>IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ">IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS"

Transcriptie

1 7213 -' 2130 >IENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS

2

3 . DE. RS Intern Rpport No. 157 Opleidingen voor personeel vn de Cultuurtechnische Afdeling op midden-lnge termijn door H.J. vn Veen RIJKSDIENST VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS Hoofdfdeling Cultuurtechniek en Recretie ZWOLLE 1969 Z71 Z/i 2130 Zb *

4 INHOUD INLEIDING HOOFDSTUK I HOOFDSTUK II HOOFDSTUK III HOOFDSTUK IV HOOFDSTUK V HOOFDSTUK VI HOOFDSTUK VII HOOFDSTUK VIII Bijlgen: Documenttie : (ter inzge bij het O.C.) Het opleidingsvrgstuk op lngere termijn - Bepling opleidingsbehoefte - Eisen n cursussen c.q. instructies te stellen - Verzorging vn opleidingen - Exmens Opleidingsbehoefte fdeling Ontginning en Exploittie en Proefvelden - Functie-overzicht - Opleidingsschem - Signlering opleidingsbehoefte - Reltie functie - opleiding - Toekomstblik Opleidingsbehoefte bij de Mgzijnen - Functie-nlyse - Toekomstblik Opleidingsbehoefte bij de fdeling Beplntingen - Functie-nlyse - Opleidingsschem - Signlering opleidingsbehoefte - Reltie functie - opleiding - Toekomstblik Opleidingsbehoefte Werktuigkundige Afdeling Centrle Werkplts - Functie-nlyse - Opleidingsbehoefte per fdeling Opleidingscentrum - Functie-nlyse - Opleidingsbehoefte - Documenttiemppen Opleidingsbehoefte Lger Kder Conclusies en nbevelingen per fdeling Kwntiteitsprognose I Bsis opleidingsschem fdeling Ontginning en Exploittie en Proefvelden II Opleidingsschem fdeling Ontginning en Exploittie en Proefvelden III Opleidingsschem fdeling Beplntingen IV Leerlingwezen voor de Bosbouw I Cursusrp fdeling Beplntingen II Documenttiemp - Overzicht gewenste opleidingen C.W. - Schriftelijk rpporteren - Methodische instructie III Documenttiemp - V.A.M.-opleidingen IV Documenttiemp - SMECOMA-opleidingen V Documenttiemp - U.T.S.-prospectus - L.O.I.-opleidingen - P.B.N.A.-opleidingen - N.I.V.E.-mgzijnbeheer Biz ;

5 INLEIDING In februri 1967 is door het Hoofd vn het Opleidingscentrum, de heer H.J. v. Veen, een discussienot smengesteld betreffende het toekomstige beleid ten nzien vn de opleidingen voor het personeel vn de Cultuurtechnische Afdeling. N de behndeling vn deze discussienot is door het Hoofd vn deze fdeling, de heer ir. D.T. Biewing, een commissie ingesteld, die n de hnd vn richtlijnen terzke een definitieve not diende smen te stellen. Tot de vste leden vn deze commissie werden benoemd de heren: Ir. J.L.P. vn Ek, Hoofd Werktuigkundige Afdeling (voorzitter) Ir. M.A. Hemming, Ontginning en Exploittie (lid) Ir. E.P.L. Hessels, Uitvoering Afdeling Beplntingen (lid) J.H. Koornstr, " Personeelszken (lid) H.J. vn Veen, Opleidingscentrum (lid rpporteur) Deze commissie heeft zich in 7 bijeenkomsten vn hr tk gekweten. Drvn wren de eerste twee bijeenkomsten - i.v.m. ziekte vn de heer Vn Veen - vn orienterende rd. Het resultt is in dit rpport vstgelegd. Het rpport bevt beleidslijnen en de concretisering drvn t..v. de opleidingen op midden-lnge termijn voor het niet-mbtelijk personeel vn de Cultuurtechnische Afdeling. De opleiding of scholing vn leidinggevende personeelsctegorieen is hierin slechts behndeld voor zover deze een directe reltie hebben met die vn de overige personeelsctegorieen binnen de C.A., welke overwegend door het Opleidingscentrum worden verzorgd. HOOFDSTUK I I?2i_2Eilril?i!}5, I?Yr55S5iHeeiS_2E_22!l.S e r _ t If I.5?i j Bepling opleidingsbehoefte De opleidingsbehoefte zl ls volgt worden bepld: le. uit de functie-beschrijving, hiern te noemen functie-nlyse. Deze methode houdt in, dt wordt gekeken nr de werkomschrijving per functie en tevens nr de benodigde kennis om de functie te kunnen uitoefenen. Uit deze functie-nlyse per fdeling wordt een bsis-opleidingsschem vstgesteld; 2e. door signlering d.w.z.: indien in de prktijk blijkt dt het bsis-opleidingsprogrmm uitgebreid of ngepst moet worden; 3e. n consttering op enigerlei wijze vn een vcuum of tekort n vkkennis of vrdigheid. n

6 - 2 - Eisen n cursussen e.g. instructies te stellen De cursus moet voldoende leerstof bevtten ngnde technische zken en effectief zijn in het overbrengen vn kennis, inzicht en begrip t..v. de constructie, werking, fstelling, bediening, onderhoud en eventuele reprtie vn de desbetreffende mchine(s), werktuigen, gereedschppen, instllties e.d. Prktische wrden De cursus dient voldoende en pssende elementen in de zin vn oefening en trining te bevtten. De te gebruiken middelen en methoden dienen een optimle nsluiting te geven n de werkprktijk, zodt de prktijkopleiding in de werksitutie kn worden voortgezet en voltooid. Vormende_wrden Cursusinhoud, -leiding en leermethoden dienen te ppelleren n de leer- en rbeidsmotivtie. Gevoel voor de mterie en "liefde" voor het vk dienen bevorderd te worden. Een vrije communictie dient gestimuleerd. Het geheel n cursusctiviteiten dient mede gericht te zijn op goede rbeidsverhoudingen en een positieve bedrijfssfeer. Met inchtneming vn deze eisen zullen in de prktijk de volgende cursustypen ontstn: I. Gerichte bsiscursussen Deze zullen hoofdzkelijk theoretisch zijn. De prktijk moet tijdens het "normle" werk worden opgedn. Voorbeelden:. Drogen en bewren vn grnen b. Kenmerken loofhoutsoorten c. Anleg en onderhoud lndschppelijke beplntingen II. Mchinecursussen 1. Theorie 20 tot 40% vn de beschikbre tijd te besteden n: (1) lgemene grondbeginselen - het hoe, wrom, wnneer e.d. vn mchines, werktuigen of instllties. (2) de be- of verwerking (bijv. lndbouwtechnisch) die men met de mchine en/of het werktuig moet uitvoeren. (3) de werking vn de onderdelen vn de mchine en/of het werktuig. 2. Prktijk De eerste prktijkoefeningen vinden bij het O.C. plts.

7 - 3 - Deze beogen een beplde hndvrdigheid bij te brengen. Het ccent vlt hier op bediening, onderhoud en fstelling vn mterieel en mteril. Voorbeelden:. werktuigencursussen b. onderhoud hndgereedschp Voor een gedegener prktijkervring wordt de cursist bij de betreffende werkzmheden ingezet. Tijdens deze prktijkperiode wordt hij door het personeel vn het O.C. gevipt (volgen j^n p_rktijk). Dit vippen vindt plts, indien de opleiding door een exmen wordt fgesloten. Ook wordt er gevipt wnneer dit door de werkleiding wordt ngevrgd. De uitbreiding vn het vippen bleef een discussiepunt. Het verzorgen vn opleidingen Is er een beplde opleidingsbehoefte gebleken, dn dient te worden vstgesteld wie de opleiding gt verzorgen. De volgende mogelijkheden zijn nwezig: 1. het Opleidingscentrum met eigen instructeurs, of evt. gstdocenten vn binnen of buiten de Dienst; 2. instellingen buiten de Dienst, die drvoor geequipeerd en geoutilleerd zijn. Cursussen die niet elders worden gegeven, dienen door het Opleidingscentrum te worden verzorgd. Het is wenselijk dit vn jr tot jr te bekijken. De vrg wie in de toekomst de opleidingen verzorgt, moet specultief worden bentwoord. Wnneer voor l het personeel een goede bsiskennis is gereliseerd, zl de ndruk steeds meer komen te liggen op de bijscholing. De bijscholing zl in hoofdzk zijn gericht op mchines en werktuigen die door de Rijksdienst nieuw worden ngekocht. Deze bijscholing zl door het Opleidingscentrum moeten worden verzorgd, dr er geen instnties zijn, die zich zo specilistisch richten. Dr de bijscholing vk in reltie stt tot een enkele mchine of werktuig, zullen de groepen cursisten doorgns klein zijn. De leermethode kn dn enige overeenkomst vertonen met de individuele instructie. Exmens Exmens dienen te worden fgenomen vn lle cursussen die een bsisopleiding voor een groep mchines of werktuigen inhouden, ndt de cursisten voldoende prktijkervring hebben opgedn.veell zullen dit opleidingen zijn die n de functie zijn gekoppeld. Het voorgnde geldt uitsluitend voor cursussen, die door het Opleidingscentrum worden gegeven. Externe opleidingen hebben hun eigen mtstven en het lijkt niet wenselijk om een functieniveu zonder meer n externe opleidingen te verbinden.

8 - 4 - HOOFDSTUK II 2pl e i^id8shehoefte_fdeling_ontginning_en_e Functie-overzicht - Lndrbeider - Grondwerker-specilist - Wieltrekkerbestuurder - Rupstrekkerbestuurder - Midorserbestuurder - Bulldozerbestuurder - Sleuvengrver - Greppelfreesbestuurder - Middenzwder - Mgzijnknecht - Algemeen Voor deze functie is de eerstkomende jren geen bsisopleiding noodzkelijk; ngenomen wordt dt de werk-instructie volledig door de opzichter of ploegbs kn worden verzorgd. Als lndrbeider. Bestnde cursus npssen n vernderde omstndigheden. Bestnde cursus hndhven en npssen. Bestnde cursus hndhven. Hiervoor is nog geen cursus beschikbr. Het lijkt wenselijk een cursus grondverzet op te zetten, wrin nst de bulldozer ook de Atls, Komeet en Sennebogen worden opgenomen. Bestnde dringecursus npssen. Bestnde cursus npssen. Bestnde cursus npssen. Eerstkomende jren geen opleiding noodzkelijk. In verbnd met het uitlenen vn personeel n A.B.: nr behoefte de cursus "Elementir plnten" n dit personeel geven. Opleidingsschem An de hnd vn de functiebeschrijvingen is een bsis-opleidingsschem vstgesteld (zie bijlge 1). De in dit schem vermelde opleidingen voor de fdeling Ontginning en Exploittie en Proefvelden zijn hoofdzkelijk op mchines en werktuigen gericht. Signlering opleidingsbehoefte Uit de prktijk in het veld is gebleken, dt het opleidingsschem op beplde punten moet worden uitgebreid. Ook uit een oogpunt vn functie-eisen is uitbreiding vn het schem gewenst bijv. t..v. de bulldozerbestuurder. Deze signlering vn opleidingsbehoeften is een zk die constnt de ndcht vrgt en wel in het bijzonder vn de werkleiding. Zij kn zien wr het stokt met de werkzmheden of wr veel moeilijkheden voorkomen.

9 - 5 - In de loop vn de tijd is het bsis-opleidingsschem dn ook uitgebreid en tevens is in gestippelde vorm de nieuw gedchte uitbreiding ngegeven (zie bijlge II). De signlering zl ook voor een belngrijk deel de bij- en omscholing vn zowel werknemers ls werkleiding beplen. Reltie functie - opleiding In het opleidingsschem geven de Romeinse cijfers de loonklsse n. We zien dt n een met gunstig gevolg fgelegd exmen de mogelijkheid nwezig is om vn loonklsse te vernderen. De functie is dus sterk gekoppeld n de opleiding. Opleidingstechnisch gezien is dit een ntrekkelijke zk, omdt mg worden verwcht dt de opleidingen met veel interesse zullen worden gevolgd en dt goede resultten het gevolg zullen zijn. Consequentie vn deze reltie is, dt bij eventueel nieuw op te zetten cursussen moet worden bepld, of deze voor een koppeling met de functie in nmerking komen en/of dt bij evt. verndering vn functie-omschrijving de cursus dient te worden ngepst. De keuze vn werknemers voor een beplde cursus dient de nodige ndcht te hebben. In dit verbnd lijkt het juist er op te wijzen, dt de jonge rupstrekkerbestuurder, die veell een wieltrekker "op nm heeft". in de eerste plts voor de voormiercursus in nmerking komt. Toekomstblik In verbnd met de steeds vernderende omstndigheden, nieuwe werkwijzen, modernere mchines, verdergnde mechnistie en evt. utomtisering, zl de ndruk steeds meer komen te liggen op bijscholing. Voorwrde voor bijscholing is, dt de cursist een ondergrond n pssende kennis en ervring heeft. De huidige wijze vn opleiden is gericht op beplde bij de Rijksdienst nwezige mchines en werktuigen. Dit houdt in, dt bij de komst vn een groep nieuwe mchines een nieuwe cursus moet worden opgezet. Indien voordien een pssende bsiscursus ws gegeven, zou hier bijscholing mogelijk zijn geweest, hetgeen in zo'n situtie een meer efficiente opleidingsvorm is. Drom zullen bsiscursussen moeten worden opgezet voor de verschillende opleidingen. Zo zl er een bsiscursus voor wieltrekkerchuffeur moeten komen. Afhnkelijk vn de omstndigheid welke trekker een beplde werknemer moet bedienen, zl hij enige kennis moeten bijtnken over die beplde trekker.

10 - 6 - Komt er een nieuw soort trekker, dn zl kunnen worden volstn met het opstellen en geven vn een instructie over die trekker. Deze methode is reeds toegepst bij de cursus "Beplntingsmchines" (zie fdeling Beplntingen). Afhnkelijk vn het verloop onder het personeel zullen ndere cursussen bijv. rupstrekker- en midorsercursus (zols op bijlge 2 voorkomt) op het jrlijkse opleidingsprogrmm verschijnen. Een lndbouwkundige bsisopleiding zl de eerstkomende jren niet nodig zijn. De toeloop vn personen met lndbouwkundige kennis is nog steeds voldoende. Er dient rekening mee te worden gehouden, dt vn iedere werknemer jrlijks een ntl dgen door opleiding in beslg wordt genomen. Het is echter onuitvoerbr dit lleml tijdens vorstverlet of in de winterperiode te reliseren. Gezmenlijk moet worden gestreefd nr een optimle spreiding over het gehele jr. HOOFDSTUK III Opleidingsbehoefte_bij_de_Mgzijnen Functie-nlyse - Mgzijnrbeider De eerstkomende jren is geen opleiding vereist. Werkinstructies kunnen door de werkleiding worden gegeven. Als eis stellen. dt het een hndig mn moet zijn. Bij de selectie wordt hiermede rekening gehouden. Het meeste werk is routinewerk. - Chuffeur Instructie is lleen nodig m.b.t. bediening en onderhoud vn nieuwe wgens. Regelmtige herhling vn verkeerslessen is wenselijk (om de drie jr). Bij nneming ls voorwrde stellen dt men de benodigde rijbewijzen bezit. - Sleepbootkpitein In de eerstkomende jren is geen opleiding noodzkelijk. - Wieltrekkerbestuurder Als bij fd. Ontginning en Exploittie. Als nvulling is gewenst een instructie chemische bestrijdingsmiddelen, wrin de voorschriften bij het werken met deze middelen zijn opgenomen. De cursus vn de Commissie voor Lndbouwonderwijs in de IJsselmeerpolders is hiervoor geschikt.

11 - 7 - TI - Drogermchinist Bestnde cursussen hndhven. - Schoner- en ontsmettermchinist 1. Cursus "drogen en bewren vn grnen en koolzd" 2, Technische cursus voor de instlltie "Lrservrt' of eventuele nieuwe instlltie, wrin opgenomen de bedieningsvoorschriften voor de gehele betreffende instlltie. Gerichte instructies. - Hersteller Eerstkomende jren geen opleiding noodzkelijk. Toekomstblik Een voorspelling is moeilijk te doen. De verwchting is, dt er weinig zl vernderen zowel in de opbouw vn de functies ls t..v. de inhoud vn die functies. De bestnde opleidingen zullen zo gezien weinig of geen wijzigingen behoeven. Signlering vn opleidingsbehoeften, gevolgd door gerichte, vk individuele, instructies lijkt de beste npk. HOOFDSTUK IV Pf-PPlfi^iDiij^^^SfH^-PiJ-^f-^^liDS beplntingen Functie-nlyse De te onderscheiden ctegorieen zijn: (1. Kwekerij-rbeid C 2. Anleg en onderhoud plntsoenen (3. Anleg en onderhoud weg- en erfbeplntingen " ( 4. Anleg en onderhoud boscomplexen III. 5. Algemeen Uit de inmiddels oude functiebeschi-ijvingen blijkt een grote mte vn overeenkomst tussen de ctegorieen 1 en 2 en tussen de ctegorieen 3 en 4. We onderscheiden drom de groepen I, II en III. Gewenste opleidingen voor ll-round personeel: I. - bij indiensttreding ls bsisopleiding Lgere Lnd- of Tuinbouwschool of een Algemene Lnd- of Tuibouwcursus (met diplom, resp. getuigschrift) - verdere opleiding: nkomend en vkbekwm hovenier Dr vele personeelsleden vn de fd. Beplntingen deze bsisopleiding missen, is het wenselijk deze opleiding te stimuleren en fciliteiten te geven bij het volgen vn een dergelijke opleiding.

12 - 8 - Drom zl de opleiding tot nkomend hovenier, nsluitend n de thns lopende Algemene Tuinbouwcursus, gedeeltelijk in werktijd worden gegeven en onder de studiekostenvergoedingsregeling vllen. II. - ls bsisopleiding een ntl cursussen verzorgd door het Bosbouw Prktijk Onderwijs Als overgngsmtregel voor het huidige personeel de volgende cursussen:. Kenmerken loofhoutsoorten (hr. Broen) b. Bsiscursus snoeien vn lnbomen (S.B.B.) c. 1. Anleg en onderhoud lndschppelijke beplntingen (B.P.O.) voor groep 3 (personeelsgroep "Weg en Erfbeplntingen"). 2. Algemene Bosbouwcursus (B.P.O.) voor groep 4 (personeel werkzm in boscomplexen). d. Leerlingwezen voor de Bosbouw (zie bijlge IV) Niet lleen voor het huidige personeel doch ook voor nieuw personeel met nme voor leerlingen vn de Bosbouwtechnische school te Apeldoorn. III. Algemene technische cursussen voor beide bovengenoemde groepen: - wieltrekkeropleiding, zols beschreven bij de fd. Ontginning en Exploittie, dus een bsiscursus voor wieltrekkerbestuurder met nvullende instructies over trekkers die de fdeling gebruikt, zols Fit, Holder etc.; - werktuigencursus voor wieltrekkerbestuurders vn de fdeling Beplntingen, wrin opgenomen de bij de fdeling in gebruik zijnde werktuigen, die chter de wieltrekkers worden gebruikt; - cursus beplntingsmchines, die bestt uit een bsiscursus, wrin opgenomen motorenkennis, kennis vn ndrijvingen en lgemene technische zken die betrekking hebben op beplntingsmchines en nvullende instructies over bediening, onderhoud en fstellingen vn iedere mchine prt; - cursus gebruik en onderhoud vn motorzgen en bosmiers; - cursus chemisch bestrijden vn onkruid en opslg; - cursus onderhoud hndgereedschp. Opleidingsschem Wnneer uit bovenstnde functie-nlyse een opleidingsschem wordt smengesteld, dn zien we een beeld zols op bijlge III is weergegeven.

13 - 9 - Enkele knttekeningen: 1. In een cursusmp zijn gegevens verzmeld over cursussen, die buiten het Opleidingscentrum zijn gegeven. 2. De opleidingen voor de fd. Beplntingen zijn meer lgemeen vormend, op bos- en tuinbouw gericht. Door de verdergnde mechnisering zl in de toekomst de behoefte n mchinecursussen toenemen. Signlering opleidingsbehoefte Dr voor de fd. Beplntingen in het verleden in cursusverbnd weinig n opleiding is gedn, zl het geschetste schem in de toekomst mogelijk uitbreiding ondergn door signlering vn een beplde opleidingsbehoefte. Overigens zl de signlering meer op de bijscholing zijn gericht, wrvoor de bsis in het opleidingsschem is vstgelegd.. Reltie functie-opleiding De reltie tussen functie en opleiding is binnen de fd. Beplntingen in ontwikkeling. Voor de functie vn technisch vkmn geldt ls opleidingseis, de wieltrekkercursus of een opleiding voor het werken met beplntingsmchines. Toekomstblik De eerstkomende jren zl n het verkrijgen vn bsiskennis de nodige ndcht moeten worden besteed, in het bijzonder het verwerven vn vkbekwmheid (bosbouwcursussen en hovenierscursussen). Wnneer deze chterstnd is ingehld, dn zullen bij de fd. Beplntingen de technische cursussen in het opleidingsschem domineren. Dit ltste geldt nu reeds voor de fd. Ontginning en Exploittie. Ook binnen de fd. Beplntingen zl in de toekomst bijscholing met betrekking tot verschillende mchines en pprtuur de boventoon gn voeren. Belngrijk hierbij is, dt niet wordt vergeten de werkleiding in het bijscholingsproces te betrekken. Rekening moet worden gehouden met in de toekomst gewenste opleidingen voor personeel werkzm in ntuurterreinen, biezenvijvers, grienden en in het bosbouwkundig onderzoek. Stf- en lijnfdelingen vn de Hoofdfdeling Cultuurtechniek en Recretie zullen meer dn derden dit moeten effectueren. Bij het nnemen vn personeel zullen dequte vkbekwmheidseisen moeten gelden. HOOFDSTUK V Ppifi^A ng f *?e hoef t ewerk tui gkundi ge_ f deli ng

14 Centrle Werkplts Functie-nlvse An de hnd vn de kenniseisen, vermeld in de functiebeschrijvingen, en indien geen functiebeschrijving nwezig ws n de hnd vn beschikbre gegevens, is een overzicht vn gewenste opleidingen smengesteld. Dit overzicht is volgens onderstnde gedchtengng tot stnd gekomen: 1. welke functies worden op dit moment bezet; 2. welke scholing is wenselijk om die functieste vervullen; 3. op welk functieniveu moet de opleiding zijn gericht. Opleidingsbehoefte per fdeling Timmer- i _schilder-_en elektro-fdeling Timmermn - 1.t.s.-timmeren + gerichte instructies op bijzondere mchines of gereedschp + evt. leerlingstelsel stichting "Hout" Schilder - 1.t.s.-schilderen Elektromonteur - 1.t.s.-elektro of ulo + V.E.V. + leerlingstelsel V.E.V. Drierij i _bnkwerkerij_en_constructie^fdeling Mchinebnkwerker - 1.t.s.-mchine bnkwerken + leerlingstelsel SMECOMA Of BEMETEL Drier - l.t.s.-metlbewerken + leerlingstelsel SMECOMA Of BEMETEL JeT!}2B Ii2-i?f' 1 in S Trnsport1eider Trilerchuffeur Veldcontrole Veldcontroleur l iizi-.^e-iiz\sl-.l}s Trekkermonteur - Eerstkomende jren geen opleiding nodig - Rijbewijs B-C-E Wiel- en rupstrekkercursus. Bediening vn de nodige zelfrijdende werktuigen - 1.t.s.-lndbouwmechnistie + lndbouwwerktuigen en trekkerhersteller SMECOMA (service-monteur) Rijbewijs B-E Gerichte instructies voor evt. nieuw ngekochte mchines en werktuigen - 1.t.s.-lndb. mechnistie + leerlingstelsel VAM of SMECCWA. Gerichte instructies bij nkoop nieuwe trekkers

15 Lsser Reyisie-fdeling Revisiemonteur Auto-fdeling Automonteur Lndbouwmchines en Monteur lndbouw Lsser (volleerd) Mgzijn Mgzijnbediende Algemeen Portier ) Hndlnger) Alle_fdelingen Werkreesters ) Ass. werkmeesters; Enkele monteurs A! Algemene opmerkingen - l.t.s.-smid en bnkwerker + NVL utogeen en booglssen + NVL elektrisch lssen - 1.t.s.-fd. metlbewerken + revisiemonteur voor motoren bg VAM - 1.t.s.-utohersteller + leerlingstelsel VAM utohersteller diesel en benzine. Rijbewijs B-E -werktuigen - 1.t.s.-ldb.mechnistie of bnkwerker of smidbnkwerker + monteur ldb.werktuigen SMECOMA. Gerichte instructies bij nkoop vn nieuwe werktuigen en mchines - zie onder trekkerfd. + rijbewijs B-E - Eerstkomende jren geen opleiding noodzkelijk - Eerstkomende jren geen opleiding noodzkelijk - cursus Technisch Engels, dr veell met serviceboeken en onderdelenboeken in de Engelse tl gewerkt moet worden - jeugdige werknemers zoveel mogelijk stimuleren om - in het kder vn het Leerlingwezen - verder te leren ten einde een zodnige grd vn ontwikkeling en vkbekwmheid te verkrijgen dt zij hun functie of vk op optimle wijze kunnen uitoefenen. Hierbij kn ook gelet worden op pssende ndere inzetmogelijkheden binnen het eigen bedrijfsverbnd. - de communictie en smenwerking tussen Opleidingscentrum en Werkplts kn worden verbeterd. In smenhng hiermede is de volgende methodeverbetering mogelijk. Wnneer een technische cursus of instructie bestemd voor bedienend personeel, is vernieuwd of gewijzigd, dient deze n een proefgroep vn functionrissen uit de Centrle Werkplts en vn het Opleidingscentrum te worden gegeven.

16 Het Opleidingscentrum Deze proefgroep zl dn in de regel bestn uit veldcontroleurs, de betrokken werkmeester(s) en instructeurs vn het Opleidingscentrum. Op deze wijze worden de inforrtieuitwisseling en de prktijktoetsing gecombineerd. Hl^SlizlZz.Uill-i-1-t Uit de functiebeschrijvingen vn de instructeurs kn fgeleid worden dt zij de methodiek vn het instrueren moeten beheersen, leiding kunnen geven en een hoeveelheid technische kennis betrekking hebbend op de C.A. bszitten. Opleidingsbehoefte - cursussen op het gebied vn methodiek vn instrueren en leiding geven; - bijscholing op nieuwe mchines en werktuigen hetzij bij fbriknt, importeur of deler. Documenttie (ter inzge in het O.C.) mp II mp III mp IV mp V In een ntl mppen is enig documenttiemteril verzmeld, bevttende: HOOFDSTUK VI : o.. overzicht gewenste opleidingen C.W.; : gegevens over VAM-opleidingen; - fbndsctlogus VAM; - het leerlingenstelsel vn de stichting VAM; - een opdrchtenboek vn de VAM; - circulire hydrulische systemen (hefinrichting). : gegevens over SMECOMA-opleidingen: - overzicht SMECOMA-vkrichtingen en documenttie over mogelijkheden en enkele progrmm's; - boekwerk over SMECOMA-bedrijfsopleidingen; - bsisleergng constructievkken. : UTS - prospectus; L.O.I.-boeken - werktuigkunde; - de lnd- en tuinbouwschool; PBNA-boek deel C werktuigbouwkunde; NIVE-mgzijnbeheer. Opleidingsbehoefte_Lger_Kder De technische scholing zl hoofdzkelijk in de bijscholingssfeer liggen. Het is vn groot belng dt de werkleiding terdege op de hoogte is vn de nieuw ngekochte mchines en werktuigen voor wt betreft bediening, onderhoud en fstellingen, lsook vn de toepssingsmogelijkheden.

17 Voor een deel vn de werkleiding vn de Centrle Werkplts bestt voorts behoefte n:. een cursus Technisch Engels, zols genoemd bij opleidingsbehoefte Centrle Werkplts; b. een cursus bedrijfsvoering vn de SMECOMA voor werkmeesters vn de Trekker-, Revisie- en Lndbouwfdeling (zie documenttiemp SMECOMA). Voor de werkleiding vn de fdeling Beplntingen is een cursus "Rtionlistie in de Bosbouw" gewenst en voor enige ploegbzen die ps sedert enige jren bij de fdeling Beplntingen werkzm zijn de "Algemene Bosbouwcursus". HOOFDSTUK VII Conclusies_en nbevelingen pe _fdeling A. Afdeling Ontginning en Exploittie en Proefvelden Conclusies De huidige opvolging vn cursussen blijkt over het lgemeen in de prktijk goed te voldoen. Enkele hiten hierin zijn:. een cursus grondverzet; b. een werktuigencursus voor rupstrekkerbestuurders; c. een werktuigencursus voor bestuurders vn zwre wieltrekkers; d. npssing vn de cursussen over - wieltrekkers; - rupstrekkers; - voormiers; - sleuvengrvers; - greppelfrezen; e. een cursus elementir plnten voor personeel, dt n de fdeling Beplntingen wordt uitgeleend. De opleiding zl zich steeds meer richten op de bijscholing, vndr de noodzk lgemeen gerichte bsiscursussen smen te stellen, wrop de bijscholing kn zijn gestoeld. Voorts is er de tendens minder specilistisch in de functie te worden. Anbevelingen - De genoemde cursussen nr prioriteit npssen - De nieuw op te zetten cursussen smenstellen of onderzoek c.q. overleg plegen om deze cursussen uit te besteden. De werktuigencursus voor rupstrekkerbestuurders dn opzetten, wnneer rupstrekkers met hydrulische hefinrichting zijn uitgerust. B. Centrl Mgzijn

18 Conclusie Het is moeilijk een opleidingssysteem te hnteren, dr de werkzmheden zeer vrierend zijn. De bestnde opleidingen hndhven en dr wr verder opleiding nodig mg blijken oplossen met gerichte instructies. Anbeveling Antl cursussen niet uitbreiden. Opleidingsbehoefte door signlering in het oog houden. C. Afdeling Beplntingen Conclusies De eerstkomende jren zl de ndruk liggen op opleidingen die bsiskennis voor vkbekwmheid inhouden. Door vergroting vn bsiskennis kn het verloop groter worden, wrdoor het ntl op te leiden personeel zl toenemen, tenzij het verloop kn worden ngevuld met vkbekwm personeel. De technische cursussen, zols in bijlge III weergegeven, voldoen n de verwchtingen. De wieltrekkercursus zl moeten worden ngepst, zols bij de fdeling 0. en E. reeds stt vermeld. Anbeveling Personeel stimuleren om cursussen te volgen die de vkbekwmheid verhogen en drtoe pssende fciliteiten verlenen. D. Werktuigkundige fdeling Centrle Werkplts Conclusies De vkopleidingen voor het personeel vn de C.W. vonden buiten het Opleidingscentrum plts. Dit zl in fnemende mte voortgn, omdt er minder jeugdige werknemers worden ngenomen; de behoefte zl echter blijven. De behoefte dient per fdeling te worden bepld. De technische bijscholing bij nkoop vn nieuwe mchines en werktuigen vormt een wezenlijk onderdeel om de monteurs "up to dte" te houden. 62GBIe:Yfii n S De opleidingen die in de opleidingsbehoefte zijn genoemd - voor zover deze niet zijn gevolgd of niet n de gng zijn - stimuleren, Zonodig fciliteiten verlenen in de vorm vn studiekostenvergoeding en vrije tijd verlenen voor het bezoeken vn de cursus. Opleidingscentrum

19 Conclusies De instructeurs zijn niet op de hoogte vn de nieuwste instructievormen en methodieken. Ook n het vk leidinggeven, hetgeen een wezenlijk onderdeel is vn hun tk, is weinig richting gegeven. De horizonkennis is tot heden beperkt gebleven tot de lndbouwsector, terwijl de opleidingen voor de fdeling Beplntingen zich steeds meer uitbreiden. Anbevelingen Cursussen zols onder de opleidingsbehoefte voor het opleidingscentrum worden genoemd lten volgen. Enkele instructeurs die cursussen bij het B.P.O. te Arnhem lten volgen, die ook door werknemers vn de fdeling Beplntingen worden gevolgd. E. Lger Kder Conclusies Voor het lger kder is bijscholing met betrekking tot bediening, onderhoud, fstellingen en gebruiksmogelijkheden vn nieuwe mchines e.d. vn belng. Terzijde wordt opgemerkt dt de kdervorming door het N.I.V.E. in een behoefte voorziet. De commissie zou deze kdervorming willen uitbreiden met een toespitsing nr de bedrijfsomstndigheden. Tekortkoringen bij een gedeelte vn het lger kder zijn schriftelijk rpporteren, de technisch Engelse tl, de bedrijfsvoering. Anbevelingen Om n de tekortkomingen tegemoet te komen, voor het betreffende onderdeel een cursus te orgniseren of te combineren met reeds bestnde cursussen. HOOFDSTUK VIII Kwnt i_tei ts prognose In onderstnd overzicht stn gegevens vermeld over de ltste vijf jren. Deze cijfers moeten met enige reserve worden gelezen, omdt ze zowel door de Bedrijfsdministrtie zijn geleverd ls door de dministrtie vn het O.C. (Bedrijfsdministrtie heeft geen cijfers vn Wt.. en C.M.). Overzicht vn gevolgde cursussen in mnuren, in ntl cursisten en in het gemiddeld ntl dgen per cursist.

20 Omschrijving tot sept.. Mnuren (B.A.) b. Antl cursisten (O.C.) c. Gemiddeld ntl dgen per cursist rip Uit dit overzicht blijkt, dt het ntl cursisten toeneemt en het gemiddeld ntl dgen per cursist is fgenomen. Dit is in overeenstemming met de werkelijkheid, omdt de ndcht sterker is gericht op korte instructies en bijscholing, die weinig tijd per cursist vergen, mr wrn in verbnd met het "ll round" mken per groep veel personen deelnemen. De verwchting is, dt deze tendens zich zl voortzetten, omdt uitbreiding noch inkrimping vn de personeelssterkte de eerste vijf jren te verwchten is en er een verloop zl zijn tussen de 10 en 15%. Bij een personeelsbezetting vn personen betekent dit, dt mn zullen moeten worden opgeleid voor een bsiscursus (bijv. wieltrekkercursus) hetgeen + 10% uitmkt vn de totl op te leiden personen. Op grond vn bovenstnde cijfers kn een globle cpciteit voor het O.C, worden opgesteld, nnemende dt: le. het gemiddeld ntl dgen per cursist 2.5 beloopt; 2e. een groep cursisten gemiddeld zl bestn uit 6 personen; 3e. instructie kn worden gegeven in de mnden november, december, jnuri, februri, 2e helft vn pril, mei, juni en le helft vn juli met een totl vn 135 werkdgen. Dn kunnen ongeveer 135 = 54 cursussen worden gegeven; 2.5 4e. 3 instructeurs 100% bezet zijn met instructie geven. Dn kunnen per seizoen 54 (cursussen) x 6 (personen per cursus) x 3 (instructeurs) = 972 cursisten worden opgeleid. Dit vergt mnuren.

21 bc A ffl r to 3 to U 3 o f rt t E > 8 im.-j H T-) M IH PI o > 03 I OS OH W HH I l-l o -3 1 Jtf td f -> m f M -* 9) t u 0) IH V 0 > IH O "w + i-h 5 rt to u IH o H fi 3 O ts X 03 - <m CJ CO co z w J co HI CO r- y*i tm to» > tm 3 rt H BJ n-y b X 3 j U O B. U S o 9 H X o> + A I 01 u m 4 t> K. mh 0 o OJ c IS H -c J s t- u g 6 s X "il -3 t 3 -H TB> U y * 3 -^ O IH N-^ > f > c X + >01 X 1 td t. -rl «X T» IH 03 to 0 4) 3 «H «*^.* "S O rt ^ Q. J H ffl * 44 IH C C B " + US c rm 01 (4-1 rl U 0 td -C ) u 3 Jtf o H tfl IH o T3 H OS 1 S n rt Jd eg f td x 03

22 m. c c -H 0) TJ TJ TJ 0 rt rt IH 0) td 0 rh -J 01 X rd Eg ml o c c td rt -H 0) tu tl c o c rt bo t C TT 4) -rt o «-o 1 0J ti td n o 0 0) efl tfl rh B oi. v t. 0) H o 41 J) o 10 td -o e c.* 8 rt c K. 6 8 C td M B-H ffl Oi 8 C r> M 1-e, 91 > ; H «-> M > 3 -ri I 10 C H c rt C 4> 0 ri -> 0) l * TBH X, "N trt *» rt 10 tfl M 1». X IH ID -H IH r-) 3 tn > *l ffl 1- H ^ 1 * 4> o x U. I N J»S CD S CD IS -*: IS US fci +1 to 01 u H lit! 3 fc. Cu, 3 OH Ifl V +-> O td rt l i U th X > n rt 1 3 O U» O I U -rl to 0)1 V m IJ > X > B. ffl o 0) 1> u th > 10 *-> <H 0 i> 0 <D HJ B > -H c i -rt - --.» td u Ql i > rn CJ r> o i* B. rl 4-> (D f -ZS I H 10 rh B-. 4) -H i 0 BH bo ffl t) X! i -> rt * ** 1 1 fl, *, ffl 1 10 M rh 3 td 1 to > 1 u TJ + 3 C 1 O O rt «l, E f 1 8, 1 PA 01 «x 03 + to X rn 3 10 H 10 3 tl IH 10 X 3 IH ffl O 3 th th 0 td n $ & + > k. v td J»: rl + > tn In rrt td «> 8 rt * t- -r 0) rn 3 H 0) 0) tl fc. 3 X 3 to O th h th 3 te. o jr. bo J: 4) + CD 0 U rh rt o T-> IH to OS H to t~ ^ 3 0> * l S3 4*1 1 3 ffl 1 O tn C <-> '- 1 0) 10. be 1 H 3 + ' u 1 ^ ol rt <-> J! -H fci 1 0 4) 8 * > 1 0)1 _ H J IH X ~S to lfl H IH 3 tl 0 lfl X ' TJ fci H O fc. td o ffl m c J X 03 X r. ri to <-> 3 X to ffl IH f 3 O CD bo + ffl td H rt e u td u 0 Q H - c ffl X 03.* I"e> rt +J 1 JC to fl fc. f BH 01 IH 3 Brt tfl + CD BH 4) 3 rt CD o f in o 4) o B 4> X 03 I f o c tfl td X bd rn 0) n H H 3 tl O X 3 3 IH IH IH td tl * n c rrt \

23 rl ffl ID H H * bo H tj I rh 1 rrt 0 m 3 lfl > f- 3 in be o ' c 0) IH O rl rh 9 C 3 B CD g tr* C 4) 3 bo 0 i c -rt 1 < > rt C fc. CD 0 0) bo o> 0) <!-> bo ffl rl U «.. c «o H IH td O 9 o fl JC fc. tfl *- tfl CD 3 u bfl > 01 fc. C fci c n -t 3 f c to H «3 rrt 0) u 0 K. 9 3 ffl o H 2 til m O C fl tfl fl rri H-> rt > lfl JC B ffl tp C 0 VH td O T3 C o r-, J, Ifl -rt H t 3 rt BH tfl +- tt 0 u tn x 9 3 CD C U O H 8> td m o mil on ton L y ffl CD 1 ffl rrt <H to CO rh o H>> tfl C H» rh rt Jt! IH X > rh fl 3 -rt fl M f o tp C 9 0 tn 0 fcl - H 0 JC «-rl C fci - t tn tn t -H «3 rt H o fcl CQ fci C bo 5 fl -H td 8 8 < TJ M P P w 0 o O. fci ffl 0) -H o O B- c C B 0> 0 eex /, + CD TJ rt «rh C fci C fl 5 J 8 < o It <J 3 JC O 10 «fc to o f $ 3 rt -H bo o 0 i-l 01 < i TJ *-> m C 9 9 rh O 8% KJ rk 3 c to 3. 0) U o Q> fcl T-> 3 o 6 c* c X 8, rn H B rt tl CTJ 3 X X TJ ffl 03 JC fcl fci CD * «E-i fc fc i ID td 0 * 3 C (0 4J 0 u < fl tn fl o c *-> CQ -H to O o CQ ffl to ffl fci O CD O c "2 TJ «m O 9 X 9 tn u ri 3 9 M tn tm fc. TJ 3 3 C '»H U ffl c 9 bo fl O +? BH O fc. *> «OJ IH o JC 0) -rt bd Ol H fl tl efl - E X 3 fc tf fl lfl 4) 0 IH fc. TJ 3 O s 0 +

24 Bijlge IV LEERLINGWEZEN VOOR DE BOSBOUW = = = = = = = = = = = = = = = :===- z-z-zzzz z z z zzz Doelstelling vn het leerlingwezen in de bosbouw Deze doelstelling luidt: Jeugdige werknemers in de bosbouw (16-25 jr) in de gelegenheid stellen zich d.m.v. een goede prktische en theoretische vkopleiding voor hun beroep te bekwmen en ls erkenning vn dit vkmnschp de mogelijkheid te bieden een erkend vkdiplom te verwerven. Afhnkelijk vn de genoten opleiding zijn er twee mogelijkheden.! ^zt---z-.-l\ls School. l eer.li n g s telsel voor gediplomeerden vn de Bosbouwtechnische 2 - Een_3-jrig_leerlingstelsel voor jongeren die niet in het bezit zijn vn het diplom vn de Bosbouwtechnische School. Leerovereenkomst 1 f Deze leerovereenkomst bevt de verplichtingen vn leerling, werkgever en het lndelijk orgn. De leerling neemt op zich een prktijkboek bij te houden en l het voorgeschreven onderwijs te volgen. De ptroon (werkgever) neemt op zich de leerling overeenkomstig het prktijkprogrmm op te leiden, n cursussen te lten deelnemen, het prktijkboek te controleren en de leerling regelmtig te beoordelen. De consulent onderhoudt het contct met de ptroon en de leerling en controleert of wordt voldn n de beplingen vn de leerovereenkomst. Prktijk Vn de prktijk moet 50% n voorgeschreven werkzmheden worden besteed; de rest in otiderling overleg tussen ptroon en leerling. Onderwijs Tijdens de leerperiode zl de leerling n cursussen moeten deelnemen. Tweejrig leerlingstelsel Gedurende + 4 weken per jr specile cursussen vn de Bosbouwprktijkschool. P iejrig_leerlingstelsel. le jr: - cursus lgemeen onderwijs, hndvrdigheid houtbewerking en gereedschpsonderhoud n de Bosbouwprktijkschool (2 cursussen vn 2 weken) - vondcursus hndvrdigheid-metlbewerking n Lgere Lndbouw-, Tu i n bouw-, Bos bouw sc hoo 1

25 e jr : - cursus lgemene bosbouwkennis en cursus rtionlise tie vn de rbeid in de bosbouw n de Bosbouwprktijkschool (2 cursussen vn 2 weken) - vondcursus motorengebruik n Lgere Lndb.-, Tuinb.-, Bosbouwschool.. 3e jr : - cursussen in het gebruik en onderhoud vn motorzgen, kleine Verplichte werkzmheden 1. Kwekerij trekkers, bosbouwwerktulgen en chemisch bestrijden vn onkruid en opslg (totl 5 weken) - verspenen bosplntsoen - onderhoud 2. Bosnleg - ontvngst en verzorgen plntsoen - zien - plnten bosplntsoen met hndgereedschp " plnten lnbomen met hndgereedschp 3. Verzorging - jong loof- en nldboshout met hndgereedschp II II II II l - T mchinl - chemische bestrijding vn onkruid en opslg - mechnische (eenssige trekkers) - snoeien jong loofhoutbos en lnbeplnting 4. Dunning en veiling - blessen vn een te dunnen bos - vellen en opwerken bomen met hndgereedschp - vellen en opwerken zwre bomen met motorzg en hndtkel - meten en inhoudsbepling liggend lnghout, hulp bij uitslepen, sorteren en verkvelen lng hout 5. Gereedschppen - scherpen vn hndzgen en motorzgketting - slijpen vn snoeibeitels, sikkels, bijlen en schilschoppen 6. Mchines en werktuigen - dgelijks en periodiek onderhoud vn eenssige trekkers en nbouwwerktuigen, motorzgen, bosmiers en spuitpprtuur - opsporen en opheffen vn storingen.

26

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130

72*57 Riw ^lenst VOOR DE IJSSELMEERPOLDERS 2130 72*57 Riw ^lenst VR DE IJSSELMEERPLDERS 213 B.3LITHEEK RIJK ;R DE IJ..:.:...IMRPLDERS Intern Rpport No. 196 Jrverslg 1969 Kmpbeheer Zl 378/WP/VP RIJKSDIENST VR DE IJSSELMEERPLDERS Hoofdfdeling Algemene,

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak

Mytylschool De Trappenberg Peter van Sparrentak Mytylshool De Trppenberg Peter vn Sprrentk www.m3v.nl Nieuwbouwonept en revlidtieentrum geriht op de toekomst Mytylshool De Trppenberg en het ngrenzende revlidtieentrum in Huizen willen in de toekomst

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13

OSR-Standaardlijst jaarverslag kwaliteit opleiden Pagina 1 van 13 Opleidingsschool Rotterdm OSR Stndrdlijst jrverslg opleiden Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Profijt van de gemeentelijke overheid

Profijt van de gemeentelijke overheid Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de koopkrcht vn de minim in Groningen Dr. M.A. Allers Profijt vn de gemeentelijke overheid De invloed vn het gemeentebeleid op de

Nadere informatie

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding

H. Detacheringen. Artikel 1. Inleiding H. Detcheringen Onder Dimnt groep Tlent&Werk wordt in deze lgemene verkoopvoorwrden verstn het onderdeel Tlent&Werk vn het rechtspersoonlijkheid bezittend lichm Dimnt groep ls bedoeld ls bedoeld in rtikel

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl

b,^.c/ -í w-t S t><-h.scl Z g AUG Z0lt C \/f2 b,^.c/ -í w-t S t> Retourdres Postbus 88 5000 AB Tilburg OPTIMUS stichting ktholiek, protestnts-christelijk

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenpln 205 Hierbij presenteren wij het Activiteitenpln 205 vn het Domein Applied Science wrbij per onderwerp een prioriteitstelling stt vermeld. Opgenomen zijn in ieder gevl lle jrlijkse en lopende

Nadere informatie

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii

iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii iiitii{iiiiiiiiiiiiiitiiüii!ihiinininiiiiiii!iini nnüiiiiiuii!iii!nniifi!uniiiiii I WAT IEEREEN MOET WETEW : vn de = I HUUROPZEGBINfiS I E OOR J. @. PRINS = Secretris der Huurcommissie te Amersfoort =

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school

A. Organisatiebeschrijving academische functie van de school Acdemische opleidingsschool OSR Stndrdlijst jrverslg onderzoek Versie december 2012 [Algemene instructie (s.v.p. geel gemrkeerde tekst verwijderen n invullen): Vul de vrgen in deze lijst zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Functieomschrijving (UFO)

Functieomschrijving (UFO) Functieomschrijving (UFO) De functie Studiedviseur universitir geordend Vnf ugustus 2003 heeft de studiedviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studiedviseurs zijn

Nadere informatie

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude?

HOEVEEL KEREN WIJ UIT? 5.1 Keren we altijd alles uit? WANNEER KEREN WIJ NIET UIT? WAT DOEN WIJ BIJ FRAUDE? 9.1 Wat zijn de gevolgen van fraude? VOORWAARDEN Overlijdensrisicoverzekering Delt Lloyd Levensverzekering NV Amsterdm MODEL 2401 U wilt uw finnciële zken goed geregeld heen. Ook ij overlijden. Drom het u een overlijdensrisicoverzekering

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005

ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstraat 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 ELEKTRICITEIT GELIJKSTROOMMOTOREN Technisch Instituut Sint-Jozef Wijerstrt 28, B-3740 Bilzen Versie:19/10/2005 Cursus: I. Clesen, R. Slechten 1 Gelijkstroommotoren... 2 1.1 Bepling... 2 1.2 Toepssingsgebied...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid

Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid Hoofdstuk 8 Beslissen onder risico en onzekerheid 8.5 Tectronis Tectronis, een friknt vn elektronic, kn vn een nder edrijf een éénjrige licentie verkrijgen voor de fricge vn product A, B of C. Deze producten

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN I - 1 HOOFDSTUK 1 BASISBEGRIPPEN 1.1. Het egrip krcht 1.1.1. Definitie vn krcht Een stoffelijk punt is een punt wrn een zekere mss toegekend wordt. Dit punt is meestl de voorstellende vn een lichm. Zo

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243.

Houwers Holtackers is een geaccrediteerde inspectie-instelling onder RVA I 243. Resturnt-cfé In de Wg T..v Heer D. vn Someren Nieuwmrkt 4 1012 CR AMSTERDAM Dtum: 14 september 2010 Betreft: Inspectie BHC 10R1 Gechte heer Vn Someren, Hierbij ontvngt u het rpport vn de inspectie die

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013

abcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 bcdefg Nieuwsbrief 1 11 september 2013 lgemeen nieuws Het nieuwe schooljr is begonnen! Het nieuwe schooljr is fgelopen week vn strt gegn. We hopen dt iedereen een leuke vkntie heeft gehd en lekker is uitgerust.

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord

t4 akkoord Y Behandeling uiterlijk in college van 4 november 2OL4 *y W PS o l to >tr feo GEMEENTE vveert tl- I I ^ LO lq \ % bespreken n N et akkoord I 6ú o l to >tr feo GEMEENTE vveert Sector Afdeling Zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Portefeui I leh ouder(s) Ruimte Ruimtelijk Beleid Rob vn Ekeren H.A. Litjens Tel.: (0495) 57

Nadere informatie

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld.

MAKELAARDIJLEER. Het gehanteerde BTW-percentage is 1 9%, tenzij anders vermeld. MKELRDIJLEER 16 mei 2006 eshikbre tijd: 2.45 uur NWIJZING Dit exmen bestt uit 55 m..-opgven. ij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld vn opgve 1 ntwoord

Nadere informatie

Anti-Spyware Enterprise Module software

Anti-Spyware Enterprise Module software Anti-Spywre Enterprise Module softwre versie 8.0 Hndleiding Wt is de Anti-Spywre Enterprise Module? De McAfee Anti-Spywre Enterprise Module is een invoegtoepssing voor VirusScn Enterprise 8.0i, wrmee de

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING

REGLEMENT BETREFFENDE DE SPAARLOONREGELING De rd vn de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel vn urgemeester en wethouders d.d. 13 jnuri 1998; gelet op de ereikte overeenstemming met de ommissie voor Bijzonder Georgniseerd overleg; e s l u i

Nadere informatie

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid.

Vraag 2. a) Geef in een schema weer uit welke onderdelen CCS bestaat. b) Met welke term wordt onderstaande processchema aangeduid. Tentmen Duurzme Ontwikkeling & Kringlopen, 1 juli 2009 9:00-12:00 Voordt je begint: schrijf je nm en studentnummer bovenn ieder vel begin iedere vrg op een nieuwe bldzijde ls je een vkterm wel kent in

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven...

3 Onderfunderingen en funderingen... 5 4 Verhardingen... 6 5 Wanneer proeven uit te voeren?... 6 5.1 Plaatproeven...6 5.2 Proctorproeven... Inhoudsopgve 1 Inleiding... 1 2 Anvullingen... 2 2.1 Anvullingen met geleverd nvulmteril...2 2.2 Anvullingen met tussentijds gestockeerde grond...4 2.3 Grondverbetering...4 3 Onder funderingen... 5 4 Verhrdingen...

Nadere informatie

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het

Wens 1: Oriëntatie op de EU. Inleiding. Leerfilosofie. Tot slot staan wij voor activerend en interoctief onderwijs. Onze opzet, materialen en het Wens 1: Oriënttie op de EU Inleiding De doelstellingen en de brede doelgroep voor de opleiding Oriënttie op de EU vrgen om een prktijkgerichte cursus met een grote ndruk op de invloed vn de EU op de werkprocessen

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing

Volledige asbestinventarisatie t.b.v. sloop/verbouwing Volledige sbestinventristie t.b.v. sloop/verbouwing Voormlige pnden meubel- en houtwrenbedrijf n de Grotebrugse Grintweg 108 te Tiel Definitief Opdrchtgever: Coen Hgedoorn Ontwikkeling bv Postbus 190 1270

Nadere informatie

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW

ENERGIEPREMIE B10 a PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW ENERGIEPREMIE B10 PASSIEVE OF LAGE- ENERGIEBOUW WIE? De volgende sectoren komen, onder beplde voorwrden, in nmerking voor deze premie Deze premie is beschikbr voor een: Prticulier zie B10 b Renovtie JA

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Nieuwegein //f/f^jft \ ^ ^ Inkoop- en nbestedingsbeleid 2013 Augustus 2013 Gemeente Nieuwegeir op- en nbestedingsbeleid 2013 (1-8-2013) Inleiding De gemeente Nieuwegein spnt zich continu in voor een (verdere)

Nadere informatie

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties

6.4 Rekenen met evenwichtsreacties 6.4 Rekenen met evenwihtsreties An de hnd vn een reeks vooreelden zullen we het rekenwerk ehndelen n evenwihtsreties. Vooreeld 6.2 We estuderen het gsevenwiht: A(g) + B(g) C(g) + D(g) In een ruimte vn

Nadere informatie

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding

Upgrade KIT I Bedieningshandleiding Upgrde KIT I Bedieningshndleiding INHOUDSOPGAVE VOORDAT U BEGINT... 2 NIEUWE FUNCTIES... 2 BORDUREN MET HET RANDBORDUURRAAM (30 cm 10 cm (c. 11-3/4 inch 4 inch))... 3 Info over het rndborduurrm... 3 Voorbeeldprojecten

Nadere informatie

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33

energiedeskundige berekend energieverbruik (kwh/rn Dit certiflcaat is geldig tot en met 1 november 2021 softwareversie 1.33 l p 111W II ll I type open bebouwing bestemmng eengezinswoning postnummer 1790 gemeente Affligem nummer 43 bus Dit certiflct is geldig tot en met 1 november 2021 dtum: 01-11-2011 hndtekening: 0 50 100

Nadere informatie

bezorgerboekje informatie voor

bezorgerboekje informatie voor bezorgerboekje informtie voor Inhoud 2 3 4 6 10 12 13 14 15 Welkom Onmisbre schkel / De Persgroep Distributie Wetten en regels Inschrijven / Bezorgovereenkomst /Arbeidstijdenwet / Arbeidsomstndighedenwet

Nadere informatie

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7

9,1. KindereN. GeVen een CijFER. Schilderen5. sarah zegt. Volwassenenpagina6-7 Eenmlige uitgve vn jnuri 2009 DE kinderstem srh zegt KindereN GeVen een CijFER De uitkomst is ls volgt: Het gemiddelde cijfer wt Jouw mening telt! Fier Fryslân helpt vrouwen en kinderen die te mken hebben

Nadere informatie

Crossculturele psychologie

Crossculturele psychologie Csuïstiek bij Crossulturele psyhologie De zoektoht nr vershillen en overeenkomsten tussen ulturen Jn Pieter vn Oudenhoven Tweede, herziene druk o u t i n h o bussum 2008 Deze suïstiek hoort bij de tweede,

Nadere informatie

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5

Praktische Opdracht Lineair Programmeren V5 Prktische Opdrcht Lineir Progrmmeren V5 Bij deze prktische opdrcht g je n het werk met een ntl prolemen die je door middel vn Lineir Progrmmeren kunt oplossen. Je werkt lleen of in tweetllen. De prktische

Nadere informatie

Biense Dijkstra Alg. directeur

Biense Dijkstra Alg. directeur g l s r e v r J Het smenstellen vn het jrverslg 2014 is terugkijken, mr drn zo snel mogelijk weer vooruitkijken. Nog steeds vnuit een sterke finnciële positie. In 2014 hebben we de Hermn Wijffels Innovtieprijs

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN SUBFACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN HUB HANDELSWETENSCHAPPEN ELEMENTAIR ALGEBRAÏSCH REKENEN Een zelfhulpgids voor letterrekenen Rekenregels Uitgewerkte voorbeelden

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Route F - Desert. kangoeroerat

Route F - Desert. kangoeroerat Route F - Desert Voor deze route, moet je eerst nr de Bush. Dr moet je even zoeken nr de tunnel die nr de Desert leidt. Geruik onderstnd krtje voor de Desert. Begin ij nummer 1. 1 Kngoeroertten Kngoeroertten

Nadere informatie

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015

lijnfolder CaH Campushopper geldig vanaf 14 september 2015 lijnfolder geldig vnf 14 september 2015 CH Cmpushopper Hoe deze folder gebruiken? Beste reiziger Met deze folder willen wij u helpen om uw verpltsing met De Lijn uit te stippelen. Een lijnfolder bevt de

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen

Verhuisgids. met handige tips. wij leveren gratis bel ons en bestel. Jij verhuist makkelijk en snel met stapelbare dozen Verhuisgids met hndige tips wij leveren grtis bel ons en bestel Jij verhuist mkkelijk en snel met stpelbre dozen Wij pikken op wnneer je dt wil Inhoudstfel 4 6 10 Checklist 2 3 3 Oude Huis Nieuwe Huis

Nadere informatie

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN

MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN III - 1 HOODSTUK 3 MOMENT VAN EEN KRACHT KOPPEL VAN KRACHTEN De kennis vn het moment vn een krcht is nodig voor het herleiden vn een krcht en een krchtenstelsel, voor het (nlytisch) smenstellen vn niet-snijdende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR

Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wageningen UR Uitvoeringsregeling Dienstreizen Wgeningen UR Vstgesteld door het College vn Bestuur d.d. 11 ugustus 2003* Gelet op rtikel 3.21 lid 1 su vn de CAO Nederlndse Universiteiten en rtikel 8.5 vn de CAO Stichting

Nadere informatie

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel.

De tijdens de training aangeboden ski-imitaties gebruiken we zowel als middel maar ook als doel. 15 Ski-eroics Hoofdstuk 15, Pgin 1 vn 5 15.1 Inleiding Het is elngrijk om SneeuwFit triningen gevrieerd te houden. Proeer het nod vn ctiviteiten zo verschillend mogelijk te houden. Een vooreeld hiervn

Nadere informatie

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek

Armoedemonitor 1998. Sociaal en Cultureel Planbureau Centraal Bureau voor de Statistiek Armoedemonitor 1998 Socil en Cultureel Plnbureu Centrl Bureu voor de Sttistiek Armoedemonitor 1998 Exemplren vn deze uitgve zijn verkrijgbr in de boekhndel en bij Elsevier bedrijfsinformtie onder vermelding

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad,

Uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen. aanpassing meerjarenplan 2014-2019 budget 2015. Namens de gemeenteraad, oz )2 CE NTRU IS TA D Uittreksel uit het register vn de gemeenterdszittingen Gemeenterd 26 jnuri 2015 Welzijn OCMW kennisneming. npssing meerjrenpln 2014-2019 budget 2015 nwez g Odette VAN HAMME, voozitter

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3

Inhoudsopgave. Voorwaarden Hypotheek SpaarVerzekering Model 10052. Delta Lloyd Levensverzekering NV. 1 Wat bedoelen wij met? 3 Voorwrden Hypotheek SprVerzekering Model 10052 Delt Lloyd Levensverzekering NV Inhoudsopgve 1 Wt edoelen wij met? 3 2 Wnneer strt uw verzekering? 3 3 Wnneer stopt uw verzekering? 3 3.1 Kunt u de verzekering

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van...

NOTA GRONDBELEID 20L4. vtleert GEMEENTE. Vastgesteld in de gemeenteraadsvergadering van... NOTA GRONDBELEID 20L4 GEMEENTE vtleert Vstgesteld in de gemeenterdsvergdering vn... NOTA GRONDBELEID 2014 1 NOTA GRONDBELEID 2014 2 INHOUD pg n 1 1.1 L.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.5 INLEIDING EN

Nadere informatie

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Nee heb je, ja kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES Nee heb je, j kun je krijgen DE EFFECTIVITEIT VAN FONDSENWERVINGS- EN REKRUTERINGSSTRATEGIEËN VAN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES René Bekkers ICS/Sociologie Universiteit Utrecht R.Bekkers@fss.uu.nl INLEIDING

Nadere informatie

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012

Het Museumregister. Museumregistratie anno 2012 Het Museumregister Museumregistrtie nno 2012 Het Museumregister Museumregister Nederlnd Geregistreerde muse Voorwrden voor registrtie Registrtiecyclus Anmelden Voor welke vrgen ij wie? Auditmodule en interctief

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur Emen VW 0 tijdvk woensdg 6 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B (pilot) Dit emen bestt uit 5 vrgen. Voor dit emen zijn miml 83 punten te behlen. Voor elk vrgnummer stt hoeveel punten met een goed ntwoord behld

Nadere informatie

De Steenen Poort - West

De Steenen Poort - West Beeldkwliteitspln De Steenen Poort - West gemeente Houten 23 september 2014 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F (026) 3576611 I www.sb.nl E info@sb.nl Buro Omgeving Postbus 2033 6802 CA Arnhem

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen

Gebru kersreglement. zaal- en materiaalverhuur. Retributie op het huren van zalen, sportterreinen en vermelde materialen Gebru kersreglement zl- en mterilverhuur Retributie op het huren vn zlen, sportterreinen en vermelde mterilen Dienst Vrije Tijd Mrkt 18 1750 Lennik 02 531 02 07 zlverhuur@lennik.be 1 Art. 1: Infrstructuur

Nadere informatie

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm

Buitenlandse rechtsvorm/-persoon Land Rechtsvorm BIBOB vrgenlijst Anvrg omgevingsvergunning ouwen ingevolge rtikel 2.1, lid 1, onder Wet lgemene eplingen omgevingsrecht (Wo) Anvullende vrgen in het kder vn de Wet Bevordering Integriteitseoordelingen

Nadere informatie

Overeenkomst op hoofdlijnen

Overeenkomst op hoofdlijnen Overeenkomst op hoofdlijnen 19 november 2008 Prtijen: tionle-ederlnden Levensverzekering Mtschppij.V. Postbnk Levensverzekering.V. RVS Levensverzekering.V. en Stichting Verliespolis Stichting Woekerpolis

Nadere informatie

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje

M1 Combinatie van naar voren staande tanden met impacties en een overtallig gebitselement bij een 10-jarig meisje M1 Comintie vn nr voren stnde tnden met impcties en een overtllig geitselement ij een 10-jrig meisje Trefwoorden: Klsse-II/1 mlocclusie Impctie Overtllig geitselement Eversie Functionele pprtuur Buiteneugel

Nadere informatie

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen

Stichting lsendoorn, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. Lutteke, hierna te noemen: lsendoorn College. Partijen Smenwerkingsovereenkomst vn de bevoegde gezgen vn de onderwijsinstellingen en de contctgemeente vn de RMC-regio Stedendriehoek 11 tnzke het terugdringen vn het ntl nieuwe voortijdige schoolverlters ten

Nadere informatie

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES

4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4 HET SAMENGAAN VAN DIVERSE INTERESSES 4.1 Inleiding Het huidige vrijetijdsptroon kenmerkt zich door een grote mte vn fwisseling. Mensen houden er diverse liefhebberijen op n. Culturele ctiviteiten worden

Nadere informatie

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs

HBO-Monitor (ROA/HBO-Raad) en WO-Monitor (ROA/VSNU) Dataverzameling alumnigegevens particuliere instellingen hoger onderwijs ReserchNed v Toernooiveld 216 6525 EC Nijmegen Postus 31162 6503 CD Nijmegen t 024 350 62 52 f 024 350 62 53 e info@reserchned.nl kvk 09159322 Bron vrgenlijst: Bewerkt door: In opdrcht vn: HBO-Monitor

Nadere informatie

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a

Een feestmaal. Naam: -Ken jij nog een ander speciaal feest? Typ of schrijf het hier. a Werkbld Een feestml Nm: Ieder lnd en iedere cultuur kent specile dgen. Dn gn fmilies bij elkr op bezoek. Op die specile dgen is er meestl extr ndcht voor het eten. Hier zie je wt voorbeelden vn feesten

Nadere informatie

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set

Werkkaarten GIGO 1184 Elektriciteit Set Werkkrten GIGO 1184 Elektriiteit Set PMOT 2006 1 Informtie voor de leerkrht Elektriiteit is één vn de ndhtsgeieden ij de nieuwe kerndoelen voor ntuur en tehniek: 42 De leerlingen leren onderzoek doen n

Nadere informatie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie

Handreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Hndreiking voor zij-instroom in de zuivelindustrie Inleiding In het projet zij-instroom, onderdeel vn het progrmm Areidsmrkt & Opleiding Zuivelindustrie, is in de periode 2011-2012 onderzoek gedn nr mogelijkheden

Nadere informatie

{4 akkoord bespreken

{4 akkoord bespreken I ctú >tr.o l to reo GEMEENTE vve E RT l'il_s 1061 Sector Afdeling zknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behndelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn NNB Sski

Nadere informatie

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1

Hbo-bacheloropleiding Audiologie. Fontys Hogescholen. Competentieprofiel. Eindhoven maart 2007 Versie 3.1 Hbo-bcheloropleiding Audiologie Fontys Hogescholen Competentieprofiel Eindhoven mrt 2007 Versie 3.1 Inhoud Inleiding...4 1. Uitgngspunten OCM...5 1.1 Opzet OCM...5 1.2 Visie op het beroep en leren...5

Nadere informatie

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe

Bemoeizucht staat laat geen diversiteit en flexibiliteit toe CDV I NR 7. 8. 91 SEPTEMBER 2001 161 Beoeizuht stt lt geen diversiteit en flexibiliteit toe G. DOLSMA EN C. VAN DER KNAAP Een gezonde groei vn rbeidsprtiiptie is de uitdging voor de koende tijd en vrgt

Nadere informatie

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing

Toyota Verzekeringen Altijd de beste oplossing Toyot Verzekeringen Altijd de beste oplossing Welke verzekering hebt u nodig? U rijdt met een Toyot of u wcht op zijn levering. Hij is nieuw of tweedehnds. U bent een kilometervreter of rijdt minder dn

Nadere informatie

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012

abcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 bcdefg Nieuwsbrief 5 27 november 2012 lgemeen nieuws Sloffen! Beste ouders, Het is bij ons op school verplicht om de schoenen in de gng uit te doen, mr het is niet de bedoeling dt de kinderen drn op sokken

Nadere informatie

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden

Riante bouwkavel met ruime bebouwingsmogelijkheden Rinte ouwkvel met ruime eouwingsmogelijkheden gelegen n de krkteristieke strt Berg te Nuenen Koopprijs 682.000,00 v.o.n. Groot 1.748 m² 1. Algemene eschrijving Op een prchtige plek, nij het centrum vn

Nadere informatie