Functieprofiel Raad van Toezicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel Raad van Toezicht"

Transcriptie

1 Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1

2 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) en de Commissie voor Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs (COBSO) opgegaan in het Samenwerkingsverband voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs, SALTO. In 2005 werd dit samenwerkingsverband een stichting, waarmee SALTO het schoolbestuur van de openbare scholen en de algemeen toegankelijke scholen voor primair onderwijs in Eindhoven werd. SALTO bestaat uit 20 basisscholen, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en een stafbureau en is een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld. SALTO telt circa 6800 leerlingen die in hun dagelijkse ontwikkeling door ruim 650 personeelsleden worden begeleid en uitgedaagd. Binnen de basisscholen treffen we scholen met o.a. Jenaplan, Dalton en Montessori onderwijsconcepten. SALTO staat voor Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen. Juist dat Samen geeft de kern aan van wie wij willen zijn. Niet 22 eenpitters die allemaal op eigen wijze een zelfstandige koers varen, maar 22 scholen die op basis van de gezamenlijke missie en visie gericht samenwerken om de strategische doelen en uitgangspunten en de daarvan afgeleide pedagogische en maatschappelijke opdrachten waar te maken. Het College van Bestuur bepaalt de richting door het vaststellen van de gedeelde en gedragen SALTO visie/missie en beschrijft de uitgangspunten en de te realiseren doelen op hoofdlijnen op alle beleidsterreinen in het strategisch beleidsplan. Deze hoofdlijnen zijn leidend en bindend voor de directeuren/scholen. De hoofdtaak van het College van Bestuur is het uitzetten van de strategische koers van SALTO; en verder het initiëren, faciliteren, monitoren en controleren of deze doelen door de directeuren/scholen worden behaald. De directeuren/scholen zijn binnen de centrale SALTO-kaders, verantwoordelijk voor het realiseren van de vooraf gemaakte resultaatafspraken op de specifieke beleidsterreinen op schoolniveau. De Raad van Toezicht, als hoogste orgaan in de organisatie, toetst de door het College van Bestuur uitgezette koers, de gehanteerde strategie en de bedrijfsvoeringprocessen die daartoe ondersteunend zijn. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vormt de overlegpartner voor het College van Bestuur, conform de Wet Medezeggenschap op Scholen. Daarnaast kent elke school een eigen medezeggenschapsraad. SALTO missie en visie Trouw zijn aan je afkomst, hetgeen te maken heeft met je identiteit, met je verleden en met de reden waarom je ooit bent opgericht, speelt bij de inrichting en vaststelling van de missie en visie een grote rol. In 2013 is een herdefiniëring van de SALTO missie en visie in gang gezet. Onze missie luidt: DE basis om te leren voor het leven! Of zoals te doen gebruikelijk in onze huidige ICT gedreven maatschappij DE basis om te leren voor het leven #SALTO Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 2

3 Ook onze visie is opnieuw gedefinieerd en met de totstandkoming van het nieuwe logo en bijpassende symbolen luidt deze: SALTO: Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen Om dit te bereiken wordt van medewerkers gevraagd zich respectvol op te stellen, talenten van kinderen te ontdekken en te ontwikkelen en de kennis en vaardigheden te hebben om kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit impliceert dat medewerkers van SALTO professioneel zijn in denken en doen, proactief handelen en zelf ook vorm geven aan een leven lang leren. Vanuit de gesprekscyclus worden alle medewerkers binnen SALTO op de daarbij behorende kerncompetenties bevraagd en wordt hen de kans geboden zich te ontwikkelen. Raad van Toezicht 1. De rol en taken van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht waakt over het integrale belang van SALTO en haar werkomgeving. De toezichthoudende functie heeft niet alleen betrekking op de organisatie, maar ook op alle erbij betrokken medewerkers en hun handelen in de organisatie. De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever van het College van Bestuur en dient het maatschappelijk belang in de zin van het afleggen van verantwoording naar de externe stakeholders. De Raad van Toezicht van SALTO geeft inhoud aan zijn toezichthoudende taak door: zorg te dragen voor een goed functionerend College van Bestuur door benoeming, monitoring en beoordeling; integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur t.a.v. de algemene gang van zaken binnen de organisatie, de kwaliteit en de werking en integriteit van de interne controle- en risicobeheersingsystemen; strategische beslissingen van het College van Bestuur goed te keuren; geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Bestuur; legt maatschappelijke verantwoording af over het functioneren van SALTO en de bereikte resultaten. De Raad van Toezicht toetst het strategisch beleid, het meerjaren personeelsformatieplan en de begroting aan de doelstellingen van SALTO en aan de eisen die de onderwijsinspectie stelt, geeft goedkeuring en houdt nauwlettend toezicht op een juiste besteding van de (financiële) middelen. Voor het houden van toezicht en het kunnen beoordelen van het functioneren van het College van Bestuur moet de Raad van Toezicht op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in SALTO. Duidelijke afspraken over de informatievoorziening van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht zijn daarbij van eminent belang en zijn vastgelegd. De Raad van Toezicht behoudt daarin te allen tijde haar kritische rol en positie ten opzichte van het College van Bestuur. Binnen de Raad van Toezicht bestaat een taakverdeling. De overeengekomen taakverdeling ontslaat geen enkele toezichthouder van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het integrale toezicht. Tegenover het verdelen van taken staat dus het delen van informatie. De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot vijf leden. Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 3

4 De leden hebben de volgende aandachtgebieden: algemeen en externe vertegenwoordiging; aandachtsgebied onderwijs, aandachtsgebied personeel en organisatie; aandachtsgebied financiën & control, aandachtsgebied huisvesting en materiële zaken, aandachtsgebied juridisch. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft vier jaar zitting in de raad met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar. De Raad van Toezicht bestaat uit leden die geen arbeidsrelatie met SALTO hebben en voorts geen nauwe familieband hebben met leden van Raad van Toezicht, College van Bestuur en directieleden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden als toezichthouder een vergoeding. De leden vergaderen in beginsel viermaal per jaar om het beleid te toetsen en goed te keuren. 2. Algemeen profiel van de Raad van Toezicht Het is van essentieel belang, dat iedere toezichthouder de kennis, vaardigheden en attitude bezit om toezicht te kunnen houden. Een toezichthouder heeft het vermogen om via het stellen van de juiste vragen het beleid te toetsen zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. Toezicht houden stelt eisen aan de individuele inzet, maar ook aan de gezamenlijke inzet als Raad van Toezicht. Een toezichthouder moet in teamverband kunnen werken en bereid zijn tot informeren van en dialoog met de andere leden. Een toezichthouder moet er echter voor waken om zich niet te laten meeslepen in groepsdenken en zich immer vrij te voelen om kritische vragen blijven te stellen. Het collectief profiel voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat: er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de doelstelling van SALTO in het bijzonder aanwezig is; een voldoende maatschappelijke binding en functioneel netwerk worden bereikt; een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht kan worden aan onderwijsinhoudelijke, financieeleconomische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; adequaat geanticipeerd kan worden op de toekomstige ontwikkelingen van SALTO; adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht hebben oog voor zowel het organisatiebelang als voor de belangen van alle betrokkenen binnen de organisatie. De leden laten zich allen leiden door de vraag op welke wijze de belangen van SALTO als geheel op korte en op lange termijn het beste kunnen worden gediend. 3. Competenties leden Raad van Toezicht Goed ontwikkeld strategisch denkvermogen: kan de kwaliteit van de keuzes voor (lange)termijndoelstellingen en de strategie voor het realiseren van deze doelstellingen in de organisatie op hoofdlijnen beoordelen; Zakelijke instelling en ruime bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven en/of not for profit of publieke sector met een sterke klantoriëntatie; Sterke betrokkenheid bij het toenemende ondernemerschap in het onderwijs, volgt gecommitteerd en kritisch de maatschappelijke ontwikkelingen en de marktgerelateerde vraagstukken van de organisatie; Affiniteit met het onderwijs in het algemeen BAO en in het bijzonder met SBO; Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 4

5 Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; Het vermogen en de attitude om het College van Bestuur van advies te voorzien en als klankbord terzijde te staan; Het vermogen om het beleid van SALTO en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen; Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen; Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; Heeft voldoende mate van beschikbaarheid; Uitstekende communicatieve vaardigheden. Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 5

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen

Reglement. Raad van Commissarissen. Sprengenland Wonen Reglement Raad van Commissarissen Sprengenland Wonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Doel en reikwijdte reglement

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr

HANdBoEK deugdelijk BESTUUr HANdBoEK deugdelijk BESTUUr 2 Handboek deugdelijk bestuur Inhoudsopgave I Voorwoord 04 II CORPORATE GOVERNANCE CODE 05 1. INLEIDING 05 2. DE DIRECTIE 05 2.1 Samenstelling en deskundigheid 05 2.2 Taak en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN

FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN FUSIEAKKOORD voor de beoogde fusie PWS & COM WONEN Definitief 24 juni 2011 Fusieakkoord PWS & Com wonen met de huurderorganisaties, 24 juni 2011 1 Partijen: Patriumoniums Woningstichting Delfshaven, gevestigd

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem Document Eigenaar Coördinator Datum integraal management systeem : RegIert Raad van Commissarissen : CEOfI : Corpore Secretary : 25juni2015 Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 EBN BV. (EBN) is een onderneming

Nadere informatie

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars

Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars INHOUD 1. TOELICHTING TOEPASSEN GOVERNANCE PRINCIPES VERZEKERAARS 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC TAAK EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs

Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Eerst kiezen, dan delen Financieel management een zaak van mensen Deskundigheidsprofielen voor het primair onderwijs Financieel management een zaak van mensen Colofon In opdracht van de PO-Raad ontwikkeld

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT

RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT RICHTLIJNEN EN REGELINGEN GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT 1 2 INHOUD VERANTWOORDING 4 ALGEMENE BEPALINGEN 6 RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 7 RICHTLIJN 2 INTEGRITEIT 12 RICHTLIJN 3 VERSLAGLEGGING 16 RICHTLIJN

Nadere informatie

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015

Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 Samen kom je verder Strategisch beleid 2012-2015 1 Stichting Wijzer en haar beleid van nu tot 2015 Stichting Wijzer is de overkoepelende organisatie voor openbaar (speciaal) basisonderwijs en openbaar

Nadere informatie