Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen."

Transcriptie

1 Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel Het aantal te behalen punten is 33. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: woordenboek rekenmachine

2 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

3 Vraag 1 Voor welke ondernemingen is het Borgstellingskrediet bedoeld? Het Borgstellingskrediet is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen a met maximaal 500 fte s. b die onvoldoende levensvatbaar zijn. c die onvoldoende zekerheden aan de bank kunnen bieden. Vraag 2 Wat wordt verstaan onder flexibiliteit van de vermogensstructuur? De mate waarin de onderneming in staat is om a de omvang van het vermogen aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. b een activapost te vervangen door een andere activapost. c haar schulden terug te betalen aan de vermogensverschaffers. Vraag 3 Op welke ondernemingen is IFRS verplicht van toepassing? a alle Nederlandse ondernemingen b alle Europese ondernemingen c alle Europese beursgenoteerde ondernemingen d alle Europese beursgenoteerde nv s Vraag 4 In welke categorie rechtspersonen met betrekking tot de publicatieplicht valt een rechtspersoon met activa, een jaarlijkse netto-omzet van en een gemiddeld aantal werknemers van 260? a klein b middelgroot c groot d zeer groot Vraag 5 Wat is het verschil tussen een vennootschap onder firma (vof) en een besloten vennootschap (bv)? a Een vennootschap onder firma is een onpersoonlijke onderneming en een besloten vennootschap is een rechtspersoon. b Een vennootschap onder firma is verplicht om de financiële gegevens te publiceren, terwijl een besloten vennootschap dat niet hoeft te doen. c Bij een vennootschap onder firma zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk, terwijl de besloten vennootschap aansprakelijk is voor zichzelf. d De aandeelhouders bij de besloten vennootschap betalen dividendbelasting over de winst die zij ontvangen vanuit de onderneming, terwijl de vennoten bij de vennootschap onder firma inkomstenbelasting betalen over de ontvangen winst. Financiering niveau 5 3 / 16

4 Vraag 6 Van onderneming Ter Haar ziet de balans per 31 december van jaar 1 er als volgt uit: Machines ,-- Eigen vermogen ,-- Voorraden 5.000,-- Vreemd vermogen op lange termijn ,-- Debiteuren 4.000,-- Vreemd vermogen op korte termijn 5.000,-- Liquide middelen 2.000,-- Totaal ,-- Totaal ,-- De onderneming verkoopt een machine met een boekwaarde van 8.000,-- op 3 januari van jaar 2 voor een bedrag van 8.000,-- exclusief omzetbelasting; vervolgens wordt de machine geleaset via een financial leasecontract. Wat gebeurt er met de vermogensbehoefte na het toepassen van de vorm van sale-andfinancial-lease-back? Het verkopen van de machine leidt ertoe dat de vermogensbehoefte a toeneemt met 8.000,--. b afneemt met 8.000,--. c niet verandert. Vraag 7 Wat is de relatie tussen preferente aandelen en dividend? a Op preferente aandelen wordt dividend uitgekeerd voordat andere aandeelhouders aan bod komen. b Op winst-preferente aandelen wordt dividend uitgekeerd nadat dividend wordt uitgekeerd op gewone aandelen. c Op cumulatief winst-preferente aandelen wordt het niet-uitgekeerde dividend in latere jaren ingehaald indien dan wel dividend wordt uitbetaald. d Op prioriteitsaandelen wordt doorgaans meer dividend uitgekeerd dan op winstpreferente aandelen. Vraag 8 Van onderneming Goos ziet de balans per 31 december van jaar 1 er als volgt uit: Gebouw ,-- Eigen vermogen ,-- Machines ,-- Voorraden 3.000,-- Vreemd vermogen op lange termijn ,-- Debiteuren 5.000,-- Vreemd vermogen op korte termijn ,-- Liquide middelen 2.000,-- Totaal ,-- Totaal ,-- De onderneming wil een bestelauto aanschaffen. Om deze aankoop te kunnen financieren gaat zij per 2 januari van jaar 2 over op de uitgifte van een onderhandse lening waardoor zowel de post Liquide middelen als het Vreemd vermogen op lange termijn toeneemt met ,--. Wat is het gevolg van dit financieel feit voor het weerstandsvermogen? Het weerstandsvermogen a neemt toe. b neemt af. c verandert niet. Financiering niveau 5 4 / 16

5 Vraag 9 Onderneming Noordermeer overweegt begin jaar 1 te investeren in machine A. Ten behoeve van de investeringsselectie zijn de volgende gegevens verzameld: Gegevens investeringsselectie Aanschafprijs machine A Winst na belasting Cashflow Jaar , ,-- Jaar , ,-- Jaar , ,-- Jaar , ,-- Jaar , ,-- Verdere gegevens: Als wordt overgegaan tot investering in machine A, wordt het bedrag van betaald per het begin van jaar 1. Naar verwachting verandert het nettowerkkapitaal niet als wordt overgaan tot investering in machine A. De cashflows zijn gelijkmatig over het jaar verdeeld. De cashflow van jaar 5 is inclusief de restwaarde van ,--. Wat is in hele maanden de terugverdientijd van machine A? maanden Vraag 10 Onderneming De Jong overweegt in jaar 1 te starten met een project met een looptijd van vier jaar. Aan het begin van het project is een investering in duurzame productiemiddelen noodzakelijk van ,--. Daarnaast is aan het begin van het eerste jaar een eenmalig bedrag van ,-- nodig voor nettowerkkapitaal. Van de machines wordt verwacht dat de directe opbrengstwaarde aan het einde van de looptijd ,-- is. De afschrijving geschiedt met gelijke bedragen per jaar. Alle investeringen vinden plaats aan het begin van jaar 1. De investeringen in nettowerkkapitaal vallen vrij aan het einde van de looptijd van het project. De omzet van het project wordt per jaar geschat op ,--. De exploitatiekosten exclusief afschrijvingskosten bestaan uit een variabel deel van 40% van de omzet en een constant deel van ,-- per jaar. De winstbelasting is 24%. De ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de omzet, exploitatiekosten en belasting vinden plaats aan het einde van het desbetreffende jaar. De gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit wordt als volgt berekend: A ---- x 100% = C B C is hierbij de in een percentage uitgedrukte gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit. Wat is het bedrag dat moet worden ingevuld bij A én bij B? A: B: Financiering niveau 5 5 / 16

6 Vraag 11 Onderneming Brouwer overweegt een investering in een nieuwe machine aan het begin van jaar 1. De investering bedraagt begin januari van jaar 1 naar verwachting ,--. De machine zal in 4 jaar lineair tot nihil worden afgeschreven. Naar verwachting zal het nettowerkkapitaal hierdoor niet veranderen. Voor de periode van jaar 1 tot en met jaar 4 is het volgende overzicht van de geschatte cashflows gemaakt: Cashflow zonder de nieuwe machine Cashflow met de nieuwe machine Jaar , ,-- Jaar , ,-- Jaar , ,-- Jaar , ,-- Om de investeringsbeslissing te onderbouwen, wordt de netto contante waarde berekend. Hierbij wordt gerekend met 15% geëist rendement per jaar. Hiertoe worden de relevante cashflows voor de jaren van jaar 1 tot en met jaar 4 bepaald. Onder relevante cashflows wordt in dit geval verstaan de verandering van de cashflow ten gevolge van de investering in de nieuwe machine. De cashflows worden geacht telkens aan het einde van elk jaar te worden ontvangen. De investering in de machine vindt begin van jaar 1 plaats. Wat is in hele euro s de netto contante waarde van dit investeringsproject op 1 januari van jaar 1? Vul het bedrag in. Vraag 12 Onderneming Dekker koopt op 1 januari van jaar 1 vier laptops voor de medewerkers. Een laptop kost 300,- per stuk. De laptops worden in drie jaar afgeschreven met gelijke bedragen per jaar. De restwaarde van de laptops is nihil. De aanschafprijzen van de laptops blijven de komende vier jaren ongewijzigd. De onderneming wil de jaarlijkse afschrijvingen op de laptops aan het einde van elk jaar zo veel mogelijk gebruiken om nieuwe laptops te kopen met dezelfde aanschafprijs. Hoeveel laptops kunnen worden aangeschaft in jaar 2? laptops Financiering niveau 5 6 / 16

7 Vraag 13 Van onderneming Hoekstra is de volgende gedeeltelijke creditzijde van de balans per 31 december van jaar 1 en per 31 december van jaar 2 gegeven ( 1,--): 31 december jaar 1 31 december jaar 2 Aandelenkapitaal Aandelen in portefeuille Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Algemene reserve % Hypothecaire lening o/g Overige schulden Toelichting op gedeeltelijke balans per 31 december van jaar 1 en per 31 december van jaar 2: de nominale waarde van een aandeel is 25,-- per aandeel; de toename van het geplaatste aandelenkapitaal is alleen ontstaan door een emissie van aandelen boven pari. Wat is in hele euro s de emissiekoers van de in jaar 2 uitgegeven aandelen? Vul het bedrag in. Vraag 14 Van onderneming Koster zijn de volgende gegevens bekend: Geplaatst aandelenkapitaal: Aandelen in portefeuille: stuks. Totale bezittingen: ,--. Totale schulden: ,--. Agioreserve: ,--. Algemene reserve: ,-- Nominale waarde per aandeel: 20,--. Wat is de intrinsieke waarde per geplaatst aandeel van Koster? Vul het bedrag in. Als het antwoord geen geheel bedrag is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. Financiering niveau 5 7 / 16

8 Vraag 15 De conversievoorwaarden van een 6% converteerbare obligatielening zijn: Vanaf 1 januari van jaar 3 kan een converteerbare obligatie, onder bijbetaling van 200,--, worden omgewisseld in 30 aandelen van dezelfde onderneming. De converteerbare obligaties hebben een nominale waarde van 1.000,-- per stuk. De nominale waarde is 25,-- per aandeel. Wat is de conversiekoers van een converteerbare obligatie? Vul het percentage in. Als het antwoord geen geheel percentage is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. % Vraag 16 De gedeeltelijke balans van onderneming Veenstra ziet er als volgt uit: 31 december jaar 1 31 december jaar 1 Liquide middelen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve % Converteerbare obligatielening Van de 6% converteerbare obligatielening is bekend dat vanaf 1 januari van jaar 2 twee converteerbare obligaties, onder bijbetaling van 100,--, worden omgewisseld in 40 aandelen van dezelfde onderneming. De converteerbare obligaties hebben een nominale waarde van 1.000,-- per stuk. De nominale waarde is 25,-- per aandeel. Er worden in jaar 2 in totaal converteerbare obligaties omgewisseld in aandelen van dezelfde onderneming. Vul de bedragen in waarmee de volgende balansposten toe- of afnemen in jaar 2: 6% Converteerbare obligatielening Liquide middelen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Geef ook aan of de balanspost toeneemt of afneemt. Balanspost Bedrag Toe- of afname 6% Converteerbare obligatielening Liquide middelen Geplaatst aandelenkapitaal Agioreserve Financiering niveau 5 8 / 16

9 Vraag 17 Onderneming Gerritsen stelt bij de verkoop van de goederen de volgende betalingscondities: Bij betaling binnen 10 dagen na de leveringsdatum mag 1,5% op de factuurprijs in mindering worden gebracht; bij latere betaling, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de levering, moet het volledige factuurbedrag worden betaald. Een jaar wordt gesteld op 360 dagen. Wat zijn de kosten van het leverancierskrediet per jaar? Vul het percentage in. Als het antwoord geen geheel percentage is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. % Vraag 18 Van onderneming Timmermans is over jaar 1 het volgende gegeven: De rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen is 5%. De rentabiliteit van het gemiddeld vreemd vermogen is 3%. Het gemiddeld eigen vermogen is ,--. Het gemiddeld vreemd vermogen is ,--. De winstbelasting is 25%. Wat is de winst na aftrek van winstbelasting over jaar 1? Vul het bedrag in. Vraag 19 Van onderneming Schipper is over jaar 1 het volgende gegeven: De rentabiliteit van het gemiddeld totaal vermogen is 5%. De rentabiliteit van het gemiddeld vreemd vermogen is 3%. Het gemiddeld eigen vermogen is ,--. Het gemiddeld vreemd vermogen is ,--. De winstbelasting is 25%. In deze vraag moet de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen worden berekend met behulp van het financiële hefboomeffect. Wat is de rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen? Vul het percentage in. Als het antwoord geen geheel percentage is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. % Financiering niveau 5 9 / 16

10 Vraag 20 Van onderneming De Koning is per 31 december van jaar 1 het volgende gegeven: het nettowerkkapitaal is 9.300,-- (negatief); De vlottende activa zijn ,--; de quick-ratio is 0,20; het vreemd vermogen op korte termijn is ,-. Wat is de waarde van de voorraden per 31 december van jaar 1? Vul het bedrag in. Vraag 21 Op de winst-en-verliesrekening van onderneming Willemsen staan uitsluitend de volgende posten: Omzet Kosten van de omzet exclusief afschrijvingen Afschrijvingen op vaste activa Interestlasten Winst voor belasting Winstbelasting Winst na belasting. Nadere gegevens van dezelfde onderneming over jaar 1. De omzet is De kosten van de omzet exclusief afschrijvingen zijn De winstbelasting is 25%. De afschrijvingen op vaste activa zijn ,--. De interestlasten zijn ,--. Wat is de interest-coverage-ratio over jaar 1? Vul het getal in. Als het antwoord geen geheel getal is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. Financiering niveau 5 10 / 16

11 Vraag 22 Van onderneming Smeets zijn over jaar 1 de volgende gegevens bekend: Omloopsnelheid van het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen is 0,8. Brutowinstmarge is 25%. Rentabiliteit van het gemiddeld eigen vermogen is 15%. Rentabiliteit van het gemiddeld vreemd vermogen is 4%. De interestlasten zijn ,--. Wat is de rentabiliteit van het gemiddeld totaal geïnvesteerd vermogen over jaar 1? Vul het percentage in. Als het antwoord geen geheel percentage is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. % Vraag 23 Van onderneming Hofman is het crediteurensaldo per 31 december van jaar ,--. De inkopen op rekening inclusief 21% omzetbelasting zijn in jaar ,-. De gemiddelde krediettermijn van het ontvangen leverancierskrediet in jaar 1 is 50 dagen. Een jaar wordt gesteld op 360 dagen en een maand op 30 dagen. Wat is het crediteurensaldo per 1 januari van jaar 1? Vul het bedrag in. Als het antwoord geen geheel bedrag is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. Vraag 24 Onderneming Hermans verkoopt de producttypen GH4 en JK8. In de jaren 1 en 2 zijn de volgende omzetten gerealiseerd. Jaar 1: stuks GH4 à 4,- per stuk: , stuks JK8 à 8,- per stuk: ,-- Jaar 2: stuks GH4 à 3,80 per stuk: , stuks JK8 à 8,12 per stuk: ,-- Wat is het samengesteld gewogen waarde-indexcijfer voor jaar 2 van de producten GH4 en JK8, met jaar 1 als basisjaar? Vul het getal in. Als het antwoord geen geheel getal is, vul dan een antwoord met twee decimalen in. Financiering niveau 5 11 / 16

12 Vraag 25 3 punten De saldibalans van onderneming Bosman ziet er per 31 december van jaar 1 als volgt uit: Saldibalans per 31 december jaar 1 (bedragen x 1.000) Nr. Rekening Debet Credit 001 Bedrijfspand Wagenpark Inventaris Afschrijving bedrijfspand Afschrijving wagenpark Afschrijving inventaris Vergunningen Aandelenkapitaal Algemene reserve ,5% Hypothecaire lening o/g Onderhandse lening Bank Kas Debiteuren Voorschotten personeel Crediteuren Te vorderen omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting Vooruitbetaalde Kruisposten Loonkosten Afschrijvingskosten Overige kosten Voorraden Opbrengst verkopen Overige baten 1 Totaal Stel vanuit de gegeven saldibalans de balans op voor deze onderneming per 31 december van jaar 1. Vul hiertoe de ontbrekende bedragen in onderstaand model in. Balans per 31 december van jaar 1 (bedragen x 1.000) Debet Credit Vaste activa Immateriële vaste activa Eigen vermogen Aandelenkapitaal 18 Materiële vaste activa Algemene reserve 510 Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal Winstsaldo Schulden Vreemd vermogen lang Vreemd vermogen kort Totaal Financiering niveau 5 12 / 16

13 Vraag 26 3 punten Onderneming BT verkoopt haar producten aan consumenten en aan bedrijven. Bij de verkoop aan consumenten geldt dat de koopsom contant moet worden betaald. De verkoop aan bedrijven is volledig op rekening. De krediettermijn is 10 dagen. Alle bedrijven maken gebruik van de krediettermijn van 10 dagen. De verkoop van BT is voor 20% aan consumenten en voor 80% aan bedrijven. Alle inkopen van BT zijn op rekening met een krediettermijn van 15 dagen. BT maakt volledig gebruik van de krediettermijn van 30 dagen. Het jaar wordt op 360 dagen gesteld en een maand op 30 dagen. De verkopen en inkopen inclusief omzetbelasting van BT zijn: maand Verkopen inclusief 21% Inkopen inclusief 21% omzetbelasting omzetbelasting maart , ,-- april , ,-- mei , ,-- De verkopen en inkopen zijn gelijkmatig over de maanden verdeeld. De liquide middelen op 1 april van jaar 5 van BT zijn ,--. Op uitstaande leningen wordt maandelijks ,-- afgelost. De interest over het 1 e halfjaar van jaar 5 bedraagt ,-- en wordt betaald in juli van jaar 5. Het vakantiegeld van ,-- wordt in mei van jaar 5 betaald. Per maand wordt er aan salaris ,-- exclusief vakantiegeld betaald. In april van jaar 5 wordt aan sociale lasten en werkgeversbijdrage over het 1e kwartaal van jaar ,-- betaald. De huur is ,-- per maand inclusief 21% omzetbelasting en wordt iedere maand betaald. In de maand april van jaar 5 wordt de afdracht omzetbelasting over het eerste tijdvak van jaar 5 betaald. Volgens de aangifte is dit ,--. In april van jaar 5 wordt ,-- aan dividend over jaar 4 op de rekening van de aandeelhouders overgemaakt. In april van jaar 5 wordt 7.500,-- dividendbelasting over jaar 4 aan de Belastingdienst betaald. BT schrijft maandelijks ,-- af op de vaste activa. Stel de liquiditeitsbegroting van BT op over de maand april van jaar 5. Vul hiertoe de ontbrekende bedragen in onderstaand overzicht in. Vul een 0 in, als een financieel feit niet leidt tot een verandering in liquide middelen. Liquiditeitsbegroting BT april jaar 5 Beginstand liquide middelen ,-- Ontvangsten: Contante omzet Debiteuren Uitgaven: Crediteuren Op uitstaande leningen wordt maandelijks ,-- afgelost. De interest over het 1 e halfjaar van jaar 5 bedraagt ,-- en wordt betaald in juli van jaar 5. Financiering niveau 5 13 / 16

14 Het vakantiegeld van ,-- wordt in mei van jaar 5 betaald. Per maand wordt er aan salaris ,-- exclusief vakantiegeld betaald. In april van jaar 5 wordt aan sociale lasten en werkgeversbijdrage over het 1e kwartaal van jaar ,-- betaald. De huur is ,-- per maand inclusief 21% omzetbelasting en wordt iedere maand betaald. In de maand april van jaar 5 wordt de afdracht omzetbelasting over het eerste tijdvak van jaar 5 betaald. Volgens de aangifte is dit ,--. In april van jaar 5 wordt ,-- aan dividend over jaar 4 op de rekening van de aandeelhouders overgemaakt. In april van jaar 5 wordt 7.500,-- dividendbelasting over 2015 aan de Belastingdienst betaald. BT schrijft maandelijks ,-- af op de vaste activa , , , , , ,-- Eindstand liquide middelen per 30 april van jaar ,-- Vraag 27 3 punten Van handelsonderneming IM zijn de volgende interne balansen en de volgende interne winst-en-verliesrekening gegeven: Balansen per ultimo jaar 4 en jaar 5 (bedragen x 1.000,--) Activa Jaar 4 Jaar 5 Passiva Jaar 4 Jaar 5 Gebouwen Geplaatst aandelenkapitaal Inventaris Agio Voorraden Algemene reserve Debiteuren Resultaat boekjaar Vooruitbetaalde kosten 0 40 Garantievoorziening Liquide middelen Crediteuren Te betalen kosten 56 0 Te betalen vennootschapsbelasting Totaal Totaal Financiering niveau 5 14 / 16

15 Winst-en-verliesrekening jaar 5 (bedragen x 1.000,--) Omzet Inkoopwaarde van de omzet Lonen en salarissen Sociale lasten 587 Afschrijvingen vaste activa 149 Overige bedrijfskosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 429 Vennootschapsbelasting 142 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 287 Buitengewone baten 33 Belasting buitengewone baten 13 Buitengewoon resultaat na belastingen 20 Resultaat na belastingen 307 Overige informatie: Alle inkopen en verkopen zijn op rekening; In de loop van jaar 5 is inventaris met een totale boekwaarde van ,-- ingeruild voor nieuwe inventaris. De totale inruilwaarde is ,--. De winst op deze inruil is als buitengewoon resultaat geboekt; De winst na belasting over boekjaar jaar 4 is op 1 januari van jaar 5 als volgt verdeeld: Dividend ,-- Ingehouden winst ,-- Tantièmes 7.000,-- De tantièmes worden op de balans opgenomen onder Te betalen kosten. Stel het kasstroomoverzicht op over jaar 5 waarmee de afname van de liquide middelen van ,--, wordt verklaard. Vul hiertoe de ontbrekende bedragen in onderstaand model in. Geef ook telkens aan of de kasstromen toenemen of afnemen. Vul een + in als een kasstroom toeneemt en vul een - in als de kasstroom afneemt. Financiering niveau 5 15 / 16

16 Kasstroomoverzicht jaar 5 (bedragen x 1.000,--) Bedragen + of - Resultaat voor belasting Afschrijving vaste activa Mutatie voorraden Mutatie debiteuren Mutatie crediteuren Mutatie vooruitbetaalde kosten Mutatie te betalen kosten Winst verkoop machine 33 + Mutatie garantievoorziening Betaalde vennootschapsbelasting Investeringskasstromen Investering in vaste activa Desinvestering machine Financieringskasstromen Betaald dividend Afname liquide middelen 436 Einde examen Financiering niveau 5 16 / 16

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43

Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 Management en Organisatie VWO 6 Hst 31, 37 t/m 43 25 januari 2011 proeftoets 100 minuten Opgave 1 Handelsonderneming Astan bv heeft gegevens verzameld. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen van de

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Financiering niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 4 1 / 10 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Wat is de

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

Toets 3 HAVO 5 g Diagnostische toets 2012

Toets 3 HAVO 5 g  Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Toets 3 HAVO 5 20 12 MO Onderdeel 3.1 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Diagnostische toets 2012 Uitwerkingen/waardering Voor deze toets zijn maximaal 35 punten te behalen; De

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter

Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 Stel voor de eenmanszaak Grutter de balans per 1 januari 2016 op in scontrovorm. Balans per 1 januari 2016 van Grutter Totaal Totaal Opgave 1.2 1. In welke andere vorm dan

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2

9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 Docentenhandleiding Hoofdstuk 25 9 Uitwerkingen proefwerktrainingen deel 2 a Per november 2008 wordt aan huur vooruitontvangen: 400 3 650 = 780.. b Per december wordt achteraf ontvangen: 25 3 720 = 270..

Nadere informatie

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000

Q1 Q2 Q3 Q4. Liquide middelen begin kwartaal 290.000 1.011.500 1.012.000 947.500. Verkopen 1.140.000 880.000 1.020.000 1.435.000 Uitwerkingen opgaven Brugboek hoofdstuk 20 Opgaven 20.2 t/m 20.4 en 20.7 t/m 20.9 Opgave 20.2 Liquiditeitsbegroting 2013 gesplitst per kwartaal Onderdeel Q1 Q2 Q3 Q4 Liquide middelen begin kwartaal 290.000

Nadere informatie

1 Het kasstroomoverzicht

1 Het kasstroomoverzicht Oefeningen Kasstroomoverzicht 1 Het kasstroomoverzicht De gegevens van een bedrijf zijn: Balans per 31 december 2011 en 2012 dec-12 dec-11 dec-12 dec-11 Vaste Activa 1.000.000 1.200.000 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek

Kennis Bedrijfseconomie. Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Kennis Bedrijfseconomie Werkboek Ad Bakker Opmaak: Sander Pinkse Boekproductie, Amsterdam ISBN 978 90 3723 456 5 2016 uitgeverij Edu Actief b.v. Gehele of gedeeltelijke

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o II

Eindexamen vwo m&o II Opgave 1 1 maximumscore 2 De zakelijke lasten zijn door de verkoper vooruitbetaald. Uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen. 2 maximumscore 3 maand in 2011 schuldrest ( ) begin van de maand interestdeel

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen

De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Hoofdstuk 6 Beoordeling van de rentabiliteit Extra opgaven De opgaven 6.4a en 6.4b horen bij paragraaf 6.2, De rentabiliteit van het vermogen Opgave 6.4a Per 31 december 2013 en 2014 heeft Geurtsen de

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016

TOELATINGSTOETS M&O. Datum 14-1-2016 TOELATINGSTOETS M&O VUL IN: Datum 14-1-2016 Naam en voorletters. Adres. Postcode. Woonplaats. Geboortedatum / / Plaats Land. Telefoonnummer. E-mail. Gekozen opleiding. OPMERKINGEN: Tijdsduur: 90 minuten

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.

a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318. PDB Financiering Uitwerkingen Hoofdstuk 7 Opgave 7.1 a. Gemiddeld debiteurensaldo: ( 180.000 + 230.000) / 2 = 205.000 Verkopen op rekening inclusief omzetbelasting: 1.090.000 1,21 = 1.318.900 Krediettermijn

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Fiscale Jaarrekening niveau 6 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen. De opbouw en het aantal vragen komen overeen met het online examen. Dit examen

Nadere informatie

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen

Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren Te betalen belastingen Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 ( 1,-) Balans per 1 januari 2016 van Grutter Gebouw Bestelauto Voorraad Debiteuren Bank Kas 367.200 28.500 43.240 15.740 10.330 1.240 Eigen vermogen Hypothecaire lening o/g Crediteuren

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BALANSLEZEN 1. De volgende balansposten komen voor op de balans van een onderneming (in EUR 1.000,-). Gebouwen 500 Pensioenvoorziening 190 Winstreserve 270 Goodwill 240 Lening

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie

Appendix Bedrijfseconomie Appendix Bedrijfseconomie De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB). Voor het

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 5 onderdeel: Cash Management datum: 28 juni 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 3-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2010 tijdvak 2 woensdag 23 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Cash Management

Examen PC 2 vak Cash Management Examen PC 2 vak Cash Management Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 6 onderdeel: CAS datum: 19 december 2013 tijd: 16.00 17.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen.

Boekingsboek. Overzicht van een aantal soorten boekingen. Boekingsboek Overzicht van een aantal soorten boekingen. * contant * op rekening * met en zonder BTW * transitorische posten * hoe ga je om met de BTWboekingen * balans, V&Wrekening, liquiditeitsoverzicht

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - KOK BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 15 EN 16 JANUARI 2013 1. (1 punt) 3.1.1 Een subgrootboek geeft een specificatie (in geld) van een grootboekrekening. 2.

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 19639 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 12:30 uur - 14:00 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 73079 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken.

Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Crowdfunding: publiek laten betalen, d.m.v. vermogen aan te trekken. Informal investors: informele investeerders, bv particulieren Gebruiken is vast. Verbruiken is vlot. Materieel: tastbaar Immaterieel:

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

De resultatenrekening

De resultatenrekening De resultatenrekening format resultatenrekening kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten afschrijvingen rente eindbalans Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl 1 De

Nadere informatie

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 10 vragen en geeft een beeld van het examen Elementair Boekhouden. Het echte examen is een examen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Vorige week Introductie financieel management Investeringsplan, financieringsplan en exploitatiebegroting Balans Liquiditeitsbegroting (meer in week 6) Berekening inkomen en vermogen

Nadere informatie

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur De jaarrekening Examennummer: 93296 Datum: 12 april 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 70 punten) - een

Nadere informatie

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eigen vermogen ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid Eenmanszaak: Persoonsvennootschap: Vennootschap Onder Firma: Commanditaire vennootschap (CV) Maatschap: Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfseconomische Aspecten Examennummer: 71533 Datum: 14 april 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 30 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Investerings en financieringsprobleem

Investerings en financieringsprobleem 10 hoofdstuk Investerings en financieringsprobleem 10.1 C 10.2 B 10.3 C 10.4 B 10.5 A 10.6 D 10.7 B 10.8 A 10.9 D 10.10 C 10.11 C 10.12 B 60% van 25.000.000 = 15.000.000 10.13 C Balanstotaal 30.000.000;

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) 5 (vergelijkbaar met hbo-ad) Versie 5-0 Geldig vanaf Vastgesteld op Vastgesteld door EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Diploma('s) Financieel-Administratief Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Vakopleiding Bedrijfsadministratie & Accountancy (VBA ) Eamen Financiering niveau 5 Niveau 5 (vergelijkbaar

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie