Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementstatuut. Stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Managementstatuut. Zoals vastgesteld. Geldig tot uiterlijk:"

Transcriptie

1 Managementstatuut Zoals vastgesteld Geldig tot uiterlijk: Managementstatuut Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Zoals: - 26 januari 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht maart 2016 voor positief advies voor te leggen aan de GMR maart 2016 van positief advies voorzien door het directieberaad.

2 Managementstatuut van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Inleiding In de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) is de verplichting opgenomen voor het bevoegd gezag om een Managementstatuut vast te stellen. Artikel 31 van de WPO geeft de volgende omschrijving: WPO 31.1 Het bevoegd gezag stelt na overleg met de directeur een managementstatuut vast. In het managementstatuut is tenminste een regeling opgenomen betreffende de bevoegdheden van de directeur met betrekking tot de toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging. WPO 31.2 Het managementstatuut bevat tevens de aanduiding van de andere aan het bevoegd gezag bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en bevoegdheden ten aanzien waarvan het bevoegd gezag heeft bepaald dat de directeur van de school de bevoegdheid heeft om in naam van het bevoegd gezag besluiten te nemen. Het managementstatuut bevat voorts instructies voor de uitoefening van de bedoelde taken en bevoegdheden. WPO 31.3 Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in het gebouw van de school ter inzage beschikbaar is, op een voor ieder toegankelijke plaats. Het bevoegd gezag zendt een exemplaar van het managementstatuut, evenals elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennisneming aan de inspectie. Het College van College van Bestuur van de Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Besluit na - positief advies namens de GMR in overeenstemming met artikel 14.i van het GMR-reglement op p.m.. - goedkeuring van de Raad van Toezicht op overeenkomstig artikel 8.4.b van de statuten van de stichting, navolgend managementstatuut vast te stellen. Het managementstatuut treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening. Drs. J.T.J. Bouwhuis Voorzitter College van Bestuur Cuijk, Managementstatuut

3 Inhoud: Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Status en werkingsduur Artikel 3 Het bevoegd gezag en Toezichthouders Artikel 4 Taken en bevoegdheden College van Bestuur Artikel 5 Taken en bevoegdheden Directeur Artikle 6 Directie(be)raad Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten Artikel 8 Wijzigingen en slotbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In dit statuut wordt verstaan onder: Managementstatuut: Stichtingsstatuten: Stichting: Bevoegd gezag: College van Bestuur: (CvB) Raad van Toezicht: (RvT) Het reglement als bedoeld in art. 31 van de Wet op het Primair Onderwijs. Notariële akte waarin zijn opgenomen, doel, taken, bevoegdheden, verdeling van bevoegdheden en werkwijze van en binnen de stichting. De rechtspersoon stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Het College van College van Bestuur van de stichting Invitare Openbaar Onderwijs. Het stichtingsbestuur, dat overeenkomstig de wet en artikel 8 van de statuten van de stichting is belast met de taken en uitoefening van bevoegdheden die de stichting als bevoegd gezag zijn toebedeeld, met uitzondering van besluitvorming over de opheffing van een school. Het orgaan dat in overeenstemming met artikel 13 van de statuten toezicht houdt op het college van College van Bestuur. Overlegorgaan toezicht Het orgaan dat op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling openbaar onderwijs in overeenstemming met artikel 48 van de WPO namens de gemeenteraden toezicht houdt op het bevoegd gezag van de stichting. (G)MR: Directeur: Directieraad: Directieberaad: Bilateraal Overleg (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad Het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken op een school en als zodanig is aangesteld. De gezamenlijke directeuren van de onder de stichting ressorterende scholen Het geregeld overleg van directeuren met het College van Bestuur en directeur stafbureau. Het geregeld overleg tussen het College van Bestuur en directeur afzonderlijk. Managementstatuut

4 Artikel 2 Status en werkingsduur 2.1 Het managementstatuut is mede een mandateringsbesluit, en bevat bepalingen over: a. de omvang en de aard van de door het College van Bestuur gemandateerde taken en bevoegdheden aan de directeuren; b. richtlijnen voor de wijze waarop deze gemandateerde en doorgemandateerde taken en bevoegdheden dienen te worden uitgevoerd. 2.2 Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking met ingang van de dag dat dit managementstatuut door het College van Bestuur is vastgesteld. 2.3 Het managementstatuut geldt voor het tijdvak van 27 januari 2016 t/m uiterlijk 31 december Tijdens deze tweejaarlijkse periode wordt het managementstatuut geëvalueerd, na evaluatie eventueel bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Artikel 3 Het Bevoegd Gezag en Toezichthouders 3.1 Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. 3.2 Het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs houdt namens de gemeenteraden toezicht op het College van Bestuur en de Raad van Toezicht en benoemt de leden op voordracht van een benoemingsadviescommissie. 3.3 De vaststelling door het College van Bestuur van de begroting en jaarrekening van de stichting en wijziging van de statuten behoeft vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht en goedkeuring resp. instemming van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs. 3.4 De bevoegdheden en wijze van toezicht door het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs op het College van Bestuur zijn in overeenstemming met artikel 48 van de WPO vastgelegd in de regeling van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs. 3.5 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 3.6 In de stichtingsstatuten zijn in artikel 8 besluiten van het College van Bestuur vastgelegd welke vooraf goedkeuring van de Raad van Toezicht vereisen. 3.7 De werkwijze van de Raad van Toezicht en wijze van toezicht op het College van Bestuur zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en reglement van de Raad van Toezicht. 3.8 In overeenstemming met de reglementen van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs en de Raad van Toezicht voorziet het College van Bestuur betreffende organen van alle gewenste informatie om de toezichthoudende rol zorgvuldig te kunnen vervullen. Artikel 4 Taken en bevoegdheden College van Bestuur 4.1 Het College van Bestuur is overeenkomstig de wet en artikel 8 van de statuten van de stichting belast met de taken en uitoefening van bevoegdheden die de stichting als bevoegd gezag zijn toebedeeld, met uitzondering van besluitvorming over de opheffing van een school. 4.2 Het College van Bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. 4.3 Het College van Bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie en zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van het vastgestelde beleid. 4.4 Het College van Bestuur is de overlegpartner namens het bevoegd gezag met de GMR. Jaarlijks worden samen met de Raad van Toezicht de ontwikkelingen geëvalueerd en College van Bestuur gevraagd en ongevraagd geadviseerd. 4.5 Het College van Bestuur voert jaarlijks overleg met afzonderlijke MR-en en directeur over de ontwikkelingen op betreffende school. 4.6 Het College van Bestuur bepaalt en ziet toe op de identiteit van het openbaar onderwijs. 4.7 Het College van Bestuur neemt besluiten met betrekking tot verhuizing, samenwerking, fusie, afsplitsing, reorganisatie en wijziging van de grondslag en de doelstelling van de school of scholen. Het College van Bestuur behoeft voor deze besluiten de instemming van het Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs, of de gemeenteraad van de gemeente waarin betrokken school of scholen zijn gevestigd en goedkeuring van de Raad van Toezicht 4.8 Het College van Bestuur benoemt de directeuren op voordracht van een benoemings- Managementstatuut

5 adviescommissie. 4.9 Het College van Bestuur benoemt personeel voor de stichting. Personeel voor een school (scholen) wordt benoemd op voordracht van betrokken directeur(en) in overeenstemming met de procedures zoals vastgelegd in het formatiebeleidsplan Het College van Bestuur bepaalt de financiële ruimte voor de middelen, waaronder het personeel Het College van Bestuur stelt de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag van de stichting vast, na goedkeuring van de Overlegorgaan toezicht openbaar onderwijs en Raad van Toezicht. De jaarrekening wordt voor de vaststelling ter controle aan een accountant voorgelegd Het College van Bestuur stelt het meerjarig strategisch beleidsplan (doel van de organisatie en in termen van prioriteiten), het organisatiemodel en het functiebouwwerk vast Het College van Bestuur stelt op basis van het meerjarig strategisch beleidsplan, met de lerende organisatie als leidraad, na goedkeuring door de Raad van Toezicht en na overleg binnen het directieberaad, jaarlijks een plan van aanpak op voor de beleidsgebieden: - onderwijs; - personeel; - organisatie/communicatie; - facilitair/huisvesting; - financiën Het College van Bestuur overlegt met de directieraad over de betrokkenheid van de directeuren bij de uitwerking van het jaarlijkse plan van aanpak Het College van Bestuur voert jaarlijks in overeenstemming met de vastgestelde gesprekkencyclus functio-ontwikkelings- of waarderingsgesprekken met de directeuren Het College van Bestuur voert doelmatig, verantwoord en inzichtelijk beheer van de middelen. Het beheert de formatieve en financiële middelen van de organisatie voor zover deze niet aan de individuele scholen zijn toegekend, en doet daartoe de uitgaven c.q. gaat daartoe verplichtingen aan voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan. Het College van Bestuur brengt de Raad van Toezicht tijdig op de hoogte van afwijkingen van het vastgestelde beleid in overeenstemming met de stichtingsstatuten en het reglement van de Raad van Toezicht Het College van Bestuur draagt zorg voor het stimuleren van het innovatief vermogen van de scholen en profilering van het openbaar onderwijs, evenals de kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering in de stichting en rapporteert schriftelijk en regelmatig, volgens het reglement van de Raad van Toezicht, over het proces, de voortgang en het resultaat van het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht Het College van Bestuur begeleidt directeuren op een coachende en inspirerende wijze volgens het concept en principes van de lerende organisatie Het College van Bestuur beslist na advisering door de betrokken directeur over de toelating en verwijdering van leerlingen Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte, voor zover in dit statuut niet anders wordt bepaald Het College van Bestuur legt over de uitvoering van zijn taken op nader over een te komen wijze verantwoording af aan de Raad van Toezicht Het College van Bestuur stelt op basis van de landelijke regeling en na overleg binnen het directieberaad een klachtenregeling op en legt deze ter instemming voor aan de GMR en ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht Het College van Bestuur verleent aan iedere directeur binnen vastgestelde kaders mandaat ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals deze in artikel 5 van dit statuut zijn vermeld voor zover deze de school van de directeur betreffen Het College van Bestuur voert overleg met de gezamenlijke directeuren in het directieberaad. De directieraad adviseert het College van Bestuur betreffende het beleid van de stichting en het vaststellen van beleidskaders Het College van Bestuur stelt eventuele kaders voor beleid op schoolniveau niet vast dan na advisering door het directieberaad en nadat, in overeenstemming met het reglement van de GMR, hiervoor een positief advies of instemming van de GMR is verkregen Het College van Bestuur geeft bij beleidsvoorstellen, die aan de Raad van Toezicht en/of GMR worden voorgelegd, aan op welke wijze het directieberaad daarbij is betrokken en welk draagvlak er voor het voorstel binnen de directieraad is Indien het College van Bestuur beleid vaststelt, waarbij het directieberaad niet betrokken is Managementstatuut

6 geweest of waarvoor geen positief advies is gegeven, meldt zij dit overeenkomstig artikellid 6.5 en 6.6 aan de Raad van Toezicht. Artikel 5. Taken en bevoegdheden Directeur De directeur heeft de volgende taken en bevoegdheden: 5.1 De directeur voert de taken en bevoegdheden uit binnen de door het College van Bestuur vastgestelde beleidskaders. 5.2 De directeur is belast met de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. 5.3 De directeur draagt personeel voor benoeming voor aan het College van Bestuur. 5.4 De directeur geeft leiding aan het personeel van de school en voert met de individuele personeelsleden jaarlijks functio-ontwikkelgesprekken en waarderingsgesprekken in overeenstemming met de vastgestelde gesprekkencyclus. 5.5 De directeur onderhoudt de contacten met de leerlingen van de school, hun ouders en met extern betrokkenen. 5.6 De directeur draagt zorg voor de vormgeving en uitvoering van het onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid binnen de school. 5.7 De directeur draagt zorg voor de vormgeving en uitvoering van het personeelsbeleid en het financieel beleid binnen de school. 5.8 De directeur is verantwoordelijkheid voor het innovatiebeleid, de kwaliteitszorg en de profilering van de school. 5.9 De directeur beheert de door het College van Bestuur aan de school toegekende formatieve en financiële middelen en doet daartoe uitgaven, voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan De directeur voert namens het bevoegd gezag het overleg met de medezeggenschapsraad De directeur voert jaarlijks overleg met de medezeggenschapsraad en College van Bestuur gezamenlijk over het gevoerde schoolbeleid en stichtingsbeleid en ontwikkelingen De directeur adviseert en ondersteunt het College van Bestuur bij de uitvoering van zijn taak als actief deelnemer aan het directieberaad en in werkgroepen van de stichting De directeur neemt deel aan het initiëren, voorbereiden en vormgeven van het centraal beleid van de stichting De directeur stelt 4-jaarlijks het schoolplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur De directeur stelt jaarlijks de schoolgids op en zendt deze ter informatie aan het College van Bestuur De directeur stelt jaarlijks in juni, op basis van het meerjarig schoolplan en de evaluatie van het afgelopen schooljaar, een jaarplan op en legt dit na advisering door MR voor aan het College van Bestuur De directeur stelt jaarlijks schoolspecifieke voortgangsrapportages op t.a.v. veranderingsonderwerpen en legt deze ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur De directeur draagt verantwoordelijkheid voor en voert overigens alle taken uit, die in de bij zijn/haar functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen De directeur legt op nader overeen te komen wijze aan het College van Bestuur verantwoording af over de uitvoering van zijn taken. Artikel 6 Directie(be)raad 6.1 De gezamenlijke directeuren van de onder de stichting ressorterende scholen vormen gezamenlijk de directieraad. 6.2 In het directieberaad voeren de directieraad, het College van Bestuur en de directeur van het stafbureau geregeld overleg. 6.3 Vanuit het directieberaad kunnen werkgroepen worden gevormd die, onder verantwoordelijkheid van het directieberaad, specifieke thema s voorbereiden of verder uitwerken. 6.4 Het directieberaad wordt waar mogelijk en gewenst betrokken bij het voorbereiden van het beleid van het College van Bestuur en van eventuele kaders of instrumenten voor het beleid op schoolniveau. Managementstatuut

7 6.5 De directieraad adviseert het College van Bestuur over beleidsvoornemens van het College van Bestuur. Daarbij wordt gestreefd naar consensus. 6.6 De directieraad zoekt, indien bij advisering consensus niet mogelijk is, naar een zo groot mogelijke meerderheid. 6.7 Indien een of enkele directeuren principieel bezwaar hebben tegen kaders of beleidsvoornemens van het College van Bestuur, die de autonomie op schoolniveau aantasten, dienen de directieraad en het College van Bestuur de vraag te beantwoorden of het vaststellen van het kader of beleid voor alle scholen al dan niet noodzakelijk is. Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten Het College van Bestuur kan besluiten en/of maatregelen van een directeur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen wegens strijd met enig geldende regeling of vastgestelde beleidskaders en/of wegens schade aan belangen van de school. Artikel 8 Wijzigingen en slotbepalingen 8.1 Tussentijdse wijziging, intrekking of verlenging van het managementstatuut, geschiedt bij afzonderlijk besluit van het College van Bestuur en na advisering door de directieraad en treedt niet eerder in werking dan de dag waarop het is genomen en positief advies is verkregen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad conform artikel 14.i van het medezeggenschapsreglement GMR en goedkeuring van de Raad van Toezicht. 8.2 In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het College van Bestuur in de geest van dit managementstatuut. Managementstatuut

Managementstatuut (AB-DB model)

Managementstatuut (AB-DB model) Managementstatuut (AB-DB model) INHOUD Vaststelling... 3 Artikel 1 Definitiebepaling... 4 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Taken en bevoegdheden van het bestuur...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ.

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ. MANAGEMENTSTATUUT STICHTING SAMEN TUSSEN AMSTEL EN IJ. Preambule De wettelijke opdracht om te komen tot een scheiding van de functies van bestuur en intern toezicht is binnen de Stichting Samen Tussen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TABIJN

MANAGEMENTSTATUUT TABIJN MANAGEMENTSTATUUT TABIJN APRIL 2011 Preambule Artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs geeft aan dat het bevoegd gezag een managementstatuut dient vast te stellen. In dat statuut staat aangegeven

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE

MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE MANAGEMENTSTATUUT JOHANNES FONTANUS COLLEGE 1 PREAMBULE De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bepaalt dat (algemeen) bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2

Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2 Bestuurs- en Managementstatuut SWV Utrecht PO INHOUD I. Algemene bepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland

Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Managementstatuut swv Passend Primair Onderwijs Noord- Kennemerland Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bestuur het bestuur van het samenwerkingsverband Passend Primair

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Managementstatuut Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit managementstatuut beschrijft de verhouding tussen de bestuurder en de directies van de scholen van de stichting Openbaar Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Artikel 1 Definitiebepaling 2

Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Artikel 1 Definitiebepaling 2 Managementstatuut Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Eemland. Versie 3 d.d. 8 juli 2013 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04

Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04 Managementstatuut SWV passend onderwijs V(S)O 25.4 Managementstatuut Samenwerkingsverband 25.04 INHOUD Artikel 1 Definitiebepaling Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Artikel

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut PCPOW Bestuurs- en managementstatuut 140201 (Website) 1 PCPOW Bestuurs- en managementstatuut 1. Inleiding 1. Dit bestuurs- en managementstatuut beschrijft de formele verhoudingen binnen Stichting PCPO

Nadere informatie

Versie 0.3 Datum: 4 maart Managementstatuut

Versie 0.3 Datum: 4 maart Managementstatuut Versie 0.3 Datum: 4 maart 2013 Managementstatuut Begripsbepalingen Artikel 1 In dit managementstatuut statuut wordt verstaan onder: Stichting : CBO Meilân, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOOR PASSEND VOORTGEZET ONDERWIJS EINDHOVEN EN KEMPENLAND Vastgesteld door AB d.d. 24-11-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut. Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 4

Vaststellingsdatum managementstatuut. Artikel 4 Taken en bevoegdheden directeur 4 Managementstatuut SWV VO de Meierij Vastgesteld door het bestuur op 7 oktober 2013 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Stichting t Rijks, stichting voor regionaal openbaar. voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken,

Stichting t Rijks, stichting voor regionaal openbaar. voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken, Versie 20-9-18 MANAGEMENTSTATUUT Stichting RSG t Rijks, stichting voor regionaal openbaar voortgezet onderwijs Bergen op Zoom en omstreken, Dit managementstatuut vindt zijn basis in artikel 11 lid 3 van

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen.

Door middel van het voorliggende managementstatuut wordt door het bestuur alsnog uitvoering gegeven aan de wettelijke en statutaire verplichtingen. MANAGEMENTSTATUUT 1 PREAMBULE Artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) geeft aan schoolbesturen de verplichting om een managementstatuut vast te stellen waarin tenminste een regeling is

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

Artikel 2. Vaststelling en wijzigingen van het managementstatuut

Artikel 2. Vaststelling en wijzigingen van het managementstatuut Managementstatuut Stichting R.K. Onderwijs Rijsbergen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit managementstatuut wordt verstaan onder: a. stichting de Stichting R.K. Onderwijs Rijsbergen b. statuten de statuten

Nadere informatie

5.5 Managementstatuut

5.5 Managementstatuut 5.5 Managementstatuut Directie Overleg 24-04-14 en 27-05-14 Goedkeuring van RvT 23-04-14 en 04-06-14 Advies GMR 18-06-14 Vastgesteld door CvB Versie 1.0 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Herzien Managementstatuut AV goedkeuring 17.04.18 Managementstatuut Samenwerkingsverband VO West-Friesland Versie 17.04.18 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07

Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 Managementstatuut voor de directeur van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07 Pagina 1 van 7 Inhoud: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut VO - PO

Managementstatuut VO - PO Managementstatuut VO - PO Versie 10-10-2017 1 Basis Wet en regelgeving Statuten art. 6 lid 3 WVO art. 32c / WPO art. 31 CAO-VO / CAO-PO Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over-

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT

Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT Mei 2015 MANAGEMENTSTATUUT INHOUD Pagina Managementstatuut SWV Rijn & Gelderse Vallei Artikel 1. Begrippen en terminologie 1 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

Managementstatuut van Stichting Lijn 83 primair onderwijs

Managementstatuut van Stichting Lijn 83 primair onderwijs Managementstatuut van Stichting Lijn 83 primair onderwijs Dit managementstatuut is gebaseerd op artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs. ALGEMEEN Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN Stichting: Stichting

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging. versie 14 mei 2018

Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging. versie 14 mei 2018 Concept bestuursreglement annex managementstatuut Wageningse Schoolvereniging versie 14 mei 2018 Dit is het bestuursreglement als bedoeld in artikel 14 lid 11 van de statuten van de vereniging en tevens

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT (versie september 2016)

DIRECTIESTATUUT (versie september 2016) DIRECTIESTATUUT (versie september 2016) Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder a. directiestatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Managementstatuut STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN

Managementstatuut STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ON- DERWIJS IN OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL - SSBO DE MAAT - SSVO BOSLUST - SO / VSO- ZMLK Secretariaat Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel. : 0529

Nadere informatie

Directiestatuut CSG. Artikel 1. Taakverdeling en structuur

Directiestatuut CSG. Artikel 1. Taakverdeling en structuur Directiestatuut CSG Artikel 1. Taakverdeling en structuur 1. De directeur-bestuurder oefent in de rol van bestuur van de stichting de hem bij of krachtens wettelijk voorschrift, statuten of het Reglement

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten

Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten Managementstatuut SWV Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Lelystad-Dronten op basis van artikel 8 lid 5 van de statuten Versie 1.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06

Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 versie 13 maart 2017 Samenvatting Governance binnen SWV VO 30 06 In deze samenvatting staat beschreven hoe de governance-structuur binnen Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 30 06 (SWV VO 30 06)

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting ROOBOL

Managementstatuut Stichting ROOBOL Managementstatuut Stichting ROOBOL Route 10-11-2015 DO Ter bespreking 23-05-2016 GMR Ter advies (2 e herziende versie) 06-07-2016 RvT Ter goedkeuring en ter vaststelling (2 e herziende versie) Titel: Managementstatuut

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Managementstatuut. Managementstatuut Alliantie VO / pag. 1

Managementstatuut. Managementstatuut Alliantie VO / pag. 1 Managementstatuut Managementstatuut Alliantie VO / pag. 1 Dit statuut is een managementstatuut in de zin van artikel 32c van de wet. Het regelt de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het College

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Managementstatuut van Stichting Kits Primair en de Stichting Kindcentra Kits Primair

Managementstatuut van Stichting Kits Primair en de Stichting Kindcentra Kits Primair Juni 2017 Managementstatuut van Stichting Kits Primair en de Stichting Kindcentra Kits Primair Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bevoegd gezag: het College van

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van SPO Wij De Venen te Alphen aan den Rijn

Medezeggenschapsstatuut van SPO Wij De Venen te Alphen aan den Rijn Medezeggenschapsstatuut van SPO Wij De Venen te Alphen aan den Rijn Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb. 2006, 658); b. bevoegd gezag:

Nadere informatie

van de vereniging voor PC onderwijs te Ureterp Managementstatuut CBS De Opdracht

van de vereniging voor PC onderwijs te Ureterp Managementstatuut CBS De Opdracht Managementstatuut van de vereniging voor PC onderwijs te Ureterp Managementstatuut CBS De Opdracht Wijziging managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Ureterp Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Scala College en Coenecoop College

Managementstatuut. Stichting Scala College en Coenecoop College Managementstatuut Stichting Scala College en Coenecoop College Vastgesteld door college van bestuur op 8 november 2018 Advies MR Coenecoop College 28 november 2018 Advies MR Scala College 13 december 2018

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Woerden februari 2008 1 PREAMBULE Overwegende dat: het bestuur na een uitgebreide analyse heeft besloten om het huidige

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo

Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo Managementstatuut van de Stichting Het Baarnsch Lyceum, Scholengemeenschap voor vwo en havo Begripsbepalingen Artikel 1. In dit managementstatuut wordt verstaan onder: 1. Stichting: De stichting Het Baarnsch

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Esprit Scholen

Reglement College van Bestuur. Esprit Scholen Reglement College van Bestuur Esprit Scholen Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 21 sept. 2007, door het College van Bestuur in haar vergadering van 24 sept. 2007, ingaande

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Managementstatuut. Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Stichting Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Managementstatuut Vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 1 augustus na goedkeuring van het toezichthoudend bestuur d.d. 1

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn. Augustus 2018

Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn. Augustus 2018 Medezeggenschapsstatuut stichting Katholiek Primair Onderwijs Oost-Veluwe te Apeldoorn Augustus 2018 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Aard en werkingsduur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht ter uitvoering van artikel 14, lid 3, van de statuten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Ermelo Begrippen In dit reglement wordt onder Raad verstaan

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut

Medezeggenschapsstatuut Medezeggenschapsstatuut Gewijzigd: CvB, mei 2017 GMR instemming 18 september 2017 Vastgesteld CvB, 14 november 2017 Medezeggenschapsstatuut van Scholengroep OPRON, stichting voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit Esprit Scholen

Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit Esprit Scholen Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit Esprit Scholen Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur op d.d. 10 april 2018. Managementstatuut van Onderwijsstichting

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut

Bestuurs- en directiestatuut Bestuurs- en directiestatuut SWV PO 30-02 Incl. de taken en bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering als toezichthoudend orgaan Vereniging Samenwerkingsverband PO Roosendaal-Moerdijk e.o. 30-02 November

Nadere informatie

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Statuut voor bevoegd gezag met meerdere scholen primair onderwijs (po) Medezeggenschapsstatuut van Stichting Eenbes Basisonderwijs te Geldrop Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk.

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut van Stichting Kronenburgh te Rijswijk. Medezeggenschapsstatuut Basisschool Kronenburgh Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Inrichting van

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van zijn bevoegdheid ex art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht

Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Reglement Raad van Toezicht Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: 2014-04-14 Inhoudsopgave 1 Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Artikel 1 - Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GMR statuut Resonans

GMR statuut Resonans GMR statuut Resonans Auteur: Samenvatting: Het GMR statuut is vastgesteld ovv instemming GMR door het bestuur op 07-01- 2019. De GMR heeft met tenminste tweederde meerderheid ingestemd met het GMR statuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut. Stichting Samenwerkingsverband. PO De Kempen

Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut. Stichting Samenwerkingsverband. PO De Kempen Dagelijks Bestuurs- en directiestatuut Stichting Samenwerkingsverband PO De Kempen Pagina 1 Artikel 1 Aangeslotene Afgevaardigde Aantal leerlingen Bestuur Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur Bevoegd gezag

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie