- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk ,- en ,- afgeschreven.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven."

Transcriptie

1 Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/ Gebouwen ,- Eigen vermogen ,- Machines ,- 9% hypothecaire Voorraad goederen ,- lening ,- Debiteuren ,- Crediteuren ,- Vooruitbetaalde Te betalen kosten ,- premie 6.000,- Liq.middelen , , ,- Voor 2008 zijn de volgende gegevens begroot: - De verkopen zijn geheel op rekening en zijn gelijkmatig over de maanden verspreid. Voor 2008 bedragen de verkopen naar verwachting ,-. - De krediettermijn van de debiteuren is steeds 2 maanden. - De inkopen zullen in ,- bedragen en worden geheel in dat jaar ontvangen. De inkopen zijn steeds voor de helft contant betaald en voor de helft op rekening. De krediettermijn van crediteuren is steeds 1 maand. - Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk ,- en ,- afgeschreven. - Eind 2008 zal een machine contant worden gekocht voor ,- waarop in ,- wordt afgeschreven. - De premie voor de verzekering wordt altijd op 1 juli voor één jaar vooruitbetaald. Tot 1 juli 2008 is de premie 1.000,- per maand, daarna 1.200,- per maand. - 9% hypothecaire lening: hierop wordt elk jaar op 30 juni en 31 december ,- afgelost. Op die data wordt ook de interest van deze lening achteraf betaald. - De overige kosten over 2008 bedragen ,-. Hiervan wordt in ,- betaald en de rest in De kosten die op 1 januari 2008 nog betaald moeten worden, worden in het eerste kwartaal van 2008 betaald. - De brutowinst is 40% van de inkoopwaarde van de omzet. a. Stel de liquiditeitsbegroting voor 2008 samen. b. Stel de resultatenbegroting voor 2008 samen. c. Stel de verwachte balans op per 31 december 2008.

2 Bijlage bij opgave 1 Liquiditeitsbegroting Ontvangsten: Debiteuren... Uitgaven: Contante inkopen... Crediteuren... Machine... Verzekeringspremie... Aflossing... Interest... Overige kosten Totaal uitgaven... Toename liquide middelen... Afname liquide middelen... Beginsaldo liquide middelen... Eindsaldo liquide middelen...

3 Bijlage bij opgave 1 Resultatenbegroting Opbrengsten: Omzet... Kosten: Inkoopwaarde van de omzet... Overige kosten (specificeren): Totale kosten... Resultaat (winst of verlies)...

4 Bijlage bij opgave 1 Verwachte balans per 31/ Gebouwen... Eigen vermogen... Machines... 9% hypothecaire Voorraden... lening... Debiteuren... Crediteuren... Vooruitbetaalde Te betalen kosten... verz.premie... Winstsaldo Liq.middelen

5 Opgave 2 Groothandel Daka bv handelt in kleding. Voor 2009 is de volgende omzetbegroting opgesteld: Omzet exclusief 19% btw 1e kwartaal ,- 2e kwartaal ,- 3e kwartaal ,- 4e kwartaal ,- - De omzetten zijn gelijkmatig binnen de kwartalen verdeeld over de maanden. - De brutowinst is 150% van de inkoopprijs exclusief 19% btw. - De opslagtermijn van de voorraad is 1 maand. - Alle inkopen zijn op rekening. - De kredietduur van de crediteuren is 2 maanden. - De verkoopkosten zijn 4% van de omzet exclusief btw en worden steeds 1 maand na het ontstaan van de omzet betaald. De btw op de verkoopkosten is 19%. a. Bereken de brutowinst over het 3e kwartaal van b. Bereken welk bedrag aan crediteuren betaald wordt in het 3e kwartaal van c. Bereken de verkoopkosten die op resultatenbegroting van het 3e kwartaal 2009 vermeld staan. d. Bereken de verkoopkosten die op de liquiditeitsbegroting van het 3e kwartaal 2009 vermeld staan.

6 Opgave 3 Handelsonderneming Pegasus een liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting voor het eerste kwartaal van 2009 maken. Daarvoor zijn deze gegevens verzameld. omzet inkopen oktober , ,- november , ,- december , ,- januari , ,- februari , ,- maart , ,- - De verkopen zijn voor 80% op rekening en voor 20% contant. De krediettermijn van debiteuren bedraagt 1 maand. - De inkopen zijn geheel op rekening. De krediettermijn van crediteuren is 1,5 maand. - Een deel van het magazijn is verhuurd voor 6.000,- per jaar. De huur wordt per kwartaal vooruitontvangen op de eerste dag van elk kwartaal. - Aan lonen wordt elke maand 4.000,- betaald. - De sociale lasten zijn 30% van de betaalde lonen en worden aan het einde van elk kwartaal betaald. - Het vakantiegeld is 9.000,- per jaar en wordt in mei uitbetaald. - De afschrijvingskosten bedragen 300,- per maand. - In maart 2009 wordt aan investeringen 8.000,- betaald. - In februari 2009 wordt 3.000,- aan winstbelasting betaald. - Op 31 maart wordt 4.000,- op een lening afgelost. Op die datum worden ook de interestkosten van deze lening over het eerste kwartaal achteraf betaald: 3.600,-. - De overige kosten bedragen ,- per jaar. Deze kosten ontstaan regelmatig gedurende een jaar. De overige kosten worden in het eerste tot en met het vierde kwartaal betaald in de verhouding 2 : 3 : 2 : 5. - In maart zal een bestelauto met een boekwaarde van 3.000,- contant worden verkocht voor 3.600,- - Op 1 februari 2009 zal een nieuwe lening worden opgenomen van ,-. Het bedrag wordt op de rekening bij de post- bank gestort. De interestkosten van deze lening bedragen 500,- per maand. De betaling van deze interest vindt elk jaar achteraf plaats op 31 januari. - De brutowinst bedraagt 30% van de omzet. a. Stel de liquiditeitsbegroting voor het eerste kwartaal van 2009 samen. Gebruik de bijlage bij deze opgave. b. Stel de resultatenbegroting voor het eerste kwartaal van 2009 samen. Gebruik de bijlage bij deze opgave.

7 Gegeven is de balans van Tikkie Trug 6: Balans Materialen ,- Eigen verrmogen ,- Te vorderen Lening Sportfonds ,- contributie 2.000,- Crediteuren 9.000,- Nog te ontvangen Te betalen kosten 2.000,- sponsor geld ,- Te betalen Bank ,- salarissen 800,- Kas , ,- Over het jaar 2007 heeft de penningmeester van Tikkie-trug 6 de volgende financiele gegevens verzameld. - Er zijn doelen, netten, ballen etc. aangeschaft per kas voor 5.000,-. Verder is materiaal afgevoerd als grof vuil. De waarde van dit materiaal bedraagt 700,-. - In 2007 is in totaal 1.500,- op materiaal afgeschreven. - Van de contributie is gegeven:. een volwassenlid betaalt 120,- per jaar. een jeugdlid betaalt 50,- per jaar. - In 2007 zijn er 140 volwassen leden en 230 jeugdleden. - Alle jeugdleden betaalden in 2007 hun contributie op tijd per bank. 10 volwassenleden moeten nog over 2007 betalen. - In 2007 is ook de contributie per bank ontvangen die aan het begin van het jaar nog te vorderen was. - Er is 4.000,- op de lening van het Sportfonds afgelost; dit bedrag is per bank betaald. De rente op deze lening over 2007 bedraagt 1.600,- en zal in 2008 betaald worden. - Het salaris per trainer bedraagt 180,- per maand; er zijn 7 trainers. Het op 1 januari 2007 te betalen salaris is in 2007 betaald. Op 31 december moet nog 3 maanden salaris van 3 trainers betaald worden. Het salaris wordt per bank betaald. - Een sponsor betaalt de vereniging 20,- per lid per jaar. De sponsorbijdrage is in 2007 per bank ontvangen. De nog te te ontvangen bijdrage op 1 januari 2007 is per bank ontvangen. - De vereniging gebruikt 8 velden. - De huur van deze velden wordt in 2007 voor een jaar vooruitbetaald per bank en bedraagt 180,- per veld per maand. Deze betaling vond plaats op 1 maart Tot die datum werd de huur elke maand per bank betaald. Stel de liquiditeitsbegroting, begroting van baten en lasten en de eindbalans per 31 december 2007 samen.

8 Bijlage bij opgave 3 Liquiditeitsbegroting 1e kwartaal 2009 Ontvangsten: Debiteuren... Contante verkopen... Huur... Lening... Verkoop bestelauto Totaal ontvangsten... Uitgaven: Crediteuren... Lonen... Sociale lasten... Vakantie-geld... Investering... Belasting... Lening... Interest... Overige kosten Totaal uitgaven... Mutatie liquide middelen...

9 Bijlage bij opgave 3 Resultatenbegroting 1e kwartaal 2009 Opbrengsten: Omzet... Huur... Verkoopwinst bestelauto Totaal opbrengsten... Kosten: Inkoopwaarde van de omzet Totaal kosten... Resultaat...

10 Management en Organisatie VWO 6 Hoofdstuk 31 Begrotingen 2 Uitwerkingen Opgave 1 a. Bijlage I Liquiditeitsbegroting Ontvangsten: Debiteuren Uitgaven: Contante inkopen Crediteuren Machine Verzekeringspremie Aflossing Interest Overige kosten Totaal uitgaven Toename liquide middelen Afname liquide middelen - Beginsaldo liquide middelen Eindsaldo liquide middelen

11 b. Bijlage II Resultatenbegroting Opbrengsten: Omzet Kosten: Inkoopwaarde van de omzet Overige kosten (specificeren): Afschrijving gebouw Afschrijving machines Afschrijving nieuwe machine Interestkosten Verzekeringskosten Overige kosten Totale kosten Resultaat (winst of verlies) c. Bijlage III Verwachte balans per 31/ Gebouwen Eigen vermogen Machines % hypothecaire Voorraden lening Debiteuren Crediteuren Vooruitbetaalde Te betalen kosten verz.premie Winstsaldo Liq.middelen

12 Opgave 2 a. Maximumscore Brutowinst = x 150 = ,- 250 b. Maximumscore Betaald = 1/3 x x 100 x 1,19 = , /3 x x 100 x 1,19 = , ,- N.B = 2 fouten: btw en opslagduur vergeten. c. Maximumscore 1 Verkoopkosten = 4% x = ,- d. Maximumscore 2 Verkoopkosten = 4% x 1/3 x x 1,19 = ,- + 4% x 2/3 x x 1,19 = , ,- Opgave 3 a. Maximumscore 7 Ontvangsten: Debiteuren ,- 1) Contante Verkopen ,- 2) Huur 1.500,- Lening ,- Verkoop bestelauto 3.600, ,- Uitgaven: Crediteuren ,- Lonen ,- Sociale lasten 3.600,- Vakantiegeld - Investering 8.000,- Belasting 3.000,- Aflossing 4.000,- Interest (rente) 3.600,- Overige kosten , Totaal uitgaven ,- Toename liq.middelen ,- 1) 80% x ( ) = ) 20% x ( ) =

13 b. Maximumscore 6 Opbrengst verkopen (omzet) ,- Huuropbrengst 1.500,- Verkoopwinst bestelauto 600, Totaal opbrengsten Kosten: Inkoopwaarde van de verkopen ,- Lonen ,- Sociale lasten 3.600,- Vakantiegeld 2.250,- Afschrijvingskosten 900,- Interestkosten 4.600,- Overige kosten , Totaal kosten Netto winst Tikkie Trug 6 Inkomsten Contributie = 130 x x 50 Sponsor x Uitgaven Materiaal Aflossing Rente Salaris x 180 x x 180 x 9 Huur = 8 x 180 x x 180 x Tekort Baten Contributie x x 50 Sponsor x Lasten Afschrijving Verlies materiaal 700 Rente Salaris x 180 x 12 Huur x 180 x Nadelig saldo 500

14 Balans Materiaal*** EV * Te vorderen contributie Lening Bank Crediteuren Kas Te betalen kosten Vooruitbet huur: Te betalen salaris 1.620** (2 maanden x 180 x 8) Te betalen rente * = (nadelig saldo van baten en lasten) ** = 3 trainers x 180 x 3 maanden *** = Te vorderen contributie: 10 x 120

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst)

Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) www.jooplengkeek.nl Interne verslaggeving Kosten en uitgaven Bedrijven zijn verplicht 1 maal per jaar een balans op te stellen en een winst & verliesrekening te maken. (voor de belastingdienst) Meestal

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 1 Van handelsonderneming BEA bv, die in één product handelt, zijn de volgende 2 grafieken gegeven. In grafiek 1 wordt de relatie weergegeven tussen de afzet en de totale kosten voor 2009. In grafiek

Nadere informatie

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety

Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Praktische opdracht Management & Organisatie. Onze snoepwinkel sweety. Sweety Namen : Daphne Vrisekoop & Demi Dolderman. Vak : management & organisatie. School : Gemini College Ridderkerk Klas : 5 havo

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Boekje met informatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 200029 33A Begin Formuleblad Te gebruiken

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 1. Weet welke rapportages belangrijk zijn 1. Maak een plan 2. Administratie op orde 3. Gegevens verwerken 4. Inzicht in cijfers Les 1 Balans

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland

Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Jaarrekening 2012 van Stichting De Recycling Westland Balans 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 1100 Bank 5.717,26 15.170,76 100 Eigen vermogen 340.402,78 313.097,71 1150 Spaarrekening 95.000,00

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie