RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL. mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk."

Transcriptie

1 RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2012 SKL mei 2012, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen Algemene gegevens 9 Administratie en plaatsing 12 Conclusie administratie en plaatsing 15 Opvang van het kind 17 Conclusie opvang van het kind 23 Locatie 26 Conclusie locatie 28 Inspraak en ouders 30 Conclusie inspraak en ouders 32 Behoefteonderzoek openingstijden 36 Totaalbeeld conclusie 37 Tevredenheid- en belangrijkheidscores totaal 46 Vergelijk scores Bijlagen Opmerkingen per hoofdstuk Scores per locatie Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 2

3 Inleiding SKL onderkent het belang van de mening van haar klanten. Daarom heeft men besloten tot het houden van een klanttevredenheidsonderzoek. Het klanttevredenheidsonderzoek is gehouden onder alle ouders van de kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal/Peuteropvang. Met de resultaten uit het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in hoe de dienstverlening door de klanten van SKL wordt ervaren. Naar aanleiding van de resultaten kunnen verbeteracties worden ondernomen. Onderzoek In onderlinge samenwerking met SKL is een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de tevredenheid van haar klanten. In deze vragenlijst zijn verschillende onderzoeksvariabelen met betrekking tot de dienstverlening van aan de orde gekomen, namelijk: Administratie en plaatsing; Opvang van het kind; Locatie; Inspraak en ouders; Behoefteonderzoek openingstijden; Totaalbeeld. Alle ouders van SKL hebben de mogelijkheid gekregen om online (of indien gewenst schriftelijk) aan het onderzoek deel te nemen. Respons In totaal hebben er 374 klanten aan het onderzoek deelgenomen. Op basis van de totale populatie van 840 ouders is dit een percentage van 44,5%. Dit percentage is ruim voldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven op het niveau van de opvangvormen en het totaal van de organisatie. Dit geldt ook voor de meeste, maar niet alle locaties; zie het responsoverzicht onder het hoofdstuk Algemeen, respons. Uitleg rapportage en bijbehorende scores De rapportage begint met een samenvatting van de conclusies die in de loop van de rapportage (aan het eind van elk hoofdstuk) aan bod komen. De samenvatting geeft een verkort beeld welke geschikt is voor een algemene indruk. Hierna komen de algemene gegevens van de respondenten aan bod, hetgeen zorgt voor een indruk van de totale onderzoekspopulatie. Aansluitend worden alle vragen uit het onderzoek behandeld. Bij elke vraag vindt u ook de TS (tevredenheidscore) en BS (belangrijkheidscore). Zie de uitleg op de volgende pagina. De resultaten van elke vraag worden grafisch ondersteund en verduidelijkt met diagrammen. Deze diagrammen zijn onderverdeeld naar de totale gemiddelde scores van de Kinderdagverblijven (Kdv), de Buitenschoolse Opvang (Bso) en de peutergroep/-speelzaal (Psz/Pg), samen met de gemiddelde Totaalscore van de gehele organisatie. De tabellen met de scores staan hieronder. Na elk onderdeel wordt de conclusie gegeven. Er wordt ingegaan op de scores die men heeft toegekend en op mogelijke verbeterpunten. De opmerkingen die bij dit onderdeel zijn gemaakt worden weergegeven in een aparte bijlage. De Totaalbeeld conclusie volgt na de behandeling van alle onderdelen en is een aanvulling hierop. In dit hoofdstuk gaan wij verder in op de vragen die in dit onderdeel gesteld werden. Daarnaast hebben wij tabellenoverzichten opgenomen met de goed en minder goed beoordeelde aspecten en een overzicht met prioriteiten qua actie (volgens de respondenten). Tot slot geven wij de toegekende tevredenheidscores en belangrijkheidscores in tabellen weer, welke voor extra duidelijkheid zorgen bij een juiste interpretatie van alle conclusies: Tevredenheid- en Belangrijkheidscores totaal: alle toegekende tevredenheidscores en belangrijkheidscores op een rijtje, per vraag naar opvangvorm, inclusief totaalbeeld (gehele organisatie). Tevredenheidscores per locatie: alle tevredenheidscores per vraag naar locatie. De scores per locatie kunnen sterk van elkaar afwijken. Bij de analyse van de resultaten, en dan met name bij het uitzetten van specifieke acties, is het van belang de scores per locatie te bekijken Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 3

4 Bijlage: Opmerkingen per hoofdstuk: als bijlage aan deze rapportage zijn de opmerkingen per hoofdstuk weergegeven. Deze opmerking zijn onderverdeeld naar de verschillende locaties. Let op: deze zijn integraal overgenomen en geven dus exact weer wat de respondent heeft ingevuld. Uitleg Tevredenheid- en Belangrijkheidscores De tevredenheidscore is het percentage ouders dat heeft aangegeven tevreden te zijn (goed + voldoende) met betrekking tot de desbetreffende stelling. Voorbeeld: bij een percentage van 92,1% zijn veruit de meeste respondenten tevreden over het ondervraagde aspect. De respondenten die bij een stelling n.v.t./ weet ik niet hebben ingevuld worden bij de berekening van deze score buiten beschouwing gelaten. Daarnaast hanteren we de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore: dit is de gemiddelde tevredenheidscore, berekend over alle stellingen van het onderzoek tezamen, op organisatiebreed (TOT) niveau. De belangrijkheidscore is het percentage ouders dat heeft aangegeven de desbetreffende stelling extra belangrijk te vinden. Voorbeeld: bij een score van 48% heeft dit percentage van alle ouders op het betreffende onderdeel dit aspect aangegeven als zijnde extra van belang. De gemiddelde organisatiebrede belangrijkheidscore is de gemiddelde belangrijkheidscore, berekend over alle stellingen van het onderzoek tezamen, op organisatiebreed (TOT) niveau. Tot slot Wij willen u er op wijzen dat deze rapportage een analyse van de resultaten is. Een definitief oordeel met betrekking tot de eventueel te nemen acties zult u zelf moeten vormen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit, met het rapport als leidraad, geen probleem zal zijn. XS2Quality kan u d.m.v. een adviestraject verder van dienst zijn. Wanneer aanvullende gegevens moeten worden aangeleverd/berekend kan dit in overleg met XS2Quality. Ook het opstellen van deelrapporten (bijvoorbeeld per regio, cluster of locatie) met specifiekere uitwerking behoort tot de mogelijkheden. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 4

5 Samenvatting Hieronder geven wij een samenvatting van de conclusies die in de loop van de rapportage (aan het eind van elk hoofdstuk) aan bod komen. De samenvatting geeft een verkort beeld welke geschikt is voor een algemene indruk en bevat geen andere gegevens dan hetgeen in de betreffende conclusies omschreven is. Voor een volledig beeld en een nadere uitwerking van alle scores in tabellen en grafieken verwijzen wij u naar de conclusies. Korte toelichting scores: De tevredenheidscore is het percentage respondenten dat tevreden is, en dus goed of voldoende heeft aangevinkt op de desbetreffende vraag. De belangrijkheidscore is het percentage respondenten dat heeft aangegeven de betreffende vraag extra van belang te vinden. Het onderzoek In onderlinge samenwerking met SKL is een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van de tevredenheid van haar klanten. Alle ouders van SKL hebben de mogelijkheid gekregen om online (of indien gewenst schriftelijk) aan het onderzoek deel te nemen. In totaal hebben er 374 klanten aan het onderzoek deelgenomen. Op basis van de totale populatie van 840 ouders is dit een percentage van 44,5%. Dit percentage is ruim voldoende om een betrouwbaar beeld te kunnen geven op het niveau van de opvangvormen en het totaal van de organisatie. Dit geldt ook voor de meeste, maar niet alle locaties; zie het responsoverzicht onder het hoofdstuk Algemeen, respons. Administratie en plaatsing De respondenten van SKL waarderen het onderdeel Administratie en Plaatsing met het gemiddelde (organisatiebrede) rapportcijfer 7,7. De rapportcijfers bij de verschillende opvangvormen liggen dicht bij elkaar. Ze variëren van een 7,5 bij de Psz/Pg tot een 7,7 bij het Kdv. Alle aspecten bij het onderdeel Administratie en Plaatsing behalen een tevredenheidscore boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Het meest tevreden zijn de ouders van SKL over de juistheid van de facturen. Dit geeft meer dan 97,0% van de respondenten aan. Vlak daaronder zien we de verstrekking van de facturen en de jaaropgaven. Hier is bijna 97,0% van de respondenten tevreden over. Op organisatiebreed niveau vallen er geen dringende aandachtspunten te constateren. Op opvangvormniveau zijn er wel een paar minder hoge scores te bemerken. Bij de opvangvorm Kdv zien wij een lagere tevredenheidscore dan gemiddeld bij de stelling de plaatsingsmogelijkheden die uiteindelijk aangeboden zijn door SKL. 13,1% van de respondenten heeft gekozen voor de antwoordopties matig of slecht. Bij de opvangvorm Bso constateren wij een lagere tevredenheidscore bij de algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder. 15,5% van de ouders vindt dat dit beter verzorgd kan worden. Bij de opvangvorm Psz/Pg krijgt de stelling de verstrekking van facturen en jaaropgaven opvallenderwijs een lagere tevredenheidscore (82,9%). De stelling de plaatsingsmogelijkheden die uiteindelijk aangeboden zijn door SKL krijgt de hoogste belangrijkheidscore bij dit onderdeel. 10,4% van de respondenten heeft deze stelling als extra belangrijk aangegeven. De organisatiebrede tevredenheidscore bij deze stelling is 91,3%. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 5

6 Opvang van het kind Het onderdeel Opvang van het kind wordt door de ouders van SKL organisatiebreed gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. Hier geven de ouders van het Kdv het hoogste cijfer met een 8,1. Daarop volgen de ouders van de Bso (7,8). De ouders van de Psz/Pg geven het minst hoge cijfer met een 7,6. Dit cijfer wordt vooral negatief beïnvloed door de ouders van het Vogelnest. Over het algemeen zijn er bij het onderdeel opvang van het kind (zeer) goede scores behaald. Het aspect de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) behaalt de hoogste tevredenheidscore van 96,2%. Het aantal (in de bijbehorende tabel gearceerde) aandachtspunten is beperkt. Op slechts twee aspecten wordt een tevredenheidscore behaald die lager ligt dan de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Op opvangvormniveau liggen veruit de meeste scores ook boven dit gemiddelde. Hieronder hebben wij de belangrijkste aandachtpunten weergegeven: Het vervoer van uw kind naar school en/ of de bso. 17,0% van de respondenten is hier niet helemaal tevreden over. De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.). Hier is 12,2% van de respondenten minder tevreden over. Vooral de respondenten van de opvangvormen Bso en Psz/Pg kennen hier wat lagere tevredenheidscores aan toe. De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Hier zien wij bij de opvangvormen Kdv en Psz/Pg dat de tevredenheidscore bij deze twee opvangvormen onder het gemiddelde ligt. Veel aspecten worden door de respondenten van de opvangvorm Psz/Pg minder goed beoordeeld (zie de bijbehorende tabel). Een aantal opvallendheden zijn hierboven al opgemerkt. Er zijn natuurlijk nog meer verschillen te zien, mede op locatieniveau. Wij hebben dit voor u in duidelijke tabellen opgenomen, welke te vinden zijn aan het eind van deze rapportage in het overzicht Tevredenheidscores per locatie. Aan de stelling de mate waarin het kind zich prettig voelt wordt de hoogste belangrijkheidscore (16,8%) toegekend. Deze stelling krijgt een goede tevredenheidscore van 94,6%. Locatie Het gemiddelde organisatiebrede totaalcijfer voor de locaties van SKL is een 7,7. De respondenten van het Kdv geven hierbij het hoogste cijfer met een 7,8. De respondenten van de Bso geven het laagste cijfer met een 7,4. Een aantal locaties bij deze opvangvorm krijgt een rapportcijfer ruim onder de 7,0. De Psz zitten er met een 7,6 precies tussenin. Op een groot deel (7 van de 11 ondervraagde aspecten) wordt een tevredenheidscore behaald boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Over de openingstijden van de locatie zijn de respondenten het meest tevreden; dit geeft 96,2% van de respondenten aan. Veel tevredenheidscores liggen hier maar net onder. Er is ook een aantal aandachtspunten, waarvan we de opvallendste hieronder hebben opgesomd. Verder is het van belang om tevens naar de verschillen tussen de locaties onderling te kijken. Zie hiervoor de bijlage Tevredenheidscores per locatie. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten (tevredenheidscore 78,6%). 21,4% van de respondenten beoordeelt dit aspect als matig of slecht. Het zijn met name de Bso-respondenten die een lagere score geven. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de inrichting/uitstraling van de locaties binnen (tevredenheidscore 82,8%). Het binnenklimaat van de locatie. Hier is 12,6% van de respondenten minder tevreden. Voor de opvangvorm Kdv geldt dat de behaalde score onder het gemiddelde ligt van deze opvangvorm. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 6

7 De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (tevredenheidscore 87,1%). Voor de Bso-respondenten (en iets mindere mate Psz/Pg respondenten) is dit één van de belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek. 22,7% van de Bsorespondenten beoordeeld de buitenspeelmogelijkheden als matig of slecht. Het aspect de veiligheid van de locatie binnen behaalt de hoogste belangrijkheidscore bij dit onderdeel. 10,7% van de respondenten heeft deze stelling als extra belangrijk aangegeven. Deze stelling behaalt een tevredenheidscore van 94,3%. Inspraak en ouders Er kon bij dit onderdeel, vanwege de inhoudelijke verscheidenheid van de stellingen, geen algemeen rapportcijfer toegekend worden. Aan bijna alle stellingen bij het onderdeel Inspraak en Ouders wordt een tevredenheidscore toegekend ruim onder het organisatiebrede gemiddelde van 88,5%. We willen deze aspecten niet direct allemaal als belangrijke aandachtspunten benoemen, mede vanwege de zeer lage belangrijkheidscores die men hieraan heeft toegekend. Ongeveer 30% tot 55% van de respondenten heeft bij dit onderdeel gekozen voor de antwoordoptie weet ik niet/ nvt. Dit geeft aan dat er bij een behoorlijk deel van de ouders onbekendheid is m.b.t. dit onderdeel. Wij willen opmerken dat dit als negatief geïnterpreteerd kan worden. De stelling met de hoogste tevredenheidscore betreft de inhoud van de ouderavonden. Ruim 90% geeft aan hier tevreden over te zijn (in mindere mate geldt dit voor Psz/Pg-ouders). De score van 90,8% ligt boven het organisatiebrede gemiddelde. De stelling de zichtbaarheid van de OC krijgt de laagste score bij dit onderdeel (tevredenheidscore 52,5%). Sowieso is m.b.t. de OC bij een deel van de ouders sprake van behoorlijk wat onbekendheid/onduidelijkheid. Totaalbeeld Aan het einde van de vragenlijst kon men een totaal, algemeen cijfer geven over de opvang door SKL. Met een score van een 7,9 (gewogen gemiddelde) kan geconcludeerd worden dat SKL een zeer ruime voldoende behaalt. In de verschillende hoofdstukken is reeds aan de orde gekomen dat de opvangvorm Kdv over het algemeen de hoogste rapportcijfers toegekend krijgt, waarbij de verschillen ten opzichte van de andere twee opvangvormen klein zijn. Ook bij deze vraag naar een totaal rapportcijfer is het verschil klein. De respondenten van het Kdv kennen als totaal rapportcijfer een 8,0 toe. De respondenten van de opvangvorm Bso geven een 7,8 en van de Psz/Pg een 7,6. Locatie Kdv de Duikboot behaalt het hoogste cijfer met een 8,4. Locatie Psz/Pg Vogelnest krijgt het laagste cijfer, maar zoals eerder opgemerkt zijn de resultaten van deze locatie in principe onbetrouwbaar. Prijs-kwaliteit Over de prijs-kwaliteitverhouding van de opvang zitten de respondenten van de verschillende opvangvormen vrijwel op één lijn; men geeft als gemiddeld rapportcijfer een 7,3 tot 7,4. Aanbevelen De meeste respondenten (89,0%) bevelen SKL aan. De iets mindere tevredenheid op enkele aspecten is dus niet onoverkomelijk. Daarnaast zien we een deel van de respondenten dat twijfelt (9,1%). Bijna 2% (7 respondenten) beveelt SKL niet aan. Op opvangvormniveau vallen de verschillen positief uit in het voordeel van het Kdv. Hier beveelt 92,5% van de ouders SKL aan, ten opzichte van 86,0% van de Bso-ouders en 85,1% van de Psz/Pg-ouders. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 7

8 Belangrijke aspecten/prioriteit Wij hebben in het hoofdstuk Totaalbeeld conclusie een overzicht gegeven van alle goed scorende, minder goed scorende en belangrijke aspecten. Eén belangrijk aspect (meer dan gemiddeld belangrijk) wordt relatief gezien minder goed beoordeeld. BELANGRIJKE ASPECTEN TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 37. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) 97.0% 77.3% 80.9% 87.1% 1.7% 9.5% 4.2% 5.1% Dit overzicht is wel een verkorte interpretatie; zie de complete overzichten in het betreffende hoofdstuk. Alle tevredenheidscores vindt u na het hoofdstuk Totaalbeeld conclusie (een overzicht per stelling). Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 8

9 Algemene gegevens Hoe lang gaat het kind waarvoor u de vragenlijst invult al naar de kinderopvang? 0 t/m 3 maanden % 2 1.4% % % 4 t/m 11 maanden % % % % 1 t/m 2 jaar % % % % 3 jaar of langer % % % % Wat is de leeftijd van uw kind? Jonger dan 1 jaar % 0 0.0% 0 0.0% % Tussen 1 en 2 jaar % 0 0.0% 0 0.0% % Tussen 2 en 4 jaar % 2 1.4% % % Tussen 4 en 6 jaar 3 1.7% % 2 4.2% % Tussen 6 en 8 jaar 0 0.0% % 2 4.2% % 8 jaar of ouder 0 0.0% % 2 4.2% % Wat is de hoofdreden waardoor u met SKL in contact kwam? Internet % % % % Consultatiebureau/verloskundige 0 0.0% 0 0.0% 4 8.3% 4 1.1% Via familie/vrienden/bekenden % % % % Publicaties in dag- en/of weekblad 0 0.0% 2 1.4% 0 0.0% 2 0.5% Gouden Gids/Telefoongids 3 1.7% 4 2.7% 0 0.0% 7 1.9% Gemeentegids 1 0.6% 4 2.7% 0 0.0% 5 1.3% Folders/affiches 0 0.0% 2 1.4% 0 0.0% 2 0.5% Een locatie in de buurt/op de route gezien % % % % Via school 1 0.6% % 1 2.1% % Ik ben hier zelf werkzaam voor (geweest) 5 2.8% 1 0.7% 1 2.1% 7 1.9% Maken al gebruik van opvang bij SKL % % 4 8.3% % Anders, namelijk:* % % 4 8.3% % Totaal * Zie volgende pagina Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 9

10 Wat is de hoofdreden waardoor u met SKL in contact kwam? Anders, namelijk. Via werk Via bedrijfsplaats Rijnland Ziekenhuis Mijn werk Gekoppeld aan het Rijnland Zoekenhuis waar man werkzaam is/was Via werk Werkzaam bij Rijnland ZH Aangesloten bij mijn werk. Via werkgever voorrangsplek Werkzaam ziekenhuis waar SKL dromenland staat Werk Rijnland ziekenhuis Via mijn werkgever (Rijnland ziekenhuis) Werk Bij Rijnlandziekenhuis Werkzaam in rijnland ziekenhuis Vai Rijnlandziekenhuis Via werk Andere kinderopvang was slecht Verhuizing naar Leiderdorp Eline zat eerst bij Snoopy in Woubrugge, SKL ging opvang bieden in Hoogmade Was de enige mogelijkheid, moesten over van Snoopy naar SKL Overgang van Snoopy Zelf opgezocht Vond dat mijn zoontje toe was aan een peuterspeelzaal Geen idee Verhuizing naar Leiderdorp Ander Kinder opvang erg slecht Vroeger al eens geweest Ze regelde de opvang tussen de middag op vorige school (bij de vogende vraag is het vrijbuiters en waterkant) Peuterspeelzaal Werk Werkgever Via werk/bedrijfsplaats Werk, verhuizing vanuit ander deel in NL naar hier. Werkgever heeft afspraken met jullie Onze oudste zoon zat hier ook op de peuteropvang Mijn eerste kindje heeft bij jullie ook op de PSZ gezeten Kinderdagverblijf had contract met werkgever Bonte Koe Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Dromenland Villa Picasso Villa Picasso Blokhut Blokhut Blokhut Buitenhof Buitenhof Schatzoekers Villa Picasso Nso Vogelnest Vrijbuiters Vrijbuiters Vrijbuiters Vrijbuiters Waterkant Waterkant Buitenhof Duikboot Waterkant Waterkant Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 10

11 Respons KDV BSO PG/PSZ Bonte Koe 11 Blokhut 8 Buitenhof 14 Dromenland 41 Buitenhof 30 Duikboot 19 Villa Picasso 66 Duikboot 9 Vogelnest 6 Winnie de Poeh 60 Hasselbraam 3 Waterkant 9 TOTAAL KDV 178 Rijnrobben 12 TOTAAL PSZ 48 Schatzoekers 14 Villa Picasso Nso 11 TOTAAL ORG 374 Vogelnest 16 TOTAAL POPULATIE 840 Vrijbuiters 23 RESPONS (%) 44,5% Waterkant 22 TOTAAL BSO 148 Hierboven ziet u de respons per locatie. Zoals reeds in de inleiding vermeld kan een betrouwbaar beeld gegeven worden op het niveau van de totale organisatie, per opvangvorm en voor een groot deel van de locaties. De respons op een enkele locatie is dermate laag dat de resultaten in principe niet betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid is mede afhankelijk van: Het aantal ouders dat opvang afneemt op deze locatie (representatief?); De spreiding in de toegekende scores/rapportcijfers. Grote verschillen in de toegekende resultaten (een zeer hoge of zeer lage score van een respondent op een bepaald aspect) hebben veel invloed op het gemiddelde cijfer, wanneer het aantal respondenten laag is. M.a.w.: één of slechts enkele respondenten kunnen het gemiddelde teveel beïnvloeden. De locaties waarvan wij de resultaten niet voldoende betrouwbaar achten (te weinig respondenten) hebben wij oranje gearceerd. We hanteren een minimale grens van 5 à 6 respondenten. We willen u adviseren de resultaten van deze locaties ter indicatie mee te nemen. Dit dient met enig voorbehoud te gebeuren. U kunt hierbij het aantal ouders dat op deze locaties opvang afneemt in acht nemen. M.b.t. locatie PG/Psz Vogelnest: deze locatie heeft 6 respondenten en valt hiermee precies op de grens. De gemiddelde resultaten van het onderzoek worden echter sterk beïnvloed door twee (zeer) ontevreden respondenten. Hier zullen we bij de diverse hoofdstukken nog enige aandacht aan besteden. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 11

12 Administratie en plaatsing 1. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden TS: 89.5% BS : 4.8% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 9 5.2% % 3 6.4% % Slecht 8 4.6% 4 2.8% 3 6.4% % Weet ik niet/ Nvt De plaatsingsmogelijkheden die u uiteindelijk aangeboden zijn door SKL TS: 91.3% BS : 10.4% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % 3 2.1% 1 2.1% % Slecht 2 1.1% 4 2.8% 1 2.1% 7 1.9% Weet ik niet/ Nvt De telefonische bereikbaarheid van het kantoor TS: 94.4% BS : 2.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 8 4.7% 3 2.1% 3 6.5% % Slecht 2 1.2% 3 2.1% 1 2.2% 6 1.7% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 12

13 4. De klantgerichtheid van de kantoormedewerkers TS: 95.1% BS : 7.0% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 5 2.9% 3 2.1% 3 6.5% % Slecht 3 1.7% 4 2.8% 0 0.0% 7 1.9% Weet ik niet/ Nvt De juistheid van de facturen TS: 97.2% BS : 2.9% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 3 1.7% 3 2.1% 0 0.0% 6 1.7% Slecht 1 0.6% 1 0.7% 2 4.7% 4 1.1% Weet ik niet/ Nvt De verstrekking van facturen en jaaropgaven TS: 96.9% BS : 1.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 2 1.2% 2 1.4% 3 8.6% 7 2.0% Slecht 0 0.0% 1 0.7% 3 8.6% 4 1.1% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 13

14 7. De algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder TS: 89.2% BS : 8.8% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 7 4.0% % % % Slecht 3 1.7% 2 1.4% 2 4.2% 7 1.9% Weet ik niet/ Nvt De inhoud van de nieuwsbrief TS: 93.3% BS : 1.3% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 8 4.7% % 3 6.7% % Slecht 0 0.0% 0 0.0% 1 2.2% 1 0.3% Weet ik niet/ Nvt De website van SKL ( TS: 91.8% BS : 1.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % 2 4.5% % Slecht 2 1.2% 3 2.1% 1 2.3% 6 1.7% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 14

15 Conclusie Administratie en Plaatsing Algemeen rapportcijfer Administratie en plaatsing (10 = hoog, 1 = laag) TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem Onderstreept Lager dan gemiddeld Cursief Hoger dan gemiddeld Noot: Lager/hoger dan gemiddeld is berekend op het opvangvormniveau. De weergegeven cijfers zijn op 1 decimaal achter de komma, maar in het systeem staan deze geregistreerd onder meerdere decimalen. Voorbeeld: een 7,4 kan zowel een 7,352 als een 7,436 zijn. De respondenten van SKL waarderen het onderdeel Administratie en Plaatsing met het gemiddelde (organisatiebrede) rapportcijfer 7,7. De rapportcijfers bij de verschillende opvangvormen liggen dicht bij elkaar. Ze variëren van een 7,5 bij de Psz/Pg tot een 7,7 bij het Kdv. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 15

16 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 88,5%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 4,4% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 1. De informatie over de plaatsingsmogelijkheden 2. De plaatsingsmogelijkheden die u uiteindelijk aangeboden zijn door SKL 3. De telefonische bereikbaarheid van het kantoor 4. De klantgerichtheid van de kantoormedewerkers 90.2% 89.4% 87.2% 89.5% 5.6% 4.1% 4.2% 4.8% 86.9% 95.1% 95.7% 91.3% 9.0% 13.5% 6.2% 10.4% 94.1% 95.8% 91.3% 94.4% 2.2% 4.1% 0.0% 2.7% 95.4% 95.2% 93.5% 95.1% 6.7% 8.1% 4.2% 7.0% 5. De juistheid van de facturen 97.7% 97.2% 95.3% 97.2% 3.4% 1.4% 6.2% 2.9% 6. De verstrekking van facturen en jaaropgaven 7. De algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder 98.8% 97.9% 82.9% 96.9% 2.2% 1.4% 0.0% 1.6% 94.3% 84.5% 85.4% 89.2% 7.9% 10.8% 6.2% 8.8% 8. De inhoud van de nieuwsbrief 95.3% 91.7% 91.1% 93.3% 2.2% 0.7% 0.0% 1.3% 9. De website van SKL ( 92.2% 90.8% 93.2% 91.8% 1.7% 2.0% 0.0% 1.6% Alle aspecten bij het onderdeel Administratie en Plaatsing behalen een tevredenheidscore boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Het meest tevreden zijn de ouders van SKL over de juistheid van de facturen. Dit geeft meer dan 97,0% van de respondenten aan. Vlak daaronder zien we de verstrekking van de facturen en de jaaropgaven. Hier is bijna 97,0% van de respondenten tevreden over. Op organisatiebreed niveau vallen er geen dringende aandachtspunten te constateren. Op opvangvormniveau zijn er wel een paar minder hoge scores te bemerken. Bij de opvangvorm Kdv zien wij een lagere tevredenheidscore dan gemiddeld bij de stelling de plaatsingsmogelijkheden die uiteindelijk aangeboden zijn door SKL. 13,1% van de respondenten heeft gekozen voor de antwoordopties matig of slecht. Bij de opvangvorm Bso constateren wij een lagere tevredenheidscore bij de algemene informatievoorziening van de organisatie richting de ouder. 15,5% van de ouders vindt dat dit beter verzorgd kan worden. Bij de opvangvorm Psz/Pg krijgt de stelling de verstrekking van facturen en jaaropgaven opvallenderwijs een lagere tevredenheidscore (82,9%). De stelling de plaatsingsmogelijkheden die uiteindelijk aangeboden zijn door SKL krijgt de hoogste belangrijkheidscore bij dit onderdeel. 10,4% van de respondenten heeft deze stelling als extra belangrijk aangegeven. De organisatiebrede tevredenheidscore bij deze stelling is 91,3%. De tevredenheidscores naar locatie vindt u in het desbetreffende hoofdstuk. De bij de hoofdstuk behorende opmerkingen zijn opgenomen in een aparte bijlage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 16

17 Opvang van het kind 10. Het intakegesprek op de locatie TS: 95.7% BS : 0.8% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 4 2.3% 6 4.6% 3 6.4% % Slecht 0 0.0% 0 0.0% 2 4.3% 2 0.6% Weet ik niet/ Nvt Het wennen bij de start van de opvang TS: 92.7% BS : 1.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 8 4.8% 9 6.9% 2 4.4% % Slecht 3 1.8% 1 0.8% 2 4.4% 6 1.7% Weet ik niet/ Nvt De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) TS: 96.2% BS : 7.0% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 4 2.3% 5 3.4% 3 6.2% % Slecht 0 0.0% 0 0.0% 2 4.2% 2 0.5% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 17

18 13. De klantgerichtheid van de pedagogisch medewerkers richting de ouder TS: 92.5% BS : 2.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % 8 5.4% 4 8.3% % Slecht 1 0.6% 0 0.0% 3 6.2% 4 1.1% Weet ik niet/ Nvt De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind TS: 94.9% BS : 11.2% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 5 2.8% 7 4.8% 1 2.1% % Slecht 1 0.6% 1 0.7% 4 8.3% 6 1.6% Weet ik niet/ Nvt De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.) TS: 87.8% BS : 1.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 3 1.7% 2 1.4% 3 6.4% 8 2.2% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 18

19 16. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind TS: 89.9% BS : 5.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 9 5.1% % % % Slecht 0 0.0% 3 2.1% 2 4.2% 5 1.4% Weet ik niet/ Nvt De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind TS: 89.1% BS : 1.9% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % 8 6.6% % % Slecht 1 0.6% 3 2.5% 2 4.7% 6 1.8% Weet ik niet/ Nvt De aandacht voor de sociale vaardigheden van uw kind TS: 93.5% BS : 4.0% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 4 2.4% 9 6.9% % % Slecht 0 0.0% 2 1.5% 2 4.4% 4 1.2% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 19

20 19. De aandacht voor de lichamelijke verzorging van uw kind TS: 90.7% BS : 3.5% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % 2 4.5% % Slecht 1 0.6% 1 0.8% % 8 2.3% Weet ik niet/ Nvt De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang TS: 94.6% BS : 16.8% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 2 1.1% % % % Slecht 0 0.0% 2 1.4% 1 2.1% 3 0.8% Weet ik niet/ Nvt Het aanbod aan (passende) activiteiten voor uw kind TS: 92.1% BS : 8.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 5 3.0% % 4 8.9% % Slecht 2 1.2% 3 2.1% 1 2.2% 6 1.7% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 20

21 22. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind TS: 94.3% BS : 14.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 7 4.0% 7 4.8% 2 4.2% % Slecht 4 2.3% 0 0.0% 1 2.1% 5 1.4% Weet ik niet/ Nvt De vervanging bij ziekte van de pedagogisch medewerkers TS: 94.6% BS : 2.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 6 3.7% 8 6.3% 2 4.8% % Slecht 0 0.0% 0 0.0% 2 4.8% 2 0.6% Weet ik niet/ Nvt De overgang van uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso TS: 93.5% BS : 0.8% Goed % % % % Voldoende 1 9.1% % % % Matig 0 0.0% 4 4.4% 0 0.0% 4 3.7% Slecht 1 9.1% 1 1.1% % 3 2.8% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 21

22 25. Het vervoer van uw kind naar school en/of de bso TS: 83.0% BS : 2.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 0 0.0% 2 1.6% % 3 2.1% Weet ik niet/ Nvt De mate waarin het pedagogisch beleid (vertrouwen, acceptatie, wereld ontdekken, verzorging en ondersteuning) is terug te zien in de omgang tussen de pedagogisch medewerkers en uw kind(eren) TS: 93.1% BS : 5.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 3 2.0% % % % Slecht 0 0.0% 3 2.3% 2 5.0% 5 1.6% Weet ik niet/ Nvt Het aanbod in voeding TS: 94.1% BS : 4.0% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % 4 3.0% 0 0.0% % Slecht 1 0.6% 2 1.5% 1 3.4% 4 1.2% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 22

23 Conclusie opvang van het kind Algemeen rapportcijfer Opvang van het kind (één cijfer omcirkelen a.u.b., 10 = hoog, 1 = laag) TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem Onderstreept Lager dan gemiddeld Cursief Hoger dan gemiddeld Noot: Lager/hoger dan gemiddeld is berekend op het opvangvormniveau. De weergegeven cijfers zijn op 1 decimaal achter de komma, maar in het systeem staan deze geregistreerd onder meerdere decimalen. Voorbeeld: een 7,4 kan zowel een 7,352 als een 7,436 zijn. Het onderdeel Opvang van het kind wordt door de ouders van SKL organisatiebreed gemiddeld met een 7,9 beoordeeld. Hier geven de ouders van het Kdv het hoogste cijfer met een 8,1. Daarop volgen de ouders van de Bso (7,8). De ouders van de Psz/Pg geven het minst hoge cijfer met een 7,6. Dit cijfer wordt vooral negatief beïnvloed door de ouders van het Vogelnest. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 23

24 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 88,5%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 4,4% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 10. Het intakegesprek op de locatie 97.7% 95.4% 89.4% 95.7% 0.6% 1.4% 0.0% 0.8% 11. Het wennen bij de start van de opvang 93.5% 92.3% 91.1% 92.7% 2.2% 0.0% 0.0% 1.1% 12. De deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) 13. De klantgerichtheid van de pedagogisch medewerkers richting de ouder 14. De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij u en uw kind 15. De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.) 16. De informatie die u krijgt bij het ophalen van uw kind 17. De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind 18. De aandacht voor de sociale vaardigheden van uw kind 19. De aandacht voor de lichamelijke verzorging van uw kind 20. De mate waarin uw kind zich prettig voelt op de opvang 21. Het aanbod aan (passende) activiteiten voor uw kind 22. De aanwezigheid van vertrouwde gezichten voor uw kind 23. De vervanging bij ziekte van de pedagogisch medewerkers 24. De overgang van uw kind van het kinderdagverblijf naar de bso 25. Het vervoer van uw kind naar school en/of de bso 26. De mate waarin het pedagogisch beleid (vertrouwen, acceptatie, wereld ontdekken, verzorging en ondersteuning) is terug te zien in de omgang tussen de pedagogisch medewerkers en uw kind(eren) 97.7% 96.6% 89.6% 96.2% 6.7% 8.1% 4.2% 7.0% 92.7% 94.6% 85.4% 92.5% 3.4% 1.4% 4.2% 2.7% 96.6% 94.6% 89.6% 94.9% 14.0% 8.8% 8.3% 11.2% 92.6% 84.2% 80.9% 87.8% 1.1% 2.0% 2.1% 1.6% 94.9% 85.8% 83.3% 89.9% 7.9% 4.1% 2.1% 5.6% 89.8% 90.9% 81.4% 89.1% 2.8% 1.4% 0.0% 1.9% 97.6% 91.5% 84.4% 93.5% 4.5% 4.1% 2.1% 4.0% 93.5% 89.9% 81.8% 90.7% 3.9% 2.7% 4.2% 3.5% 98.9% 91.9% 87.2% 94.6% 15.7% 18.9% 14.6% 16.8% 95.9% 88.6% 88.9% 92.1% 3.9% 14.2% 8.3% 8.6% 93.7% 95.2% 93.8% 94.3% 18.5% 12.8% 6.2% 14.7% 96.3% 93.7% 90.5% 94.6% 1.7% 2.0% 4.2% 2.1% 90.9% 94.5% 83.3% 93.5% 0.0% 2.0% 0.0% 0.8% 85.7% 83.2% 77.8% 83.0% 0.0% 5.4% 0.0% 2.1% 98.0% 90.1% 85.0% 93.1% 3.4% 7.4% 4.2% 5.1% 27. Het aanbod in voeding 92.5% 95.5% 96.6% 94.1% 3.4% 6.1% 0.0% 4.0% Over het algemeen zijn er bij het onderdeel opvang van het kind (zeer) goede scores behaald. Het aspect de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers (groepsleiding) behaalt de hoogste tevredenheidscore van 96,2%. Het aantal (in de bijbehorende tabel gearceerde) aandachtspunten is beperkt. Op slechts twee aspecten wordt een tevredenheidscore behaald die lager ligt dan de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Op opvangvormniveau liggen veruit de meeste scores ook boven dit gemiddelde. Hieronder hebben wij de belangrijkste aandachtpunten weergegeven: Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 24

25 Het vervoer van uw kind naar school en/ of de bso. 17,0% van de respondenten is hier niet helemaal tevreden over. De informatie over praktische zaken op de groep (personele bezetting, vakantieopvang, e.d.). Hier is 12,2% van de respondenten minder tevreden over. Vooral de respondenten van de opvangvormen Bso en Psz/Pg kennen hier wat lagere tevredenheidscores aan toe. De aandacht voor de lichamelijke ontwikkeling van uw kind. Hier zien wij bij de opvangvormen Kdv en Psz/Pg dat de tevredenheidscore bij deze twee opvangvormen onder het gemiddelde ligt. Veel aspecten worden door de respondenten van de opvangvorm Psz/Pg minder goed beoordeeld (zie de bijbehorende tabel). Een aantal opvallendheden zijn hierboven al opgemerkt. Er zijn natuurlijk nog meer verschillen te zien, mede op locatieniveau. Wij hebben dit voor u in duidelijke tabellen opgenomen, welke te vinden zijn aan het eind van deze rapportage in het overzicht Tevredenheidscores per locatie. Aan de stelling de mate waarin het kind zich prettig voelt wordt de hoogste belangrijkheidscore (16,8%) toegekend. Deze stelling krijgt een goede tevredenheidscore van 94,6%. De bij dit hoofdstuk behorende opmerkingen zijn opgenomen in een aparte bijlage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 25

26 Locatie 28. De openingstijden van de locatie TS: 96.2% BS : 4.0% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 7 3.9% 1 0.7% 3 6.2% % Slecht 0 0.0% 2 1.4% 1 2.1% 3 0.8% Weet ik niet/ Nvt De telefonische bereikbaarheid van de locatie TS: 95.6% BS : 2.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 0 0.0% 6 4.3% 2 4.3% 8 2.2% Slecht 0 0.0% 6 4.3% 2 4.3% 8 2.2% Weet ik niet/ Nvt De inrichting/uitstraling van de locatie binnen TS: 82.8% BS : 2.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 3 1.7% 5 3.4% 2 4.2% % Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 26

27 31. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten TS: 78.6% BS : 1.6% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 3 1.7% 9 6.2% 2 4.2% % Weet ik niet/ Nvt De veiligheid van de locatie binnen TS: 94.3% BS : 10.7% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 6 3.4% % 1 2.2% % Slecht 0 0.0% 1 0.7% 3 6.5% 4 1.1% Weet ik niet/ Nvt De veiligheid van de locatie buiten TS: 92.2% BS : 8.8% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 8 4.7% % 1 2.1% % Slecht 3 1.8% 3 2.1% 2 4.3% 8 2.2% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 27

28 34. De hygiëne van de locatie TS: 88.8% BS : 9.4% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 8 4.6% % % % Slecht 3 1.7% 3 2.1% 3 6.2% 9 2.5% Weet ik niet/ Nvt Het binnenklimaat van de locatie TS: 87.4% BS : 2.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % 3 6.5% % Slecht % 1 0.7% 1 2.2% % Weet ik niet/ Nvt De speelmogelijkheden voor uw kind binnen (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) TS: 94.1% BS : 6.4% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 7 4.0% % 1 2.1% % Slecht 0 0.0% 2 1.4% 2 4.2% 4 1.1% Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 28

29 37. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) TS: 87.1% BS : 5.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 5 3.0% % % % Slecht 0 0.0% 3 2.1% 3 6.4% 6 1.7% Weet ik niet/ Nvt De slaapgelegenheid voor uw kind TS: 93.8% BS : 1.9% Goed % % % % Voldoende % % 0 0.0% % Matig 8 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 8 4.5% Slecht 2 1.2% 0 0.0% % 3 1.7% Weet ik niet/ Nvt Totaal Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 29

30 Conclusie Locatie Algemeen rapportcijfer Locatie (één cijfer omcirkelen a.u.b., 10 = hoog, 1 = laag) TOTAAL Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem. Aant. Gem Onderstreept Lager dan gemiddeld Cursief Hoger dan gemiddeld Noot: Lager/hoger dan gemiddeld is berekend op het opvangvormniveau. De weergegeven cijfers zijn op 1 decimaal achter de komma, maar in het systeem staan deze geregistreerd onder meerdere decimalen. Voorbeeld: een 7,4 kan zowel een 7,352 als een 7,436 zijn. Het gemiddelde organisatiebrede totaalcijfer voor de locaties van SKL is een 7,7. De respondenten van het Kdv geven hierbij het hoogste cijfer met een 7,8. De respondenten van de Bso geven het laagste cijfer met een 7,4. Een aantal locaties bij deze opvangvorm krijgt een rapportcijfer ruim onder de 7,0. De Psz zitten er met een 7,6 precies tussenin. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 30

31 Overzicht beoordeling stellingen Hieronder zijn alle stellingen nogmaals op een rijtje gezet. Welke stellingen meer of minder aandacht verdienen is niet alleen te herleiden uit de tevredenheidscore die men hieraan toekent, maar ook de mate van belang die men aan dit aspect toekent is een belangrijke indicator. De percentages die u onder de tabel belangrijkheid ziet staan zijn gebaseerd op het percentage respondenten dat bij dit onderdeel het betreffende aspect heeft genoemd als extra belangrijk. De gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore (berekend over alle stellingen tezamen, op TOT niveau) is 88,5%. In de kolom met tevredenheidscores hebben wij de hiervan negatief afwijkende (organisatiebrede) tevredenheidscores gearceerd en vetgedrukt (zie kolom TOT). Wanneer alle stellingen bovengemiddeld beoordeeld zijn hebben wij dus niets gekenmerkt. Verder zijn in de kolom met de belangrijkheidscores de scores die op of boven de gemiddelde belangrijkheidscore van 4,4% liggen (organisatiebreed) gearceerd en vetgedrukt. TEVREDENHEIDSCORES BELANGRIJKHEIDSCORES 28. De openingstijden van de locatie 96.1% 98.0% 91.7% 96.2% 3.9% 5.4% 0.0% 4.0% 29. De telefonische bereikbaarheid van de locatie 30. De inrichting/uitstraling van de locatie binnen 31. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten 100.0% 91.5% 91.3% 95.6% 1.7% 4.1% 2.1% 2.7% 90.4% 73.5% 83.3% 82.8% 2.8% 2.7% 2.1% 2.7% 87.0% 67.6% 81.2% 78.6% 1.1% 2.0% 2.1% 1.6% 32. De veiligheid van de locatie binnen 96.6% 92.5% 91.3% 94.3% 11.8% 10.8% 6.2% 10.7% 33. De veiligheid van de locatie buiten 93.6% 90.2% 93.6% 92.2% 10.7% 8.8% 2.1% 8.8% 34. De hygiëne van de locatie 93.7% 84.6% 83.3% 88.8% 11.2% 7.4% 8.3% 9.4% 35. Het binnenklimaat van de locatie 87.9% 85.5% 91.3% 87.4% 2.8% 2.0% 0.0% 2.1% 36. De speelmogelijkheden voor uw kind binnen (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) 37. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (spelmateriaal, speeltoestellen, etc.) 96.0% 91.8% 93.8% 94.1% 2.2% 12.2% 4.2% 6.4% 97.0% 77.3% 80.9% 87.1% 1.7% 9.5% 4.2% 5.1% 38. De slaapgelegenheid voor uw kind 93.9% 100.0% 50.0% 93.8% 4.0% 0.0% 0.0% 1.9% Op een groot deel (7 van de 11 ondervraagde aspecten) wordt een tevredenheidscore behaald boven de gemiddelde organisatiebrede tevredenheidscore van 88,5%. Over de openingstijden van de locatie zijn de respondenten het meest tevreden; dit geeft 96,2% van de respondenten aan. Veel tevredenheidscores liggen hier maar net onder. Er is ook een aantal aandachtspunten, waarvan we de opvallendste hieronder hebben opgesomd. Verder is het van belang om tevens naar de verschillen tussen de locaties onderling te kijken. Zie hiervoor de bijlage Tevredenheidscores per locatie. De inrichting/uitstraling van de locatie buiten (tevredenheidscore 78,6%). 21,4% van de respondenten beoordeelt dit aspect als matig of slecht. Het zijn met name de Bso-respondenten die een lagere score geven. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de inrichting/uitstraling van de locaties binnen (tevredenheidscore 82,8%). Het binnenklimaat van de locatie. Hier is 12,6% van de respondenten minder tevreden. Voor de opvangvorm Kdv geldt dat de behaalde score onder het gemiddelde ligt van deze opvangvorm. De speelmogelijkheden voor uw kind buiten (tevredenheidscore 87,1%). Voor de Bso-respondenten (en iets mindere mate Psz/Pg respondenten) is dit één van de belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek. 22,7% van de Bsorespondenten beoordeeld de buitenspeelmogelijkheden als matig of slecht. Het aspect de veiligheid van de locatie binnen behaalt de hoogste belangrijkheidscore bij dit onderdeel. 10,7% van de respondenten heeft deze stelling als extra belangrijk aangegeven. Deze stelling behaalt een tevredenheidscore van 94,3%. De tevredenheidscores naar locatie vindt u in het desbetreffende hoofdstuk. De bij de hoofdstuk behorende opmerkingen zijn opgenomen in een aparte bijlage. Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 31

32 Inspraak en ouders 39. De frequentie van de ouderavonden TS: 82.9% BS : 1.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 0 0.0% 5 7.2% % 8 4.0% Weet ik niet/ Nvt De inhoud van de ouderavonden TS: 90.8% BS : 1.1% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig 6 6.2% 3 6.4% % % Slecht 0 0.0% 3 6.4% % 4 2.6% Weet ik niet/ Nvt De informatievoorziening vanuit de OC TS: 62.7% BS : 0.3% Goed % % % % Voldoende % % % % Matig % % % % Slecht 7 5.5% % % % Weet ik niet/ Nvt Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek 2012 SKL EXCL. SCORES LOCATIES XS2Quality Kwaliteit & Onderzoek 32

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK. december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 SKIK december 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

TAMBOERIJN ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2011 TAMBOERIJN september 2011, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.

RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality. RAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 SATELLITE oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012.

Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. Rapport Klant Tevredenheid Onderzoek KDV/PSZ 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Door 219 gezinnen zijn de vragenlijsten

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderdagverblijven rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE. Meetjaar 2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK UWV JOBSENSE Meetjaar 2013 Mei 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemeen 4 -

Nadere informatie

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis

Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Stichting Thuishuis Locatieresultaten Klanttevredenheidsonderzoek bij Gastouderopvang rapport klanttevredenheidsonderzoek bij 2010 pag. 1 Inhoudsopgave pagina Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Respons 4 Totaalbeoordeling 4 Resultaten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Geïndiceerde Jeugdzorg. november 2008, uitgevoerd door:

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID Onderdeel Geïndiceerde Jeugdzorg. november 2008, uitgevoerd door: RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2008 Onderdeel Geïndiceerde Jeugdzorg november 2008, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl ONDERDEEL: INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013

CBS De Schakel Vlaardingen. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, juli 2013 CBS De Schakel Vlaardingen Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, juli 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012.

Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. Rapport Klant Tevredenheids Meting BSO 2012. In 2012 hebben wij een meting gehouden van de klanttevredenheid op onze BSO s. Door 158 gezinnen zijn de vragenlijsten ingevuld, Dit is 16,3 % van de gezinnen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2011 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang

Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Kinderopvang Oudertevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijven Peuterspeelszalen Buitenschoolse Opvang Hoe denken de ouders over (onder meer): - de leid(st)ers/pedagogisch medewerk(st)ers - de sfeer - de

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n BS De Windroos Valkenswaard Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid Bij een groot aantal vragen konden

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S Resultaten & aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2014 BSO S Inhoudsopgave Intro... 2 Respondenteninformatie... 3 Betrokkenheid & deskundigheid leidsters... 3 Tevredenheid m.b.t. inrichting binnen

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012

Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Kinderdagverblijf LOULOU Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Februari 2013 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten

Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012. Hoofdrapportage. NL Eyes Haarlem, oktober 2012. Drs. A. Luiten Klanttevredenheidsonderzoek Dikkie & Dik 2012 Hoofdrapportage Drs. A. Luiten NL Eyes Haarlem, oktober 2012 NL Eyes / Rapport Dikkie & Dik KTO 2012.doc 30 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld, Haarlem Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten.

Zowel vanuit de ouders, leerlingen en medewerkers ontvangen wij een hoge tevredenheidsscore met natuurlijk verbeterpunten. Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Postbus 3131 5931 AC Tegelen Tel: 077 3260855 Samen in ontwikkeling! Tevredenheidsonderzoeken, december 2015 Zoals u weet zijn er digitale tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven

Resultaten & aanbevelingen. Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven Resultaten & aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Kinderdagverblijven Inhoudsopgave Intro... 2 Respondenteninformatie... 3 Betrokkenheid & Deskundigheid leidsters... 4 Tevredenheid m.b.t. inrichting

Nadere informatie

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014

BS St. Martinus Millingen aan de Rijn. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, maart 2014 BS St. Martinus Millingen aan de Rijn Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, maart 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008

Montessorischool Kralingen Rotterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Rotterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2008 Haarlem, juni 2008 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Bedrijfsnummer: 469. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014

BS De Springplank Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, november 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, november 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011

SBO de Vlinderboom Bemmel. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011. Haarlem, maart 2011 SBO de Vlinderboom Bemmel Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2011 Haarlem, maart 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015

BS Prins Bernhard Tilburg. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015. Haarlem, april 2015 BS Prins Tilburg Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 Haarlem, april 2015 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016

Vondelschool Bussum. Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, april 2016 Vondelschool Bussum Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2016 Haarlem, april 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11

Nadere informatie

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007

SBO De Voorbeeldschool Haarlem. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, augustus 2007 SBO De Haarlem Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2007 Haarlem, augustus 2007 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014

BS De Driemaster Amsterdam. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, april 2014 BS De Amsterdam Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, april 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009

(V)SO De Piramide Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009 (V)SO Den Haag Oudertevredenheidspeiling Speciaal Onderwijs 2009 Haarlem, januari 2010 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven. Kinderdagverblijven. Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Kinderdagverblijven Oudertevredenheidsonderzoek voor kinderdagverblijven Hoe denken uw ouders (onder meer) over: - de leidsters - de sfeer - de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun

Nadere informatie

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin.

Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Samenvatting OTO maart 2015 Bohemen Kijkduin. Achtergrondgegevens Eerder dit jaar heeft OBS Bohemen Kijkduin deelgenomen aan de oudertevredenheids. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 96119 ouders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent

Casenummer: Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Stichting ActiefTalent Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Stichting ActiefTalent Juni 2009 1 Bedrijfsnaam: Stichting ActiefTalent Inleiding Voor u ligt het definitieve rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013

OBS De Kubus Almelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, april 2013 OBS De Almelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, april 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 OBS De

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2009 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in 2009 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Triangel Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog

Samenvatting. SBO De Regenboog/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog SBO De Regenboog/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Regenboog Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Regenboog deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken

Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Klanttevredenheidsonderzoek Kinderdagverblijf In de Wolken Algemeen 1) Wat is de leeftijd van uw kind(eren)? - 0 jaar 3-1 jaar 6-2 jaar 5-3 jaar 12 2) Hoe bent u in contact gekomen met onze organisatie?

Nadere informatie

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

Bruto tarieven per uur. 07.30 18.00 uur 6,98 per uur. 07.00 18.00 uur 07.00 18.30 uur 07.30 18.30 uur. Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2016 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO

Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & BSO Totaalrapport klanttevredenheidsonderzoek bij Zo Kinderopvang & I.M. Permentier, MSc Paterswolde, augustus 2011 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING...2

Nadere informatie

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014

BS De Esdoorn Emmen. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014. Haarlem, mei 2014 BS De Emmen Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2014 Haarlem, mei 2014 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 BS De Emmen

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

SBO De Haagse Beek Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, januari 2016

SBO De Haagse Beek Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs Haarlem, januari 2016 SBO De Den Haag Oudertevredenheidspeiling Speciaal Basisonderwijs 2016 Haarlem, januari 2016 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl 023 534 11

Nadere informatie

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013

Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties gebaseerd op resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek NV Schade 2012/ 2013 November 2013 Aanbevelingen, conclusies en verbeteracties Het Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan

Samenvatting. BS De Regenboog/ Meidoornlaan: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan BS De Regenboog/ Meidoornlaan Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Meidoornlaan Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Meidoornlaan deelgenomen aan de

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Lunetten Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

IBS Yunus Emre Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, september 2012

IBS Yunus Emre Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs Haarlem, september 2012 IBS Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2012 Haarlem, september 2012 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 IBS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Swazoom 2015 In opdracht van Swazoom is in het voorjaar van 2015 door NL-Eyes een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. NL- Eyes is een onafhankelijk bureau voor kwantitatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Onder leidinggevenden van kindercentra en basisscholen m.b.t. de taken van de afdeling infectieziektebestrijding 2014 Auteurs: Caroline van Zalen (kwaliteitsfunctionaris sector

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit

Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Oudertevredenheidsonderzoek 2013 Eindrapportage De Vrijheit Baken Adviesgroep Mei 2013 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting grafieken

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem

Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Oudertevredenheidsonderzoek 2015 Eindrapportage De Sleutelbloem Baken Adviesgroep Maart 2015 Ir. Laurens van Graafeiland 1 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanpak 3 1.2 Onderzoeksverantwoording 4 1.3 Toelichting

Nadere informatie