MANAGEMENTSTATUUT p. 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTSTATUUT p. 1"

Transcriptie

1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet er op toe dat de doelen bereikt worden en concentreert zich niet op de activiteiten die het management onderneemt om deze doelen te bereiken. In het kader van de wet Goed onderwijs, goed bestuur kiest Stichting. PCBO Baarn - Soest voor functionele scheiding waarbij het dagelijks bestuur de Sstichting bestuurt en het algemeen bestuur intern toezicht op het dagelijks bestuur uitoefent. De directeur bestuurder vormt het dagelijks bestuur. Duidelijke scheiding van rollen draagt bij tot besluitvorming die meer evenwichtig, transparant en controleerbaar is. Artikel 1. Definities In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Bevoegd gezag: Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest; Stichtingsbestuur: het algemeen bestuur van de Sstichting; Directeur - bestuurder: de bestuurder die belast is met de algehele leiding van de Sstichting en tevens het dagelijks bestuur vormt; Schooldirecteur: de directeur als bedoeld in art. 29 van de wet, die belast is met de leiding van een school; Directeurenoverleg: het periodiek overleg tussen de directeur - bestuurder en de directeuren van de scholen; Scholen: de scholen die onder de bestuursverantwoordelijkheid van het bevoegd gezag staan; Managementstatuut: het statuut als bedoeld in artikel 31 van de wet; Wet: de Wet op het pprimair oonderwijs. Artikel 2. Taken en bevoegdheden directeur bestuurder De verantwoordelijkheden van de directeur -bestuurder omvatten: a. Het geven van dagelijkse leiding aan de organisatie; b. Het blijvend ontwikkelen, uitdragen en verankeren van de christelijke identiteit van de organisatie; c. Het voorbereiden en uitvoeren van het stichtingsbeleid gericht op de 6 domeinen, te weten: a. onderwijs en identiteit; b. personeel en organisatie; c. financiën en beheer; d. gebouw en materieel; e. communicatie en kwaliteit; f. maatschappelijk domein; d. Het ontwikkelen en uitvoeren van kwaliteitsbeleid op de 6 domeinen; e. Het opstellen van de Stichtingsbegroting en maken van het jaarverslag ; f. Het beheren van de formatieve en financiële middelen van de organisatie voor zover deze niet aan de afzonderlijke scholen zijn toegekend;

2 MANAGEMENTSTATUUT p. 2 g. Het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven die binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan; h. Het participeren in vergaderingen van het Stichtingsbestuur;. i. j.het gevraagd en ongevraagd verschaffen van informatie aan het algemeen bestuur die nodig is om de toezicht- en controlefunctie adequaat te kunnen vervullen; k.j. Het voeren van periodiek overleg met schooldirecteuren; l.k. Het zorg dragen voor een continue professionalisering van de schooldirecteuren en stafmedewerker(s); m.l. Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met schooldirecteuren en stafmedewerker(s); n.m. Het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers, alsmede het nemen van disciplinaire maatregelen; o.n. Het verwijderen van leerlingen; p.o. Het voeren van overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of een geleding daarvan;. p. Het voeren van overleg met de vakcentrales in het kader van DGO; q. r.het onderhouden van de externe contacten waaronder, de landelijke, regionale en plaatselijke overheden, onderwijs gerelateerde netwerken en onderwijs gerelateerde belangengroepen; r.r. Het onderhouden van de public relations, waaronder de media. Artikel 3. Mandaat a. De directeur - bestuurder kan aan de schooldirecteuren mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals deze in dit artikel 2 van dit managementstatuut zijn vermeld. Deze mandaatverlening geschiedt schriftelijk. b. De directeur - bestuurder verleent mandaat aan iedere schooldirecteur ten aanzien van de schoolspecifieke taken en bevoegdheden. c. De directeur - bestuurder kan deze bevoegdheden terugnemen en besluiten van schooldirecteuren schorsen of ongedaan maken. Artikel 4. Taken en bevoegdheden schooldirecteur

3 MANAGEMENTSTATUUT p. 3 De schooldirecteur oefent de taken en bevoegdheden uit die overeenkomstig artikel 3 lid b van dit managementstatuut aan hem zijn overgedragen. Deze taken en bevoegdheden omvatten tenminste: a. Het zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg op de school; b. Het leidinggeven aan het personeel van de school, en voeren van gesprekken met individuele personeelsleden in het kader van de gesprekscyclus (functioneringsen beoordelingsgesprekken); c. Het zorg dragen voor een continue professionalisering van het personeel en de overige medewerkers in de school; d. Het voordragen bij de algemeen directeur van medewerkers voor benoeming, schorsing en ontslag; e. Het opstellen en uitvoeren van het schoolplan; f. Het jaarlijks opstellen van een meerjarenformatieplan voor de school; g. Het jaarlijks opstellen van de schoolbegroting. Een en ander binnen het kader van het strategisch beleidsplan en met inachtneming van de afspraken in het directeurenoverleg; h. Het tijdig leveren van de benodigde gegevens aan de directeur - bestuurder ten behoeve van de opstelling van de jaarrekening; i. Het beheren van de aan de school toegekende formatieve en financiële middelen, en het doen van uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan; j. Het zorg dragen voor de huisvesting en voor het doelmatig beheer van de roerende en onroerende zaken. Een en ander binnen het kader van het strategisch beleidsplan en het meerjaren onderhoudsplan; k. Het in samenspraak met de directeur - bestuurder voeren van overleg met de gemeente over huisvesting. Een en ander binnen het kader van het strategisch beleidsplan en het meerjaren onderhoudsplan; l. Het onderhouden van contacten met de leerlingen van de school en hun ouders; m. Het schorsen van leerlingen op grond van het algemeen vastgestelde beleid; n. Het voeren van extern overleg in het belang van de school; o. Het uitvoeren van alle overige taken en verantwoordelijkheden die in de functiebeschrijving zijn opgenomen. Artikel 5. Taken en bevoegdheden overleg directeurenoverleg a. In het directeurenoverleg wordt het beleid van de Sstichting geïnitieerd, ontwikkeld, binnen het mandaat door de directeur - bestuurder vastgesteld, uitgevoerd en gevolgd. b. In het directeurenoverleg vindt afstemming plaats van die zaken die van belang zijn voor een goede uitvoering van de beleidsplannen van de organisatie. c. De besluitvorming geschiedt bij voorkeur op basis van consensus of ruime meerderheid van stemmen. Indien dit niet haalbaar is dan beslist de directeur - bestuurder. d. De directeur - bestuurder is voorzitter van het overleg.

4 MANAGEMENTSTATUUT p. 4 e. Het directeurenoverleg vergadert tenminste 8 maal per jaar volgens een vast rooster. Artikel 6. Regeling toedeling van de bekostiging De directeur - bestuurder stelt het directeurenoverleg in de gelegenheid advies uit te brengen over: a. De criteria die de directeur - bestuurder toepast bij de verdeling van de formatieve en financiële middelen tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op Sstichtingsniveau en de voorzieningen op schoolniveau. b. De criteria en spelregels die de directeur - bestuurder toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. Artikel 7. Evaluatiecyclus a. Aan het eind van elk kalenderjaar legt de directeur - bestuurder de afspraken, die in overleg tot stand zijn gekomen, vast voor het nieuwe kalenderjaar; b. De afspraken zijn mede gebaseerd op de evaluatie, ingebed in de gesprekscyclus met de directeur bestuurder. c. Het is mogelijk om, in het belang van het bestuurlijk functioneren, tussentijdse rapportagegesprekken te organiseren tussen het algemeen bestuur en de directeur - bestuurder; d. Aan het eind van elk kalenderjaar legt de directeur - bestuurder met iedere schooldirecteur de afspraken, die in overleg tot stand zijn gekomen, vast voor het nieuwe jaar; e. De afspraken zijn mede gebaseerd op de evaluatie, ingebed in het systeem van schoolbezoeken van de directeur - bestuurder, die gericht zijn op de onderwijskundige ontwikkelingen, de onderwijsopbrengsten en de onderwijskwaliteit van de school. Dit vindt 3 x per jaar plaats. f. Het is mogelijk om, in het belang van het functioneren van de organisatie of de school, tussentijdse rapportagegesprekken te organiseren tussen de directeur - bestuurder en de schooldirecteur; g. Naast de verwachtingen die de directeur - bestuurder heeft ten aanzien van het functioneren van de schooldirecteur hebben de afspraken ook betrekking op de facilitering van de schooldirecteur ten behoeve van de uitvoering van zijn taak. Artikel 8. Rapportage a. De directeur - bestuurder informeert het Stichtingsbestuur over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de organisatie. b. De schooldirecteur informeert de directeur - bestuurder over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid van de school. c. De directeur - bestuurder verschaft het algemeen bestuur tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. De informatieverstrekking omvat in ieder geval: 1. het jaarlijks te actualiseren strategisch beleidsplan;

5 MANAGEMENTSTATUUT p de conceptbegroting, de conceptjaarrekening, de accountantsverklaring, het concept van het bestuursverslag, van het onderwijskundige verslag en van het sociaal jaarverslag; 3. tussentijdse rapportages omtrent spelende kwesties en zich voordoende problemen; financiële en personele kengetallen; beleidsvoornemens; voortgang externe samenwerking; en voor het onderwijs, de Stichting en de scholen belangrijke ontwikkelingen. d. De directeur - bestuurder voorziet in een secretariaat ten behoeve van het Stichtingsbestuur.

6 MANAGEMENTSTATUUT p. 6 Artikel 9. Schorsing en vernietiging van besluiten a. De bevoegdheid tot schorsing c.q. vernietiging is toegekend aan de directeur - bestuurder, indien het maatregelen en/of besluiten betreft van de schooldirecteur of andere medewerkers. Artikel 10. Vaststellen en wijzigen a. De directeur bestuurder brengt advies uit over de vaststelling en / of wijziging van het managementstatuut. Dit wordt overlegd met het directeurenoverleg. b. Tussentijdse wijzigingen van het managementstatuut, dan wel intrekking of verlenging geschieden bij afzonderlijk Stichtingsbestuursbesluit van het dagelijks bestuur na voorafgaande goedkeuring van het algemeen bestuur. Artikel 11. Slotbepalingen a. In situaties waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist de directeur - bestuurder. b. Het managementstatuut treedt in werking op 1 augustus mei 2011 en zal per twee jaar worden geëvalueerd. c. De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in alle scholen ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats. De directeur - bestuurder zendt een exemplaar van het managementstatuut zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de Inspectie van het onderwijs. Aldus opgemaakt en vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 februari Voorzitter Algemeen ddirecteur - bestuurder

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Preambule De leden van de PO-Raad hebben op 21 januari 2010 deze code vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Vaststelling van de

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van

Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van 1 Heden, twee juni tweeduizend negen, verschenen voor mij, meester Sebastiaan Joannes Maria van de Ven, hierna verder te noemen: notaris, waarnemer van meester Henri Chrétien Marie Coenen, notaris te Echt,

Nadere informatie

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS].

[CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. [CORPORATIE] In dit Bestuursreglement wordt verstaan onder: [CORPORATIE] Verbinding [CORPORATIE], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]. Een aan [CORPORATIE] verbonden rechtspersoon als bedoeld in artikel 11

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Pagina 1 van 5 Medezeggenschapsstatuut van Openbare Stichting SG Reigersbos te Amsterdam. Preambule Het college van bestuur van de Openbare Stichting SG Reigersbos en de medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou

Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Reglement oudercommissie Voor dag en Dou Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat

Ouderinitiatief Olivier Zorg en wonen op maat Huishoudelijk Reglement Stichting Olivier versie 4 februari 2009 Begripsbepalingen Olivier: woonvorm van 12 jong-volwassenen met een lichamelijke dan wel verstandelijke beperking, die in het Antoniushuis

Nadere informatie

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG

(FINANCIEEL) JAARVERSLAG (FINANCIEEL) JAARVERSLAG Stichting Openbaar Onderwijs te Wijk bij Duurstede Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie