ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT"

Transcriptie

1 ONTMOETINGSHUIS DE BRUG - VERHUURREGLEMENT Artikel 1: Verhuur Ontmoetinqshuis De Bruq De std Alst is eigenr vn Ontmoetingshuis De Brug, gelegen Hertshge 11-19, 9300 Alst. De std stelt in het Ontmoetingshuis polyvlente zlen ter beschikking vn prticulieren, verenigingen, scholen en rechtãpersonen- vn publieke en privte rð die deze ruimten kunnen huren. De ctiviteiten die hiervoor in nmerking komen zijn vn socile, culturele, eductieve of recretieve rd. Deze ctiviteiten zijn uitdrukkelijk gericht op de ontmoetingsfunctie vn het buurtcentrum of richten zich tot een ruimer publiek dn de buurt. Artikel 2: Huurders De ruimtes in Ontmoetingshuis De Brug kunnen gehuurd worden door prticulieren, verenigingen, scholen en rechtspersonen vn publieke en privte rd. Door de ondertekening vn de huurovereenkomst verklrt de huurder kennis genomen te hebben vn de voorwrden veryt in dit verhuurreglement en worden deze uitdrukkelijk nvrd. De huurders worden onderverdeeld in vier ctegorieën, wrvoor een verschillend huurtrief toepsselijk is (zie rtikel 5):. Ctegorie A: vste huurders en gebruikers o Ctegorie B: niet-commerciële Alsterse orgnisties en verenigingen. Ctegorie C: inwoners vn Alst. Ctegorie D: inwoners vn buiten Alst, niet-alsterse verenigingen en commerciële orgnisties De ruimtes in het Ontmoetingshuis kunnen grtis gebruikt wordeh door de stdsdiensten (inclusief de lokle Politie en de brndweer), het OCMW, het ASZ, de stedelijke dviesrden en deelrden, de stedelijke vzw's, lsook voor ctiviteiten georgniseerd door dezen in smenwerking met derden. Deze gebruikers zijn voor zover toepsselijk gebonden door de beplingen vn rtikel 13 en 14. Artikel 3: Voon verp ln het ontmoetingshuis kunnen volgende ruimten worden gehuurd: Boonzl: gelegen op het gelijkvloers, rechts chtern (netto oppervlkte: 102 mr). De ruimte is uitgerust met een tooggeheel met dubbele spoeltfel en 3-deurs flessenkoeler. Bevloering in mrmer mozlêk tegels 4Ol4O, muren bepleisterd en geschilderd. De ruimte is ingericht met stoelen en tfels (excte ntl: zie pltsbeschrijving). Er is een spiegelwnd nwezig. De zl is uitgerust met een professionele geluidsinstlltie. lvlqjtenszl: gelegen op de zolderverdieping (netto oppervlkte: 135 m2), Bevloering in linoleum, muren bepleisterd en geschilderd. De ruimte is ingericht met fsluitbre wndksten, stoelen en tfels. (excte ntl: zie pltsbeschrijving). De zl is uitgerust met een Smrtbord.

2 Denszl: gelegen op het gelijkvloers, links chtern (netto oppervlkte:290 m2) De ruimte is uitgerust met een tooggeheel met dubbele spoeltfel en twee 3-deurs flessenkoelers. Bevloering in mrmer mozi'ek tegels 4Ol40, muren bepleisterd en geschilderd. Angrenzende berging met een netto oppervlkte vn 18,80 m'. De ruimte is ingericht met podiumelementen, stoelen en tfels (excte ntl: zie pltsbeschrijving). Er is een professionele klnk- en lichtinstlltie nwezig. Akoestische doeken kunnen de zl verduisteren. Er is een scherm nwezig (breedte 6 meter) dt kn worden neergelten tot op de gewenste hoogte. Keuken: gelegen op het gelijkvloers tussen berging cfetri en Denszl (netto oppervlkte: 44m2). Bevloering en wndtegels in kermische steen. De keuken is uitgerust met twee elektrische friteuses (16 liter), elektrisch fornuis met oven, elektrische combi-stemer, hndwsbk, dmpkp met utomtische brndblusinrichting, vtwsmchine-frontlder, wrmkst, ksten en werktfels in inox, spoeltfel in RVS, muurhngksten in RVS en een grote wndfrigo. De keuken is niet prt te huren, doch steeds in combintie met huur vn de Denszl. Cfetri : gelegen op het gelijkvloers, onmiddellijk n de linkerzijde bij het betreden vn het gebouw (netto oppervlkte: 99,2 m'). De ruimte is uitgerust met een tooggeheel met dubbele spoeltfel en stoelen en tfels (excte ntl: zie pltsbeschrijving). De zl is uitgerust met een professionele geluidsinstlltie. Computerlokl: gelegen op de eerste verdieping, rechtover het secretrit (te bereiken lngs de overloop en vi de open keuken) (netto oppervlkte 103 m'?). Bevloering in linoleum, muren bepleisterd en geschilderd. De ruimte is uitgerust met pc's in een prt netwerk met bemer en scherm. De ruimte is ook ingericht met stoelen en tfeltjes. (excte ntl : zie pltsbeschrijving) ln lle zlen is er Wifi nwezig die kn worden gebruikt mits betling vn 50,00 EUR wrborg voor het pprt dt de nsluiting verzorgt. Op het gelijkvloers bevinden zich prte snitire voorzieningen voor dmes en heren en twee toiletten voor rolstoelgebruikers. ln het gebouw is een lift. Artikel 4: Huurperiode De ruimtes kunnen worden gehuurd per uur, met een minimum vn 3 uur. Bovenop deze 3 uur, wordt per uur een bsistrief vstgesteld dt het uitgngspunt vormt voor de berekening vn de definitieve huurprijs. De Dens-, Boon- en Mrtenszl kunnen gehuurd worden tussen 8 en 1 uur De cfetri kn vn mndg tot donderdg ps gehuurd worden vnf 19 uur en dit tot 1 uur. ln het weekend kn de cfetri worden gehuurd tussen I en 1 uur. Het computerlokl kn gehuurd worden op mndg, donderdg, zlerdg, zondg en tijdens de schoolvknties tussen I en 1 uur. Op dinsdg en vrijdg vnf 20 uur en op woensdg vnf 17 uur en dit telkens tot 1 uur. Voor de Denszl, de Boonzl en de cfetri kn per mnd door het college vn burgemeester en schepenen één fwijking worden toegestn. Voor prticuliere feesten in de Denszl worden geen fwijkingen meer toegestn.

3 Artikel 5: Huuroriis vn zlen De huurprijs wordt bepld n de hnd vn drie modriteiten, nmelijk: 1. dezl die wordt gehuurd 2. het uurtrief fhnkelijk vn het tijdstip 3. de ctegorie wrtoe de huurder behoort. Het huurtrief voor 3 uur is voor : - huurders ctegorie A - huurders ctegorie B - huurders ctgor,ie C - huurders ctegorie D 6,00 EUR 15,00 EUR 30,OO EUR 60,00 EUR Per extr uur wordt respectievelijk 2,00 EUR, s,00 EUR, 10,00 EUR en 20,00 EUR gerekend. B) Huurpriis voor de Mrtenszl Het huurtrief voor 3 uur is voor : - huurders ctegorie A - huurders ctegorie B - huurders ctegorie C - huurders ctegorie D 4,50 EUR 9,OO EUR 21,00 EUR 60,OO EUR Per extr uur wordt respectievelijk 1,s0 EUR, 3,00 EUR, 7,00 EUR en 20,00 EUR gerekend C) Huurpriis voor de Denszl nder keuken Het huurtrief voor 3 uur tijdens de periode vn 8 uur's morgens tot22 uur's vonds is voor: - huurders ctegorie A - huurders ctegorie B - huurders ctegorie C - huurders ctegorie D 15,00 EUR 45,00 EUR 90,OO EUR 120,00 EUR Per extr uur wordt tussen I uur en 22 uur respectievelijk 5,00 EUR, 1S,00 EUR, 30,00 EUR en 40,00 EUR gerekend en tussen 22 uur's vonds en 4 uur 's nderendgs respectievelijk 7,50 EUR, 22,50 EUR, 45,00 EUR en 00,00 EUR. D) Huuroriizen voor hef o ebruik vn de keuken combintié met de Denszl Voor de huur vn de keuken wordt bovenop de vstgestelde huurprijzen een forfitir bedrg gevrgd voor: - huurders ctegorie A - huurders ctegorie B - huurders ctegorie C - huurders ctegorie D 50,00 EIJR 100,00 EUR 150,00 EUR 200,00 EUR verhoogd met een wrborgsom vn 200,-EUR

4 Artikel 6: Huur vn pprtuur en wrborg Voor zovet beschikbr kn gebruik gemkt worden vn pprtuur vn het Ontmoetingshuis De Brug, m.n. een tv met dvd en een bemer (LCD-projector). De trieven voor de huur worden ls volgt bepld - tv met dvd: 13,00 EUR - bemer (LCD-projector) : 25,00 EUR - overhedprojector : 10,00 EUR - notebook:25,00 EUR Bij gebruik vn deze pprtuur wordt een wrborg vn 50 EUR gevrgd. Voor wt.betreft de huur vn de professionele klnk- en lichtinstlltie gelden volgende prijzen: De lichtset (brug n plfond in Denszl) kn worden gehuurd voor 75,00 EUR. De tweede lichtset (sttieven met LED-verlichting) kn worden gehuurd voor 10,00 EUR per sttief. Een discobr of geluidsinstlltie kn gehuurd worden voor 30,00 EUR. Een geluidsinstlltie met micro's kn gehuurd worden voor 50,00 EUR. Verder kn een drdloze micro worden gehuurd voor 10,00 EUR (exclusief btterij). Een luidspreker kn smen met een micro worden gehuurd voor 10,00 EUR. Voor de nwezigheid vn een technicus betlt men 50,00 EUR voor 4 uren. Voor de opstelling vn een set tijdens de normle werkuren die niet lnger dn 2 uren in beslg neemt met 1 technieker wordt er geen extr vergoeding ângerekend. Bij gebruik vn deze pprtuur of delen eryn wordt een wrborg vn 100,00 EUR gevrgd. De huurder verklrt dt de ter beschikking gestelde pprtuur in een goede stt verkeert bij nvng vn de ctiviteit. Gevllen vn overmcht, wrdoor de pprtuur vn het ontmoetingshuis niet bruikbr is (o.. stroomonderbreking) kunnen geen nleiding geven tot schdevergoeding. Artikel 7: lndextie De huurprijzen worden jrlijks met ingng vn 1 jnuri ngepst n de index, berekend volgens volgende formule: wrbij bsishuurpriis x nieuwe index nvngsindex de bsishuurprijs: de trieven vermeld in dit reglement de nieuwe index: de gezondheidsindex vn de mnd december voorfgnd n het jr vn de nieuwe indexnpssing nvngsindex: de gezondheidsindex vn december 2007.

5 Artikel 8: Wrboroen De huurder is bovenop de huurprijs een wrborg verschuldigd ls zekerheídsstelling voor een goede uitvoering vn zijn contrctuele verplichtingen. Voor de cfetri, de Boonzl, de Mrtenszl en het computerlokl is de huurder een wrborg vn 100,00 EUR verschuldigd. Reguliere gebruikers vn cfetri, Boonzl, Mrtenszl en computerlokl betlen een eenmlige wrborg vn 100,-EUR voor een jr. Voor de Denszl is de huurder een wrborg vn 200,00 EUR verschuldigd. Bij het gebruik vn de keuken in combintie met de Denszl is drbovenop een wrborg vn 200,-EUR verschuldigd. Bij gebruik vn de professionele geluids. en lichtinstlltie in de Denszl is drbovenop een wrborg vn 100,00 EUR verschuldigd. Deze.wrborgen worden terugbetld bij floop vn de huurovereenkomst, indien de huurder zijn contrctuele verplichtingen heeft ngeleefd, in het bijzonder indien n de pltsbeschrijving blijkt dt er geen schde werd ngebrcht. Artikel 9: Reservtie Reservlie gebeurt vi de ontmoetingshuisbeheerder, met kntoor te Ontmoetingshuis De Brug, 1't" v;dieping, Hertshge 1t-tb, gsoo Alst. De huurder deelt de gewenste ruimte, dtum en dgdeel (ntl uren) mee. Deze nvrg geldt ls voorlopige oõti". De ontmoetingshuisbeheerder mkt de huurder een reservtieformulier en een verhuurreglement over, die uiterlijk binnen 10 werkdgen vnf de dtum opmk dossier ondertekend terugbezorgd moeten worden per post of ingescnd'vi e-mil, zo niet vervlt de reservtienvrg. Vervolgens wordt een verhuurcontrct toegestuurd dt binnen de 15 klenderdgen ondertekend moet worden terugbezorgd, zoniet vervlt de reservtienvrg. De reservtie is definitief n betling vn de wrborg en de ondertekening vn het verhuurcontrct en het reservtieformulier door een meerderjrige vertegenwoordiger vn de gebruiker. Huurders kunnen een nvrg indienen ten vroegste één jr voor de dtum vn de ctiviteit. Vergderingen vn s_tdsdiensten (inclusief de lokle Politie en de brndweer), het OCMW, het ASZ, de stedelijke dviesrden en deelrden en de stedelijke vzw's komen ps in nmerking voor reservtie vn ruimtes in De Brug wnneer ndeie stdsínfrstructulr niet beschikbr is of wnneer deze zich niet leent voor de welbeplde ctiviteit, dit om voorrng te kunnen geven n ctiviteiten vn derden. De ontmoetingshuisbeheerder is gemchtigd een gelijkwrdige ruimte ter beschikking te stellen en dit tegen dezelfde bedongen voon vrden.

6 Artikel 1 0: Betlinqsmodliteiten Voor de huur vn de zlen betlt de huurder het volledige bedrg n toezending vn de definitieve fctuur, en dt binnen 30 klenderdgen n ontvngst. De betlingen gebeuren bij voorkeur door storting op rekeningnummer BE bij ING t..v. std Alst - OH De Brug, Grote Mrkt 3, 9300 Alst ofwel in contnten op het secretrit vn het Ontmoetingshuis De Brug. Artikel 11: Sleutel De huurder krijgt mximl een kwrtier voor de ctiviteit de sleutels vn de ontmoetingshuisbeheerder of zijn fgevrdigde. Tijdens de overhndiging overlopen zij het huurreglement. De sleutel wordt enkel overhndigd ls er een getekend huurcontrct is en de wrborg(en) betld is (zijn). Bij verlies of beschdiging vn één of meerdere sleutels wordt de kostprijs voor nmk vn nieuwe sleutels doorgerekend n de huurder. Artikel 12: Pltsbeschriivinq Bij het overhndigen vn de sleutels, overhndigt de ontmoetingshuisbeheerder of zijn fgevrdigde n de huurder een pltsbeschrijving vn de gehuurde zl en overloopt deze. Alvorens het beschikbr gestelde lokl te gebruiken zl de huurder lle zichtbre gebreken, beschdigingen, melden n de ontmoetingshuisbeheerder en doen noteren op de pltsbeschrijving. De huurder is verntwoordelijk voor de schde ngericht n het gebouw, zowel door hemzelf, door zijn ngestelden, ls door de deelnemers n de door hem ingerichte ctiviteit. lndien de huurder iets wenst op te hngen, moet er gebruik gemkt worden vn de voorziene ophngsystemen. Bij het verlten vn de gehuurde ruimte wordt het secretrit I de toezichter op de hoogte gebrcht en signleert de huurder onmiddellijk eventuele gebreken of schdegevllen. N floop vn de ctiviteit wordt door de ontmoetingshuisbeheerder een stt vn bevinding opgemkt smen met de huurder. lndien schde vstgesteld wordt, zl de huurder op het eerste verzoek vn de std nwezig zijn om tegensprekelijk de rd en omvng vn de schde te beplen. lndien de betrokkene niet nwezig is, zullen rd en omvng vn de schde door de std eenzijdig worden bepld. Dergelijke eenzijdige vststelling, de huurder behoorlijk uitgenodigd zijnde, zl ls bindend worden beschouwd. De kosten voortvloeiend uit buitengewone schoonmk en/of herstel vn beschdigingen worden volledig ten lste gelegd vn de huurder. Bij gebruik vn. de Denszl voor grote feesten, eetfestijnen, fuiven wordt utomtisch 100 EUR ngerekend voor de opkuis vn de zl. Bij het gebruik vn de Denszl voor ndere doeleinden of bij het gebruik vn één vn de ndere zlen behoudt de huurder de mogelijkheid om de opkuis zelf te verrichten. Bij het gebruik vn de Boonzl en de cfetri voor feestjes, fuiven en recepties wordt utomtisch 35,00 EUR ngerekend voor de opkuis vn de zlen.

7 Zo de huurder de gebruikte ruimte niet zelf in de stt brengt wrin ze zich bij nvng bevond, wordt de huurder een forfitire toeslg vn 150,00 EUR ngerekend, dn we] wordt dit bedrg ingehouden vn de wrborg. Artikel 13 Verplichtinqen vn de huurder bii de uifvoerino vn de overeenkomst Het is de huurder uitdrukkelijk verboden onder te verhuren of de huur over te drgen Verplichtingen vn de huurder omtrent de ctiviteit:,. De huurders mogen geen bieren, wter en frisdrnken, die ressorteren onder de concessie, meebrengen. Zij dienen gebruik te mken vn de in De Brug voorziene fciliteiten en concessies, wrover de ontmoetingshuisbeheerder hen voorf zl informeren. De huurder/gebruiker kijkt er nuwgezet op toe dt er geen lcoholische drnken worden geschonken n jongeren beneden de zestien jr en geen sterke drnk n minderjrigen beneden de chttien jr. r De rd, inhoud en duur vn de toegestne ctiviteit mogen niet ñruijken vn dtgene wrvoor oorspronkelijk toelting werd verteend; De ctiviteiten mogen niet in strijd zijn met de openbre orde en de goede zeden. De huurders moeten de beplingen vstgesteld in de lgemene en sectorle vooruvrden opgelegd in de milieuvergunning strikt nleven. Er dient bijzondere ndcht te zijn voor de vn toepssing zijnde geluidsnormen vn hoofdstuk 4.5 vn VLAREM ll en de uurregeling voor elektronische versterkte muziek vstgesteld in rtikel vn VLAREM ll (sectorle milieuvergunningsvoorwrden voor ontspnningsi n richtingen). De exploittie vn de inrichting en het gebruik vn (een) elektronische versterke(s) die muziek voortbrengt(en) is, béhlve op zon- en feestdgen, verboden vnf 3 uur tot 7 uur. Het geluidsdrukniveu in de Denszl, fkomstig vn de elektronisch versterkte muziek moet begrensd worden tot 100 db(a) (zie voetnoot). t. Voor de overige zlen moet het geluidsdrukniveu begrensd worden tot 85 db(a). ln functie vn de beperking vn de geluidsemissie vn de Denszl mogen de rechtstreekse toegängsdeuren nr buiten uitsluitend worden gebruikt voor het lossen en lden en ls nooduitgng. Het is verboden om deze deúren tijdens het evenement open te zetten voor de verluchting eniof klimtistie vn de zl. r lndien vereist, stelt de huurder zich in regel met SABAM, betlt de billijke vergoeding en zorgt voor de nodige vergunningen om de ctiviteit te lten pltsvinden. Verplichtingen vn de huurder omtrent de huurperiode: Het in gereedheid brengen vn de fgehuurde infrstructuur kn enkel tijdens de uren wrvoor werd fgehuurd. Blj het overschrijden vn de gestelde gebruiksuren zl een forfitire toeslg vn 150,00 EUR voor de Denszl en 2s,00 EUR voor de overige zlen per overschreden uur worden ngerekend. I Deze mximle geluidsnorm vn 100 db(a) werd vstgesteld in een koestisch onderzoek vn l4september 2006, uitgevoerd door DBA-Consult.

8 Verplichtingen vn de huurder omtrent de zl O Onder geen enkel beding kn een opbouw/fbouw of het in gereedheid brengen vn de zl, voorfgnde of erop volgende ctiviteiten verstoren, evenls lopende ctivíteiten. De gehuurde infrstructúur bevindt zich in stndrd-opstelling, evenls in een correcte ls nette stt. De huurder verbindt er zich toe om n de ctiviteit de zlen opnieuw te verlten zols hij deze heeft ngetroffen (nette stt, stndrdopstelling tfels en stoelen). De huurder moet l het fvl dt tijdens de ctiviteit wordt geproduceerd onmiddellijk meenemen. Eventueel kn er tijdelijk een continer worden gepltst wrbij lle eruit voortvloeiende kosten wel ten lste zijn vn de huurder. Wnneer de huurder toch nog fvl chterlt of de firys niet doet of de frigo's niet leegmkt of de keuken vuil chterlt, wordt er een eenmlige forfitire toeslg vn 1 00,00 EUR ngerekend. Rmen, deuren, liftdeuren en -wnden, muren, pnelen en vloeren kunnen niet worden beplkt en/of beschilderd, beschreven of bekld. lndien een beplde constructie noodzkelijk is, dient voorf contct te worden genomen met de ontmoetingshuisbeheerder voor toestemming. Het is niet toegelten bijkomende bewegwijzering n te brengen binnen het gebouw of publiciteitsmteril te verspreiden of te verkopen zonder toelting vn de ontmoeti ngsh uisbeheerder. Artikel 14: De std stelt enkel de infrstructuur ter beschikking, mr kn niet ls inrichter worden beschouwd. De huurder zlin zijn verhouding tot de std ls inrichter worden beschouwd en is gehouden tot nleving vn lle wettelijke en reglementire beplingen die op hem ls inrichter rusten. De huurder vrijwrt de std hiervoor. Voor meer informtie hieromtrent kn de húurder het "Fuifdriboek" rdplegen. De huurder is inzke veiligheid en nsprkelijkheid verntwoordelijk voor:. Al de schde die door hem of door de deelnemers n de ctiviteit wordt toegebrcht n het gebouw, de toegngsweg en de instllties vn de zl. o Het doen nleven vn het verbod gevrlijke stoffen of vloeistoffen in het gebouw te brengen.. Het doen nleven vn het lgemeen rookverbod in de loklen. Enkel buiten mg er gerookt worden, wrbij er wel moet over gewkt worden dt er geen storende geluiden zijn voor de nbije omgeving. ln nsluiting met rtikel $1 vn VLAREM ll is het verboden om versieringen n te brengen in licht brndbre mterilen of mterilen die bij brnd giftige gssen fgeven.. Het doen nleven vn de wet op de openbre dronkenschp en vn de wet op de jeugdbescherming.. Het doen nleven vn het verbod op nchtlwi. Het vrij houden vn de nooduitgngen. Het is verboden obstkels voor (nood)uitgngen of brndbluspprten te pltsen en hinderlijke voonruerpen op de grond te leggen.. Het wken over de niet-overschrijding vn het mximum toegelten ntl deelnemers:

9 De huurder is zelf verntwoordelijk voor de ctiviteiten in de gehuurde infrstructuur. Deze ctiviteiten mogen niet in strijd zijn met de openbre orde en de goede zeden. De huurder beschikt over een verzekering burgerhlke nsprkelijkheid. Artikel 15: De std beschikt over een brndverzekeringspolis wrin bepld is dt de eigenr fstnd doet vn verhl ten nzien vn de orgnistoren. Dt wil zeggen dt de orgnistoren (huurders) utomtisch verzekerd zijn tegen brnd. De std beschikt tevens over een polis objectieve nsprkelijkheid bij brnd en ontplofl,ing. De std beschikt over een polis burgerlijke en contrctuele nsprkelijkheid voor ingebruiknme door huurders. lnzge in deze polissen is mogelijk bij dä ontmoetingshuisbeheerder. De std neemt geen bewkingsplicht op zich. De std kn niet verntwoordelijk gesteld worden voor diefstl, beschdiging of verlies vn mteril dt toebehoort n de huurder of betrekking heeft op de ótiviteit die hij inricht. De std kn niet verntwoordelijk gesteld worden voor chtergelten voorwerpen. Artikel 16: Annulerinq lndien de huurder de ctiviteit niet lt pltsvinden, stelt hij de std in kennis vn deze nnulering per ngetekende brief, gericht n het Stdsbestuur Alst, Grote Mrkt 3, 9300 Alst. De huurder is een nnuleringsvergoeding verschuldigd. De nnuleringsvergoeding voor de Denszl, l dn niet met keuken, bedrgt:. De helft vn de huurprijs indien de nnulering meer dn 5 mnden voor de geplnde ctiviteit gebeurt De gehele huurprijs indien de nnulering minder dn 5 mnden voor de geplnde ctiviteit gebeurt. De nnuleringsvergoeding voor de Boon- en Mrtenszl en de Cfetri bedrgt: ' De helft vn de huurprijs indien de nnulering meer dn 2 mnden voor de geplnde ctiviteit gebeurt ' De gehele huurprijs indien de nnulering minder dn 2 mnden voor de geplnde ctiviteit gebeurt. Enkel de dtum vn de ngetekende zending komt in nmerking voor het beplen vn de n nuleri ngsvergoed i ng. Betlingen vn huurprijs en wrborg(en) worden ngewend tot betling vn de nnuleringsvergoeding. lndien dit niet volstt om de nnuleringsvergoedìng te betlen, wordt een invordering bij fzonderlijke stt toegestuuid, dewelke doór de h-uurder voldn moet worden binnen de 10 werkdgen.

10 ln gevl vn nnulering verbindt de huurder er zich toe zijn doelgroep en het secretrit tijdig op de hoogte te brengen vn de nnulering (vi miling, persmededeling...). De nnuleringsvergoeding kn door het college vn burgemeester en schepenen worden kwijtgescholden in gevl vn overmcht, lndien de ontmoetingshuisbeheerder door overmcht de gehuurde ruimten niet ter beschikking kn stellen, zl hiervoor door de huurder geen schdevergoeding kunnen worden gevrgd. Enkel het betlde huurgeld en de wrborg(en) zl worden terugbetld. Artikel 17: Ontbindinq vn de huurovereenkomst Conform rtikel 1729 B.W. kn de std ls verhuurder nrgelng vn de omstndigheden de huur doen ontbinden indien de huurder het gehuurde voor een nder gebruik bezigt dn wrvoor het bestemd ws, of voor een gebruik wruit enig ndeel kn ontstn voor de verhuurder. Conform rtikel 1741 B.W. wordt het huurcontrct ontbonden door het tenietgn vn het gehuurde goed, en door de niet-nkoming vn zijn verplichtingen door de huurder. ln gevl vn hoogdringendheid is de ontmoetingshuisbeheerder gemchtigd door de std om de overeenkomst te ontbinden nmens de std. ln gevl vn ontbinding vn het contrct is de huurder niet meer gerechtigd de gehuurde infrstructuur te betreden, behlve voor ontruiming. Reeds betlde huurgelden en wrborg(en) blijven voor de std definitief verworven en eventuele sldo's vn huurgeld en wrborg(en) blijven verschuldigd, ten titel vn schdevergoeding. Artikel 18: Nuttiqe dressen SABAM Front office Arlenstrt 75 1O4O BRUSSEL e-mil : website : ILVA Zuid lll lndustrieln EREMBODEGEM-AALST tel. : fx: Billijke vergoeding Outsourcing Prtners Postbusl Sl 9OOO GENT 12 tel. : fx: e-mil : website : dienst Finnciën sectie lnvorderingen Zwrte Zusterstrt 8 93OO AALST tel. : fx: Artikel 19: Geschillen - Bevoeqdheid rechtbnken fndien de huurder ernstige inbreuken op het verhuurreglement pleegt, kn de std Alst op nbeveling vn de stuurgroep vn De Brug een nieuwe reservtie weigeren.

11 De overeenkomsten die op grond vn onderhvig reglement tot stnd komen, zijn ondenuorpen n het Belgisch recht. Geschillen die ontstn nr nleiding vn een huurovereenkomst worden ondenruorpen n het Vredegerecht Alst Tweede Knton. Artikel 20: lnwerkinqtredino reqlement Dit reglement treedt in werking op 1 pril 2014 en is vn onbeplde duur.

12

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG VERHUURREGLEMENT

ONTMOETINGSHUIS DE BRUG VERHUURREGLEMENT ONTMOETINGSHUIS DE BRUG VERHUURREGLEMENT Artikel 1: Verhuur ontmoetingshuis De Brug De stad Aalst is eigenaar van ontmoetingshuis De Brug, gelegen te Hertshage 11-19, 9300 Aalst (tel. 053 73 21 95 en 053

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Verhuurreglement ontmoetingshuis De Brug

Verhuurreglement ontmoetingshuis De Brug Verhuurreglement ontmoetingshuis De Brug Artikel 1: Verhuur ontmoetingshuis De Brug Stad Aalst is eigenaar van ontmoetingshuis De Brug, gelegen Hertshage 11-19, 9300 Aalst. De stad stelt in het ontmoetingshuis

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES

VERHUUR- EN GEBRUIKSREGLEMENT REPETITIERUIMTES DE RAAD, Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23/04/2013 waarbij een overeenkomst met vzw Rockschool werd afgesloten om de repetitieruimtes uit te baten Gelet op het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

WET BIBOB MODEL 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur WET BIBOB MODEL 3 Wet evordering integriteitseoordelingen door het openr estuur Formulier voor: Gemchtigd nvrger nmens de rechtspersoon BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd voor GEMACHTIGD AANVRAGER NAMENS DE

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING

WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerln 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vk

Nadere informatie

Verhuurreglement Koninginnepark

Verhuurreglement Koninginnepark Verhuurreglement Koninginnepark Artikel 1 Verhuur Koninginnepark De gemeente Maasmechelen is eigenaar van het Koninginnepark (hierna het park ) met bijhorende kiosk gelegen te Eisden-Maasmechelen, Koninginnelaan,

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST

VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST VERHUURREGLEMENT ZALEN EN LOKALEN VAN DE STAD AALST Artikel 1: Algemene bepalingen De stad Aalst verhuurt zalen en lokalen en verhuurt ze aan de huurders, zoals bepaald in artikel 2. Alle sociale, culturele,

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN

ENERGIEPREMIE B2 a ISOLATIE VAN DE MUREN ENERGIEPREMIE B2 ISOLATIE VAN DE MUREN Een doordchte en goed uitgevoerde isoltie vn de woning kn het verwrmingsseizoen verkorten, het gebruik vn een verwrmingsinstlltie met een lger vermogen toelten en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009)

ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Santander Consumer Finance Benelux BV 1 mei 2009) ALGEMENE VOORWAARDEN FINANCIËLE LEASE (Sntnder Consumer Finnce Benelux BV 1 mei 2009) Artikel 1: Toepsselijkheid Algemene Voorwrden Op lle tussen prtijen te sluiten finnciële lese-overeenkomsten zijn de

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3

Deel 2 hoofdstuk 19 BOEKHOUDEN GEBOEKSTAAFD -- DEEL 2 -- HFD 19. Versie 1.01 -- 31-aug-2011. Aannemersbedrijf 1 / 3. Aannemersbedrijf 2 / 3 Annemersbedrijf 1 / 3 Deel 2 hoofdstuk 19 de dministrtie vn dienstverlenende bedrijven Projectkrt Voor elk project wordt een voorclcultie gemkt. Deze wordt op de projectkrt vstgelegd. Tijdens de uitvoering

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b

Aanvraagformulier drank- en horecavergunning model b Anvrgformulier drnk- en horecvergunning model b Anvrg ter verkrijging vn een vergunning voor de uitoefening vn het horecbedrijf bestemd voor rechtspersonen die zich richten op ctiviteiten vn recretieve,

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Akkerstraat 99-A. 400 per maand KZ Groningen. Lefier. kantoor. te huur

Akkerstraat 99-A. 400 per maand KZ Groningen. Lefier. kantoor. te huur Akkerstrt -A 77 KZ Groningen kntoor te huur 400 per mnd Lefier bog@lefier.nl 0-0 0 00 www.lefier.nl Kenmerken Loctie Kntoorruimte dres: Akkerstrt -A oppervlkte: 6 (m vvo) postcode: 77 KZ ntl bouwlgen:

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning

Meldingsformulier wijziging aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Meldingsformulier wijziging nhngsel leidinggevenden drnk- en horecvergunning Anvrg ter wijziging vn het nhngsel behorende bij onderstnde drnk- en horecvergunning op grond vn rtikel 30 Drnk- en Horecwet

Nadere informatie

er minicamping LY YODDQGHUHQ EH amp pee omfo G GRRU KHW 'H 9HUJXQ GH RRU K QDDO 9ODDQGHUHQ #LY YOD UHQ EH HUHQ E ORJLHV#LY YODDQGH

er minicamping LY YODDQGHUHQ EH amp pee omfo G GRRU KHW 'H 9HUJXQ GH RRU K QDDO 9ODDQGHUHQ #LY YOD UHQ EH HUHQ E ORJLHV#LY YODDQGH stenk mer cmpin DWLRQDD O 9ODD QGU Q Q UJXQG GRRU KW 'SDUWPQW LQW YODDQGUQ E UQDWLRQDDO 9ODD QGUQ JLV#LY YODDQG UQ E ristisch e o t d n vergu r rkntoo verhuu WLRQDDO 9ODDQGUQ 9UJXQG GRRU KW 'SDUWPQW LQWUQD

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing 2015/6606 Ruimtelijke onderbouwing Ten behoeve vn het besluit tot fwijken vn het bestemmingspln krchtens rtikel 2.12, lid 1, sub, onder vn de Wet lgemene beplingen omgevingsrecht (Wbo) voor het uitbreiden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING

notitie luchtkwaliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/akkr/027 ir. R.J.A. Groen drs. M.J.Schilt 1. INLEIDING notitie vn Twickelostrt 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefx 0570 69 73 44 onderwerp projectcode referentie opgemkt door luchtkwliteit Trompenburg te Lisse LIS16-2 LIS16-2/kkr/027

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistishe ngiften in te vullen en door te sturen vi internet. Het etreft een door de FOD Eonomie volledig eveiligde

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN

REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN REGLEMENT VERHUUR TITEL I : ALGEMEENHEDEN Art. 1. - Dit reglement regelt de verhuur van de volgende lokalen van Theater Krakeel Toneelzaal Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge Foyer Teaterstraat 33, 9050 Gentbrugge

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 8

Internetopgaven hoofdstuk 8 Internetopgven hoofdstuk 8 IO.8.1 Zie onderstnde MVA-stt vn Anders BV, producent vn kunststof kozijnen. MVA stt Anders BV Omschrijving Anschf Anschf Afschrijvings- Boekwrde Afschrijving Boekwrde dtum wrde

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie

BIS BenW adviezen JOIN - 9022. Til-s 1122 E P to. akkoord. W \ I w bespreken \ Vergader ng B&W van 24-1-l-2015. tr Niet akkoord tr Gewijzigde versie Til-s 1122 E P to lt-?s r> GEMEENTE vveert Afdeling Nm opsteller voorstel Portefeui I lehouder Onderwerp Projectontw kkeling Zontrop, Hugo AF (Frns) vn Eersel B&W-voorstel: BW-009022 Zknummer JOIN: zlt5lotr463

Nadere informatie

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097

Voorwaarden Vouwwagen- en toercaravanverzekering (Standaarddekking) nr. 1097 Voorwrden Vouwwgen- en toercrvnverzekering (Stndrddekking) nr. 1097 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Verzekerden: 1.1.1 de verzekeringnemer, zols genoemd op het polisld; 1.1.2 de eigenr, de houder en de door

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklring gift 1 De ondergetekende (nm schenker): ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25

EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Vn krht vnf 20 feruri 2008 12.00 uur GMT EUROPESE BINNENVAART & KUSTVAART - TOELICHTING OP REGEL 25 Dekking overeenkomstig de Klsse 1 Regels vn de Stemship Mutul Underwriting Assoition (Bermud) Limited,

Nadere informatie

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013

FACEBOOK MARKETING. WORD óók 6 JUNI 2013 Congres FACEBOOK MARKETING 6 JUNI 2013 WORD óók SPONSOR! Op donderdg 6 juni 2013 orgniseren Entopic en Likeconomics de eerste editie vn Congres Fcebook Mrketing. Een event wrbij de inzet vn Fcebook voor

Nadere informatie

Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL

Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL Ahrend. Inrichters MEDIATHEEK KELDER EN RUIMTE D1001 SCHETSVOORSTEL PROGRAMMA VAN EISEN Situtie: Alle fysieke boeken (800 meter) vn de bovenverdieping verpltst nr de kelder. (zomer 2016) Bovenverdieping

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk

Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk Bijlage bij hoofdstuk BIJLAGEN De ondersteuning vn Wmo-nvrgers Een onderzoek onder nvrgers en hun mntelzorgers Mirjm de Klerk Ann Mri Mrngos Mrth Dijkgrf Alice de Boer Bijlge bij hoofdstuk 2... 3 Bijlge bij hoofdstuk 3... 7

Nadere informatie

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:...

Dhr. / Mevr... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Datum activiteit:... Activiteit:... 1. Identiteit van de gebruiker (Moet meerderjarig zijn, Hierna gebruiker genoemd) Dhr. / Mevr.... Adres... Postnummer:... Gemeente... Tel. en of GSM... E-Mail:... Nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: ALGEMENE HUUROVEREENKOMST 1. NOWEDO vzw met zetel DOVENONTMOETINGSCENTRUM EFFETA in de Polderstraat 76a te 8310 SINT-KRUIS (Brugge) Hierna vernoemd de VERHUURDER en 2 (Naam & adres).

Nadere informatie

2013 Data en Prijzen PREMIUM SCHOLEN KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING. SPAANS LEREN IN SPANJE, MEXICO EN LATIJNS-AMERIKA vanaf 1986

2013 Data en Prijzen PREMIUM SCHOLEN KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING. SPAANS LEREN IN SPANJE, MEXICO EN LATIJNS-AMERIKA vanaf 1986 2013 Dt en Prijzen SPAANS LEREN IN SPANJE, MEXICO EN LATIJNSAMERIKA vnf 1986 PREMIUM SCHOLEN KWALITEIT INNOVATIE SAMENWERKING Detils en voorwrden zie pgin 23. 100% 100% 100% prijsgrntie Als je hetzelfde

Nadere informatie

Van Dunschotens Vis Vof Snoekbaarsweg BK Bunschoten Spakenburg

Van Dunschotens Vis Vof Snoekbaarsweg BK Bunschoten Spakenburg Postdres: Postbus 450 5830 AL BOXMEER K n toordres: Rdhuisplein 1 5831 JX Boxmeer Bnk: NL18RABOo 108700550 BTW- nr: 806385297.8.01 Teletoon: 0485-585 911 Fx: 0485-572 432 E-mil : gemeente@boxmeer.nl Website

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014

abcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 bcdefg Nieuwsbrief 1 9 september 2014 Algemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 6

Internetopgaven hoofdstuk 6 Auteurs: Krijgsheld G. & Strver J.P.G.A. isn: 97-89-001-82065-7 www.eginselenvndefinnieledministrtie.noordhoff.nl 2013 Noordhoff Uitgevers v Internetopgven hoofdstuk 6 IO 6.1 Niole en Frns Berkhuizen runnen

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 Besluit vn de secretris vn Noord-Hollnd vn 30 november 2015 nr. 721556/721581 tot vststelling vn het Besluit ondermndt, volmcht en mchtiging directie Concernzken Noord-Hollnd 2016 De secretris vn Noord-Hollnd;

Nadere informatie

Automatische ontluchters

Automatische ontluchters Automtische ontluchters OUR EUROPEAN PRESENCE 2 AUTOMATISCHE ONTLUCHTERS s r e t r u q d e H s e l d s n g n i r u t c f u n M g n i r u t c f u n M s e l S INHOUD MINIVENT MV 4 3 MINIVENT MV-R 4 DUOVENT

Nadere informatie

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging...

Dhr., Mevr... Adres... Gemeente... Tel... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er voor de vereniging... HUUROVEREENKOMST EN REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BIJ HET GEBRUIK VAN DE ZAAL HET GILDENHUIS. 1. Identiteit van de huurder*. Dhr., Mevr.... Adres... Gemeente... Tel.... nr. identiteitskaart... Vertegenwoordig(st)er

Nadere informatie

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099

Tentamen: Kansrekening en Statistiek P0099 Fculteit Economie en Bedrijfskunde Tentmen: Knsrekening en Sttistiek 1 6011P0099 Tentmendtum & -tijd: 15 december 015, 1:00 17:00 Studiejr 015-016 Duur vn het tentmen: 3 uur Legitimtie: U dient zich te

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015

abcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 bcdefg Nieuwsbrief 1 1 september 2015 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

Handleiding & Onderhoud:

Handleiding & Onderhoud: Hndleiding & Onderhoud: CE certifict Inhoudsopgve Blz 2. 1: Veiligheidsvoorschriften. 2: Algemene richtlijnen. 3: Onderhoud mchine. 4: Storingen en reprtie. 5: Lijst vn de onderdelen. (foto 1) 6: Montge

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES

ß-tt-Lo)c. to oo GEMEENTE vve E RT. Þ ü. ø n. ? Þ fi 4. n ru et akkoord n Gewijzigde versie. ! Anders, nl. .o l. n c-stuk ADVIES ì 6ú.o l >Ê to oo GEMEENTE vve E RT Sector Ruimte Openbr: EI Afdeling Zknummer(s) ngekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeui I lehouder(s) Not Grondbeleid 2014 Projectontwikkeling Herm Velders-Geurtse

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet.

edatenq is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te vullen en door te sturen via internet. Hndleiding edatenq Mndelijkse enquête toerisme en hotelwezen Inleiding edatenq is een toepssing die de ondernemingen de mogelijkheid iedt om hun sttistische ngiften in te vullen en door te sturen vi internet.

Nadere informatie

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST

ALGEMENE HUUROVEREENKOMST ALGEMENE HUUROVEREENKOMST TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. De Zilverlink vzw, met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS OVEREENGEKOMEN

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2012

Correctievoorschrift VWO 2012 Correctievoorschrift VWO 0 tijdvk wiskunde B Het correctievoorschrift bestt uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels Vkspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie