Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting"

Transcriptie

1 Eindtermen en Toetstermen STIBEX Bedrijfseconomie en Periodeafsluiting Voor kandidaten die in beide modules examen doen, geldt dit gehele document (zowel de termen van module A. Boekhouden als module B. Calculatie). Voor kandidaten die alléén examen doen in module A. Boekhouden, gelden alléén de termen voor de module A. Boekhouden. Voor kandidaten die alléén examen doen in module B. Calculatie, gelden alléén de termen voor module B. Calculatie. K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie van de juiste beschrijving, benaming, kenmerken, voorbeelden verschillen noemen, overeenkomsten e.d. B= Begripvraag, kandidaat moet de gegevens uit de toetsterm kunnen uitleggen. T= Toepassingsvraag, kandidaat moet de gegevens uit de toetsterm kunnen toepassen op de gevraagde manier. A. Boekhouden De kandidaat dient: A1 te kunnen werken met een balans en resultatenrekening. A1.1 een kolommenbalans te kunnen maken, met behulp van een saldibalans. T A1.2 een balans en een winst- en verliesrekening samen te kunnen stellen in o.a. scontrovorm (met een debet en een creditzijde).t A.1.3 voorafgaande boekingen (correctieboekingen) te kunnen verrichten. T A2 boekingen met betrekking tot (retour)inkopen van goederen te kunnen verrichten. A.2.1 de tussenrekening Inkopen te kunnen gebruiken. T A.2.2 berekeningen en boekingen te kunnen maken met vaste verrekenprijzen inclusief directe kosten en inclusief indirecte kosten. T A.2.3 de inkoopadministratie te kunnen verwerken met behulp van de standaardkostprijs T A3 verkoopadministratie te kunnen uitvoeren bij grote ondernemingen. A3.1 boekingen te verrichten indien de (retour)goederen in een bepaalde periode nog niet zijn geleverd, maar de (credit)factuur al wel verzonden is. T A3.2 boekingen te verrichten indien de (retour)goederen in een bepaalde periode al wel zijn geleverd, maar de (credit)factuur nog niet verzonden is. T A.3.3 kortingen bij verkoop te kunnen journaliseren. T A4 kennis te hebben van boekhoudkundige handelingen met betrekking tot duurzame activa. A4.1 aanschaf van duurzame activa te kunnen journaliseren.t A4.2 goodwill (immateriële activa) te kunnen journaliseren. T A4.3 in de boekhouding de verkochte of buiten gebruik gestelde duurzame activa te kunnen verwerken. T A.4.4..afschrijvingen op basis van vast percentage van de boekwaarde en vast percentage van de aanschafwaarde kunnen verwerken. T Eigendom van STIBEX B.V. 1/5 Printdatum

2 A5 de toepassing van de permanence de l inventaire et des profits et des pertes te kennen. A5.1.te kunnen werken met journaalposten die betrekking hebben op vooruitontvangen omzet of nog te ontvangen bedragen (permanentie voor de opbrengsten) A5.2.te kunnen werken met journaalposten die betrekking hebben op vooruitbetaalde kosten en nog te betalen bedragen (permanentie voor de kosten) A6 inzicht in het treffen van voorzieningen te hebben. A6.1 het ontstaan, de toe- en afname van diverse voorzieningen te kunnen journaliseren. T A6.2 een berekening te kunnen maken voor de garantieverplichting. T A7 de administratieve verwerking van loonkosten te kunnen verwerken. A7.1 de inhoudingen op het brutoloon, de afdracht aan de Belastingdienst en aan andere instanties te kunnen verwerken. T A7.2 werkgeversaandeel, sociale lasten en pensioenpremies te kunnen verwerken. T A7.3 directe en indirecte lonen te kunnen journaliseren. A8 de administratieve verwerking binnen een grote industriële onderneming te kunnen uitvoeren. A8.1 grondstoffen tegen vaste verrekenprijzen te kunnen journaliseren. T A.8.2 grondstoffen tegen vaste verrekenprijzen inclusief directe en indirecte kosten te kunnen journaliseren. T A8.3 het grondstoffenverbruik te kunnen journaliseren. T A8.4 fabricagekosten te kunnen overboeken van rubriek 4 en rubriek 5 naar rubriek 6. T A9 de aantrekking en aflossing van eigen vermogen bij de diverse ondernemingsvormen te kunnen journaliseren. A9.1 het van eigen vermogen (Aandelenkapitaal, Aandelen in portefeuille, Geplaatst aandelenkapitaal en Agioreserve) van een NV te kunnen berekenen journaliseren en in de balans verwerken. T A9.2 het van eigen vermogen (Aandelenkapitaal, Te plaatsen aandelenkapitaal, Geplaatst aandelenkapitaal) van een BV te kunnen berekenen journaliseren en in de balans verwerken. T A9.3 het van eigen vermogen van een eenmanszaak te kunnen berekenen journaliseren en in de balans verwerken. T A9.4 het van eigen vermogen van de vof te kunnen berekenen en journaliseren en in de balans verwerken. T A9.5 van de eenmanszaak, de vof, de BV en NV de journaalposten van de winstverdeling kunnen verwerken. T A9.6. Van de eenmanszaak, de vof, de BV en NV de journaalposten van de belasting op de winst en/of winstuitkering kunnen verwerken. T A9.7 kennis te hebben van de specifieke kenmerken en de diverse begrippen van de verschillende ondernemingsvormen c.q. rechtspersonen. K Eigendom van STIBEX B.V. 2/5 Printdatum

3 A10 de aantrekking en aflossing van vreemd vermogen bij de diverse ondernemingsvormen te kunnen journaliseren. A10.1 het aangaan en aflossen van vreemd vermogen te kunnen journaliseren.t A10.2 obligatieleningen te kunnen journaliseren. T A10.3 de correcties met betrekking tot de hiervoor genoemde mutaties te kunnen journaliseren. A10.4. vormen van vreemd vermogen te kunnen benoemen zoals onderhandse lening, obligatielening, voorziening. K A10.5. de twee vormen van lease te weten operational lease en financial lease benoemen. K A11 A12 overige diverse complexe boekingen te kunnen journaliseren. A11.1 privégebruik/verbruik goederen te kunnen journaliseren. T A11.2 bijzondere baten zoals kas-en voorraadverschillen te kunnen journaliseren. T A11.3 winstverdeling bij een NV rekening houden met vennootschapsbelasting, Tantièmes en dividend kunnen journaliseren. T A11.4 interim en stockdividend kunnen journaliseren. T A11.5 de reservering van de winst in het bedrijf en de tantiemes te kunnen journaliseren. T A11.6.de afboeking van oninbare vorderingen te kunnen journaliseren. T kennis te hebben van begrippen met betrekking tot aansprakelijkheid en jaarverslaglegging. A12.1 kennis te hebben van de begrippen faillissement en surseance van betaling, rol rechtbank en curator, afwikkeling en einde faillissement/surseance van betaling. K A12.2 kennis te hebben van de elementaire begrippen rond de wettelijke aansprakelijkheid van een onderneming (personen, personeel en producten). K A12.3 kennis te hebben van de elementaire begrippen rond eisen aan de jaarverslaglegging bij de verschillende ondernemingsvormen en mogelijke wettelijke vereisten. K A12.4 kennis te hebben van de elementaire begrippen rond de administratieve organisatie van een onderneming. K Eigendom van STIBEX B.V. 3/5 Printdatum

4 B. Calculatie De kandidaat dient: B1 interestberekeningen te kunnen uitvoeren. B.1.1 zowel enkelvoudige als samengestelde interestberekeningen en een aflossingsplan te kunnen samenstellen. T B.1.2 het interestbedrag, het kapitaal en de looptijd te kunnen berekenen, al dan niet met aflossingen op de hoofdsom. T B2 de eindwaarde en de contante waarde van een rente en annuïteiten te kunnen berekenen. B.2.1 de eindwaarde en de contante waarde van één bedrag op basis van samengestelde interest te kunnen berekenen m.b.v. een formule (somformule van de eindige meetkundige reeks). T B.2.2 kan de eindwaarde van een prenumerando rente op basis van samengestelde interest berekenen m.b.v. een gegeven formule. T B.2.3 kan de contante waarde van een postnumerando rente op basis van samengestelde interest berekenen m.b.v. een gegeven formule. T B.2.4 kan een aflossingsplan samenstellen (over maximaal drie perioden) op basis van een gegeven annuïteit. T B3 de begrippen die betrekking hebben op effecten en obligaties te kunnen beschrijven en berekeningen met betrekking tot aandelen en obligaties te kunnen uitvoeren. B.3.1 kennis te hebben van de balans en kennis van alle begrippen met betrekking tot de balans van een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap. K B.3.2 de begrippen nominale waarde en beurswaarde te kunnen beschrijven. K B.3.3 kennis te hebben van een emissie van aandelen en hiervan een berekening te kunnen maken, waarbij één van de begrippen pari, boven pari en beneden pari van toepassing is. K T B.3.4 de verschillende wijzen van plaatsing van obligaties te kennen en berekenen. K T B.3.5 de vergoeding van obligaties en van aandelen te kunnen benoemen. K B.3.6 dient de begrippen geplaatst aandelenkapitaal, gestort aandelenkapitaal, maatschappelijk aandelenkapitaal, nog te storten aandelenkapitaal te kennen. K B.3.7 de begrippen aan toonder, op naam te kunnen beschrijven. K B.3.8 het begrip intrinsieke waarde te kennen. K B.3.9 het aantal uitgegeven aandelen/obligaties te kunnen berekenen. T B.3.10 de intrinsieke waarde per aandeel te kunnen berekenen. T B4 inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van een onderneming door middel van het berekenen van bepaalde kengetallen B.4.1 de krediettermijn van debiteuren en crediteuren te kunnen berekenen. T B.4.2 de omzetsnelheid (omloopsnelheid) van de voorraad te kunnen berekenen. T B.4.3 de opslagduur (omzetduur) van de voorraad te kunnen berekenen. T B.4.4 de productiviteit per werknemer (arbeidsproductiviteit) te kunnen berekenen. T Eigendom van STIBEX B.V. 4/5 Printdatum

5 B5 B6 inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van een onderneming met behulp van de rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit B.5.1 de rentabiliteit van het eigen vermogen, rentabiliteit vreemd vermogen en het totaal vermogen (economische rentabiliteit) te kunnen berekenen. T B.5.2 de liquiditeit van een onderneming te kunnen berekenen met behulp van de current ratio de en de quick ratio. T B.5.3 het solvabiliteitspercentage (kredietwaardigheid)van een onderneming te kunnen berekenen. T inzicht te hebben in Statistiek tabellen en grafieken te kunnen lezen. B6.1 tabellen en grafieken te kunnen interpreteren: enkelvoudige en meervoudige tabel, lijndiagram, staafdiagram (enkelvoudig en samengesteld), kolommendiagram (enkelvoudig en samengesteld). T B6.2 een beelddiagram en een cirkeldiagram te kunnen lezen. T B6.3 indexcijfers uit tabellen en grafieken te kunnen halen en berekenen.t B6.4 indexcijfers terug te kunnen rekenen naar de oorspronkelijke getallen. T B6.5 uit de tabel of grafiek enkelvoudige indexcijfers m.b.t. prijs, hoeveelheid en waarde te kunnen berekenen. T Eigendom van STIBEX B.V. 5/5 Printdatum

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en)

EXAMENPROGRAMMA. Financieel-Administratief Diploma('s) Diplomalijn(en) EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Financieel-Administratief Diploma('s) Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Eamen Financiering niveau 4 Niveau 4 (vergelijkbaar met mbo 4) Versie 2-0 Geldig vanaf 1-01-16 Vastgesteld

Nadere informatie

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Kostprijscalculatie en bedrijfseconomie van de Associatie en de

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140)

Financieel administratief beheer 4 FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) FINANCIEEL ADMINISTRATIEF BEHEER 4 (CBA13.4/CREBO:53140) 1 augustus 2003 sd.cba13.4.v2 ECABO, 1 augustus 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138)

Praktijkinstructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) instructie Financieel administratief beheer 4 (CBA05.4/CREBO:50138) pi.cba05.4.v1 ECABO, 1 september 1998 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten

Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Boekhouden geboekstaafd 3 Uitwerkingen voor studenten Drs. H. Fuchs Prof. dr. M.A. van Hoepen RA S. J. M. van Vlimmeren Zevende druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO Syllabus centraal eamen 2014 Juni 2012 Toelichting bij de titel van deze syllabus: Deze syllabus geldt voor het CE van het jaar 2014. Syllabi van de jaren vóór 2014 zijn

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl

M&O VWO 2011/2012. www.lyceo.nl Hoofdstuk 4: Balans M&O VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Overzicht H4: Balans Management & Organisatie Centraal Examen (CE) 1. Rechtsvormen 2. Prijsberekening 3. Resultaten 4. Balans 5. Liquiditeitsbegroting

Nadere informatie

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo

ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo VAKGEBIED MANAGEMENT EN ORGANISATIE ELEMENTAIR BOEKHOUDEN voor havo/vwo met computerboekhouden (inclusief Bijlage) Drs. P.F. Pietersen P.H. Pietersen 2 e druk, 1 e oplage ISBN: 978 90 6355 014 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020

BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 BEDRIJFSECONOMIE HAVO CONCEPTSYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2020 Werkversie 0, juli 2015 Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 2 Examenstof van centraal examen en schoolexamen havo 6 3 Specificatie van de eindtermen

Nadere informatie

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009

Management & Organisatie HAVO. Syllabus centraal examen 2009 Management & Organisatie HAVO Syllabus centraal eamen 2009 mei 2007 Verantwoording: 2007 Centrale Eamencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl

EXAMENPROGRAMMA. MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE nieuwe stijl EXAMENPOGAMMA MODENE BEDIJFSADMINISAIE nieuwe stijl Het examenprogramma omvat de afzonderlijke examenonderdelen: A. Bedrijfseconomie; B. Bedrijfsadministratie: journaalposten; C. Financiële apportage en

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2009 - II

Eindexamen m&o havo 2009 - II Opgave 1 Van handelsonderneming BEA bv, die in één product handelt, zijn de volgende 2 grafieken gegeven. In grafiek 1 wordt de relatie weergegeven tussen de afzet en de totale kosten voor 2009. In grafiek

Nadere informatie

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143)

Financieel administratieve beroepsvorming 3 FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE BEROEPSVORMING 3 (CBA03.3/CREBO:50143) sd.cba03.3.v2 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming.

Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. www.jooplengkeek.nl Eigen vermogen bij een bv en een nv Het eigen vermogen is permanent dat wil zeggen voor onbepaalde tijd (blijvend)aanwezig in de onderneming. Het bestaat uit aandelenkapitaal en opgebouwde

Nadere informatie

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. management & organisatie. tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen HAVO 2013 tijdvak 1 maandag 13 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie