Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie aug Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3"

Transcriptie

1 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering worden ook de werkelijke directe fbricgekosten op de projectkrt vstgelegd. De voorclcultie kn er ls volgt uitzien: - Verbruik directe mterilen - Directe lonen (incl. soc. lsten) - Kosten uitbesteed werk (ondernnemers) Totl directe fbricgekosten Toeslg indirecte fbricgekosten Totle fbricgekosten 1 2 Annemersbedrijf 2 / 3 De indirecte kosten worden niet per project uitgesplitst. Dit betekent dt: de indirecte kosten ls opslg in de clcultie komen; wij boeken op de rekeningen Werkelijke indirecte kosten Opslg indirecte kosten kennen. Annemersbedrijf 3 / 3 Bij een nnemersbedrijf worden: de directe kosten direct in de VI-rubriek geboekt (psseren rubriek IV); de indirecte kosten vi rubriek V ten lste vn rubriek VIII geboekt. Zij psseren rubriek VI. Het onderhnden werk wordt n het einde vn de mnd op de kostenrekeningen tegengeboekt (= nclcultorisch). Rubriek VI vermeldt n het einde vn de mnd dus lleen gegevens over de in die mnd gereedgekomen productie. De directe kosten op bsis vn de nclcultie (werkelijk) en de indirecte kosten op bsis vn de voorclcultie (toeslg)

2 Voorb blz. 458 boek 1 / 4 Op de projectkrt worden genoteerd: Grootboek - voorclcultie vn totle fbricgekosten 540 Indirecte fbricgekosten - nclcultie vn directe fbricgekosten 545 Opslg indirecte fbricgekosten 600 Verbruik mterilen De directe kosten psseren rubriek IV. 601 Directe lonen incl. soc. lsten 602 Kosten ondernnemers 610 Voorclc. directe fbricgekosten 700 Onderhnden werk 800 Fbricgekostprijs opgeleverde werken 840 Opbrengst opgeleverde werken Mgzijnfgifteregister Afgegeven uit mgzijn voor diverse werken , Verbruik mterilen ,00 A300 Voorrd mterilen ,00 Loonverdeelstt Brutoloon directe rbeidsuren ,00 Brutoloon indirecte rbeidsuren ,00 Opslg socile lsten: 25% n g e p s t Voorb blz. 458 boek 2 / 4 Indirecte kosten Totl indirecte kosten vlgs rubriek IV , Indirecte fbricgekosten ,00 A499 Overboekingsrekening rubr. IV ,00 Fcturen vn ondernnemers 602 Kosten ondernnemers , Te verrekenen OB ,00 A140 Crediteuren ,00 Fcturen vn ondernnemers - BTW-verlegd 602 Kosten ondernnemers , Te verrekenen OB ,00 A140 Crediteuren ,00 A182 BTW-verlegd , Directe loonkosten , Indirecte loonkosten ,00 A210 Tussenrekening lonen ,00 A150 Af te drgen loonheffingen , Voorb blz. 458 boek 3 / 4 Register verzonden fcturen - blz Debiteuren ,00 A840 Opbrengst opgeleverde projecten ,00 A181 Verschuldigde OB , Fbr.kp. opgeleverde projecten ,00 A610 Voorclc. directe fbr.kosten ,00 ( (gegeven)) A545 Opslg indirecte fbr.kosten ,00 (50% vn (gegeven)) Register onderhnden werk Verbruik mterilen , Directe loonkosten , Kosten ondernnemers , Opslg indirecte fbr.kosten ,00 A700 Onderhnden projecten , Onderhnden projecten ,00 A600 Verbruik mterilen ,00 A601 Directe loonkosten ,00 A602 Kosten ondernnemers ,00 A545 Opslg indirecte fbr.kosten ,00 Voorb blz. 458 boek 4 / Indirecte fbricgekosten 545 Opslg indirecte fbricgekosten 1/ Opslg gereedgekomen Vn rubriek IV Onderhnden projecten Onderhnden 31/ Sldo: Resultt op indirecte fbricgekosten: = Verbruik mterilen 610 Voorclc. directe fbricgekosten Gereedgekomen Onderhnden werk 1/ Onderh. werk 31/ Mg.fgifteregister projecten 601 Directe lonen incl. soc.lsten werk 1/ Onderh. werk 31/1 Onderhnden Loonverdeelstt Kosten ondernnemers Onderhnden werk 1/ Onderh. werk 31/ Ontvngen fcturen Resultt op directe fbricgekosten: = In rubriek VI worden uitsluitend voor de gereedgekomen productie en dn nog uitsluitend voor de directe kosten de voorclcultie en nclcultie met elkr vergeleken

3 Regiewerk Dienstverleners verrichten hun werkzmheden ls: regiewerk bestede tijd x trief ngenomen werk vste, geoffreerde prijs Bij regiewerk is tijdschrijven een eerste vereiste. Drnst moet per medewerker of groep medewerkers een trief worden bepld. Elke medewerker verntwoordt hoeveel tijd hij/zij n de opdrcht heeft gewerkt, wrn uren x trief n de klnt in rekening wordt gebrcht. Elke medewerker verntwoordt ook de indirecte uren. Indirecte uren Directe uren indirecte uren = contrcturen Jobtime (uren contct) = shoptime (verntwoorde uren) In het uurtrief zit een voorclcultorische opslg ter dekking vn de indirecte uren. N floop wordt (per medewerker) de productie met de voorclcultie vergeleken. Uurtrief Arbeidsuurtrief Dekking indirecte kosten Totl kostentrief Winstopslg Fctureertrief Indirecte loonkosten Overige indirecte kosten 9 10 Voorbeeld 23.2 blz / 3 Urenverntwoording uren trief uren trief Accountnt De Grf , ,00 170,00 200,00 Accountnt De Keyzer , ,00 170,00 200,00 Controleleider 96 60, ,00 102,00 125,00 Assistent , ,00 68,00 80,00 Assistent , ,00 68,00 80,00 Assistent , ,00 68,00 80,00 Brutolonen Premies werknemersverzekeringen Pensioenpremies Overige indirecte kosten Direct , , , , ,00 65% Indirect Werkelijk ntl uren en loonkosten in deze periode Kosten trief Fctureer trief Het kntoor berekent een voorclcultorische opslg vn 70% voor indirecte kosten. Voorbeeld 23.2 blz / 3 Register urenverntwoording 600 Kosten opdrchten ,00 (112100) x 100,00 96 x 60,00 ( ) x 40,00 (decl. uren) 400 Kosten indirecte rbeidsuren ,00 (4860) x x 60,00 (162820) x 40,00 (indir.uren) A210 Tussenrekening lonen ,00 A150 Af te drgen loonheffingen 8.472,00 A154 Te betlen pensioenpremies 5.648, Indirecte kosten ,00 ( (rek. 400) (gegeven)) A499 Overboekingsrekening rubriek IV , Kosten opdrchten ,00 (70% x ,00 (dir.kst)) A505 Doorberekende indirecte kosten ,

4 Voorbeeld 23.2 blz / 3 Register verzonden fcturen 130 Debiteuren ,00 A840 Omzet opdrchten ,00 (112100) x 200,00 96 x 125,00 ( ) x 80,00 A181 Verschuldigde OB , Kostprijs opdrchten ,00 (112100) x 170,00 96 x 102,00 ( ) x 68,00 A605 Doorberekende kosten opdrchten ,00 Angenomen werk Omdt bij regiewerk de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebrcht, zijn dr geen verschillen tussen de bestede tijd en de in rekening gebrchte tijd. Bij ngenomen werk kunnen die verschillen wel voorkomen. Bij ngenomen werk worden de werkelijke kosten per project bijgehouden. Hiertegenover stt dn de dekking vnuit de voorclcultie Voorbeeld 23.3 blz. 467 boek 1 / 4 Voorbeeld / 4 Voorclcultie Grootboek Totl te verrichten werkzmheden 2.250, Opslg indirecte kosten Verbruik schoonmkmiddelen 135, Directe uurlonen Opslg indirecte kosten - 14% vn 2.250,00 315, Verbruik schoonmkmiddelen 2.700, Toeslg indirecte kosten Winstopslg 900, Doorberekende directe uurlonen Anneemsom per week 3.600, Doorberekend verbruik schoonm.middelen 607 Doorberekende toeslg indirecte kosten 610 Betlde directe uurlonen Register projectkosten 615 Verrekende directe uurlonen Arbeidsuren 80 uren x 30, , Kostprijs schoonmkprojecten Verbruik schoonmkmiddelen 120, Omzet schoonmkprojecten Register verzonden fcturen Subdministrties Fctuur , week 14, project ,00 Debiteurendministrtie - rek. 130 Projectdministrtie - rek. 600 t/m 607 Invoeren register voor projecten gemkte kosten Dtum Boekstuk Rekening Debiteur/ Crediteur Fctuur Project Debet Credit 4-pr ,00 (80 uren x 30,00) 4-pr ,00 4-pr ,00 (Opslg 14% vn directe lonen) 4-pr ,00 4-pr ,00 4-pr , Directe uurlonen (80 uren x 30,00) 2.400, Verbruik schoonmkmiddelen (gegeven) 120,00 A300 Voorrd schoonmkmiddelen 120,00 A615 Verrekende directe uurlonen 2.400, Toeslg indir. kosten (14% vn 2.400) 336,00 A525 Opslg indirecte kosten 336,

5 Voorbeeld / 4 Voorbeeld / 4 Invoeren register verzonden fcturen Dtum Boekstuk Rekening Debiteur/ Crediteur Fctuur Project BTW-code Bedrg BTW-bedrg 4-pr ,00 720,00 4-pr ,00 4-pr ,00 4-pr ,00 4-pr ,00 Verzonden fcturen: stndrd credit, debet -/- invoeren 600 Directe uurlonen 605 Doorberekende directe uurlonen Project Project Efficiencyverschil -150, Verbruik schoonmkmiddelen 606 Doorberekende schoonmkmiddelen Project Project Efficiencyverschil Debiteuren 4.320,00 A840 Omzet schoonmkprojecten 3.600,00 A181 Verschuldigde OB 720, Kostprijs schoonmkprojecten 2.700,00 A605 Doorberekende directe uurlonen 2.250,00 A606 Doorberekende schoonmkmiddelen 135,00 A607 Doorberekende toeslg indirecte kosten 315, Toeslg indirecte kosten 607 Doorberekende toeslg indirecte kosten Project Project Efficiencyverschil -21 Omdt de kosten hier tegen voorclcultorische prijs n de cliënten worden doorberekend, kn er per definitie geen prijsverschil ontstn einde 19 5

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

Web Services Order Center Handleiding

Web Services Order Center Handleiding We Services Order Center Hndleiding 2009 Xerox Corportion. Alle rechten voorehouden. Xerox, het geied vn connectiviteit-ontwerp en lle productnmen die in de pulictie worden genoemd zijn hndelsmerk vn Xerox

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419

41248_SME_Omslagen.qxd 13-10-2003 09:12 Pagina 2. CHICAGO 500 Micro. Basisstation + handset met lader. Gebruiksaanwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 41248_SME_Omslgen.qxd 13-10-2003 09:12 Pgin 2 CHICAGO 500 Micro Bsissttion + hndset met lder Gebruiksnwijzing A31008- L100- P102-1- 5419 Gigset SL 100 / KPN / A31008-L100-P102-1-5419 / SAG_covers_I-II.fm

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE

SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Nederlands Onderwijs Instituut bv Tel. 035-54 16743 SHEETS BIJ DE MODULE FINANCIËLE ADMINISTRATIE A. SHEETS UIT HET BOEK ADMINISTRATIE MKB B. SHEETS UIT DE BIJLAGE C. SHEETS TER ONDERSTEUNING VAN DE LESSEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010

Request for Proposal voor het huisbankierschap van Oxfam Novib en Hivos januari 2010 Request for Proposl voor het huisnkiershp vn Oxfm Novi en Hivos jnuri 2010 Anesteding onder egeleiding vn ureu Vllstein Algemeen Conform de voornkondiging op de drtoe estemde wesite vn de EU (www. nestedingsklender.nl),

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie