RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality."

Transcriptie

1 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 9 - Administratie en plaatsing 13 - Conclusie administratie en plaatsing 15 - Opvang van het kind 17 - Conclusie opvang van het kind 23 - Locatie 26 - Conclusie locatie 30 - Inspraak en ouders 32 - Conclusie inspraak en ouders 34 - Totaalbeeld conclusie 35 - Tevredenheid- en belangrijkheidscores totaal 41 - Tevredenheidscores per locatie 42 Overige - Opmerkingen per hoofdstuk 45 - Mogelijkheid tot aantekeningen 70 Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 2

3 Inleiding SKIK onderkent het belang van de mening van haar klanten. Daarom heeft men besloten tot het houden van een klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek is gehouden onder alle ouders van de kinderdagverblijven (Kdv) en de buitenschoolse opvang (Bso). Met de resultaten uit het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe de dienstverlening door de klanten van SKIK wordt ervaren. Naar aanleiding van de resultaten kunnen verbeteracties worden ondernomen. Onderzoek In onderlinge samenwerking met SKIK is een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de tevredenheid van haar klanten. In deze vragenlijst zijn verschillende onderzoeksvariabelen met betrekking tot de dienstverlening van aan de orde gekomen, namelijk: Administratie en Plaatsing; Opvang van het Kind; Locatie; Inspraak en ouders; Totaalbeeld. Alle ouders van SKIK hebben de mogelijkheid gekregen om online aan het onderzoek deel te nemen. De ouders hebben hiervoor een uitnodiging per brief en ontvangen. Respons In totaal hebben er 156 klanten aan het onderzoek deelgenomen. Op basis van de totale populatie van 419 ouders is dit een percentage van 37,2%. Dit percentage is voldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven op het niveau van de opvangvorm en het totaal van de organisatie. Dit geldt niet voor alle locaties, zie het overzicht onder het hoofdstuk Algemeen, respons. Uitleg rapportage en bijbehorende scores De rapportage begint met een samenvatting van de conclusies die in de loop van de rapportage (aan het eind van elk hoofdstuk) aan bod komen. De samenvatting geeft een verkort beeld welke geschikt is voor een algemene indruk. Hierna komen de algemene gegevens van de respondenten aan bod, hetgeen zorgt voor een indruk van de totale onderzoekspopulatie. Aansluitend worden alle stellingen uit het onderzoek behandeld. Bij elke stelling (vraag/aspect) vindt u ook de TS (tevredenheidscore) en BS (belangrijkheidscore). Zie de uitleg verderop. De resultaten van elke vraag worden grafisch ondersteund en verduidelijkt met diagrammen. Deze diagrammen zijn onderverdeeld naar de totale gemiddelde scores van de Kinderdagverblijven (Kdv) en de Buitenschoolse Opvang (Bso) samen met de gemiddelde Totaalscore van de gehele organisatie. De tabellen met de scores staan hieronder. Na elk onderdeel wordt de conclusie gegeven. Er wordt ingegaan op de scores die men heeft toegekend en op mogelijke verbeterpunten. De totaalconclusie volgt na de behandeling van alle hoofdstukken en is een aanvulling hierop. Tot slot geven wij de totale resultaten in tabellen weer welke voor extra duidelijkheid zorgen bij een juiste interpretatie van alle conclusies: Tevredenheid- en Belangrijkheidscores totaal: alle toegekende tevredenheidscores en belangrijkheidscores op een rijtje, per stelling en per opvangvorm, inclusief totaalbeeld. Tevredenheidscores per locatie: idem als bovengenoemd maar dan per locatie. De scores per locatie kunnen sterk van elkaar afwijken. Bij de analyse van de resultaten, en dan met name bij het uitzetten van specifieke acties, is het van belang de scores per locatie te bekijken De opmerkingen die bij elk onderdeel zijn gemaakt worden weergegeven in een apart hoofdstuk, onderverdeeld naar locatie. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 3

4 Tevredenheid- en Belangrijkheidscores De tevredenheidscore is het percentage ouders dat heeft aangegeven tevreden te zijn (goed + voldoende) met betrekking tot de desbetreffende stelling. Voorbeeld: bij een percentage van 92,1% zijn de meeste respondenten tevreden over het ondervraagde aspect. De respondenten die bij een stelling n.v.t./ weet ik niet hebben ingevuld worden bij de berekening van deze score buiten beschouwing gelaten. Daarnaast hanteren we de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore: dit is de gemiddelde tevredenheidscore, berekend over alle stellingen van het onderzoek tezamen, op organisatiebreed (TOT) niveau. De belangrijkheidscore is het percentage ouders dat heeft aangegeven de desbetreffende stelling extra belangrijk te vinden. Voorbeeld: bij een score van 48% heeft dit percentage van alle ouders op het betreffende onderdeel dit aspect aangegeven als zijnde extra van belang. De gemiddelde organisatiebrede belangrijkheidscore is de gemiddelde belangrijkheidscore, berekend over alle stellingen van het onderzoek tezamen, op organisatiebreed (TOT) niveau. Tot slot Wij willen u er op wijzen dat deze rapportage een analyse van de resultaten is. Een definitief oordeel met betrekking tot de eventueel te nemen acties zult u zelf moeten vormen. XS2Quality kan u hierin d.m.v. een adviestraject van dienst zijn. Wanneer aanvullende gegevens moeten worden aangeleverd/berekend kan dit in overleg met XS2Quality. Ook het opstellen van deelrapporten (bijvoorbeeld per regio, cluster of locatie) met specifiekere uitwerking behoort tot de mogelijkheden. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 4

5 Samenvatting Hieronder geven wij een samenvatting van de conclusies die in de loop van de rapportage (aan het eind van elk hoofdstuk) aan bod komen. De samenvatting geeft een verkort beeld welke geschikt is voor een algemene indruk en bevat geen andere gegevens dan hetgeen in de betreffende conclusies omschreven is. Voor een volledig beeld en een nadere uitwerking van alle scores in tabellen en grafieken verwijzen wij u naar de conclusies. Het onderzoek In onderlinge samenwerking met SKIK is een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de tevredenheid van haar klanten. Alle ouders van SKIK hebben de mogelijkheid gekregen om online aan het onderzoek deel te nemen. De ouders hebben hiervoor een uitnodiging per brief en ontvangen. In totaal hebben er 156 klanten aan het onderzoek deelgenomen. Op basis van de totale populatie van 419 ouders is dit een percentage van 37,2%. Dit percentage is voldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven op het niveau van de opvangvorm en het totaal van de organisatie. Dit geldt niet voor alle locaties, zie het overzicht onder het hoofdstuk Algemeen, respons. Adminstratie en plaatsing De respondenten van SKIK waarderen het onderdeel Administratie en Plaatsing met het gemiddelde rapportcijfer 7,9. De ouders van het Kdv geven hierbij een iets hoger rapportcijfer dan de ouders van de Bso. Bij de locaties constateren wij de hoogste rapportcijfers bij Kdv Kon. Julianalaan en Bso Oudehaske. De ouders van deze locaties geven het rapportcijfer 8,2. Lage rapportcijfers worden er niet gegeven. Het laagste rapportcijfer bij dit onderdeel is een 7,5 van de ouders van Kdv Oudehaske. Aan drie van de vijf ondervraagde aspecten hebben de respondenten van SKIK een hogere tevredenheidscore toegekend dan de organisatiebrede tevredenheidscore (92,3%). Het meest tevreden is men over de klantgerichtheid van de kantoormedewerkers; bijna 96% van de respondenten is hier tevreden over. Bij dit onderdeel zijn er twee aandachtspunten te benoemen, waarbij dient opgemerkt te worden dat beide aspecten een tevredenheidscore maar net onder het organisatiebrede gemiddelde hebben behaald. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden. 8,6% van de respondenten heeft hier de antwoordoptie slecht of matig aangegeven. Met name een (klein) deel van de Bso-respondenten is minder tevreden over dit aspect (11,1%). De telefonische bereikbaarheid van het kantoor. Hier geeft 7,8% van de respondenten aan dat zij daar minder tevreden over zijn. Aan dit aspect wordt overigens wel de laagste belangrijkheidscore van dit onderdeel toegekend (1,3%). De respondenten hebben de stelling m.b.t. de algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder als belangrijkste stelling bij dit onderdeel gekozen. De belangrijkheidscore is 9,6%.. Opvang van het kind Het onderdeel Opvang van het kind wordt door de ouders van SKIK gemiddeld met een 8,1 beoordeeld, waarbij de ouders van het Kdv een iets hoger rapportcijfer geven dan de ouders van de Bso (8,2 tegenover 7,9). Op locatieniveau zien wij twee locaties met het rapportcijfer 8,4 (hoogste score), namelijk Kdv Sint Nicolaasga en Bso Ter Huivra. De Bso locatie Kon. Julianalaan behaalt het laagste rapportcijfer met een 7,6. Over het algemeen zijn er bij het onderdeel opvang van het kind goede tevredenheidscores behaald. Wel is er een aantal aspecten waaraan een tevredenheidscore (net) onder het organisatiebrede gemiddelde van 92,3% is toegekend. We constateren dat de Bso-ouders minder tevreden zijn over dit onderdeel, in vergelijk met de Kdv-ouders (met name aspecten m.b.t. de aandacht voor het kind). Dit valt ook op te merken bij de toegekende rapportcijfers. Meerdere aspecten krijgen van de respondenten hoge tevredenheidscores. Dit betreft o.a. de mate waarin het kind zich prettig voelt op de opvang, de herkenbaarheid van de sfeer (warmte/plezier) die SKIK wil uitstralen en de pedagogische kwaliteit in het algemeen. De tevredenheidscore op al deze aspecten is 98,7%. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 5

6 Zoals eerder opgemerkt zijn er ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Hieronder noemen we de belangrijkste aspecten: De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind. Hier geeft 10,4% van de ouders aan daar minder tevreden over te zijn, terwijl dit behoorlijk belangrijk wordt geacht (getuige de belangrijkheidscore van 13,5%). We constateren hierbij met name een lagere score bij locatie Kon. Julianalaan (zowel bij het Kdv als de Bso). De informatie over de praktische zaken op de groep. Deze stelling krijgt de laagste tevredenheidscore bij dit onderdeel, namelijk een score van 82,5%. Bij zowel de opvangvorm Kdv als de Bso is een deel van de respondenten minder tevreden over dit aspect. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind (tevredenheidscore 90,2%). Een kleine 10,0% van de respondenten vindt dat deze informatievoorziening beter kan. Hierbij zijn het met name de Bso-respondenten die minder tevreden zijn over dit aspect (tevredenheidscore 78,7%). De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Hier zien wij dat vooral de Bso-respondenten dit aspect als matig of slecht beoordelen. Dit geldt voor 19,5% van deze groep. Een aantal belangrijke opvallendheden en/of verschillen op locatieniveau zijn hierboven al opgemerkt. Er zijn natuurlijk nog meer verschillen te zien op locatieniveau. Het voert te ver om deze allemaal te gaan benoemen. Wij hebben dit voor u in duidelijke tabellen opgenomen, welke te vinden zijn in het hoofdstuk Tevredenheidscores per locatie. Aan de stelling de mate waarin het kind zich prettig voelt wordt de hoogste belangrijkheidscore (14,1%) toegekend. Deze stelling behaalt tevens de hoogste tevredenheidscore bij dit onderdeel (98,7%). Locatie Het gemiddelde totaalcijfer voor de locaties van SKIK is een 7,8. Het verschil in beoordeling tussen beide opvangvormen is verwaarloosbaar. De rapportcijfers voor de locaties variëren van een 6,8 (Kdv Oudehaske) tot en met een 8,2 (Bso Ter Huivra). We willen opmerken dat dit een grote spreiding in de toegekende rapportcijfers is. Op de helft van de aspecten wordt een tevredenheidscore behaald boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 92,3%. Over de speelmogelijkheden voor uw kind binnen zijn de ouders het meest te spreken. Meer dan 97% van de respondenten is hier tevreden over. Hier net onder komt de stelling de veiligheid van de locatie binnen (tevredenheidscore 96,8%). Er is ook een aantal aspecten met een lagere tevredenheidscore. Van deze aandachtspunten hebben wij hieronder de belangrijkste/opvallendste opgesomd. Verder is het van belang om tevens naar de verschillen tussen de locaties onderling te kijken. Zie hiervoor het overzicht Tevredenheidscores per locatie. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten (tevredenheidscore 80,6%). Met name de opvangvorm Kdv behaalt een lagere tevredenheidscore met 77,6%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door locatie Kdv Ter Huivra. Hier geeft ongeveer 58% van de respondenten aan minder tevreden te zijn over dit aspect. Het binnenklimaat van de locatie (tevredenheidscore 81,9%). Ook bij deze stelling constateren wij een lagere score bij de opvangvorm Kdv in vergelijk met de Bso, waarbij Kdv locatie Ter Huivra weer met een lagere score opvalt. De veiligheid van de locatie buiten (tevredenheidscore 89,5%). Iets meer dan 10% van de respondenten beoordeelt deze stelling als matig of slecht, waarbij wij een opvallend lagere tevredenheidscore constateren bij Bso-locatie Kon. Julianalaan (tevredenheidscore 69,6%). De hygiëne van de locatie (tevredenheidscore 90,1%). Bijna 10% van de respondenten geeft aan hier minder tevreden over te zijn. De laagste tevredenheidscore constateren wij bij Bso locatie Kon. Julianalaan. Aan de hygiëne van de locatie wordt de hoogste belangrijkheidscore toegekend (14,1%). Deze stelling wordt beoordeeld met een tevredenheidscore van 90,1% en is hierboven weergegeven als aandachtspunt. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 6

7 Informatievoorziening Er kon bij dit onderdeel, vanwege de inhoudelijke verscheidenheid van de stellingen, geen algemeen rapportcijfer toegekend worden. Op drie van de zes stellingen bij het onderdeel Inspraak en Ouders wordt een tevredenheidscore behaald onder het organisatiebrede gemiddelde. We willen deze aspecten niet direct allemaal als belangrijke aandachtspunten benoemen, mede vanwege de zeer lage belangrijkheidscores die men hieraan heeft toegekend. Bij de meeste aspecten heeft ongeveer 25% tot 50% van de respondenten gekozen voor de antwoordoptie weet ik niet/ nvt. Dit geeft aan dat er bij een behoorlijk deel van de ouders onbekendheid is m.b.t. dit onderdeel. Wij willen opmerken dat dit als negatief geïnterpreteerd kan worden. De stelling met de hoogste score betreft de inhoud van de groepsouderavond. Ruim 97% geeft aan hier tevreden over te zijn. De stelling het nut van de SKIK-brede ouderavond krijgt de laagste score bij dit onderdeel (tevredenheidscore 77,9%). Vooral een deel van de Kdv-ouders is minder bekend met dit aspect. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden dat geen enkele respondent deze stelling als extra belangrijk heeft aangemerkt. Inspraak en ouders Er kon bij dit onderdeel, vanwege de inhoudelijke verscheidenheid van de stellingen, geen algemeen rapportcijfer toegekend worden. Op drie van de vier stellingen bij het onderdeel Inspraak en Ouders wordt een tevredenheidscore behaald onder het organisatiebrede gemiddelde. We willen deze aspecten niet direct allemaal als belangrijke aandachtspunten benoemen, mede vanwege de zeer lage belangrijkheidscores die men hieraan heeft toegekend. Ongeveer 25% tot 45% van de respondenten heeft bij dit onderdeel gekozen voor de antwoordoptie weet ik niet/ nvt. Dit geeft aan dat er bij een behoorlijk deel van de ouders onbekendheid is m.b.t. dit onderdeel. Wij willen opmerken dat dit als negatief geïnterpreteerd kan worden. De stelling met de hoogste score betreft het functioneren van de oudercommissie. Ruim 92% geeft aan hier tevreden over te zijn. Dit is een goede score. De stelling de bekendheid met de klachtenregeling krijgt de laagste score bij dit onderdeel (tevredenheidscore 74,0%). Vooral een deel van de Kdv-ouders is minder bekend met dit aspect. Totaalbeeld Aan het einde van de vragenlijst kon men een totaal, algemeen cijfer geven over de opvang door SKIK. Met een score van een 8,0 (gewogen gemiddelde) kan geconcludeerd worden dat SKIK een goed rapportcijfer behaalt. Er is in de verschillende hoofdstukken een klein verschil te constateren in de mening van de Kdv- en Bso-respondenten, waarbij de Kdv-respondenten over het algemeen iets positiever zijn. Kdv respondenten geven als totaalcijfer een 8,1 gemiddeld en de Bso respondenten een 7,9. Het verschil is zeer klein te noemen. Op locatieniveau wordt door de respondenten het hoogste cijfer toegekend door de ouders van Kdv Kon. Julianalaan (8,2) en Kdv Sint Nicolaasga (8,0). Ouders van Bso Ouwsterhaule geven het laagste rapportcijfer met een 7,7 (hierbij dient opgemerkt te worden dat het slechts om drie respondenten gaat. Desalniettemin is het rapportcijfer 7,7 nog een ruime voldoende. Prijs-kwaliteit Aan de prijs-kwaliteitverhouding wordt door de respondenten van het Kdv een minimaal hoger cijfer gegeven dan door de respondenten van de Bso. Het verschil bedraagt 0,2 (Kdv 7,6 en Bso 7,4). Dit resulteert in een totaalcijfer van een 7,6 gemiddeld (afgerond). De spreiding van de rapportcijfers onder de locaties is over het algemeen niet erg groot. Deze varieert van een 7,2 (Kdv Ter Huivra) tot en met een 8,0 (Bso Oudehaske). Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 7

8 Aanbevelen Tot slot werd gevraagd of men SKIK zou aanbevelen bij familie en/of kennissen. Dit is een goede graadmeter voor de Tot slot werd gevraagd of men SKIK zou aanbevelen bij familie en/of kennissen. Dit is een goede graadmeter voor de belangrijkheid die men koppelt aan eventuele ontevredenheid. De meeste respondenten (93,6%) bevelen SKIK aan. De iets mindere tevredenheid op enkele aspecten is dus niet onoverkomelijk. Daarnaast zien we een (klein) deel van de respondenten dat twijfelt (5,1%). 1,3% (2 respondenten) beveelt SKIK niet aan. Op opvangvormniveau vallen de verschillen positief uit in het voordeel van de Bso. Hier beveelt 95,8% van de ouders SKIK aan, ten opzichte van 92,6% van de Kdv ouders, waar er meer twijfel is ( misschien ). De verschillen zijn hierbij wel gering. Belangrijke aspecten/prioriteit Wij hebben in het hoofdstuk Totaalbeeld conclusie een overzicht gegeven van alle goed scorende, minder goed scorende en belangrijke aspecten. Een aantal aspecten welke door de ouders meer dan gemiddeld belangrijk worden gevonden, worden relatief slecht beoordeeld. Concluderend gesteld kan worden dat deze aspecten volgens de ouders het meeste prioriteit behoeven: BELANGRIJKE ASPECTEN TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 30. De hygiëne van de locatie 91,6% 86,7% 90,1% 13,0% 16,7% 14,1% 18. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind 88,7% 91,7% 89,6% 15,7% 8,3% 13,5% 27. De veiligheid van de locatie buiten 92,5% 83,0% 89,5% 10,2% 10,4% 10,3% 12. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind 1. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden 95,3% 78,7% 90,2% 5,6% 2,1% 4,5% 92,5% 88,9% 91,4% 5,6% 2,1% 4,5% Dit overzicht is wel een verkorte interpretatie; zie de complete overzichten in het betreffende hoofdstuk. Alle tevredenheidscores vindt u na het hoofdstuk Totaalbeeld conclusie (een overzicht per stelling). Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 8

9 Algemene gegevens Hoe lang gaat het kind waarvoor u de vragenlijst invult al naar de kinderopvang? 0 t/m 3 maanden 15 13,9% 5 10,4% 20 12,8% 4 t/m 11 maanden 22 20,4% 6 12,5% 28 17,9% 1 t/m 2 jaar 51 47,2% 6 12,5% 57 36,5% 3 jaar of langer 20 18,5% 31 64,6% 51 32,7% Wat is de leeftijd van uw kind? Jonger dan 1 jaar 12 11,1% 0 0,0% 12 7,7% Tussen 1 en 2 jaar 25 23,1% 0 0,0% 25 16,0% Tussen 2 en 4 jaar 65 60,2% 0 0,0% 65 41,7% Tussen 4 en 6 jaar 2 1,9% 16 33,3% 18 11,5% Tussen 6 en 8 jaar 0 0,0% 10 20,8% 10 6,4% 8 jaar of ouder 4 3,7% 22 45,8% 26 16,7% Wat is de hoofdreden waardoor u met SKIK in contact kwam (één optie aanvinken)? Internet 20 18,5% 6 13,0% 26 16,9% Consultatiebureau/verloskundige 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Via familie/vrienden/bekenden 42 38,9% 9 19,6% 51 33,1% Publicaties in dag- en/of weekblad 2 1,9% 2 4,3% 4 2,6% Gouden Gids/Telefoongids 0 0,0% 2 4,3% 2 1,3% Gemeentegids 3 2,8% 2 4,3% 5 3,2% Folders/affiches 2 1,9% 1 2,2% 3 1,9% Een locatie in de buurt/op de route gezien 29 26,9% 14 30,4% 43 27,9% Via school 1 0,9% 6 13,0% 7 4,5% Ik ben hier zelf werkzaam voor (geweest) 2 1,9% 0 0,0% 2 1,3% Anders, namelijk: 7 6,5% 4 8,7% 11 7,1% Totaal Anders, namelijk: Was bij keuze voor oudste kind de enige voorziening Vervolg op kinderdagverblijf Vriendin werkt er Zusjes en broer gingen ook al naar skik. Broer tim heeft ook op skik gezeten. Skik heeft een locatie bij mij op t werk Maeykehiem, werk ik bij Ook onze andere drie kinderen hebben van de opvang van Skik gebruik gemaakt. Opvang bij mijn werk (St. Nyk) Was de enige kdv bso toen wij met deze opvang begonnen Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 9

10 Waarom heeft u voor SKIK gekozen? Wekten de illusie van enige flexibiliteit Dichtbij huis We wilden dagopvang voor ons kind en zoveel keus heb je dan niet binnen Joure. Opvang in de woonplaats. Dicht bij werk, bij 2e kind omdat we tevreden waren Ander KDV was ondertussen wel dichterbij, maar groep groen beviel prima Dichtbij school Goede referenties, in de buurt We hadden een goede indruk van SKIK Prettig eerste contact, goede informatie. De informatie op internet, in de folders en het contact met de medewerkers sprak mij aan. Dit in combinatie met een redelijke kans op een plek. Enige aanbieder van BSO in Skarsterlan voor zover ik weet. Er zat al een gezinslid Locatie op loop afstand. Ten eerste omdat het dichtbij is en ten tweede omdat we er na eerste kennismaking wel goed gevoel bij hadden. Op dat moment enige keus Tevredenheid mbt eerste kind Er was indertijd maar één kinderopvang in Joure. Is de enige opvang in dit dorp Beste service en als eerste gereageerd dat er plek was. Dicht bij huis/ school Doordat ik het al langer kende en er goede ervaringen mee had Het stond goed bekend en mijn zus was hier ook werkzaam. Er waren toen ook nog geen andere mogelijkheden in Joure De locatie sluit het best aan op de route van en naar het werk van mijn man en ik. Goede berichten van vrienden over KDV Staat prima bekend bij vrienden en bekenden Goed gevoel bij de intake, leuke leidsters. Toen wij in Joure kwamen wonen, vonden we alleen SKIK als kinderopvangorg. Na kennismaking en bezichtiging vonden wij het een geschikte plek. Vooral de buitenruimte vonden we super (we kwamen uit Utrecht) Op het moment van inschrijving (2008) was dat de enige aanbieder in Joure, in 2009 waren er twee aanbieders, maar toen hadden we plek bij SKIK. Dichtstbij Dicht bij de school van mijn oudste kind Bekendheid en aantrekkelijke theoretische opzet Goede organisatie!! Er was toen nog geen andere kinderopvang in het dorp, dus geen keus Dichtbij Familie die hun dochter hier ook naartoe lieten gaan, waren erg tevreden over SKIK. Op dat moment de enige die kinderopvang aanbood voor kinderen tot 4 jaar, daarna naar de BSO omdat SKIK goed bevalt Kinderopvang in eigen dorp Dichtbij en alternatief naast gastouder Goede ervaringen uit het verleden, het is vertrouwd en dichtbij Geen andere aanbieder. Gaf een goed en veilig gevoel. Dichtbij Meest voor de hand liggend. Mijn dochter is begonnen op het kinderdagverblijf. Destijds kende ik alleen skik en deze was ook dicht bij huis. Na het kdv automatisch keuze gemaakt voor bso bij skik ook gunstig met ligging school, mattheus joure Goede opvang dicht in de buurt Ze staan goed aangeschreven en ze zijn de enige aanbieder in Sint Nyk Gelegen in onze woonplaats Dichtstbijzijnde kinderopvang Destijds de enige kinderopvangorganisatie in de woonplaats. Dichtstbijzijnde opvang Verder geen keuze Dichtbij, goede indruk van de locatie Maakte een goede indruk. Lag voor de hand hier in joure Omdat het gevoel goed was na de rondleiding en het enige kindercentrum in de buurt is Locatie stond ons erg aan in vergelijking met de ander opvangcentra die wij hadden bezocht. Was bij keuze voor oudste kind de enige voorziening, kinderen hebben het naar de zin dus switchen naar Sisa (dichter bij school) is dan geen optie Iets anders was er toen nog niet in joure Vriendelijk te woord gestaan bij vragen voor informatie vooraf Ik was op zoek naar opvang omdat mijn huidige leefsituatie plotseling veranderde (overlijden man), hierdoor moest ik op andere werktijden gaan werken. En skik St Nicolaasga startte toen net op. Ziet er vriendelijk uit Skik was de eerste die in oudehaske bso ging aanbieden Omdat ze goed bekent staan in de omgeving, en de leidsters stralen veel vertrouwen uit. In de buurt. Hadden voor het eerste kind opvangmogelijkheden op de door ons gewenste dagen. Dus een praktische keuze Dichtbij en goede naam In 2003 was Skik de enige aanbieder van kinderopvang in Joure. Keuze was daardoor simpel Van anderen gehoord dat dit een betrouwbare kinderopvang is. Op locatiebezoek geweest destijds met broer Tim en zag er mooi, verzorgd en professioneel uit. Goede kinderopvang, lieve leidsters Goede algemene indruk, ruime buitenspeelplek Vrienden waren er bekend mee Aanbevolen via vrienden Enige kinderopvang in de buurt. Dichtbij en zekerheid Meest geschikte aanbieder/ grootste speler in skarsterlan Op dat moment de enige aanbieder in onze woonplaats Omdat skik bij mij op t werk een locatie heeft, en na een bezoek een goede indruk op ons had gemaakt Naast school Dat was destijds de enige in Joure Konden vrij snel terecht, goede verhalen om ons heen, prettige intake Omdat het bij mijn werk is en ik mijn dochter om kwart voor 7 al 'kwijt' kon. Deze service zie je nergens en dat is een groot probleem als je in de zorg werkt en om 7 uur moet beginnen. Geen andere aanbieder in de buurt. Was de enige kdv bso toen wij met deze opvang begonnen in onze woon en mijn (moeder) werk plaats Locatie Omdat het aanbod in ons dorp ook mogelijk werd Alleen maar positieve verhalen over Skik Joure Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 10

11 Waarom heeft u voor SKIK gekozen (vervolg)? Goede klik met groepsleidster, nuchter beleid. Gemixte groep qua leeftijd. Locatie, bij maykehiem bij bos etc, en op route naar het werk. Dichtbij en goed met de tijden van ophalen Omdat het in Sint Nicolaasga is. Vanwege de locatie (destijds) aan de boeresingel In beginsel vm locatie (niet zozeer het gebouw) boeresingel. Grote broer en zus waren al bij skik op locatie boeresingel / ter huivra. Dichtste bij voor ons Goede reacties over gehoord Enige opvang bij ons in het dorp Toentertijd de enige opvangmogelijkheid in Joure. Omdat ons gevoel goed was, na een kennismakingsgesprek. Vanwege de locatie Na navraag gedaan te hebben bij mensen die bekend waren met Skik hebben we een rondleiding gehad, het contact en de organisatie gaven ons vertrouwen. Na de rondleiding hadden wij het gevoel dat ons kind hier goed zou worden opgevangen. Positieve kritieken en een prettig kennismakingsgesprek Goede ervaringen van anderen Onze andere kinderen gingen ook naar Skik, was toen onze oudste naar de opvang ging nog de enige opvang in joure De locatie is in de buurt/ door vrienden Prettige sfeer en locaties, qua omvang sprak het aan (niet te groot/klein). Deze organisatie biedt de bso aan op de schoollocatie van onze dochter Alles is er geregeld complete opvang en de eerste indruk was goed. Goede locatie mbt werk. Leuk 1e contact en zeer vriendelijke mensen. Fijn gevoel. Grootste aanbieder in joure; positieve verhalen uit omgeving. Toen we met skik in zee gingen was er geen andere stichting in joure dus ook geen keuze Prima opvang Aantrekkelijkheid van de locatie (niet zozeer het gebouw) boeresingel, grote zus zat al bij skik: gemak bij brengen en halen en ervaringen waren goed Ik haalde in het verleden vaak de dochter van een vriendin op en had er een goed gevoel bij. Dichtste bij voor ons 6 jaar terug deze keus gemaakt. Skik was toen het enige kdv met meerdere groepen. Daarnaast leuke leidsters en professioneel. Dichtbij, bekende leidsters Enige grote kinderopvang in Joure Er is niet heel veel keus in de omgeving, skik is de bekendste Locatie/medewerkers/professionaliteit Kwam vertrouwd over Een grote betrouwbare organisatie in de nabije omgeving. Mijn zus had haar dochter al op skik en mijn oudste is ook naar skik gegaan dus mijn jongste gaat automatisch ook daar heen. Om me heen hoor ik ook alleen maar goede reactie over skik Ervaringen van de buren. Goed gevoel bij intake Goede berichten van andere ouders. Warm, gezellig net een thuis gevoel We hadden een goed gevoel toen we binnen waren geweest en een gesprek hadden gehad Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 11

12 Respons Ont. Verz. Resp. Ont. Verz. Resp. Kdv Kon. Julianalaan, Joure ,9% Bso Kon. Julianalaan, Joure ,2% Kdv Sint Nicolaasga ,4% Bso Sint Nicolaasga ,0% Kdv Ter Huivra, Joure ,3% Bso Ter Huivra, Joure ,6% Kdv Oudehaske ,5% Bso Oudehaske ,5% KDV TOTAAL ,2% Bso Ouwsterhaule ,0% ORG TOTAAL 156 RESPONS % 37,2% BSO TOTAAL ,9% Hierboven ziet u de respons per locatie. Zoals reeds in de inleiding vermeldt kan een betrouwbaar beeld gegeven worden op het niveau van de totale organisatie, per opvangvorm en voor een groot deel van de locaties. De respons enkele locaties is dermate laag dat de resultaten in principe niet betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid is mede afhankelijk van: Het aantal ouders dat opvang afneemt op deze locaties (representatief?), zie hiervoor kolom populatie ; De spreiding in de toegekende scores/rapportcijfers. Grote verschillen in de toegekende resultaten (een zeer hoge of zeer lage score van een respondent op een bepaald aspect) hebben veel invloed op het gemiddelde cijfer, wanneer het aantal respondenten laag is. M.a.w.: één of slechts enkele respondenten kunnen het gemiddelde teveel beïnvloeden. De locatie waarvan wij de resultaten niet voldoende betrouwbaar achten (te weinig respondenten, ook is al het totaal 100% respons) hebben wij oranje gearceerd. We hanteren een grens van 5 à 6 respondenten. We willen u adviseren de resultaten van deze locatie ter indicatie mee te nemen. Dit dient met enig voorbehoud te gebeuren. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 12

13 Administratie en Plaatsing 1. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden TS: 91,4% BS : 4,5% Goed 70 65,4% 24 53,3% 94 61,8% Voldoende 29 27,1% 16 35,6% 45 29,6% Matig 7 6,5% 5 11,1% 12 7,9% Slecht 1 0,9% 0 0,0% 1 0,7% Weet ik niet/ Nvt De telefonische bereikbaarheid van het kantoor TS: 92,2% BS : 1,3% Goed 56 56,6% 21 50,0% 77 54,6% Voldoende 35 35,4% 18 42,9% 53 37,6% Matig 8 8,1% 3 7,1% 11 7,8% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De klantgerichtheid van de kantoormedewerkers TS: 95,8% BS : 4,5% Goed 59 59,0% 22 50,0% 81 56,2% Voldoende 37 37,0% 20 45,5% 57 39,6% Matig 4 4,0% 2 4,5% 6 4,2% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 13

14 4. De juistheid van de facturen TS: 95,4% BS : 2,6% Goed 68 65,4% 27 56,2% 95 62,5% Voldoende 31 29,8% 19 39,6% 50 32,9% Matig 5 4,8% 2 4,2% 7 4,6% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder TS: 93,5% BS : 9,6% Goed 54 50,5% 22 45,8% 76 49,0% Voldoende 48 44,9% 21 43,8% 69 44,5% Matig 5 4,7% 4 8,3% 9 5,8% Slecht 0 0,0% 1 2,1% 1 0,6% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 14

15 Conclusie Administratie en Plaatsing Algemeen rapportcijfer Administratie en plaatsing (10 = hoog, 1 = laag) KDV Kon. Julianalaan, Joure KDV Sint Nicolaasga KDV Ter Huivra, Joure KDV Oudehaske KDV Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 54 8,2 20 7,7 26 7,8 6 7,5 BSO Kon. Julianalaan, Joure BSO Sint Nicolaasga BSO Ter Huivra, Joure BSO Oudehaske BSO Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 22 7,6 6 7,7 11 7,6 5 8,2 BSO Ouwsterhaule BSO Aant. Gem. 3 7,7 TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem ,0 47 7, ,9 Onderstreept Lager dan gemiddeld (org. breed) Cursief Hoger dan gemiddeld (org. breed) De respondenten van SKIK waarderen het onderdeel Administratie en Plaatsing met het gemiddelde rapportcijfer 7,9. De ouders van het Kdv geven hierbij een iets hoger rapportcijfer dan de ouders van de Bso. Bij de locaties constateren wij de hoogste rapportcijfers bij Kdv Kon. Julianalaan en Bso Oudehaske. De ouders van deze locaties geven het rapportcijfer 8,2. Lage rapportcijfers worden er niet gegeven. Het laagste rapportcijfer bij dit onderdeel is een 7,5 van de ouders van Kdv Oudehaske. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 15

16 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 92,3%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 3,8% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 1. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden 2. De telefonische bereikbaarheid van het kantoor 3. De klantgerichtheid van de kantoormedewerkers 92,5% 88,9% 91,4% 5,6% 2,1% 4,5% 91,9% 92,9% 92,2% 0,9% 2,1% 1,3% 96,0% 95,5% 95,8% 4,6% 4,2% 4,5% 4. De juistheid van de facturen 95,2% 95,8% 95,4% 0,9% 6,2% 2,6% 5. De algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder 95,3% 89,6% 93,5% 10,2% 8,3% 9,6% Aan drie van de vijf ondervraagde aspecten hebben de respondenten van SKIK een hogere tevredenheidscore toegekend dan de organisatiebrede tevredenheidscore (92,3%). Het meest tevreden is men over de klantgerichtheid van de kantoormedewerkers; bijna 96% van de respondenten is hier tevreden over. Bij dit onderdeel zijn er twee aandachtspunten te benoemen, waarbij dient opgemerkt te worden dat beide aspecten een tevredenheidscore maar net onder het organisatiebrede gemiddelde hebben behaald. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden. 8,6% van de respondenten heeft hier de antwoordoptie slecht of matig aangegeven. Met name een (klein) deel van de Bso-respondenten is minder tevreden over dit aspect (11,1%). De telefonische bereikbaarheid van het kantoor. Hier geeft 7,8% van de respondenten aan dat zij daar minder tevreden over zijn. Aan dit aspect wordt overigens wel de laagste belangrijkheidscore van dit onderdeel toegekend (1,3%). De respondenten hebben de stelling m.b.t. de algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder als belangrijkste stelling bij dit onderdeel gekozen. De belangrijkheidscore is 9,6%. De opmerkingen met betrekking tot dit onderdeel vindt u aan het eind van deze rapportage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 16

17 Ovang van het kind 6. Het intakegesprek op de locatie TS: 96,0% BS : 0,0% Goed 82 77,4% 26 57,8% ,5% Voldoende 21 19,8% 16 35,6% 37 24,5% Matig 2 1,9% 2 4,4% 4 2,6% Slecht 1 0,9% 1 2,2% 2 1,3% Weet ik niet/ Nvt Het wennen bij de start van de opvang TS: 94,7% BS : 0,6% Goed 69 66,3% 26 56,5% 95 63,3% Voldoende 31 29,8% 16 34,8% 47 31,3% Matig 2 1,9% 3 6,5% 5 3,3% Slecht 2 1,9% 1 2,2% 3 2,0% Weet ik niet/ Nvt De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) TS: 98,1% BS : 7,1% Goed 77 71,3% 26 55,3% ,5% Voldoende 29 26,9% 20 42,6% 49 31,6% Matig 2 1,9% 1 2,1% 3 1,9% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 17

18 9. De klantgerichtheid van de pedagogisch medewerkers richting de ouder TS: 96,8% BS : 1,9% Goed 73 67,6% 28 58,3% ,7% Voldoende 34 31,5% 16 33,3% 50 32,1% Matig 1 0,9% 4 8,3% 5 3,2% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind TS: 98,1% BS : 5,8% Goed 85 78,7% 26 54,2% ,2% Voldoende 22 20,4% 20 41,7% 42 26,9% Matig 1 0,9% 2 4,2% 3 1,9% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.) TS: 82,5% BS : 1,9% Goed 42 39,3% 14 29,8% 56 36,4% Voldoende 47 43,9% 24 51,1% 71 46,1% Matig 15 14,0% 7 14,9% 22 14,3% Slecht 3 2,8% 2 4,3% 5 3,2% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 18

19 12. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind TS: 90,2% BS : 4,5% Goed 53 50,0% 15 31,9% 68 44,4% Voldoende 48 45,3% 22 46,8% 70 45,8% Matig 5 4,7% 9 19,1% 14 9,2% Slecht 0 0,0% 1 2,1% 1 0,7% Weet ik niet/ Nvt De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind TS: 92,5% BS : 5,1% Goed 63 60,6% 15 34,9% 78 53,1% Voldoende 39 37,5% 19 44,2% 58 39,5% Matig 2 1,9% 7 16,3% 9 6,1% Slecht 0 0,0% 2 4,7% 2 1,4% Weet ik niet/ Nvt De aandacht voor de sociale vaardigheden van uw kind TS: 93,8% BS : 5,1% Goed 62 59,6% 12 28,6% 74 50,7% Voldoende 40 38,5% 23 54,8% 63 43,2% Matig 2 1,9% 5 11,9% 7 4,8% Slecht 0 0,0% 2 4,8% 2 1,4% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 19

20 15. De aandacht voor de lichamelijke verzorging van uw kind TS: 89,7% BS : 2,6% Goed 47 44,8% 14 34,1% 61 41,8% Voldoende 51 48,6% 19 46,3% 70 47,9% Matig 6 5,7% 6 14,6% 12 8,2% Slecht 1 1,0% 2 4,9% 3 2,1% Weet ik niet/ Nvt De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang TS: 98,7% BS : 14,1% Goed 79 73,8% 30 62,5% ,3% Voldoende 27 25,2% 17 35,4% 44 28,4% Matig 1 0,9% 1 2,1% 2 1,3% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Het aanbod aan (passende) activiteiten voor uw kind TS: 96,1% BS : 1,9% Goed 66 62,3% 28 58,3% 94 61,0% Voldoende 37 34,9% 17 35,4% 54 35,1% Matig 3 2,8% 3 6,2% 6 3,9% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 20

21 18. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind TS: 89,6% BS : 13,5% Goed 55 51,9% 27 56,2% 82 53,2% Voldoende 39 36,8% 17 35,4% 56 36,4% Matig 12 11,3% 4 8,3% 16 10,4% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De overgang van uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso TS: 89,4% BS : 0,0% Goed 8 61,5% 14 41,2% 22 46,8% Voldoende 4 30,8% 16 47,1% 20 42,6% Matig 0 0,0% 3 8,8% 3 6,4% Slecht 1 7,7% 1 2,9% 2 4,3% Weet ik niet/ Nvt Het vervoer van uw kind naar school en/of de bso TS: 92,2% BS : 1,9% Goed 5 38,5% 23 60,5% 28 54,9% Voldoende 6 46,2% 13 34,2% 19 37,3% Matig 2 15,4% 2 5,3% 4 7,8% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 21

22 21. De herkenbaarheid van de sfeer (warmte/ plezier) die SKIK wil uitstralen TS: 98,7% BS : 3,2% Goed 47 43,9% 22 46,8% 69 44,8% Voldoende 58 54,2% 25 53,2% 83 53,9% Matig 2 1,9% 0 0,0% 2 1,3% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De pedagogische kwaliteit in het algemeen TS: 98,7% BS : 3,8% Goed 56 53,3% 20 44,4% 76 50,7% Voldoende 48 45,7% 24 53,3% 72 48,0% Matig 1 1,0% 1 2,2% 2 1,3% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 22

23 Conclusie opvang van het kind Algemeen rapportcijfer Opvang van het kind (10 = hoog, 1 = laag) KDV Kon. Julianalaan, Joure KDV Sint Nicolaasga KDV Ter Huivra, Joure KDV Oudehaske KDV Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 54 8,2 20 8,4 25 8,0 6 7,8 BSO Kon. Julianalaan, Joure BSO Sint Nicolaasga BSO Ter Huivra, Joure BSO Oudehaske BSO Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 20 7,6 6 8,2 11 8,4 5 7,8 BSO Ouwsterhaule BSO Aant. Gem. 3 8,0 TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem ,2 45 7, ,1 Onderstreept Lager dan gemiddeld (org. breed) Cursief Hoger dan gemiddeld (org. breed) Het onderdeel Opvang van het kind wordt door de ouders van SKIK gemiddeld met een 8,1 beoordeeld, waarbij de ouders van het Kdv een iets hoger rapportcijfer geven dan de ouders van de Bso (8,2 tegenover 7,9). Op locatieniveau zien wij twee locaties met het rapportcijfer 8,4 (hoogste score), namelijk Kdv Sint Nicolaasga en Bso Ter Huivra. De Bso locatie Kon. Julianalaan behaalt het laagste rapportcijfer met een 7,6. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 23

24 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 92,3%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 3,8% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 6. Het intakegesprek op de locatie 97,2% 93,3% 96,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7. Het wennen bij de start van de opvang 96,2% 91,3% 94,7% 0,9% 0,0% 0,6% 8. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) 9. De klantgerichtheid van de pedagogisch medewerkers richting de ouder 10. De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind 11. De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.) 12. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind 13. De aandacht voor de ontwikkeling van uw kind 14. De aandacht voor de sociale vaardigheden van uw kind 15. De aandacht voor de lichamelijke verzorging van uw kind 16. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang 17. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor uw kind 18. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind 19. De overgang van uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso 20. Het vervoer van uw kind naar school en/of de bso 21. De herkenbaarheid van de sfeer (warmte/ plezier) die SKIK wil uitstralen 22. De pedagogische kwaliteit in het algemeen 98,1% 97,9% 98,1% 8,3% 4,2% 7,1% 99,1% 91,7% 96,8% 2,8% 0,0% 1,9% 99,1% 95,8% 98,1% 6,5% 4,2% 5,8% 83,2% 80,9% 82,5% 1,9% 2,1% 1,9% 95,3% 78,7% 90,2% 5,6% 2,1% 4,5% 98,1% 79,1% 92,5% 5,6% 4,2% 5,1% 98,1% 83,3% 93,8% 2,8% 10,4% 5,1% 93,3% 80,5% 89,7% 1,9% 4,2% 2,6% 99,1% 97,9% 98,7% 13,9% 14,6% 14,1% 97,2% 93,8% 96,1% 2,8% 0,0% 1,9% 88,7% 91,7% 89,6% 15,7% 8,3% 13,5% 92,3% 88,2% 89,4% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6% 94,7% 92,2% 0,0% 6,2% 1,9% 98,1% 100,0% 98,7% 1,9% 6,2% 3,2% 99,0% 97,8% 98,7% 3,7% 4,2% 3,8% Over het algemeen zijn er bij het onderdeel opvang van het kind goede tevredenheidscores behaald. Wel is er een aantal aspecten waaraan een tevredenheidscore (net) onder het organisatiebrede gemiddelde van 92,3% is toegekend. We constateren dat de Bso-ouders minder tevreden zijn over dit onderdeel, in vergelijk met de Kdv-ouders (met name aspecten m.b.t. de aandacht voor het kind). Dit valt ook op te merken bij de toegekende rapportcijfers. Meerdere aspecten krijgen van de respondenten hoge tevredenheidscores. Dit betreft o.a. de mate waarin het kind zich prettig voelt op de opvang, de herkenbaarheid van de sfeer (warmte/plezier) die SKIK wil uitstralen en de pedagogische kwaliteit in het algemeen. De tevredenheidscore op al deze aspecten is 98,7%. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 24

25 Zoals eerder opgemerkt zijn er ook een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. Hieronder noemen we de belangrijkste aspecten: De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind. Hier geeft 10,4% van de ouders aan daar minder tevreden over te zijn, terwijl dit behoorlijk belangrijk wordt geacht (getuige de belangrijkheidscore van 13,5%). We constateren hierbij met name een lagere score bij locatie Kon. Julianalaan (zowel bij het Kdv als de Bso). De informatie over de praktische zaken op de groep. Deze stelling krijgt de laagste tevredenheidscore bij dit onderdeel, namelijk een score van 82,5%. Bij zowel de opvangvorm Kdv als de Bso is een deel van de respondenten minder tevreden over dit aspect. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind (tevredenheidscore 90,2%). Een kleine 10,0% van de respondenten vindt dat deze informatievoorziening beter kan. Hierbij zijn het met name de Bso-respondenten die minder tevreden zijn over dit aspect (tevredenheidscore 78,7%). De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Hier zien wij dat vooral de Bso-respondenten dit aspect als matig of slecht beoordelen. Dit geldt voor 19,5% van deze groep. Een aantal belangrijke opvallendheden en/of verschillen op locatieniveau zijn hierboven al opgemerkt. Er zijn natuurlijk nog meer verschillen te zien op locatieniveau. Het voert te ver om deze allemaal te gaan benoemen. Wij hebben dit voor u in duidelijke tabellen opgenomen, welke te vinden zijn in het hoofdstuk Tevredenheidscores per locatie. Aan de stelling de mate waarin het kind zich prettig voelt wordt de hoogste belangrijkheidscore (14,1%) toegekend. Deze stelling behaalt tevens de hoogste tevredenheidscore bij dit onderdeel (98,7%). De opmerkingen, welke ook een beeld geven per locatie, vindt u aan het eind van deze rapportage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 25

26 De locatie 23. De telefonische bereikbaarheid van de locatie TS: 94,7% BS : 0,0% Goed 63 60,0% 18 40,0% 81 54,0% Voldoende 37 35,2% 24 53,3% 61 40,7% Matig 4 3,8% 3 6,7% 7 4,7% Slecht 1 1,0% 0 0,0% 1 0,7% Weet ik niet/ Nvt De inrichting/uitstraling van de locatie binnen TS: 94,2% BS : 1,3% Goed 50 46,3% 21 43,8% 71 45,5% Voldoende 51 47,2% 25 52,1% 76 48,7% Matig 7 6,5% 2 4,2% 9 5,8% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De inrichting/uitstraling van de locatie buiten TS: 80,6% BS : 0,0% Goed 35 32,7% 15 31,2% 50 32,3% Voldoende 48 44,9% 27 56,2% 75 48,4% Matig 21 19,6% 6 12,5% 27 17,4% Slecht 3 2,8% 0 0,0% 3 1,9% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 26

27 26. De veiligheid van de locatie binnen TS: 96,8% BS : 10,3% Goed 61 56,5% 23 48,9% 84 54,2% Voldoende 45 41,7% 21 44,7% 66 42,6% Matig 1 0,9% 3 6,4% 4 2,6% Slecht 1 0,9% 0 0,0% 1 0,6% Weet ik niet/ Nvt De veiligheid van de locatie buiten TS: 89,5% BS : 10,3% Goed 42 39,6% 21 44,7% 63 41,2% Voldoende 56 52,8% 18 38,3% 74 48,4% Matig 6 5,7% 7 14,9% 13 8,5% Slecht 2 1,9% 1 2,1% 3 2,0% Weet ik niet/ Nvt De speelmogelijkheden voor uw kind binnen (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) TS: 97,4% BS : 3,2% Goed 66 61,1% 17 35,4% 83 53,2% Voldoende 41 38,0% 28 58,3% 69 44,2% Matig 1 0,9% 3 6,2% 4 2,6% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 27

28 29. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) TS: 89,3% BS : 3,2% Goed 48 47,1% 17 35,4% 65 43,3% Voldoende 45 44,1% 24 50,0% 69 46,0% Matig 9 8,8% 6 12,5% 15 10,0% Slecht 0 0,0% 1 2,1% 1 0,7% Weet ik niet/ Nvt De hygiëne van de locatie TS: 90,1% BS : 14,1% Goed 34 31,8% 9 20,0% 43 28,3% Voldoende 64 59,8% 30 66,7% 94 61,8% Matig 9 8,4% 4 8,9% 13 8,6% Slecht 0 0,0% 2 4,4% 2 1,3% Weet ik niet/ Nvt Het binnenklimaat van de locatie (ventilatie, temperatuur, e.d.) TS: 81,9% BS : 3,2% Goed 27 25,5% 13 30,2% 40 26,8% Voldoende 56 52,8% 26 60,5% 82 55,0% Matig 21 19,8% 4 9,3% 25 16,8% Slecht 2 1,9% 0 0,0% 2 1,3% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 28

29 32. De openingstijden van de locatie TS: 92,3% BS : 3,2% Goed 64 59,3% 23 47,9% 87 55,8% Voldoende 34 31,5% 23 47,9% 57 36,5% Matig 9 8,3% 1 2,1% 10 6,4% Slecht 1 0,9% 1 2,1% 2 1,3% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 29

30 Conclusie Locatie Algemeen rapportcijfer Locatie (10 = hoog, 1 = laag) KDV Kon. Julianalaan, Joure KDV Sint Nicolaasga KDV Ter Huivra, Joure KDV Oudehaske KDV Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 52 8,0 20 8,1 24 7,2 5 6,8 BSO Kon. Julianalaan, Joure BSO Sint Nicolaasga BSO Ter Huivra, Joure BSO Oudehaske BSO Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 21 7,3 6 7,8 10 8,2 4 8,0 BSO Ouwsterhaule BSO Aant. Gem. 3 7,7 TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem ,8 44 7, ,8 Onderstreept Lager dan gemiddeld (org. breed) Cursief Hoger dan gemiddeld (org. breed) Het gemiddelde totaalcijfer voor de locaties van SKIK is een 7,8. Het verschil in beoordeling tussen beide opvangvormen is verwaarloosbaar. De rapportcijfers voor de locaties variëren van een 6,8 (Kdv Oudehaske) tot en met een 8,2 (Bso Ter Huivra). We willen opmerken dat dit een grote spreiding in de toegekende rapportcijfers is. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 30

31 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 92,3%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 3,8% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 23. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 24. De inrichting/uitstraling van de locatie binnen 25. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten 95,2% 93,3% 94,7% 0,0% 0,0% 0,0% 93,5% 95,8% 94,2% 1,9% 0,0% 1,3% 77,6% 87,5% 80,6% 0,0% 0,0% 0,0% 26. De veiligheid van de locatie binnen 98,1% 93,6% 96,8% 11,1% 8,3% 10,3% 27. De veiligheid van de locatie buiten 92,5% 83,0% 89,5% 10,2% 10,4% 10,3% 28. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) 29. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) 99,1% 93,8% 97,4% 3,7% 2,1% 3,2% 91,2% 85,4% 89,3% 2,8% 4,2% 3,2% 30. De hygiëne van de locatie 91,6% 86,7% 90,1% 13,0% 16,7% 14,1% 31. Het binnenklimaat van de locatie (ventilatie, temperatuur, e.d.) 78,3% 90,7% 81,9% 4,6% 0,0% 3,2% 32. De openingstijden van de locatie 90,7% 95,8% 92,3% 2,8% 4,2% 3,2% Op de helft van de aspecten wordt een tevredenheidscore behaald boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 92,3%. Over de speelmogelijkheden voor uw kind binnen zijn de ouders het meest te spreken. Meer dan 97% van de respondenten is hier tevreden over. Hier net onder komt de stelling de veiligheid van de locatie binnen (tevredenheidscore 96,8%). Er is ook een aantal aspecten met een lagere tevredenheidscore. Van deze aandachtspunten hebben wij hieronder de belangrijkste/opvallendste opgesomd. Verder is het van belang om tevens naar de verschillen tussen de locaties onderling te kijken. Zie hiervoor het overzicht Tevredenheidscores per locatie. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten (tevredenheidscore 80,6%). Met name de opvangvorm Kdv behaalt een lagere tevredenheidscore met 77,6%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door locatie Kdv Ter Huivra. Hier geeft ongeveer 58% van de respondenten aan minder tevreden te zijn over dit aspect. Het binnenklimaat van de locatie (tevredenheidscore 81,9%). Ook bij deze stelling constateren wij een lagere score bij de opvangvorm Kdv in vergelijk met de Bso, waarbij Kdv locatie Ter Huivra weer met een lagere score opvalt. De veiligheid van de locatie buiten (tevredenheidscore 89,5%). Iets meer dan 10% van de respondenten beoordeelt deze stelling als matig of slecht, waarbij wij een opvallend lagere tevredenheidscore constateren bij Bso-locatie Kon. Julianalaan (tevredenheidscore 69,6%). De hygiëne van de locatie (tevredenheidscore 90,1%). Bijna 10% van de respondenten geeft aan hier minder tevreden over te zijn. De laagste tevredenheidscore constateren wij bij Bso locatie Kon. Julianalaan. Aan de hygiëne van de locatie wordt de hoogste belangrijkheidscore toegekend (14,1%). De opmerkingen vindt u aan het eind van deze rapportage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 31

32 Inspraak en ouders 33. De inhoud van de groepsouderavond TS: 97,5% BS : 0,6% Goed 32 47,1% 8 66,7% 40 50,0% Voldoende 34 50,0% 4 33,3% 38 47,5% Matig 1 1,5% 0 0,0% 1 1,2% Slecht 1 1,5% 0 0,0% 1 1,2% Weet ik niet/ Nvt Het nut van de SKIK-brede ouderavond TS: 77,9% BS : 0,0% Goed 14 26,4% 9 37,5% 23 29,9% Voldoende 25 47,2% 12 50,0% 37 48,1% Matig 13 24,5% 1 4,2% 14 18,2% Slecht 1 1,9% 2 8,3% 3 3,9% Weet ik niet/ Nvt De informatie vanuit de oudercommissie TS: 78,0% BS : 0,0% Goed 14 18,9% 5 14,3% 19 17,4% Voldoende 42 56,8% 24 68,6% 66 60,6% Matig 16 21,6% 6 17,1% 22 20,2% Slecht 2 2,7% 0 0,0% 2 1,8% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 32

33 36. De inhoud van de SKIKmomenten TS: 97,2% BS : 0,6% Goed 36 36,7% 19 44,2% 55 39,0% Voldoende 60 61,2% 22 51,2% 82 58,2% Matig 2 2,0% 2 4,7% 4 2,8% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De frequentie van de SKIKmomenten TS: 96,5% BS : 0,0% Goed 36 37,1% 17 38,6% 53 37,6% Voldoende 58 59,8% 25 56,8% 83 58,9% Matig 3 3,1% 2 4,5% 5 3,5% Slecht 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Weet ik niet/ Nvt De duidelijkheid van de website TS: 90,9% BS : 0,6% Goed 27 28,7% 10 26,3% 37 28,0% Voldoende 57 60,6% 26 68,4% 83 62,9% Matig 8 8,5% 2 5,3% 10 7,6% Slecht 2 2,1% 0 0,0% 2 1,5% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 33

34 Conclusie Inspraak en ouders Er kon bij dit onderdeel, vanwege de inhoudelijke verscheidenheid van de stellingen, geen algemeen rapportcijfer toegekend worden. Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 92,3% In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 3,8% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 33. De inhoud van de groepsouderavond 97,1% 100,0% 97,5% 0,9% 0,0% 0,6% 34. Het nut van de SKIK-brede ouderavond 73,6% 87,5% 77,9% 0,0% 0,0% 0,0% 35. De informatie vanuit de oudercommissie 75,7% 82,9% 78,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36. De inhoud van de SKIKmomenten 98,0% 95,3% 97,2% 0,9% 0,0% 0,6% 37. De frequentie van de SKIKmomenten 96,9% 95,5% 96,5% 0,0% 0,0% 0,0% 38. De duidelijkheid van de website 89,4% 94,7% 90,9% 0,0% 2,1% 0,6% Op drie van de zes stellingen bij het onderdeel Inspraak en Ouders wordt een tevredenheidscore behaald onder het organisatiebrede gemiddelde. We willen deze aspecten niet direct allemaal als belangrijke aandachtspunten benoemen, mede vanwege de zeer lage belangrijkheidscores die men hieraan heeft toegekend. Bij de meeste aspecten heeft ongeveer 25% tot 50% van de respondenten gekozen voor de antwoordoptie weet ik niet/ nvt. Dit geeft aan dat er bij een behoorlijk deel van de ouders onbekendheid is m.b.t. dit onderdeel. Wij willen opmerken dat dit als negatief geïnterpreteerd kan worden. De stelling met de hoogste score betreft de inhoud van de groepsouderavond. Ruim 97% geeft aan hier tevreden over te zijn. De stelling het nut van de SKIK-brede ouderavond krijgt de laagste score bij dit onderdeel (tevredenheidscore 77,9%). Vooral een deel van de Kdv-ouders is minder bekend met dit aspect. Wel dient hierbij rekening gehouden te worden dat geen enkele respondent deze stelling als extra belangrijk heeft aangemerkt. De opmerkingen m.b.t. dit onderdeel vindt u in het betreffende hoofdstuk Opmerkingen. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 34

35 Totaalbeeld conclusie Wilt u uw cijfer m.b.t. de algemene tevredenheid geven over SKIK (10 = hoog, 1 = laag): KDV Kon. Julianalaan, Joure KDV Sint Nicolaasga KDV Ter Huivra, Joure KDV Oudehaske KDV Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 55 8,2 21 8,2 25 7,8 6 7,8 BSO Kon. Julianalaan, Joure BSO Sint Nicolaasga BSO Ter Huivra, Joure BSO Oudehaske BSO Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 21 7,9 6 8,0 11 8,0 5 8,0 BSO Ouwsterhaule BSO Aant. Gem. 3 7,7 TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem ,1 46 7, ,0 Onderstreept Lager dan gemiddeld (org. breed) Cursief Hoger dan gemiddeld (org. breed) Aan het einde van de vragenlijst kon men een totaal, algemeen cijfer geven over de opvang door SKIK. Met een score van een 8,0 (gewogen gemiddelde) kan geconcludeerd worden dat SKIK een goed rapportcijfer behaalt. Er is in de verschillende hoofdstukken een klein verschil te constateren in de mening van de Kdv- en Bso-respondenten, waarbij de Kdv-respondenten over het algemeen iets positiever zijn. Kdv respondenten geven als totaalcijfer een 8,1 gemiddeld en de Bso respondenten een 7,9. Het verschil is zeer klein te noemen. Op locatieniveau wordt door de respondenten het hoogste cijfer toegekend door de ouders van Kdv Kon. Julianalaan (8,2) en Kdv Sint Nicolaasga (8,0). Ouders van Bso Ouwsterhaule geven het laagste rapportcijfer met een 7,7 (hierbij dient opgemerkt te worden dat het slechts om drie respondenten gaat. Desalniettemin is het rapportcijfer 7,7 nog een ruime voldoende. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 35

36 De prijs-kwaliteitverhouding van de opvang Wilt u uw cijfer m.b.t. de prijs-kwaliteitverhouding van de opvang geven (10 = hoog, 1 = laag): KDV Kon. Julianalaan, Joure KDV Sint Nicolaasga KDV Ter Huivra, Joure KDV Oudehaske KDV Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 53 7,7 19 7,8 25 7,2 6 7,7 BSO Kon. Julianalaan, Joure BSO Sint Nicolaasga BSO Ter Huivra, Joure BSO Oudehaske BSO Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. 23 7,3 6 7,5 11 7,5 4 8,0 BSO Ouwsterhaule BSO Aant. Gem. 3 7,3 TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem ,6 47 7, ,6 Onderstreept Lager dan gemiddeld (org. breed) Cursief Hoger dan gemiddeld (org. breed) Aan de prijs-kwaliteitverhouding wordt door de respondenten van het Kdv een minimaal hoger cijfer gegeven dan door de respondenten van de Bso. Het verschil bedraagt 0,2 (Kdv 7,6 en Bso 7,4). Dit resulteert in een totaalcijfer van een 7,6 gemiddeld (afgerond). De spreiding van de rapportcijfers onder de locaties is over het algemeen niet erg groot. Deze varieert van een 7,2 (Kdv Ter Huivra) tot en met een 8,0 (Bso Oudehaske). Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 36

37 Aanbeveling SKIK bij familie en/of kennissen Tot slot werd gevraagd of men SKIK zou aanbevelen bij familie en/of kennissen. Dit is een goede graadmeter voor de belangrijkheid die men koppelt aan eventuele ontevredenheid. De meeste respondenten (93,6%) bevelen SKIK aan. De iets mindere tevredenheid op enkele aspecten is dus niet onoverkomelijk. Daarnaast zien we een (klein) deel van de respondenten dat twijfelt (5,1%). 1,3% (2 respondenten) beveelt SKIK niet aan. Op opvangvormniveau vallen de verschillen positief uit in het voordeel van de Bso. Hier beveelt 95,8% van de ouders SKIK aan, ten opzichte van 92,6% van de Kdv ouders, waar er meer twijfel is ( misschien ). De verschillen zijn hierbij wel gering. Zou u SKIK aanbevelen bij familie en/of kennissen? Ja Misschien Nee Ja ,6% 46 95,8% ,6% Misschien 7 6,5% 1 2,1% 8 5,1% Nee 1 0,9% 1 2,1% 2 1,3% Rapportcijfers per onderdeel Hieronder hebben wij nogmaals de rapportcijfers die op elk onderdeel behaald zijn weergegeven ,7 7,9 8,2 7,9 8,1 7,8 7,7 7,8 8,1 7,9 8 7,6 7,4 7,6 KDV BSO Totaal Adm. & Pl. Opv. Vh kind Locatie Totaalbeeld Prijs- Kwaliteit Op alle onderdelen van de dienstverlening worden (ruime) voldoendes behaald. De opvangvorm Kdv behaalt bij alle onderdelen een hoger cijfer dan de Bso. De totaalcijfers variëren tussen de 7,6 (Prijs-Kwaliteit) en 8,1 (Opvang van het kind). Aan de onderdelen Locatie (7,8) en Prijs-Kwaliteit (7,6) kennen de Kdv-respondenten de laagste cijfers toe. Dit geldt ook voor de opvangvorm Bso, waarbij het onderdeel Administratie & Plaatsing een zelfde beoordeling krijgt als het onderdeel Locatie (7,7). Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2011_versie 1 SKIK XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 37

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen Algemene

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Pleegzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Pleegzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderdeel: Pleegkinderen

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie

Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie Bijlage Klanttevredenheidsonderzoek kinderdagverblijf 't Klimrek Organisatie 1a Ik heb deze kinderopvangorganisatie uitgekozen omdat het pedagogisch beleid mij aanspreekt 10% 78% 7% 4% 1b Ik heb deze kinderopvangorganisatie

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven Resultaten & aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven Inhoudsopgave Intro... 2 Respondenteninformatie... 3 Betrokkenheid & Deskundigheid leidsters... 4 Tevredenheid m.b.t. inrichting

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek

Harlekijn. Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek Harlekijn Uitkomsten Tevredenheidsonderzoek december 2013 (Respons op basis van 60 vragenlijsten retour) De vragenlijst heeft betrekking op: KDV 71% BSO 29% Mijn kind(eren) maakt/ maken gebruik van de

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S Resultaten & aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S Inhoudsopgave Intro... 2 Respondenteninformatie... 3 Betrokkenheid & deskundigheid leidsters... 3 Tevredenheid m.b.t. inrichting binnen

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 555 50 14 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting Belangrijkste resultaten Klanttevredenheidsonderzoek: Respons: 65% 7,5 als

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1

Ouders aan zet! Samenwerking BSO en basisschool 1 Ouders aan zet! Sinds de professionalisering van de kinderopvang in 2005 heeft de sector een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Nieuwe opvangvormen, opleidingseisen en veranderende subsidiestructuren

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage KTO 2015 Mikz

Rapportage KTO 2015 Mikz Rapportage KTO 2015 Mikz Onderzoeksopzet Het klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 2015 is voor het eerst door Mikz zelf uitgevoerd. Voorheen liep Mikz mee in kinderopvangbreed onderzoek waar slechts 3 eigen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in maart van 2011 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012

Klanttevredenheidsmeting. Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Klanttevredenheidsmeting Buitenschoolse opvang BSO ABBW 2012 Qrne E. Visser April 2012 Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2 De onderzoeksmethode...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 %

Heeft u het pedagogisch beleidsplan van het kinderdagverblijf ingezien? Ja 70 % Nee 30 % Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? 23.53% = 0 jaar 29.41% = 1 jaar 29.41% = 2 jaar 17.65% = 3 jaar Hoe bent u in contact gekomen met Stichting Kinderdagverblijf Brabant 37.84% Via familie, vrienden,

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 Oktober 2014 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

ANALYSE ENQUETE 2016

ANALYSE ENQUETE 2016 ANALYSE ENQUETE 2016 Aantal ontvangen: Van de 120 zijn er 49 enquêtes terug gekomen. -Ceresstraat/ Het Talent: 14..C -Het 17 L -Ommel:0 -Ostade/ Horizon: 8 O - 10..H Onvoldoende wordt gegeven op de volgende

Nadere informatie

Vergelijkende rapportage

Vergelijkende rapportage KBS St. Joseph Vergelijkende rapportage In opdracht van Contactpersoon Stichting INOS Mevrouw D. van den Bogaard Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Op de eerste plaats kunnen we concluderen dat ouders/verzorgers tevreden zijn. Deze tevredenheid komt op elk onderdeel goed tot sterk terug. Er zijn

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

PSZ Het Parapluutje Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen Haarlem, maart 2014

PSZ Het Parapluutje Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen Haarlem, maart 2014 Den Haag Oudertevredenheidspeiling Peuterspeelzalen 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11 58 Den Haag Oudertevredenheidspeiling

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de peuters in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de stellingen in de

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING...2

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure Medisch Pedicurepraktijk Op den Voet Type pedicure: Medisch Datum: 23-09- 2013 Pagina 1 van 25 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek...

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het eindoordeel over de tevredenheidsonderzoek 4.2.2 Patiënttevredenheidsonderzoek Wij hebben in 2014 een patiënttevredenheidonderzoek uitgevoerd. Elke patiënt krijgt na behandeling een enquêteformulier. Van alle vragenlijsten hebben wij er 110 ingevuld

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Fontein/ Helden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS De Fontein/ Helden Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Fontein Enige tijd geleden heeft onze school BS De Fontein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius

Samenvatting. BS Sint Liborius/ Dinxperlo. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius BS Sint Liborius/ Dinxperlo Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Sint Liborius Enige tijd geleden heeft onze school BS Sint Liborius deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie