Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m 30. 15 juni 2009 proeftoets 100 minuten. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing."

Transcriptie

1 Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m juni 2009 proeftoets 100 minuten Opgave 1 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen, type Hydra en type Rodra. Uit de voorcalculatie voor 2008 zijn de volgende gegevens bekend: Bij de normale productie van 200 Hydra en 400 Rodra zijn de totale kosten ,-. Alle directe kosten zijn variabel. De directe kosten per product bedragen: Hydra Rodra - grondstofkosten loonkosten Verder is gegeven: - de verkoopkosten van beide producten zijn steeds 15% van de verkoopprijs, - de nettowinstmarge is voor beide producten steeds 10% van de verkoopprijs. a. Geef een voorbeeld van indirecte constante kosten voor de firma Balans en licht het antwoord toe. b. Bereken voor 2008 de verwachte totale indirecte kosten van de firma Balans bij de normale productie. De firma past voor zijn kostprijsberekening de verfijnde opslagmethode toe. Van de totale indirecte kosten hangt 30% samen met de directe grondstofkosten en de rest met de directe loonkosten. c. Bereken de twee opslagpercentages voor de indirecte kosten in een geheel percentage nauwkeurig. d. Bereken voor 2008 de fabricagekostprijs van Hydra. e. Bereken voor 2008 de verkoopprijs van Hydra. Na afloop van 2008 zijn in de nacalculatie van Hydra deze gegevens vastgelegd: - normale productie/afzet Hydra: 200 stuks per jaar - werkelijke afzet Hydra: 240 stuks - werkelijke productie Hydra: 240 stuks - totale indirecte kosten Hydra: 8.240,- - werkelijke verkoopprijs Hydra: 102,-

2 f. Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat van Hydra in g. Bereken voor Hydra het gerealiseerde budgetresultaat op de indirecte fabricagekosten in 2008 en geef aan of dit een voordelig of nadelig resultaat is. h. Bereken voor Hydra het gerealiseerde bedrijfsresultaat voor Opgave 2 Telgang bv heeft op 1 augustus 2007 een 8% lening van ,- afgesloten. De interest op deze lening wordt elk half jaar achteraf betaald op 31 januari en 31 juli. Op deze data wordt ook steeds ,- op deze lening afgelost. a. Bereken de interestkosten van deze lening voor juni b. Bereken welke bedragen Telgang bv op haar balans van 31 december 2009 opneemt naar aanleiding van deze gegevens: geef ook aan op welke rekeningen deze bedragen staan en aan welke zijde van de balans. Telgang bv heeft een pakhuis verhuurd voor ,- per jaar. De huur wordt elk jaar vooruit ontvangen op 30 april. c. Bereken de huuropbrengst voor juni d. Bereken welk bedrag Telgang bv op de balans van 30 juni 2009 plaatst naar aanleiding van deze verhuur: geef ook aan op welke rekening dit bedrag staat en aan aan welke zijde van de balans deze rekening staat. Telgang bv betaalt de verzekeringspremies steeds voor 1 jaar op 1 mei. Op 1 mei 2009 heeft Telgang bv ,-; dat is 6% meer dan vorig jaar. e. Bereken de verzekeringskosten over het tweede kwartaal van f. Bereken welk bedrag op de balans van 31 december 2009 staat naar aanleiding van deze verzekeringen: geef ook aan op welke balansrekening dit bedrag staat en aan welke zijde van de balans deze rekening staat. Opgave 3 In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Huisman bv produceert en verkoopt uitsluitend het product Batra. De verkoopprijs daarvan is voor 2009 als volgt berekend: grondstofkosten (0,4 kg) 2,40 loonkosten (0,1 uur) 5,20 constante machinekosten 3,10

3 verkoopkosten 0, commerciele kostprijs 11,50 nettowinstopslag 2, verkoopprijs 14,- Alle kosten, met uitzondering van de machinekosten, zijn proportioneel variabele kosten. Verder is aan de nacalculatie van 2009 het volgende ontleend: - normale productie en afzet stuks - bezettingsresultaat ,- voordelig - efficiencyverschil grondstof 600,- voordelig - prijsverschil grondstof 2.084,- nadelig - werkelijk aantal gewerkte uren werkelijke loonkosten ,- a. Toon met een berekening aan dat de werkelijke productie en afzet in stuks bedraagt. b. Bereken het gerealiseerde verkoopresultaat voor c. Bereken het efficiencyverschil op de loonkosten over 2009 en geef aan of dit een voordelig of nadelig verschil is. d. Bereken het prijs verschil op de loonkosten over 2009 en geef aan of dit een voordelig of nadelig verschil is. e. Bereken de werkelijke prijs per kilogram grondstof in f. Leg uit dat een nadelig prijsverschil op de grondstofkosten kan samenhangen met een voordelig efficiencyverschil op de grondstofkosten. Opgave 4 Henk Bontebal nv is een handelsonderneming die levert aan detaillisten. De directie van Bontebal nv wil een liquiditeits- en een resultatenbegroting opstellen voor het eerste kwartaal van Daarvoor zijn onderstaande balans en overige gegevens benodigd. Balans H. Bontebal nv per Gebouwen ,- Aandelenvermogen ,- Machines ,- Reserves ,- Voorraden ,- 8% Lening ,- Debiteuren ,- Crediteuren ,- Overige vlot- Overige vlottende tende activa ,- passiva ,- Liquide middelen , , ,-

4 . De omzet voor 2008 wordt begroot op ,-. De omzet is seizoengevoelig en bedraagt voor het eerste kwartaal van % van de jaaromzet.. De omzet is binnen een kwartaal gelijkmatig over de maanden verdeeld.. De omzet bestaat voor 25% uit contante verkopen en voor de rest uit verkopen op rekening. De krediettermijn van de debiteuren is steeds 2 maanden.. De brutowinst is steeds 50% van de inkoopprijs.. De inkopen zijn geheel op rekening en bedragen voor het eerste kwartaal van ,- per maand. De krediettermijn van de crediteuren is 1 maand.. De rente van de 8% lening wordt elk jaar achteraf betaald op 1 februari van elk jaar. Op die datum wordt ook ,- op deze lening afgelost.. De variabele kosten van Bontebal N.V. bedragen steeds 10% van de omzet in een bepaalde maand en worden in dezelfde maand betaald.. De overige, vaste, kosten bedragen ,- per maand, waarvan ,- afschrijvingskosten. Voorzover deze kosten betaald worden, vindt de betaling plaats in het eerste t/m het vierde kwartaal in de verhouding 2 : 2 : 3 : 3. a. Stel de liquiditeitsbegroting voor Henk Bontebal nv op voor het eerste kwartaal van 2008: gebruik de bijlage bij deze opgave b. Stel de resultatenbegroting voor Henk Bontebal nv op voor het eerste kwartaal van 2008: gebruik de bijlage bij deze opgave. Opgave 5 Handelsonderneming Vienna nv is een moedermaatschappij met verschillende dochterondernemingen. Een van de dochterondernemingen, Sissy nv, handelt uitsluitend in het massaproduct Roy. Voor 2009 zijn de volgende gegevens begroot voor Roy: verkoopprijs per stuk 70,- inkoopprijs per stuk 8,- constante inkoopkosten ,- constante overheadkosten ,- variabele inkoopkosten ,- variabele overheadkosten ,- verwachte afzet stuks maximum afzet stuks normale productie en afzet stuks per jaar a. Bereken de begrote dekkingsbijdrage per eenheid Roy voor

5 het jaar b. Bereken de break-evenafzet. c. Teken in de grafiek van de bijlage die bij deze opgave hoort: - de lijn van het bezettingsresultaat, - de lijn van het verkoopresultaat. d. Zet in de bij vraag c getekende grafiek de letter A bij de break-even afzet. Er is een mogelijkheid dat de totale constante kosten in ,- bedragen. De directie van Sissy nv wil de som van de inkoopprijs en variabele kosten zodanig verlagen dat de break-even afzet gelijk blijft aan de bij vraag b berekende afzet. e. Bereken met hoeveel procent de som van de inkoopprijs en de variabele bedrijfskosten per stuk moet dalen om de doelstelling van de directie te halen. Einde SE-toets

6 Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m juni 2009 proeftoets 100 minuten Bijlage I bij opgave 4 Liquiditeitsbegroting eerste kwartaal 2008 Ontvangsten Debiteuren... Contante verkopen Totaal ontvangsten... Uitgaven Crediteuren... Rente 8% lening... Aflossing 8% lening... Variabele kosten... Overige vaste kosten Totaal uitgaven... Toe- of afname liquide middelen... Stand liquide middelen Stand liquide middelen

7 Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m juni 2009 proeftoets 100 minuten Bijlage II, opgave 4 Resultatenbegroting eerste kwartaal 2008 Opbrengsten: Omzet... Kosten: Inkoopwaarde van de omzet... (overige kosten specificeren): Totaal kosten... Resultaat eerste kwartaal winst/verlies* * doorhalen wat niet van toepassing is

8 Management & Organisatie VWO 5 Hoofdstuk 27 t/m juni 2009 proeftoets 100 minuten Uitwerkingen Opgave 1 a. Maximumscore 1. De maandelijkse afschrijvingskosten van een machine die zowel voor de productie van Hydra als die van Rodra gebruikt wordt.. De maandelijkse huurkosten van een fabricagehal waarin zowel Hydra als Rodra gemaakt worden. b. Maximumscore 2 Grondstofkosten: 200 x x 10 = 7.000,- Loonkosten: 200 x x 16 = , ,- Indirecte kosten = = ,- c. Maximumscore 2 30% x Opslagpercentage = x 100% = 69% % x Opslagpercentage = x 100% = 98% d. Maximumscore 2 Grondstof 15,- Loon 25,- Opslagen indirecte kosten: - 69% x 15 = 10,35-98% x 25 = 24, Fabricagekostprijs 74,85 e. Maximumscore 1 74,85 Verkoopprijs = x 100 = 99,80 75 f. Maximumscore 2 Commerciele kostprijs = 90% x 99,80 = 89,82 Verkoopresultaat = afzet x (verkoopprijs - kostprijs) = 240 x ( ,82) = 2.923,20

9 Vervolg: zie bladzijde 2-2- g. Maximumscore 2 Budget = 240 x ( 10, ,50) = 8.364,- Werkelijke indirecte kosten 8.240, Voordelig budgetresultaat 124,- h. Maximumscore 1 Bedrijfsresultaat = verkoopresultaat + budgetresultaat = 2.923, = 3.047,20 Opgave 2 a. Maximumscore 2 Schuldrest = x = ,- Interestkosten = x 8% x 1/12 = 5.000,- b. Maximumscore 2-8% Lening: x = ,- Creditzijde balans - Te betalen interest = x 8% x 5/12 = 2.333,33 Creditzijde balans c. Maximumscore 2 Huuropbrengst = /12 = 2.000,- d. Maximumscore 2 Vooruit ontvangen bedragen: 4 x = 8.000,- Creditzijde balans e. Maximumscore Verzekeringskosten = x x ,06 x 12 = = 6.240,- f. Maximumscore x 4 = 8.480,- 12 Vooruitbetaalde bedragen, debetzijde balans

10 Opgave 3 a. Maximumscore 2 Bezettingsresultaat = (W - N) x C/N = (W ) x 3,10 W = werkelijke productie/afzet = stuks b. Maximumscore 2 Verkoopresultaat = afzet x (verkoopprijs - kostprijs) = x ( 14-11,50) = ,- c. Maximumscore 2 Sp = 5,20/0,1 = 52,- Efficiencyverschil = ( x 0, ) x 52 = ,- voordelig d. Maximumscore 2 Prijsverschil = (sp - wp) x wh = ( /51.000) x = 1.400,- nadelig e. Maximumscore 3 Prijsverschil = (sp - wp) x wh wh moet eerst berekend worden via het efficiencyverschil Sp = 2,40/0,4 = 6,- Efficiencyverschil = (sh - wh) x sp 600 = ( x 0,4 - wh) x 6 wh = Prijsverschil = (sp - wp) x wh = ( 6 - wp) x wp = 6,01 f. Maximumscore 2 Duurdere grondstoffen veroorzaken een nadelig prijsverschil Maar doorgaans zijn deze duurdere grondstoffen van betere kwaliteit. Daardoor kan er zuiniger met grondstof gewerkt worden en ontstaat een voordelig efficiencyverschil.

11 Opgave 4 a. Maximumscore 7 Liquiditeitsbegroting eerste kwartaal 2004 Ontvangsten Debiteuren ,- 1) Contante verkopen ,- 2) Totaal ontvangsten ,- Uitgaven Crediteuren ,- 3) Rente 8% lening ,- 4) Aflossing 8% lening ,- Variabele kosten ,- 5) Overige vaste kosten ,- 6) Totaal uitgaven ,- Toe- of afname liquide middelen ,- (toename) Stand liquide middelen ,- Stand liquide middelen ,- Toelichtingen: 1) Debiteuren: , ,- x 30% x 75% x 1/3 2) Contante verkopen: ,- x 30% x 25% 3) Crediteuren: ,- + 2 x ,- 4) Rente 8% lening: 8% x ,- 5) Variabele kosten: ,- x 30% x 10% 6) Overige vaste kosten: 12 x ,- x 2/10 N.B. Voor elke foute regel en/of ontbrekende regel: telkens 1 punt in mindering. b. Maximumscore 5 Resultatenbegroting eerste kwartaal 2004 Opbrengsten: Omzet ,- Kosten: Inkoopwaarde van de omzet ,- (overige kosten specificeren): rentekosten 8% lening ,- variabele kosten ,- overige vaste kosten , Totaal kosten ,- Resultaat eerste kwartaal ,- (verlies)

12 Opgave 5 a. Maximumscore Variabele kosten = = 14, Dekkingsbijdrage per product = p - v = = 56,- b. Maximumscore 2 TCK Break-even afzet = = = p - v 56 c. Maximumscore 4 C V Kostprijs = = = = 54 N W Verkoopresultaat = q x ( 70-54) = 16q Bezettingsresultaat = (q ) x 40,- NB. Ga zorgvuldig na of je deze beide lijnen kunt tekenen!! d. Maximumscore Break-even afzet = = v v = 6, Daling = x 100% = 57,14% 14

13

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63

Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo. Hoofdstuk 17 tot en met 28. Normering. Aantal punten x 9 + 1 = cijfer 63 Proefschoolexamen Management & Organisatie 5 vwo Hoofdstuk 17 tot en met 28 Normering Opgave 1 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 1: 2 punten 1: 2 punten a: 2 punten 1: 3 punten 1: 2

Nadere informatie

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5

v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 v6mo2p oefentoets vwo M&O 2e periode blad 1 van 5 Berekeningen altijd toevoegen als voor een antwoord een berekening nodig is. Verklaren, uitleggen, motiveren. als daar om wordt gevraagd. Opgave 1 nettowinstopslagmethode

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,-

Meerkeuzevragen: 5. Bereken voor dit jaar de totale constante kosten. A. 1.082.000,- B. 158.800,- C. 142.000,- D. 114.400,- Meerkeuzevragen: 1. John maakt voetballen in Afrika. Hij verdient netto 45,- per week. Hij krijgt een loonsverhoging tijdens het WK voetbal van 1,5 %. Hoeveel verdient deze jongen dan netto per kwartaal?

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

management & organisatie Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2007 tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten.

9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. Hoofdstuk 1 A. MEERKEUZEVRAGEN 1 4 B 7 B 2 B 5 8 3 A 6 D B. OPEN VRAGEN 9 Nagaan wat er allemaal nodig is om een bedrijf te kunnen starten. 10 Onder inventaris verstaat men goederen die worden gebruikt

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product.

Heterogene productie (meerdere producten) De directe kosten hebben een rechtstreeks verband met de productie/verkoop van een product. www.jooplengkeek.nl Heterogene productie (meerdere producten) Primitieve opslagmethode We splitsen de kosten in: Directe kosten Indirecte kosten belangrijk De directe kosten hebben een rechtstreeks verband

Nadere informatie

management en organisatie VWO 2009-1

management en organisatie VWO 2009-1 management en organisatie VWO 2009-1 uitwerkbijlage Naam kandidaat Kandidaatnummer 7 omschrijving aantal prijs per eenheid loonkosten materiaalkosten externe kosten totale kosten A. Externe inhuur - huur

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 1 Gegeven is onderstaande balans van Comar nv. Debet Balans per 31 december 2012 (getallen x 1.000,-) Credit Gebouwen 12.000 Maatschappelijk 10.000 aandelenkapitaal Afschrijving gebouwen 2.400 Aandelen

Nadere informatie

2 Kostprijsberekening en opslagmethode

2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2 Kostprijsberekening en opslagmethode 2.1 Inleiding In het Basisboek Bedrijfseconomie hebben we al uitgebreid stilgestaan bij het bepalen van de kostprijs. We hebben kennisgemaakt met directe en indirecte

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 06 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product?

5. Hoe kunnen indirecte kosten doorberekent worden in de kostprijs van een product? Hoofdstuk 6 Cost Accounting Open vragen 1. Wat zijn constante kosten? 2. Wat is de meest voorkomende indeling van de variabele kosten? 3. Wat zijn de kenmerken van proportioneel variabele kosten? 4. Wat

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VWO. management & organisatie. tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VWO 2008 tijdvak 1 donderdag 22 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling

BKC. Basiskennis Calculatie. Aanvulling BKC Basiskennis Calculatie Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC - Basiskennis calculatie, ISBN 978-90-415-0635-1. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Bijlage. 800025-1-030b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Bijlage. 800025-1-030b Bijlage VWO 2008 tijdvak 1 management & organisatie Bijlage 800025-1-030b Formuleblad Formules voor de beantwoording van de vragen 12, 18, 26 en 32 12 Efficiencyverschil: (sh wh) sp Prijsverschil: (sp

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2004-I

Eindexamen m&o vwo 2004-I Opgave 1 Firma Balans produceert uitsluitend twee typen weegschalen, type Hydra en type Rodra. Uit de voorcalculatie voor 2004 zijn de volgende gegevens bekend: Bij de normale productie van 200 Hydra en

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen

Nadere informatie