Situatie- en profielschets

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Situatie- en profielschets"

Transcriptie

1 Situatie- en profielschets Baudartius College Zutphen Werving en selectie rectorbestuurder Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur

2 1 Kenmerken Baudartius College Zutphen Het Baudartius College is een scholengemeenschap op christelijke grondslag met twee vestigingen in Zutphen. De school bestaat dit jaar 95 jaar en heeft een rijke historie. Deze geschiedenis is in het oude, karakteristieke gebouw aan de Isendoornstraat volop aanwezig. De leerlingen van de onderbouw zijn aan de Berkenlaan gehuisvest in een sfeervol, modern gebouw. Het Baudartius College heeft een regionale functie. De school wordt bezocht vanuit een gebied dat zich uitstrekt van Lochem tot Eerbeek en van Deventer tot Dieren. De school biedt mavo, havo, atheneum en gymnasium aan, aan rond de leerlingen. Het Baudartius College staat open voor iedereen die het christelijke karakter van de school respecteert. Respect, vrijheid van meningsuiting en belangstelling voor elkaar zijn de basis voor overleg, samenwerking en hulpvaardigheid. Daardoor ontstaat een werk- en pedagogisch klimaat dat zowel veilig als uitdagend is. Het Baudartius College leidt leerlingen op voor een diploma waarbij didactiek en persoonlijke begeleiding erop gericht zijn elke leerling te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs op het Baudartius College is gericht op actief leren door de leerling. De school biedt een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke binnen- en buitenschoolse activiteiten aan. Zo heeft de school op vwo-niveau een Bèta Excellent variant, en de lijnen Sport, Kunst&Cultuur, Techniek&Natuur en BaudartiusCombinatielijn die tegemoet komen aan de verschillende talenten van de leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen Cambridge Engels, VTO Duits/Frans volgen. De breedte van het aanbod is ook zichtbaar in Baudartius Actief : zowel op artistiek, sportief, wetenschappelijk, maatschappelijk als internationaal gebied wordt een veelheid aan activiteiten georganiseerd. Medewerkers ervaren de school als een creatieve en liberale organisatie met een grote gerichtheid op de leerlingen en het aansluiten bij hun belevingswereld. Allen waarderen het veilige en fijne werkklimaat, de goede sfeer en de collegialiteit. Baudartianen zijn trots op de goede naam van de school en op de betrokkenheid en loyaliteit van de medewerkers. Zij wensen voor de toekomst een sterkere sturing op proactief handelen en een verdere explicitering van de visie van de school. Er is grote betrokkenheid van ouders, die het waarderen dat de school vanuit een degelijke en prestatiegerichte basis werkt aan excellentie. De school biedt veel ruimte en kansen en richt zich op een brede ontwikkeling van de talenten van zowel leerlingen als medewerkers. Het Baudartius College zoekt een rector-bestuurder die weet wat er speelt in het voortgezet onderwijs en die zich kan richten op zowel de interne organisatie als op de ontwikkelingen naar buiten en zo de school een boost kan geven aan de toekomst. De school streeft ernaar zich als organisatie duurzaam te ontwikkelen en zo voor leerlingen, medewerkers en omgeving een goede ondersteunende organisatie te zijn. Het Baudartius College vaart op een kompas van waarden, waarbij de volgende kernwaarden van belang zijn: Veiligheid Uitdaging Respect en belangstelling Actief en zelfstandig leren Brede ontwikkeling Rekening houden met verschillen 1. Verdere informatie over de locaties vindt u in het informatiepakket of via de website van het Baudartius College: 1 Zie voor een volledig overzicht van missie, identiteit en visie: schoolplan van NO01b-MdK

3 2 Bestuur, organisatie en medezeggenschap De Vereniging Christelijk Voorgezet Onderwijs te Zutphen is bijna honderd jaar geleden de oprichter van het Baudartius College. De leden van deze vereniging kiezen de leden van de Raad van Toezicht. De toezichthouders zien er op toe dat de school goed wordt bestuurd. Het bestuur is in handen gegeven van de rector-bestuurder, die samen met de plaatsvervangend rector de directie van de school vormt. Samen met de afdelingsleiders en de staf geven zij de dagelijkse leiding aan het Baudartius College. De leiding van de school wordt ondersteund door een compacte staf, die bestaat uit een hoofd Organisatie en Beheer en een hoofd Financiën en Administraties. Verder is er, naast het team docenten, een breed geschakeerd team van onderwijsondersteunende personeelsleden. De rector-bestuurder draagt zorg voor: het bestuur en het integraal management van de school; de ontwikkeling en realisatie van het strategisch beleid en de bedrijfsvoering; de positionering en profilering van het Baudartius College; het direct leiding geven aan de plaatsvervangend rector, staf en afdelingsleiders. Binnen het Baudartius College zijn diverse platforms waarop ouders, leerlingen en medewerkers mee kunnen denken over het beleid van de school. Zo is er een medezeggenschapsraad en een ouder- en leerlingenraad, waarbinnen meegedacht wordt over nieuw beleid rondom het onderwijs op de school en activiteiten worden georganiseerd. 3 Beleid komende periode Uit het schoolplan komt naar voren dat innovatief handelen en een aantal transities binnen de organisatie noodzakelijk zijn om het Baudartius College, ook in de toekomst, een gezonde organisatie te laten blijven. De strategische thema's voor de komende jaren zijn: het bestendigen van de onderwijskwaliteit; moderne bedrijfsvoering en personeelsbeleid; kwaliteitszorg; huisvesting en locatiebeleid; onderwijs- en teamontwikkeling. De bestuurder zal, in vervolg op de opgestelde intentieverklaring, een belangrijke rol dienen te spelen in de intensivering van de samenwerking met de gemeente en de collega-scholen in Zutphen. Kijkend naar de jaarplannen 3 worden per onderwijsstroom diverse speerpunten van beleid aangegeven, zoals activerende didactiek, ontwikkeling teamkwaliteiten, versterken van het havo en V5, differentiatie en innovatie (onder andere door het versterken van het gebruik van ICT). De ambitie is om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen, de marktpositie te verstevigen en uit te bouwen en de medewerkers van de verschillende locaties samen te brengen tot één aaneengesmeed team. Bij dit alles geldt dat rekening zal moeten worden gehouden met een demografisch te verklaren krimp van het aantal leerlingen. 2 Zie voor de uitwerking van het beleid het schoolplan Zie voor het volledige overzicht: Jaarplannen evaluatie 2013/2014-Ambitie 2014/ van NO01b-MdK

4 4 Persoonlijkheidsschets De schets van het Baudartius College en de aandachtspunten voor de komende periode vragen om een inspirerende en doortastende rector-bestuurder die medewerkers bindt, enthousiasmeert en in beweging houdt. Als rector vervult hij 4 het gastheerschap en is hij het gezicht van het Baudartius, zowel voor de leerlingen en medewerkers als naar buiten. De rector-bestuurder initieert en geeft leiding aan de gewenste vernieuwingen en veranderingen op zowel onderwijsinhoudelijk, financieel als organisatorisch vlak en draagt deze zowel ex- als intern uit. Hij vervult hierbij de voortrekkersrol, waarbij hij zich laat voeden en ondersteunen door de organisatie, maar ook de organisatie voedt en ondersteunt. Hij weet onderscheid te maken tussen de verschillende rollen die hij heeft te vervullen en kan soepel schakelen tussen de activiteiten als rector en de bestuurlijke taken. De rector-bestuurder heeft een natuurlijk overwicht en een onafhankelijke denkstijl, is authentiek en beschikt over uitstekende sociale en conceptuele vaardigheden. Hij formuleert vanuit een doordachte en eigentijdse bestuurlijke visie helder beleid, zet de lijnen uit en geeft, samen met de plaatsvervangend rector en de afdelingsleiders, invulling aan de koers van de school. De rector-bestuurder is innovatief, creatief, communicatief sterk en staat voor en naast zijn medewerkers. Hij geeft vanuit vertrouwen een gepaste vrijheid van handelen aan de medewerkers en maakt gebruik van hun kwaliteiten en ervaringen. Hij is een goed onderhandelaar, heeft kennis van zaken en hart voor onderwijs, leerlingen en medewerkers. De bestuurder bouwt strategische netwerken, in het bijzonder in de regio, en onderhoudt deze. Hij heeft een brede belangstelling voor maatschappelijke thema s en ontwikkelingen, zowel binnen als buiten het werkgebied. Hij is een integere en prettige persoonlijkheid die zich goed kan presenteren, weet te relativeren en zich thuis voelt in een informele, open werkomgeving. 5 Competenties Het kaliber van de functie vergt een aantal op dit niveau nagenoeg vanzelfsprekende competenties. Daarbij valt te denken aan: sterke communicatieve en sociale vaardigheden; politiek-maatschappelijke sensitiviteit; strategisch inzicht; bovengemiddelde omgevingssensitiviteit en vermogen tot empathie; ondernemerschap, bedrijfsmatig en zakelijk inzicht, passend bij de aard en de omvang van de organisatie; een goed vermogen tot zelfreflectie en zelfmanagement; generieke kennis op en van alle relevante beleidsterreinen en het vermogen zich snel nieuwe kennis en inzichten eigen te maken. 4 Daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden. 4 van NO01b-MdK

5 Specifieke competenties voor de rector-bestuurder bij het Baudartius College zijn: Visie op onderwijsontwikkeling en -innovatie Is in staat conceptueel te denken. Ontwerpt en formuleert een visie op onderwijsontwikkeling en -innovatie, betrekt alle geledingen effectief bij de visieontwikkeling en houdt deze visie up-to-date. Inspireert op een wijze die resultaten van directie en medewerkers positief beïnvloedt en leidt tot draagvlak voor organisatiedoelen en -veranderingen. Leidinggeven aan veranderingsprocessen Heeft een toegankelijke en doortastende stijl van besturen. Onderkent situaties waarin een verandering binnen de organisatie wenselijk en nodig is. Stimuleert en inspireert de medewerkers bij het toewerken naar cultuurverandering. Zorgt voor draagvlak en kwaliteit van veranderingen. Zorgt voor een veranderingsplan en een plan van aanpak voor de invoering waarbij oog is voor weerstand en het creëren van draagvlak. Heeft oog voor problemen bij de implementatie en verhelpt die effectief. Omgaan met belangen Maakt binnen de school de verschillende rollen en de daarbij behorende belangen zichtbaar en bespreekbaar voor de medewerkers. Analyseert bij complexe vraagstukken de verschillende belangen die in het geding zijn en onderkent daarbij een hiërarchie van belangen. Weet, indien mogelijk, verschillende belangen dan wel partijen bij elkaar te brengen onder gemeenschappelijke doelen en hiervoor draagvlak te creëren. Richt zich enthousiast en inspirerend op verbinding binnen en rond het Baudartius College. Weet vaardig te manoeuvreren tussen de verschillende relevante ketenpartners en de diverse belangen zorgvuldig te wegen. Resultaatgericht leidinggeven Spreekt anderen aan op hun verantwoordelijkheid voor het resultaat. Zorgt in de aansturing van medewerkers voor een cyclische aanpak in het bereiken van resultaten: bedenken, uitvoeren, evalueren en bijstellen van beleid. Delegeert effectief verantwoordelijkheden. Zorgt voor duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en handelt overeenkomstig deze verantwoordelijkheden. Laat vertrouwen zien in de deskundigheid van de ander om op eigen wijze afgesproken resultaten te halen. Initieert de totstandkoming van een jaarplanning waarbinnen afdelingen/medewerkers hun activiteiten kunnen plannen. Besluitvaardigheid Durft een beslissing te nemen, ook als het besluit niet door iedereen wordt gedeeld. Is aanspreekbaar op de gevolgen van het besluit. Weet bij het nemen van beslissingen het evenwicht te bewaren tussen voortvarendheid en zorgvuldigheid. Communiceert aan alle betrokkenen wat besloten is, wat de redenen van het besluit zijn en wat de gevolgen van het besluit zijn. Heeft bij zijn besluitvorming de focus op het realiseren van goed onderwijs voor de leerlingen. Positioneren van de school in de maatschappelijke context Zorgt ervoor dat de strategische keuzes van de school zijn gebaseerd op een eigen visie en missie, rekening houdend met relevante sociale, politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Specifiek moet hierbij gedacht worden aan de gezamenlijke intentie tot samenwerking en het inspelen op de te verwachte krimp. Inventariseert van welke personen en organisaties de belangen relevant zijn, gezien hun invloed. Onderhoudt contacten met deze personen en organisaties om zicht te houden op de belangen van alle partijen en komt tot effectieve samenwerking (denkt daarbij ook aan ouders/leerlingen). Gebruikt onderkende mogelijkheden om het imago van het Baudartius College naar buiten toe te versterken. Zoekt kansen en onderneemt daarop actie waarbij verantwoorde risico s worden aangegaan. Is ondernemend en een netwerker. Zorgt ervoor in het eigen optreden een voorbeeld te zijn en stimuleert medewerkers tot bijdrage aan het gewenst imago. 5 van NO01b-MdK

6 6 Verdere informatie en procedure De benoeming geschiedt door de raad van toezicht. Kandidaten zullen gesprekken voeren met de benoemings- en de adviescommissie. De benoeming gaat in per 1 september 2015 of zoveel eerder als mogelijk. Het betreft een functie voor 0,8 tot 1,0 fte in schaal B2 volgens de bestuurders-cao voor het voortgezet onderwijs. De voorselectiegesprekken vinden plaats op 13 mei De eerste gespreksronde met de selectie- en de adviescommissie is gepland op 28 mei en (optioneel) een tweede gesprek met de selectiecommissie op 3 juni. Alle gesprekken vinden plaats in de regio Zutphen. Een assessment, dan wel aanvullend onderzoek, kan deel uitmaken van de procedure. Meer informatie kunt u vinden op onze website Bij vragen kunt u contact opnemen via of Uw brief en cv kunt u via onze website versturen ter attentie van mevrouw drs. M.M. de Kruif onder vermelding van vacaturenummer Uw reactie dient uiterlijk donderdag 7 mei 2015 in ons bezit te zijn. 6 van NO01b-MdK

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI

Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Situatie- en profielschets STICHTING PANTA RHEI Werving en selectie voorzitter College van Bestuur Hoorn, april 2015 Marja de Kruif, senior adviseur 1 Kenmerken Stichting Panta Rhei 1 Wie zijn wij? Stichting

Nadere informatie

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur Profiel Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur 14 juli 2015 Opdrachtgever Gemeente Papendrecht Voor meer informatie over de functie Manon min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018

Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 Concept 1 Strategisch Beleidsplan De Waarden 2014 2018 1 3e concept d.d. 2 april 2014 1 Inhoud Inleiding 1. Missie, Visie en kernwaarden _ 2. Interne en omgevingsanalyse 3. Uitgangspunten voor beleid 4.

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting

KOERS 2016. Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting KOERS 2016 Ontdek je talent, verleg je grenzen en ga voor succes! Inspirerend onderwijs Life Long Learning Optimale organisatie en huisvesting Thomas Zipper oktober 2012 Inleiding blz. 3 1. Visie en beleidsvorming

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Onderdeel van scholengroep Het Plein, waarvan ook deel uitmaken: Antoon Schellenscollege Aloysius/De Roosten Praktijkschool Eindhoven Sint-Joriscollege Helder U:\20AT\Directie\Schoolplan\schoolplan

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO >

< Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2011-2015 (Schoolplan) < Liduinaschool voor ZML - VSO > Brinnummer: < 21RO > Directeur: < Kees Ilmer (sectordirecteur) > Versiedatum: Status:

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR

PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR PROFIELSCHETS BOVENSCHOOLSE DIRECTEUR CHRISTELIJK COLLEGE ZEIST DIJNSELBURGSCHOOL Profielschets bovenschoolse directeur CCZ en Dijnselburgschool/november 2012 1 Inhoud Profielschets 3 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie