PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG"

Transcriptie

1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten voor boekhouden is 100. Voor het onderdeel journaalposten kunnen 34 punten worden behaald. Jesron B.V te Apeldoorn verhuurt grondverzetmachines aan onder andere aannemersbedrijven. De grondverzetmachines worden met daartoe gehuurde speciale vrachtauto s naar diverse bouwplaatsen in Nederland vervoerd. De grondverzetmachines worden in zes jaar afgeschreven tot de restwaarde is bereikt. Op grondverzetmachines die in de loop van het jaar worden aangeschaft of afgestoten, wordt afgeschreven naar evenredigheid van de gebruiksduur. Ontvangen kortingen op aangeschafte grondverzetmachines worden afzonderlijk geboekt. Het groot onderhoud aan de grondverzetmachines wordt vrijwel uitsluitend in eigen beheer uitgevoerd. Incidenteel wordt onderhoud aan derden uitbesteed. Kleine reparaties worden altijd door Jesron B.V. zelf uitgevoerd. De kosten van het groot onderhoud aan de grondverzetmachines worden geboekt op de rekening Onderhanden onderhoudswerk. Deze kosten bestaan uit uurlonen van monteurs, kosten van materialen uit eigen magazijn en door derden in rekening gebrachte kosten van uitgevoerd onderhoud. De dekking van de kosten van het groot onderhoud wordt berekend door middel van een opslag in de verhuurtarieven. Na gereedmelding van het groot onderhoud worden de geboekte kosten op de rekening Onderhanden onderhoudswerk overgeboekt naar de rekening Kosten grondverzetmachines. De kosten van kleine reparaties worden direct ten laste van de rekening Kosten grondverzetmachines gebracht. Jesron B.V. heeft onder andere de volgende grootboekrekeningen in gebruik. 005 Grondverzetmachines 430 Afschrijvingskosten grondverzetmachines 015 Afschrijving grondverzetmachines 110 Bank 480 Transportkosten grondverzetmachines 130 Debiteuren 140 Crediteuren 700 Onderhanden onderhoudswerk 170 Loonheffing 800 Kosten grondverzetmachines 175 Sociale lasten 810 Opbrengst verhuurmachines 180 Te verrekenen omzetbelasting 850 Opbrengst groot onderhoud 185 Verschuldigde omzetbelasting 910 Incidentele baten en lasten 260 Tussenrekening brutolonen 940 Genoten korting 310 Materialen onderhoudsmagazijn 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 Journaliseer, onder vermelding van het nummer van de vraag, voor Jesron B.V. de volgende posten voor de maand juli 2005, waarbij uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de genoemde grootboekrekeningen. Er kan worden volstaan met het vermelden van de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. Laat na elke journaalpost een regel open. 1. Factuur ontvangen van Mannesmann Nederland B.V. te Vianen wegens de levering van een Tipre 12 tons grondverzetmachine , extra brede rupsbanden, meerprijs , , Af: korting , , Omzetbelasting 19% , ,50 Inruil Comanne 6 tons grondverzetmachine , Omzetbelasting 19% , , , 2. Factuur ontvangen van Westerhuis B.V. te Gouda. Levering en montage van een waterdicht en verwarmd bedieningshuis op een Tipre grondverzetmachine 8.500, Groot onderhoud grondverzetmachines volgens specificatie , , Omzetbelasting 19% , , De kosten van de installatie van het bedieningshuis moeten worden geactiveerd. 3. Door het onderhoudsmagazijn zijn materialen verstrekt ten behoeve van: groot onderhoud , kleine reparaties , , 4. De afschrijving over juli 2005 van de onder post 1 aangeschafte grondverzetmachines Tipre 12 tons en de ingeruilde Comanne 6 tons van respectievelijk en 1.185, moet nog worden geboekt. De aanschaf en de buitengebruikstelling hebben in juli 2005 plaatsgevonden. De ingeruilde grondverzetmachine Comanne 6 tons is in 2000 aangeschaft voor ,. Hierop is tot en met juni , afgeschreven. 5. Factuur ontvangen van Van Lissen B.V. te Rotterdam wegens uitgevoerd groot onderhoud aan boor- en slijpmachines , Omzetbelasting 19% , ,20 2

3 6. Factuur verzonden aan bouwcombinatie De Heijplaat v.o.f. te Delft voor de verhuur van grondverzetmachines in de maand juli Huur Tipre en Comanne van 10 juli tot 27 juli , Omzetbelasting 19% , , In het bedrag van , is een opbrengst van 3.480, begrepen voor groot onderhoud. 7. De specificatie van de lonen over de maand juli 2005 is als volgt: brutolonen , af: loonheffing , sociale lasten , , Per bank betaald , 8. Factuur ontvangen van transportbedrijf Lagerwaard B.V. te Zoeterwoude. Voor u vervoerd naar bouwplaatsen in Enschede en Alkmaar in de maand juli 2005: Machines typen Tipre en Comanne , Omzetbelasting 19% , 9. Uit de urenverantwoording van de monteurs blijkt dat in de afgelopen periode de loonkosten als volgt kunnen worden toegerekend: aan groot onderhoud , aan kleine reparaties , 4.879, , 10. Volgens het periodieke verslag van de onderhoudsafdeling is in de maand juli 2005 gereedgekomen het groot onderhoud aan zes grondverzetmachines van het type Tipre voor een bedrag van , 3

4 OPGAVE II Bij een controle in april 2006 van de boekhouding over 2005 van handelsonderneming C. en W. Vermeulen V.O.F. te Hendrik Ido Ambacht is een aantal fouten geconstateerd. C. en W. Vermeulen V.O.F. past in haar boekhouding de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultaatbepaling. Bij inkoop van goederen wordt de ontvangst van goederen en van facturen afzonderlijk geboekt. Voorzover geconstateerde fouten betrekking hebben op het resultaat van 2005 moeten ze worden geboekt op de grootboekrekening Correctierekening Alle correctieboekingen vinden plaats per 30 april De firmanten C. Vermeulen en W. Vermeulen delen ieder voor gelijke delen in het resultaat van de onderneming. In de boekhouding van handelsonderneming C. en W. Vermeulen V.O.F. komen onder meer de volgende grootboekrekeningen voor. 010 Inventaris 400 Bedrijfskosten 015 Afschrijving inventaris 480 Interestkosten 070 6% Hypothecaire lening 700 Voorraad goederen 110 Bank 720 Inkopen 120 Vooruitbetaalde kosten 800 Kostprijs verkopen 130 Debiteuren 840 Opbrengst verkopen 140 Te verrekenen omzetbelasting 900 Correctierekening Verschuldigde omzetbelasting 152 Te betalen kosten 160 Crediteuren 190 Privé C. Vermeulen 192 Privé W. Vermeulen A. Journaliseer voor handelsonderneming C. en W. Vermeulen V.O.F. over 2005, onder vermelding van het nummer van de vraag, de volgende posten, waarbij uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van de genoemde grootboekrekeningen. Er kan worden volstaan met het vermelden van de nummers van de grootboekrekeningen en de bedragen. Laat na elke journaalpost een regel open. 1. Een factuur van 19 december 2005 voor ontvangen goederen ad 4.760,, inclusief 760, omzetbelasting, is abusievelijk als verkoopfactuur geboekt. De ontvangst van de goederen in het magazijn is wel juist geboekt. 2. Een factuur voor de aanschaf van een nieuwe computer per 1 januari 2005 voor een bedrag van 1.785,, inclusief 285, omzetbelasting, is voor het totale bedrag als bedrijfskosten geboekt. De computer wordt in drie jaar met gelijke bedragen per jaar afgeschreven tot een restwaarde van 10% van de aanschafprijs. 3. Op 2 juli 2005 is de premie van de opstalverzekering ad 910, voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 van de bankrekening afgeschreven. Dit bedrag is als bedrijfskosten geboekt en er is verzuimd bij het opmaken van de balans per 31 december 2005 rekening te houden met het vooruitbetaalde bedrag. 4. Op 31 december 2005 is de betaling van de interest ad 6.000, over de 6% hypothecaire lening voor de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 geboekt op de rekening Interestkosten. 5. De betaling per bank op 12 december 2005 van een bedrag van ,, inclusief 2.280, omzetbelasting, aan crediteur A.J. Janssen is abusievelijk geboekt als betaling aan debiteur A.F. Janssen. 4

5 6. Bij de inventarisatie van de goederenvoorraad per 31 december 2005 is een partij goederen met een inkoopwaarde van 2.700, incourant verklaard. De verwachte verkoopwaarde wordt geschat op 50% van de inkoopwaarde. De waardevermindering is nog niet geboekt. 7. Een nota voor in december 2005 gekochte relatiegeschenken van 1.190,, inclusief 190, omzetbelasting, is op 24 januari 2006 ontvangen en in 2006 als bedrijfskosten geboekt. De relatiegeschenken zijn in 2005 cadeau gedaan aan enkele grote afnemers. 8. Firmant C. Vermeulen heeft verzuimd aan de boekhouder door te geven dat hij eind , op zijn privé-bankrekening heeft ontvangen van debiteur C. Flipse. Op de rekening Correctierekening 2005 hebben in april 2006 geen andere boekingen plaatsgevonden. 9. Het saldo van de rekening Correctierekening 2005 moet per 30 april 2006 worden overgeboekt naar de privérekeningen van C. Vermeulen en W. Vermeulen. B. Stel de grootboekrekening Correctierekening 2005 op over april 2006 en sluit deze rekening af per 30 april Einde 5