Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg"

Transcriptie

1 Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968

2 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel de opdracht gegeven om een Belevingsonderzoek te ontwikkelen voor de Rijksinspecties. In 2009 is het onderzoek voor negen Rijksinspecties uitgevoerd. In 2011 is een eenmeting verricht. Het programma InternetSpiegel is geïnitieerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Arbeidszaken Publieke Sector. InternetSpiegel is onderdeel van ICTU. Het veldwerk voor het onderzoek van InternetSpiegel wordt uitgevoerd door TNS NIPO, de exploitant van InternetSpiegel.

3 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Onderzoeksopzet 3 Aspecten van het KTO 3 Vragenlijst 3 Geïnspecteerden van de Inspectie Jeugdzorg 4 Respons 4 3 Leeswijzer Stoplichtgrafieken Benchmarkgrafieken: vergelijking met referentiecijfers Vergelijking met Samenvatting 5 Contactwijzen 9 6 Bezoek van de Inspectie Jeugdzorg 10 Rapport 12 8 Resultaat 14 9 Algemene tevredenheid Vertrouwen en imago Klachten 1 Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

4 1 Inleiding In de periode van januari tot en met december 2011 heeft Inspectie Jeugdzorg een Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) ofwel belevingsonderzoek verricht onder de geïnspecteerden. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe tevreden deze geïnspecteerden zijn over de inspectie. Op basis van de resultaten kan een verbeterplan worden opgesteld en verbeteracties worden ingezet. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek. Achtergrond van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) In opdracht van de Inspectieraad heeft InternetSpiegel in samenwerking met de Rijksinspecties in 2008 een Belevingsonderzoek ontwikkeld. InternetSpiegel is een programma van stichting ICTU en een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met behulp van InternetSpiegel kunnen organisaties in de publieke sector onderzoek verrichten onder hun medewerkers en klanten. InternetSpiegel wordt op grote schaal ingezet door onder meer gemeenten, provincies, waterschappen, uitvoeringsinstanties en departementen. Voor de doorontwikkeling van het instrument en dataverzameling wordt samengewerkt met onderzoeksbureau TNS NIPO. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

5 2 Onderzoeksopzet Aspecten van het KTO In onderstaande figuur zijn de kernelementen van het Belevingsonderzoek opgenomen. Het model toont de relatie aan tussen de onderwerpen die in het onderzoek aan de orde komen. Het model geeft aan dat tevredenheid over Inspectie Jeugdzorg volgt uit het oordeel over de kwaliteit, het effect van de Inspectie en de manier waarop de Inspectie haar activiteiten verricht. Het vertrouwen in en het imago van de Inspectie worden gezien als een gevolg van de tevredenheid. In deze rapportage is rekening gehouden met dit causale model. Eerst wordt de tevredenheid met de dienstverlening behandeld, vervolgens de algemene tevredenheid en ten slotte de (eventuele) klachten en het vertrouwen en imago. Vragenlijst De vragenlijst is opgebouwd uit modules. Een module bestaat uit een aantal basisvragen over een specifiek onderwerp. De resultaten van deze modules kunnen met die van andere inspecties worden vergeleken. De basismodules gaan over aspecten als de kwaliteit van de dienstverlening, de algehele tevredenheid, klachten, het bereikte resultaat en het vertrouwen in de Inspectie. Daarnaast kunnen Inspecties er voor kiezen aanvullende modules op te nemen over bijvoorbeeld de communicatiekanalen en het Nieuwe Toezicht. Bij de meeste aspecten kunnen de respondenten op een vijfpuntsschaal aangeven hoe tevreden zij over het betreffende aspect zijn. Ook bevat het onderzoek enkele ja/nee vragen, bijvoorbeeld om te achterhalen of respondenten klachten hebben gehad over de Inspectie. Het onderzoek is zo opgezet dat respondenten geen vragen hoeven te beantwoorden over zaken waar ze niet zelf mee te maken hebben gehad. Ten slotte kunnen Inspecties eigen, organisatiespecifieke vragen toevoegen in één of verschillende modules (maatwerkvragen). Inspectie Jeugdzorg heeft de vragenlijst aangevuld met een vraag naar de functie van de respondent, welke in de inleiding wordt gerapporteerd. Het onderzoek bevat ook open vragen. Respondenten hebben hierdoor ruimte om gesloten antwoorden toe te lichten of informatie te geven die niet direct uit gesloten vragen op te maken is. De antwoorden op de open antwoorden zijn opgenomen in een aparte bijlage. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

6 Geïnspecteerden van de Inspectie Jeugdzorg Voor het onderzoek heeft de Inspectie Jeugdzorg haar contactpersonen van instellingen benaderd die tijdens de afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met de Inspectie. Respons Het Belevingsonderzoek is met behulp van een internetvragenlijst uitgezet onder in totaal 34 instellingen. Dit zijn instellingen die onder toezicht van Inspectie Jeugdzorg staan en daarom één of meerdere malen door de inspectie zijn bezocht in Alle instellingen zijn per verzocht om eenmaal deel te nemen aan het onderzoek. Inspectie Jeugdzorg heeft eerst een vooraankondiging verzonden, waar het doel van het onderzoek is uitgelegd. Vervolgens heeft InternetSpiegel een digitale en later nog een herinnering voor deelname verstuurd. De dataverzameling vond plaats tussen maart en december In totaal hebben 30 instellingen de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een eindrespons van 88%. Onderstaande tabel bevat de eindrespons van het onderzoek. 1 Responstabel belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg totaal ingevuld respons in % Totale doelgroep Inspectie Jeugdzorg % De respondenten van de instellingen is gevraagd naar welke functie zij bekleden. Van de respondenten zijn er 3 (10%) locatiedirecteur, 4 (13%) zijn directeur, 15 (50%) zijn bestuurders en 8 (2%) hebben een andere functie. In de bijlage met open antwoorden leggen zij uit wat hun functie inhoudt. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

7 3 Leeswijzer De rapportage gebruikt drie grafiekvormen: stoplichtgrafieken, benchmarkgrafieken en trendmetinggrafieken. Deze worden hieronder toegelicht. 3.1 Stoplichtgrafieken In de stoplichtgrafiek (zie voorbeeld) wordt in percentages aangegeven hoe vaak een antwoord gegeven is. Dit geeft direct inzicht in hoeverre de klanten tevreden zijn over een deelaspect. Per module worden de resultaten van alle aspecten op totaalniveau weergegeven. 2 Voorbeeldgrafiek De verschillende kleuren in de stoplichtgrafieken verwijzen naar de antwoordcategorieën van de stellingen. Bij elke stoplichtgrafiek staat een legenda opgenomen. Het merendeel van de grafieken uit de rapportage bestaat uit de kleurenindeling zoals in het bovenstaande voorbeeld. Donkergroen betekent dan zeer tevreden of helemaal mee eens en rood betekent zeer ontevreden of helemaal mee oneens. Bij sommige vragen is een categorie weet niet of geen antwoord opgenomen, deze zijn in de grafieken grijs weergegeven. Als een antwoordcategorie minder dan vijf procent bedraagt, is het percentage (in verband met de lay-out van de grafieken) niet afgebeeld. Het cijfer naast de grafiek is het gemiddelde op een 5-puntsschaal. Rechts staat de benchmarkkleur weergegeven, dit geeft de relatieve positie t.o.v. andere inspecties aan die in de afgelopen twee jaar gemeten hebben. Hoe de kleuring van de benchmark tot stand komt, leest u onder het kopje benchmarkgrafieken (3.2). Als er geen resultaten zijn weergegeven, is de respons te laag om over te kunnen rapporteren. In verband met de anonimiteit van de respondenten en de betrouwbaarheid van de resultaten, wordt alleen gerapporteerd als minstens vier geïnspecteerden de betreffende vraag hebben beantwoord. Bij elke stelling of vraag staat tussen haakjes het aantal respondenten weergegeven dat de stelling/vraag heeft beoordeeld. De aantallen staan weergegeven zoals n = 30. Bij elke grafiek staat tussen haakjes een nummer weergegeven die naar de nummering van de vragenlijst refereert. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

8 3.2 Benchmarkgrafieken: vergelijking met referentiecijfers De (externe) benchmarkweergave geeft per aspect met gekleurde vlakken aan hoe het gemiddelde van de Inspectie Jeugdzorg zich verhoudt tot de overige Inspecties die via de InternetSpiegel een KTO hebben uitgevoerd. De benchmark bestaat uit alle resultaten van belevingsonderzoeken die de inspecties in 2010 en 2011 hebben uitgevoerd. De benchmark hanteert drie verschillende kleuren met de volgende betekenis: rood: een gemiddelde score behorende tot de 20% laagst scorende inspecties in de benchmark. lichtgeel: een gemiddelde score behorende tot de middelste 20%-80% scorende inspecties (de middenmoot binnen de benchmark). groen: een gemiddelde score behorende tot de 80%-% hoogst scorende inspecties in de benchmark. 3.3 Vergelijking met 2009 Inspectie Jeugdzorg heeft in 2009 ook via de InternetSpiegel een KTO uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om de resultaten van het huidige onderzoek met de resultaten van de inspectie uit 2009 te vergelijken. Deze vergelijking geldt alleen voor de vragen/stellingen die identiek zijn aan De onderstaande grafiek bevat een voorbeeld van een trendmeting. 3 Voorbeeldgrafiek inclusief trendmeting De trendmeting is als volgt af te lezen: de gemiddelde scores van dit jaar zijn vergeleken met de gemiddelde scores uit de voorafgaande meting (in het voorbeeld is dit 2009). In percentages wordt het verschil uitgedrukt door middel van een vlaggetjes -grafiek: een groen vlaggetje geeft een hogere gemiddelde score aan dan de voorafgaande meting, een rood vlaggetje drukt een lagere gemiddelde score uit. InternetSpiegel adviseert organisaties om pas betekenis te geven aan afwijkingen vanaf vijf procent of hoger. Lagere afwijkingen beschouwt InternetSpiegel als te indicatief van aard. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

9 4 Samenvatting In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek opgenomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het conceptuele model zoals dat in de inleiding is beschreven. Allereerst zijn de resultaten op de algemene aspecten van dienstverlening weergegeven. 4 Tevredenheid met dienstverlening Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Wilt u aangeven hoe tevreden u alles bijeengenomen bent met het bezoek? (n=30) ,2 4 Wilt u aangeven hoe tevreden u alles bijeengenomen bent met het rapport? (n=30) ,9 12 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger In onderstaande grafiek is de algemene tevredenheid over de Inspectie Jeugdzorg weergegeven. 5 Algemene tevredenheid (T1) Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, over Inspectie Jeugdzorg? (n=30) ,0 1 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger De volgende grafieken geven weer in hoeverre geïnspecteerden vertrouwen hebben in de Inspectie Jeugdzorg. Ook is af te lezen of geïnspecteerden in de afgelopen 12 maanden problemen hebben gehad met de werkwijze van de Inspectie Jeugdzorg en of zij een klacht hebben ingediend. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart 2012

10 6 Vertrouwen (V1) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Hoeveel vertrouwen heeft u in de Inspectie Jeugdzorg als toezichthouder? (n=30) Zeer weinig vertrouwen Niet veel vertrouwen, niet weinig vertrouwen Zeer veel vertrouwen Weinig vertrouwen Veel vertrouwen Klachten (K1) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft u op basis van uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden problemen gehad met de werkwijze van Inspectie Jeugdzorg? (n=30) Nee Ja Weet niet Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft u over deze problemen een klacht ingediend? (n=) 0 Nee Ja Weet niet 8 Resultaat Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft het contact dat u in de afgelopen 12 maanden met Inspectie Jeugdzorg heeft gehad geleid tot een resultaat waar uw organisatie van profiteert? (n=30) Nee, zeker niet Wordt wel verwacht Ja Weet niet Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

11 5 Contactwijzen De onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de ondervraagden te maken heeft gehad met de Inspectie Jeugdzorg. 9 Contact Volgens onze gegevens heeft u in de afgelopen 12 maanden op enige wijze contact gehad met Inspectie Jeugdzorg. Klopt dit? Inspectie Jeugdzorg T.o.v Volgens onze gegevens heeft u in de afgelopen 12 maanden op enige wijze contact gehad met Inspectie Jeugdzorg. Klopt dit? (n=30) 14 Nee, geen contact gehad met Inspectie Jeugdzorg Ja Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

12 6 Bezoek van de Inspectie Jeugdzorg Dit hoofdstuk geeft het oordeel van geïnspecteerden weer over het thema Bezoek van de Inspectie. Het gaat hierbij om het laatste bezoek in de afgelopen 12 maanden. 10 Algemene tevredenheid Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Wilt u aangeven hoe tevreden u alles bijeengenomen bent met het bezoek? (n=30) ,2 4 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

13 11 Kwaliteitsaspecten bezoek Wilt u aangeven hoe tevreden u bent met de volgende aspecten omtrent het bezoek? Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v De tijd tussen aankondiging van het bezoek en het bezoek zelf (n=30) ,0 4 De duidelijkheid voorafgaand aan het bezoek over doel en inhoud van het bezoek (n=30) ,2 6 De duidelijkheid over de criteria waarop uw organisatie werd beoordeeld (n=30) ,8 6 De voorbereiding van het bezoek door de inspecteur(s) (n=30) ,2 4 De manier waarop de inspecteur(s) met u\uw collega( s) omging (n=30) ,4 De deskundigheid van de inspecteur(s) (n=30) ,0 2 De betrouwbaarheid van de inspecteur(s) (n=30) 2 5 4,4 11 De tijd die het bezoek u kostte in verhouding tot wat het oplevert voor uw organisatie (n=30) ,8 De ruimte voor eigen inbreng (n=30) 4 3 4,1 1 De terugkoppeling van de bevindingen aan het einde van het bezoek (n=30) ,1 13 Het nakomen van afspraken door Inspectie Jeugdzorg (n=30) ,4 16 Het scheiden van hoofd- en bijzaken door de inspecteur(s) (n=30) ,9 Het goed luisteren door de inspecteur(s) (n=30) ,2 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) Weet niet lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

14 Rapport Dit hoofdstuk geeft het oordeel van geïnspecteerden weer over het thema Rapport. Het gaat hierbij om het meest recente rapport van de afgelopen 12 maanden. 12 Algemene tevredenheid (KW.1) Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Wilt u aangeven hoe tevreden u alles bijeengenomen bent met het rapport? (n=30) ,9 12 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

15 13 Kwaliteitsaspecten rapport of verslag (KW.3) Wilt u aangeven hoe tevreden u bent met de volgende aspecten omtrent het rapport of verslag? Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v De volledigheid van het rapport (n=30) ,1 11 De duidelijkheid van het rapport (n=30) ,4 23 De herkenbaarheid van het rapport (n=30) ,0 9 De relevantie\bruikbaarheid van het rapport (n=30) ,2 12 De redelijkheid van de conclusies in het rapport (conclusies zijn fair ) (n=30) ,8 De onderbouwing van de conclusies in het rapport (n=30) ,9 12 De tijd tussen het bezoek en de ontvangst van het rapport (n=30) , -2 Het nakomen van vastgelegde afspraken door de inspecteur(s) (n=30) ,2 8 De haalbaarheid van afspraken in het rapport (n=30) ,9 Het scheiden van hoofd- en bijzaken in het rapport (n=30) ,0 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) Weet niet lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

16 8 Resultaat De onderstaande grafiek laat zien hoeveel procent van de ondervraagden een resultaat heeft ervaren waar hun organisatie van heeft geprofiteerd. 14 Resultaat (R1) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft het contact dat u in de afgelopen 12 maanden met Inspectie Jeugdzorg heeft gehad geleid tot een resultaat waar uw organisatie van profiteert? (n=30) Nee, zeker niet Wordt wel verwacht Ja Weet niet Respondenten die ja hebben geantwoord, is de vervolgvraag gesteld Kunt u dit resultaat kort beschrijven? Respondenten die nee hebben geantwoord, is de vervolgvraag gesteld Kunt u aangeven waarom niet? De antwoorden op deze vragen kunt u vinden in de bijlage. Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

17 9 Algemene tevredenheid Dit hoofdstuk geeft het algemene oordeel van geïnspecteerden weer over de Inspectie. 15 Algemene tevredenheid (T1) Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Hoe tevreden bent u, alles bijeengenomen, over Inspectie Jeugdzorg? (n=30) ,0 1 Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger 16 Positief uitlaten over Inspectie (T2) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Hoe waarschijnlijk is het dat u zich tegenover anderen positief uitlaat over het toezicht in Inspectie Jeugdzorg? (n=30) Zeer onwaarschijnlijk Noch waarschijnlijk, noch onwaarschijnljk Zeer waarschijnlijk Tamelijk onwaarschijnlijk Tamelijk waarschijnlijk Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

18 10 Vertrouwen en imago Dit hoofdstuk geeft inzicht in het vertrouwen en imago dat geinspecteerden hebben van de Inspectie. 1 Vertrouwen en imago (V1) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Hoeveel vertrouwen heeft u in de Inspectie Jeugdzorg als toezichthouder? (n=30) Zeer weinig vertrouwen Niet veel vertrouwen, niet weinig vertrouwen Zeer veel vertrouwen Weinig vertrouwen Veel vertrouwen 18 Vertrouwen en imago (V2) Wilt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen? Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark T.o.v Het werk van Inspectie Jeugdzorg is belangrijk voor de samenleving (n=30) ,3 Het werk van Inspectie Jeugdzorg levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de organisaties die zij inspecteert (n=30) ,2 9 In het algemeeen heeft Inspectie Jeugdzorg een goed imago in mijn sector (n=30) ,5 Helemaal mee oneens (1) Grotendeels mee oneens (2) Noch mee eens, noch mee oneens (3) Grotendeels mee eens (4) Helemaal mee eens (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

19 11 Klachten Dit hoofdstuk geeft het oordeel van geïnspecteerden weer over het thema Klachten. 19 Problemen met werkwijze van Inspectie (K1) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft u op basis van uw ervaringen in de afgelopen 12 maanden problemen gehad met de werkwijze van Inspectie Jeugdzorg? (n=30) Nee Ja Weet niet 20 Indienen van een klacht (K3) Inspectie Jeugdzorg T.o.v Heeft u over deze problemen een klacht ingediend? (n=) 0 Nee Ja Weet niet Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

20 21 Indienen van een klacht (K4) Waar heeft u deze klacht ingediend? Inspectie Jeugdzorg Bij mijn contactpersoon van Inspectie Jeugdzorg (n=0) Bij de inspecteur-generaal van Inspectie Jeugdzorg (n=0) Bij de hoofdinspecteur van Inspectie Jeugdzorg (n=0) Bij de ombudsman (n=0) Bij postbus 51 (n=0) Ergens anders, namelijk... (n=0) Weet niet (n=0) nee ja 22 Afhandeling van een klacht (K6) Inspectie Jeugdzorg Is uw klacht afgehandeld? (n=0) Nee Ja, via de klachtencommissie Weet niet Ja, in onderling overleg met Inspectie Jeugdzorg Ja, anders, namelijk... Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

21 23 Algemene tevredenheid over afhandeling van een klacht (K8) Inspectie Jeugdzorg Gem. T.o.v. benchmark Hoe tevreden bent u met de afhandeling van uw klacht (n=0) Zeer ontevreden (1) Tamelijk ontevreden (2) Noch tevreden, noch ontevreden (3) Tamelijk tevreden (4) Zeer tevreden (5) lager dan 20% 20% tot 80% 80% en hoger 24 Bekendheid met klachtenregeling (K9) Inspectie Jeugdzorg Bent u er van op de hoogte dat Inspectie Jeugdzorg een formele klachtenregeling heeft? (n=30) Nee Ja, ik weet het zeker Ja, ik neem het aan Weet niet Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg InternetSpiegel maart

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Rapport waarderingsonderzoek Domein Chemie. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport waarderingsonderzoek Domein Chemie. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport waarderingsonderzoek Domein Chemie Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Februari 2011 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht gegeven

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk?

Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Het Agressie en Weerbaarheidsonderzoek van InternetSpiegel: meten en vergelijken. Hoe veilig voelen uw medewerkers zich in hun werk? Ambulancemedewerkers worden bedreigd, leraren uitgescholden. Agressie

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement.

Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Meetbaar en stuurbaar maken van organisatieprestaties. Advies en verbetermanagement. Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Maastricht (Vergunnen, Toezicht en Handhaven) Datum : september 2010 Contactpersonen

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012. Koro Enveloppen & Koro PackVision Rapportage klanttevredenheidsonderzoek Inclusief vergelijk 2012 Opdrachtgever: Uitvoering: Koro Enveloppen & Koro PackVision Tema BV December 2014 1 I N L E I D I N G In 2014 heeft Tema voor de vijfde

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008

Ziekenhuis Bethesda. Patiënttevredenheidsonderzoek. December 2008 Ziekenhuis Bethesda Patiënttevredenheidsonderzoek December 2008 Soort onderzoek : Patiënttevredenheidsonderzoek Uitgevoerd door : Right Marktonderzoek en Advies B.V. Datum : 11 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 09-04-2013 Agendapunt: 8 Sittard, 5 maart 2013 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Inleiding Voor het werkveld watertoets

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011

Klanttevredenheidsonderzoek. Rapportage levensverzekeringen 2011 Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage levensverzekeringen 2011 Rapportcijfer: per klantgroep 2010-2011 Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 10 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011

Da Costaschool Den Haag. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011. Haarlem, januari 2011 Da Den Haag Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2011 Haarlem, januari 2011 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 Da Den

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk om te weten hoe besturen en scholen haar toezicht waarderen.

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer

Rapportage Dagbesteding en Vervoer Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 December 2015 Drs. J.J. Laninga DV2.0 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS APRIL 2013 Pagina 1 van 38 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 13 Imago energieleveranciers 19 Overstappen 22 Verkooppraktijken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Lindenboom In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten

Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Klanttevredenheidsonderzoek 1-op-1 Relaties Trajecten Rapportage van de tevredenheid bij cliënten van de één-op-één Relaties Trajecten Uitgevoerd in opdracht van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem November

Nadere informatie

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010

Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Resultaten Oudertevredenheidspeiling 2010 Den Haag Antwoorden Percentage Percentage Alle scholen Resultaten tevredenheidspeiling 2010 Algemeen Onlangs hebben de ouders van meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek

Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Bijlage 6. Het oordeel over de diëtetiek Toelichting In dit hoofdstuk staan de gegevens van de diëtetiek grafisch weergegeven. De gegevens zijn steeds geordend naar onderwerp in de vragenlijst. Het onderwerp

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen

Tevredenheid nieuwsbrief gestegen KTO Bureau Wbtv Mei 2016 Tevredenheid nieuwsbrief gestegen In maart 2016 is door DESAN een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder tolken en vertalers van bureau Wbtv. In totaal hebben 518 tolken

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2010 Februari 2010 Marjolein Nijhof 22635 Inhoudsopgave 1 Inleiding en onderzoeksdoel 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusies 4 Resultaten 1 Inleiding en onderzoeksdoel Inleiding

Nadere informatie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie

Bedrijfsnummer: 159. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Matchcare re-integratie Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Matchcare re-integratie April 2009 1 Bedrijfsnaam: Matchcare re-integratie Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5

DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 DB-vergadering 05-03-2013 Agendapunt 5 Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek watertoetsloket Portefeuillehouder(s) L.H. Dohmen / J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling VSO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling VSO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009

OBS De Cantharel Ermelo. Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 OBS De Ermelo Oudertevredenheidspeiling Basisonderwijs 2009 Haarlem, april 2009 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem website: www.scholenmetsucces.nl e-mail: info@scholenmetsucces.nl tel: 023

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie