PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009"

Transcriptie

1 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV Inkopen ,- 160 Te verrekenen omzetbelasting ,50 Aan 130 Crediteuren , Voorraad goederen ,- Aan 710 Inkopen ,- Aan 720 Prijsverschillen op inkopen 1.350, Nog te ontvangen bedragen 476,- Aan 169 Af te dragen omzetbelasting 76,- Aan 900 Diverse baten en lasten 400,- (20% van 2.380,- = 476,-; 19/ ,- = 76,-) % Hypothecaire lening o/g ,- 153 Vooruitbetaalde bedragen 3.900,- Aan 110 Rabobank , Prijsverschillen op inkopen 900,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 171,- Aan 130 Crediteuren 1.071, Inventaris 5.325,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 969,- 021 Afschrijving inventaris 1.800,- Aan 020 Inventaris 2.000,- Aan 900 Diverse baten en lasten 25,- Aan 130 Crediteuren 6.069,- ( 225, , ,- = 25,-) Loonkosten ,- 440 Sociale lasten 1.922,- Aan 153 Vooruitbetaalde bedragen 500,- Aan 170 Af te dragen loonheffingen 5.556,- Aan 210 Te betalen lonen , Debiteuren 9.133,25 Aan 165 Verschuldigde omzetbelasting 1.458,25 Aan 820 Opbrengst verkopen 7.675,- 800 Kostprijs verkopen 5.150,- Aan 700 Voorraad goederen 5.150,- (20 75, , ,- = 5.150,-) 1

2 Transportkosten 150,- 160 Te verreken omzetbelasting 28,50 Aan 130 Crediteuren 178,50 (19/ ,50 = 150,-) Vooruitbetaalde bedragen 300,- Aan 130 Crediteuren 300,- 460 Algemene kosten 100,- Aan 153 Vooruitbetaalde bedragen 100,- (2 300,-/6 = 100,-) Crediteuren 1.851, Prijsverschillen op inkopen 44,- Aan 160 Te verrekenen omzetbelasting 295,64 Aan 700 Voorraad goederen 1.600,- (40 40,- = 1.600,-) Kruisposten 5.000,- Aan 100 Kas 5.000, Rekening-courant directie 1.547,- Aan 165 Verschuldigde omzetbelasting 247,- Aan 700 Voorraad goederen 1.300,- (19% van 1.300,- = 247,-) Rabobank 2.998,80 Aan 120 Debiteuren 1.499,40 Aan 130 Crediteuren 1.499, Afschrijvingskosten 200,- 460 Algemene kosten 450,- 430 Interestkosten 750,- Aan 021 Afschrijving inventaris 200,- Aan 153 Vooruitbetaalde bedragen 1.200,- 16. Redenen van inventarisatie van de voorraad goederen zijn: middel ter bepaling van vermogen en bedrijfsresultaat middel van controle op de bewaarder middel tot controle op het bijhouden van de kantoorvoorraadadministratie middel tot indirecte bepaling van het verbruik middel tot indirecte bepaling van de productie middel tot vaststelling van het bestaan/aanwezigheid van goederen middel tot beoordeling van ouderdom en kwaliteit 17. De gemiddelde interestkosten per jaar van de vaste activa bedragen: 6% van ,-/2 = 4.500, De jaarlijkse interestkosten van de grondstoffen bedragen: 6% van ,- = 3.000,-. 2

3 KOSTPRIJSCALCULATIE PASCAL BV 1. Mogelijke verklaringen voor het verschil in opslagpercentage zijn onder meer: voor grondstoffen heeft Pascal met meer leveranciers te maken dan voor halffabricaten waardoor de kosten van de afdeling Inkoop voor grondstoffen relatief hoger zijn dan voor halffabricaten; met leveranciers van grondstoffen heeft Pascal geen langetermijncontracten afgesloten en met leveranciers van halffabricaten wel, waardoor de inkoopkosten voor halffabricaten over een langere periode kunnen worden gespreid dan voor grondstoffen; grondstoffen worden in het buitenland gekocht en halffabricaten in eigen land waardoor de inkoopkosten voor grondstoffen relatief hoger zijn dan voor halffabricaten. 2. Twee methoden van opslagberekening die gebruikt worden voor het doorberekenen van de indirecte kosten in de kostprijs zijn onder meer de primitieve opslagmethode en de verfijnde opslagmethode. 3. De verwachte inkoopprijs inclusief directe inkoopkosten van grondstof X bedraagt 90% van 7,50 = 6, De jaarlijkse afschrijving op de machine bedraagt: ,-/6 = ,-. 5. Jaarlijks wordt ,- per 31 december afgelost. De interest bedraagt over het 1 e jaar: 6½% van ,- = ,- over het 2 e jaar: 6½% van ,- = ,- over het 3 e jaar: 6½% van ,- = ,- over het 4 e jaar: 6½% van ,- = 7.800,- over het 5 e jaar: 6½% van ,- = 5.200,- over het 6 e jaar: 6½% v an ,- = 2.600,- Totaal ,- Of: 6½% van 6 ( , ,-)/2 = ,- 6. De standaardkostprijs van één product van serie A bedraagt: grondstofkosten: 2 kg à 7,50 15,- directe loonkosten: ,-/9.500 = 4,- vaste kosten: afschrijving: ,-/ = 4,- interest: ( ,-/6)/ = 0,91 overige kosten : ,-/ = 1,20 Totaal 25,11 7. Het verwachte bezettingsresultaat op de vaste kosten voor 2008 bij de productie van producten van serie A bedraagt: ( ) ( 4,- + 0,91 + 1,20) = 3.055,- (nadelig). 8. Het efficiencyresultaat op grondstoffen X van producten van serie A over het eerste kwartaal van 2008 bedraagt: ( ) 7,50 = 975,- (nadelig). 3

4 9. Het standaardverkoopresultaat van producten van serie A over het eerste kwartaal van 2008 bedraagt: (100/119 35,70 25,11) = , De dekkingsbijdrage van één product van serie B bedraagt: 25,- (95% van 10,- + 50,-/ % van 25,-) = 13, De break-evenafzet voor producten van serie B is: ( % van 10, , ,-)/ 13,75 = stuks. De break-evenomzet bedraagt: ,- = , De totale omzet van producten van serie B bedraagt: ,50 = , Omzet ,- Halffabricaat Y: ,50 = ,- Indirecte inkoopkosten halffabricaat Y: , ,- Machinekosten ,- Arbeidskosten ,- Verpakkingskosten: 97% van /100 50,- = 6.790,- Verko opkosten: 5% van ,- = ,- Total e kosten ,- Het voordelige bedrijfsresultaat op producten van serie B bedraagt 8.560,- 14. Afval is dat deel van de grondstof dat benodigd is bij de fabricage van het product maar er niet in wordt opgenomen. Uitval is dat deel van de producten dat op grond van onvoldoende kwaliteit niet voor de normale verkoopprijs kan worden verkocht. 15. en 16. Constante kosten, variabele kosten en dekkingsbijdrage bij producten van serie C Bedragen Constante kosten Dekkingsbijdrage Variabele kosten B stuks (x 1.000) 17. De normale productie en afzet van producten van serie C is: ,-/ 12,- = stuks. 18. Bij een afzet van stuks bedraagt de nettowinst op de producten van serie C ongeveer ,- ( ,- dekkingsbijdrage minus ,- constante kosten). 4

5 PERIODEAFSLUITING NOORDZIJ BV Liquide middelen 5.355,- Aan 125 Verschuldigde omzetbelasting 855,- Aan 960 Diverse baten en lasten 4.500,- (19/ ,- = 855,-) 012 Afschrijving machines en installaties ,- Aan 002 Machines en installaties , Machines en installaties ,- 012 Afschrijving machines en installaties ,- 960 Diverse baten en lasten ,- 120 Te verrekenen omzetbelasting ,- Aan 002 Machines en installaties ,- Aan 150 Crediteuren ,- ( , , ,- = ,-) Overige vaste activa 3.780,- Aan 450 Indirecte en algemene kosten 3.780,- ( , ,- = 3.780,-) Algemene reserve ,- Aan 053 Uit te reiken aandelen ,- Aan 160 Te betalen dividendbelasting ,- [10% van ( , ,-) = ,-;15% van ,- = ,-] 053 Uit te reiken aandelen ,- Aan 051 Ongeplaatst aandelenkapitaal ,- ( % van 100,- = ,-) Voorziening debiteuren 9.370,- Aan 480 Verkoopkosten 9.370,- ( ,- 70% van 100/ = 9.370,-) Te verrekenen omzetbelasting 665,- 300 Voorraad materialen 3.500,- Aan 150 Crediteuren 4.165,- 840 Opbrengst verkopen 4.615,- Aan 130 Debiteuren 4.615, Directe materiaalkosten ,- 960 Diverse baten en lasten 3.830,- Aan 300 Voorraad materialen ,- ( , , , ,- = 3.830,-) Voorraad producten A ,- Aan 600 Berekende materiaalkosten ,- Aan 601 Berekende directe loonkosten ,- Aan 602 Berekende indirecte en algemene kosten ,- 5

6 Voorraad producten A 9.000,- Aan 800 Kostprijs verkopen 9.000,- 840 Opbrengst verkopen ,- 125 Verschuldigde omzetbelasting 2.698,- Aan 130 Debiteuren ,- 10. Per eind juni 2008 zijn geplaatst: ( , ,-)/ 100,- = aandelen. De totale intrinsieke waarde van de onderneming is: ,17 = , Deze regels zijn te vinden in Boek 2, titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. 12. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de volgende criteria: waarde van de activa; netto omzet; aantal werknemers. 13. De interestkosten van de hypothecaire lening over de eerste helft van 2008 bedragen: 5/12 6% van ( , ,-) + 1/12 6% van ,- = , De rechten verbonden aan een gewoon aandeel zijn onder meer: stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. beslissen over de winstverdeling; goedkeuren van de jaarrekening; décharge verlenen aan het bestuur van de onderneming; recht op een evenredig deel van de winst (als er winst gemaakt is). 15. Wanneer een vennootschap onder firma failliet gaat, gaan de beherende vennoten ook failliet. Een maatschap zal veelal eindigen als één van de maten failliet gaat. De maatschap zelf kan niet failliet gaan, omdat er geen afgescheiden vermogen is. 16. De oorspronkelijke aanschafprijs van de machine bedraagt: ,-/(0,8 0,8 0,8 0,8) = ,-. 6

7 BEDRIJFSECONOMIE BRUNEL BV 1. De totale kosten inclusief de interestkosten van het vreemd vermogen over 2008 bedragen: 0, ,- = ,-. De totale kosten exclusief interestkosten van het vreemd vermogen over 2008 bedragen: , ,- = ,-. 2. Het bedrijfsresultaat over 2008 bedraagt: , ,- = ,-. De rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen vóór belasting over 2008 is: ( ,-/ ,-) 100% = 14,4%. 3. De winst na belasting over 2008 bedraagt: 0,75 ( , ,-) = ,-. Het gemiddeld eigen vermogen in 2009 bedraagt: 0, ,- = ,-. De rentabiliteit van het eigen vermogen na belasting over 2008 is: ( ,-/ ,-) 100% = 40,9%. 4. Het gemiddeld vreemd vermogen in 2008 bedraagt: 0, ,- = ,-. De interestkosten in een percentage van het gemiddeld vreemd vermogen over 2008 zijn: ( ,-/ ,-) 100% = 3,1 %. 5. De totale korting in een percentage van de totale omzet is: 2% van 20% = 0,4%. 6. De gemiddelde krediettermijn van debiteuren is: ½ ( , ,-)/(80% van 1, ,-) 365 dagen = 61 dagen. 7. Obligaties behoren tot het vreemd vermogen van een onderneming, aandelen behoren tot het eigen vermogen; De bezitter van een obligatie krijgt interest ongeacht of er een winst is gemaakt, de bezitter van een aandeel kan dividend krijgen ingeval er winst is gemaakt; Obligaties moeten op enig moment worden afgelost, aandelen niet. 8. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onder meer: benoemen/ontslaan van directieleden; benoemen/ontslaan van leden van Raad van Commissarissen indien aanwezig; veranderen van de statuten; goedkeuren jaarstukken; vaststellen dividend. 9. De ondernemingsraad moet om advies gevraagd worden over: de overdracht van de zeggenschap over de onderneming of een onderdeel daarvan; belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming; wijziging van de vestigingsplaats van de onderneming; het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten; het doen van belangrijke investeringen. 7

8 10. Deze controle is opgedragen aan een (door de AFM gecertificeerde) registeraccountant. Hij/zij brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen, indien die aanwezig is en aan het bestuur (het accountantsverslag). 11. Het totaal vreemd vermogen is: 100% 22% = 78% van het totaal vermogen. Het kort vreemd vermogen is: 30% van 78% = 23,4% van het totaal vermogen. De current ratio per 31 december 2008 is: 31,5%/23,4% = 1, Bij een faillissement kunnen de aanvragers zijn: de schuldenaar zelf, tenminste twee schuldeisers of het Openbaar Ministerie (Officier van Justitie). Bij een surseance van betaling kan de aanvraag alleen worden gedaan door de schuldenaar zelf. 13. De jaarlijkse afschrijving op de gebouwen bedraagt: ( , ,-)/16 = ,-. De aanschafprijs van de gebouwen bedraagt: 20 (16 + 4) , ,- = , De contante waarde van de totale koopsom bedraagt: , ,- (1 1/1,06 4 )/0,06 = , Er worden ,-/ 15,- = aandelen uitgegeven van nominaal 10,-. Het geplaatst aandelenkapitaal na emissie komt daarmee op: , ,- = , De toename van de agioreserve ten gevolge van de emissie bedraagt: , ,- = ,-. 8

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007

UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 UITWERKINGEN PRAKTIJKEXAMEN MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE 15, 16 EN 17 JANUARI 2007 MBA UITWERKINGEN JANUARI 2007 Versie 5: 04/01/2007 BEDRIJFSECONOMIE Opgave I 1. De indirecte kosten per arbeidsuur bedragen:

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1

Bedrijfseconomie. B-cluster BBBBEC2A.1 Bedrijfseconomie B-cluster BBBBEC2A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2012 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 29 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie