Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen."

Transcriptie

1 Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel rekeningschema Gebruik bij het journaliseren de vermelde grootboekrekeningen uit het rekeningschema. (Zie bijlage). Als voor het beantwoorden van de vraag andere grootboekrekening(en) nodig zijn dan de in het rekeningschema vermelde grootboekrekeningen, worden in elke casus bij de betreffende vraag de aanvullende grootboekrekening(en) vermeld. U hoeft alleen de nummers van de grootboekrekeningen en de daarbij behorende bedragen te vermelden. Het aantal te behalen punten is 52. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. De beschikbare examentijd is 2 uur. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: rekenmachine woordenboek

2 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

3 Vraag 1 Wat is een subgrootboek? a een specificatie in chronologische volgorde van gelijksoortige mutaties b een specificatie in geld van een grootboekrekening c een specificatie uitsluitend in hoeveelheden van een grootboekrekening Vraag 2 Wat is een voorbeeld van een bijboek? a het memoriaal b het voorraadboek c het verkoopboek Vraag 3 Wat betekent een debetsaldo op de grootboekrekening Inkopen? a de goederen zijn ontvangen en geboekt, maar de inkoopfactuur is nog niet ontvangen b de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt, maar de goederen zijn nog niet ontvangen c de goederen en de inkoopfacturen zijn ontvangen en geboekt Vraag 4 Wat wordt verstaan onder de kredietruimte debiteuren? a het maximale bedrag waarvoor een debiteur van de bank debet op zijn bankrekening mag staan (rood staan) b het maximale bedrag dat een debiteur aan de onderneming schuldig mag zijn c het verschil tussen de kredietlimiet en het openstaande bedrag dat van de debiteur te vorderen is Vraag 5 Welke activiteiten verricht een factoorsbedrijf voor een klant? Let op, er zijn meerdere antwoorden juist. a het voeren van de debiteurenadministratie b het verzorgen van de aangifte omzetbelasting c het overnemen van het risico van wanbetaling d het onderzoeken van de kredietwaardigheid van (nieuwe) afnemers e het voeren van relatiebeheer Bedrijfsadministratie niveau 4 3 / 9

4 Vraag 6 Een onderneming heeft op 1 maart van jaar 1 de jaarpremie van 6.000,-- voor de periode maart van jaar 1 tot en met februari van jaar 2 van een bedrijfsautoverzekering betaald. Op 1 maart van jaar 2 is de jaarpremie van deze bedrijfsautoverzekering van 6.600,-- voor het volgend jaar vooruitbetaald. De onderneming past in de boekhouding de permanence de l inventaire toe met resultatenberekening per kwartaal. De onderneming heeft in haar grootboek een aanvullende grootboekrekening 155 Vooruitbetaalde verzekeringskosten in gebruik. Stel de grootboekrekening Vooruitbetaalde verzekeringskosten samen over het eerste kwartaal van jaar 2 en sluit de grootboekrekening af. 155 Vooruitbetaalde verzekeringskosten Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Bedrijfsadministratie niveau 4 4 / 9

5 Vraag 7 Na controle van de boekhouding van een onderneming aan het eind van jaar 1 moeten nog de volgende boekingen of correctieboekingen worden gemaakt: een aflevering van verkochte goederen in december van jaar 1 is per ongeluk voor een bedrag van ,-- geboekt in plaats van 2.500,--. Bij deze onderneming wordt de grootboekrekening 740 Af te leveren goederen niet gebruikt; van de betaling van de interest van 1.250,-- van de hypothecaire lening o/g over de periode 1 juli tot en met 31 december van jaar 1 per Rabobank op 31 december van jaar 1 is nog niets geboekt. De interest over de hypothecaire lening o/g wordt achteraf betaald. Stel met behulp van de voorgaande gegevens en de gedeeltelijke saldibalans, de gedeeltelijke kolommenbalans van jaar 1 samen. (Bedragen 1,--) Nr. Saldibalans Mutaties Herziene Winst-en- Balans Saldibalans verliesrekening Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Debet Credit Vraag 8 Een handelsonderneming verkoopt haar producten met een brutowinstmarge van 60% van de verkoopprijs. Eind oktober is een partij goederen gelijk met de factuur naar een afnemer verzonden. De inkoopprijs van deze partij goederen is 2.400,--. Op de verkoopfactuur is een rabat van 5% van de verkoopprijs vermeld. De omzetbelasting is 21%. Journaliseer de verkoopfactuur en de verzending van de partij goederen. Vraag 9 Een handelsonderneming heeft een rekening ontvangen van een expediteur van 1.427,80 inclusief 21% omzetbelasting voor het vervoer van ingekochte goederen. Deze rekening is per ongeluk als autokosten geboekt. De goederen worden geadministreerd tegen een vaste verrekenprijs. De omzetbelasting is juist geboekt. Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de ontvangen rekening van de expediteur. Bedrijfsadministratie niveau 4 5 / 9

6 Vraag 10 Van een leverancier is de volgende inkoopfactuur ontvangen voor een al eerder ontvangen en geboekte partij elektrische tandenborstels: Elektrische tandenborstels ,-- Omzetbelasting 21% 6.804,-- Totaal factuurbedrag ,-- De voorraad goederen wordt geadministreerd tegen de vaste verrekenprijs. De vaste verrekenprijs van de elektrische tandenborstel is 15,-- per stuk. Het prijsverschil wordt geboekt bij de ontvangst van de factuur. Journaliseer de ontvangen inkoopfactuur. Vraag 11 Op 30 juni van jaar 5 is een bestelwagen ingeruild bij een autodealer. De aanschafprijs van de ingeruilde bestelwagen is ,--. Tot en met 31 mei van jaar 5 is op deze bestelauto ,-- afgeschreven. De nieuwe bestelwagen kost ,-- exclusief 21% omzetbelasting. Volgens de factuur van de dealer moet in totaal ,-- exclusief 21% omzetbelasting worden betaald. De factuur moet nog worden geboekt. De jaarlijkse afschrijving op bestelwagens is 30% van de aanschafprijs. Over delen van een jaar wordt naar evenredigheid van de gebruiksduur afgeschreven. Journaliseer de van de autodealer ontvangen factuur en de inruil van de bestelwagen. Vraag 12 Van een afnemer zijn 100 spiegels retour ontvangen als gevolg van een foutieve levering. Een spiegel heeft een inkoopprijs van 6,-- en een verkoopprijs van 15,-- exclusief 21% omzetbelasting. Aan de afnemer wordt een creditnota gestuurd. De creditnota, de terugontvangst en de opname in de voorraad van de 100 spiegels moeten nog worden geboekt. Journaliseer de creditnota en de terugontvangst van de 100 spiegels. Vraag 13 Aan een leverancier is een aantal beschadigde producten direct na ontvangst teruggestuurd. Hiervoor is van de leverancier een creditnota van 3.630,-- inclusief 21% omzetbelasting ontvangen. Deze creditnota is per ongeluk geboekt als een verzonden creditnota aan een afnemer. De terugzending van de producten is wel juist geboekt. Journaliseer de correctie van de foutieve boeking van de ontvangen creditnota. Vraag 14 Van de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van jaar 4 is het volgende gegeven: Verschuldigde omzetbelasting ,20 Te verrekenden omzetbelasting 3.567,20 Omzetbelasting over het vierde kwartaal 8.187,-- Journaliseer in verband met de aangifte omzetbelasting de overboeking van de omzetbelasting over het vierde kwartaal van jaar 4. Bedrijfsadministratie niveau 4 6 / 9

7 Vraag 15 Een onderneming heeft op 15 december van jaar 3 een bestelauto gekocht. De bestelauto kost ,-- inclusief 4.160,-- omzetbelasting. De extra accessoires kosten 3.025,-- inclusief 21% omzetbelasting. De bestelauto wordt in vier jaar afgeschreven met gelijke bedragen per periode. De geschatte restwaarde aan het einde van de gebruiksduur van de bestelauto is 10% van de aanschafprijs inclusief de accessoires. Wat is de maandelijkse afschrijving op de bestelauto? Geef ook de berekening. Vraag 16 Een onderneming heeft een bedrijfswagen gekocht voor ,-- inclusief 21% omzetbelasting. De technische gebruiksduur van de bedrijfswagen wordt geschat op vijf jaar en de economische gebruiksduur op vier jaar. De bedrijfswagen wordt afgeschreven in gelijke maandelijkse termijnen. De geschatte restwaarde is 6.600,--. Journaliseer de maandelijkse afschrijving op de bedrijfswagen. Vraag 17 Een onderneming heeft eind december van jaar 1 het volgende bankafschrift ontvangen van de Rabobank: Beginsaldo verschuldigd ,-- Bij: Stortingen contant geld 5.000,-- Pinontvangsten ,-- Af: Motorrijtuigenbelasting over het eerste kwartaal jaar ,-- Interest hypothecaire lening o/g over het vierde kwartaal van jaar ,-- Eindsaldo verschuldigd 9.398,-- Journaliseer het van de Rabobank ontvangen bankafschrift. Vraag 18 Glastra is eigenaar van kwekerij Rebel. Glastra heeft voor huishoudgeld 500,-- van de ING Bank opgenomen en voor 300,-- aan planten voor zijn privé tuin meegenomen. Dit bedrag is exclusief 6% omzetbelasting. Kwekerij Rebel gebruikt naast de genoemde grootboekrekeningen in de bijlage ook nog de volgende grootboekrekening: 090 Privé Journaliseer de privé opnamen door de heer Glastra. Vraag 19 Na inventarisatie is de voorraad goederen van een onderneming op 31 december van jaar ,-- hoger dan de waarde van de voorraad goederen volgens de boekhouding. Na onderzoek blijkt dat een ontvangst van goederen in december van jaar 1 met een inkoopprijs van 2.200,-- exclusief 21% omzetbelasting nog niet is geboekt. De rest van het verschil is niet te verklaren en moet worden afgeboekt. De ontvangst van de goederen en de ontvangst van de facturen worden gescheiden van elkaar geboekt. Journaliseer het voorraadverschil van de voorraad goederen per 31 december van jaar 1. Bedrijfsadministratie niveau 4 7 / 9

8 Vraag 20 Op de saldibalans van een onderneming staat per eind juni jaar 6 het volgende: Debet Debet Credit 020 Inventaris , Afschrijving inventaris ,-- Op inventaris wordt maandelijks 1% van de boekwaarde aan het begin van de maand afgeschreven. In mei van jaar 6 is 1% van de aanschafprijs afgeschreven in plaats van 1% van de boekwaarde. De afschrijving op inventaris over juni van jaar 6 heeft nog niet plaatsgevonden. Journaliseer de correctie van de afschrijving op de inventaris over mei van jaar 6. Vraag 21 Twee vorderingen op dubieuze debiteuren uit jaar 1 zijn per 31 december van jaar 2 oninbaar. Het totaalbedrag hiervan is 1.149,50 inclusief 21% omzetbelasting. De onderneming heeft een verzoek ingediend bij de Belastingdienst om de omzetbelasting terug te ontvangen. Dit verzoek is gehonoreerd. Journaliseer de afboeking van beide vorderingen en het verzoek om teruggave van de omzetbelasting. Vraag 22 Een factuur voor in december van jaar 1 gekochte en ontvangen relatiegeschenken van 1.815,-- inclusief 315,-- omzetbelasting is begin januari van jaar 2 ontvangen. De relatiegeschenken zijn in december van jaar 1 geschonken aan een paar grote afnemers. Hiervan is in jaar 1 nog niets geboekt. Journaliseer de boeking in verband met de geschonken relatiegeschenken. Vraag 23 Voor het schilderen van het bedrijfspand is van het schildersbedrijf een rekening ontvangen van 9.680,-- inclusief 21% omzetbelasting. Voor het schilderwerk is een voorziening onderhoud gevormd. Journaliseer de van het schildersbedrijf ontvangen factuur. Vraag 24 Op 1 januari van jaar 10 is het saldo van de 6% hypothecaire lening o/g ,--. Jaarlijks wordt op deze lening op 1 juni en op 1 december 5.000,-- afgelost. Daarnaast wordt elk jaar op 1 juni en op 1 december achteraf de interest betaald. Journaliseer de betaling van de aflossing en de interest op de hypothecaire lening o/g per ING Bank op 1 december van jaar 10. Bedrijfsadministratie niveau 4 8 / 9

9 Vraag 25 Een onderneming heeft een opstalverzekering voor het bedrijfspand. De premie van deze opstalverzekering wordt jaarlijks vooruitbetaald. Van de verzekeringskosten over december van jaar 8 voor een bedrag van 650,-- is geboekt: 420 Huisvestingskosten 650,-- Aan 153 Nog te betalen bedragen 650,-- Journaliseer de correctie van de foutief geboekte kosten van de opstalverzekering over december van jaar 8. Vraag 26 De loonspecificatie over de maand juni van jaar 2 is als volgt: Brutolonen ,-- Vergoeding reiskosten personeel 1.165,-- Voorschotten 2.000, , ,-- Inhoudingen: Loonheffingen ,-- Pensioenpremie 2.920, ,-- Te betalen ,-- De sociale lasten en pensioenpremies voor rekening van de werkgever zijn respectievelijk 4.645,-- en 5.840,--. Journaliseer de loonspecificatie over juni van jaar 2. Einde examen Bedrijfsadministratie niveau 4 9 / 9

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Boekhouden voor het hbo deel 2

Boekhouden voor het hbo deel 2 Boekhouden voor het hbo deel 2 Opgaven Gerard van heeswijk, stef stienstra + EXCEL-WERKBLADEN + FILMPJES MET UITLEG Boekhouden voor het hbo Deel 2 Opgaven Gerard van Heeswijk Stef Stienstra Meer informatie

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Handleiding Handmatig boekhouden

Handleiding Handmatig boekhouden Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Handmatig boekhouden Branche Uitgevers 1 Branche Uitgevers 2 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26

Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Boekhouden met Minipak Boekhouding 1.26 Opzet Hieronder worden eerst enige algemene opmerkingen gemaakt over boekhouden en het Minipak Boekhoudprogramma. Daarna is de volgorde van de onderwerpen die welke

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Eindexamen havo m&o 2013-I

Eindexamen havo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. Bij deze opgave worden de belastingen buiten beschouwing gelaten. Peter de Beer is de eigenaar van een klein autobedrijf (FIAT De Beer

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen VWO 2011 tijdvak 2 woensdag 22 juni 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190)

Financieel administratieve data entry 2 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE DATA ENTRY 2 (CBA02.2/CREBO:50190) sd.cba02.2.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012

Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 Handleiding Handleiding Versie 1.0 2012 HANDLEIDING STUDENTENBOEKHOUDING.NL FINANCIËN BALANS WINST/VERLIES REKENING OPENSTAANDE DEBITEUREN OPENSTAANDE CREDITEUREN JAARREKENINGEN BOEKINGEN CONTRIBUTIE DEBITEUREN

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus

Inhoud. 1 Doel en opzet van de cursus CURSUS VOOR PENNINGMEESTERS Oktober 2004 Inhoud Inhoud 2 1 Doel en opzet van de cursus 2 2 Financiële stukken bij een subsidieaanvraag 4 2.1 Begroting en resultatenrekening 4 2.1.1 Begroting 4 2.1.2 Dekkingsplan

Nadere informatie

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b

Bijlage HAVO. management & organisatie. tijdvak 1. Informatieboekje. HA-0251-a-13-1-b Bijlage HAVO 2013 tijdvak 1 management & organisatie Informatieboekje HA-0251-a-13-1-b Formuleblad Voor de beantwoording van vraag 11 en 26 zijn de volgende formules beschikbaar: 11 rentabiliteit van het

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie