Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50."

Transcriptie

1 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. COPERNICUS BV Copernicus bv is een handelsonderneming die zijn goederen verkoopt aan de detailhandel. De goederen worden gescheiden van de facturen ontvangen en in de administratie verantwoord tegen vaste verrekenprijzen. De vaste verrekenprijs bestaat uit de verwachte gemiddelde inkoopprijs vermeerderd met de verwachte directe inkoopkosten. De eventuele prijsverschillen worden geboekt bij ontvangst van de goederen. De onderneming past de methode van de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultatenberekening. Bij Copernicus zijn onder andere de volgende grootboekrekeningen in gebruik: A Inventaris 021 Afschrijving inventaris 060 6% Hypothecaire lening o/g 090 Rekening-courant directie 100 Kas 110 Rabobank 120 Debiteuren 130 Crediteuren 150 Nog te ontvangen bedragen 151 Vooruitontvangen bedragen 152 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitbetaalde bedragen 160 Te verrekenen omzetbelasting 165 Verschuldigde omzetbelasting 169 Af te dragen omzetbelasting 170 Af te dragen loonheffingen 200 Kruisposten 210 Te betalen lonen 400 Loonkosten 410 Afschrijvingskosten 420 Transportkosten 430 Interestkosten 440 Sociale lasten 460 Algemene kosten 700 Voorraad goederen 710 Inkopen 720 Prijsverschillen op inkopen 800 Kostprijs verkopen 820 Opbrengst verkopen 830 Verleende kortingen 900 Diverse baten en lasten Een aantal feiten in de maand maart 2009 moet nog worden gejournaliseerd. Bij het journaliseren kan worden volstaan met het vermelden van uitsluitend de s van de grootboekrekeningen en de bedragen. Van de firma Jaczon is een factuur ontvangen voor te leveren goederen stuks artikel AB ,- Omzetbelasting 19%,, ,50 Totaal factuurbedrag ,50 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

2 1. Journaliseer de van Jaczon ontvangen factuur. De artikelen AB die zijn vermeld op de factuur van post 1 zijn ontvangen en in het magazijn opgenomen tegen de vaste verrekenprijs van 75,- per stuk. 2. Journaliseer de ontvangst van de artikelen AB. Van de curator in het faillissement van debiteur J. de Vries is bericht ontvangen, dat een slotuitkering zal worden gedaan van 20% op onze factuur van 2.380,- inclusief 19% omzetbelasting. De vordering is al geheel afgeboekt en de betaalde omzetbelasting is terugontvangen van de Belastingdienst. 3. Journaliseer het bericht van de curator. Per bank is betaald de periodieke aflossing op de 6% hypothecaire lening van ,- en de interest over de periode 1 april tot 1 oktober 2009 van 3.900,-. 4. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest. Van transportonderneming Tako is een factuur ontvangen van 1.071,- inclusief 19% omzetbelasting, voor het vervoer van de bij post 2 vermelde goederen. 5. Journaliseer de van Tako ontvangen factuur. Voor de showroom is een vitrinekast geleverd en geplaatst en is de oude vitrinekast afgevoerd. De firma De Jong stuurde daarvoor de volgende factuur. Aan u geleverd een vitrinekast 5.000,- Plaatsingskosten 325, ,- Inruil oude vitrinekast 225, ,- Omzetbelasting 19% 969, ,- De oude vitrinekast is destijds aangeschaft voor 2.000,- en tot het moment van buitengebruikstelling is er 1.800,- op afgeschreven. 6. Journaliseer de van De Jong ontvangen factuur. De loonspecificatie over de maand maart 2009 is als volgt: Brutolonen ,- Verrekening verstrekte voorschotten 500, ,- Loonheffingen 3.634,- Te betalen ,- De sociale lasten voor rekening van de werkgever bedragen 1.922,-. 2

3 7. Journaliseer de loonspecificatie over maart 2009 en de sociale lasten die voor rekening komen van de werkgever. Aan firma De Bok zijn de volgende goederen geleverd: 20 stuks artikel AB 2.500,- 30 stuks artikel PQ 3.300,- 25 stuks artikel ZZ 1.875, ,- Omzetbelasting 19% 1.458,25 Factuurbedrag 9.133,25 De goederen zijn heden uit het magazijn geleverd. De vaste verrekenprijzen voor de goederen AB, PQ en ZZ bedragen respectievelijk 75,-, 80,- en 50,-. 8. Journaliseer de verkoopfactuur en de aflevering van de goederen. De transportkosten voor de verzending door UPS van bij post 8 geleverde goederen bedragen 178,50 inclusief 19% omzetbelasting. Hiervoor is een factuur ontvangen. 9. Journaliseer de van UPS ontvangen factuur. Van de verzekeringsmaatschappij is in maart 2009 een aanvullende premienota ontvangen van 300,- voor de bedrijfsschadeverzekering voor het eerste halfjaar De voorschotnota die begin januari 2009 is ontvangen en geboekt bedraagt 1.500,-. Over de maanden januari en februari 2009 is er rekening gehouden met het bedrag van de voorschotnota. 10. Journaliseer zowel de ontvangst van de aanvullende premienota als de correctie van de boekingen over januari en februari Van de onlangs van Primaat nv ontvangen goederen XX is een gedeelte wegens beschadiging geretourneerd. Hiervoor is de volgende creditnota ontvangen: Van u retour ontvangen: 40 stuks artikel XX 1.556,- omzetbelasting 19% 295,64 Totaal 1.851,64 De beschadigde goederen zijn bij ontvangst in de voorraad opgenomen. De vaste verrekenprijs voor artikel XX bedraagt 40,- per stuk. 11. Journaliseer de van Primaat nv ontvangen creditnota en het retourzenden van de goederen. Bij de bank gestort vanuit de kas een bedrag van 5.000, Journaliseer de storting van het kasgeld. Door de directeur van Copernicus zijn voor privégebruik goederen met een vaste verrekenprijs van 1.300,- uit het magazijn genomen. De omzetbelasting is 19%. 13. Journaliseer de opname van de goederen uit het magazijn. Een ontvangst per bank van debiteur J. van Alphen van 1.499,40 is geboekt als een betaling aan crediteur Q. van Alphen. 3

4 14. Journaliseer de correctie van de ontvangst. Over de maand maart 2009 moet nog rekening worden gehouden met de volgende kosten: afschrijving inventaris 200,- verzekeringskosten 450,- interest 6% hypothecaire lening 750,- De interest op de hypothecaire lening wordt halfjaarlijks vooruitbetaald. 15. Journaliseer deze kosten over de maand maart Periodiek wordt de voorraad goederen geïnventariseerd. 16. Noem twee redenen voor de inventarisatie van de voorraad goederen. Copernicus overweegt ook zelf producten te gaan produceren. Dit vereist onder meer een investering in vaste activa van ,-. Het gemiddeld in de benodigde grondstoffen te investeren bedrag bedraagt ,-. De vaste activa hebben een verwachte levensduur van vier jaar en de restwaarde is nihil. Afschrijving vindt plaats met gelijke bedragen per jaar. De interest is 6% over het gemiddeld in de vaste activa geïnvesteerde bedrag gedurende de gehele gebruiksduur. 17. Bereken de gemiddelde interestkosten per jaar van de vaste activa. 18. Bereken de jaarlijkse interestkosten van de grondstoffen. Einde examenonderdeel Financiële Administratie 4

5 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 8 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Behoort bij opgave: COPERNICUS BV DINSDAG 16 JUNI 2009 A9.2 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

6 1. Journaliseer de van Jaczon ontvangen factuur. (2 punten) 2. Journaliseer de ontvangst van de artikelen AB. (2 punten) 3. Journaliseer het bericht van de curator. (3 punten) 2

7 4. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest. (2 punten) 5. Journaliseer de van Tako ontvangen factuur. (2 punten) 3

8 6. Journaliseer de van De Jong ontvangen factuur. (6 punten) 7. Journaliseer de loonspecificatie over maart 2009 en de sociale lasten die voor rekening komen van de werkgever. (4 punten) 4

9 8. Journaliseer de verkoopfactuur en de aflevering van de goederen. (4 punten) 9. Journaliseer de van UPS ontvangen factuur. (3 punten) 5

10 10. Journaliseer zowel de ontvangst van de aanvullende premienota als de correctie van de boekingen over januari en februari (3 punten) 11. Journaliseer de van Primaat nv ontvangen creditnota en het retourzenden van de goederen. (3 punten) 6

11 12. Journaliseer de storting van het kasgeld. (1 punt) 13. Journaliseer de opname van de goederen uit het magazijn. (2 punten) 14. Journaliseer de correctie van de ontvangst. (3 punten) 7

12 15. Journaliseer deze kosten over de maand maart (4 punten) 16. Noem twee redenen voor de inventarisatie van de voorraad goederen. (2 punten) 17. Bereken de gemiddelde interestkosten per jaar van de vaste activa. (2 punten) 18. Bereken de jaarlijkse interestkosten van de grondstoffen. (2 punten) Einde examenonderdeel Financiële Administratie 8

13 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING KOSTPRIJSCALCULATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 A9.3 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. PASCAL BV Pascal bv is een onderneming die in opdracht van grote filiaalbedrijven in serie producten vervaardigt. Elke serie heeft een doorlooptijd van minstens twaalf maanden. Tegelijkertijd zijn meer series in productie. Voor de verschillende te gebruiken grondstoffen worden aan het begin van elke serie vaste verrekenprijzen vastgesteld. Voor het jaar 2008 wordt voor producten van serie A per product 2 kg grondstof X gebruikt, waarvan de vaste verrekenprijs per kg is vastgesteld op 7,50. De vaste verrekenprijs is inclusief de directe inkoopkosten en een opslag van 10% van de vaste verrekenprijs voor constante indirecte inkoopkosten. Voor het vervaardigen van producten van serie B wordt het halffabricaat Y ingekocht en in de administratie geadministreerd tegen de vaste verrekenprijs van 10,- per stuk inclusief directe inkoopkosten en een opslag van 5% van de vaste verrekenprijs voor constante indirecte inkoopkosten. 1. Geef een mogelijke verklaring voor het verschil in opslagpercentage voor indirecte inkoopkosten tussen de producten van serie A en serie B. 2. Noem twee methoden van opslagberekening die in industriële ondernemingen worden gebruikt voor het doorberekenen van indirecte kosten in de kostprijs. 3. Bereken de verwachte inkoopprijs inclusief directe inkoopkosten van grondstof X. Voor de vervaardiging van de producten van serie A wordt gebruikgemaakt van een machine die is aangeschaft voor ,-. Uitgegaan wordt van een gebruiksduur van 6 jaar. De restwaarde van de machine wordt geraamd op nihil. Afschrijving vindt plaats met gelijke bedragen per jaar. De voor de volledige financiering van deze machine aangetrokken lening wordt jaarlijks per 31 december afgelost met het bedrag dat vrijvalt aan jaarlijkse afschrijving. De interest wordt jaarlijks achteraf voldaan en is 6½% per jaar. 4. Bereken het bedrag van de jaarlijkse afschrijving op de machine. 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

14 5. Bereken het totaalbedrag dat op de lening aan interest moet worden voldaan gedurende de looptijd van deze lening. De normale productie van producten van serie A is stuks per jaar. Voor 2008 wordt een werkelijke productie verwacht van stuks. De variabele directe loonkosten hiervoor worden geraamd op ,-. De interestkosten worden gelijkmatig verdeeld over de gebruiksduur van de machine. De overige vaste kosten bedragen ,-. 6. Bereken de standaardkostprijs van één product van serie A. 7. Bereken het verwachte bezettingsresultaat op de vaste kosten voor 2008 bij de productie van producten van serie A en geef aan of dit voordelig of nadelig is. Begin april 2008 blijkt dat in het eerste kwartaal van producten van serie A zijn vervaardigd; producten van serie A zijn verkocht voor 35,70 per eenheid inclusief 19% omzetbelasting; kg grondstof X voor de productie van producten van serie A is verbruikt. 8. Bereken het efficiencyresultaat op grondstoffen X van producten van serie A over het eerste kwartaal van 2008 en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. 9. Bereken het standaardverkoopresultaat van producten van serie A over het eerste kwartaal van Voor producten van serie B is de normale productie en afzet stuks per jaar. Naast de kosten van halffabricaten Y zijn voor 2008 de volgende kosten gegeven. Constante kosten: machinekosten ,- per jaar arbeidskosten ,- per jaar Variabele kosten: verpakkingskosten 50,- per 100 producten verkoopkosten 5% van de verkoopprijs exclusief omzetbelasting De verkoopprijs exclusief omzetbelasting is vastgesteld op 25,- per product van serie B. 10. Bereken de dekkingsbijdrage van één product van serie B. 11. Bereken de break-evenomzet voor producten van serie B. Eind 2008 blijkt, dat bij de vervaardiging van producten van serie B een voordelig efficiencyresultaat op de verpakkingskosten is behaald van 3% van het standaardverbruik. Er zijn stuks geproduceerd en verkocht voor 24,50 per stuk exclusief omzetbelasting. De overige werkelijke kosten zijn gelijk aan de standaardkosten. 12. Bereken de totale omzet over 2008 van producten van serie B. 13. Bereken het bedrijfsresultaat over 2008 van producten van serie B en geef aan of dit voordelig of nadelig is. De standaardkostprijs van producten van serie C bedraagt 30,- per stuk, waarvan 12,- constante kosten. In de kostprijs is rekening gehouden met de noodzakelijke kosten van afval en uitval. 2

15 14. Geef aan wat de begrippen afval en uitval inhouden. Voor producten van serie C is voor 2008 de volgende break-evengrafiek gemaakt. Constante kosten en dekkingsbijdrage bij producten van serie C Bijdragen Constante kosten Dekkingsbijdrage stuks (x 1.000) 15. Teken in het uitwerkingenboekje in de grafiek de lijn van de variabele kosten van 0 tot producten van serie C. 16. Geef in het uitwerkingenboekje in de grafiek aan waar de break-evenafzet ligt van de producten van serie C en zet daarbij de letter B. 17. Bereken voor 2008 de normale productie en afzet van producten van serie C. 18. Bepaal vanuit de break-evengrafiek voor 2008 de nettowinst bij een afzet van producten van serie C. Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 3

16 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 6 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE KOSTPRIJSCALCULATIE Behoort bij opgave: PASCAL BV DINSDAG 16 JUNI 2009 A9.4 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

17 1. Geef een mogelijke verklaring voor het verschil in opslagpercentage voor indirecte inkoopkosten tussen de producten van serie A en serie B. (2 punten) 2. Noem twee methoden van opslagberekening die in industriële ondernemingen worden gebruikt voor het doorberekenen van indirecte kosten in de kostprijs. (2 punten) 3. Bereken de verwachte inkoopprijs inclusief directe inkoopkosten van grondstof X. (1 punt) 4. Bereken het bedrag van de jaarlijkse afschrijving op de machine. (2 punten) 2

18 5. Bereken het totaalbedrag dat op de lening aan interest moet worden voldaan gedurende de looptijd van deze lening. (3 punten) 6. Bereken de standaardkostprijs van één product van serie A. (5 punten) 7. Bereken het verwachte bezettingsresultaat op de vaste kosten voor 2008 bij de productie van producten van serie A en geef aan of dit voordelig of nadelig is. (4 punten) 8. Bereken het efficiencyresultaat op grondstoffen X van producten van serie A over het eerste kwartaal van 2008 en geef aan of dit resultaat voordelig of nadelig is. (4 punten) 3

19 9. Bereken het standaardverkoopresultaat van producten van serie A over het eerste kwartaal van (3 punten) 10. Bereken de dekkingsbijdrage van één product van serie B. (3 punten) 11. Bereken de break-evenomzet voor producten van serie B. (4 punten) 12. Bereken de totale omzet over 2008 van producten van serie B. (1 punt) 4

20 13. Bereken het bedrijfsresultaat over 2008 van producten van serie B en geef aan of dit voordelig of nadelig is. (5 punten) 14. Geef aan wat de begrippen afval en uitval inhouden. (2 punten) 15. Teken in het uitwerkingenboekje in de grafiek (hier onder) de lijn van de variabele kosten van 0 tot producten van serie C. (3 punten) Constante kosten en dekkingsbijdrage bij producten van serie C Bijdragen Constante kosten Dekkingsbijdrage stuks (x 1.000) 16. Geef in het uitwerkingenboekje in de grafiek (hier boven) aan waar de break-evenafzet ligt van de producten van serie C en zet daarbij de letter B. (2 punten) 5

21 17. Bereken voor 2008 de normale productie en afzet van producten van serie C. (2 punten) 18. Bepaal vanuit de break-evengrafiek voor 2008 de nettowinst bij een afzet van producten van serie C. (2 punten) Einde examenonderdeel Kostprijscalculatie 6

22 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING PERIODE-AFSLUITING WOENSDAG 17 JUNI 2009 A9.5 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. NOORDZIJ BV Van de productieonderneming Noordzij bv te Delft is de volgende gedeeltelijke saldibalans per 30 juni 2008 gegeven. Rekeningnrs Namen van de rekeningen Debet Credit Gebouwen en terreinen Machines en installaties Overige vaste activa Afschrijving gebouwen Afschrijving machines en installaties Aandelenkapitaal Ongeplaatst aandelenkapitaal Algemene reserve % Hypothecaire lening o/g Liquide middelen Rabobank Te verrekenen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Debiteuren Dubieuze debiteuren Voorziening debiteuren Crediteuren Te betalen dividendbelasting Voorraad materialen Directe materiaalkosten Directe loonkosten Indirecte en algemene kosten Verkoopkosten Berekende materiaalkosten Berekende directe loonkosten Berekende indirecte en algemene kosten Voorraad producten A Kostprijs verkopen Opbrengst verkopen Interest Diverse baten en lasten STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

23 Voor het definitief opstellen van de halfjaarbalans per 30 juni 2008 moeten nog enkele boekingen worden verricht en enkele fouten worden hersteld. Bij het maken van de journaalposten kan worden volstaan met het uitsluitend vermelden van de s van de grootboekrekeningen en de bedragen. Noordzij past de permanence de l inventaire toe met maandelijkse resultaatbepaling. Een machine met een aanschafprijs van ,-, die reeds geheel is afgeschreven, is eind juni contant verkocht voor 5.355,- inclusief 19% omzetbelasting. 1. Journaliseer de verkoop van de machine. In juni 2008 is een machine gekocht voor ,- exclusief 19% omzetbelasting onder inruil van een installatie voor ,- eveneens exclusief 19% omzetbelasting. Hiervoor is een factuur ontvangen, die nog moet worden geboekt. De aanschafprijs van de verkochte installatie is ,-, waarop tot het moment van verkoop ,- is afgeschreven. 2. Journaliseer de aankoop van de machine en de inruil van de installatie. De afschrijving op de overige vaste activa bedraagt 2.180,- per maand. Abusievelijk is in het eerste halfjaar van 2008 steeds 2.810,- per maand geboekt. 3. Journaliseer de correctie van de afschrijving op de overige vaste activa. In mei 2008 is besloten aan de aandeelhouders bonusaandelen te verstrekken ten laste van de Algemene reserve. Hiertoe is de grootboekrekening 053 Uit te reiken aandelen in de boekhouding opgenomen. De bonusuitkering is 10%. Alle aandelen zijn 100,- nominaal. De dividendbelasting is 15%. In juni 2008 zijn dividendbewijzen omgewisseld voor de bonusuitkering. Zowel het besluit van de bonusuitkering als de omwisseling van de dividendbewijzen moeten nog worden geboekt. 4. Journaliseer het besluit van de bonusuitkering en de omwisseling van de dividendbewijzen. Eind juni 2008 wordt getaxeerd, dat er een voorziening op debiteuren nodig is van 70% van het van dubieuze debiteuren te vorderen bedrag exclusief 19% omzetbelasting. 5. Journaliseer de correctie van de rekening Voorziening debiteuren. In april 2008 is een ontvangen inkoopfactuur voor materialen van W. de Kruijf bv van 4.165,- als verkoopfactuur geboekt voor 4.615,-. De in het bedrag van de ontvangen factuur begrepen omzetbelasting ad 665,- is als omzet geboekt. 6. Journaliseer de correctie van de inkoopfactuur. Bij inventarisatie blijkt de werkelijke voorraad materialen per 30 juni ,- te bedragen. Nader onderzoek maakt duidelijk dat een aflevering aan de productieafdeling van ,- niet is geboekt. Bovendien moet nog rekening worden gehouden met de onder post 5 genoemde inkoopfactuur voor materialen. Het resterende verschil is niet te verklaren. 2

24 7. Journaliseer de correctie van de rekening Voorraad materialen. Eind juni 2008 zijn er producten gereedgekomen waarvan de kostprijs als volgt is opgebouwd: Materialen ,- Directe loonkosten ,- Indirecte en algemene kosten ,- Totaal ,- 8. Journaliseer de eind juni 2008 gereedgekomen producten. Een in juni 2008 geleverde en gefactureerde hoeveelheid producten A met een fabricagekostprijs van 9.000,- is door de afnemer retourgezonden. Aan de afnemer is kort na ontvangst van de producten A een creditnota gezonden van ,- exclusief 19% omzetbelasting. Zowel de terugontvangst van de producten A als de creditnota moeten nog in juni 2008 worden geboekt. 9. Journaliseer de terugontvangst van de producten A en de creditnota. Per eind juni 2008 bedraagt de intrinsieke waarde per geplaatst aandeel Noordzij 190, Bereken de totale intrinsieke waarde van Noordzij per eind juni Verschillende ondernemingen hebben te maken met de wettelijke regels omtrent de verslaglegging. 11. Waar worden in de wet de regels geformuleerd inzake de jaarlijkse financiële verslaglegging van bv s? De wet onderscheidt kleine, middelgrote en grote rechtspersonen. 12. Op basis van welke criteria wordt dit onderscheid gemaakt? Noordzij berekent voor elk halfjaar de interestlast en de uitgaven die verband houden met de hypothecaire lening. Per 1 juni van elk jaar wordt op de hypothecaire lening ,- afgelost. De interestbetaling vindt maandelijks aan het einde van de desbetreffende maand plaats. 13. Bereken de interestkosten voor de hypothecaire lening over de eerste helft van Aan verschillende soorten aandelen zijn rechten verbonden. 14. Noem twee rechten verbonden aan een gewoon aandeel? Andere ondernemingsvormen dan de besloten vennootschap zijn onder andere de maatschap en de venootschap onder firma. Tussen de maatschap en de vennootschap onder firma bestaat een aantal verschillen. 15. Wat is het verschil tussen deze ondernemingsvormen ingeval van faillissement? De directie van Noordzij overweegt om per 31 december 2008 een machine met een boekwaarde op dat moment van ,- te vervangen. De machine is per 1 januari 2005 aangeschaft. De jaarlijkse afschrijving op deze machine is 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar. 16. Bereken de aanschafprijs van deze machine. 3 Einde examenonderdeel Periodeafsluiting

25 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 7 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE PERIODE-AFSLUITING Behoort bij opgave: NOORDZIJ BV WOENSDAG 17 JUNI 2009 A9.6 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

26 1. Journaliseer de verkoop van de machine. (5 punten) 2. Journaliseer de aankoop van de machine en de inruil van de installatie. (6 punten) 2

27 3. Journaliseer de correctie van de afschrijving op de overige vaste activa. (3 punten) 4. Journaliseer het besluit van de bonusuitkering en de omwisseling van de dividendbewijzen. (5 punten) 3

28 5. Journaliseer de correctie van de rekening Voorziening debiteuren. (2 punten) 6. Journaliseer de correctie van de inkoopfactuur. (4 punten) 4

29 7. Journaliseer de correctie van de rekening Voorraad materialen. (3 punten) 8. Journaliseer de eind juni 2008 gereedgekomen producten. (3 punten) 5

30 9. Journaliseer de terugontvangst van de producten A en de creditnota. (4 punten) 10. Bereken de totale intrinsieke waarde van Noordzij per eind juni (2 punten) 11. Waar worden in de wet de regels geformuleerd inzake de jaarlijkse financiële verslaglegging van bv s? (2 punten) 12. Op basis van welke criteria wordt dit onderscheid gemaakt? (2 punten) 6

31 13. Bereken de interestkosten voor de hypothecaire lening over de eerste helft van (3 punten) 14. Noem twee rechten verbonden aan een gewoon aandeel? (2 punten) 15. Wat is het verschil tussen deze ondernemingsvormen ingeval van faillissement? (2 punten) 16. Bereken de aanschafprijs van deze machine. (2 punten) Einde examenonderdeel Periodeafsluiting 7

32 PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 2 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 17 JUNI 2009 A9.7 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. De uitwerkingen moet u maken in het bijgeleverde uitwerkingenboekje. Uit de antwoorden moet duidelijk blijken hoe de bedragen zijn verkregen. BRUNEL BV Van Brunel bv te Heemskerk zijn over 2008 de volgende gegevens bekend: de totale kosten, inclusief de interestkosten van het vreemde vermogen, zijn 92% van de omzet; de interestkosten van het vreemd vermogen bedragen ,-; de omzet exclusief 19% omzetbelasting bedraagt ,-; van de bruto-omzet is 20% contant betaald, waarbij een korting is gegeven van 2% van het brutobedrag; op 1 januari 2008 is van debiteuren te vorderen ,- en op 31 december ,-; het gemiddeld eigen vermogen is 22% van het gemiddeld totaal vermogen; de vennootschapsbelasting is 25% van de belastbare winst; het gemiddeld totaal vermogen bedraagt ,-; het jaar wordt gesteld op 365 dagen. 1. Bereken de totale kosten exclusief de interestkosten van het vreemd vermogen over Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen vóór belasting over Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over Bereken in één decimaal de interestkosten in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen over Bereken over 2008 de totale korting die Brunel heeft verstrekt in verband met contante betaling in een percentage afgerond op één decimaal van de totale omzet. 6. Bereken over 2008 in gehele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren. Brunel is een bv. Zij heeft aandelen uitgegeven. Een bv kan ook obligaties uitgeven. 1 STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

33 7. Noem twee verschillen tussen obligaties en aandelen. Een bv kent verschillende organen. Eén daarvan is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 8. Noem drie bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Brunel heeft ook een ondernemingsraad. 9. Noem drie onderwerpen waarvoor de ondernemingsraad door de onderneming om advies moet worden gevraagd over een voorgenomen besluit. Brunel heeft een zodanige omvang wat betreft omzet en balanstotaal, dat zij haar jaarrekening ingevolge wettelijke bepalingen moet laten controleren door een deskundige. 10. Aan welke functionaris is deze wettelijke controle opgedragen en aan wie brengt hij/zij verslag uit? Van de totale activa per 31 december 2008 bestaat 31,5% uit de som van vlottende activa (inclusief liquide middelen). Het gemiddeld totaal vreemd vermogen bestaat voor 30% uit vreemd vermogen op korte termijn. De solvabiliteit gemeten als de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen is 22%. 11. Bereken in één decimaal de current ratio per 31 december Een onderneming kan te maken krijgen met faillissement of met surseance van betaling. 12. Wat is het verschil bij het aanvragen van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling? De gebouwen waarin Brunel haar bedrijf uitoefent zijn op 1 januari 2008 vier jaar oud. Op 1 januari 2008 bedraagt de boekwaarde ,-. De afschrijving geschiedt in jaarlijks gelijke bedragen tot een restwaarde van ,- is bereikt. De resterende levensduur is 16 jaar. 13. Bereken de aanschafprijs van de gebouwen. Brunel verkoopt per 31 december 2008 een overtollig geworden machine. De koopsom zal worden voldaan door een contante betaling van ,-, gevolgd door vier jaarlijkse termijnen van elk 9.000,-. De termijnen worden betaald aan het einde van elk jaar, voor het eerst per 31 december De samengestelde interest is 6% per jaar. 14. Bereken op basis van samengestelde interest de contante waarde per 1 januari 2009 van de totale koopsom. Ultimo 2008 bedraagt het geplaatst aandelenkapitaal ,-. In het voorjaar van 2009 besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om ,- eigen vermogen aan te trekken om het vreemd vermogen gedeeltelijk af te lossen. Hiertoe zullen nieuwe aandelen worden uitgegeven à 15,- per aandeel. De emissie staat uitsluitend open voor houders van bestaande aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van 10,- per stuk. 15. Bereken het geplaatst aandelenkapitaal na emissie. 16. Bereken de toename van de agioreserve ten gevolge van de emissie. 2 Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie

34 EXAMENNUMMER: NAAM: PDB DIT EXAMEN ON- DERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGENBOEKJE BEDRIJFSECONOMIE Behoort bij opgave: BRUNEL BV WOENSDAG 17 JUNI 2009 A9.8 Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is STICHTING NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PRAKTIJKEXAMENS

35 1. Bereken de totale kosten exclusief de interestkosten van het vreemd vermogen over (3 punten) 2. Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen vóór belasting over (4 punten) 3. Bereken in één decimaal de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen na belasting over (5 punten) 4. Bereken in één decimaal de interestkosten in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen over (4 punten) 5. Bereken over 2008 de totale korting die Brunel heeft verstrekt in verband met contante betaling in een percentage afgerond op één decimaal van de totale omzet. (2 punten) 2

36 6. Bereken over 2008 in gehele dagen de gemiddelde krediettermijn van debiteuren. (4 punten) 7. Noem twee verschillen tussen obligaties en aandelen. (2 punten) 8. Noem drie bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. (3 punten) 9. Noem drie onderwerpen waarvoor de ondernemingsraad door de onderneming om advies moet worden gevraagd over een voorgenomen besluit. (3 punten) 10. Aan welke functionaris is deze wettelijke controle opgedragen en aan wie brengt hij/zij verslag uit? (2 punten) 3

37 11. Bereken in één decimaal de current ratio per 31 december (4 punten) 12. Wat is het verschil bij het aanvragen van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling? (2 punten) 13. Bereken de aanschafprijs van de gebouwen. (4 punten) 14. Bereken op basis van samengestelde interest de contante waarde per 1 januari 2009 van de totale koopsom. (3 punten) 15. Bereken het geplaatst aandelenkapitaal na emissie. (3 punten) 16. Bereken de toename van de agioreserve ten gevolge van de emissie. (2 punten) 4 Einde examenonderdeel Bedrijfseconomie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 3 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 10 JUNI 2009 VOORMIDDAG D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 11 JANUARI 2011 08.45-10. DAG28.1PDB300175:DAG28.1PDB300175 21-12-2010 09:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 18 JANUARI 2011 17.30 19. AVO09.1PDB300174:AVO09.1PDB300174 21-12-2010 10:48 Pagina 1 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 22 JUNI 2010 17.30-19.00 UUR Beschikbare tijd 1

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE KRAKER BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 18 EN 19 JANUARI 2011 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing

300 Voorraad keuken 070 4% Onderhandse lening. dranken 110 Fortisbank. 485 Verzekeringskosten 170 Te betalen loonheffing PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 5 JUNI 2007 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB KOSTENCALCULATIE 4 OEFENEXAMEN 3 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 16 JANUARI 2013 19.45 UUR 21.45 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 8 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl)

Examen HAVO. Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Handelswetenschappen en recht (oude stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. PDB kostencalculatie 4 Oefenexamen 2 Dit oefenexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Het aantal te behalen punten is 38. Bij elke vraag staat aangegeven

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen,

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Kostencalculatie niveau 4 Examenopgaven Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 22 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Administratie van de industriële onderneming

Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Administratie van de industriële onderneming Theorie en opgaven A.A. Bakker Brinkman Uitgeverij Amsterdam 2011 Omslagontwerp: Proforma, Barcelona Opmaak: Sander

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Lever origineel en kopie van het examenpapier in.

Lever origineel en kopie van het examenpapier in. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 24 JUNI 2015 12.15 UUR 15:15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit x pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Kostprijscalculatie 9 november 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet.

BKB PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007. Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. BKB DIT EXAMEN BESTAAT UIT 6 PAGINA S EN EEN BIJLAGE VAN 1 PAGINA PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN MAANDAG 11 JUNI 2007 A 4.1 Beschikbare tijd 4 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. De

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 5 opgaven en omvat 26 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING DINSDAG 20 DECEMBER 2016 12.15-15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE

OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE OEFENOPGAVEN LESBRIEF INDUSTRIE 6 VWO Opgave 1. De onderneming Haakma BV heeft voor 2005 de volgende voorcalculatie met betrekking tot de toegestane kosten opgesteld. De constante fabricagekosten bestaan

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 PDB DIT EXAMENONDERDEEL BESTAAT UIT 9 PAGINA S EN EEN SET BIJLAGEN VAN 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 A1.3 Beschikbare tijd 3 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd.

Motiveer altijd uw antwoorden, ook als dat niet expliciet wordt gevraagd. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING WOENSDAG 29 JUNI 2016 12.15 15.15 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 9 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 24 JUNI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM EINDEXAMEN VWO 2015 tevens 1 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie