AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders"

Transcriptie

1 AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: Onderwerp: Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Cnceptbesluit: Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling vast Het cllege geeft de afdeling MO de pdracht m de meldcde te implementeren Samenvatting: Op 1 juli 2013 treedt de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De gemeente Steenwijkerland dient een meldcde (handelingsprtcl) vast te stellen. De meldcde gaat gelden vr medewerkers in dienst van de gemeente, die uit hfde van hun functie, signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen ntvangen. Bijlagen: Meldcde Bestuurlijk traject: Cllege Raadscmmissie Raad t.k.n. Overlegd met: Jrine Bruwer, Jan ter Hrst, STAF MO, Marielle Perik en Henk Schuitemaker, P&O Cmmunicatie: Zijn dit besluit en de achterliggende stukken penbaar? ja - Persbericht Prgramma: Steenwijkerland leeft Parafen: Medewerker Jessy Cijntje paraaf Afdeling MO Afdelingsmanager Cncernstaf Secretaris S.S. Weistra paraaf paraaf paraaf Prtefeuillehuder weth. Bxum paraaf Besluit B&W: Cnfrm Het cllege stelt de meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling vast Het cllege geeft de afdeling MO de pdracht m de meldcde te implementeren

2 Cllegeadvies: 2

3 Inleiding De Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling treedt p 1 juli 2013 in werking. De wet zal gaan gelden vr rganisaties en zelfstandige berepsbeefenaren in de sectren gezndheidszrg, nderwijs, kinderpvang, maatschappelijke ndersteuning, jeugdzrg en justitie. Vr de gemeente Steenwijkerland geldt de wet vr medewerkers in dienst van de gemeente, die uit hfde van hun functie, signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld zuden kunnen ntvangen. Waarm een meldcde? Het is sms meilijk te berdelen f er echt sprake is van geweld. We hren vaak verhalen ver het nderbuik gevel van medewerkers van de gemeente en de twijfel die er heerst. De meldcde is bedeld m deze twijfel weg te nemen. De meldcde geeft handvatten m p basis van feitelijkheden te handelen. Iedere stap wrdt uitgewerkt. Dat betekent dat er niet ver één nacht ijs wrdt gegaan in geval van melding. De vermedens en verwegingen wrden gedeeld met een aandachtsfunctinaris en geven de mgelijkheid m achteraf te verantwrden waarm wel f niet is geacteerd p bepaalde signalen. Definitie huiselijk geweld en kindermishandeling Huiselijk geweld is geweld dat dr iemand uit de huiselijke f familie kring van het slachtffer wrdt gepleegd. Hiernder vallen lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, schending van rechten en financiële uitbuiting. Het kan gaan m kindermishandeling, partner geweld, uderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Kindermishandeling is elke vrm van vr een minderjarige bedreigende f gewelddadige interactie van fysieke, psychische f seksuele aard, die uder f andere persnen ten pzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid f nvrijheid staat, actief f passief pdringen, waardr ernstige schade wrdt berkkend f dreigt te wrden berkkend aan de minderjarige in de vrm van fysiek f psychisch letsel. Iedere rganisatie zijn eigen meldcde Op het mment dat de wet ingaat is de gemeente wettelijk verplicht een handelingsprtcl huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en ernaar te handelen. Veel rganisaties in nze regi hebben inmiddels z n handelingsprtcl waarin de vijf stappen van de wet zijn verwerkt. Dit geldt (ng) niet vr de gemeente Steenwijkerland. Met dit cllegebesluit vldet de gemeente Steenwijkerland aan de wettelijke verplichting. Vr wie geldt de meldcde? De meldcde geldt vr medewerkers in dienst van de gemeente die vanuit hun functie (direct) cntact hebben met gezinnen en vlwassenen. Om de implementatie reëel te huden wrdt u geadviseerd m invering te beperken tt medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Cncreet gaat het dan m leerplichtambtenaren en de WMO cnsulenten. De sprtfunctinarissen zijn niet in dienst van de gemeente, Sprtservice Overijssel zal haar eigen meldcde vr haar medewerkers maken. De meldcde Eerder bespraken we dat het handelingsprtcl uitgaat van vijf stappen. Opgemerkt dient te wrden dat de medewerker altijd verantwrdelijk is vr het gesprek met de inwner/uders/gezin. De rl van de aandachtsfunctinaris is ndersteunend van aard. 3

4 Stap 1: Breng de signalen in kaart, z feitelijk mgelijk Stap 2: Bespreek de signalen met een deskundige cllega (aandachtsfunctinaris) Stap 3: Bespreek de signalen met de inwner/uders/gezin Stap 4: Maak een inschatting van de risic s Stap 5: Beslis: rganiseer (z ndig) lkaal hulp f de een melding bij het AMK (Algemeen meldpunt kindermishandeling) f SHG (Steunpunt huiselijk geweld) Verantwrdelijkheden: De medewerker is verantwrdelijk vr het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het kennen van de stappen van de meldcde, het uitveren van het plan van aanpak en zrgvuldige verslaglegging; De aandachtsfunctinaris is verantwrdelijk vr deskundig advies en ndersteuning van de medewerker. De aandachtsfunctinaris heeft een cachende rl t.a.v. de medewerker en cördineert de uitver van het stappenplan, inclusief een plan van aanpak en heeft aandacht vr registratie. De leidinggevende is verantwrdelijk vr implementatie, gebruik en brging van de meldcde. Peridieke agendering is daar nderdeel van. De leidinggevende van de aandachtsfunctinaris faciliteert vldende tijd vr deze werkzaamheden en biedt desgewenst schling aan. Ok zijn de leidinggevenden verantwrdelijk vr een desgewenst schlingsaanbd vr signalerende medewerkers. De beleidsmedewerker M, belast met het beleid rndm huiselijk geweld is verantwrdelijk vr adequate advisering van het management ten aanzien van rapprtages en de registratie van signalen en het vervlg (aantallen). De gemeente Steenwijkerland is verantwrdelijk vr het scheppen van randvrwaarden vr een veilig werk- en meldklimaat: Cmmunicatie ver het gebruik van de meldcde; Deskundigheidsbevrdering pdat de berepskrachten vldende kennis en vaardigheden ntwikkelen en p peil huden vr het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en het zetten van de stappen van de meldcde; Aanwezigheid van vldende aandachtsfunctinarissen die de berepskrachten ndersteunen bij het signaleren en de verige stappen van de meldcde; Aansluiting van de meldcde p de bestaande werkprcessen; Peridieke evaluatie en ptimalisering van de tepassing van de meldcde; Ondersteuning van berepskrachten indien die dr inwners in f buiten rechte wrden aangesprken p de wijze waarp zij de meldcde tepassen; dit betreft m.n. een samenspel tussen medewerker, aandachtsfunctinaris en leidinggevende, ter bescherming van de eerste en nder regie van de laatste. Cmmunicatie Het cmmunicatieplan rnd de inver van de meldcde kent de vlgende stappen: Intern: Extern: Infrmatie aan alle betrkken leidinggevenden Bespreking dr de managers in de betrkken teamverleggen; Algemene tekst + prtcl p intranet; De signalenkaart huiselijk geweld p intranet Nieuwsbericht p Intranet met verwijzing naar de betreffende pagina; Berichtgeving p de internetsite; 4

5 Persbericht; Op de hmepage wrdt een zinsnede pgenmen ver het werken met de meldcde; Op de hmepage wrdt k verwezen naar de pagina waar de signalenkaart huiselijk geweld staat vermeld p de internetsite; Er kmt een flder ver de meldcde, vr meegeven en meenemen (wachtkamer) Aandachtsfunctinaris Na gedkeuring van het prtcl dient de aandachtsfunctinaris aangewezen te wrden. Deze functinaris beantwrdt aan het vlgende prfiel: kennis van de prblematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling; kennis van (de nuances van) de verschillende 'rllen' in de prblematiek: slachtffer, pleger, getuige, mstander, signaleerder kennis van het aanbd van de partijen in de prblematiek: AMK, SHG, RvdK, plitie, BJz ervaring in het begeleiden van prfessinals in de pvlging van signalen kunnen hanteren van een stapsgewijze aanpak het ten beheve van de medewerker bieden van een cachend evenwicht tussen stimulans en veiligheid Taken van de aandachtsfunctinaris: verleg met medewerkers aangaande signalen huiselijk geweld f kindermishandeling het samen met de medewerker drlpen van het stappenplan van de meldcde, cnfrm het prtcl Verwachte tijdsinvestering is 1 tt 2 uur per week. Kwaliteitsbeleid De mate van schling die medewerkers hebben genten wrdt in kaart gebracht, p basis waarvan wrdt bepaald wat er ng ndig is. Het verdient aanbeveling in elk geval de aandachtsfunctinaris schling aan te bieden. Bij inwerkprgramma's wrdt de tepassing van de meldcde meegenmen. Dit prtcl wrdt tweejaarlijks geëvalueerd. Advies P&O Daar waar het gaat m veiligheid van het persneel zal ng het een en ander uitgewerkt wrden, het gaat hier m: waar vinden de gesprekken plaats, wanneer een medewerker de betreffende bewner met meedelen dat hij/zij een melding gaat den? Is deze ruimte vldende beveiligd? (de afdelingsmanager IO stelt p dit mment een nderzek in naar de ruimte in het gemeentehuis) Velt de medewerker zich wel bekwaam m dergelijke gesprekken te veren f durft deze het niet? Is de medewerker wel veilig buiten het gemeentehuis? Een aantal van hen wnt in de gemeente Steenwijkerland. Wij kunnen aansluiten bij de regeling agressie en geweld. Maar in dit geval dient er meer te gebeuren. De medewerkers zullen in ieder geval schling krijgen, maar k ndersteuning p het bedrijfsmaatschappelijk vlak. Hulp rganiseren en effecten vlgen Hierbij zal aan het vlgende aandacht meten wrden geschnken: De medewerker met beslissen f er verder hulp ndig is f dat hij /zij het zelf afkan. Stel dat hij/zij de situatie achteraf niet ged ingeschat heeft, dat er wel geweld wrdt gepleegd en er dus wel hulp ndig was! Dit legt veel druk p de medewerker. 5

6 Financiële telichting De ksten van schling zullen wrden gedekt uit het pleidingsbudget van de afdeling MO. De flder wrdt betaald uit middelen bestemd vr infrmatie en advies (prestatieveld 3 WMO). Beide budgetten bieden vldende ruimte m deze ksten te dekken. 6

7 Bijlage 1 Prtcl Vr de tepassing van de Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Steenwijkerland Ndsituaties Bij signalen die wijzen p acuut en zdanig ernstig geweld dat cliënt f gezinslid daartegen nmiddellijk met wrden beschermd, wrdt direct cntact gezcht met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling f het Steunpunt Huiselijk Geweld (in het vervlg respectievelijk AMK en SHG). Kmt men daar, p grnd van de signalen, tt het rdeel dat nmiddellijke actie is gebden, dan wrdt in hetzelfde gesprek melding gedaan, zdat p krte termijn de ndzakelijke acties in gang kunnen wrden gezet. In ndsituaties kan k cntact wrden gezcht met de Raad vr de Kinderbescherming f met de crisisdienst van Bureau jeugdzrg en/f aan de plitie wrden gevraagd hulp te bieden. Achteraf wrden aandachtsfunctinaris en leidinggevende geïnfrmeerd. Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling De meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling is in essentie het drlpen van dit stappenplan. De vlgrde van de stappen kan situatieafhankelijk zijn. Te allen tijde wrdt een aandachtsfunctinaris gecnsulteerd. De aandachtsfunctinaris blijft k bij de vlgende stappen betrkken en ndersteunt daarmee de medewerker tijdens het gehele prces. Eventuele meningsverschillen tussen medewerker en aandachtsfunctinaris wrden vrgelegd aan de leidinggevende van de medewerker. Stap 1: in kaart brengen van de signalen De signalen die een vermeden van huiselijk geweld f kindermishandeling bevestigen f ntkrachten wrden in kaart gebracht en vastgelegd. De signalen wrden z feitelijk mgelijk beschreven. Waar k hypthesen en vernderstellingen wrden vastgelegd, wrdt uitdrukkelijk vermeld dat het gaat m een hypthese f vernderstelling. Indien een hypthese f vernderstelling later wrdt bevestigd f ntkracht, wrdt hiervan een vervlgaantekening gemaakt. Bij infrmatie van derden wrdt altijd de brn vermeld. Diagnses wrden alleen vastgelegd als ze zijn gesteld dr een bevegde berepskracht. Ok de cntacten ver de signalen wrden vastgelegd, evenals de stappen die wrden gezet en de besluiten die wrden genmen. Deze vastlegging / registratie vindt plaats in het cliëntdssier. Indien aanwezig wrdt gebruik gemaakt van het vigerende risictaxatie instrument. Waar de gemeentelijke medewerker zelf geen cntact heeft met de kinderen van een inwner, kunnen signalen ver de situatie waarin deze kinderen zich mgelijk bevinden tch wrden vastgelegd, als de testand van de inwner daar aanleiding te geeft. Signalen huiselijk geweld f kindermishandeling gepleegd dr een berepskracht, wrden gemeld bij de leidinggevende, directie f vertruwenspersn van de gemeente Steenwijkerland. In deze gevallen is dit stappenplan niet van tepassing (huiselijk geweld f kindermishandeling gepleegd dr een berepskracht valt buiten de meldcde en is een zaak vr de inspectie). Stap 2: cllegiale cnsultatie (lees: cnsultatie van de aandachtsfunctinaris) en z ndig raadplegen van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling f het Steunpunt Huiselijk Geweld 7

8 De signalen wrden besprken met de aandachtsfunctinaris. Op basis van deze cnsultatie kan advies wrden gevraagd aan het SHG f AMK. De resultaten van deze bespreking kunnen verschillen: het stappenplan wrdt verder gevlgd; medewerker en aandachtsfunctinaris cncluderen dat de signalen in te geringe mate een vermeden van huiselijk geweld en/f kindermishandeling rechtvaardigen; hiermee stpt het prces; medewerker en aandachtsfunctinaris besluiten tt een annieme melding. SHG / AMK registreren deze melding; eventuele actie wrdt pas ndernmen bij herhaalde meldingen aangaande dezelfde persnen. Stap 3: gesprek met de inwner De signalen wrden besprken met de inwner. Medewerker en aandachtsfunctinaris bereiden dit gesprek vr. Desgewenst wrden k het AMK f SHG geraadpleegd. Indien medewerkers zich niet cmpetent velen een dergelijk gesprek met de cliënt te veren, bespreken zij met de aandachtsfunctinaris p welke wijze zij daarin kunnen wrden ndersteund. Onderdeel van de vrbereiding is te allen tijde een inschatting van veiligheid en het afspreken waar het gesprek zal plaatsvinden en wie daarbij aanwezig zullen zijn. Het gesprek wrdt langs de vlgende lijn geverd: 1. de inwner wrdt het del van het gesprek uitgelegd; 2. vastgestelde feiten en gedane waarnemingen wrden beschreven; 3. de inwner wrdt uitgendigd hierp een reactie te geven; 4. pas na deze reactie kmt de medewerker z ndig en z mgelijk met een interpretatie van feiten en waarnemingen. N.B.: het den van een melding znder dat de signalen zijn besprken met de inwner is alleen mgelijk als: 1. de veiligheid van de inwner, van de medewerker, f die van een ander in het geding is; 2. als er gede redenen bestaan m te vernderstellen dat de inwner dr dit gesprek het cntact zal verbreken. Verlp en resultaten van dit gesprek wrden vastgelegd in een gespreksverslag en tegevegd aan het meldingsfrmulier. Stap 4: Weging van de aard en de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling Op basis van de signalen, van het ingewnnen advies en van het gesprek met de inwner wrdt het risic p huiselijk geweld f kindermishandeling gewgen. Eveneens gewgen wrden de aard en de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling. Het resultaat van de weging wrdt vermeld in de rapprtage. Stap 5: Beslissen: zelf hulp rganiseren f melden Hulp rganiseren en effecten vlgen Indien de medewerker, p basis van de afweging in stap 4, van mening is de inwner en zijn/haar gezin redelijkerwijs vldende tegen het risic van huiselijk geweld f kindermishandeling te kunnen beschermen, wrdt geen melding gedaan, maar wrden de vlgende stappen gezet: ndzakelijke hulp wrdt gerganiseerd; de effecten van deze hulp wrden gevlgd; bij signalen dat het huiselijk geweld f de kindermishandeling niet stpt f pnieuw begint, wrdt alsng een melding gedaan. 8

9 Melden en bespreken met de inwner Indien de medewerker meent nvldende in staat te zijn de inwner vldende te beschermen tegen het risic p huiselijk geweld f kindermishandeling, f eraan twijfelt vldende bescherming te kunnen bieden, wrden de vlgende stappen drlpen: de medewerker meldt het vermeden bij het AMK f SHG bij de melding sluit de medewerker zveel mgelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geeft duidelijk aan welke infrmatie (k) van anderen afkmstig is met AMK f SHG wrdt verlegd wat de medewerker na de melding en binnen de grenzen van haar/zijn gebruikelijke werkzaamheden, ng zelf kan den m de inwner en zijn gezinsleden tegen het risic p huiselijk geweld f p kindermishandeling te beschermen De melding dient vraf met de inwner te wrden besprken. Waar de inwner een jngere is wrdt bij jngeren tt 12 jaar alleen met de uders gesprken. Bij jngeren tussen 12 en 16 jaar zijn zwel jngere als uders aanwezig. Jngeren vanaf 16 jaar dienen testemming te geven m k met de uders te spreken. Het gesprek wrdt dr de aandachtsfunctinaris en de medewerker vrbereid en langs de vlgende lijn geverd: 1. de medewerker legt de inwner uit waarm zij/hij een melding gaat den en wat het del daarvan is; 2. de medewerker vraagt de inwner uitdrukkelijk m een reactie; 3. in geval van bezwaren van de inwner verlegt de medewerker met de inwner p welke wijze aan deze bezwaren tegemet kan wrden gekmen; 4. als dat niet mgelijk is, weegt de medewerker de bezwaren af tegen de ndzaak m inwner f zijn gezinslid te beschermen tegen het geweld f de kindermishandeling. De medewerker betrekt in deze afweging de aard en ernst van het geweld en de ndzaak m inwner f zijn gezinslid dr het den van een melding daartegen te beschermen; 5. de medewerker det een melding indien naar haar/zijn rdeel de bescherming van inwner f zijn gezinslid de drslag met geven. Van cntact met de inwner ver de melding kan wrden afgezien: als de veiligheid van de inwner, die van de medewerker f die van een ander in het geding is; als de medewerker gede redenen heeft m te vernderstellen dat de inwner daardr het cntact met de medewerker zal verbreken. Bij het den van een melding wrdt de leidinggevende te allen tijde p de hgte gesteld. Besluitvrming en daaruit vrtvleiende stappen en resultaten wrden vastgelegd in de rapprtage. 9

10 Frmulier Melding Huiselijk (vermedens van) geweld en kindermishandeling Stappen Stap 0 Stap 1 In kaart brengen van signalen Uitleg Randvrwaarden binnen de functie van de medewerker Stap 1 1. Wat zijn de cncrete signalen? 2. Waardr is de zrg ntstaan? 3. Wrdt de zrg dr anderen gedeeld? 4. Zijn er in het verleden signalen rndm deze inwner/kind/gezin geweest? Stap 2 Cllegiale cnsultatie Stap 3 Gesprek met de inwner Stap 4 Weging van de aard en de ernst van het huiselijk geweld f de kindermishandeling Stap 5 Beslissen: melden f drverwijzen Stap 2 1. De medewerker cnsulteert de aandachtsfunctinaris 2. Op advies van de aandachtsfunctinaris kan het AMK f SHG gebeld wrden vr advies 3. Als na de cnsultatie blijkt dat er nvldende signalen zijn die een melding rechtvaardigen dan stpt het prces. Stap 3 1. De medewerker vert het gesprek met de inwner/gezin/uders 2. Het gesprek wrdt vlgens de vlgende lijn geverd: -de inwner wrdt het del van het gesprek uitgelegd -vastgestelde feiten en gedane waarnemingen wrden beschreven; -de inwner wrdt uitgendigd hierp te reageren; Stap 4 Op basis van signalen, ingewnnen advies en het gesprek met de inwner wrdt het risic p huiselijk geweld f kindermishandeling gewgen. Stap 5 Indien de medewerker, p basis van vrgaande stappen van mening is dat de inwner/zijn gezin redelijkerwijs vldende te beschermen is tegen het risic van huiselijk geweld f kindermishandeling wrdt geen melding bij SHG f AMK gedaan maar: -Verwijst de medewerker in het geval van kinderen en gezinnen dr naar het CJG -Verwijst de medewerker in geval van vlwassenen dr naar het Algemeen maatschappelijk werk. 10

11 11

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en. kindermishandeling Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling OMO Schlengrep De Langstraat 10 maart 2014 Gedgekeurd in MR d.d. 17-3-2014 Meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling De schlleiding van OMO Schlengrep

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Tangent Overwegende dat Stichting Tangent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van cbs Eben Haezer te Menaam, Overwegende

Nadere informatie

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Overwegende Logopediepraktijk Butterhuizen - dat Logopediepraktijk Butterhuizen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo

Praktijk voor Logopedie Anna Paulowna eo Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de meldcode huiselijk

Nadere informatie

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE BIJ SIGNALEN VAN HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Pro-8 en SKOB overwegende: dat Pro-8/SKOB verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING september 2013 Meldcode uit het Friese Basismodel Uitvoering: Alie Hooijer, Coördinerend IB er Vastgesteld met instemming van de GMR op 14 november 2013

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie 24 februari 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie 24 februari 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling en

Nadere informatie

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning

Meldcode. Stichting Peuterkring Katwijk. Schema, stappenplan, verantwoordelijkheden, geheimhouding, competenties en ondersteuning 2013 Meldcde Schema, stappenplan, verantwrdelijkheden, geheimhuding, cmpetenties en ndersteuning Katwijk Katwijk 2013 Meldcde 2013 1 Deze meldcde is samengesteld vanuit het cncept van JSO en wrdt pnieuw

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van kindermishandeling

Meldcode bij signalen van kindermishandeling Meldcode bij signalen van kindermishandeling Het bevoegd gezag van "Bianca Beelen Logopedie" Overwegende - dat Bianca Beelen Logopedie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Stichting Het Assink Lyceum, Overwegende -verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

-dat de Pionier in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kindermishandeling aan het Steunpunt Huiselijk Geweld. De directie van de Pionier Locatie: OBS de Duinroos Floraronde 293, te Velserbroek + OBS

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Avila coaching Overwegende dat Avila coaching verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SNRC Het bevoegd gezag van de Stichting het Nationaal Register van Chiropractoren (SNRC) Overwegende dat Register Chiropractoren verantwoordelijk zijn voor

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het College van Bestuur van de Marnix Academie, Overwegende dat de Marnix Academie verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Atlas College, versie maart 2014 Het College van Bestuur van het Atlas College Overwegende - dat het Atlas College verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. CSG Het Streek Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling CSG Het Streek Vastgesteld op 30 oktober 2013 1 Het bevoegd gezag van CSG Het Streek te Ede, overwegende dat CSG Het Streek verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderdeel van het Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Onderdeel van het Basismdel meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling Zrgrute GOB Kidscasa Kinderpvang & Peuterspeelzalen 01-01-2013 9301 BC Rden

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk Datum: 14 april 2011 Status: Definitief Versie: 1.0 Meldcode huiselijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Meldcode... 4 2. Stappenplan bij signalen van huiselijk... 6 Stap 1: In kaart

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en ouderenmishandeling Het bevoegd gezag van TZM legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling: Overwegende - Dat TZM verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Datum vaststelling : 12-11-2007 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Doel meldcode Begeleiders een stappenplan

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV

MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV MELDCODE HUISELIJK GEWELD ZORGT IN ZORG BV Het bevoegd gezag van Zorgt in Zorg B.V. legt de volgende afspraken vast rondom signalering en eventuele rapportage bij huiselijk geweld en ouderenmishandeling:

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Opgesteld door Rhea Mommers en Marrig van de Velde, 10 maart 2016 Het bevoegd gezag van: Educonsult Zeeland Overwegende dat Educonsult Zeeland

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het bevoegd gezag van Stichting Catent, Overwegende - dat Catent verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan leerlingen/hun ouders/verzorgers

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond

Formulier voor het indienen van de eerste ronde proeftuinen ihkv decentralisatie jeugdzorg Regio Rotterdam Rijnmond Frmulier vr het indienen van de eerste rnde preftuinen ihkv decentralisatie jeugdzrg Regi Rtterdam Rijnmnd Alléén gemeenten in de regi Rtterdam Rijnmnd kunnen vrstellen vr preftuinen indienen! Dit frmulier

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ. Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ University of Applied Sciences; Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzaal en kinderopvang) Versie 6 maart 2012 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in vrschlse vrzieningen (peuterspeelzaal en kinderpvang) Versie 6 maart 2012 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld

Uw vraag aan ons. Kindermishandeling en de jeugdzorgketen. Keten jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg = Aansluittaak voorliggende veld Kindermishandeling en de jeugdzrgketen Uw vraag aan ns Signaleren Melden bij / Bureau Jeugdzrg Grningen Wat gebeurt er daarna? Interne keten BJZ Keten jeugdzrg in prvincie Grningen 2 Keten jeugdzrg Hettie

Nadere informatie

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen

Toolkit: Borging Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen Tlkit: Brging Meldcde Huiselijk Geweld en Kindermishandeling via subsidiebeschikkingen februari 2011 Frans Stker, beleidsmedewerker Huiselijk Geweld Alkmaar en RAAK-cördinatr Nrd Kennemerland en West Friesland

Nadere informatie

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis

Evaluatie zorgleefplan met cliënt thuis en in het verzorgingshuis Evaluatie zrgleefplan met cliënt thuis en in het verzrgingshuis Artikel: 2010-003 Datum: 30-11-2010 Auteur: Merel van Uden Prtcl vr halfjaarlijkse evaluatiegesprek ver zrgleefplan van een cliënt met een

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo,

Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Het College van Bestuur van Hogeschool ipabo, Gelet op het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling; Gelet op het bepaalde in art. 1.21 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

en kindermishandeling

en kindermishandeling Prtcl Meldcde huiselijk geweld Deze meldcde is gebaseerd p de basis meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Vlksgezndheid, Welzijn en Sprt. en kindermishandeling Juli 2013 2 Inhudspgave

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Onderwerp: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Het bevoegd gezag van De, overwegende dat verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van onderwijsdienstverlening aan zijn leerlingen en dat

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld Basisschool De Octopus Schoolpad 6-8 1111 CS Diemen Telefoon 020 6904133 www.obs-de-octopus.nl E-mail: info@obs-de-octopus.nl Inleiding: Kinderen en jongeren

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van Virenze 1 Overwegende dat de Virenze verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn

Nadere informatie

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN

ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN ONTWIKKELPLAN SAMEN VERANTWOORDELIJK EN BETROKKEN INLEIDING Dit dcument vervangt de mnitrprcedure die blmd en de eerder samen hebben pgesteld en die aan elke nieuwe LMD deelnemer 1 van ntwikkelactiviteiten

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20

Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Vademecum voor beleid nr. 20 Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling Vademecum voor beleid nr. 20 Pagina 2 van 7 Inhoud Inleiding... 4 Definities... 4 Stappenplan... 4 Individuele melding van een groepsleerkracht... 6 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch

Basisschool de Bukehof, Oudenbosch Basisschool de Bukehof, Oudenbosch 2015-2016 0 Het bevoegd gezag van basisschool de Bukehof Overwegende dat de school verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar leerlingen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam

2011/12. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam 2011/12 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Montessori College Oost Polderweg 3 1093 KL Amsterdam Inhoudsopgave Protocol meldcode... 3 1. De meldcode... 4 1.1. Waarom een meldcode?... 4 1.2

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISHOUDELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Voorwoord... 2 Enkele begrippen... 3 Stappenplan bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling...

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers

Concept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers november Concept. Kwaliteitssysteem. Perifere Accreditatie Medewerkers Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers 1 Cncept Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers nvember 2015

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag

Protocol en klachtenregeling ongewenst gedrag Prtcl en klachtenregeling ngewenst gedrag Geactualiseerd: december 2016 1 I. Vrkming van ngewenst gedrag 1. Binnen de Gruitprt wrdt agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling Egelantierstraat 117, 1214 EC Hilversum, tel. 035-6218791, www.mallemolen.nl Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en Kindermishandeling September 2013 Peuterspeelzaal de Mallemolen 1 Het bevoegd

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012

Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van. februari 2012 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling februari 2012 Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Het bevoegd gezag van Stichting INITIA Overwegende

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in buitenschoolse opvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 9301 BC Rden www.cjgnrdenveld.nl inf@cjgnrdenveld.nl Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in buitenschlse pvang (4-13 jaar) Versie 4 maart 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes 2. Meldcde kindermishandeling

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Reggesteyn

Klachtenregeling CSG Reggesteyn Klachtenregeling CSG Reggesteyn Opnieuw vastgesteld dr het cllege van bestuur, 20 mei 2008 Instemming dr de Medezeggenschapsraad, 23 juni 2008 Redactinele aanpassingen, 6 juli 2009 Klachtenregeling CSG

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD & KINDERMISHANDELING 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1) Wat is kindermishandeling? 4 2) He stel je kindermishandeling vast? 8 3) De meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie