72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130"

Transcriptie

1 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213

2 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene, Personele en Finniele Zken ZWLLE 197 XR 4&E Z)d

3 I N H U D I. Algemeen A. De personeels en ndere verblljven biz. 1 B. De bezetting vn de personeelsverblijven in. Flevolnd.. 1 C. De personeelsbezetting,, 4 I I. Finnien A. Kosten en opbrengsten 4 1. Toelihting op de exploittie vn de personeelsverblijven 5 2. Toelihting bij de overige objeten. Pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd 6 b. Dienstpension nnex kntine n het ostvrdersdiep 7. Koffiebr in Lelystd 7 d. Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd,, 7 B. Blns 8 C. Begroting 8 Bijlgen 1. Bezetting vn de personeelsverblijven in. Flevolnd 2. Personeelsbezetting 3. Kostenverdeling 4. Speifitie opbrengsten 5. Exploittieoverziht vn de personeelsverblijven in. Flevolnd 6. Voedingsmiddelen 7. Blns per 31 deember Speifitie blnspost "inventris"

4 I. ALGEMEEN A. De personeels en ndere verblijven In 1969 wren in eigen beheer; in ostelijk Flevolnd gedurende het gehele jr de personeelsverblijven Biddinghuizen, Dronten, Lelystd en Swifterbnt en vnf 15 September het lgemeen entrum "De Brug" in Lelystd, en in gebruik op tijdelijke phtovereenkomst: in ostelijk Flevolnd gedurende het gehele jr de kntines bij de personeelsverblijven Biddinghuizen, Lelystd en Swifterbnt, het pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd en vnf 13 februri de koffiebr in Lelystd; in Zuidelijk Flevolnd gedurende het gehele jr het dienstpension nnex kntine /h ostvrdersdiep. Koffiebr te Lelystd B. De bezetting vn de personeelsverblijven Hoewel, zols werd verwht, de bezetting t.o.v iets is teruggelopen, blijkt toh wel dt deze wijze vn huisvesting nog steeds in een behoefte voorziet. Dt meer dn 85. betlde overnhtingen werden geregistreerd wil immers zeggen, dt een grote groep mensen vn de verblijven heeft gebruik gemkt. Betrokkenen werden niet gedwongen iedere vond de lnge reis nr hun woonplts te mken of een gezin in de polder tot lst te zijn. Bovendien gf het de werkgevers meer mogelijkheden bij het ntrekken vn personeel.

5 2 De totle bezetting vn de verblijven bedroeg in mndgen. De speifitie vn dit ntl is: Volledig pension Exursies e.d Beheerders met gezin en kok Een speifitie per verblijf, met een vergelijking met het voorgnde jr, is opgenomen ls Bijlge 1. De hiern opgenomen grfiek geeft de spreiding vn de bezetting in de loop vn het jr n, wrbij tevens het verloop in 1968 is ngegeven. Voor een beijfering vn de onderbezetting is wederom uitgegn vn een normle bezetting vn 75% vn de mximle piteit vn 25 mndgen per bed per jr. Met betrekking tot de voor 1968 vermelde uitkomsten dient te worden opgemerkt, dt deze eveneens zijn berekend op bsis vn het ntl in 1969 beshikbre bedden, welk ntl in dit jr in het lgemeen vn 4 nr 3 per (slp) kmer werd teruggebrht. Antl bedden Hieruit fgeleide mndgen Angenomen normle bezetting (75% v. kolom 2) Werkelijke bezetting nderbezetting in % vn kol Biddinghuizen Dronten Lelystd Swifterbnt

6 3 Bezetting vn de personeelsverblijven in ostelijk Flevolnd in 1968 en J ngenomen normle bezetting gemiddelde bezetting 1968 gemiddelde bezetting T 8 4 H 9 rt t * r M 1 CLL ffl H o _ rl L m Cl, CD r h i M 9 ō +> BM Q M. 5 SJ > CJ J S

7 4 C. De personeelsbezetting Het totle ntl medewerkers vn de fdeling nm f t.o.v vn 49 tot 46. Voor een speifitie vn dit ntl wordt verwezen nr Bijlge 2. Vn de ssistentie vn sholieren ls vkntiehulp werd in 1969 slehts op zeer besheiden shl gebruik gemkt. De tuinmn P. Drgt vn het verblijf Biddinghuizen ws gedurende het gehele jr wegens ziekte fwezig, terwijl de kmpklerk A. Bevers (Dronten) en de tuinmn J. Woering (Lelystd) om dezelfde reden in 1969 slehts enkele mnden hebben gewerkt. De orveeer J. Post (Swifterbnt) en de werkster in het mgzijn Mevr. E. Bottenberg de Munnik gingen resp. per 1 februri en 1 September met ontslg. In deze vtures werd niet meer voorzien. In de vture, ontstn door het ontslg vn de kok J. Bstin (Dronten) per 1 mrt en mede omdt de kok R.J. Postm met de wrneming vn de leiding vn het verblijf Swifterbnt ws belst,werd voorzien door de nstelling per 2 mrt vn J. Luk. Voorts werd op 15 oktober onslg verleend n de orveeer G. Kip (Dronten). Als beheerster vn het Algemeen entrum "De Brug" trd per 27 ugustus in funtie Mevr. J.J. HopMinke. Tenslotte zij nog vermeld, dt gedurende de ziekte vn de beheerder J. Bos (vnf 3 november) de leiding vn het personeelsverblijf Lelystd wordt wrgenomen door de kok J. Luk..FINANCIEN A. Kosten en opbrengsten p grond vn de verkregen uitkorsten kn nr de rd vn de geexploiteerde objeten het volgende overziht vn kosten en opbrengsten worden gegeven. Kosten pbrengsten Personeelsverblijven ost.flevolnd f ,79 / ,88 / ,32 / verige objeten. Pviljoen "De Meerkoet" , ,12 " ,54 " ,39

8 5 Kosten pbrengsten b. Diens tpens ion/ kntine /h ostvrdersdiep / ,26 / 25.67,75 / 5.364,2 / 831,89. Koffiebr Lelystd d. Alg. entrum "De Brug" Lelystd , ,99 1.6, 1.973,1 ll / ,4 / ,87 / ,84 / ,28 Totl 1 en 2 / ,19 / ,75 / ,16 /88.64,24 De gegevens vn de overige objeten betreffen de inkomsten en uitgven over 1969, mr geven geen inziht in de exploittie. Voor een speifitie vn kosten en opbrengsten wordt verwezen nr resp. bijlge 3 en Toelihting op de exploittie vn de personeelsverblijven (zie bijlge 5). Huisvestingskosten In het totlbedrg vn de huisvestingskosten is / 9.26,67 opgenomen voor onderhoud vn de sportvelden bij de personeelsverblijven. Deze sportvelden worden overwegend door derden gebruikt. Het onderhoud vn de tuinen vn de verblijven te Biddinghuizen en Swifterbnt werd, in verbnd met lngdurige ziekte vn het eigen personeel, grotendeels uitgevoerd door personeel vn de fdeling Beplntingen. De kosten hiervn bedroegen met inbegrip vn mteril / ,73. An het eind vn het verslgjr werden mtregelen getroffen om het verblijf Swifterbnt definitief te sluiten. Voor 197 heeft dit een beperking vn de huisvestingskosten tot gevolg. d. Mnd en weeklonen ndnks loonsverhoging bleef het totlbedrg vn de loonkosten door het verminderen vn het ntl personeelsleden ngenoeg onvernderd.

9 6 e. Kmpdministrtie In het voor kmpdministrtie geboekte bedrg is bijn / ll., begrepen voor het dministrtieve werk dt de beheerders uit hoofde vn hun funtie verrihten. In het vervolg zl deze post in de mnd en weeklonen worden opgenomen. i. Kntines In verbnd met de sluiting vn de kntine vn het personeelsverblijf te Dronten is het totlbedrg over 1969 t.o.v gedld. k. Administrtie nder leiding vn de hoofddministrtie te Zwolle wordt getrht de dministrtie vn de fdeling Personeelsverblijven te vereenvoudigen, zodt deze n de huidige omvng vn de fdeling zl zijn ngepst. Dit moet ook leiden tot een beperking vn de dministrtiekosten. q. Ndelig sldo Het grootste deel vn het ndelig sldo bestt uit de vste lsten, gevormd door de fshrijving vn gebouwen en inventris. Zols reeds eerder is opgemerkt, wordt in het begin vn 197 het personeelsverblijf Swifterbnt definitief gesloten, wrdoor de fshrijving op de vste tiv wordt beperkt. De verdeling vn het ndelig sldo op bsis vn het ntl mndgen is ls volgt: Hoofdfdeling Cultuurtehniek en Reretie / ,71 Hoofdfdeling Stedebouw en penbre Werken " ,72 Algemene Verlies en Winstrekening " ,4 / ,47 2. Toelihting bij de overige objeten(yoor geboekte bedrgen zie biz.5). Pviljoen "De Meerkoet" in Lelystd In 1968 werd een omzet vn / 19., bereikt en in 1969 werd dit bedrg belngrijk overshreden. Het is ehter gebleken, dt de nettowinst vn de exploitnt te lg is. Een gesprek hierover is nog niet fgerond. Het voordelig sldo werd nr publiekrehtelijke kosten overgeboekt.

10 7 b. Dienstpension nnex kntine n het ostvrdersdiep Ten gevolge vn de toeneming vn het verkeer over de dijk en de drdoor verwhte betere exploittiemogelijkheden vn het bedrijf, werd de huurovereenkomst, in fwhting vn het tot stnd komen vn een definitieve overeenkomst, per 1 jnuri 1969 voorlopig gewijzigd, hetgeen een belngrijke vermindering vn het ndelig sldo tot gevolg hd. Het ndelig sldo werd t.l.v. publiekrehtelijke kosten gebrht.. Koffiebr in Lelystd De tijdelijke exploittie, die op 13 februri 1969 is begonnen, zl in de loop vn 197 worden beeindigd. Drn moet de ruimte n de betrokken bnkinstelling worden overgedrgen. N een moeilijke strt in de eerste mnden is nu wel gebleken, dt deze tijdelijke voorzieningnbij het winkelentrum in een behoefte voorziet. Het ndelig sldo werd nr publiekrehtelijke kosten overgeboekt. d. Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd Het Algemeen entrum "De Brug" werd op 15 September 1969 in gebruik genomen. p lle zon en bijzondere dgen is de zl voor kerkelijke doeleinden in gebruik, bovendien op werkdgen elke middg ls kntine voor het overblijvend kntoorpersoneel vn de eigen dienst en verder ls voorlihtings en vergderruimte, zowel voor de eigen dienst ls voor de gemeenshp vn Lelystd, wnneer dit noodzkelijk is i.v.m. het ontbreken vn ndere zlruimte. Het ndelig sldo werd t.l.v. publiekrehtelijke kosten gebrht.

11 8 Algemeen entrum "De Brug" te Lelystd B. Blns De blns per 31 deember 1969 sluit met een bedrg vn / ,33 tegenover / 26.7,75 per 31 deember In 1969 werd in totl een bedrg vn / 53.5, besteed voor nkoop vn inventrisgoederen, wrvn + / 35., ws bestemd voor het Algemeen entrum "De Brug" in Lelystd. De fshrijving op de inventris bedroeg / 33.4,. De wrde vn de levensmiddelenvoorrd ws op de blnsdtum / 13.6, ( 1968 / 14.9, ). De post "Wrborgsommen" betrof de verphting vn het pviljoen "De Meerkoefen de koffiebr in Lelystd (resp. / 1., en / 2, ). Voor het blnsoverziht per 31 deember 1969 en de speifitie vn de drin opgenomen post "Inventris", wordt verwezen nr de bijlgen 7 en 8. C. Begroting De begrotingsrtikelen, die betrekking hebben op de exploittie vn de personeelsverblijven geven voor het dienstjr 1969 het volgende beloop n;

12 9 Jitgven iuisvesting Inventrissen ostelijk Flevolnd Zuidelijk Flevolnd germd gereliseerd germd gereliseerd bedrgen x / ntvngsten iuisvesting Inventrissen 3 Toelihting 1. De personeelslsten, zowel vn mbtelijk ls vn nietmbtelijk personeel, zijn in bovenstnde ijfers niet begrepen; zij zijn verntwoord onder het rtikel "Personeelsuitgven". 2. De germde bedrgen voor Zuidelijk Flevolnd betreffen het dienstpension ostvrdersdiep; de gereliseerde uitgven en ontvngsten hiervoor zijn in de gereliseerde bedrgen voor ostelijk Flevolnd begrepen. 3. De vershillen tussen de germde en gereliseerde uitgven en ontvngsten zijn een gevolg vn het vershil tussen het germde en het werkelijke ntl mndgen (germd 13., werkelijk 82.). Zwolle, mei 197

13 o z lh t r\l 9 g X m r oo t o 3 o o i CD TP X ~ CN CN n CM rh rh rh X J CM d t> CM ) CM Cl l TP o * irf 1 H 5 CM t CT, m CD 5 o o 1 rh rh l th n +J CZ i 1 CD i B i 1 TP t i CD C in CD m i Tr s X rl N X T. m rh M. CD CD 1 CQ TJ _3. Be rt H CM t 1 1 CD 1 H 1 tn! u X CM CD 1 3 oo t". o o rh ^i X CM TP 1 o o X W CD Trt l TP 1 1! 1, K rh CD 1 CD C TH rn ll CD rh TJ e rl o UL t m l j rh TP H fl M en X ( rh 5 tn +> E t H r rh I s IH C 111 d C l TP X t H Ji J H CM M jl Ll 1 5. CD TP TH CD X 5 o CN C 5 ro b * 1 o o 1 CD H H TP CN rh S es rh _d CN TP CD > m te CD * m oo I 3 CN rh s r rh 1 o 1 CQ rh. rh f CD C 1 IH CD 1 ) b C H +7 CD CD X C~ D P fl m t t«tp C 1 N en X en 12 I oi 11 C r T, IB te. H CD C rh C HH n C,.o t m 1 CD rh r r. TP +J Jl ll) IJ CD 5 CD t C 1 CD X U rh o H E CD 9 <M to oe CN rh z io o < H il w h o > 1 z T. ' CD S : s BH ft CU gg fl BJ H C3 f B td > ID b fl 3 E TP. fl r r ft x ebtrr CD N rl s w C X X 1 b CL i s C B. CD H M, X. tl 1 o B & >. M o rl LM H IH CD CQ r * n

14 PERSeNEELSBEZETTING Bijlge 2 p 1 jnuri 1969 Mut ties + p 31 deember 1969 Mndloners Hoofd vn het Kmpbeheer 1 1 Adm. Ambtenren 3 3 Mgzijnbeheerder/ontroleur 1 1 Assistentmgzijnbeheerder 1 1 Kmpbeheerders 3 3 Koks Kmpklerk 1 1 Corveeers 5 5 Werksters 8 8 Shilsters Chuffeur 1 1 nderhoudskrht 1 1 Mgzijnbedienden Weekloners Corveeers Kok Totl

15 9 s I.11 e s! 8 T * CD» UJ Si is & I t I N li IN C" Q s s el I I r 8 8! I I, *! S E 5 Ill 8 8 Ui: " C ; S s* s, z eo» 1 1 S 2 SS S u n Si _J e> i in. 8 3 ' tt lis I 8 8 8" 5 3 S ; w S 5 e r. n " * s.» s n o [" S S 5 S g ' N n o te ici ; 1 1 * s. Q _. s i n J e ii S r S 2 I I, J. 3 is«s 3 s * I J 1 Z : f I X 8 Eft I 11 3 > < K it.«_ t * = > ft v. S

16 SPECIFICATIE PBRENGSTEN Bijlge 4 Verzorging in de kmpen Kostgelden / , Vergoeding door beheerders Exursies e.d. " , ,25 Inventris Verhuur Verkoop Levensmiddelen Verkoop (netto) Pht kntines Diverse opbrengsten Huur loklen Gs, stroom, wter verige Af: mzetbelsting / 5.536, ,72 Totl pers. verblijven ostelijk Flevolnd Pv. "De Meerkoet" Lelystd Dienstpension ostvrdersdiep Koffiebr Lelystd Alg. entr. "De Brug" Lelystd / ,2 " ,74 " ,1 / ,52 / , , ,21 / 1.551,53 / 9.164, , ,2 983, 949,33 198, " 1.299, , , 1.252,34 418, / ,37 " ,41 / ,32 / ,96 " , ,2 1.6, 1.973,1 " ,39 831,89 / ,16 / 88.64,24

17 EXPLITATIEVERZICHT VAN DE PERSNEELSVERBLIJVEN IN. FLEVLAND Bijlge 5 Direte verzorging Per mndg Huisvestingskosten / , / ,66 / 2,7 / 1,83 7 b. Inventriskosten , ,38,8? ",64 6. Huishoudelijke kosten , , ",63 4 d. Mnd en weeklonen 38.46, , " 3,56 4 e. Kmpdministrtie , , ",29 7 f. Voedingsmiddelen , ,11 4 2,17 " 2,4? g. Shilentrle 2.91, , ",18 4 h. Lunhpkkettenfdeling , , ",21 i. Kntines 32.58, , ".38 6 Indirete verzorging f ,46 / : L.48.98,25 / / j. Toeziht en ontrole f ,76 / 32.45,58 /,334 /,3 3 7 k. Administrtie 67.62, ,1,71 ",64* 1. Algemene mgzijnkosten 2.684, , ",14 m. Trnsport , ,76,28 5 ",22? n. Andeel kosten hoofdkntoor 4.3, 4.1,,4 6 ",3 8 o. Interne kosten ult, werk 1., ,68,1 " o.oi 1 p. pbrengsten q. Ndelig sldo t = = f ,33 / ,63 / / Totl f 1, ,79 / ,88 / 12,48 /11,17 4 t ,32 tl 781,59,96 4 7,47 " ,47 / ,92 / 6 5, / 3,87 3

18 Ardppelen Groenten Peulvruhten Vlees Vleeswren Mrgrine, vetten Kruidenierswren Suiker Ks Zoet beleg Vis Koffie, thee Melk Brood Speile verstrekking Prijsvershillen VEDINGSMIDDELEN 9.41, ,15 276, , , , 6.128, , , , , , , ,7 193, ,22 / ,26 Bijlge 6 per mndg / o.io 1 /,1' ",28^ ",29 " o,oo 2 ", ",72 ] ",68* 8 ",18 ",18^ " o.io" ",ll' ",6 S ",8 C " # 5 4 ",5 4 ",16" ",14' ",3 7 ",3 C " o,oi ",* " o.oe 1 ",5' ",12 4 ",1^ ",23 ",22^ ", ",' ",1^ r.",3'' / 2,17 4 / 2,4^ 1. De prijzen vn vlees, ks, melk en brood zijn t.o.v gestegen. 2. In de shilentrle werd 48 ton ruwe rdppelen verwerkt, in 1968 ws dit 55 ton. 3. In de lunhpkkettenfdeling werden broden verwerkt tegenover in An kleinbrood werden stuks verwerkt.

19 PJ o is ri CM I J Cel 'S rh M LL: CD s o B i B ID Zt CD U +J rh th o U CD 1 s 5 o r i X tf CD 6 rh is o o in CN IN CN m o 5 CN o CS 5 CM CN TP o o m m o f o X 5 <r en C es CN TP 5 m v, i CN v, r s, r **. TT f o _ 8 > C ) (fi I CN B, t) ~ I») i L> LLL H C 8 > ( f. X ) M V < B M Ml fl.fl y f. fl fs J B 8 > fl f fl < fl H H r Li i r 3 M. J 8 x V 1 CJ fl fl rt J > _ f 1 TL _ f TJ ( ph «1 9 h f C Ce 5 IH f tl fl C i) <7H u B < > > > 3 r rt St no rti BTCte

20 1 1 i CD If TP m in o o to CS te» 1 in o 5 s TP o M trt o TP t> TP in o X o CS rh CS 5 rh 5 rh ~ s t» rt C 5 5 rh CD er. 5 1! t o o r> m s rh rh _J rrt TP th &p <H f. X rrt i CM < U) CD yn rrt S, *. 1 ". 1 CQ bfl C [ 5 in CS 5 rh t 5 o in m t» eo o in en ( m TP o in TP rh irt CD CM 3 n re o s 5 s X u o o o t o o m o Sl Q CD rt fl 5 CD 5 WCeCN rrt m 5 <H rh CN TP CS CD CS o IH tt 5 Rt rh X CD 1 in m CS o m TP CS H t 5 rrt 5 o n s o ri Q CD rh o oo TP i> o s in <S 5 TP to CS t" rt 5 CD CS CD rh rh TP CC CN CS Tl CN rh o m o 5 X rh t rh CM X o BH ih CN s m CD th rh. C 1 CQ E Cfl rh SH \ < S **, S, 1 1 *+, < r> S, «+, 1 1 *1 yn th th rh rh rh *. r. B. rh rh CQ rrt trt CD CD in m CD in in te :H CS s f TT s s H P rl P fi fl f. t CD P > 3 SIS o M e f. E rt U bfl f. TP in i rh CD C o eo TP o m TP s CD o o t i <J5 CD t o o TP CM m TP T T t> 1 CD 5» > Be. t B* «p CD in s >» *. TP rh 5 TP 15 TP 5 CD Is m CQ 5 in rh TP m o trt H 5 TP o n in r TP r in o CD rrt 5 CS TP rrt in fi CD CD 5 CD CS CS trt >..... x s..... rh TP rh m o rh rrt CS rrt TP CS o «H H CS CN m CQ rrt rh 8 H *+> 1 i i "H < Kl H, i ] bo in s f 5 Q TP o o m 5 CS CS rh trt CD CS IN oo m TP 5 m o s C TP 5 CL o o CS rt f. rl tt m m m. 7. t t rh rn m 5.» m > s o o o n rn e N. tr. 28 oo rrt s s rs 9 in 5 CD f" trt TP eo t o rh in TP 5 in CD s H CN eo TP m n X CD rh in CD 5 XS rh o m CS CS og f. 5 rh CS t X th in trt TP t rh CS C CS s m tn H i rh in o o TP TP m trt th in L m C Cfl rh s s m m tfi E trt trt L ttth < rt "+, i i i t, i i s, « «*» 1 1 «H u rh 91 rl CQ rt H P U rl P M U _ d U C t efl t H> t te_ CD P M. C bfl CD P Its B th C CD H C CD tl rrt CD. > H r l J) be > 5 t) H > C C th Tt C rt > C C TJ rt CD rt C rt rl T_ > H CD H C H th H CQ rl g rt P rt H o t rl g H P rh TH CD M. rh bo l) CD C u rh bfl CD X A H CD rt CD <M V. +3 X ih CD H CD *H \ P > +> X X) rl J< ih P > P X X3 rl X H *J CQ TH CQ 3 TJ Ci BH CQ In CQ 3 TJ C u CD 4> CD ID P o m S ffl H U C t CD CD P rt f. C t N U CD S ffl N 7 ie_ d g 3BifT8

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

8 Kostenverbijzondering (I)

8 Kostenverbijzondering (I) 8 Kostenverijzondering (I) V8.8 Speelgoedfriknt Autoys BV heeft onlngs de Jolls Joye ontwikkeld: een plsti speelgoeduto voor peuters in de leeftijdstegorie vn twee tot vijf jr. De produtie voor 2009 wordt

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen

Hoofdstuk 9 Investeringsbeslissingen Hoofdstuk 9 Investeringseslissingen 9.5 Beleggingsmtshppij X Beleggingsmtshppij X moet kiezen tussen de investeringsprojeten A en B. Projet A vergt een investering vn 1,5 mln en zl gedurende vijf jr een

Nadere informatie

V2.1 Eerlijk verdeeld?

V2.1 Eerlijk verdeeld? Wie verdient wt? v2 Mkt geld gelukkig? L Voor je sisehoeften zols eten, woonruimte en kleding en je l guw dit edrg kwijt. Bedenk mr eens wt de mndhuur is. En hoeveel etl je voor vste lsten 1s gs, liht

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden.

500 gestort. Elk jaar krijg je 3% interest over dit bedrag. 100.000 100.000. -Eenmalige inleg. looptijd. 10.476 30 maanden. Ais je geen extr geld ijstort of opneemt, wordt het interestedrg per periode steeds hoger ij smen- gestelde interest. per periode steeds even hoog. 1 Bij enkelvoudige interest lijft het interestedrg ENKELVOUDIG

Nadere informatie

>IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

>IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 7213 -' 2130 >IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS . DE. RS Intern Rpport No. 157 Opleidingen voor personeel vn de Cultuurtechnische Afdeling op midden-lnge termijn door H.J. vn Veen RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 10

Internetopgaven hoofdstuk 10 Internetopgven hoofdstuk 10 IO.10.1 Bij onderneming J. de Wit BV, interntionl trnsporteur, wordt een elstingontrole gehouden: de elstingdienst komt lngs om te ontroleren of J. De Wit BV voldoende elstingen

Nadere informatie

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier

Route J. Een gier heeft naar verhouding een lange nek. Wat is het voordeel hiervan? vale gier Route J 1 Vle gieren Over het lgemeen zijn gieren niet bepld de meest geliefde dieren. Hun kle kop en hls en hun gedrg zijn dr vk de oorzk vn. Welke reden kun je bedenken voor het feit dt op de kop en

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe?

1a Een hoeveelheid stof kan maar op één manier veranderen. Hoe? Oefenopgven over Stoffen en Mterilen Uitwerking en ntwoord op elke opgve stt n de ltste opgve. Gegevens kunnen worden opgezoht in de tellen hterin. Als de zwrteftor niet vermeld is mg je 9,81 N/kg nemen.

Nadere informatie

1 De watersnoodramp van 1953

1 De watersnoodramp van 1953 1 De wtersnoodrmp vn 1953 In de ncht vn 31 jnuri nr 1 februri 1953 ws het springvloed. Dn stt het wter in de zee extr hoog. Bovendien ws er een zwre noordwesterstorm (orkn, windkrcht 12). Het wter in de

Nadere informatie

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning

Formulier Voor het regelen van een definitief energielabel van uw woning Formulier Voor het regelen vn een definitief energielel vn uw Door het invullen vn het formulier en het nleveren vn de enodigde ewijslst kunt u het definitief lel vn uw lten eplen en registreren. Lees

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN jtermijn af D Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i rect raat-g en eraal R i j ks waterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat 8IBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Rapprt TCB-R-94001 Inundatiescenari's NR.

Nadere informatie

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a

Op weg naar een betrouwbare beoordeling a Op weg nr een betrouwbre beoordeling Een eerlijke beoordeling vn cll center gents Cll center-gents worden vk mede beoordeeld op ACT en AHT. Met nme het beoordelen op ACT is niet redelijk, omdt toevl hierin

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE MAASTRICHT.

RIJKSLANDBOUWPROEFSTATION TE MAASTRICHT. RIJKLANDBUWPREFTATIN TE MAATRICHT. Resultten vn en beschouwingen over het onderzoek vn ontlijmd beendermeel n het Rijkslndbouwproefsttion te Mstricht over het tijdvk vn Mei Jnuri en verbnd houdende met

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5

Ajodakt. Rekenen Tijd groep 5. Colofon. Tijd. Zelfstandig werken. Antwoorden. Rekenen. Groep 5 Zelfstndig werken Tijd Ajodkt Rekenen Groep Antwoorden Colofon Auteurs Wim Sweers Henk vn Wieringen Redtie Hnn Molenr Vormgeving Mur vn Wermeskerken, Apeldoorn Zinder, Utreht omslg Rekenen Tijd groep Over

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1:

1.0 Voorkennis. Voorbeeld 1: 1.0 Voorkennis Voorbeeld 1: 4 2 4 2 8 5 3 5 3 15 Als je twee breuken met elkr vermenigvuldigd moet je de tellers en de noemers vn beide breuken met elkr vermenigvuldigen. Voorbeeld 2: 3 3 1 5 4 8 3 5 4

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds

Jaarverslag. Stichting PVF Zakelijke Hypothekenfonds Stichting PVF Particuliere Hypothekenfonds Jrverslg Stichting PVF Zkelijke Stichting PVF Prticuliere Inhoudsopgve Verslg vn het Bestuur en de Directie Inleiding Orgnen vn de Stichting 6 Bestuursbesluiten 9 Portefeuillebeleid 1 Ontwikkeling vn

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV

Stichting Het Schooltje van Dik Trom. Werkplan 2014. December 2013 JV Stihting Het Shooltje vn Dik Trom Werkpln 2014 Deemer 2013 JV Inhoudsopgve 1 Inleiding 2 Musele tiviteiten 3 Ons puliek 4 Edutieve rrngementen 5 Vrijwilligerseleid 6 Bestuur en eheer 7 Overziht geplnde

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Opdrachten Hoofdstuk 7

Opdrachten Hoofdstuk 7 Opdrhten Hoofdstuk 7 7.1 Herinner je een situtie vn je werk of privé wrvn je hterf geonludeerd het 'dt hd ik nders moeten doen'. Dit mg gerust vn tien jr oud zijn. Het hoeft geen grote morele misser te

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

Nieuwbouw Erasmus MC

Nieuwbouw Erasmus MC T Blik vooruit Tijdlijn Toren [T] In de zomer vn 2011 wordt het hoogste punt V (120 meter) vn de toren bereikt (pnnenbier). December 2009 trt bouw Verbinding [V] Brug 8 etge wordt begin 2011 gepltst. Jn.

Nadere informatie

Realisatie van Zuidas in kaart De ontwikkeling van bouwprojecten, vanaf juli 2013 t/m juni 2016

Realisatie van Zuidas in kaart De ontwikkeling van bouwprojecten, vanaf juli 2013 t/m juni 2016 Relistie vn Zuids in krt e ontwikkeling vn ouwprojecten, vnf juli t/m juni PRS STRWSY R ROSSTRT THOV OZO R en m e t ro C t re i n t r m us SWRTR cluster V cluster cluster cluster HR RSHW H C VV OP ZUS

Nadere informatie

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af. Opgve 1 Vn twee korte en twee lnge luifers is een rehthoek geleg. Omt je geen fmetingen weet hngt e omtrek vn eze rehthoek f vn twee vrielen, nmelijk lengtekorteluif er en lengtelngeluif er. Welke formule

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland

Gemeente Lansingerland Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" 1 februri 212 Voorontwerp Gemeente Lnsingerlnd Bestemmingspln "De Hoefslg 212" Conept Inhoud: TLICHTING PLANRGLS VRBLDING Plnnummer: NL.IMR.1621.BP15

Nadere informatie

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax.

Onafhankelijk van a. f snijdt de x-as in punt A ( , 0) Voor elke positieve waarde van a is een functie f. gegeven door F ( x) = x e ax. Onfhnkelijk vn Voor elke positieve wrde vn is een functie f gegeven door f ( x) = (1 x) e x en een functie F gegeven door F ( x) = x e x. De functie 3p 1 Toon dit n. F is een primitieve functie vn f. De

Nadere informatie

Salaristabellen. Actuele salaristabellen. Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011 oude structuur

Salaristabellen. Actuele salaristabellen. Salaristabel gemeente ambtenaren per 1 januari 2011 oude structuur Slristbellen Actuele slristbellen Slristbel gemeente mbtenren per jnuri oude structuur Nr. Slris -6- Slris -- Schl 8 A 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 A 5 57 A 4 47 45 458 48 49 55 5 4 548 556 5 579 587 4 6 69 67

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011

CAO Huisarts in dienst bij een huisarts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Huisrts in dienst ij een huisrts 1 juli 2010 31 juli 2011 CAO Slristellen Professioneel sttuut Model reids - over eenkomst Model studie - over eenkomst Colletieve reidsovereenkomst voor de Huisrts

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 10 Band met het land van herkomst

Bijlage bij hoofdstuk 10 Band met het land van herkomst Bijlge bij hoofdstuk 10 Bnd met het lnd vn herkomst Tbel B10.1 Lineire regressienlyse identifictie met groep uit herkomstlnd (0-4: heleml niet heel sterk), 2009 (in ongestndrdiseerde coëfficiënten, n =

Nadere informatie

SELECTIE EN REKRUTERING

SELECTIE EN REKRUTERING SELECTIE EN REKRUTERING KENGETALLEN kengetl omschrijving 2001 2002 verhouding interne / externe rekrutering het ntl intern ingevulde vctures (mobiliteit + promotie) t.o.v. het ntl 208 / 854 163 / 678 (1)

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde

Opgave 1 Je ziet hier twee driehoeken op een cm-rooster. Beide driehoeken zijn omgeven door eenzelfde Oppervlkte vn riehoeken Verkennen Opgve 1 Je ziet hier twee riehoeken op een m-rooster. Beie riehoeken zijn omgeven oor eenzelfe rehthoek. nme: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg file: Imges/hv-me7-e1-t01.jpg Hoeveel

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -í Onderwerp Volgnr. Cors kenmerk EnergieAgend Woudrichem -2018 2014-061 14.0012925/2014Z02786 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Portefeuillehouder Ambtenr Afdeling Dtum voorstel Opiniërende

Nadere informatie

Opbrengsten. Kosten (excl. tariefaanpassingen) Resultaat. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Opbrengsten. Kosten (excl. tariefaanpassingen) Resultaat. Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Obrengsten Jr 1 Jr 2 Jr 3 Mrkeerlicentie 14. 14. 14. Downlod 633.125 1.25. 1.25. Servicelicentie 84. 84. 84. Telefoon 36. 36. 36. Totl 893.125 1.51. 1.51. Kosten (excl. triefnssingen) Jr 1 Jr 2 Jr 3 Totl

Nadere informatie

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken.

Het reëel getal b is een derdewortel van het reëel getal a c. Een getal en zijn derdewortel hebben hetzelfde toestandsteken. Werkoek Alger (cursus voor 5u wiskunde) Hoofdstuk : Rekenen in R Nm:. 1. Derdewortel vn een reëel getl (oek pg 7) Een derdewortel vn het reëel getl is dus een getl wrvn de derdemcht gelijk is n. Vooreelden:

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Vragenlijst Bijstand op Maat

Vragenlijst Bijstand op Maat Vrgenlijst Bijstnd op Mt Deze vrgenlijst wordt u ngeoden omdt u deelneemt n het Experiment Bijstnd op Mt vn de gemeente Groningen. Om n het experiment deel te kunnen nemen is het invullen vn de vrgenlijst

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie