer zijn k alle huidige f tekmstige ksten, heffmgen en lasten met betrekking tt deze vereenkmst en zijn uitvering; ze wrden samen met de premie geïnd. 16 SCHORSING In geval van niet-betaling van de eventuele latere premies na de eerste premie, wrdt de dekking geschrst na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen na de ingebrekestelling, te rekenen vanaf de dag die vlgt p de afgifte ter pst van de aangetekende brief f p de betekening ervan bij deurwaardersexplt. 13 lj") lj") a..

14 CGASCON-OSjOO 17 OPZEG De maatschappij behudt zich het recht vr m de vereenkmst p te zeggen in geval van stilleggen van de verzekerde werken gedurende meer dan drie achtereenvlgende maanden. Hetzelfde geldt vr alle gevallen van schrsing van de dekking. 18 TE VERVULLEN FORMALITEITEN BIJ SCHADEGEVAL Zdra hij kennis heeft van enig schadegeval dat aanleiding kan geven tt schadelsstelling, met de verzekerde : 1) dringend de maatschappij erver inlichten en haar vervlgens z spedig mgelijk schriftelijk alle nuttige inlichtingen ver het schadegeval bezrgen; 2) nmiddellijk de ndige maatregelen treffen vr de beveiliging van alle beschadigde f bedreigde gederen; 3) met uitsluiting van de in 2) hierbven begde verplichte maatregelen, zich ervan nthuden aan de beschadigde gederen veranderingen aan te brengen die het bepalen van de rzaak f de mvang van de schade kunnen belemmeren; 4) aan de maatschappij alle inlichtingen verstrekken en alle bijstand verlenen waardr zij een eis kan afhandelen f betwisten f een rechtsgeding instellen als eiseres dan wel als verweerster; 5) aan de maatschappij nmiddellijk alle gerechtelijke f buiten gerechtelijke akten te bezrgen na hun kennisgeving, betekening f verhandiging aan de verzekerde, p de rechtzettingen verschijnen wanneer zij daarte verzcht wrden en de dr de maatschappij gevraagde rechtshandelingen verrichten; 6) zich nthuden van erkenning van aansprakelijkheid, dading, vaststelling van schade, betaling f belfte van schadelsstelling. Verlening van materiële f medische eerste hulp f lutere bekentenis van de werkelijkheid van het gebeurde wrden niet als erkenning van aansprakelijkheid beschuwd. 19 COLLECTIEVE POLIS A. Wanneer verschillende maatschappijen de vereenkmst ndertekend hebben, wrdt er in de bijzndere vrwaarden een leidende verzekeraar aangewezen. Is dit niet het geval dan treedt de maatschappij die het eerst in de lijst van de medeverzekeraars genemd wrdt, als leidende verzekeraar p. B. De verzekering wrdt dr iedere maatschappij vr haar deel en znder hfdelijke verbintenis met dezelfde vrwaarden nderschreven als die welke tussen de leidende verzekeraar en de verzekeringnemer van tepassing zijn. c. 1) De leidende verzekeraar stelt de vereenkmst p die dr alle cntracterende partijen ndertekend wrdt. De vereenkmst wrdt in twee exemplaren pgesteld waarvan het ene bestemd is vr de verzekeringnemer en het andere vr de leidende verzekeraar, die het exemplaar bewaart dat het bewijsstuk ten titel van de medeverzekeraars vrmt. 2) De leidende verzekeraar bezrgt een kpie van de vereenkmst aan elke van de andere medeverzekeraars die erkent deze kpie ntvangen te hebben luter dr ndertekening ervan. 14 Lt"l Lt"l 0..

15 Allianz (ffi) CGASCON-05jOO 3) De leidende verzekeraar wrdt geacht de mandataris van de andere medeverzekeraars te zijn m de in de vereenkmst bepaalde verklaringen te ntvangen. De verzekerde kan hem alle betekeningen en kennisgevingen bezrgen, behalve die welke een rechtsvrdering tegen de andere medeverzekeraars betreffen. De leidende verzekeraar hudt znder uitstel de medeverzekeraars p de hgte. 4) De leidende verzekeraar ntvangt het schadebericht en hudt de andere medeverzekeraars ervan p de hgte. Hij treft de ndige schikkingen vr de schaderegeling en kiest daarte de expert vr de medeverzekeraars, nverminderd echter het recht van elk van hen m het deskundig nderzek dr een afgevaardigde van zijn keuze te laten vlgen. 20 BURGERLIJK WETBOEK De artikelen van het Burgerlijk Wetbek vermeld in deze vereenkmst, zijn die van het Belgisch Burgerlijk Wetbek welke van kracht zijn p de dag van de afsluiting van deze vereenkmst. Alli<lr5: Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken "Leven" en "niet-leven" te beefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79 KB. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 - Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website: Lr> Lr> c..

16 Lt"I Lt"I c...

17 Allianz (ffi) Cntracten particulieren en ndernemingen Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen De persnsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. wrden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd vr de vlgende delstellingen: evaluatie van de verzekerde risic's, beheer van de cmmerciële relatie, van het verzekeringscntract en van de erdr gedekte schadegevallen, cntrle van de prtefeuille, vrkming van misbruiken en fraudes. Enkel vr deze deleinden kunnen zij, indien ndzakelijk, wrden vergemaakt aan een herverzekeraar, expert f een raadsman. Deze gegevens zijn tegankelijk vr de diensten nderschrijving en schadebeheer alsk vr de Dienst Juridische Zaken en Cmpliance bij een eventueel geschil f bij een cntrle, en vr de Dienst Audit in het strikte kader van de haar tevertruwde pdrachten. Hierbij verleent de verzekerde zijn testemming vr de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezndheid dr de Medische Dienst en de hiervr pgesmde bestemmelingen wanneer dit ndzakelijk is vr het beheer van een plis f schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersn kennis kunnen nemen van de inhud van het cntract en zijn eventuele uitsluitingsgrnden. Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypthese het vlgende resultaat hebben vr Allianz Belgium n.v.: de nmgelijkheid vr haar f de weigering m een cmmerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten f een peratie uit te veren die de betrkken persn heeft gevraagd. Elke persn die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn pgenmen dr een gedagtekend en ndertekend verzek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persnlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Bij dit verzek met er een kpie wrden gevegd van de identiteitskaart van de aanvrager en met de naam en het adres van de geneesheer wrden vermeld aan wie nze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persn is verder gerechtigd m alle njuiste persnsgegevens die p hem betrekking hebben, kstels te laten verbeteren f te den verwijderen alsk m zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens vr direct marketing dr dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening p het vrliggende dcument. Waarschuwing Elke plichting f pging tt plichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de pzegging van de verzekeringsvereenkmst mee, maar wrdt k strafrechtelijk vervlgd p basis van artikel 496 van het Strafwetbek. Klachtenbehandeling Het Belgisch recht is van tepassing p de verzekeringsvereenkmst. Elke klacht aangaande de uitvering van het cntract kan wrden gericht aan: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsen 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , f - de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , nverminderd de mgelijkheid vr de verzekeringnemer m een rechtsvrdering in te stellen. <=> U"') U"') Cl...

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID EN DE BESTUURDERS- AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Machinebreuk Algemene voorwaarden 2 0 04

Machinebreuk Algemene voorwaarden 2 0 04 Machinebreuk Algemene voorwaarden 2004 Inhoudstafel DEFINITIES HOOFDSTUK 1 DEKKINGSVOORWAARDEN 1. Basisdekkingen... 2 2. Aanvullende dekkingen... 2 3. Uitsluitingen... 2 HOOFDSTUK 2 GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009

Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009 Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009 P&V Verzekeringen cvba TEL + 32 (0)2 250 91 11 BANK 877-7939404-64 Koningsstraat 151-1210 Brussel België FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW BE 0402

Nadere informatie