L e i d ( s t ) er speltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L e i d ( s t ) er speltak"

Transcriptie

1 L e i d ( s t ) er speltak Als leider in een speltakteam vrm je, gecördineerd dr de teamleider, met je teamleden en de kinderen/jngeren, de basis van de vereniging Scuting Nederland. De inzet van het leidingteam staat brg vr een leuke vrijetijdsbesteding met tegevegde waarde: ntwikkeling van persn en cmpetenties. Dat geldt zwel vr de jeugdleden als vr jezelf! Hierna vind je: een beschrijving van wat de functie inhudt en he die in de rganisatie past; welke (rand)vrwaarden van belang zijn; een indicatie van de bendigde in te zetten tijd; welke cmpetenties je ervr ndig hebt. 208

2 1. f u n c t i e t y p e r i n g l e i d ( s t ) e r Naam functie Plaats binnen Scuting Nederland Leid(ster) speltak bevers, welpen, scuts Speltak binnen een Scutinggrep. Je wrdt ndersteund dr het grepsbestuur (verantwrdelijk team binnen de Scutinggrep). Minimumvrwaarden m de functie te kunnen vervullen Je nderschrijft de delstelling & huishudelijk reglement van Scuting Nederland. Je bent minimaal 18 jaar. Je beschikt ver de ver een kwalificatie als leidinggevende van een andere speltak.en/f je bent bereid tt ntwikkeling van de vr de functie (in deze speltak) geldende cmpetenties p minimaal basisniveau binnen 8 maanden na aanvang functineren. mgaan met jeugdleden vraagt m bewustzijn m.b.t. gedragscdes, nrmen en waarden. Je sluit je aan bij je aan het dr Scuting Nederland geverde beleid p het gebied van mgangsvrmen. Je beschikt ver een vr de rl geldige Verklaring mtrent Gedrag en je nderschrijft de mgangscde. Beschrijving van de functie Kinderen & jngeren spelen het spel van Scuting in de leeftijdsgrepen 4-6 jaar/ bevers; 7-11 jaar/welpen; jaar/scuts; jaar/explrers; jaar rverscuts. Deze functiebeschrijving gaat ver leidinggevenden bevers tt en met scuts. In principe is er wekelijks een pkmst (bijeenkmst) van de leden van de speltak. Daarnaast zijn er kampen, zals het zmerkamp en weekenden en (reginale, landelijke en internatinale) activiteiten waaraan je, samen met andere nderdelen en grepen, aan deel kunt nemen. Als leider stem je af met de leden van je team, waarmee je het prgramma maakt dat wrdt uitgeverd dr de jeugdleden (f je begeleidt het zelf maken van een prgramma / rganiseren van een activiteit dr jeugdleden). Als leider ben je medeverantwrdelijk vr de gede uitvering van het Scuting spel en een veilige (speel)mgeving vr de kinderen/jngeren. Als leider stimuleer je de ntwikkeling van de jeugdleden. Je bent medeverantwrdelijk vr het realiseren van een gekwalificeerd leidingteam. Peridiek neem je deel aan het verleg van de leiding van alle speltakken in een grep, de grepsraad. Indicatie minimum tijdsbeslag Gemiddeld per week: 7 uur pkmst en vrbereiding 5 uur begeleiding teamleden/eigen deskundigheidsbevrdering: 1 uur teamverleg (1 x per twee weken) 0,5 uur/grepsraad & grepsdag(1 x per vier weken) 0,5 uur en daarnaast: zmerkamp 1 week per jaar weekendkamp : twee weekenden reginale en landelijke activiteiten: één weekend per jaar. 209

3 1. f u n c t i e t y p e r i n g l e i d ( s t ) e r verige Scuting stimuleert (persnlijke- en cmpetentie)ntwikkeling bij zwel jeugd- als vlwassen leden. Wij bieden je diverse mgelijkheden vr deskundigheidsntwikkeling binnen Scuting. Juw cmpetenties kunnen (met ingang van 2011) wrden geaccrediteerd en geregistreerd(vastgelegd), waarmee je k buiten Scuting kunt aantnen dat je beschikt ver die cmpetenties. Binnen Scuting Nederland dragen we bij de meeste in- en externe (spel)activiteiten geschikte kleding de Scutfit, waarmee we nderlinge en internatinale verbndenheid uitdrukken. De Scutfit is te kp in de ScutShp. Het ntwerp van de Scutfit is afgestemd p actieve (buiten)avnturen. Scuting kent een inmiddels 100 jarige histrie en (een) heldere visie/uitgangspunten. De Scuting cde (wet & belfte) biedt aanknpingspunten vr een zinvlle bijdrage aan elkaar en in de maatschappij! Wanneer je besluit mee te den als jeugd-f vlwassen lid (geïnstalleerd wrdt) leg je de belfte af, waarmee je de uitgangspunten (Scuting cde) nderschrijft. Zals je ziet is Scuting wel vrijwillig maar niet vrijblijvend! 210

4 2. d e l & r e s u l t a t e n l e i d ( s t e r ) s p e l t a k b e v e r s, w e l p e n, s c u t s Delstelling functieinvulling Je verzrgt met juw cllega s in het leidingteam het spelaanbd vr een leeftijdsgrep zdanig dat: kinderen/jngeren plezier hebben en zichzelf/hun cmpetenties ntwikkelen; het leidingteam functineert als team dat plezier beleeft in de samenwerking t.b.v. je kinderen/jngeren; de -tegevegde- waarde(n) van Scuting wrdt beleefd. Begde resultaten Juw invulling van de functie leidt tt: vldende jeugdleden (aantal verschilt per speltak) die deelnemen aan een spelaanbd dat plezier en ntwikkeling biedt; een ntvangst/drstrming van jeugdleden die erte leidt dat zveel mgelijk jnge mensen drstrmen en daarmee alle aspecten van het Scutingspel kunnen ervaren; brging van deskundigheid drdat juw team vldet aan het team cmpetentieprfiel zals dat is vastgesteld vr juw speltak; ntwikkeling en plezier van teamleden, nder andere drdat ze aandacht en betrkkenheid ervaren; samenhang binnen de grep, regi en Scuting Nederland dr deel te nemen aan activiteiten in de verschillende niveaus buiten de grep (regi, land, internatinaal). Mgelijke referentiepunten gemiddeld aantal jeugdleden per jaar t..v. het wenselijke speltak gemiddelde mate van drstrm van jeugdleden naar de pvlgende speltak mate van ntwikkeling/plezier van de jeugdleden betrkkenheid/beleving van uders ntwikkeling van teamleden succesbeleving bij jeugd- en vlwassen leden mdat hun cmpetenties aantnbaar ntwikkelen en buiten zichtbaar te maken zijn (en daar wrden gewaardeerd) 211

5 3. T a k e n e n c m p e t e n t i e s m uit te kunnen drukken wat je in huis met hebben m invulling te geven aan de functie gebruiken we taken (wat met je den) en cmpetenties(wat met je daarvr in de Scutingpraktijk kunnen). Wat je in de Scutingpraktijk kunt (f zu meten kunnen) kppelen we aan een meer algemene cmpetentiebenadering: de persnsgebnden cmpetenties. Dat biedt de vlgende vrdelen: als iemand nieuw binnenkmt kunnen we met behulp van deze meer algemene beschrijving vaststellen f iemand aan een minimum niveau vldet m de functie te kunnen gaan vervullen; met het vaststellen van wat iemand al kan (elders f eerder verwrven cmpetenties) heft niet alles pnieuw geleerd/ntwikkeld te wrden. Je kunt samen een gerichte ntwikkeling rganiseren; dr vr ieder een persnsgebnden prfiel te maken kun je k checken vr welke andere Scutingfuncties je in aanmerking kmt; dat wat je binnen Scuting aan cmpetenties hebt ntwikkeld wrdt k vr rllen/functies buiten Scuting inzichtelijk gemaakt. In nderstaande tabellen vind je een verzicht van de (kern)taken die bij de functie hren ( 3.1. Het maken, vrbereiden en evalueren van Scuting- prgramma s ). 1. Binnen elke kerntaak zie je een aantal deeltaken f activiteiten die nder de kerntaak vallen, de z.g. functiecmpetenties ( Het kunnen inventariseren van activiteitenwensen van jeugdleden ). m de functiecmpetenties ged te kunnen uitveren met je in meer f mindere mate beschikken ver een f meer persnlijke vaardigheden, je persnsgebnden cmpetenties ( 4. Analyseren ) Analyseren is cmpetentie nr. 4 in het Persnsgebnden Cmpetentieverzicht (deel 4), het cijfer 3 geeft het gewenst cmpetentieniveau aan bij kwalificatie. Vervlgens zie je in heverre je ver welke functiecmpetenties zu meten beschikken p elk functieniveau (aspirant / basis /gekwalificeerd). Dit wrdt aangegeven dr de rndjes: Heft niet aanwezig te zijn p dit niveau: blanc Van belang m te ntwikkelen p/vr dit niveau: Ndzakelijk aanwezig p/vr dit niveau: Een aantal persnsgebnden cmpetenties zijn van extra belang vr het functineren in juw rl binnen Scuting. Die zijn terug te vinden in de grengekleurde vakjes (dnkerder gekleurd naarmate het functie- en cmpetentieniveau teneemt). Een verdere telichting van persnsgebnden cmpetenties vind je in deel 4 van deze functiebeschrijving. Een verzicht van de persnsgebnden cmpetenties staat p de website van Scuting Academy. Tensltte staan bij elke deeltaak / activiteit de te te passen kennis en vaardigheden vermeld ( Kunnen tepassen van minimaal twee verschillende inventarisatiemethdieken van verwachtingen. ), die je helpen en inzicht geven ver de manier waarp je een deeltaak ptimaal kunt uitveren en de functiecmpetentie beheerst. 212

6 3. 1 F u n c t i e c m p e t e n t i e s l e i d ( s t ) e r s p e l t a k b e v e r s, w e l p e n, s c u t s (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basis niveau gekwalifice erd Te te passen kennis/vaardigheden Het maken, vrbereiden en evalueren van Scuting prgramma s 2. Het kunnen inventariseren van activiteitenwensen van jeugdleden 4. Analyseren basis gekwalificeerd Kunnen tepassen van minimaal twee verschillende inventarisatiemethdieken van verwachtingen. 3. Instaat m, al dan niet tezamen met het leidingteam, een jaarplan te vervaardigen waarin p basis van spelvisie en prgressiesysteem een uitdagend spelaanbd wrdt gebrgd waarbij de ntwikkeling van de individu tt zijn recht kmt. 10. Besluitvaardigheid basis (1) gekwalificeerd Spelvisie, spelaanbd en prgressiebenadering Kunnen begrten en werken met (deel)budgetten Vldende aandacht schenken aan activiteitenmgelijkheden buiten de eigen grep (regi/land/internatinaal) 4. Samen met het leidingteam kunnen samenstellen van een spelprgramma, afgestemd p het spelaanbd, activiteitenwensen en leeftijdseigene/ntwikkelingsniveau van de leeftijdsgrep. 13. leiding geven basis gekwalificeerd 14. Delgericht samenwerken basis Kunnen tepassen van de Scutingmethde (spelvisie & spelaanbd leeftijdsgrep) rekening hudend met wensen jeugdleden, leeftijdseigene en ntwikkelingsniveau van de jeugdleden. De geschiedenis van Scuting kunnen verbinden aan de zingeving en de betekenis van Scuting in de huidige maatschappij. Scuts met beperkingen: de van tepassing zijnde kenmerken van de beperkingen en de gevlgen vr het spelaanbd kunnen tepassen. gekwalificeerd Gebruik kunnen maken van de spelbank met vrbeelden vr prgramma(elementen) van Scuting Nederland. p de hgte blijven van reginale-/landelijke ntwikkelingen p het gebied van spel en Scuting Academy,.a. dr kennis te nemen van de bladen en de infrmatie p de website(s) vr jeugdleden en leidinggevenden. 5. In staat zijn m samen met het leidingteam activiteiten vr te bereiden, de jeugdleden hierin te begeleiden en zrg te dragen vr een veilige (speel-/activiteiten)mgeving. 6. Functineren in teamverband basis gekwalificeerd 13. Leiding geven 14. Delgericht samenwerken basis gekwalificeerd In staat tt (bewust bekwame) tepassing van het leeftijdeigene/beperkingen en de randvrwaarden vr pedaggische veiligheid vr de eigen speltak. Kent de veiligheidsrisic s in verschillende spelsituaties en vrkmt risicvlle situaties. Is in staat een cluster van de in het spelaanbd vr de leeftijdsgrep/speelmgeving (land/water/lucht) relevante Scutingvaardigheden te te passen/te instrueren (zie matrix Scutingvaardigheden). De Scutingvaardigheden als geheel, vr de betreffende leeftijdsgrep, meten wrden afgedekt als teamcmpetentie. 213

7 3.1 Functiecmpetenties leid(st)er speltak bevers, welpen, scuts (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basis niveau gekwalifice erd Te te passen kennis/vaardigheden 6. Evalueren van activiteiten, samen met het leidingteam f als begeleider van de jeugdleden en in staat zijn m verbeterpunten te herkennen en m te zetten naar een actieplan. 12. Initiatief & stimuleren basis gekwalificeerd 22. ntwikkelings-gerichtheid basis gekwalificeerd Kan minimaal drie verschillende evaluatiemethdieken tepassen. Kan uitkmsten mzetten in cncrete actie(plannen). 214

8 3. 2 F u n c t i e c m p e t e n t i e s l e i d ( s t ) e r s p e l t a k b e v e r s, w e l p e n, s c u t s (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basisniveau gekwalificeerd Te te passen kennis/vaardigheden Het uitveren van een activiteitenprgramma 1. Het kunnen presenteren, begeleiden en afrnden van activiteiten vr jeugdleden en het begeleiden van de jeugdleden hierin. 5.Uitdrukkingsvaardigheid 8.Infrmatie verdragen Presentatietechniek, speluitleg Het gebruik van mderne media als , internet en webpublicaties vr het nderhuden van cntact met de (uders van) jeugdleden en andere leidinggevenden/kaderleden binnen de grep 2. Tezicht kunnen huden en verzicht hebben bij het uitveren van activiteiten, met inachtneming van veiligheid- en gedragregels en hierp kunnen handelen f ingrijpen. 16. drzettingsvermgen Tepassen relevante arb-/veiligheidsregelgeving Kent het beleid van Scuting Nederland inzake mgangsvrmen en handelt hiernaar. Waterwerk: hebben en tepassen MBL/ CW diplma/vaardigheden 27.Veilig werken basis gekwalificeerd basis gekwalificeerd 3. Zrgvuldig kunnen mgaan met materialen en mgeving en dit verantwrdelijkheidsgevel kunnen verdragen aan de jeugdleden/ ze hierin begeleiden. 3.Algemene interesse basis gekwalificeerd 20.Samenhang basis gekwalificeerd Kennis van de (rand)vrwaarden vr zrgvuldig gebruik van de natuurlijke-/ spelmgeving kunnen tepassen. Kennis van de eigenschappen/nderhudsbehefte van vr het leeftijdsgrep relevant (spel)materiaal kunnen tepassen. 215

9 3. 3 F u n c t i e c m p e t e n t i e s l e i d ( s t e r ) s p e l t a k b e v e r s, w e l p e n, s c u t s (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basisniveau gekwalificeerd Te te passen kennis/vaardigheden Het begeleiden van jeugdleden in hun persnlijke ntwikkeling 1. Het kunnen stimuleren en enthusiasmeren van jeugdleden m actief deel te nemen aan het activiteitenprgramma en hierin een basis te vinden vr hun persnlijke ntwikkeling. 12. Initiatief & stimuleren 23.Cachen/begeleiden Het dr persnlijk enthusiasme en vrbeeldgedrag alsmede dr het stimuleren van jeugdleden p een psitieve wijze bijdragen aan het spelplezier. Het kennis hebben en stimuleren van deelname aan activiteiten buiten de eigen grep (reginaal, landelijk en internatinaal). 22. ntwikkelingsgerichtheid 24. vertuigingskracht 2. Het bieden van uitdaging en mtivatie tt het leveren van prestatie en inzet, tt het nemen van initiatieven en het ntwikkelen van persnlijke grei. 12.Initiatief en stimuleren 23.Cachen/begeleiden Het stimuleren van subgrepen/teams/plegen tt het aangaan van gezamenlijke uitdagingen en het neerzetten van een gezamenlijk resultaat. Het p het individuele jeugdlid tegespitst tepassen van de prgressiesystematiek binnen het spelaanbd. 22. ntwikkelingsgerichtheid 3. In staat zijn m zelfvertruwen, verantwrdelijkheid en zelfbewustzijn bij de jeugdleden te ntwikkelen dr het stapsgewijs en begeleid tekennen van taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden; zrgen vr psitieve feedback en waardering. 12.Initiatief en stimuleren 23.Cachen/begeleiden 22. ntwikkelingsgerichtheid Het kennen en kunnen verdragen van het waarm van de (tepassing van de) Scuting methde en de mgangsvrmen. Het gericht kunnen stimuleren van ntwikkeling in teamactiviteiten f persnlijke activiteiten(prgressiesysteem). Het kennen en kunnen tepassen van de mtivatiefactren in de keuzes ten aanzien van het tekennen van verantwrdelijkheden en het betrekken van jeugdleden in activiteiten en besluitvrming. Het afgestemd p de ntwikkeling(sfase) van de jeugdleden kunnen uitleggen van de Scuting Academy cmpetentiebenadering aan (udere) jeugdleden. Het hanteren van een psitieve neutrale grndhuding naar ieder individu. Het geven van feed back p een stimulerende wijze. 216

10 3.3 Functiecmpetenties leid(ster) speltak bevers, welpen, scuts (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basisniveau gekwalificeerd Te te passen kennis/vaardigheden 4. Het geven van een vrbeeldfunctie aan de jeugdleden, tnen van vrbeeldgedrag en gede mgangsvrmen vanuit zelfrespect en respect vr de ander. 3.Algemene interesse 16.drzettingsvermgen 17. Integriteit basis gekwalificeerd 20.Samenhang basis gekwalificeerd Het, p basis van de kennis van de geschiedenis, de missie en de spelvisie van Scuting, aan jeugdleden duidelijk kunnen maken: Wat de maatschappelijke bijdrage van Scuting is; waarm welk gedrag wenselijk is. Het bespreekbaar kunnen maken van achtergrnd (waarm) en tepassing van de mgangscde, zwel tussen jeugdleden nderling als tussen leidinggevenden en jeugdleden. Hebben van kennis en inzicht van de gevlgen van Scuting activiteiten p het milieu/de mgeving. 23.Cachen/begeleiden 24. vertuigingskracht 5. Tijdens grepsactiviteiten kunnen sturen p het stimuleren van samenwerking, acceptatie, wederzijds vertruwen en waardering. 7. Invled uitefen basis gekwalificeerd 23.Cachen/begeleiden Geeft feed back, rekening hudend met ntwikkelings- en stijlverschillen tussen individuen. Stelt grenzen en legt daarbij uit p welke waarden/nrmen die zijn gebaseerd. 6. Adequaat kunnen ptreden in crisissituaties, bij ziekte f ngevallen. Hulp en steun bieden aan betrkkenen, het tnen van betrkkenheid en inlevingsvermgen en in staat zijn m z ndig de (jeugd/kader)leden p te vangen en gerust te stellen. 9. Prbleemplssend vermgen basis gekwalificeerd (4) EHV/EHB-diplma (verplicht 1 gediplmeerd EHV-er binnen een leidingteam) Past de leiderschaps-/interventiestijl aan de acuutheid van het prces. 7. Jeugdleden het gevel kunnen geven geaccepteerd te zijn, erbij te hren en gewaardeerd te wrden,.a. dr het bieden van persnlijke zrg. 23.Cachen/begeleiden Leiderschaps- en cachstijlen situatineel kunnen benemen en tepassen. Het hanteren van een psitieve neutrale grndhuding naar ieder individu. Het geven van feed back p een stimulerende wijze. Het kennen en kunnen tepassen van de mtivatiefactren. 217

11 218

12 3. 4 F u n c t i e c m p e t e n t i e s l e i d ( s t e r ) s p e l t a k b e v e r s, w e l p e n, s c u t s (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basisniveau gekwalificeerd Te te passen kennis/vaardigheden Uitveren van functiegebnden en rganisatrische taken en activiteiten. 1. De ndzaak inzien van een juiste taakverdeling, de eigen werkzaamheden afstemmen met verige teamleden, m tt een gede verdeling te kmen. 18.Aanpassingsvermgen basis gekwalificeerd (4) Het kennen en kunnen tepassen van de mtivatiefactren in de keuzes ten aanzien van het tekennen van verantwrdelijkheden. In staat zijn tt het maken van een draaibek. 2. Regelmatig evalueren van de werkzaamheden en de eigen rl, in afstemming met teamleiding en praktijkbegeleider 26. Systematisch werken basis gekwalificeerd Verschillende evaluatietechnieken kennen en kunnen tepassen. Kunnen reflecteren p resultaat, teamsamenwerking en eigen functineren. 3. Herkennen en aandragen van verbeterpunten en werken aan kwaliteit en persnlijke ntwikkeling d.m.v. delstellingsafspraken (TP). 2. ntwikkelingsbreedte 29. Zelfsturend vermgen basis gekwalificeerd (4) Kunnen reflecteren p eigen functineren en eigen ntwikkeling in samenhang met de te realiseren ntwikkeling binnen team en grep bijvrbeeld dr het vlgen en afrnden van een Gilwellcursus. 4. In staat m p rdelijke en vrgeschreven wijze registratie bij te huden van zwel de eigen cmpetentientwikkeling als die van de jeugdleden 15. Cncentratie en accuratesse basis gekwalificeerd Het prgressiesysteem vr de leeftijdsgrep kunnen tepassen in het spelaanbd en in de ndersteuning van de individuele ntwikkeling. De daarvr bendigde registratie (kunnen)bijhuden. Het Scuting cmpetentiesysteem kennen en kunnen uitleggen/tepassen vr zwel de eigen ntwikkeling als die van jeugdleden(udste leeftijdsgrepen). De daarvr bendigde registratie (kunnen)bijhuden. 5. Deelnemen aan de grepsraad en verige grepsactiviteiten en bijeenkmsten, en hierin actief participeren dr eigen inbreng, afstemming en verleg. 7. Invled uitefenen 5.Uitdrukkingsvaardigheid 24. vertuigingskracht De vr demcratische vertegenwrdiging en grepsmanagement bendigde infrmatie (bijvrbeeld in het huishudelijk reglement) kunnen pzeken en tepassen. Scuting infrmatiebrnnen en systemen gebruiken. Inbreng kunnen leveren p zdanige wijze dat gezamenlijkheid en draagvlak wrdt gevnden. In staat zijn de eigen mening en het cllectieve belang in balans naar vren te brengen. 219

13 3.4 Functiecmpetenties leid(ster) speltak bevers, welpen, scuts (Kern)taken Functiecmpetenties Persnsgebnden cmpetenties (hfdstuk 4) Aspirant leid(st)er basisniveau gekwalificeerd Te te passen kennis/vaardigheden 6. Deelnemen met de teamleiding en jeugdleden aan activiteiten en bijeenkmsten p reginaal en (inter)natinaal niveau, en hierin actief participeren dr eigen inbreng, afstemming en verleg. 3.Algemene interesse 28.Drukbestendigheid Jeugdleden stimuleren tt het aangaan van nieuwe ervaringen In staat zijn de Nederlandse mgangsvrmen te te lichten in relatie tt dat wat in andere landen gebruikelijk is. 220

14 4. Persnsgebnden cmpetenties leid(st)er Persngebnden cmpetenties zijn direct gekppeld aan de diverse binnen Scuting relevante functiecmpetenties(zie hfdstuk 3). Dat betekent dat wanneer je binnen Scuting beschikt ver de vastgestelde functiecmpetenties(kwalificatieniveau) dat je k beschikt ver de crrespnderende persnsgebnden cmpetenties. Andersm werkt dat k z: wanneer iemand(die van buiten Scuting binnen kmt) beschikt ver een bepaald niveau persnsgebnden cmpetenties dan zal hij/zij k binnen Scuting ver die cmpetenties (kunnen)beschikken. Die cmpetenties heven dan niet meer ntwikkeld te wrden. Per functie is een gemiddeld niveau bepaald(zie hiernder). m te kwalificeren dien je aan dat gemiddelde niveau te vlden. Een aantal cmpetenties vinden we z belangrijk dat je daarver p het aangegeven niveau met beschikken. Je vindt die cmpetenties in hfdstuk 3 (de grene vlakjes in de klm persnsgebnden cmpetenties). 221

Functieprofiel teamleider bevers/welpen/scouts

Functieprofiel teamleider bevers/welpen/scouts Functieprofiel teamleider bevers/welpen/scouts Introductie Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding, die bijdraagt aan de ontwikkeling van degenen die deelnemen. Lord Baden-Powell, de grondlegger

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Leidinggevende bevers / welpen / scouts

Leidinggevende bevers / welpen / scouts Leidinggevende bevers / welpen / scouts Introductie Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding, die bijdraagt aan de ontwikkeling van degene die deelnemen. Lord Baden Powell, de grondleggen van Scouting,

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media

7. Opleidingskader voor de functie redacteur web en social media 7. Opleidingskader vr de functie redacteur web en scial media In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie. Een daarvan is

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Voorstel voor deelname

Voorstel voor deelname Vrstel vr deelname Infrmatie zrgaanbieder Naam rganisatie Adres rganisatie Namen bestuurders Cntactgegevens bestuurders Naam cntactpersn Thebe Liesbslaan 2, 4813 EC te Breda Drs. R. Stam en Drs. K. Verweij

Nadere informatie

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals

Checklist competenties voor onderwijsprofessionals Checklist cmpetenties vr nderwijsprfessinals Wijbe Duma Checklist De cmpetenties Visiegestuurd werken Opbrengstgericht werken -Samenwerken Effectief Overleggen - Planmatig werken kmen uit het assessment

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62

KERNFUNCTIE. 1. Functie-informatie. Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscores: 45445 45545 44 45 Somscore: 62 KERNFUNCTIE 1. Functie-infrmatie Functienaam: Directeur Shared Services Organisatie Functieschaal: 15 Kenmerkscres: 45445 45545 44 45 Smscre: 62 2. Omgeving De werkzaamheden wrden verricht binnen de bestuurlijke

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

PARTIJEN. Achtergrond

PARTIJEN. Achtergrond PARTIJEN Het Cllege van de Onafhankelijke Pst- en Telecmmunicatieautriteit, vertegenwrdigd dr de vrzitter mr. C.A. Fnteijn, verder te nemen: OPTA; en De Minister van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties,

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE

ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE ACTIES EN AANDACHTSPUNTEN VOOR DE TEAMLEIDER VAN DE KWALITEITSEVALUATIE NB: Onderstaand verzicht geeft de teamleider handvatten vr het vrbereiden en uitveren van een evaluatie. Het is daarnaast beslist

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Ouders en loopbaankeuzes

Ouders en loopbaankeuzes Vragenlijst kennismakingsgesprek Vul in/kruis aan wat van tepassing is. Naam van de uder: Bereikbaar via telefnnummer: en mail: Hij/zij is O de vader O de meder O iemand anders*, namelijk: *Indien niet

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 25-06-2013 Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

E-pupillen. Leeftijdskenmerken

E-pupillen. Leeftijdskenmerken E-pupillen Leeftijdskenmerken De kinderen hebben een grte speldrang. Ze den dingen vanwege het plezier van-hetden. De kinderen meten de kans krijgen allerlei vaardigheden en plssingen in spelsituaties

Nadere informatie

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind

De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvang omgeving voor het gastkind Gastuderbureau Kindvriendelijk PEDAGOGISCH BELEID Inleiding Kinderpvang is een kwestie van vertruwen. Vraaguders vertruwen de gastuders en het gastuderbureau hun allerliefste bezit te. Zij meten de zekerheid

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging

Stappenplan Jeugdbeleidsplan. Sportvereniging Stappenplan Jeugdbeleidsplan Sprtvereniging 2012 Vrwrd In een jeugdbeleidsplan wrdt de stand van zaken, bij de jeugd, van de vereniging beschreven. Hier wrden nder andere delen vr pgesteld. Deze delen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp

WMO 2015 en Huishoudelijke hulp Kennisdcument WMO 2015 en Huishudelijke hulp De gevlgen van uitspraken van de Centrale Raad van Berep vr gemeentelijk beleid biedt u dit kennisdcument aan in samenwerking met haar partner: Auteur: mr.

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag

Coördinatiegroep CAO Provincies. Advies werkgroep Waarderen en Belonen. 1. Waarom-vraag Aan: Betreft: Cördinatiegrep CAO Prvincies Advies werkgrep Waarderen en Belnen 1. Waarm-vraag De werkgrep baseert haar advies p een uitgebreide discussie ver de vraag: Waarm zijn wijzigingen in afspraken

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Mee kunnen doen in Hengelo

Mee kunnen doen in Hengelo Mee kunnen den in Hengel Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burger en cliëntparticipatie Uitwerkingsntitie III Gemeente Hengel, juli 2006 Inhud 1 Inleiding... 3 2 Wat staat er in de WMO... 4 3 WMO platfrm

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie

Toelichting bij het gebruik van het Model Legionella Risicoanalyse en Beheersplan Luchtbevochtingsinstallatie Telichting bij het gebruik van het Mdel Leginella Risicanalyse en Beheersplan Luchtbevchtingsinstallatie 1 Del van het mdel Het Mdel is te beschuwen als een nderlegger f mdel bij het pstellen van de risicanalyse

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal

Ontdekken van talenten jouw woorden, jouw verhaal Ontdekken van talenten juw wrden, juw verhaal Methdiek Omschrijving: Kunnen werken met je talenten geeft mensen energie, weerbaarheid en veerkracht. Via deze methdiek wrden teams uitgendigd m hun talenten

Nadere informatie

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen

MVO Zelfverklaring Beantwoording 40 vragen MVO Zelfverklaring Beantwrding 40 vragen Auteur: Gert Jan de Grt en Gerda de Raad (Will2Sustain) Datum: 17-12-2015 Versie: 3 Inhudspgave 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakehlders... 4 4. MVO

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie