De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af."

Transcriptie

1 1 De eigenaar van de eenmanszaak Olaf heeft kantoorinventaris op rekening gekocht. Zowel de goederen als de factuur is ontvangen. Wat heeft dit financiële feit voor effect op de balans van Olaf? De activa en de passiva nemen beide toe. De activa nemen toe en het eigen vermogen neemt af De passiva nemen toe en het eigen vermogen neemt af. 2 Ondernemer Sponk heeft een factuur ontvangen van de garage voor de aankoop en montage van nieuwe banden onder een bedrijfsauto. Het factuurbedrag is 250 exclusief omzetbelasting. De journaalpost die Sponk gemaakt heeft, luidt: Voorraad 297,50 an Te betalen O 47,50 an rediteuren 250,00 Welke correctiejournaalpost moet onderneming Sponk maken? Kosten bedrijfsauto s 250,00 Te vorderen O 47,50 an Voorraad 297,50 Kosten bedrijfsauto s 250,00 Te vorderen O 47,50 Te betalen O 47,50 an Voorraad 297,50 an rediteuren 47,50 Kosten bedrijfsauto s 250,00 Te vorderen O 47,50 Te betalen O 47,50 an Voorraad 250,00 an rediteuren 95,00 2

2 asus behorend bij de vragen 3 en 4 De volgende informatie is gegeven voor onderneming PHOEE: Proefbalans per 31 december 2010: Grootboekrekening Debet redit Debiteuren rediteuren Te vorderen O Te betalen O f te dragen O Wat geeft het debetbedrag op de rekening rediteuren op deze proefbalans weer? Het bedrag dat verschuldigd is aan debiteuren. Het bedrag dat verschuldigd is aan crediteuren. Het bedrag dat in dit jaar aan crediteuren betaald is. 4 De bedragen op de rekeningen Te vorderen O en Te betalen O betreffen het vierde kwartaal van 2010 en dienen nog te worden overgeboekt naar f te dragen O. Hoe ziet de journaalpost voor deze overboeking eruit? Te betalen O an Te vorderen O an f te dragen O f te dragen O Te vorderen O an Te betalen O Te vorderen O an Te betalen O an f te dragen O Einde casus 3

3 5 De volgende informatie is beschikbaar van onderneming RNDWIJK te msterdam per 31 december 2011: Grootboekrekeninverliesrekening Saldibalans Winst-en- alans Debet redit Debet redit Debet redit Eigen vermogen Privé Netto resultaat Op 1 januari 2011 bedroeg het Eigen vermogen van RNDWIJK Hoeveel bedraagt het debet- of creditsaldo op de rekening Privé op de saldibalans per 31 december 2011? Grootboekrekeninverliesrekening Saldibalans Winst-en- alans Debet redit Debet redit Debet redit Eigen vermogen Privé Resultaat Grootboekrekeninverliesrekening Saldibalans Winst-en- alans Debet redit Debet redit Debet redit Eigen vermogen Privé Resultaat Grootboekrekeninverliesrekening Saldibalans Winst-en- alans Debet redit Debet redit Debet redit Eigen vermogen Privé Resultaat

4 asus behorend bij de vragen 6 tot en met 8 In het grootboek van de handelsonderneming Slingerland zijn de volgende rekeningen in gebruik: 100 Kas 110 ank 130 Debiteuren 140 rediteuren 180 Te vorderen O 181 Te betalen O 400 Loonkosten 470 lgemene kosten 700 Voorraad goederen 800 Kostprijs verkopen 840 Opbrengst verkopen In de maand februari 2011 heeft onderneming Slingerland te maken gehad met de volgende financiële feiten: 2 februari: Factuur ontvangen van leverancier Huisman voor de aankoop en ontvangst van goederen ter waarde van exclusief 19% omzetbelasting. 3 februari: Factuur nr. 4 verzonden voor de verkoop en aflevering van goederen met een verkoopprijs exclusief omzetbelasting. De inkoopprijs van deze goederen bedroeg exclusief omzetbelasting. 4 februari: Per bank ontvangen van debiteuren februari: Retourgezonden goederen ontvangen van afnemer Kruijf van Dorp met een verkoopprijs van inclusief omzetbelasting. De inkoopprijs van deze goederen bedroeg exclusief omzetbelasting. De goederen zijn toegevoegd aan de voorraad en aan afnemer Kruijf van Dorp is creditnota nr. 5 gezonden. 6 De journaalpost ter verwerking van het financiële feit van 2 februari luidt: 700 Voorraad goederen Te betalen O an 140 rediteuren Voorraad goederen an 180 Te betalen O an 140 rediteuren Voorraad goederen Te vorderen O an 140 rediteuren

5 7 Welke van de onderstaande grootboekrekeningen is correct gecrediteerd naar aanleiding van het financiële feit van 4 februari? 140 rediteuren Debiteuren ank De journaalpost ter verwerking van het financiële feit van 5 februari luidt: 840 Opbrengst verkopen Te betalen O an 130 Debiteuren Voorraad goederen an 800 Kostprijs verkopen Opbrengst verkopen Te vorderen O an 130 Debiteuren Voorraad goederen an 800 Kostprijs verkopen Opbrengst verkopen Te betalen O an 130 Debiteuren Voorraad goederen an 800 Kostprijs verkopen Einde casus 9 Een voorbeeld van een zuivere grootboekrekening van bezit is de rekening Inventaris. Wat is het kenmerk van een zuivere grootboekrekening van bezit? Het saldo op de rekening is tegen inkoopprijs. Het saldo op de rekening wordt naar de balans geboekt. Het saldo de de rekening wordt naar de winst-en-verliesrekening geboekt. 6

6 asus behorend bij de vragen 10 en 11 Onderneming NOKKIM past een maandelijkse resultaatbepaling toe (permance de l inventaire) en is op 1 april 2010 een lening o/g aangegaan van met een jaarlijkse interest van 12%. De interest wordt iedere zes maanden achteraf betaald op 1 oktober en 1 april. Jaarlijks wordt op 1 oktober een bedrag van afgelost per bank. 10 Hoe luidt de journaalpost van de interestbetaling en de betaling van de aflossing op 1 oktober 2010? Interestkosten Lening o/g an ank Te betalen interest Lening o/g an ank Vooruitbetaalde interest Lening o/g an ank Welke van de volgende grootboekrekeningen is correct gedebiteerd naar aanleiding van het boeken van de interestkosten voor oktober 2010? Te betalen interest Interestkosten Interestkosten Einde casus 12 Onderneming Max maakt gebruik van een gemengde grootboekrekening Goederen. De eindvoorraad bedraagt De rekening Goederen laat op de saldibalans een telling zien van credit. De correct afgewerkte kolommenbalans ziet er als volgt uit: Grootboekrekening Saldibalans W&V-rekening alans Goederen Grootboekrekening Saldibalans W&V-rekening alans Goederen Grootboekrekening Saldibalans W&V-rekening alans Goederen

7 13 De gemengde grootboekrekening lgemene kosten laat de volgende tellingen zien per 31 december 2010: Debet G450 lgemene kosten redit Telling Telling 175 Op 31 december 2010 dient nog rekening gehouden te worden met de volgende informatie: - Er zijn postzegels in voorraad ter waarde van 15; - Een bedrag van 250 aan schoonmaakkosten in december is nog onbetaald. Hiervoor is nog geen factuur ontvangen. Na het afsluiten ziet de gemengde grootboekrekening G450 lgemene kosten er als volgt uit: Debet G450 lgemene kosten redit Telling Telling 175 Naar alans 250 Naar alans 15 Naar W&V Debet G450 lgemene kosten redit Telling Telling 175 Naar alans 15 Naar alans 250 Naar W&V Debet G450 lgemene kosten redit Telling Telling 175 Naar alans 250 Naar alans 15 Naar Transitoria

8 14 Op 1 januari 2009 kocht de firma Wiseboys te msterdam een auto voor Op deze auto wordt jaarlijks afgeschreven met 20% van de boekwaarde aan het begin van het jaar. Wiseboys maakt gebruik van de grootboekrekeningen 420 fschrijvingskosten en 042 fschrijving auto s. eide rekeningen kennen per 1 januari 2009 een saldo van 0. Wiseboys heeft geen andere auto s in bezit. Welke van de onderstaande stellingen is correct? Op 31 december 2010 laat rekening 420 een debetsaldo zien van Op 31 december 2010 laat rekening 042 een debetsaldo zien van Op 31 december 2011 is de boekwaarde van de auto lager dan Van de firma allast Nodam is de volgende gedeeltelijke saldibalans per 31 december 2010 bekend: Rek. nr. Grootboekrekening Debet redit 011 Machines fschrijving machines ank fschrijvingskosten uitengewone resultaten Op 1 januari 2011 zijn diverse machines verkocht voor totaal De aanschafprijs van deze machines was en de boekwaarde per 1 januari 2011 bedroeg De journaalpost van deze verkoop luidt als volgt: 980 uitengewone resultaten an 011 Machines ank fschrijving machines an 011 Machines an 980 uitengewone resultaten ank fschrijvingskosten an 011 Machines an 980 uitengewone resultaten

9 asus behorend bij de vragen 16 en 17 In het grootboek van onderneming Super Farm te Gemmenich zijn onder meer de volgende rekeningen in gebruik: 130 Debiteuren 140 rediteuren 144 Te ontvangen facturen 180 Te vorderen O 181 Te betalen O 700 Voorraad goederen 710 Te ontvangen goederen 720 Prijsverschillen bij inkoop 800 Kostprijs verkopen 840 Opbrengst verkopen Ontvangen facturen worden geboekt tegen factuurprijs op basis van het inkoopboek. Ontvangen goederen worden geboekt tegen vaste verrekenprijs (VVP) op basis van het magazijnontvangstenboek. an het einde van de maand worden verschillen tussen de factuurprijs en de VVP voor alle inkopen waarbij zowel de factuur als de goederen in de betreffende maand zijn ontvangen geboekt op rekening 720 Prijsverschillen bij inkoop. Hiervoor hanteert Super Farm het afstemregister. Verkochte goederen worden geleverd in dezelfde maand waarin deze ook worden gefactureerd (lees: goederen en facturen worden tegelijkertijd naar afnemers gezonden). De omzetbelasting bedraagt 19%. Voor januari 2011 zijn de volgende gegevens bekend: 1. Totaalbedrag ontvangen facturen inclusief O bedraagt volgens het inkoopboek Totaalbedrag magazijnontvangstenboek bedraagt fstemregister: Factuurprijs van ontvangen goederen waarvan de factuur ook reeds is ontvangen bedraagt inclusief O. De VVP van deze goederen is

10 16 Welke journaalpost maakt Super Farm naar aanleiding van het inkoopboek? 710 Te ontvangen goederen Te vorderen O an 140 rediteuren Voorraad goederen Te vorderen O an 140 rediteuren Te ontvangen facturen Te vorderen O an 140 rediteuren Welke journaalpost maakt Super Farm naar aanleiding van het afstemregister? 144 Te ontvangen facturen an 710 Te ontvangen goederen an 720 Prijsverschillen bij inkoop Te ontvangen goederen an 144 Te ontvangen facturen an 720 Prijsverschillen bij inkoop Te ontvangen goederen an 144 Te ontvangen facturen an 720 Prijsverschillen bij inkoop Einde casus 18 Firmant PEEEE van de VOF L heeft uit privémiddelen een crediteur van de VOF contant betaald. In de administratie van de VOF L wordt deze betaling correct geadministreerd. Vóór deze betaling aan de crediteur stond de privérekening van de firmant PEEEE debet in het grootboek van de VOF met een saldo van 700. Hoe moet de rekening Privé PEEEE worden geïnterpreteerd? PEEEE heeft een vordering van 330 op de VOF. PEEEE heeft een schuld van 330 aan de VOF. PEEEE heeft een vordering van op de VOF. 11

11 19 Van de vennootschap onder firma HJ en zonen is per 31 december 2010 de volgende gedeeltelijke saldibalans gegeven: Vermogen HJ Vermogen HJ nog te storten Vermogen P Privé P Prive HJ Winstsaldo In de akte van oprichting is met betrekking tot de winstverdeling het volgende bepaald: - de firmanten ontvangen een vaste interestvergoeding van 10% over hun gestorte vermogensdeelname; - het restant van het resultaat wordt vervolgens gelijk onder de beide vennoten verdeeld. Welke grootboekrekening is juist gecrediteerd naar aanleiding van de verdeling van het winstsaldo 2010? Winstsaldo Privé HJ Privé P asus behorende bij de vragen 20 tot en met 22 Van de onderneming Gymnasium NV is de volgende balans gegeven. alans Gymnasium N.V. per 31 december 2010 (in ) Vaste activa andelenkapitaal Vlottende activa andelen in port gioreserve lgemene reserve Langlopende schulden Kortlopende schulden

12 De aandelen hebben een nominale waarde van 10 per aandeel. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is besloten dat: 1.) de winst over 2010 die bedraagt als volgt zal worden verdeeld: de verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt Het dividend wordt vastgesteld op 8%. Hiervan zal 3% als cashdividend en 5% als stockdividend worden uitgekeerd. Het restant wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Uitsluitend de houders van de aandelen die op 31 december 2010 geplaatst waren, ontvangen een dividenduitkering. 2.) de onderneming overgaat tot de uitgifte van bonusaandelen ter waarde van nominaal ten laste van de agioreserve. De dividendbelasting bedraagt 25%. 20 De grootboekrekening Te betalen dividend moet naar aanleiding van de winstverdeling 2010 worden gecrediteerd voor: Welke journaalpost moet worden gemaakt naar aanleiding van het besluit om bonusaandelen ten laste van de agioreserve uit te geven? gioreserve an uit te reiken aandelen gioreserve an uit te reiken aandelen gioreserve an te betalen dividendbelasting an uit te reiken aandelen Wat is de invloed van het besluit tot uitgifte van bonusaandelen ten laste van de agioreserve op de intrinsieke waarde van de onderneming Gymnasia NV? De intrinsieke waarde neemt af. De intrinsieke waarde neemt toe. De intrinsieke waarde blijft gelijk. Einde casus 13

13 asus behorende bij de vragen 23 tot en met 28 De handelsonderneming EMJEE NV heeft in haar administratie de volgende grootboekrekeningen in gebruik: Winstsaldo lgemene reserve 6% onverteerbare obligaties in portefeuille 6% onverteerbare obligatielening gio op obligaties flosbaar gestelde converteerbare obligaties Premie bij aflossing converteerbare obligaties andelen in portefeuille (saldo: debet) andelenvermogen (saldo: credit) gioreserve Uit te reiken aandelen ank Inschrijvers Interimdividend Te betalen coupons Te betalen dividend Te betalen dividendbelasting Te betalen vennootschapsbelasting Te betalen interest Interestkosten Zij besluit een 6% converteerbare obligatielening tegen een koers van 110% uit te geven, nominaal groot De uitgiftedatum is 1 maart De obligaties zullen verkrijgbaar zijn in coupures van nominaal. De coupondata zijn 1 maart en 1 september. De conversievoorwaarden luiden: twee obligaties zijn onder bijstorting van 350 inwisselbaar tegen 20 aandelen van 100 nominaal. ij de inschrijving wordt voorlopig 10% van de nominale waarde van de obligaties per bank gestort. Het restant wordt voldaan bij de definitieve toewijzing. onversie mag plaatsvinden vanaf 1 maart De bank bericht op 18 februari 2007 dat is ontvangen wegens inschrijving op de 6% converteerbare obligatielening. Welke grootboekrekening is juist gecrediteerd naar aanleiding van het ontvangen bericht van de bank? Inschrijvers Inschrijvers gio op obligaties

14 24 Op 21 november 2010 is een interimdividend aangekondigd van 4% op alle uitstaande aandelen. De dividendbelasting bedraagt 25%. De journaalpost van deze aankondiging moet zijn: Interimdividend an te betalen dividend an te betalen dividendbelasting Interimdividend an te betalen dividend an te betalen dividendbelasting Interimdividend an te betalen dividend an te betalen dividendbelasting Tijdens de lgemene Vergadering van andeelhouders op 12 februari 2011 is in het kader van de winstverdeling onder meer een stockdividend van vastgesteld. In de journaalpost van deze winstverdeling wordt: de rekening aandelen in portefeuille gecrediteerd voor de rekening uit te reiken aandelen gecrediteerd voor de rekening uit te reiken aandelen gecrediteerd voor Op 1 maart 2011 is de interest van de 6% converteerbare obligatielening betaalbaargesteld die door de bank medio maart geheel is uitbetaald aan de obligatiehouders. Welke rekening is correct bijgewerkt naar aanleiding van deze uitbetaling door de bank? Te betalen interest Te betalen coupons Te betalen coupons Van de bank is bericht ontvangen dat 100 converteerbare obligaties zijn geconverteerd in aandelen. De aandelen zijn na storting van het verschuldigde bedrag uitgereikt. Welke grootboekrekening is juist in de administratie bijgewerkt? ank debet andelenvermogen credit andelen in portefeuille credit 15

15 28 Welke grootboekrekening is juist gecrediteerd naar aanleiding van de journaalpost van de aflosbaarstelling van 50 6% converteerbare obligaties, ervan uitgaand dat de premie bij aflosbaarstelling van de converteerbare obligaties 5% van de nominale waarde is? Premie bij aflossing converteerbare obligaties ank flosbaar gestelde converteerbare obligaties Einde casus asus behorende bij de vragen 29 tot en met 33 De handelsonderneming WLLON te Leiden heeft onder meer de volgende grootboekrekeningen in gebruik. elegde voorziening groot onderhoud Voorziening groot onderhoud Gebouwen ank Debiteuren (inclusief 19% O) fschrijving debiteuren rediteuren Te vorderen O Te betalen O Kosten wanbetaling Kosten groot onderhoud 29 Een afname van de grootboekrekening elegde voorziening groot onderhoud houdt in dat: de activa afnemen. het eigen vermogen afneemt. de verplichtingen toenemen. 30 Een nota voor groot onderhoud is ontvangen. Welke grootboekrekening moet worden gedebiteerd in de journaalpost? rediteuren Kosten groot onderhoud Voorziening groot onderhoud 16

16 31 Op de proefbalans van onderneming Hendrik komen per 31 december 2010 onder meer de volgende rekeningen voor: debet credit Gebouwen Voorziening groot onderhoud Kosten groot onderhoud De voorziening groot onderhoud per 1 januari 2010 was in vergelijking met 31 december kleiner. De kosten groot onderhoud over 2010 zijn: gelijk aan groter dan minder dan Een debiteur die aan het begin van deze maand als definitief oninbaar is afgeboekt heeft een vordering van inclusief 19% O alsnog betaald. Welke grootboekrekening is correct gecrediteerd naar aanleiding van dit financiële feit? fschrijving debiteuren Kosten wanbetaling ank Op de gedeeltelijke saldibalans per 31 december 2010 staan de volgende rekeningen: Debiteuren D fschrijving debiteuren Kosten wanbetaling.. Verder is gegeven dat de boekwaarde van de debiteuren wordt geschat op 95%. 33 Hoeveel zijn de kosten wanbetaling? Nihil Einde casus. 17

17 asus behorende bij de vragen 34 tot en met 39 De industriële onderneming POWERRNGER vervaardigt onder andere hondenvoer in blik, dat onder het merk POWERKUWER op de markt wordt gebracht. De standaardfabricagekostprijs per 100 blikken POWERKUWER is als volgt samengesteld: Grondstoffen: 160 kg vlees à 0,50 per kg kg vetten à 0,10 per kg 3 10 kg bindmiddel à 0,70 per kg 7 verpakkingsmateriaal 20 Directe lonen: 2 uur à 28 per uur 56 Indirecte fabricagekosten: 2 machine-uren à 15 per uur De boekhouding van POWERRNGER wordt gevoerd volgens het systeem van de permanence met maandelijkse resultatenberekening. In verband hiermee worden de voorraden grondstoffen gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen. ij verkoop van de blikken POWERKUWER worden de blikken POWERKUWER en de facturen gelijktijdig verstuurd. De winst die 10% van de verkoopprijs exclusief 19% O wordt pas als gerealiseerd beschouwd als de klant heeft betaald. De boekhouding van deze industriële onderneming bevat onder meer de volgende rekeningen: Liquide middelen Debiteuren Te vorderen O rediteuren Te betalen O Inhoudingen Te betalen lonen Ongerealiseerde winst Tussenrekening lonen Voorraad grondstoffen Prijsverschillen op grondstoffen Voorraad verpakkingsmateriaal Kosten afdeling magazijn Kosten afdeling machines Kosten afdeling fabricage Kosten afdeling verkoop Dekking afdeling magazijn Dekking afdeling machines Dekking afdeling fabricage Dekking afdeling verkoop Voorraad blikken POWERKUWER 18

18 34 Wat is een kenmerkende grootboekrekening van een industriële onderneming? Ongerealiseerde winst Voorraad grondstoffen Kosten afdeling Magazijn 35 Loonbetaalstaat: rutoloon Inhoudingen Uit te betalen Welke grootboekrekening is juist gecrediteerd naar aanleiding van de loonbetaalstaat? Te betalen lonen Liquide middelen Tussenrekening lonen Het register ontvangen facturen en grondstoffen: Factuurprijs Vaste verrekenprijs kg vlees voor: kg vetten voor: kg bindmiddel voor: De factuurprijs is exclusief 19% O. Welke grootboekrekening is juist geadministreerd naar aanleiding van het register ontvangen facturen en grondstoffen? Prijsverschillen op grondstoffen debet Te betalen O debet rediteuren ,50 credit 19

19 37 Volgens kasboek is ontvangen van debiteuren een bedrag van Hoe luidt de journaalpost naar aanleiding het kasboek? Kas an debiteuren Kas an te betalen O an debiteuren Ongerealiseerde winst Kosten afdeling verkoop an dekking afdeling verkoop Kas an debiteuren Ongerealiseerde winst Kosten afdeling verkoop an dekking afdeling verkoop Volgens verbruikregister werden grondstoffen afgegeven ten behoeve van de fabricage. Vaste verrekenprijs kg vlees: kg vetten: kg bindmiddel: verpakkingsmateriaal: Welke grootboekrekening moet onder andere worden gedebiteerd naar aanleiding van het verbruikregister? Voorraad grondstoffen Kosten afdeling fabricage Voorraad blikken POWERKUWER 39 Volgens het machine-urenregister werden 2600 uren aan de afdeling fabricage besteed. Hoe luidt de journaalpost naar aanleiding van het machine-urenregister? Kosten afdeling machines an dekking afdeling fabricage Kosten afdeling fabricage an dekking afdeling machine Kosten afdeling machines an dekking afdeling machines Einde casus EINDE TENTMEN 20

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur

Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Bedrijfsadministratie 1 Examennummer: 12248 Datum: 3 juli 2010 Tijd: 10.00 11.30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,-

1. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag 1 feb Van balans 78.200,- Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Debet 020 Inventaris Credit 1 feb Van balans 78.200,- Debet 060 Eigen vermogen Credit 1 feb Van balans 86.180,- Debet 071 4% Onderhandse lening o/g Credit 1 feb Van balans 44.000,-

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 97893 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN MAANDAG 19 JUNI 2006 A1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen

Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Correctiemodel voorbeeldexamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden 1 / 15 Vraag 1 Toetsterm

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU VK : OEKHOUEN TUM: INSG 05 UGUSTUS 2008 TIJ : 09.40 11.40 UUR EZE TK ESTT UIT 35 ITEMS. UNIFORM HEREXMEN MULO tevens 2 e ZITTING STTSEXMEN 2008 Welke

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 juni 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Vrijdag 20 juni 10.00 13.00 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden. Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 24 vragen en geeft een beeld van het examen Basiskennis Boekhouden

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 62987 Datum: 15 september 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68492 Datum: 10 december 2011 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 9 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 61062 Datum: 8 december 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015

UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM EINDEXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 19 juni 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100

2. 161 Te betalen omzetbelasting 8.400 160 Aan Te vorderen omzetbelasting 6.300 162 Aan Af te dragen omzetbelasting 2.100 Basiskennis Boekhouden / Elementair Boekhouden Uitwerkingen Examenopgaven Opgave 1 1. 990 Bedrijfsresultaat 480.000 154 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 046 Aan Winstreserve 190.000 032 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen

De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Hoofdstuk 5 Verwerken van diverse overige mutaties Extra opgaven De opgaven 5.2a tot en met 5.2c horen bij paragraaf 5.2, Te betalen lonen en loonheffingen Opgave 5.2a In een voegbedrijf zijn onder andere

Nadere informatie

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. economische wetenschappen II en recht (oude stijl) economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten

Nadere informatie

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen).

1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. Een balans is een overzicht van activa (bezittingen) en passiva (schulden en eigen vermogen). 2. Een subgrootboek is een specificatie in geld van een (collectieve) grootboekrekening.

Nadere informatie

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Praktisch boekhouden Examennummer: 58462 Datum: 2 februari 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 9 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 4 minicases met 12 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoorden Examenopgaven Opgave 1 060 Winstsaldo 480.000 160 Aan Te betalen vennootschapsbelasting 110.000 043 Aan Winstreserve 190.000 042 Aan Uit te reiken aandelen 60.000 162

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 93711 Datum: 14 december 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk 5 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Hoofdstuk 4 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot voorraden, inkopen en verkopen Extra opgaven Opgave 4.8a hoort bij paragraaf 4.3, Tussenrekeningen. Opgave 4.8a In het grootboek van een

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015

UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR UNIFORM HEREXAMEN HAVO 2015 VAK : ECONOMIE II (BA en BR) DATUM : 27 juli 2015 TIJD : 07.45u 10.45u Aantal opgaven bij dit vak : 6 Aantal pagina s : 5 Hulpmiddelen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: DONDERDAG 06 AUGUSTUS 2009 TIJD : 09.40 11.40 UUR DEZE

Nadere informatie

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Naam Examennummer Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden Uitwerkingenformulier voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit uitwerkingenformulier bestaat uit 11 pagina s, inclusief het voorblad.

Nadere informatie

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten.

o Geef bij etke uitwerking aan met een berekening hoe het antwoord is verkregen. Een goed antwoord zonder berekening ontvangt geen punten. TENTAMEN : BEDRIM'SAOUNUSTRATIE CODE ONDERWIJSEENF{EID: BA I VPBFEO 1-1 OPLEIDING DATUM TOETS : FE (lfe) : 28 MAART 20ll TIJD : 11.45-13.45 UUR Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven en telt 6 bladzijden inclusief

Nadere informatie

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5

Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Hoofdstuk 1 Oefenopgaven Oefenopgave 1A 1. Maak de balans per 1 januari van jaar 5 van de onderneming van Stijn Slegers. Balans Stijn Slegers per 1 januari van jaar 5 Totaal Totaal 2. Welke posten behoren

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7

2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Elementair Boekhouden Correctiemodel voorbeeldexamen 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Elementair Boekhouden 1 / 7 Vraag 1 Toetsterm 1.4 - Beheersingsniveau: T - Aantal punten: 3 In januari

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE HAVELAAR BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 JUNI 2009 1. Directe kosten zijn kosten die rechtstreeks aan producten kunnen worden toegerekend.

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B.

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 FINANCIËLE ADMINISTRATIE GRIMBERG BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 10 EN 11 JANUARI 2012 1. (2 punten) 300 Voorraad materialen 4.200,- 180 Te verrekenen omzetbelasting

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1

2009 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.3 -- deel 2a. Versie 1.02 -- 06-mei-10 1 BAD1.3 hfd. 16 programma Ontvangst van goederen en facturen Tijdsverschil ontvangst goederen en factuur Tijdsverschil in goederenstroom en facturen Inkoop van goederen eerst factuur, dan de goederen eerst

Nadere informatie

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Periodeafsluiting als module

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DERKSEN BV 1. De verkoopprijs van een kuubskist bedraagt: 154,- 100/70 1,19 = 261,80. PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 11 EN 12 JANUARI 2011

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 7 Open vragen Opgave 7.1 Datum Grootboekrekening Debet Credit 1 aug Tellingen 18.500 18.500 2 aug Voorraad goederen 6.700 Aan Crediteuren 6.700 3 aug Crediteuren

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Bedrijfsadministratie niveau 4 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Bedrijfsadministratie niveau 4 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.1 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten:

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Proefexamen Basiskennis Boekhouden

Proefexamen Basiskennis Boekhouden Proefexamen Basiskennis Boekhouden Onderdeel Boekhouden Beschikbare tijd: 120 minuten 160510P Proefexamen DIT PROEFEXAMEN BESTAAT UIT DE VOLGENDE STUKKEN: REKENINGSCHEMA GROOTBOEKREKENINGEN (1 pagina)

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN BIJLAGEN BIJ OPGAVE GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING DINSDAG 12 JUNI 2007 P PRAKTIJKEXAME OEKHOUE IJLAGE IJ OPGAVE GEAUTOMATISEERE GEGEVESVERERKIG ISAG 12 JUI 27 A1. A. Toelichting coderen boekingsstukken. Toelichting invullen invoerlijsten. Overzicht grootboekrekeningen. Overzicht

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschouw de volgende beweringen: I II 1 Een inventaris

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DE LEKKERE HAP PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 JUNI 2010 1. Met behulp van de volgende grootboekrekeningen kan het verkoopresultaat worden

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 1 Opgave 1.1 a. Bezittingen: Debiteuren 2.000 Gebouw 150.000 ING Bank 6.000 Inventaris 16.000 Kas 1.000 Voorraad goederen 50.000 + Totaal 225.000 Schulden: Crediteuren 24.000 Hypotheek 80.000 + Totaal 104.000

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 5 Opgave 5.1 a. 700 Voorraad goederen 1.900 100 19 (vvp) 170 Te verrekenen omzetbelasting 378 140 Aan Crediteuren 2.178 760 Aan Prijsverschillen bij inkoop 100 b. 500 tuinkussens 30 = 15.000 Korting 8% 1.200

Nadere informatie

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening

De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 3 De diverse onderdelen van de fiscale jaarrekening 301 a Machines (vennootschappelijk) 1/1 Balans d 220.000 1/7 Verkoop machine PX17 d 80.000 1/7 Aankoop machine SF08-160.000 31/12 Balans - 300.000 d

Nadere informatie

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten

061 Voorziening 448 Kosten milieuschade 076 Lening o/g 449 Interestkosten 077 Hypothecaire 450 Verkoopkosten Proeftoets hoofdstuk 14, 16 t/m 20, 23. Let op: het betreft hier een willekeurige selectie van onderwerpen uit bovenstaande hoofdstukken. Maak alle opgaven uit het opgavenboek en maak ook de zelftoetsen

Nadere informatie

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700,

januari 5 Uit de kas genomen voor de huishouding SRD 3.700, DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. 1 Beschouw de volgende beweringen: I De inventarislijst wordt aan de hand van de

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 3 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Extra opgaven De opgaven 3.8a tot en met 3.8d horen bij paragraaf 3.2, Afschrijving duurzame productiemiddelen.

Nadere informatie

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen.

Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat uit 4 opgaven en 7 vragen. SPD Bedrijfsadministratie Examenopgave JAARREKENING VRIJDAG 18 DECEMBER 2015 12.00-15.00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgave bestaat uit 10 pagina s, inclusief het voorblad. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten)

Case 1: Detailhandel Canopus BV (34 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Fuchs, H., van Vlimmeren, S. J. M. (2013). Boekhouden geboekstaafd

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 FINANCIËLE ADMINISTRATIE LEGRO BV PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 22 EN 23 JUNI 2010 1. Gelijke perioden waardoor de perioden eerlijker met elkaar kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht

Examen HAVO en VHBO. Handelswetenschappen en recht Handelswetenschappen en recht Examen HAVO en VHBO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs HAVO Tijdvak 1 VHBO Tijdvak 2 Vrijdag 28 mei 13.30 16.30 uur 19 99 Dit examen

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 VAK : BOEKHOUDEN DATUM: MAANDAG 05 JULI 2010 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III KANDIDATEN)

Nadere informatie

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1

2015 Noordhoff Uitgevers bv. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden. Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden Uitwerkingen docenten De basis van het boekhouden 1 Hoofdstuk 1 De balans *1.8 a Bezittingen Omschrijving Bedrag Magazijn 150.000 Twee bestelauto s à 35.000

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 8 Open vragen Opgave 8.1 1. 700 Voorraad goederen 34.500 170 Te verrekenen omzetbelasting 7.245 140 Aan rediteuren 41.745 2. 130 Debiteuren 63.525 176 Aan

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 5 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Opgave 1.1 In een onderneming wordt voor het verpakken van producten Kappa gebruikgemaakt van de machine

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 12 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M.

Diverse-postenboek Datum Omschrijving Bedrag febr. 4 P.M. DEZE TAAK BESTAAT UIT 35 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 25. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2013 VAK : BOEKHOUDEN DATUM : WOENSDAG 03 JULI 2013 TIJD : 09.45 11.15 UUR (MULO III

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,-

1 DE BALANS 1 UITWERKINGEN VOOR STUDENTEN 1.3. 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 1 DE BALANS 1.3 03/07 kas neemt toe met 300,- bank neemt toe met 300,- 08/07 kas neemt af met 400,- te betalen kosten neemt af met 400,- 10/07 voorraad goederen neemt toe met 4.550,- crediteuren neemt

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen...

Inhoud VII. 1. De balans... 1. 2. Veranderingen in de balans... 5. 3. Grootboekrekeningen... 9. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud 1. De balans... 1 2. Veranderingen in de balans... 5 3. Grootboekrekeningen... 9 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen... 15 5. Kolommenbalans... 21 6. Dagboeken en

Nadere informatie

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3

Uitwerkingen PDB Bedrijfsadministratie met resultaat hoofdstuk 3 Opgave 3.1 3/6 430 Autokosten 40 170 Te verrekenen omzetbelasting 8,40 100 aan Kas 48,40 4/6 120 ING Bank 750 130 Aan Debiteuren 750 12/6 130 Debiteuren 5.445 860 Rabatten en kortingen 500 850 Aan Opbrengst

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren

Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl Regels voor Passiva Eigen vermogen Geplaats aandelenkapitaal Agioreserve Herwaarderingsreserve Wettelijke en statutaire reserves Ingehouden winst uit de voorgaande jaren www.jooplengkeek.nl

Nadere informatie

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15

Fuchs en Van Vlimmeren, Boekhouden geboekstaafd 1 (2009) 11e druk, hfdst. 1, p. 15 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016

Uitwerkingen Basiskennis Boekhouden Convoy Uitgevers 2016 Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek Hoofdstuk 11 Opgave 11.1 a. Aanschafwaarde: 30.000 + 4.000 = 34.000 Restwaarde: 2.200 Afschrijving per jaar: 34.000-2.200 = 6.360 Afschrijvingskosten per maand: 6.360

Nadere informatie

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50.

Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Het maximumaantal te behalen punten is 50. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 16 JUNI 2009 Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN UITWERKINGEN 8 EN 9 JANUARI 2013 FINANCIËLE ADMINISTRATIE DEEL 1 - WINSTON BV 1. (2 punten) 3.1.2 Rekeningen van schuld zijn: 140 Crediteuren 150 Nog te betalen bedragen 153 Vooruitontvangen bedragen 181 Te betalen omzetbelasting PRAKTIJKDIPLOMA

Nadere informatie

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven.

- Op gebouwen en machines die op 1 januari 2008 aanwezig zijn wordt in 2008 respectievelijk 30.000,- en 20.000,- afgeschreven. Management en Organisatie VWO 6 Herhaling CE Begrotingen nummer 2 Opgave 1 Gegeven is de volgende balans van Fitna bv: Balans per 1/1 2008 --------------------------------------------------------------

Nadere informatie

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans

kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm Gedeeltelijke kolommenbalans kolommenbalans kolommenbalans persoonlijke ondernemingsvorm het einde komt in zicht Nadat het grootboek gedurende de boekingsperiode is bijgewerkt, kun je een nieuwe balans maken. Je kunt dan ook de resultatenrekening,

Nadere informatie

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I.

a. Stel de beginbalans op 1 januari 2006 samen volgens het model van bijlage I. Opdracht 1 De Wilde en Timmer De dames De Wilde en Timmer gaan een autobedrijf beginnen: zij kopen auto s en accessoires in en verkopen die. Om het autobedrijf te kunnen openen op 1 januari 2006 zijn in

Nadere informatie

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag

Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Hoofdstuk 1 Opgaven Opgave 1.1 1. Open per 1 februari 2015 de grootboekrekeningen. Debet 020 Inventaris Credit Datum Omschrijving Bedrag Datum Omschrijving Bedrag Debet 060 Eigen vermogen Credit Datum

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA)

PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) PROEFEXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Financiële Rapportage en Analyse Beschikbare tijd 3¾ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en

Nadere informatie

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1

Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Toets 1 Toetscode: PHEKBA.D1.01.2016 Titel Elementaire kennis bedrijfsadministratie deel 1 Versie: 1 Opleidingsgebied: Financieel-administratieve beroepen Profiel/niveau/crebocode: P1 Financieel-administratief

Nadere informatie

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13

2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Financiering niveau 5 Correctiemodel voorbeeldexamen 2017 Nederlandse Associatie voor Examinering Financiering niveau 5 1 / 13 Vraag 1 Toetsterm 6.4 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 Voor welke

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP & CULTUUR VAK : ECONOMIE II DATUM : WOENSDAG 28 JULI 2015 TIJD : 7.45 10.45 UUR UNIFORM HEREXAMEN VWO 2015 tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2015 Aantal opgaven bij dit

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 58301 Datum: 22 juni 2013 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Antwoordenboek Boekhouden

Antwoordenboek Boekhouden Antwoordenboek Boekhouden Boekhouden 1 Antwoordenboek 1. Balans en grootboek Opgave 1 Activa (debet) Vaste activa Gebouwen Voertuigen Vlottende activa Debiteuren Liquide middelen Bank Kas Balans (per )

Nadere informatie