Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30"

Transcriptie

1 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten te genereren. Tevens wordt inzicht verkregen in de behoeften van de onderneming om deze kasstromen te gebruiken. b c d Het kasstroomoverzicht kan worden opgesteld volgens de directe en volgens de indirecte methode. Bij de directe methode worden de belangrijkste contante bruto-ontvangsten en contante brutobetalingen weergegeven. Bij de indirecte methode wordt het resultaat na belastingen zodanig aangepast dat daaruit worden verwijderd: de gevolgen van nietgeldelijke transacties, belastinglatenties en voorzieningen voor ontvangsten en betaalde dan wel nog te betalen bedragen uit bedrijfsactiviteiten en baten en lasten die verband houden met kasstromen uit investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. De voorkeur gaat uit naar de directe methode, met daarbij de aanbeveling een aansluiting te geven tussen het bedrijfsresultaat en de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Bij toepassing van de indirecte methode wordt aanbevolen uit te gaan van het bedrijfsresultaat. Het kasstroomoverzicht bestaat uit de onderdelen: kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (operationele activiteiten); kasstromen uit investeringsactiviteiten; kasstromen uit financieringsactiviteiten. Kasstromen uit hoofde van transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op de dag van de kasstroom; ook wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde koers in het betreffende boekjaar. De reden dat moet worden uitgegaan van de valutakoers op het moment van de kasstroom is dat wijzigingen in de valutakoersen niet tot kasstromen leiden en daarom buiten het kasstroomoverzicht moeten blijven. Om de aansluiting tussen de begin- en eindsaldi van de geldmiddelen en kasequivalenten te waarborgen, moeten de gevolgen van de valutakoerswijzigingen op deze geldmiddelen en kasequivalenten wel in aanmerking worden genomen. e 1 De aankoopprijs van de deelnemingen wordt als investeringen in deelnemingen opgenomen. 2 De verkoopprijs (bij toepassing van de indirecte methode: de boekwaarde) van de deelnemingen wordt als desinvesteringen van deelnemingen opgenomen. f 1 Op het overzicht dat is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij wordt uitgegaan van de bedrijfswinst. In de geconsolideerde jaarrekening wordt de bedrijfswinst namelijk niet verdeeld naar meerderheid en minderheid. 2 Op het overzicht opgesteld volgens de directe methode. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat het hier om de werkelijke ontvangsten en uitgaven gaat a Mutatiebalans ( 1.000) Ingaande kasstroom Uitgaande kasstroom Afneming gebouwen 40 Toeneming machines 165 Afneming deelneming in C - 10 Toeneming voorraden Toeneming algemene reserve Toeneming handelsvorderingen - 30 Toeneming langlopende lening - 25 Afneming belang derden in B - 25 Toeneming handelsvorderingen - 50 Afneming te betalen belastingen Afneming te betalen dividend - 10 Afneming liquide middelen Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

2 Uitwerkingen b Geconsolideerd kasstroomoverzicht ( 1.000) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (operationele activiteiten) Winst na belastingen 280 Aandeel derden in verlies B / 25 Afschrijving gebouwen 40 Afschrijving machines 120 Toeneming handelsschulden 50 Toeneming voorraden / 100 Toeneming handelsvorderingen / 30 Afneming te betalen belastingen / 35 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C / 275 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuwe langlopende lening 90 Aflossing langlopende lening / 65 Betaald dividend / 160 / 135 Afneming liquide middelen / 110 c Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (operationele activiteiten) ( 1.000) Bedrijfswinst 360 Afschrijving gebouwen 40 Afschrijving machines 120 Toeneming handelsschulden 50 Toeneming voorraden / 100 Toeneming handelsvorderingen / 30 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 440 Betaalde rente / 25 Betaalde belastingen ( ) / 115 Kasstroom uit operationele activiteiten 300 Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 108

3 Voortgezette Studie Boekhouden 12.6 a ( 1.000) Mutatiebalans + Duurzame productiemiddelen Goodwill geconsolideerde deelnemingen Minderheidsdeelnemingen Onderhanden werk minus vooruitontvangen termijnen Voorraden grondstoffen Handelsdebiteuren Liquide middelen Aandelenkapitaal Reserves Minderheidsbelang van derden Voorziening latente belastingen Overige voorzieningen Leningen op lange termijn Converteerbare obligatielening Kredieten op korte termijn Te betalen belasting Handelscrediteuren Te betalen dividend b Reserves 1 januari Toevoeging vanuit de winst Agio bij conversie Agio bij aandelenruil (berekend als saldo!) Emissiekosten Reserves 31 december We laten nog even enkele journaalposten volgen, die Codejo heeft gemaakt. Verkrijging aandelen in Samira Deelneming Samira aan Bank ( ) Verkrijging aandelen in Berrie Deelneming Berrie aan Aandelenkapitaal aan Agioreserve aan Bank Conversie obligaties in aandelen Converteerbare obligatielening Bank aan Aandelenkapitaal aan Agioreserve Agioreserve aan Bank Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

4 Uitwerkingen Winstbestemming Winstsaldo aan Te betalen dividend aan Algemene reserve c 1 In de verkrijgingsprijs van Samira begrepen goodwill: Verkrijgingsprijs Intrinsieke waarde In de verkrijgingsprijs van Berrie begrepen goodwill: Verkrijgingsprijs ( ) Intrinsieke waarde d Schuld op 1 januari Inbrengbalans Samira Inbrengbalans Berrie Belastinglast Voorziening op 1 januari Inbrengbalans Samira Inbrengbalans Berrie Voorziening op 31 december Afneming voorziening Over fiscale winst verschuldigd Schuld op 31 december Betaalde belasting Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 110

5 Voortgezette Studie Boekhouden e Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2007 ( 1.000) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten Bedrijfswinst Afschrijvingen Toeneming overige voorzieningen Toeneming onderhanden werk Toeneming voorraden grondstoffen Afneming handelsdebiteuren Toeneming handelscrediteuren Betaalde interest 610 Betaalde belastingen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Duurzame productiemiddelen Deelnemingen / 990 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Leningen op lange termijn 880 Conversie obligaties in aandelen Kredieten op korte termijn Aandelenemissie Betaald dividend Mutatie liquide middelen / Geconsolideerd kasstroomoverzicht ( 1.000) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten +/ Winst na belasting Afschrijving gebouwen Afschrijving verpakkingsmachines Mutatie voorraden (1) + 35 Mutatie crediteuren (2) 20 Mutatie debiteuren (3) 55 Mutatie onderhoudsvoorziening + 30 Mutatie te betalen algemene kosten (4) + 23 Mutatie te betalen vennootschapsbelasting (5) 70 Winstaandeel derden (6) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering gebouwen (7) 200 Investering verpakkingsmachines (8) 650 Deelneming Zandkreek BV Kasstroom uit financieringsactiviteiten Betaald dividend vorig boekjaar 60 Opbrengst aandelenemissie Hypothecaire lening o/g Lening o/g Mutatie liquide middelen (9) Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

6 Uitwerkingen Enkele berekeningen: (1): ( ) = 35 (2): ( ) = 20 (3): ( ) = + 55 (4): ( ) = + 23 (5): ( ) = 70 (6): ( ) = + 40 (7): ( ) = 200 (8): ( ) = 650 (9): ( ) = a 1 Investeringen (N) aan Verkoop duurzame activa tegen boekwaarde (A) aan Afschrijvingen (N) aan Voorziening belastingen (A) (30% 1.600) aan Winst na belastingen (A) aan Toename nettowerkkapitaal (A) Winstuitkering (N) Toename deelneming Niehoff (A) aan Winst na belastingen (N) Winstaandeel belang derden aan Winst na belastingen (N) (20% ) Winstuitkering aan Winstuitkering belang derden (50% ) Toename liquide middelen (A) aan Afname liquide middelen (N) b Consolidatiestaat ( 1.000) Omschrijving A N Eliminatie Consolidatie Inkomende kasstroom Winst na belastingen , , Afschrijvingen Nieuwe leningen op lange termijn Verkoop duurzaam productiemiddel Afname liquide middelen Winstaandeel derden ,88 Uitgaande kasstroom Winstuitkering Toename deelneming Niehoff BV Aflossingen Investeringen Afname voorzieningen ,48 130,48 Toename netto-werkkapitaal ,4 676,4 Toename liquide middelen Winstuitkering belang derden ,88 Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 112

7 Voortgezette Studie Boekhouden a Bij de weergave van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten is de zogenoemde indirecte methode toegepast. b De in het kasstroomoverzicht opgenomen bedragen vanwege afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa komen eveneens voor in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening. c 1 Het in het kasstroomoverzicht vanwege de mutatie in voorzieningen opgenomen bedrag wijkt af van het bedrag van door plaatsgehad hebbende nieuwe consolidaties en vervallen consolidaties (deconsolidaties). 2 Dit geldt eveneens voor de volgende posten in het kasstroomoverzicht: mutatie werkkapitaal; mutatie langlopende leningen; mutatie kortlopende schulden bij kredietinstellingen; mutatie aandeel derden. d Van de genoemde posten zijn in het kasstroomoverzicht de volgende posten opgenomen als mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen): voorraden; vorderingen; schulden aan leveranciers; overige schulden (inclusief de overlopende passiva). e 1 De post Verwerving van deelnemingen in het kasstroomoverzicht is inclusief de voor de deelnemingen betaalde goodwill. 2 De in de geconsolideerde deelnemingen aanwezige liquide middelen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht. f g Op de post Verkoop van groepsmaatschappijen is het volgende van toepassing: het bedrag stelt de boekwaarde verminderd met de in de groepsmaatschappijen aanwezige liquide middelen voor. Van de inkoop van de eigen aandelen is gejournaliseerd: 0.. Overige reserves aan 1.. Bank In plaats van de rekening 0.. Overige reserves (0.. Algemene reserve) te debiteren, kan de rekening 0.. Gehouden eigen aandelen worden gedebiteerd. Het (debet)saldo ultimo boekjaar van de rekening 0.. Gehouden eigen aandelen moet ten behoeve van de opstelling van de (externe) balans in mindering worden gebracht op het (credit)saldo van de rekening 0.. Overige reserves (0.. Algemene reserve). h Nettoresultaat vorig boekjaar Dividend vorig boekjaar Toegevoegd aan de algemene reserve (overige reserves) Het dividend vorig boekjaar valt af te lezen in het geconsolideerd kasstroomoverzicht (onder Kasstroom uit financieringsactiviteiten). 113 Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands.

8 Uitwerkingen NB: In de toelichting op de balans en de winst-en-verliesrekening is het volgende mutatieoverzicht op de Overige reserves opgenomen: Overige reserves ( 1.000) Stand per 1 januari Ingekochte eigen aandelen / / Mutatie goodwill / Winstbestemming Koersverschil waardering deelnemingen / Stand per 31 december Copyright 2010 Wolters-Noordhoff bv Groningen/Houten, The Netherlands. 114

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen

6 Integrale consolidatie van niet-100%-deelnemingen Voortgezette Studie Boekhouden 6.1 a 1 De post Belangen van derden in de geconsolideerde balans stelt voor het aandeel van derden in het eigen vermogen van de geconsolideerde onderneming. 2 Tussen het

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen

Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Persbericht 14 januari 2015 SnowWorld verkoopt 2,8% meer pistetickets Operationele nettowinst SnowWorld stijgt naar 1,8 miljoen Kernpunten 2013/2014: - Verkrijging van een notering aan NYSE Euronext Amsterdam

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Jaarrekening 2010 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A.

Jaarrekening 2011. Coöperatie Agrifirm U.A. Jaarrekening 2011 Coöperatie Agrifirm U.A. 1 Coöperatie Agrifirm U.A. jaarrekening 2011 Jaarrekening 2011 is een uitgave van Coöperatie Agrifirm U.A. In deze jaarrekening zijn alle bedragen vermeld in

Nadere informatie

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen 8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen Opgave 8.4* NV Den Ilp bezit 100% van de aandelen in BV Edam en 50% van de aandelen in BV Twisk. De overige aandelen in BV Twisk zijn in handen van BV Winkel.

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk

www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 42 belangrijk www.jooplengkeek.nl belangrijk 1 Liquiditeitskengetallen Current ratio Quick ratio Working capital (werkkapitaal) Cashflow Kengetallen Kengetallen zijn verhoudingsgetallen, ze geven de verhouding aan tussen

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4

J A A R R E K E N I N G 2 0 1 4 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2014 7 Groepsbalans per 31 december 2014 8 Groepswinst- en -verliesrekening over 2014 10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 11 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013

VU medisch centrum. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 213 Naam verslagleggende rechtspersoon: Stichting VU-VUmc ] Adres: De Boelelaan 1117 Postcode: 181 HV Amsterdam Telefoonnummer: (2) 4444444 Nummer Kamer van Koophandel: 53815211 E-mailadres:

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl

Jaarrekening 2008. de patiënt prominent. www.erasmusmc.nl Jaarrekening 2008 de patiënt prominent www.erasmusmc.nl Projectcode Jaarverantwoording 2008 Versie Vastgesteld Datum 18 mei 2009 Opsteller Erasmus MC Beheerder Erasmus MC Opdrachtgever Raad van Bestuur,

Nadere informatie

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534.

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534. Inhoud jaarrekening Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaarrekening pagina (bedragen x 1.000) Toel. 2006 2005 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie