...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c.."

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c..

2 CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN VAN HET BOUWWERK 4 Onderafdeling A 1. Artikel 2 Artikel 3 Onderafdeling A 2. Artikel 4 ArtikelS Verzekering van beschadiging van het buwwerk Dekking Schadelsstelling Aansprakelijkheidsverzekering Dekking Uitsluitingen eigen aan nderafdeling A AFDELING B : DEKKINGEN NA OPLEVERING VAN HET BOUWWERK 7 Onderafdeling BI: Artikel 6 Artikel 7 Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid tegenver de buwheer Dekking Schadel sstelling Onderafdeling B 2. Artikel 8 Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenver derden en de buwheer 8 Dekking en schadelsstelling 8 Onderafdeling B 3. Artikel 9 Aanvullende dekking bij nderafdeling B 1. Dekking en schadelsstelling 9 9 GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE AFDELINGEN A EN B 10 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 19 Artikel 20 Ksten en intresten Algemene uitsluitingen Verplichtingen van de verzekeringnemer en van de verzekerden Technische cntrle Ttstandkming van de vereenkmst Premie Schrsing Opzeg Te vervullen frmaliteiten bij schadegeval Cllectieve plis Burgerlijk wetbek '" c..

3 Allianz CGASCON-05;OO... BEGRIPSBEPALINGEN Er wrdt verstaan nder : Verzekerd buwwerk De cnstructie f cnstructies f delen van cnstructies gecntrleerd dr de cntrle-instelling en mschreven in de bijzndere vrwaarden; Verzekerde werken Alle werken, uitgeverd p de buwplaats die ndig zijn m het verzekerde buwwerk p te richten; Oplevering Eén van de vlgende feiten: de vrlpige plevering, ingebruikneming f inbedrijfstelling van het verzekerde buwwerk. De datum ervan wrdt bepaald in de bijzndere vrwaarden; Reddingsksten I) De ksten die vrtvleien uit de maatregelen die de maatschappij heeft gevraagd m de gevlgen van de gedekte schadegevallen te vrkmen f te beperken; 2) De ksten die vrtvleien uit de redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genmen fwel m een gedekt schadegeval te vrkmen, fwel m de gevlgen ervan te vrkmen f te beperken, vr zver dat : - deze maatregelen dringend zijn, dat wil zeggen dat de verzekerde verplicht is ze nmiddellijk te nemen, znder mgelijkheid m de maatschappij te verwittigen en vrafgaand haar akkrd te verkrijgen, p gevaar af de belangen van de maatschappij te schaden; - indien het gaat m maatregelen m een gedekt schadegeval te vrkmen, er nakend gevaar is; dat wil zeggen dat er p zeer krte termijn zeker een gedekt schadegeval zu vlgen indien de maatregelen niet werden genmen; Atbraak- en pruimingsksten De ksten die bedachtzaam dr de verzekerde zijn gemaakt m het puin te ververen, weg te ruimen, schn te maken en te behandelen. 1 VERZEKERDE PERSONEN Verzekerd zijn de verzekeringnemer, de aannemer en nderaannemers, de architecten, de raadgevende ingenieurs en studiebureaus alsk iedere andere deelnemer aan de prichting van het verzekerde buwwerk. Hebben de hedanigheid van verzekerde niet : de natuurlijke f mrele persnen waarvan de werkzaamheid zich uitsluitend beperkt tt de levering van materialen f prducten. 3 Lr> Lr> c..

4 CGASCON-OSjOO ~ AFDELING A: DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN VAN HET BOUWWERK Onderafdeling A I : Verzekering van beschadiging van het buwwerk 2 DEKKING A. De maatschappij waarbrgt, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding van de beschadiging van het verzekerde buwwerk, dr (gehele f gedeeltelijke) instrting een erge verstring, waardr de stabiliteit wrdt bedreigd; p de tweeledige vrwaarde dat deze beschadiging f verstring zich vrdet p de buwplaats en dat zij wrdt vastgesteld vr de plevering van het verzekerde buwwerk. B. 1) De dekking wrdt verleend tt de aangegeven waarde die de verzekeringnemer p eigen verantwrdelijkheid heeft vastgesteld. Om nderverzekering te vermijden, mag die waarde bij afsluiting van de vereenkmst niet kleiner zijn dan het ttaal bedrag (znder B.T.W., behudens strijdig beding) van de cntracten betreffende het verzekerde buwwerk. 2) Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met het bedrag van de uitgaven van de maatschappij. Zij kan echter weer wrden aangevuld p de drieledige vrwaarde dat : - de herstelling f de herbuw dr de cntrle-instelling wrdt gedgekeurd; - de maatschappij haar testemming geeft; - de verzekeringnemer een speciale premie betaalt die per geval met wrden vastgesteld. 3 SCHADELOOSSTELLING A. De vergeding wrdt per schadegeval bepaald dr : 1) de "nrmale ksten" in aanmerking te nemen die meten wrden gemaakt m het beschadigde verzekerd buwwerk te herstellen f te herbuwen, met uitsluiting van : - ksten als gevlg van wijzigingen en/f verbeteringen aan gezegd buwwerk, daarin begrepen ksten vr het in vereenstemming brengen met de cntractuele specificaties; - ksten gemaakt vr het begrten van de schade; 2) het in 1) verkregen bedrag te beperken tt de waarde van het beschadigde verzekerd buwwerk dat p het genblik van de beschadiging reeds was pgericht; 3) het in 2) verkregen bedrag te verminderen met de waarde, p de dag en de plaats van de schade, van het puin en de p een f andere manier ng bruikbare stukken: 4) het in 3) verkregen bedrag te verminderen met het eigen risic dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld; 5) p het in 4) verkregen bedrag de evenredigheidsregel te te passen in geval van nderverzekering; 4 U"I U"I c..

5 Allianz CGASCON-OSjOO 6) hierbij de afbraak- en pruimingsksten te tellen die naar aanleiding van de vergedbare schade zijn gemaakt. De verzekerden zijn in geen geval gerechtigd de beschadigde gederen aan de maatschappij ver te laten. B. Onder "nrmale ksten" wrdt verstaan : I) de uitgaven vr arbeidsln, rekening gehuden met de gebruikelijke lnen vr de werken uitgeverd tijdens de nrmale werkuren; 2) de ksten van vervangingsstukken en gebruikte buwstffen; 3) de ksten van verver met het ververmiddel waarvan bij de berekening van de aangegeven waarde is uitgegaan; 4) hnraria en ksten van studiewerk tt het bedrag hetwelk hiervr in de aangegeven waarde is meegerekend; 5) de in de aangegeven waarde mee gerekende rechten en taksen. C. Er wrdt nader bepaald dat van vergeding uitgeslten blijft, schade aan delen van het buwwerk die niet nder de technische cntrle staan en m het even welke immateriële schade zals gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstderving, gentdervingen, esthetische waardeverminderingen, nvldende rendementen, verliezen van klandizie, cntractuele beten, straffen vr laattijdige vltiing van de werken. Onderafdeling A2 : Aansprakelijkheidsverzekering. 4 DEKKING A. De maatschappij verzekert, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding waarte krachtens de artikelen 1382, 1383, 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetbek gehuden kunnen zijn : 1) de verzekerden vr schade verrzaakt aan de buwheer f aan derden, 2) de buwheer vr schade verrzaakt aan derden, p de tweeledige vrwaarde dat : - de schade te wijten is aan de verzekerde werken, - de schade ntstaan is vóór de plevering van het verzekerde buwwerk. B. Na uitdrukkelijke vereenkmst verzekert de maatschappij bvendien de geldelijke vergeding van beschadigingen aan de naburige cnstructies en de directe gevlgen ervan, waarte de buwbeer gehuden mcht zijn p grnd van art. 544 van het Burgerlijk Wetbek, p de tweeledige vrwaarde dat: deze beschadiging het gevlg is van de verzekerde werken; deze beschadiging ntstaan is vr de plevering van het verzekerde buwwerk. 5 IJ') IJ') c..

6 Allianz (ffi) CGASCON-05/00 c. Als derden gelden niet de deelnemers aan de verzekerde werken, alsmede hun werknemers, vennten, zaakverders, beheerders en cmmissarissen. D. De in de bijzndere vrwaarden vermelde bedragen vrmen de maximum verbintenis van de maatschappij per schadegeval, nder vrbehud van de tepassing van artikel 10. E. Geldt als één enkel schadegeval de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit. F. Vr de vergeding van andere dan lichamelijke schade wrdt per schadegeval het eigen risic tegepast dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. 5 UITSLUITINGEN EIGEN AAN ONDERAFDELING A2 Van de verzekering is uitgeslten elke schade en haar gevlgen die verrzaakt zijn : A. dr verzwaring f herhaling wanneer de schade nrmaal vrzienbaar f nvermijdelijk wrdt wegens het gedrag van een verzekerde nadat hij een eerste schade heeft vastgesteld; B. dr alle vertuigen in de gevallen van aansprakelijkheid, begd dr de wetgeving p de verplichte verzekering van mtrrijtuigen f dr enig drijvend testel f dr enig vrtbewegingsrniddel te water f in de lucht; C. aan het buwwerk in pbuw, met inbegrip van de gedeelten die niet aan de technische cntrle nderwrpen zijn; D. aan bestaande cnstructies die aan een verzekerde zijn tevertruwd; E. aan naburige gederen waarvr vóór de uitvering van de werken, geen plaatsbeschrijving f na vltiing van de werken geen vergelijking van die plaatsbeschrijving, beide tegensprekelijk pgemaakt dr een bevegd deskundige, vergemaakt werden aan de cntrle-instelling; tenzij hiervan dr de maatschappij vrijstelling is verleend. Is k uitgeslten de immateriële schade die een gevlg is van alle schade verrzaakt aan rilen en kanalisaties, ndergrndse leidingen en kabels. 6 Lt'I Lt'I a..

7 Allianz (ffi) CGASCON-OS;OO ~ AFDELING 8 : DEKKINGEN NA OPLEVERING VAN HET BOUWWERK Onderafdeling 81 : Verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid tegenver de buwheer. 6 DEKKING A. De maatschappij waarbrgt de verzekerden, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding van beschadiging van het verzekerde buwwerk, waarte zij tegenver de buwheer gehuden kunnen zijn krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetbek. De gebeurtenis die aanleiding geeft tt waarbrg met plaatsvinden binnen tien jaar na de plevering van het verzekerde buwwerk en de eis met binnen die termijn wrden ingediend. In het kader van deze dekking wrdt de geldelijke vergeding van waterdichtheidsgebreken en van de gevlgen ervan echter pas gewaarbrgd vanaf het derde jaar na de plevering, p de tweeledige vrwaarde dat de cntrle-instelling heeft kunnen nagaan dat de gebreken die eventueel tijdens de eerste twee jaar aan het licht zijn gekmen duurzaam en vlledig verhlpen zijn; een termijn van tenminste twaalf maanden znder nvlkmenheden verlpen is sedert de laatste herstelling. Deze dekking geldt niet vr beschadigingen van afwerkingen f uitrustingen. B. 1) De dekking wrdt verleend tt belp van de aangegeven waarde die de verzekeringnemer p zijn verantwrdelijkheid heeft vastgesteld. Deze met bij de plevering vereenkmen met de herbuwwaarde van het verzekerde buwwerk. In geen geval mag ze kleiner zijn dan het ttaal eindbedrag (znder B.T.W. behudens strijdig beding) van de cntracten betreffende het verzekerde buwwerk. 2) Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met het bedrag van de uitgaven van de maatschappij. Zij kan echter weer wrden aangevuld p de drieledige vrwaarde dat : - de herstelling f de herbuw dr de cntrle-instelling wrdt gedgekeurd; - de maatschappij haar testemming geeft; - de verzekeringnemer een speciale premie betaalt die per geval met wrden vastgesteld. 3) Geldt als één enkel schadegeval de schade die te wijten is aan hetzelfde schadeverwekkend feit. 7 SCHADELOOSSTELLING A. De vergeding wrdt per schadegeval bepaald dr : 1) de "nrmale ksten" in aanmerking te nemen die meten wrden gemaakt m het beschadigde verzekerd buwwerk te herstellen f te herbuwen, met uitsluiting van : - ksten als gevlg van wijzigingen en/f verbeteringen aan gezegd buwwerk; - ksten gemaakt vr het begrten van de schade; 2) het nder 1) verkregen bedrag te verminderen met de waardevermindering dr uderdm; 3) het in 2) verkregen bedrag te verminderen met het eigen risic dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld; 7

8 Allianz (ffi) CGASCON-OSjOO 4) het in 3) gevnden bedrag te vermenigvuldigen met de verhuding tussen de aangegeven waarde, vermenigvuldigd met de factr (1 + a)n en de herbuwwaarde van het buwwerk p de dag van de schade, vr zver deze verhuding kleiner is dan 1. n: staat vr het aantal jaren (afgernd tt de naaste halve eenheid) dat verlpen is sedert de aanvangsdatum van de dekking BI. a: staat vr een parameter waarvan de waarde in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. 5) het in 4) het verkregen bedrag te beperken tt de aangegeven waarde; 6) hierbij de afbraak- en pruimingsksten te tellen die naar aanleiding van de vergedbare schade zijn gemaakt. De verzekerden zijn in geen geval gerechtigd de beschadigde gederen aan de maatschappij ver te laten. B. Onder "nrmale ksten" wrdt verstaan : 1) de uitgaven vr arbeidsln, rekening hudend met de gebruikelijke lnen vr de werken uitgeverd tijdens de nrmale werkuren; 2) de ksten van vervangingsstukken en gebruikte buwstffen; 3) de ksten van verver met het ververmiddel waarvan bij de berekening van de aangegeven waarde is uitgegaan; 4) hnraria en ksten van studiewerk tt het bedrag hetwelk hiervr in de aangegeven waarde is meegerekend; 5) de in de aangegeven waarde meegerekende rechten en taksen. C. Er wrdt nader bepaald dat van vergeding uitgeslten blijft, schade aan delen van het buwwerk die niet aan de technische cntrle nderwrpen werden en m het even welke immateriële schade, zals gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstdervingen, gent dervingen, esthetische waardeverminderingen, nvldende rendementen, verlies van klandizie. Onderafdeling 82 : Verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenver derden en de buwheer. 8 DEKKING EN SCHADELOOSSTELLING A. De maatschappij verzekert, binnen de perken en vlgens de vrwaarden van deze vereenkmst, de geldelijke vergeding waarte krachtens de artikelen 1282, 1383, 1384 en 1386 van het Burgerlijk Wetbek kunnen gehuden zijn: 1) de verzekerden vr schade verrzaakt aan derden f lichamelijke schade aan de buwheer 2) de buwheer vr schade verrzaakt aan derden, 8 U'l U'l c..

9 CGASCON-05jOO p de tweeledige vrwaarde dat deze schade : - het directe gevlg is van een beschadiging waarvan de herstelling aanleiding geeft tt tepassing van dekking BI, - ntstaat binnen tien jaar na de plevering van het verzekerde buwwerk. B. De in de bijzndere vrwaarden vermelde verzekerde bedragen vrmen de verbintenis van de maatschappij nder vrbehud van de tepassing van artikel 10. c. Vr de vergeding van andere dan lichamelijke schade wrdt het eigen risic tegepast dat in de bijzndere vrwaarden is vastgesteld. D. Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met de hfdsm van de uitgaven van de maatschappij. Onderafdeling 83 : Aanvullende dekking bij nderafdeling DEKKING EN SCHADELOOSSTELLING A. Na uitdrukkelijke vereenkmst in de bijzndere vrwaarden, wrdt de dekking daarenbven uitgebreid, tt belp van de daarte vermelde bedragen, tt de geldelijke vergeding van : I) de beschadiging van gedeelten van het verzekerde buwwerk die niet aan de technische cntrle nderwrpen werden en aan andere gederen van de buwheer; 2) de vlgende immateriële schade pgelpen dr de buwheer : gebruiksderving, vaste algemene nksten, winstderving, gentderving; p de drieledige vrwaarde dat: - deze het directe gevlg is van een beschadiging waarvan de herstelling aanleiding geeft tt tepassing van de dekking BI; - deze schade ntstaat binnen de tien jaar na plevering van het verzekerde buwwerk; - de eis wrdt ingediend tijdens de vrnemde peride. B. De in de bijzndere vrwaarden vermelde verzekerde bedragen vrmen de maximum verbintenis van de maatschappij nder vrbehud van tepassing van artikel 10. C. Per schadegeval wrdt het eigen risic waarvan sprake is in artikel 7 A.3) slechts éénmaal tegepast p de vergedingen BI en B3 samen. D. Na ieder schadegeval wrdt de verzekeringssm verminderd met de hfdsm van de uitgaven van de maatschappij. 9 Cl Lr! Lr! a..

10 CGASCON-OSjOO ~ GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE AFDELINGEN A ENB la KOSTEN EN INTRESTEN A. Reddingsksten 1) Vr de zaakschadeverzekeringen (nderafdeling Al) kmen de reddingsksten ten laste van de maatschappij tt een bedrag gelijk aan het verzekerde bedrag met een maximum van ,36 EUR. 2) Vr de verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid (nderafdeling A2 - BI -B2 en B3) kmen de reddingsksten vlledig ten laste van de maatschappij vr zver het ttaal van de reddingsksten en van de in hfdsm verschuldigde vergeding, het verzekerde ttaalbedrag per verzekeringnemer en per schadegeval niet verschrijdt. Bven het verzekerde ttaalbedrag zijn de reddingsksten beperkt tt : ,05 EUR wanneer het verzekerde ttaalbedrag lager is f gelijk is aan ,25 EUR; ,05 EUR plus 20 % van het verzekerde ttaalbedrag wanneer dit tussen ,25 EUR en ,24 EUR ligt; ,25 EUR plus 70 % van het deel van het verzekerde ttaalbedrag bven ( ,24 EUR) met een maximum van ,99 EUR. 3) De bedragen bedeld nder A.l) en 2) zijn gekppeld aan het indexcijfer der cnsumptieprijzen met als basisindexcijfer dat van nvember 1992, namelijk 113,77 (basis 1988 = 100). 4) De verzekerde verbindt er zich te de maatschappij nmiddellijk p de hgte te brengen van elke reddingsmaatregel die genmen is. Vr zver ndig wrdt gepreciseerd dat de vlgende ksten ten laste van verzekerde blijven: - de ksten die vrtvleien uit maatregelen m een gedekt schadegeval te vrkmen bij ntstentenis van nakend gevaar f wanneer het nakend gevaar afgewend is; - de ksten die vrtvleien uit de laattijdigheid van de verzekerde, uit zijn nalatigheid m de preventiemaatregelen te nemen. B. Opruimingsksten De afbraak- en pruimingsksten gemaakt naar aanleiding van een vergedbaar schadegeval zullen tien ten hnderd van de aangegeven waarde van de beschadigde cnstructie niet mgen verschrijden. c. Interesten en ksten In de nderafdelingen A2-BI-B2 en B3 wrden de intresten met betrekking tt de in hfdsm verschuldigde vergeding en de ksten met betrekking tt de burgerrechtelijke vrdering, evenals de erelnen en ksten van advcaten en experten ten laste genmen vereenkmstig het artikel 10 A.2) en 3). 10 Lr) Lr) a..

11 Allianz (ffi) CGASCON-OS;OO 11 ALGEMENE UITSLUITINGEN Is van de verzekering uitgeslten : A. Verlies f schade die rechtstreeks f nrechtstreeks in verband staat met een van de vlgende gevallen : I) rlg f een gelijkaardig feit en burgerrlg; 2) arbeidscnflict en alle cllectief geïnspireerde gewelddaden (plitiek, sciaal, ecnmisch f idelgisch) al dan niet gepaard gaande met pstand tegen het gezag met inbegrip van daden van cllectieve rsprng; 3) daden van vandalisme f kwaad pzet; 4) peising in welke vrm k, vlledige f gedeeltelijke bezetting van het verzekerde buwwerk dr een leger f plitiemacht f dr geregelde f ngeregelde strijders; 5) een gerechtelijke f administratieve beslissing f een beslissing van enige rechterlijke f feitelijke verheid. B. Schade die rechtstreeks f nrechtstreeks vrtvleit uit : I) pzet, arglist f bedrg van een verzekerde; 2) iedere werking (fysisch, chemisch, thermisch die de waarden vertreft welke bij het pmaken van het ntwerp in aanmerking werden genmen en die vastgesteld zijn in de bijzndere vrwaarden f in het technisch verslag waarvan sprake in artikel 13.3); 3) het gebruik van apparaten, testellen en installaties van welke aard k, in strijd met de veiligheidsvrschriften; 4) het effect van de chemische, thermische f fysische werking van vernielende agentia van welke aard k, zals neerslag, stf, rk, gas, chemicaliën, bijtende vleistffen, stralingen; (deze uitsluiting is echter niet van tepassing p de dekkingen Al en B I vr zver het verzekerde buwwerk ntwrpen is m aan dit blijvend effect te weerstaan); 5) het niet uitveren, zelfs gedeeltelijk, van herstelling f herbuw na schadegeval; 6) de herstelling f herbuw na schadegeval, welke niet nder technische cntrle stnd van de cntrleinstelling. C. Is van de verzekering uitgeslten schade verrzaakt dr een gebrek aan nderhud en zijn gevlgen. Dit mvat nder andere het nderhud van daken, ramen, mastiekvegen, technische uitrustingen, het behud van de deltreffendheid van beschermingen zals schilderwerken, lakken, metallisatie, galvanisatie, enz.. 11 Lt"! Lt"! c..

12 CGASCON-OS(OO 12 VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERINGNEMER EN VAN DE VERZEKERDEN A. BIJ HET AFSLUITEN VAN DE OVEREENKOMST De verzekeringnemer verbindt er zich te : 1) alle hem bekende mstandigheden nauwkeurig mee te delen die hij redelijkerwijs met beschuwen als gegevens die van invled kunnen zijn p de berdeling van het risic dr de maatschappij; 2) m de dekkingen van deze vereenkmst te verkrijgen, de verzekerde werken te nderwerpen aan de technische cntrle van de dr de maatschappij aangestelde cntrle-instelling en alle daaruit vrtvleiende verplichtingen na te kmen. De technische cntrle zal beantwrden aan de bepalingen van artikel 14 hierna; 3) aan de maatschappij een kpie van de vereenkmst van technische cntrle te verstrekken. B. TIJDENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST 1. De verzekeringnemer verbindt er zich te : a) aangifte te den van alle nieuwe mstandigheden f wijzigingen van mstandigheden die van die aard zijn m een gevelige en blijvende verzwaring te bewerkstelligen van het risic dat het verzekerd vrval zich vrdet; b) de maatschappij z spedig mgelijk de datum van de plevering mee te delen; c) de maatschappij z spedig mgelijk de aangegeven waarde van het verzekerde buwwerk zals bepaald in artikels 2.B. 1) en 6.B. 1) mee te delen. 2. De verzekerden verbinden er zich te : a) de afgevaardigden van de maatschappij te allen tijde tegang te verlenen tt de buwplaats; b) alle verplichtingen vrtvleiend uit de technische cntrle na te kmen; c) p hun ksten alle maatregelen te treffen die nverwijld verhelpen aan iedere situatie waarp de cntrle-instelling heeft gewezen met betrekking tt handelingen, gebreken f tekrtkmingen die de stabiliteit f de duurzaamheid van het verzekerde buwwerk kunnen bedreigen, die strijdig zijn met de regels van de kunst f die een verzwaring verrzaken van de risic's zals ze zijn mschreven bij de afsluiting van de vereenkmst. Het niet-naleven van de maatregelen van de hierbven vermelde paragrafen b) en c) wrdt beschuwd als een zware fut en heeft de uitsluiting van de waarbrgen van de vereenkmst tt gevlg, 12 U"l U"l c..

13 CGASCON-OS;OO 13 TECHNISCHE CONTROLE De taak van de cntrle-instelling bestaat er nder meer in : 1) vr de uitvering van de verzekerde werken de tekeningen, bestekken en andere dcumenten te nderzeken aan de hand waarvan de risic's kunnen wrden berdeeld en genrmaliseerd; 2) de gede uitvering van de verzekerde werken te cntrleren : 3) ten beheve van de maatschappij het technisch verslag p te stellen waarin de verzekerde werken wrden beschreven alsmede de eventuele aanhangsels bij dat verslag die een bestanddeel van deze vereenkmst zullen vrmen; 4) deel te nemen aan de vrlpige plevering van het verzekerde buwwerk en een prces-verbaal met vermelding van de datum van plevering en de pmerkingen betreffende de dekkingen van deze vereenkmst p te maken en het binnen drie maanden na de plevering aan de maatschappij te bezrgen; 5) technische bijstand aan de maatschappij te verlenen in geval van schade. Er wrdt nader bepaald dat deze pdracht nch het pmaken van ntwerpen f delen ervan nch het deelnemen aan de leiding van de werken mvat. 14 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST De vereenkmst kmt tt stand bij ndertekening van de plis dr de partijen. Evenwel, behudens tegenstrijdige vereenkmst, zal de waarbrg slechts aanvang nemen na betaling van de eerste premie. 15 PREMIE A. De verzekeringnemer verbindt zich erte een eenmalige vrlpige premie te betalen, betaalbaar bij de ndertekening van de vereenkmst. De premie zal aangepast wrden p basis van de aangegeven waarde waarvan sprake in artikel 12 B.l.c) znder lager te mgen zijn dan 85 % van de vrlpige premie. B. Ten laste van de verzekeringnemer zijn k alle huidige f tekmstige ksten, heffmgen en lasten met betrekking tt deze vereenkmst en zijn uitvering; ze wrden samen met de premie geïnd. 16 SCHORSING In geval van niet-betaling van de eventuele latere premies na de eerste premie, wrdt de dekking geschrst na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen na de ingebrekestelling, te rekenen vanaf de dag die vlgt p de afgifte ter pst van de aangetekende brief f p de betekening ervan bij deurwaardersexplt. 13 lj") lj") a..

14 CGASCON-OSjOO 17 OPZEG De maatschappij behudt zich het recht vr m de vereenkmst p te zeggen in geval van stilleggen van de verzekerde werken gedurende meer dan drie achtereenvlgende maanden. Hetzelfde geldt vr alle gevallen van schrsing van de dekking. 18 TE VERVULLEN FORMALITEITEN BIJ SCHADEGEVAL Zdra hij kennis heeft van enig schadegeval dat aanleiding kan geven tt schadelsstelling, met de verzekerde : 1) dringend de maatschappij erver inlichten en haar vervlgens z spedig mgelijk schriftelijk alle nuttige inlichtingen ver het schadegeval bezrgen; 2) nmiddellijk de ndige maatregelen treffen vr de beveiliging van alle beschadigde f bedreigde gederen; 3) met uitsluiting van de in 2) hierbven begde verplichte maatregelen, zich ervan nthuden aan de beschadigde gederen veranderingen aan te brengen die het bepalen van de rzaak f de mvang van de schade kunnen belemmeren; 4) aan de maatschappij alle inlichtingen verstrekken en alle bijstand verlenen waardr zij een eis kan afhandelen f betwisten f een rechtsgeding instellen als eiseres dan wel als verweerster; 5) aan de maatschappij nmiddellijk alle gerechtelijke f buiten gerechtelijke akten te bezrgen na hun kennisgeving, betekening f verhandiging aan de verzekerde, p de rechtzettingen verschijnen wanneer zij daarte verzcht wrden en de dr de maatschappij gevraagde rechtshandelingen verrichten; 6) zich nthuden van erkenning van aansprakelijkheid, dading, vaststelling van schade, betaling f belfte van schadelsstelling. Verlening van materiële f medische eerste hulp f lutere bekentenis van de werkelijkheid van het gebeurde wrden niet als erkenning van aansprakelijkheid beschuwd. 19 COLLECTIEVE POLIS A. Wanneer verschillende maatschappijen de vereenkmst ndertekend hebben, wrdt er in de bijzndere vrwaarden een leidende verzekeraar aangewezen. Is dit niet het geval dan treedt de maatschappij die het eerst in de lijst van de medeverzekeraars genemd wrdt, als leidende verzekeraar p. B. De verzekering wrdt dr iedere maatschappij vr haar deel en znder hfdelijke verbintenis met dezelfde vrwaarden nderschreven als die welke tussen de leidende verzekeraar en de verzekeringnemer van tepassing zijn. c. 1) De leidende verzekeraar stelt de vereenkmst p die dr alle cntracterende partijen ndertekend wrdt. De vereenkmst wrdt in twee exemplaren pgesteld waarvan het ene bestemd is vr de verzekeringnemer en het andere vr de leidende verzekeraar, die het exemplaar bewaart dat het bewijsstuk ten titel van de medeverzekeraars vrmt. 2) De leidende verzekeraar bezrgt een kpie van de vereenkmst aan elke van de andere medeverzekeraars die erkent deze kpie ntvangen te hebben luter dr ndertekening ervan. 14 Lt"l Lt"l 0..

15 Allianz (ffi) CGASCON-05jOO 3) De leidende verzekeraar wrdt geacht de mandataris van de andere medeverzekeraars te zijn m de in de vereenkmst bepaalde verklaringen te ntvangen. De verzekerde kan hem alle betekeningen en kennisgevingen bezrgen, behalve die welke een rechtsvrdering tegen de andere medeverzekeraars betreffen. De leidende verzekeraar hudt znder uitstel de medeverzekeraars p de hgte. 4) De leidende verzekeraar ntvangt het schadebericht en hudt de andere medeverzekeraars ervan p de hgte. Hij treft de ndige schikkingen vr de schaderegeling en kiest daarte de expert vr de medeverzekeraars, nverminderd echter het recht van elk van hen m het deskundig nderzek dr een afgevaardigde van zijn keuze te laten vlgen. 20 BURGERLIJK WETBOEK De artikelen van het Burgerlijk Wetbek vermeld in deze vereenkmst, zijn die van het Belgisch Burgerlijk Wetbek welke van kracht zijn p de dag van de afsluiting van deze vereenkmst. Alli<lr5: Belgium n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: Fax: Verzekeringsmaatschappij tegelaten nder cdenummer 0097 m alle takken "Leven" en "niet-leven" te beefenen K.B. van 04/07/79 - B.S. van 14/07/79 KB. van 19/05/95 - B.S. van 16/06/95 - Tak 26 (CBFA 22/08/06 - BS 28/08/06) - BTW: BE RPR Brussel - Financiële rekening nr Andere bedrijfszetel: Brzestraat Antwerpen Tel.: Fax: Website: Lr> Lr> c..

16 Lt"I Lt"I c...

17 Allianz (ffi) Cntracten particulieren en ndernemingen Bescherming van de persnlijke levenssfeer en rechten van de geregistreerde persnen De persnsgegevens die aan Allianz Belgium n.v. wrden medegedeeld, zijn uitsluitend bestemd vr de vlgende delstellingen: evaluatie van de verzekerde risic's, beheer van de cmmerciële relatie, van het verzekeringscntract en van de erdr gedekte schadegevallen, cntrle van de prtefeuille, vrkming van misbruiken en fraudes. Enkel vr deze deleinden kunnen zij, indien ndzakelijk, wrden vergemaakt aan een herverzekeraar, expert f een raadsman. Deze gegevens zijn tegankelijk vr de diensten nderschrijving en schadebeheer alsk vr de Dienst Juridische Zaken en Cmpliance bij een eventueel geschil f bij een cntrle, en vr de Dienst Audit in het strikte kader van de haar tevertruwde pdrachten. Hierbij verleent de verzekerde zijn testemming vr de verwerking van de gegevens betreffende zijn gezndheid dr de Medische Dienst en de hiervr pgesmde bestemmelingen wanneer dit ndzakelijk is vr het beheer van een plis f schadegeval. De verzekerde aanvaardt dat de verzekeringnemer en de tussenpersn kennis kunnen nemen van de inhud van het cntract en zijn eventuele uitsluitingsgrnden. Het niet mededelen van de vereiste gegevens kan naargelang de hypthese het vlgende resultaat hebben vr Allianz Belgium n.v.: de nmgelijkheid vr haar f de weigering m een cmmerciële relatie aan te gaan, een dergelijke relatie verder te zetten f een peratie uit te veren die de betrkken persn heeft gevraagd. Elke persn die zijn identiteit bewijst, heeft het recht kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens die in het bestand zijn pgenmen dr een gedagtekend en ndertekend verzek in te dienen bij de dienst: Bescherming van de persnlijke levenssfeer, Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel. Bij dit verzek met er een kpie wrden gevegd van de identiteitskaart van de aanvrager en met de naam en het adres van de geneesheer wrden vermeld aan wie nze adviserend geneesheer eventuele medische gegevens mag mededelen. Deze persn is verder gerechtigd m alle njuiste persnsgegevens die p hem betrekking hebben, kstels te laten verbeteren f te den verwijderen alsk m zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens vr direct marketing dr dit uitdrukkelijk te vermelden naast zijn handtekening p het vrliggende dcument. Waarschuwing Elke plichting f pging tt plichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de pzegging van de verzekeringsvereenkmst mee, maar wrdt k strafrechtelijk vervlgd p basis van artikel 496 van het Strafwetbek. Klachtenbehandeling Het Belgisch recht is van tepassing p de verzekeringsvereenkmst. Elke klacht aangaande de uitvering van het cntract kan wrden gericht aan: de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeüsplantsen 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , f - de Ombudsdienst van de maatschappij Allianz Belgium n.v., Lakensestraat 35, 1000 Brussel, fax: 02/ , nverminderd de mgelijkheid vr de verzekeringnemer m een rechtsvrdering in te stellen. <=> U"') U"') Cl...

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing

Allianz. Objectieve aansprakelijkheid brand / ontploffing. ~ Algemene voorwaarden VERZEKERING. ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontploffing Allianz ~ Algemene vrwaarden ~ Objectieve Aansprakelijkheid Brand / Ontplffing VERZEKERING Objectieve aansprakelijkheid brand / ntplffing Lr> Lr> Q.. Allianz INHOUD Bladz Inhudstafel artikel I Begripsmschrijvingen

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Inhoudstafel Afdeling A : Begripsbepalingen... 3 Artikel 1 Verzekerde personen... 4

Inhoudstafel Afdeling A : Begripsbepalingen... 3 Artikel 1 Verzekerde personen... 4 Inhoudstafel Afdeling A : Begripsbepalingen... 3 Artikel 1 Verzekerde personen... 4 Afdeling B : Dekkingen na oplevering van het bouwwerk... 4 Artikel 2 Schadeloosstelling... 4 Artikel 4 Dekking en schadeloosstelling...

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren" Algemene Voorwaarden. c.. IJ") IJ")

Allianz (ffi) Lichamelijke Ongevallen lij ongeren Algemene Voorwaarden. c.. IJ) IJ) Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Lichamelijke Ongevallen lij ngeren" IJ") IJ") c.. Allianz @) Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL EEN Uw cntract 5 Artikel I Artikel 2 Artikel 3 Vrwerp van het cntract Persnen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2

Inhoudstafel. Algemene voorwaarden Easyplan Arbeidsongeschiktheid 01092013 V904NL 2 V904 Inhudstafel Artikel 1. Cntracterende partijen... 4 Artikel 1.1. Verzekeringnemer... 4 Artikel 1.2. Verzekeringsnderneming... 4 Artikel 1.3. Verzekerde... 4 Artikel 1.4. Cllectieve verzekeringsvereenkmst...

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. U"l U"l

Allianz (ffi) Liability Plan. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen. Algemene Voorwaarden. c.. Ul Ul Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Ondernemingen U"l U"l c.. Allianz(OO Allianz (ffi) INHOUDSTAFEL Blz. Algemene vrwaarden 11 11 Begripsmschrijvingen 7 HOOFDSTUK I DOEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Algemeen Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing behudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vereenkmen. 2. Ttstandkming van de vereenkmst

Nadere informatie

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden

Allianz (ffi) Restart : Verzekering van informatica- en. elektronisch kantoormateriaal + software. Algemene Voorwaarden Allianz (ffi) Algemene Vrwaarden : Verzekering van infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Verzekering Infrmatica- en elektrnisch kantrmateriaal + sftware Allianz@) AD990 N L-02/200 1 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN INHOUD BLZ DEEL 1. DE WAARBORG BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AFDELING 1: UW CONTRACT Artikel 1 Vrwerp van het cntract.... 3 Artikel 2 Verzekerde bedragen en vrijstelling.... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst.

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst. Algemene vrwaarden van Extra Prtectin U hebt zich aangeslten bij de cllectieve verzekeringsvereenkmst nr. 113/B tussen Alpha Credit N.V. en Cardif Assurance Risques Divers N.V. Deze algemene vrwaarden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Algemene verkp- en leveringsvrwaarden Tepassing van eventuele algemene vrwaarden van de klant is uitgeslten tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is vereengekmen. Algemene verkp- en leveringsvrwaarden

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 juli 2014) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt aan de advcaat verschuldigde en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk)

Toelichting op het Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen (Gouden handdruk) Telichting p het Dienstverleningsdcument Vermgen pbuwen (Guden handdruk) Inleiding. U heeft een dienstverleningsdcument (DVD) van ns ntvangen. Dit DVD is pgesteld cnfrm de vrschriften van de AFM; in dit

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN

OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN OPLEIDING PORT FACILITY SECURITY OFFICER 24 UREN Prgramma Financiële vrwaarden ISPS-cde en aanverwante wetgeving Verantwrdelijkheden en functies van andere veiligheidsrganisaties Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie