PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV"

Transcriptie

1 PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen, Rhenen, Veenendaal en Barneveld. Naast regulier basisonderwijs zijn scholen met een Jenaplan- en Dalton onderwijsconcept binnen SKOVV vertegenwoordigd. Voor zo'n 3000 leerlingen wordt dagelijks onderwijs verzorgd door ongeveer 275 medewerkers. Het toezichthoudend bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan een directeur bestuurder, die zich laat bijstaan door het stafbureau. Expertise op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en huisvesting is aanwezig evenals secretariële en administratieve ondersteuning. Het stafbureau is gevestigd in Ede. De salarisadministratie wordt verzorgd door administratiekantoor Dyade. De medewerkers van SKOVV werken graag, lang en met grote inzet voor SKOVV. De prettige sfeer, informele cultuur en het wij-gevoel dragen daaraan bij. De grote inzet van leerkrachten wordt erg gewaardeerd. Het personeelsbeleid is met name gericht op professionele ontwikkeling en in toenemende mate op werkplezier en leiderschap. In verband met een veranderde financiële situatie (o.a. afnemend leerlingenaantal) worden geen nieuwe leerkrachten benoemd en is voor het eerst zij het in beperkte mate tot gedwongen ontslagen overgegaan. Met natuurlijk verloop kon de omvang beperkt blijven. Daarnaast is sprake van een fusietraject tussen twee scholen. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit, onder andere door het uitvoeren van analyses en verbeterplannen. Omdat kwalitatief goed onderwijs voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de leerkracht, wordt geïnvesteerd in professionalisering van leerkrachten. Bijvoorbeeld door middel van een nieuw ontwikkelde gesprekscyclus en interne coaching. 2. Bestuur, organisatie en medezeggenschapsraad De directeur - bestuurder is vanuit de rol van bevoegd gezag eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de stichting en de scholen. De directeur bestuurder wordt hierbij ondersteund door het stafbureau. Het toezichthoudend bestuur oefent toezicht uit op SKOVV als geheel en op het functioneren van de directeur bestuurder. De directeur - bestuurder legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en externe toezichthouders. De leden van het toezichthoudend bestuur zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop zij het toezicht op de directeur - bestuurder uitoefenen. De directie van de school is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Medezeggenschap is geregeld via de (compacte) GMR, die bestaat uit een personeels- en ouder. Elke school beschikt over een eigen MR, die ook bestaat uit een personele en een ouder.

2 Organogram SKOVV Bovenschools niveau Toezichthoudend bestuur Directeur - bestuurder GMR MT Stafbureau Ouder Pers. Stafmedewerkers Administratieve ondersteuning Schoolniveau Directie MR Team Ouder Pers. Leerkrachten IB RT OOP TSO Ouderraad Ouders en leerlingen

3 3. Beleid in de komende periode De termijn van het huidige strategisch beleid van SKOVV, dat gericht was op 'ruimte, ontwikkeling en verantwoordelijkheid' loopt af. Er wordt gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan Bij het proces van totstandkoming van dit beleid worden alle en betrokken. Er wordt veel waarde aan gehecht dat medewerkers zich eigenaar van de uitgezette koers voelen, en dat richting wordt gegeven aan een gezamenlijk bepaalde stip aan de horizon. Het nieuwe strategisch beleid zal de basis vormen voor het opstellen van de schoolplannen, maar ook voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid. De missie, visie, waarden en doelen van SKOVV zijn in het huidige strategisch beleid als volgt beschreven: Visie: Binnen SKOVV willen we mensen en scholen de ruimte geven zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent tevens een stuk verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie. Uitgangspunt voor ons is dan het bieden van 'ruimte, ontwikkeling en verantwoordelijkheid'. Daarbij staan in onze visie vier coördinaten die elkaar onderling beïnvloeden centraal: - het kind - de medewerkers - de samenleving - de katholieke identiteit Op de eerste plaats staat het kind, waarvoor we het beste onderwijs willen. Ieder kind is een uniek mens dat zich zoveel mogelijk op eigen wijze moet kunnen ontplooien. Het onderwijs op al onze scholen houdt daarom zoveel als mogelijk is rekening met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elke leerling. Goed onderwijs is mensenwerk, een zaak van samenwerken met elkaar en voor elkaar. Een school is meer dan alleen leerlingen en medewerkers. Goede, professionele medewerkers zijn de basis, maar ook ouders en maatschappelijke organisaties, de samenleving, spelen een belangrijke rol. Ons doel is kinderen optimaal uit te rusten voor deelname aan die samenleving. Zij zijn het immers die in de toekomst die samenleving zullen vormgeven. Het wezen van onze identiteit, de overtuiging dat elk mens van welke aard of geaardheid dan ook daadwerkelijk welkom en van waarde is op deze aarde, is daarbij onze inspiratiebron. Missie: Samen werken aan de toekomst door ruimte, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. De Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei wil staan voor kwalitatief goed onderwijs passend bij elk kind, geïnspireerd vanuit de katholieke identiteit. Dit onderwijs kenmerkt zich door een streven naar een brede verscheidenheid en een openheid naar allen die ons onderwijs willen volgen. Binnen een organisatie die ruimte geeft aan eigen verantwoordelijkheid en gebaseerd is op ontwikkeling passend bij de vragen die de samenleving aan het onderwijs stelt.

4 Waarden: Alles wat we vanuit de visie en missie bedenken en doen in onze scholen vindt zijn basis in de waarden waarvoor we staan, wie we zijn en vooral wie we willen zijn. Aansluitend bij bovenstaande missie komen we tot de volgende waarden: Ons handelen is toekomstgericht. We kijken met een open blik vooruit en anticiperen op wat zich afspeelt in de samenleving en de omgeving van de scholen. Wij zijn oprecht, integer, transparant en maatschappelijk betrokken. We streven naar diversiteit binnen onze organisatie, zowel van individuen als scholen, met respect voor talenten en beperkingen. Zodat ieders mogelijkheden zoveel mogelijk, ook ten behoeve van elkaar, ontwikkeld en benut worden. Ontwikkeling wordt gestimuleerd door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. Verantwoordelijkheid geven en nemen, vragen en afleggen, ruimte, vrijheid binnen duidelijke kaders en inspraak moeten zowel individuen als groepen prikkelen tot het nemen van initiatieven. Creativiteit, realisme, resultaatgerichtheid en samenwerking binnen en buiten de organisatie worden gestimuleerd en gewaardeerd. De doelen: SKOVV streeft naar een hoge onderwijskwaliteit. SKOVV werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering. SKOVV scholen sluiten hun dienstverlening aan op de behoeften van kinderen en ouders. De SKOVV organisatie en scholen worden professioneel geleid. SKOVV investeert in scholing en ontwikkeling van medewerkers passend bij de ontwikkeling van de scholen en de organisatie. SKOVV zorgt voor een balans in zowel werkdruk als de samenstelling van haar personeel. SKOVV heeft een actief en toekomstgericht personeels- en wervingsbeleid. SKOVV benut kansen door efficiënte inzet van middelen. SKOVV zet beschikbare middelen in om goede, veilige leer- en werkomstandigheden te creëren. SKOVV biedt een rijke variatie aan bij de omgeving passende herkenbare onderwijsconcepten. 4. Taken en verantwoordelijkheden directeur-bestuurder De directeur - bestuurder heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hij is tevens de bestuurder van de stichting. Hij legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. De directeur - bestuurder is het boegbeeld van de stichting. De directeur - bestuurder: is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting in al zijn aspecten, waaronder onderwijsinhoudelijke, personele-, financieel-administratieve en beheerstaken; geeft leiding aan de schooldirecteuren en de medewerkers van het stafbureau; betrekt het toezichthoudend bestuur bij kernbeslissingen en informeert deze over de voortgang;

5 onderhoudt contacten met de diverse (rijks)overheden, met andere directeur - bestuurders, schoolbesturen, bovenschoolse managers en aanverwante organisaties; vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte en is hét gezicht van SKOVV. 5. Persoonlijkheidsschets De nieuwe directeur - bestuurder is een inspirerende manager die vanuit een visie de medewerkers van SKOVV meeneemt. Zij/hij doet dat door medewerkers te stimuleren en uit te dagen, zodat ook zij het maximale uit zichzelf kunnen halen en bij kunnen dragen aan een steeds betere SKOVV. Het resultaat is dat onze leerlingen, medewerkers en de SKOVV zich optimaal kunnen ontwikkelen. De huidige situatie in het onderwijs vraagt om een leider met ondernemerschap en creativiteit. De term manager betekent voor de SKOVV iemand die sterke leidinggevende en zakelijke kwaliteiten combineert met persoonlijke aandacht die hard op de inhoud is en zacht op de persoon. Van essentieel belang is dat de directeur - bestuurder beschikt over delegerend vermogen en communicatief uiterst vaardig is, om zodoende met alle verschillende en binnen de SKOVV op de juiste wijze in contact te staan. 6. Kennis en ervaring De kandidaat beschikt over een academisch werk- en denkniveau en is in staat bestuurlijk te denken en te handelen. De kandidaat beschikt over aantoonbare leidinggevende / bestuurlijke ervaring met het bovenschools aansturen van verschillende eenheden. De kandidaat is een bevlogen leider die zich bedient van situationele leiderschapsstijlen. De kandidaat is bewezen effectief binnen een (politiek-) bestuurlijke omgeving. De kandidaat is communicatief zeer vaardig in woord en geschrift. De kandidaat heeft ruime ervaring met complexe financiële structuren. 7. Arbeidsvoorwaarden Inschaling conform de Bestuurders cao PO, schaal B4. 8. Procedure De benoeming geschiedt door het toezichthoudend bestuur en wordt door een wervingsbureau begeleid. Het bestuur laat zich adviseren door de benoemingsadviescommissie (BAC). Deze zal een (of meerdere) kandidaten voordragen aan het toezichthoudend bestuur. De BAC bestaat uit vijf leden: 1 lid van het toezichthoudend bestuur; 2 schooldirecteuren; Stafmedewerker P&O; Voorzitter GMR.

6 Er wordt gestreefd naar de benoeming van de directeur-bestuurder per augustus Zorgvuldigheid in de procedure is echter van groter belang dan een spoedige afronding. De procedure wordt begeleid door senior adviseur de heer H.A. Hendriks van wervingsbureau Van Beekveld & Terpstra, en bestaat uit de volgende stappen: Tijdpad: Actie: Door: Gereed: Sluiting reactietermijn 13 februari 2015 Voorselectiegesprekken Wervingsbureau 20 en/of 24 februari 1 e gespreksronde BAC en wervingsbureau 18 maart vanaf uur 2 e gespreksronde BAC en wervingsbureau 1 april vanaf uur Assessment Nog te bepalen April 2015 Benoeming Bestuur 1 augustus 2015

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SKOVV Inhoudsopgave 1 Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV) 3 De organisatie 3 De missie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 Bestuurder 5 Plaats in de organisatie 5

Nadere informatie

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT. 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ

STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT. 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS ZUNDERT 4/11/2018 Vacature Bestuurder SPOZ Stichting Primair Onderwijs Zundert Voor meer Informatie over de functie Niek Flipse, interim-bestuurder Telefoon (06) 21 71 25 50

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KOM LEREN Maastricht, vastgesteld op 16 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Stichting kom Leren Stichting kom Leren Missie en visie Organisatiestructuur

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KIEM ONDERWIJS EN OPVANG

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KIEM ONDERWIJS EN OPVANG PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KIEM ONDERWIJS EN OPVANG 1. Situatieschets Stichting Kiem 1.1 Kenmerken De raad van toezicht van Kiem Onderwijs

Nadere informatie

Profiel. College van Bestuur. 16 juni Opdrachtgever Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer

Profiel. College van Bestuur. 16 juni Opdrachtgever Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer Profiel College van Bestuur 16 juni 2017 Opdrachtgever Openbaar Basisonderwijs Hoogezand-Sappemeer Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer

Profielschets bestuurder. SWV PO en SWV VO Zoetermeer Profielschets bestuurder SWV PO en SWV VO Zoetermeer 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Situatieschets... 3 3. Profiel en werkzaamheden gezamenlijke bestuurder... 5 3.1. Werkzaamheden... 5 3.2. Kennis,

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter en lid college van bestuur

Profielschets. Voorzitter en lid college van bestuur Profielschets Voorzitter en lid college van bestuur September 2018 Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) Tot het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) behoren 19 scholen, goed verspreid over

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE)

PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE) PROFIELSCHETS BESTUURDER AMOS (UITGEBREIDE VERSIE) 1. Organisatie AMOS De Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS) is een groep van 27 protestants-christelijke en oecumenische scholen voor primair

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR STICHTING PRODAS

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR STICHTING PRODAS PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR STICHTING PRODAS 1. PRODAS Stichting PRODAS telt 26 scholen, waarvan 25 reguliere basisscholen en één school voor speciaal

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROF. DR. LEO KANNER ONDERWIJSGROEP. 1 Situatieschets Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROF. DR. LEO KANNER ONDERWIJSGROEP. 1 Situatieschets Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep PROFIELSCHETS VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR PROF. DR. LEO KANNER ONDERWIJSGROEP 1 Situatieschets Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep 1.1 Kenmerken: Wie zijn wij? De Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie bestuurder SWV PO en SWV VO Zoetermeer Amsterdam, juni 2019 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? De complexiteit van het besturen van beide samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Voorzitter College van Bestuur

Voorzitter College van Bestuur Definitieve versie 6-10-2016 Vastgesteld in RvT vergadering PROFIELSCHETS Voorzitter College van Bestuur Een inspirerende, verbindende en ondernemende bestuurder, met hart voor goed onderwijs SPOLT Kenmerk:

Nadere informatie

voor SKBO en Stichting OOG

voor SKBO en Stichting OOG Directeur Financien, Facilitair en Beheer voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG

Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG Directeur Personeel, Onderwijs en Kwaliteit voor SKBO en Stichting OOG SKBO en Stichting OOG Per januari 2018 vormen SKBO en stichting OOG één organisatie. Zij gaan een fusie aan en bundelen hun krachten.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING PENTA

FUNCTIEPROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING PENTA FUNCTIEPROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING PENTA Inhoudsopgave 1 Stichting Penta 3 De organisatie 3 Identiteit 3 Missie 3 Visie 3 Visie op onderwijs 3 Emma staat centraal 4 Integrale Kindcentra (IKC)

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie manager bedrijfsvoering Amsterdam, augustus 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken KALISTO en PROFIEL 1 Wie zijn wij Kalisto verwoordt met haar

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VACATURE UITVOEREND BESTUURDER (ca. 0,8 wtf) VAN STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS LOSSER EN OVERDINKEL

VACATURE UITVOEREND BESTUURDER (ca. 0,8 wtf) VAN STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS LOSSER EN OVERDINKEL VACATURE UITVOEREND BESTUURDER (ca. 0,8 wtf) VAN STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS LOSSER EN OVERDINKEL Oktober 2018 1. Inleiding Door het vertrek van de huidige uitvoerend bestuurder wegens pensionering is

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie bestuurder Amsterdam, februari 2017 Henk Hendriks 1 Bestuurder Stichting STAIJ 1.1 Wie zoeken wij? In Amsterdam Oost liggen de negentien scholen van stichting

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Lid Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Lid Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature lid Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan van de vacature

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder voor 0,5 WTF FUNCTIEPROFIEL Bestuurder voor 0,5 WTF VITUS ZUID is een nieuwe organisatie die met ingang van 1 augustus 2015, het bevoegd gezag wordt van een van de vier instellingen voor Cluster 2 onderwijs in Nederland.

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder Profiel Directeur-Bestuurder 13 september 2018 Opdrachtgever Vereniging Openbaar Onderwijs Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie bestuurder Amsterdam, januari 2019 Marja de Kruif 1 Wie zijn wij? Stichting Kiem Onderwijs verzorgt, met in totaal zo n 275 medewerkers, sterk en toekomstbestendig

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder (0,8 fte) Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard

Directeur-Bestuurder (0,8 fte) Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard Profiel Directeur-Bestuurder (0,8 fte) Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard 11 oktober 2018 Opdrachtgever Stichting Openbaar Primair Onderwijs Albrandswaard Voor meer informatie over de functie

Nadere informatie

April Zoekprofiel Voorzitter College van Bestuur

April Zoekprofiel Voorzitter College van Bestuur April 2019 Zoekprofiel Voorzitter College van Bestuur Ithaka Voor Ithaka is het onderwijs niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. Vrijescholen Ithaka is een stichting voor vrijescholen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN DIRECTEUR-BESTUURDER VOOR COLLEGE DE HEEMLANDEN EN HOUTENS IN HOUTEN 1. Toelichting op organisatie en functie College De Heemlanden is een open

Nadere informatie

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid

Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid Profiel Toezichthouder Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid 21 december 2017 Opdrachtgever Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie directeur bedrijfsvoering Amsterdam, maart 2017 Marja de Kruif, senior adviseur Situatie- en profielschets Werving en selectie directeur bedrijfsvoering 1

Nadere informatie

Functieprofiel Bestuurslid IEKC Lichtenvoorde

Functieprofiel Bestuurslid IEKC Lichtenvoorde Functieprofiel Bestuurslid IEKC Lichtenvoorde Inhoudsopgave 1. IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) Lichtenvoorde... 2 1.1 De structuur... 2 1.2 De organisatie van het IEKC... 3 1.3 Ambitie, visie en

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder (0.8 fte) voor. Stichting Meerwerf

FUNCTIEPROFIEL. Bestuurder (0.8 fte) voor. Stichting Meerwerf FUNCTIEPROFIEL Bestuurder (0.8 fte) Een onderwijskundig leider en inspirator vanuit visie en verbinding voor Stichting Meerwerf PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consultant Amersfoort, juni 2017

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie manager bedrijfsvoering/controller Amsterdam, juni 2016 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Kalisto en profiel 1 Wie zijn wij Kalisto verwoordt met

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk:

Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk: Managementstatuut Zoals vastgesteld Geldig tot uiterlijk: 01-01-2017 Managementstatuut Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Zoals: - 26 januari 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. - 23 maart 2016

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie lid collegiaal college van bestuur Amsterdam, april 2018 Judith Meulenbrug, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? Talent Primair verzorgt op 26 locaties met 420

Nadere informatie

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk

Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Profielschets gemeentesecretaris/algemeen directeur gemeente Katwijk Ontwikkelgerichte en verbindende persoonlijkheid die de gemeentelijke organisatie verder ontwikkelt en het bestuur professioneel ondersteunt.

Nadere informatie

Functieprofiel directeur de Rijzert

Functieprofiel directeur de Rijzert Functieprofiel directeur de Rijzert 1 De organisatie De Rijzert is een school voor praktijkonderwijs in s-hertogenbosch die ressorteert onder de Stichting Praktijkonderwijs s-hertogenbosch. De stichting

Nadere informatie

Functieprofiel rector-bestuurder St. Ignatiusgymnasium

Functieprofiel rector-bestuurder St. Ignatiusgymnasium Functieprofiel rector-bestuurder St. Ignatiusgymnasium Stichting V.O. Amsterdam-Zuid April 2019 Stichting V.O. Amsterdam-Zuid Jan van Eijckstraat 47 1077 LH AMSTERDAM www.svoaz.nl info@svoaz.nl 020 676

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE DIRECTEUR DE TAFELRONDE STICHTING KPOA TE AMERSFOORT

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE DIRECTEUR DE TAFELRONDE STICHTING KPOA TE AMERSFOORT PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE DIRECTEUR DE TAFELRONDE STICHTING KPOA TE AMERSFOORT 1. Situatieschets De Tafelronde 1.1 Kenmerken De Tafelronde in Amersfoort is een katholieke

Nadere informatie

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena

Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Profielschets beoogd gemeentesecretaris Fusiegemeente Altena Ambitieuze en besluitvaardige ontwikkelaar en bouwer die in verbinding met medewerkers en bestuur de fusie naar de nieuwe gemeente leidt en

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL OPLEIDINGSMANAGER MARNIX ACADEMIE

FUNCTIEPROFIEL OPLEIDINGSMANAGER MARNIX ACADEMIE FUNCTIEPROFIEL OPLEIDINGSMANAGER MARNIX ACADEMIE Inhoudsopgave 1 De Marnix Academie 3 De organisatie 3 De missie 3 Visie 3 De thema s 3 Organogram 4 2 Opleidingsmanager 5 Plaats in de organisatie 5 Taken

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant

FUNCTIEPROFIEL. Hoofd HRM. Kind en Onderwijs Rotterdam. bij. PublicSpirit. drs. Marylin Demers senior consultant FUNCTIEPROFIEL Hoofd HRM bij Kind en Onderwijs Rotterdam PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consultant Amersfoort, augustus 2015 Organisatie & context Kind en Onderwijs Rotterdam is een Protestants-Christelijke

Nadere informatie

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09

PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Profiel- en Situatieschets

Profiel- en Situatieschets Profiel- en Situatieschets Werving en selectie directeur WSV Amsterdam, mei 2017 Marja de Kruif 1 Wie zoeken wij? Vanwege het naderend vertrek van de huidige directeur is Esprit Scholen voor de WSV op

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie Bestuurder Openbaar Onderwijs Marenland Amsterdam, april 2018 Henk Hendriks Bestuurder Openbaar Onderwijs Marenland 1 Wie zoeken wij? Stichting Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 21 april Opdrachtgever Sophia Stichting

Profiel. Voorzitter Raad van Toezicht. 21 april Opdrachtgever Sophia Stichting Profiel Voorzitter Raad van Toezicht 21 april 2016 Opdrachtgever Sophia Stichting Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie bestuurder Een bestuurder die als boegbeeld de stichting en de scholen richting de toekomst leidt! Amsterdam, november 2017 Henk Hendriks Bestuurder CVO-AV

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Situatie en profielschets

Situatie en profielschets Situatie en profielschets Werving en selectie lid college van bestuur CPOW & MOP 0,6 WTF Hans van Willegen, Amsterdam, oktober 2018 Lid college van bestuur 0,6 WTF Stichtingen CPOW & MOP 1 Stichting CPOW

Nadere informatie

Voorzitter College van Bestuur met hart voor goed onderwijs.

Voorzitter College van Bestuur met hart voor goed onderwijs. In verband met de pensionering van de huidige Voorzitter College van Bestuur per 1 augustus 2019 is de Raad van Toezicht van Wijzers in onderwijs in Echt-Susteren en Maasgouw is op zoek naar een inspirerende,

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

Profieldocument. Voorzitter Raad van Toezicht SPO. Utrecht

Profieldocument. Voorzitter Raad van Toezicht SPO. Utrecht Profieldocument Voorzitter Raad van Toezicht SPO Utrecht Almere 17 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over SPO Utrecht 3 2. Informatie over de vacature voorzitter Raad van Toezicht 6 2.1 Ontstaan

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Profielschets. Werving voorzitter en lid raad van toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Amsterdam, oktober 2017 Marja de Kruif

Profielschets. Werving voorzitter en lid raad van toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland. Amsterdam, oktober 2017 Marja de Kruif Profielschets Werving voorzitter en lid raad van toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland Amsterdam, oktober 2017 Marja de Kruif 1 Wie zijn wij De Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie manager bedrijfsvoering en beleidsmedewerker HR Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken SKSWW KALISTO en PROFIELEN 1 Wie zijn wij: Vanaf

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningstichting Putten Profielschets Directeur-bestuurder Woningstichting Putten ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningstichting Putten Datum: 21 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningstichting Putten

Nadere informatie

LID COLLEGE VAN BESTUUR

LID COLLEGE VAN BESTUUR FUNCTIEPROFIEL LID COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING KATHOLIEK PROTESTANT CHRISTELIJK ONDERWIJS (SKPO) Inhoudsopgave 1 Stichting Katholiek Protestant Christelijk Onderwijs 3 De organisatie 3 Kernwaarden 3

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Directeur-Bestuurder

Directeur-Bestuurder School- en functieprofiel Directeur-Bestuurder (CAO-PO) Stichting openbaar onderwijs Baasis Haren en Tynaarlo Versie 21/11/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Sjoerd Molenaar, BeteoR,

Nadere informatie

Profiel. Controller. 22 maart Opdrachtgever Stichting O2A5

Profiel. Controller. 22 maart Opdrachtgever Stichting O2A5 Profiel Controller 22 maart 2019 Opdrachtgever Stichting O2A5 Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl Niets

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Profielschets beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht

Profielschets beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht Profielschets beoogd voorzitter en lid Raad van Toezicht Baarn 26 maart 2018 Inhoud Stichting SKOzoK 3 De Raad van Toezicht 4 Huidige vacatures 4 Overige informatie 6 De procedure 6 Informatie 6 Profielschets

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

Profielschets. schooldirecteur cbs De Schatkaart

Profielschets. schooldirecteur cbs De Schatkaart Profielschets schooldirecteur cbs De Schatkaart Octant zoekt : Een inspirerend en visionair leider, die het nieuwe schoolconcept met enthousiasme en daadkracht gaat uitrollen om cbs De Schatkaart een bloeiende

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie uitvoerend bestuurder Amsterdam, april 2017 Judith Meulenbrug, senior adviseur 1 Wie zoeken wij? De stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) is een organisatie

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie directeur CBS Klim Op te Leerdam Leerdam, maart 2018 0 Directeur Cbs De Klim Op te Leerdam 1 Wie zoeken wij? De Klim Op ligt op de grens van de wijk Leerdam-West

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit managementstatuut beschrijft de verhouding tussen de bestuurder en de directies van de scholen van de stichting Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad

Profielschets voorzitter College van Bestuur. Stichting SchOOL. Lelystad Profielschets voorzitter College van Bestuur Stichting SchOOL Lelystad Hengelo (O), 18 maart 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over SchOOL Algemene informatie 3 Missie 4 Kernwaarden 4 Organisatie 5 2. Informatie

Nadere informatie

Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Bedrijfsvoering Wervingsprofiel Directeur Bedrijfsvoering 5 juli 2019 Opdrachtgever RSG Magister Alvinus Voor meer informatie over de functie Carine Hulscher-Slot en Jeannette van der Vorm, senior adviseurs Leeuwendaal

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering

Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Profielschets Controller / Manager Bedrijfsvoering Ellen Bruin, september 2015 Over de Dienst Gezondheid en Jeugd De Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgt namens 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de uitvoering

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT

LID RAAD VAN TOEZICHT FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS AMERSFOORT E.O. Inhoudsopgave 1 Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. 3 De organisatie 3 De missie en

Nadere informatie

Profiel- en situatieschets

Profiel- en situatieschets Profiel- en situatieschets Werving en selectie leden raad van toezicht Samenwerkingsverband IJssel l Berkel Amsterdam, augustus 2018 Henk Hendriks Leden raad van toezicht SWV IJssel l Berkel Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Directeur PROFIEL. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PROFIEL Directeur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de Kempen PO 30-09 Voor meer informatie over de functie: Met David, professionals in talentmanagement De Burght 268 5664 PT Geldrop Telefoon 040-2802120

Nadere informatie

Directeur basisschool De Albatros OPOD

Directeur basisschool De Albatros OPOD Directeur basisschool De Albatros OPOD Functie omschrijving Hoofdtaken van de Schooldirecteur Onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter College van Bestuur geeft de Schooldirecteur leiding aan de

Nadere informatie

Situatie- en profielschets

Situatie- en profielschets Situatie- en profielschets Werving en selectie Voorzitter college van bestuur Amsterdam, februari 2018 Robbin Haaijer, directeur en partner B&T 1 van 5 20170541NO01c-RH 1 Wie zoeken wij? De Gooise Scholen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-Bestuurder. bij. Erfgoedhuis Zuid-Holland

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-Bestuurder. bij. Erfgoedhuis Zuid-Holland FUNCTIEPROFIEL Directeur-Bestuurder bij Erfgoedhuis Zuid-Holland PublicSpirit De heer drs. P. Beterams senior consultant april 2018 Organisatie & context Inleiding Erfgoedhuis Zuid-Holland zet zich in

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1. SITUATIESCHETS SKOPOS Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel (SKOPOS) is bevoegd gezag

Nadere informatie

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord Profiel Controller 4 februari 2015 Opdrachtgever OSG Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse Functieprofiel lid Raad van Toezicht Stichting Klasse I. Organisatieschets Stichting Klasse verzorgt sinds 1 augustus 2005 het openbaar primair en speciaal (voortgezet) onderwijs in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SAMENWERKINGSVERBAND KINDKRACHT

FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SAMENWERKINGSVERBAND KINDKRACHT FUNCTIEPROFIEL BESTUURDER SAMENWERKINGSVERBAND KINDKRACHT Inhoudsopgave 1. Samenwerkingsverband Kindkracht 3 De organisatie 3 De missie 4 De structuur 4 2. Bestuurder 4 Plaats in de organisatie 5 Taken

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie