Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI"

Transcriptie

1 Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur

2 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting Panta Rhei is een jonge en dynamische organisatie met 15 basisscholen, die openbaar, algemeen bijzonder en rooms-katholiek basisonderwijs verzorgen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Den Haag. Het interne toezicht, evenals het werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur is belegd bij een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, bestaande uit twee bestuursleden, wordt ondersteund door een klein bestuurskantoor met zeven medewerkers. Bij Panta Rhei telt ieder kind! De naam van de stichting verwoordt mooi de basis van het handelen: Niets is bestendig, niets is blijvend. Het wezen der dingen is verandering, beweging. Panta Rhei ziet ieder kind als een unieke persoon en richt zich op de ontwikkeling van de kinderen in de volle breedte: cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en lichamelijk. Op de scholen van Panta Rhei werken ruim 400 personeelsleden vol ambitie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en betekenisvol onderwijs voor de circa leerlingen. Missie is het verzorgen van uitstekend onderwijs aan de leerlingen 1. De ontwikkeling van het lerende kind staat centraal in het beleid. Allen willen ervoor zorgen dat het onderwijs past bij de talenten van het kind en dat kinderen plezier ervaren in het leren, ook als dit moeite kost. Er is een gevarieerd en breed lesaanbod, met naast taal en rekenen ook aandacht voor sport en spel, creatieve vakken, muziek, dans en toneel. Het College van Bestuur wil voor Panta Rhei de motor zijn voor duurzame schoolontwikkeling. De scholen werken met actieve werkvormen en moderne leermethoden, ondersteund door ICT. Hiermee stemmen de medewerkers het onderwijs af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Zij leren hun talenten zo optimaal mogelijk te benutten. Dat doet men met onderwijs op maat, dat goede opbrengsten oplevert en kinderen uitdaagt een beroep te doen op hun creatieve denkvermogen. Een hechte samenwerking tussen het lerende kind, de ouders, de lerende leraar, directie en bestuur maakt een optimale ontwikkeling van de kinderen mogelijk. Scholen van Panta Rhei hebben een eigen herkenbare onderwijskundige identiteit en een eigen herkenbare levensbeschouwelijke identiteit. Vanuit deze Panta Rhei-visie vullen de scholen hun onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit in op basis van de volgende kernwaarden: Onderwijs gericht op de vorming van de gehele menselijke persoon Ontwikkelingsgericht Oog voor elk kind Wederzijds respect Samenleven en samenwerken. De scholen formuleren, vanuit de eigen identiteit, ieder hun aanvullende kernwaarden. 2 Wie zoeken wij? De rol van de voorzitter College van Bestuur wordt na het ontslag van de voormalig voorzitter College van Bestuur ingevuld door een interim bestuurder. Na een moeilijke periode heeft Panta Rhei de opgaande lijn weer gevonden en men werkt met optimisme samen aan de toekomst. De stichting gaat op zoek naar een ervaren en integere voorzitter College van Bestuur die het succes van Panta Rhei, en meer in het bijzonder van de leerlingen, als eerste prioriteit ziet. Gezocht wordt naar een verbindende bestuurder met gezag en inhoudelijke kennis en bestuurlijke expertise op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Een participatieve en toegankelijke persoon met een natuurlijke en transparante leiderschapsstijl. 1 Zie voor een complete beschrijving het Strategisch beleidsplan Ieder kind telt! Hier vindt u ook een overzicht van alle scholen binnen Panta Rhei. 2 van NO03b-MdK

3 Verdere informatie over Panta Rhei vindt u via de website: 3 Bestuur, organisatie en medezeggenschap Stichting Panta Rhei is in 2006 ontstaan uit een fusie van het openbaar basisonderwijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg, de stichting Katholiek Onderwijs Voorschoten, de stichting Katholiek Onderwijs De Jakobsladder en de stichting Samenwerkingsschool Essesteijn. De stichting is het bevoegd gezag van 15 scholen voor primair onderwijs. De stichting is gezond en financieel stabiel. Sinds 1 oktober 2012 heeft Panta Rhei een tweehoofdig College van Bestuur dat is belast met het bestuur en beheer van de stichting. Het College van Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid. Het toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het College van Bestuur in het bijzonder is in handen van de Raad van Toezicht. Op de Panta Rhei-scholen heeft de directeur de eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderwijskundig management en de operationele zaken in de school. De directeur participeert ook in de bovenschoolse beleidsontwikkeling. Iedere school heeft een medezeggenschapsraad met een oudergeleding en een personeelsgeleding. Alle scholen worden vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 4 Persoonlijkheidsschets De schets van Panta Rhei en de aandachtspunten voor de komende periode vragen om een innovatieve en verbindende bestuurder, die kritisch meedenkt en begrip heeft voor wat er op de werkvloer gebeurt. Iemand die statuur heeft en continuïteit kan bieden. De bestuurder is een toegankelijke, duidelijke en empathische persoonlijkheid, die door de juiste verbindingen te leggen komt tot gedeeld leiderschap met zijn collega-bestuurder en de directeuren. De bestuurder heeft een op samenwerking gerichte basishouding en werkt vanuit deze basis samen met alle betrokkenen aan het versterken van de professionele cultuur. Hierbij dient de bestuurder de balans te vinden tussen het behouden van het goede en het durven investeren in veranderingen, waarbij hij verantwoorde risico s durft te nemen. Hij 2 heeft een natuurlijk overwicht, is authentiek en beschikt over uitstekende sociale en conceptuele vaardigheden. Hij is creatief, communicatief sterk en staat voor en naast zijn medewerkers. De bestuurder heeft kennis van zaken en hart voor onderwijs, leerlingen en medewerkers. Bij alles wat hij doet, staat centraal dat het ten goede komt aan de leerlingen en goed onderwijs. Hij is een prettige persoonlijkheid die zich goed kan presenteren, weet te relativeren en zich thuis voelt in een informele, open werkomgeving. 5 Kennis, ervaring en (beroeps)houding De voorzitter College van Bestuur heeft een duidelijke visie op en ervaring met onderwijs en besturen en maakt strategische keuzes met inachtneming van sociale, politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen; heeft een open houding ten opzichte van onderwijsvernieuwingen en kan financiële processen aansturen; beschikt over brede kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot onderwijs en de politiek-bestuurlijke (besluitvormings-) processen op regionaal niveau; heeft kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen het onderwijs; kan planmatig en in teamverband werken, waarbij hij stuurt op resultaat en kwaliteit en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie legt; 2 Waar hij straat kan ook zij gelezen worden 3 van NO03b-MdK

4 is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten; is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, samenwerkingsverbanden, andere besturen, organisaties en instellingen uit de sector onderwijs, alsmede met relevante marktpartijen over toekenning van middelen en gelden; is samenwerkingsgericht, herkent en maakt gebruik van de kwaliteiten van de medewerkers en de scholen en weet hoe hij mensen en processen het meest effectief aanstuurt. Hij is daarbij rolvast en leeft procedures en afspraken na. Hij heeft een coachende en democratische leiderschapsstijl, is een mensen-mens en biedt veiligheid gecombineerd met duidelijkheid en besluitvaardigheid; onderschrijft de doelstellingen en de identiteit van de stichting; heeft ervaring met en een actieve inbreng in het verbinden van verschillende (onderwijs)organisaties en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling; is een netwerker en kan vaardig manoeuvreren in een complexe (politiek-)bestuurlijke omgeving; is vertrouwenwekkend en inspirerend naar de medewerkers en houdt rekening met de belangen en wensen van de binnen de stichting ressorterende scholen en neemt beargumenteerd de daarvoor benodigde besluiten; beschikt over een academisch werk- en denkniveau. 6 Competenties Het kaliber van de functie vergt een aantal op dit niveau nagenoeg vanzelfsprekende competenties. Daarbij valt te denken aan: sterke communicatieve en sociale vaardigheden; bovengemiddelde omgevingssensitiviteit en vermogen tot empathie; ondernemerschap, bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van de organisatie; een goed vermogen tot zelfreflectie en zelfmanagement; generieke kennis op en van alle relevante beleidsterreinen en het vermogen zich snel nieuwe kennis en inzichten eigen te maken. Specifieke competenties voor de voorzitter College van Bestuur bij Stichting Panta Rhei zijn: Leidinggeven aan veranderingsprocessen Onderkent situaties waarin een verandering binnen de organisatie wenselijk en nodig is. Zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen door anderen effectief bij het probleem en de oplossing ervan te betrekken. Zorgt voor een veranderingsplan en een plan van aanpak voor de invoering waarbij oog is voor weerstand en het creëren van draagvlak. Heeft oog voor problemen bij de implementatie en verhelpt die effectief. Positioneren van de organisatie in de maatschappelijke context Zorgt ervoor dat de strategische keuzes van de organisatie zijn gebaseerd op een gedragen visie en. Onderhandelt en bewaakt daarbij het evenwicht tussen het te behalen resultaat en het handhaven van goede relaties. Zoekt kansen en onderneemt daarop actie waarbij verantwoorde risico s worden aangegaan. Visieontwikkeling op onderwijs, personeel en organisatie Is verantwoordelijk voor het ontwerpen en formuleren van een visie op onderwijsontwikkeling, personeel en organisatie; betrekt medewerkers effectief bij de visieontwikkeling en houdt deze visie up-to-date. Inspireert op een wijze die resultaten van medewerkers positief beïnvloedt en leidt tot draagvlak voor organisatiedoelen en veranderingen. Resultaatgericht leidinggeven Maakt met medewerkers afspraken over resultaten om gestelde organisatiedoelen te bereiken en helpt effectief als daaraan behoefte is. Zorgt in de aansturing van medewerkers voor een cyclische aanpak in het bereiken van resultaten. Zorgt voor duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en handelt overeenkomstig 4 van NO03b-MdK

5 deze verantwoordelijkheden. Laat vertrouwen zien in de deskundigheid van de ander om op eigen wijze afgesproken resultaten te halen. Beleidsontwikkeling en uitvoering Formuleert beleid dat consistent is met visie, missie en organisatiedoelen. Bewaakt de realisatie van beleid en wijzigt (waar nodig) de planning of afspraken rond te behalen resultaten. 7 Verdere informatie en procedure Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte, in schaal B4, volgens de bestuurders-cao voor het primair onderwijs. Gestreefd wordt naar een structurele vervulling van de vacature voorzitter College van Bestuur per 1 augustus De voorselectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 29 mei De eerste gespreksronde is gepland op zaterdag 6 juni, de tweede ronde op donderdag 11 juni. Alle gesprekken vinden plaats in de regio Leidschendam. Meer informatie kunt u vinden op onze website Bij vragen kunt u contact opnemen via of Uw brief en cv kunt u via onze website versturen ter attentie van mevrouw drs. M.M. de Kruif onder vermelding van vacaturenummer Uw reactie dient uiterlijk woensdag 20 mei 2015 in ons bezit te zijn. 5 van NO03b-MdK

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017

BS LeerRijk. Schoolondernemingsplan 2013-2017 BS LeerRijk Schoolondernemingsplan 2013-2017 I. Algemeen II. Gegevens stichting Stichting Primair Onderwijs Deurne, Asten en Someren (Prodas) Raad van bestuur: Dhr. H.Tromp en S.Ghielen Adres : Frits

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs nsa NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE DUTCH PRINCIPALS ACADEMY Wat is goed leidinggeven? Als leidinggevenden

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal

Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal Kandidatenprofiel Zorgmanager Roosendaal S&L Zorg, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, is op zoek naar een zorgmanager voor de regio Roosendaal. Een veelzijdige functie in

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer

De Ark. De Terp 2012-2015. De Duif. Jan Woudsmaschool. Oranje Nassauschool. De van der Muelen- Vastwijkschool. brede school Kors Breijer brede school De Kersenboom De Terp 2012-2015 De Ark De Duif Jan Woudsmaschool De van der Muelen- Vastwijkschool brede school Kors Breijer Oranje Nassauschool INLEIDING In een brede school moet vooral heel

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN

HAND BOEK METHODEN INSTRUMENTEN HAND BOEK METHODEN EN INSTRUMENTEN Inhoudsopgave Inleiding 5 DEEL 1 09 Plan van aanpak Ontwikkelingsgericht Personeelsbeleid 10 1. Uitgangssituatie 11 2. Doelstelling 12 3. Concretisering 13 4. Organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie